Byla e2-1107-796/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „A. “ , išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „L.“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „K.“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „A. “ , išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

3

 1. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „K.“ (toliau – ir perkančioji organizacija) 2018-03-08 sprendimą ir 2018-03-19 rašte patvirtintą sprendimą nutraukti Konkursą; įpareigoti perkančiąją organizaciją VšĮ „K.“ tęsti Konkurso procedūras (Pirkimas #362654:1 Elektroninės kortelės, Skelbimo kodas: 2018-577271) ir pašalinti UAB „A. “ iš Konkurso bei Konkurso laimėtoja paskelbti UAB „L.“, kurios pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po UAB „A. “; priteisti iš perkančiosios organizacijos VšĮ „K.“ ieškovei UAB „L.“ jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad 2018-01-18 perkančioji organizacija paskelbė supaprastintą intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu (Pirkimas #362654: 1 Elektroninės kortelės, Skelbimo kodas: 2018-577271) konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso sąlygose nurodė, jog tiekėjas, be kitų reikalavimų, turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, taip pat pateikti galiojantį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatą, išduotą M. C. I. – A. R., ( - ), arba lygiavertį sertifikatą.
 3. 2018-02-08 perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis pateikė pranešimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, pagal jį laimėtojas yra UAB „A. “ . 2018-02-14 UAB „L.“ perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl 2018-02-08 sprendimo paskelbti UAB „A. “ laimėtoja su prašymu peržiūrėti Konkurso dokumentus ir panaikinti perkančiosios organizacijos 2018-02-08 sprendimą paskelbti laimėtoja UAB „A. “ bei nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas. Nurodė, kad laimėtoja UAB „A. “, UAB „L.“ žiniomis, neatitiko Konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų: 1) laimėtoja UAB „A. “ nesiverčia veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (UAB „A. “ veikla yra visiškai nesusijusi su kortelių gamybą, spausdinimu ir pan.; 2) UAB „A. “ veikia tik kaip tarpininkas ir panašaus pobūdžio sutartims vykdyti, kiek žinoma, telkiasi kitus asmenis; 3) Laimėtojo UAB „A. “ pateiktas Intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatas galioja iki 2018-09-25, kai perkančiosios organizacijos konkurso dokumentuose pateiktos pirkimo–pardavimo sutarties 11.1 p. nurodyta, kad sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus bei numatyta galimybė šią sutartį pratęsti dar trejiems metams (todėl laimėtoja UAB „A. “ savo pasiūlymu neužtikrina perkančiajai organizacijai, kad pagal Konkurso sąlygas ji yra pajėgi pirkimo vykdymo metu užtikrinti šį kvalifikacinį reikalavimą). Be to, oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje (nuoroda ( - )) nėra laimėtojos UAB „A. “ pateikto perkančiajai organizacijai sertifikato, tai leidžia abejoti dėl paties sertifikato tinkamumo.
 4. 2018-02-22 raštu ieškovės pretenzija buvo atmesta, nes perkančioji organizacija gavo iš UAB „A. “ kitą galiojantį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijų sertifikatą, pirminį UAB „A. “ pateiktą pasiūlymą komisija vertino kaip lygiavertį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijų sertifikatą.
 5. Kadangi perkančioji organizacija šioje pretenzijoje visiškai nenagrinėjo kitų dviejų ieškovės nurodytų pretenzijos punktų, 2018-02-28 UAB „L.“ pateikė perkančiajai organizacijai dar vieną pretenziją dėl Konkurso peržiūrėjimo ir dėl sprendimo paskelbti laimėtoja UAB „A. “ , kuri perkančiajai organizacijai pateikė galbūt suklastotą dokumentą, panaikinimo. Perkančioji organizacija 2018-03-08, atsakydama į 2018-02-28 UAB „L.“ pretenziją, pateikė atsakymą, kad perkančioji organizacija neturi pagrindo tenkinti UAB „L.“ pateiktos pretenzijos, kadangi šia pretenzija UAB „L.“ pakartotinai skundžia perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti UAB „A. “ laimėtoja ir tą pačią dieną, t. y. 2018-03-08, perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis paskelbė savo sprendimą nutraukti intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių mažos vertės pirkimą, remdamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 29 straipsnio 3 dalimi, kur įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, bei nurodyta, kad perkančioji organizacija privalo procedūras nutraukti, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Kartu perkančioji organizacija informavo, kad artimiausiu metu perkančioji organizacija pateiks informaciją dėl naujo Konkurso procedūrų intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) kortelių įsigijimui.
 6. Ieškovė nurodo, jog neatsirado nė vienos aplinkybės, dėl kurios būtų galima nutraukti Konkursą, remiantis VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi ir visomis kitomis įstatymo nuostatomis, nes nėra aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pažymi, jog nagrinėjamoje situacijoje kalba eina ne apie kažkokias aplinkybes, kurių perkančioji organizacija neva negalėjo numatyti, o apie laimėtojos UAB „A. “ pateiktą perkančiajai organizacijai netikrą dokumentą ir apie perkančiosios organizacijos pareigas kaip tokiu atveju ji privalo elgtis. Šias aplinkybes detaliai reglamentuoja VPĮ, kuriuo ir privaloma vadovautis, tačiau atsakovė šių savo pareigų neįvykdė ir pateikto dokumento tinkamumo ir leistinumo nepatikrino. Taip pat nurodo, kad nors perkančioji organizacija, priimdama skundžiamą sprendimą nutraukti konkursą, ir rėmėsi VPĮ nuostatomis dėl VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų principų pažeidimų, kurie gali būti pagrindu nutraukti konkursą pagal VPĮ 29 straipsnio 3 dalį, tačiau perkančioji organizacija savo sprendime nutraukti konkursą nepaminėjo ir neįvardijo nė vieno iš šių principų ir nenurodė, kuris konkrečiai iš šių principų ir kokiu būdu yra pažeistas.
 7. Atsakovė VšĮ K. pateikė byloje atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
 8. Atsakovė nurodo, jog tik pretenzijų nagrinėjimo metu paaiškėjo aplinkybės, kurių atsakovė negalėjo numatyti rengiant pirkimo sąlygas, kad sertifikatai gali būti išduodami ne tik patiems tiekėjams, bet ir tretiesiems asmenims. Taip pat, kad šiais sertifikatais gali būti suteikiama teisė vykdyti veiklą dėl skirtingų prekių ir paslaugų rūšių. Be to, tik pretenzijos, kuria buvo skundžiamas 2018-02-14 sprendimas dėl laimėtojo paskelbimo, nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad tiekėjams kilo neaiškumų dėl informacijos pateikimo apie rėmimąsi trečiųjų šalių pajėgumais ar subtiekėjų (subrangovų) pasitelkimu bei išviešinimu. Atsakovė, laikydamasi pareigos nepažeisti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, vadovaudamasi VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi, nutraukė pirkimą. Atkreipia dėmesį į tai, jog jeigu būtų tęsusi pirkimo procedūras, iš esmės būtų pažeidusi viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, dėl to, kad aiškią pirkimo dokumentuose išreikštą sąlygą, reikalavimą (dėl ūkio subjektų išviešinimo) keliems tiekėjams būtų taikiusi skirtingai.
 9. Pažymėjo, jog atsakovei paprašius, tiek ieškovė, tiek UAB „A. “ nurodė, kad nesirems subtiekėjų (subrangovų) ar trečiųjų asmenų pajėgumais, tačiau pateikė sertifikatus, išduotus kitiems ūkio subjektams, ir savo pasiūlyme nepateikė jokios informacijos apie subtiekėjų (subrangovų) pasitelkimą ar rėmimąsi trečiųjų asmenų pajėgumais. Nors atsakovės pateiktoje pasiūlymo formoje ir buvo aiškiai nurodyta: jeigu dalyvauja ūkio subjektai, turi būti nurodomi jų pavadinimai / adresai. Atsakovė nebeturėjo kitų būdų išsiaiškinti tiekėjų pajėgumus tinkamai vykdyti sutartį. Pažymėjo, jog vienas iš viešojo pirkimo dalyvių UAB „.S“, kurio pasiūlymas buvo trečias eilėje, pateikė informaciją apie ketinamus pasitelkti ūkio subjektus, tai reiškia, kad pirkimo dokumentuose ši sąlyga buvo išreikšta aiškiai ir nedviprasmiškai.
 10. Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovei 2018-02-28 pretenzijoje, nurodžius, kad UAB „A. “ sertifikatas galbūt netikras (fake), atsakovė pakartotinai kreipėsi į tiekėją UAB „A. “ dėl informacijos apie netikrą sertifikatą pateikimo. UAB „A. “ nurodė, kad nėra pateikusi jokio galbūt neteisėto (netikro) sertifikato, kadangi šio sertifikato išdavimo momentu jį išdavusi sertifikavimo įstaiga turėjo tokią teisę. UAB „A. “ pateikė galiojantį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatą, išduotą A. T. G., bei nurodė, kad šis sertifikatas nebuvo pateiktas kartu su pasiūlymu įvykus techninei klaidai, todėl nėra pagrindo abejoti UAB „A. “ pateiktos informacijos tikrumu.
 11. Atsakovė prašo nevertinti ieškovės pateiktų faktinių aplinkybių, kurios neturi esminės reikšmės ieškinio dalykui. Pažymi, jog atsakovė į ankstesnes pretenzijas, kurios buvo pakartotinio pobūdžio: dėl tiekėjo UAB „A. “ konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neatitikimo, kad nesiverčia veikla, kuri būtina pirkimo sutarčiai įvykdyti, dėl UAB „A. “ pateikto sertifikato, kurio nėra įregistruoto sertifikatus išduodančios įstaigos tinklalapyje, dėl UAB „A. “ pateikto galbūt netikro sertifikato – atsakė ir priėmė sprendimus 2018 m. vasario 22 d., 2018 m. kovo 8 d. ir 2018 m. kovo 19 d. raštais, todėl teismo prašo apsiriboti tik ieškinio reikalavimais, sutampančiais su tiekėjos UAB „L.“ 2018-03-09 pretenzijoje „Dėl VšĮ „K.“ 2018-03-08 sprendimo nutraukti konkursą“, kurioje skundžiamas perkančiosios organizacijos 2018-03-08 sprendimas nutraukti konkursą.
 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „A. “ pateikė atsiliepimą byloje, juo prašo palikti nenagrinėtą ieškinio dalį dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo bei nutraukti tą bylos dalį, kurioje ieškovė UAB „L.“ reikalauja įpareigoti atsakovę VšĮ „K.“ pašalinti trečiąjį asmenį UAB „A. “ iš konkurso; kitą ieškinio dalį atmesti; teismui tenkinus ieškovo ieškinio reikalavimą dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras panaikinimo, ex officio spręsti dėl Supaprastinto mažos vertės pirkimo, skelbiamo apklausos būdu (pirkimo Nr. 362654)), sąlygų teisėtumo ir pirkimo procedūrų nutraukimo; priteisti iš ieškovo trečiojo asmens naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 13. Nurodo, jog ieškovė nepagrįstai ir netinkamai ieškinyje kelia atsakovės sprendimų, susijusių su trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktimi, teisėtumo klausimą bei nepagrįstai reikalauja įpareigoti atsakovę pašalinti trečiąjį asmenį iš konkurso, kadangi ieškovė praleido ieškinio senaties terminą.
 14. Ieškovės pretenzijos dėl trečiojo asmens kvalifikacijos tariamos neatitikties Konkurso sąlygų reikalavimams bei esą egzistuojančių pagrindų šalinti trečiąjį asmenį iš Konkurso buvo išnagrinėtos dar 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. (ta dalis, kurioje buvo pateikti kiti, o ne analogiški argumentai).
 15. Atitinkamai ieškovė, būdama profesionali viešųjų pirkimų dalyvė ir puikiai išmananti perkančiųjų organizacijų sprendimų apskundimo tvarką, teikdama perkančiajai organizacijai pakartotines pretenzijas su analogiškais argumentais, pažeidė viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo operatyvumo principą ir laiku nerealizavo savo teisės apskųsti minėtus perkančiosios organizacijos sprendimus teismui.
 16. Pažymi, kad, formuluodama ieškinio reikalavimus, ieškovė dviprasmiškai nurodo, jog prašo „pripažinti neteisėtais „2018-03-08 sprendimą“ ir „2018-03-19 rašte patvirtintą sprendimą nutraukti Konkursą“, tačiau nepateikia reikalavimo panaikinti kito perkančiosios organizacijos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo (CVP IS pranešimas Nr. 5974118;) netenkinti bei nenagrinėti dar kartą pateiktų argumentų, jog ieškovės ginčijami klausimai jau įvertinti atsakant į jos ankstesnes pretenzijas. Kita vertus, ieškovė formuluoja reikalavimą įpareigoti atsakovę pašalinti trečiąjį asmenį iš Konkurso, kuris vienareikšmiškai yra kildinamas iš trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygoms, tai reiškia, jog iš esmės ieškovė, praleidusi ieškinio senaties terminus, ginčija ir minėtus atsakovės 2018 m. vasario 22 d. bei 2018 m. kovo 8 d. sprendimus. Nurodo, jog perkančiosios organizacijos 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. sprendimų apskundimo ir trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties klausimai šiuo atveju nėra ginčo objektas, todėl nenagrinėtini, o byla ta apimtimi, kuria trečiasis asmuo reikalauja įpareigoti atsakovę pašalinti trečiąjį asmenį iš Konkurso, yra nutrauktina.
 17. Trečiasis asmuo nurodo, jog ieškovė savo ieškinyje nurodo nepagrįstus argumentus dėl VPĮ 25 straipsnio normų aiškinimo ir taikymo. Pagal VPĮ 25 straipsnio 2 dalį, mažos vertės pirkimų atžvilgiu VPĮ II skyriaus 1 skirsnio nuostatos, įskaitant ir VPĮ 29 straipsnį, apskritai nėra taikytinos, o turi būti taikomas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 10 punktu, kuriame skirtingai nei VPĮ 29 straipsnio 3 dalies atveju teisė nutraukti pirkimo procedūras nėra išimtinai siejama su vienintele ir būtina sąlyga – „nenumatytomis aplinkybėmis“.
 18. Pažymi, kad perkančioji organizacija šiuo atveju sprendime dėl procedūrų nutraukimo pažymėjo ir tai yra pakankamai akivaizdu, jog pirkimo sąlygos buvo parengtos su tam tikrais trūkumais, t. y. nenumatyta daug būtinų sąlygų, kurios susijusios su tinkamu procedūrų vykdymu ir kurių būtinumas, kaip nurodo perkančioji organizacija, jai paaiškėjo tik po to, kai gavus pasiūlymus, pasimatė pirkimo specifiškumas.
 19. Ieškovė nepagrįstai kelia netinkamą ir neteisėtą reikalavimą įpareigoti atsakovę tęsti Konkurso procedūras, pašalinti trečiąjį asmenį iš Konkurso bei Konkurso laimėtoju paskelbti ieškovę, nes teismo prašo priimti sprendimus, kurie yra priskirtini perkančiosios organizacijos diskrecijos teisei.
 20. Ieškovė byloje pateikė dubliką, kuriame nurodo, jog nesutinka su atsakovės VšĮ „K.“ ir UAB „A. “ atsiliepimais ir juose išdėstytais argumentais.
 21. Nurodo, kad vadovaujantis dublike išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, teisės aktų nuostatomis ir teismų praktika, UAB „L.“ šiuo ieškiniu gali reikšti ir ieškinio reikalavimą, susijusį su UAB „A. “ pašalinimu iš Konkurso, ir, atitinkamai reikalavimą pripažinti ieškovą UAB „L.“ Konkurso laimėtoja. Nurodo, jog 2018-02-28 ieškovė pateikė pretenziją remdamasi papildomai gautais įrodymais dėl sertifikato netikrumo bei kitais argumentais, be kitų prašymų, vėl prašė atsakovės VšĮ „K.“ panaikinti sprendimą paskelbti trečiąją asmenį UAB „A. “ Konkurso laimėtoja. 2018-03-08 atsakovė VšĮ „K.“ , išnagrinėjusi ieškovės UAB „L.“ pretenziją, priėmė du sprendimus: netenkinti ieškovės UAB „L.“ pretenzijos, nes tam nėra pagrindo, kadangi ieškovės UAB „L.“ nurodymai dėl galbūt netikro sertifikato yra tik prielaida – laimėtoja UAB „A. “ atsakovei VšĮ „K.“ nurodė, kad ji nėra pateikusi jokio galbūt neteisėto sertifikato, bei pateikė kitą analogišką galiojantį sertifikatą ir nutraukti Konkursą. Nurodo, jog vadovaudamasi VPĮ 101 straipsnio 3 dalimi, 103 straipsnio 1 dalimi nutarė nepradėti dviejų atskirų procesų (vieno ikiteisminio dėl sprendimo nutraukti Konkursą, antro teisminio – dėl laimėtojo pašalinimo iš Konkurso dėl netikro sertifikato pateikimo) ir tai, nagrinėjamu atveju, yra teisėta, bei pateikė atsakovei VšĮ „K.“ vieną 2018-03-09 pretenziją, kuria prašė panaikinti sprendimą nutraukti Konkursą, pašalinti UAB „A. “ iš Konkurso ir laimėtoja paskelbti ieškovę UAB „L.“, kurios pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po UAB „A. “ . Atsakovei VšĮ „K.“ netenkinus šios pretenzijos, ieškovė UAB „L.“ tam, kad būtų apgintos jo pažeistos teisės ir teisėti interesai, kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl tų pačių reikalavimų, kurie yra išdėstyti paskutinėje 2018-03-09 jo pretenzijoje.
 22. Taip pat pažymi, jog ieškovė UAB „L.“ trečiojo asmens UAB „A. “ pateiktą antrą sertifikatą taip pat patikrino viešoje sistemoje (nuoroda http://arsenal-testhouse.com/certified-mifare-products/) ir vėl paaiškėjo, kad ir tokio sertifikato oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje nėra, šias aplinkybes jiems patvirtino ir A. T. G., taigi trečiasis asmuo atsakovei pateikė net du netikrus sertifikatus.
 23. Atsakovė VšĮ „K.“ atsiliepime taip ir nenurodo, kas tokio esminio paaiškėjo ir įvyko: kas nebuvo žinoma ir / ar negalėjo būti protingai numatyta, pradedant pirkimo procedūras, ir dėl ko tęsti pirkimo procedūras tapo negalima. Pažymi, kad atsakovė VšĮ „K.“ tikrai ne pirmą kartą organizuoja konkursą dėl to paties pirkimo objekto, kuris yra ir nagrinėjamu atveju. Jau daug metų atsakovė VšĮ „K.“ vykdo viešuosius pirkimus dėl to paties pirkimo objekto, kaip to įrodymas pridedamos 2015 m. atsakovės VšĮ „K.“ Intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių su pakuotėmis ir instrukcijomis mažos vertės pirkimo sąlygos. Šios pirkimo sąlygos įrodo, kad atsakovė VšĮ „K.“ jau daug metų į konkurso sąlygas deda tuos pačius reikalavimus, vykdydamas pirkimus, nieko neatsirado naujo, niekas nepasikeitė, viskas perkančiajai organizacijai atsakovei VšĮ „K.“ yra žinoma. 2015 m. konkurso sąlygų 3.2.9 punktas yra analogiškas ginčo Konkurso sąlygų 3 punktui. Sertifikatai, kurie pateikiami atsakovei VšĮ „K.“ konkurso sąlygų pagrindu, jų forma, turinys atsakovui yra žinomi taip pat daug metų – tikrai nėra taip, kad šis Konkursas yra kažkuo išskirtinis ir pirmą kartą pateikti kokie nors kitokie dokumentai, nei kad būdavo iki šiol.
 24. Nesutinka su trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį išdėstyta pozicija, kad perkančioji organizacija gali bet kada nutraukti pirkimą, nes perkančiosios organizacijos teisė nutraukti konkursą tikrai nėra bendrojo pobūdžio teisė, kuria perkančioji organizacija gali naudotis be jokių apribojimų,– tiek VPĮ, tiek ir Apraše yra numatyti atvejai, kada šia teise naudotis galima, ir šis galimumas yra siejamas su tam tikrų sąlygų buvimu. Pagal Aprašo 10 punktą, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties (preliminarios sutarties) sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir kitais atvejais. Tokių nenumatytų aplinkybių, kaip nurodyta anksčiau, nagrinėjamoje situacijoje nėra.
 25. Atsakovė VšĮ „K.“ pateikė byloje tripliką, kuriame nurodė, jog ieškovės ginčą dėl galbūt netikro UAB „A. “ sertifikato atsakovė išnagrinėjo ikiteisminio ginčo stadijoje 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. raštais. Taip pat, pabrėžia, jog ieškovė, būdama profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, nesielgė sąžiningai ir apdairiai, nesilaikė VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytų ieškinio pareiškimo teismui terminų, todėl dublike keliami reikalavimai dėl sertifikatų galimo netikrumo neturėtų būti vertinami ir paliktini nenagrinėti. Pabrėžė, jog formuluodama atsakymą į 2018-03-19 ieškovės pretenziją aiškiai nurodė, jog sprendimai dėl klausimų Nr.1 (kad UAB „A. “ neatitinka konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi nesiverčia veikla, kuri yra reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, tiekėjo pateikto sertifikato nėra oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje) ir Nr. 2 (UAB „A. “ kartu su pasiūlymu pateiktas sertifikatas galbūt netikras) priimtas 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. raštais, kuriais išnagrinėtos ankstesnės pretenzijos“. Taigi ieškovė pakartotinai buvo informuota apie tai, jog jos ginčijami klausimai jau buvo išnagrinėti, atsakius į jos ankstesnes pretenzijas, 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. raštais, todėl niekaip negali būti konstatuojama, jog pretenzijos pateikimo terminas tokiu būdu yra atnaujintas.
 26. Nurodo, jog konkurso nutraukimą laiko teisėtu ir vertina, kad Aprašo 10 punkte yra numatyta bendro pobūdžio teisė nutraukti pirkimo procedūras, bei pateikiamas pavyzdinis pagrindų nutraukti pirkimo procedūras sąrašas ir tik atskirame sakinyje pateikiamas vienas iš galimų nutraukimo pagrindų atvejų, tačiau pirmame Aprašo 10 punkto sakinyje pateikiama bendra teisės norma, numatanti teisę nutraukti pirkimo procedūras, jos nesiejant su konkrečiais pagrindais.
 27. Taip pat nurodė, jog nesutinka su trečiojo asmens UAB „A. “ pozicija, kuri prasilenkia su Lietuvos Respublikos teismų teisės aiškinimo praktika, dėl to, jog teismas vertindamas atsakovės sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, turėtų spręsti ir dėl pirkimo sąlygų teisėtumo.
 28. Trečiasis asmuo UAB „A. “ byloje pateikė tripliką, kuriame nurodė, jog jis ir toliau palaiko savo atsiliepime į ieškinį išdėstytus motyvus, argumentus bei prašymus. Trečiojo asmens įsitikinimu, ieškovė dublike nepaneigė trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį pateiktų atsikirtimų.
 29. Nurodo, jog prašo taikyti ieškinio senatį, o ieškinio senaties termino praleidimas atitinkamai sudaro pagrindą palikti nenagrinėtą ieškinio dalį dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo bei nutraukti tą bylos dalį, kurioje ieškovė reikalauja įpareigoti atsakovę pašalinti trečiąjį asmenį iš Konkurso. Pažymi, jog atsakovė 2018 m. kovo 8 d. dviem atskirais pranešimais informavo ieškovę apie du savarankiškus perkančiosios organizacijos sprendimus, t. y. (i) ieškovės 2018 m. kovo 1 d. pretenzijos, kurią, be kita ko, perkančioji organizacija dėl dalies reikalavimų laikė pakartotine, nenagrinėjimą (dėl pakartotinai reiškiamų reikalavimų) ir atmetimą (dėl naujo reikalavimo – pašalinti trečiąjį asmenį iš Konkurso dėl melagingos informacijos apie kvalifikaciją pateikimo), ir (ii) Konkurso procedūrų nutraukimą, kuris, pabrėžtina, buvo kildinamas iš Konkurso sąlygų (ne)teisėtumo / neaiškumo. Iš perkančiosios organizacijos 2018 m. kovo 19 d. rašto turinio visiškai aišku, jog, kitaip nei dublike bando interpretuoti ieškovė, perkančioji organizacija nenagrinėjo 2018 m. kovo 9 d. (pateiktos 2018-03-12) ieškovės pretenzijoje pakartotinai teiktų analogiškų argumentų ir keltų reikalavimų. Perkančioji organizacija ieškovės 2018 m. kovo 9 d. pretenziją nagrinėjo tik ta apimtimi, kuria ieškovė ginčijo Konkurso procedūrų nutraukimo teisėtumą. Tuo tarpu kitoje dalyje minėta pretenzija nebuvo nagrinėta kaip pakartotinė, todėl ieškovė neįgijo jokio teisinio pagrindo ieškinio senaties terminą skaičiuoti nuo 2018 m. kovo 19 d. Norėdama ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus, susijusius su trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimu ar trečiojo asmens nepašalinimu iš Konkurso dėl, pasak ieškovės, pateiktos melagingos informacijos apie kvalifikaciją, ieškovė privalėjo pareikšti ieškinį teismui per 5 darbo dienas nuo atitinkamų perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais buvo atmestos ieškovės teiktos pretenzijos, gavimo dienos.
 30. Pažymi, jog ir toliau laikosi savo atsiliepime į ieškinį išdėstytos pozicijos, kad perkančioji organizacija visiškai pagrįstai ir tinkamai nusprendė, jog tinkamą procedūrų vykdymą ji gali užtikrinti tik pradėjusi naują pirkimą ir kad ieškinys dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti Konkursą turėtų būti atmestas.
 31. Ieškovės argumentas dėl to, kad tiekėjai neginčijo pirkimo sąlygų ar kad atsakovė yra anksčiau įvykdžiusi pirkimų pagal tokias pačias sąlygas, nereiškia, kad sąlygos dėl to savaime yra teisėtos, juolab, kai ankstesniuose atsakovės pirkimuose ieškovė buvo vienintelė pirkimo dalyvė, o tiek viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas, tiek teismų atliekamas viešųjų pirkimų teisės normų aiškinimas keičiasi.
 32. Nurodo, kad ieškovė dublike netinkamai įgyvendina savo procesines teises, dubliko motyvuojamojoje dalyje keldama klausimą dėl teismo teisės ex officio spręsti dėl įpareigojimo atsakovą vykdyti procedūras ir atmesti trečiojo asmens pasiūlymą. Pirma, ieškovė yra pareiškusi neteisėtus reikalavimus ieškinyje ir šių reikalavimų netikslina. Antra, dublike ieškovė kelia naujus reikalavimus dėl prašymo teismui ex officio spręsti analogiško turinio prašymus, kurie nurodyti ieškinyje. Ieškovė turėtų tikslinti ieškinį ir dublike ar prašyme dėl ieškinio tikslinimo įvardyti konkrečius reikalavimus, kokius perkančiosios organizacijos sprendimus prašo pripažinti neteisėtais, tačiau sąmoningai to neatlieka. Trečia, trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį jau buvo nurodęs, kad teismas negali tenkinti tokių reikalavimų, kuriuos kelia ieškovas dėl jų prieštaravimo VPĮ ir teismų praktikai. Šiuo atveju visiškai neturi reikšmės, ar tokius reikalavimus ieškovas pats reiškia tiesiogiai ar juos formuluoja kaip prašymą teismui juos spręsti ex officio.
Faktinės bylos aplinkybės
 1. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2018-01-18 VšĮ „K.“ paskelbė supaprastintą intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu (Pirkimas #362654: 1 Elektroninės kortelės, Skelbimo kodas: 2018-577271) konkursą (toliau Konkursas). Konkurso sąlygose nurodė, jog tiekėjas, be kitų reikalavimų, turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, taip pat pateikti galiojantį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatą, išduotą M. C. I. – A. R., ( - ), arba lygiavertį sertifikatą. 2018-02-08 perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, vadovaudamasi mažiausios kainos kriterijumi, priėmė sprendimą laimėjusia pripažinti tiekėją UAB „A. “ , pasiūliusią mažiausią kainą (b. t. 1, b. l. 31). 2018-02-09 UAB „L.“ pateikė perkančiajai organizacijai prašymą leisti susipažinti su intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių pirkimo laimėtojo pasiūlymu bei kartu pridedamais dokumentais, išskyrus konfidencialią informaciją (b. t. 1, l. 32). 2018-02-14 VšĮ „K.“ priėmė sprendimą supažindinti tiekėją su laimėtojos UAB „A. “ nekonfidencialia pasiūlymo dalimi (b. t. 1, l. 37).

4Dėl ieškovės teisės reikšti reikalavimą pašalinti trečiąjį asmenį iš konkurso

 1. Ieškovė ieškinyje prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „K.“ 2018-03-08 sprendimą ir 2018-03-19 raštu patvirtintą sprendimą nutraukti Konkursą; įpareigoti perkančiąją organizaciją VšĮ „K.“ tęsti Konkurso procedūras (Pirkimas #362654: 1 Elektroninės kortelės, Skelbimo kodas: 2018-577271) ir pašalinti UAB „A. “ iš Konkurso bei Konkurso laimėtoja paskelbti UAB „L.“, kurios pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po UAB „A. “ .
 2. Byloje keliamas klausimas, ar ieškovė nėra praleidusi senaties termino reikšti reikalavimą pašalinti trečiąjį asmenį UAB „A. “ iš Konkurso.
 3. Ieškovė nurodo, jog atsakovas, išnagrinėjęs jos 2018-02-14 pretenziją, 2018-02-22 rašte Nr. S5-147 nurodė, kad ieškovės UAB „L.“ pretenzija yra netenkinama ir nieko neužsiminė apie ieškovės UAB „L.“ nurodytą aplinkybę dėl to, kad oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje nėra laimėtojos UAB „A. “ pateikto sertifikato, tiesiog nurodė, kad šį UAB „A. “ sertifikatą atsakovė VšĮ „K.“ vertina kaip lygiavertį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatui. Gavęs papildomos reikšmingos informacijos, susijusios su UAB „A. “ kaip laimėtojos pašalinimu iš konkurso, pateikė atsakovei 2018-02-28 pretenziją. Šia pretenzija ieškovė UAB „L.“, remdamasis papildomai gautais įrodymais dėl sertifikato netikrumo bei kitais argumentais, be kitų prašymų, vėl prašė atsakovės VšĮ „K.“ panaikinti sprendimą paskelbti trečiąją asmenį UAB „A. “ Konkurso laimėtoju. Ieškovo vertinimu, atsakovas išnagrinėjęs ieškovės 2018-02-28 pretenziją priėmė du sprendimus netenkinti ieškovės UAB „L.“ pretenzijos, nes tam nėra pagrindo, kadangi ieškovės UAB „L.“ nurodymai dėl galbūt netikro sertifikato yra tik prielaida – laimėtoja UAB „A. “ atsakovei VšĮ „K.“ nurodė, kad jis nėra pateikęs jokio galbūt neteisėto sertifikato bei pateikė kitą analogišką galiojantį sertifikatą ir sprendimą nutraukti Konkursą. Ieškovė UAB „L.“, gavusi iš atsakovės VšĮ „K.“ du 2018-03-08 sprendimus (netenkinti pretenzijos ir nutraukti Konkursą), su kuriais ieškovė UAB „L.“ nesutiko, remdamasis VPĮ 101 straipsnio 3 dalimi ir 103 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią perkančioji organizacija gali nagrinėti pakartotines pretenzijas, nutarė nepradėti dviejų atskirų procesų (vieno ikiteisminio dėl sprendimo nutraukti Konkursą, antro teisminio dėl laimėtojo pašalinimo iš Konkurso dėl netikro (angl. fake) sertifikato pateikimo) ir tai, nagrinėjamu atveju, yra teisėta, bei pateikė atsakovei VšĮ „K.“ vieną 2018-03-09 pretenziją, kuria prašė panaikinti sprendimą nutraukti Konkursą, pašalinti UAB „A. “ iš Konkurso ir laimėtoja paskelbti ieškovą UAB „L.“, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po UAB „A. “ . Atsakovei VšĮ „K.“ netenkinus šios pretenzijos ieškovė UAB „L.“ tam, kad būtų apgintos jos pažeistos teisės ir teisėti interesai, kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl tų pačių reikalavimų, kurie yra išdėstyti paskutinėje 2018-03-09 pretenzijoje.
 4. Atsakovė VšĮ „K.“ nesutinka su tokiu ieškovės faktinių aplinkybių interpretavimu ir savo procesiniuose dokumentuose nurodo, jog ieškovės ginčą dėl galbūt netikro UAB „A. “ sertifikato atsakovė išnagrinėjo ikiteisminio ginčo stadijoje 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. raštais. Taip pat pabrėžė, jog ieškovė, būdama profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, nesielgė sąžiningai ir apdairiai, nesilaikė VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytų ieškinio pareiškimo teismui terminų, todėl ieškovės keliami reikalavimai dėl sertifikatų galimo netikrumo neturėtų būti vertinami ir paliktini nenagrinėti. Formuluodama 2018-03-19 atsakymo į pretenziją dalį dėl pakartotinių reikalavimų, nurodė: „Pakartotinai paaiškiname, kad sprendimas dėl kilusių klausimų Nr. 1 (kad UAB „A. “ neatitinka konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi nesiverčia veikla, kuri yra reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, tiekėjo pateikto sertifikato nėra oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje) ir Nr. 2 (UAB „A. “ kartu su pasiūlymu pateiktas sertifikatas galbūt netikras) priimtas 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. raštais, kuriais išnagrinėtos ankstesnės pretenzijos“. Tai reiškia, kad ieškovė pakartotinai buvo informuota apie tai, jog ieškovės ginčijami klausimai jau buvo išnagrinėti, atsakius į jos ankstesnes pretenzijas 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. raštais, todėl niekaip negali būti konstatuojama, jog pretenzijos pateikimo terminas tokiu būdu yra atnaujintas.
 5. Trečiasis asmuo UAB „A. “ savo procesiniuose dokumentuose taip pat nurodo, jog ieškovė nepagrįstai ir netinkamai ieškinyje kelia atsakovės sprendimų, susijusių su trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktimi, teisėtumo klausimą bei nepagrįstai reikalauja įpareigoti atsakovę pašalinti trečiąjį asmenį iš Konkurso, kadangi ieškovė praleido ieškinio senaties terminą dėl Perkančiosios organizacijos 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. sprendimų apskundimo, todėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties klausimai šiuo atveju nėra ginčo objektas ir yra nenagrinėtini, o byla ta apimtimi, kuria trečiasis asmuo reikalauja įpareigoti atsakovę pašalinti trečiąjį asmenį iš Konkurso, yra nutrauktina. Trečiojo asmens vertinimu, ieškinio senaties terminas dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų lentelės 3 punkte nustatytam reikalavimui turėti teisę verstis atitinkama veikla, taip pat to, kad UAB „A. “ veikia tik kaip „tarpininkas“, suėjo 2018 m. kovo 1 d. Ieškovė ieškinio nereiškė. Ieškinio senaties terminas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo netenkinti ieškovės pretenzijos ir nepašalinti iš Konkurso trečiojo asmens dėl, pasak ieškovės, melagingos informacijos apie kvalifikaciją pateikimo panaikinimo suėjo 2018 m. kovo 15 d. Ieškinio senaties terminas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti Konkursą ir sprendimo netenkinti reikalavimo ieškovę paskelbti Konkurso laimėtoja suėjo 2018 m. kovo 26 d.
 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2018-02-14 UAB „L.“ pateikė pretenziją „Dėl VšĮ „K.“ 2018-02-08 sprendimo UAB „A. “ paskelti laimėtoju“. Šioje pretenzijoje UAB „L.“ nurodė, jog UAB „A. “ neatitinka konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi ji nesiverčia veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (UAB „A. “ veikla yra visiškai nesusijusi su kortelių gamyba, spausdinimu ir pan.); veikia tik kaip tarpininkas ir panašaus pobūdžio sutartims telkiasi kitus asmenis; laimėtojos UAB „A. “ pateiktas Intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatas galioja iki 2018-09-25, nors perkančiosios organizacijos konkurso dokumentuose pateiktos pirkimo–pardavimo sutarties 11.1 punkte nurodyta, kad sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus bei numatyta galimybė šią sutartį pratęsti dar trejiems metams (todėl laimėtoja UAB „A. “ savo pasiūlymu neužtikrina perkančiajai organizacijai, kad pagal konkurso sąlygas jis yra pajėgus pirkimo vykdymo metu užtikrinti šį kvalifikacinį reikalavimą). Pretenzijoje taip pat nurodė, jog oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje (nuoroda ( - )) nėra laimėtojos UAB „A. “ pateikto perkančiajai organizacijai sertifikato, tai leidžia abejoti dėl paties sertifikato tinkamumo (b. t. 1, b. l. 50–53).
 7. 2018-02-22 raštu Nr. S5-147 Dėl pretenzijos išnagrinėjimo VšĮ „K.“ nurodė, jog ieškovės UAB „L.“ 2018-02-15 gauta pretenzija yra netenkinama. Atsakyme atsakovė nurodo, jog kreipėsi į UAB „A. “ dėl papildomos informacijos bei paaiškinimų pateikimo. UAB „A. “ pateikė galiojantį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatą, kuris yra analogiškas ieškovo pateiktam sertifikatui. Taip pat nurodė, jog Komisija, atsižvelgdama į UAB „A. “ paaiškinimus ir papildomai pateiktą sertifikatą nutarė, kad kartu su laimėtojos UAB „A. “ pasiūlymu pateiktas pirminis „sertifikatas“ vertinamas kaip lygiavertis intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatui. Todėl vertino, kad tiekėja UAB „A. “ yra pajėgi pateikti perkančiajai organizacijai prekes, kurios atitiks pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
 8. 2018-02-28 UAB „L.“ pateikė perkančiajai organizacijai dar vieną pretenziją dėl konkurso peržiūrėjimo ir dėl sprendimo paskelbti laimėtoja UAB „A. “ , kuri perkančiajai organizacijai pateikė galbūt suklastotą dokumentą, panaikinimo. Pretenzijoje ieškovė nurodė, jog perkančioji organizacija 2018-02-22 rašte Nr. S5-147 „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo“ nieko neužsiminė apie pirmus du UAB „L.“ pretenzijos punktus ir jų iš viso nenagrinėjo (kad laimėtoja UAB „A. “ nesiverčia veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, kad UAB „A. “ veikia tik kaip tarpininkė bei panašaus pobūdžio sutartims laimėtoja UAB „A. “, kiek žinoma, telkiasi kitus asmenis); visiškai nenagrinėjo ir neatsižvelgė į tai, kad kartu su laimėtojo UAB „A. “ pasiūlymu pateikto sertifikato nėra oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje (nuoroda ( - )), tai leidžia abejoti dėl paties sertifikato tinkamumo ir teisėtumo, kad šis sertifikatas galbūt yra netikras ir, anaiptol, kaip išdėstyta anksčiau, Pirkimo organizacija šį sertifikatą vertina kaip lygiavertį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatui ir jai nekyla jokių abejonių dėl šio sertifikato tinkamumo ir teisėtumo. Taip pat kadangi UAB „L.“ 2018-02-28 gavo elektroniniu laišku atsakymą iš A. T. G., kuriai UAB „L.“, neradusi oficialioje paieškoje laimėtojos UAB „A. “ kartu su pasiūlymu pateikto sertifikato, nusiuntė šį sertifikatą su prašymu patikrinti jo tikrumą ir minėtame atsakyme A. T. G. nurodė, kad tokio sertifikato (kokį perkančiajai organizacijai pateikė laimėtoja UAB „A. “ su pasiūlymu) nėra išduoto ir kad šis sertifikatas yra netikras (angl. fake).
 9. Pažymėjo, kad netikro (melagingo) dokumento pateikimas, remiantis VPĮ, sudaro pagrindą pašalinti tokį tiekėją iš konkurso. Taip pat pažymėjo, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime C-387/14 nurodyta, kad direktyvos 2004/18 51 straipsnis, siejamas su jos 2 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama, jog pasibaigus paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminui ūkio subjektas perkančiajai organizacijai pateiktų tam, kad įrodytų, jog tenkina dalyvavimo viešojo pirkimo procedūroje reikalavimus, – jo pradiniame pasiūlyme nenurodytus dokumentus. Šia 2018-02-28 pretenzija ieškovė prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2018-02-22 sprendimą netenkinti UAB „L.“ 2018-02-14 pretenzijos ir peržiūrėti Konkurso dokumentus bei panaikinti perkančiosios organizacijos 2018-02-08 sprendimą paskelbti laimėtoja UAB „A. “ (b. t. 1, l. 57–63).
 10. 2018-03-08 VšĮ K.“ pateikė atsakymą UAB „L.“ dėl

  52018-02-28 Pretenzijos (gautos 2018-03-01) išnagrinėjimo. Šiame rašte perkančioji organizacija nurodė, jog neturi pagrindo tenkinti pateiktos pretenzijos, kadangi šia pretenzija tiekėjas pakartotinai skundžia perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą pripažinti UAB „A. “ laimėtoja. Taip pat nurodo, jog vadovaujantis VPĮ 101 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. Tiekėjas ginčydamas sprendimus turi laikytis VPĮ nustatytos tvarkos ir negali pakartotinai teikti pretenzijos dėl to paties sprendimo, tačiau turi teisę kreiptis į teismą (b. t. 1, b. l. 71). Nustatyta, kad šiame rašte atsakovė jau nurodo, jog dėl UAB „A. “ neatitikties konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kadangi nesiverčia veikla, kuri yra reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, o tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikto sertifikato nėra oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje, sprendimas buvo priimtas 2018-02-22 raštu Nr. S5-147, todėl teismas vertina, jog jau šiuo raštu atsakovė atsisakė pakartotinai nagrinėti ieškovės pretenzijos dalį dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų lentelės 3 punkte nustatytam reikalavimui turėti teisę verstis atitinkama veikla, taip pat to, kad UAB „A. “ veikia tik kaip „tarpininkas“ ir ieškinio senaties terminas šios pretenzijos apskundimui suėjo 2018 m. kovo 1 d. Iki šios datos ieškovė ieškinio nepareiškė.

 11. Pretenzijos dalis, kurioje ieškovė kalba apie tiekėjos UAB „A. “ sertifikato tikrumą, atsakovės 208-03-08 raštu buvo netenkinta, nurodant, jog tiekėja UAB „A. “ papildomai paaiškino, jog nėra pateikęs jokio galbūt netikro sertifikato, kadangi šio sertifikato išdavimo metu jį išdavęs subjektas turėjo tokią teisę, be to, UAB „A. “ pateikė ir galiojantį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatą, išduotą A. T. G.. Taigi ieškinio senaties terminas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, susijusio su tiekėjos UAB „A. “ sertifikato tikrumu, suėjo 2018 m. kovo 15 d.
 12. Pažymėtina, jog 2018-03-08 perkančioji organizacija VšĮ „K.“ taip pat priėmė ir dar vieną sprendimą, kuriuo vadovaudamasi VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi nusprendė nutraukti pradėtas pirkimo procedūras.
 13. 2018-03-12 ieškovė pateikė atsakovei 2018-03-09 pretenziją „Dėl VšĮ „K.“ sprendimo nutraukti konkursą“, kuria prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2018-03-08 sprendimą nutraukti Konkursą; pašalinti UAB „A. “ iš Konkurso ir laimėtoja paskelbti tiekėją UAB „L.“, kurios pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po UAB „A. “ . Pažymėtina, jog šiame rašte UAB „L.“ taip pat nurodo ankstesnėse pretenzijose nurodytas aplinkybes, kad, jų vertinimu, UAB „A. “ perkančiajai organizacijai pateikė netikrą sertifikatą vadovaudamasi A. T. G. atsakymu, kad tokio sertifikato, kokį perkančiajai organizacijai pateikė laimėtojas, nėra išduota ir kad šis sertifikatas yra netikras.
 14. 2018-03-19 VšĮ „K.“ pateikė raštą Nr. S2-205 Dėl pretenzijos išnagrinėjimo. Rašte nurodoma, jog sprendimas dėl klausimų Nr. 1 ir Nr. 2 (tai yra dėl to, kad UAB „A. “ nesiverčia veikla, kuri yra reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, tiekėjo pateikto sertifikato nėra oficialiame sertifikatus registruojančios organizacijos tinklalapyje ir tiekėjos UAB „A. “ kartu su pasiūlymu pateiktas sertifikatas galbūt yra netikras) priimtas 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 8 d. raštais, kuriais išnagrinėtos ankstesnės pretenzijos. Toliau rašte atsakovė pasisakė dėl klausimo Nr. 3, t. y. pateikė argumentus dėl sprendimo nutraukti Konkurso procedūras pagrįstumo. Rašto paskutinėje pastraipoje perkančioji organizacija nurodė, jog pretenzijos dalis, kuria prašoma panaikinti priimtą sprendimą dėl pirkimo nutraukimo, netenkinama. Rašto paskutiniu sakiniu perkančioji organizacija taip pat nurodė, jog „Kadangi pirkimo procedūros yra nutrauktos, neturime pagrindo tenkinti prašymo pašalinti iš konkurso UAB „A. “ ir laimėtoju paskelbti tiekėją UAB „L.“.
 15. VPĮ 101 straipsnio 3 dalis numato, jog tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.
 16. VPĮ 103 straipsnio 1 dalis numato, jog perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis šio įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo
 17. VPĮ 102 straipsnio 2 dalis numato, jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams. Taigi VPĮ nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CPK 1.125 straipsnio 2 dalis). Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, tai įpareigoja teikėjus ginčų dėl viešojo pirkimo procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai.
 18. Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo pretenzijoje apskųstais perkančiosios organizacijos sprendimais. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012).
 19. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, jog dėl ieškovės argumentų, susijusių su UAB „A. “ neatitikimu konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi ji nevykdo veiklos, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, taip pat kad jos pateiktas pirmasis sertifikatas galioja tik iki 2018-09-21 ir neužtikrina pirkimo sąlygų ir galbūt yra netikras, atsakovė pateikė atsakymus jau 2018-02-22 atsakyme į ieškovės pirminę 2018-02-14 pretenziją. Ieškovė nesutikdama su tokiu atsakymu jau tada turėjo kreiptis į teismą, jeigu norėjo, kad teismas nagrinėtų jos keliamus klausimus, susijusius su UAB „A. “ atitikimu / neatitikimu konkurso kvalifikacinių reikalavimų ir dėl jų pateikto pirminio sertifikato galiojimo. Iš visų UAB „L.“ pretenzijoje nurodytų motyvų matyti, jog ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu UAB „A. “ pripažinti konkurso laimėtoja. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nurodo, jog, jų vertinimu, atsakovė savo raštuose neatsakydavo į visus pretenzijose jų keliamus klausimus, tačiau tokiu atveju įstatymas taip pat numato, jog ieškovė turėjo kreiptis į teismą ir ginti savo teises (VPĮ 102 straipsnio 2 dalis). Teismo vertinimu, kreiptis į atsakovą su trimis pretenzijomis (2018-02-14 pretenzija, 2018-02-28 pretenzija, pateikta 2018-03-01, ir 2018-03-09 pretenzija, pateikta 2018-03-12), kuriose, teismo vertinimu, yra keliami analogiški reikalavimai, tik 2018-02-28 ir 2018-03-09 pretenzijose juos papildant naujais dokumentais rodo, jog ieškovė nesutiko su atsakovės vertinimu ir atsakymais. Pažymėtina, jog 2018-03-08 atsakyme į 2018-02-28 pretenziją atsakovė jau aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo ieškovei, kad jeigu nesutinka su pateiktais atsakymais, juose išdėstytais motyvais, turi kreiptis į teismą, tačiau atsakovė ir vėl pateikia naują pretenziją dėl 2018-03-08 sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą į ją surašydama visus ankstesnėse pretenzijose nurodytus nesutikimo su sprendimu laimėtoja paskelbti UAB „A. “ motyvus. Ieškovės nurodytus motyvus, jog dėl operatyvumo, koncentracijos ir ekonomiškumo bei vadovaudamasi VPĮ 103 straipsnio 1 dalimi, kuri numato, jog perkančioji organizacija gali nagrinėti pakartotines pretenzijas, nutarė nepradėti dviejų: vieno ikiteisminio, o kito teisminio proceso, teismas laiko nepagrįstu ir neatitinkančiu faktinės situacijos. Pažymėtina, jog įstatyme būtent vadovaujantis operatyvumo ir proceso ekonomiškumo principais yra numatyta teisė teikti vieną pretenziją ir neužvilkinant pirkimo procedūrų nesutinkant su perkančiosios organizacijos sprendimais per nustatytus sutrumpintus ieškinio senaties terminus kreiptis į teismą. Be to, šioje situacijoje iš atsakovo 2018-03-08 atsakymo buvo aišku, kad atsakovė nenagrinės pakartotinės pretenzijos, todėl šiuos ieškovės nurodytus motyvus teismas laiko nepagrįstais.
 20. Teismas atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, taip pat į teisinį reglamentavimą ir nuosekliai plėtojamą kasacinio teismo praktiką, vertina, kad ieškovė ieškinyje nurodomais motyvais, kad UAB „A. “ neatitinka konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi ji nevykdo veiklos, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, taip pat kad jų pateiktas pirmasis sertifikatas galioja tik iki 2018-09-21 ir neužtikrina pirkimo sąlygų ir kad abu pateikti sertifikatai galbūt yra netikri, skundžia atsakovės 2018-02-08 sprendimą UAB „A. “ pripažinti konkurso laimėtoja ir praleido VPĮ numatytus ieškinio senaties terminus skųsti atsakovės sprendimą dėl UAB „A. “ pripažinimo laimėtoju.
Dėl konkurso nutraukimo teisėtumo
 1. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2018-03-08 atsakovė vadovaudamasi VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi priėmė sprendimą nutraukti intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) kortelių įsigijimo pirkimą. Nurodė, jog nagrinėjant gautas pretenzijas, paaiškėjo aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti rengiant pirkimo sąlygas. Nebuvo galima numatyti, kad sertifikatai gali būti išduodami tretiesiems asmenims, ne tik patiems tiekėjams, taip pat kad šiais sertifikatais gali būti suteikiama teisė vykdyti veiklą dėl skirtingų prekių ir paslaugų rūšių. Todėl perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kad tiekėjai pateiks dokumentus, kurių pagrindu Komisija negalės tinkamai patikrinti tiekėjų kvalifikacijos ir dėl to kils grėsmė pagrindinių viešųjų pirkimų principų pažeidimui.
 2. VPĮ 29 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 10 punktas numato, jog perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
 3. Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimu, kad VPĮ 29 straipsnio 3 dalies norma savo turiniu yra tapati Aprašo 10 punkto nuostatai, nepaisant skirtingo šių normų dėstymo gramatine prasme: abi šios nuostatos pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumą sieja su aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti, suteikdamos perkančiajai organizacijai teisę nutraukti pirkimą, kai nustatomos tokios aplinkybės; abi šios nuostatos imperatyviai įpareigoja perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimą, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
 4. Ieškovė nurodo, jog atsakovė nutraukdama pirkimą nenurodė ir nepaminėjo jokių principų, kurie gali būti pagrindu nutraukti Konkursą.
 5. Atsakovė nurodė, jog jeigu ji būtų tęsusi pirkimo procedūras, iš esmės būtų pažeidusi viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, dėl to, kad atsakovė aiškią pirkimo dokumentuose išreikštą sąlygą, reikalavimą (dėl ūkio subjektų išviešinimo) keliems subjektams būtų taikiusi skirtingai.
 6. Trečiasis asmuo UAB „A. “ nurodo, jog Pirkimo sąlygų reikalavimų lentelės 3 eilutėje pateiktas reikalavimas yra ne kvalifikacijos reikalavimas, o techninės specifikacijos reikalavimas. Konkurso (mažos vertės pirkimo) procedūros šiuo atveju galėjo (privalėjo) būti nutrauktos ne vien tik paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, o ir esant kitam pagrįstam pagrindui, pavyzdžiui, dėl neteisėtų, taigi ir viešuosius principus pažeidžiančių, Pirkimo sąlygų.
 7. Ieškovė 2018-05-14 papildomuose paaiškinimuose nurodo, jog vertinant pirkimo sąlygų teisėtumą yra ne taip svarbu, kaip ta sąlyga yra įvardyta, svarbu pats turinys. Netinkamas sąlygos pavadinimas, kai jos turinys yra tikslus ir aiškus, nedaro tos sąlygos neteisėtos. Paaiškina, jog šiame konkrečiame pirkime pats reikalavimo pavadinimas niekaip negalėjo padaryti įtakos tiekėjų sprendimui dalyvauti ar nedalyvauti pirkime, kadangi Pirkimo sąlygų 3 eilutėje, kurioje yra nurodytas reikalavimas dėl sertifikato, yra aiškiai nurodyta, kaip šį reikalavimą reikia atitikti, t. y. tiekėjas turi pateikti galiojantį atitinkamos institucijos išduotą sertifikatą. Taigi Pirkimo sąlygose yra labai aiškiai parašyta, kad atsakovui perkančiajai organizacijai kartu su pasiūlymu dalyvauti pirkime tiesiog turi būti pateiktas galiojantis sertifikatas, todėl yra nelogiška manyti ir aiškinti, jog sertifikato reikalavimo formulavimas buvo kliūtimi ir galėjo turėti ir / ar turėjo įtakos kitiems tiekėjams, sprendžiant klausimą dėl dalyvavimo Konkurse. Tiesiog, jeigu turi tokį galiojantį sertifikatą (t. y. jeigu gali atlikti pirkimo objekto gamybą su sertifikuotomis medžiagomis), dalyvauji Konkurse, o jeigu neturi–- nedalyvauji.
 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Pirkimų sąlygų reikalavimų lentelės 3 eilutėje nurodoma, kad tiekėjas, dalyvaujantis Konkurse, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus, t. y. tiekėjas turi pateikti galiojantį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatą, išduotą M. C. I. – A. R., ( - ), arba lygiavertį sertifikatą. Techninės specifikacijos 4 punkte „Reikalavimai plastikinei kortelei“ taip pat nustatyta, jog Kortelė turi atitikti ISO/IEC 14443 Part 1,2,3 Type A specifikacijas, MIFARE sertifikatą, MF1ICS70 (4kB kortelę) arba lygiaverčius reikalavimus (4.3 punktas) ir Plastikinėje kortelėje esantis lustas turi atitikti ISO/IEC 14443 A, MIFARE Classic MF1ICS70 arba lygiavertes specifikacijas (4.5 punktas). Taigi iš nurodytų aplinkybių nustatyta, jog atsakovas skelbdamas supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu savo pirkimo dokumentuose reikalavimą tiekėjui turėti sertifikatą suformulavo ir kaip tiekėjo kvalifikaciją apibūdinantį kriterijų ir kaip pirkimo objektui – plastikinei kortelei – keliamą techninės specifikacijos reikalavimą. Teismo vertinimu, toks atsakovės dokumentuose nurodytų reikalavimų nekonkretumas lemia Viešųjų pirkimų skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų pažeidimą.
 9. Teismas tokią savo išvadą daro vadovaudamasis ir tuo, jog šiame Konkurse, kaip matyti iš byloje pateiktų duomenų, dalyvavo trys tiekėjai, kurie susipažinę su pirkimo sąlygomis skirtingai suprato tiekėjų kvalifikacijai ir pirkimo objektui keliamus reikalavimus.
 10. Iš byloje pateiktų sertifikatų nustatyta, jog visi trys dalyviai konkursui pateikė sertifikatus, kurie yra išduoti kitoms įmonėms. Ieškovė teismui nurodė, jog UAB „L.“ visą Konkurso pirkimą vykdytų pati, o sertifikato, kaip vieno iš kvalifikacinių reikalavimų pagal Konkurso sąlygas, turėjimas tik įrodo, kad UAB „L.“, vykdydama pirkimą pagal Konkurso sąlygas, kortelių gamybai (pirkimo objektui) naudos tinkamas medžiagas, kurios atitinka visus Konkurso reikalavimus. Dėl šio paaiškinimo teismas mano, jog ieškovė iš kito tiekėjo ar gamintojo, turinčio kortelių sertifikatą, įsigytų korteles, kurias pritaikytų / gamintų pagal Konkurse nurodytus reikalavimus. Šioje situacijoje vertintina, jog ieškovė pirkimo sąlygas suprato, jog tai yra keliamas reikalavimas ne tiekėjo kvalifikacijai, o pirkimo objektui.
 11. Nustatyta, jog UAB „A. “ savo atsiliepime į ieškinį nurodo, jog pirkimo sąlygose nebuvo numatyta reikalavimų išviešinti subtiekėjus ar trečiuosius asmenis, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat atitinkamai nebuvo numatyta jokių reikalavimų jų kvalifikacijai ir atitikčiai sąlygų reikalavimams. Kartu sąlygose nebuvo ir nuostatų, leidžiančių ar reglamentuojančių galimybes remtis trečiųjų asmenų pajėgumais. Be to, kaip jau nurodyta nutarties 59 punkte, trečiasis asmuo UAB „A. “ nurodo, jog Pirkimo sąlygų reikalavimų lentelės 3 eilutėje pateiktas reikalavimas yra ne kvalifikacijos reikalavimas, o techninės specifikacijos reikalavimas.
 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog UAB „A. “ pateiktame pirminiame sertifikate yra nurodytas produkto identifikavimas – vidinis kortelės sluoksnis su integruota antena ir lustu (angl. „inlay“) (teismas pažymi, kad dėl jo tikrumo nagrinėdamas šia bylą nepasisako). 2018-02-14 UAB „A. “ atsakyme į VšĮ „K.“ paklausimą atsakė, jog paslaugų teikimui subtiekėjai pasitelkiami nebus. Be to, UAB „A. “ savo atsakyme VšĮ „K.“ nurodė, jog atsižvelgiant į galutinį pirkimo objektą – specialiam tikslui naudojamos kortelės gamybos specifiką (išskirtinumą, reikalingą spaudą, laminavimą), užtikrinant jos ilgaamžiškumą ir atsparumą aplinkos poveikiui, technologiškai tikslesnis pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimų lentelės 3 punkto atitikties pagrindimas yra būtent „inlay“ MIFARE technologijos sertifikatas. Jų vertinimu, net ir laikantis kitokios nuomonės, toks sertifikatas turėtų būti laikomas, mažų mažiausiai, lygiaverčiu, kadangi būtent vidinis kortelės sluoksnis su integruota antena ir lustu savo turiniu yra esminiai kortelės elementai, ir parodo, jog tiekėjas yra pajėgus pateikti perkančiajai organizacijai kokybiškas, tiksliai veikiančias, funkcionalias, patikimas korteles. Pažymėtina, jog kartu su atsakymu UAB „A. “ pateikė ir intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatą (dėl jo tikrumo teismas, nagrinėdamas šia bylą, nepasisako). Teismas atkreipia dėmesį, jog Techninės specifikacijos 4.5 punkte, kuriame nurodytas vienas iš reikalavimų plastikinei kortelei, yra nurodoma, jog ne tik plastikinė kortelė, bet ir joje esantis lustas turi atitikti ISO/IEC 14443 A, MIFARE Classic MF1ICS70 arba lygiavertes specifikacijas, todėl esant neaiškioms pirkimo sąlygoms, teismo vertinimu, UAB „A. “ pagrįstai atsižvelgdama į Techninių specifikacijų 5.4 punkte nurodytą sąlygą galėjo netinkamai interpretuoti keliamus reikalavimus plastikinei kortelei.
 13. Iš byloje pateikto UAB „Skaitmeninės technologijos“ pasiūlymo ir pridėtų sertifikatų nustatyta, jog šis tiekėjas suprato, kad turi būti nurodytas subtiekėjas ir pasiūlymo grafoje nurodė, jog sutarties vykdymui pasitelks subtiekėją O. T. L., numatomai tiekti prekei ir suteikti paslaugai – bekontaktė intelektinė MIFARE ClassicK su instrukcija. Iš pateiktų sertifikatų nustatyta, jog UAB „S.“ pateikia ir O. T. išduotą sertifikatą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas vertina, jog šiuo atveju UAB „Skaitmeninės technologijos“ laikė, jog reikalavimas turėti sertifikatą yra kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui, todėl ir nurodė subtiekėją.
 14. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodo, jog įvertinus pirkimo sąlygose pirkėjo suformuluotą reikalavimą ir LAT 2009-07-31 nutartyje 3K-3-323/2009 formuojamą praktiką, Tarnybos nuomone, reikalavimas pateikti galiojantį intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo elektroninių kortelių MIFARE technologijos sertifikatą, išduotą M. C. I. - A. R., ( - ), arba lygiavertį sertifikatą, laikytinas ne tiekėjų kvalifikaciniu reikalavimu – gebėti teikti paslaugą, kuri atitinka kokybės ir techninius reikalavimus, o kaip atskiras reikalavimas pirkimo objektui. Jie taip pat pažymi, jog tokiu atveju tiekėjus ir kitus jų pasitelktus subjektus saisčiusių santykių kvalifikavimas subrangos teisiniais santykiais bei šių santykių vertinimas atitikties kvalifikaciniam reikalavimui procese netektų prasmės, nes būtų pripažinta, kad sertifikatas patvirtina prekės atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, bet ne subjekto (ar jų grupės) atitiktį kvalifikacijos reikalavimui.
 15. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 1 dalį perkamų paslaugų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Techninėje specifikacijoje gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios ir su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams.
 16. Kaip jau nurodyta nutarties 61 punkte, perkančioji organizacija reikalavimą, kad kortelė ir joje esantis lustas atitiktų nurodytus arba lygiaverčius sertifikatus, kaip tai įtvirtinta ir Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, nustatė ir pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje ir kaip kvalifikacijos reikalavimą tiekėjui.
 17. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas.
 18. Lietuvos apeliacinis teismas vienoje iš savo nutarčių yra konstatavęs, jog tokia situacija, kai perkančioji organizacija jau Pirkimo procedūrų vykdymo eigoje padaro išvadą, kad Pirkimo sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų, nors ir rodo pačios perkančiosios organizacijos nepakankamą atidumą bei nepakankamą rūpestingumą rengiant Pirkimo sąlygas, be to, nevisiškai atitinka aplinkybės, kurios nebuvo galima numatyti, sampratą, gali būti prilyginama naujai paaiškėjusioms aplinkybėms VPĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto taikymo tikslu. Pirkimo eigoje paaiškėjimas, kad parengtos Pirkimo sąlygos neatitinka įstatymų reikalavimų, sudaro pagrindą nutraukti Pirkimą, kurį perkančioji organizacija laiko neteisėtu. Kitoks aiškinimas, t. y. įpareigojimas perkančiąją organizaciją tęsti pirkimą pagal, jos vertinimu, neteisėtas sąlygas, būtų nelogiškas ir neatitiktų viešojo intereso viešuosius pirkimus vykdyti teisėtai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-410-236/2015).
 19. Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „S. T.“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008). Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Šiai teismo pareigai racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t. y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus, kitus Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyviuosius reikalavimus.
 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, sutiktina su atsakovo sprendimu, vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi, nutraukti intelektinių nekontaktinių lustinių nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių mažos vertės pirkimą.
 21. Šioje konkrečioje situacijoje nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas vertina, kad ieškovės nurodyti motyvai, kad tiekėjai neginčijo pirkimo sąlygų ar kad atsakovė yra anksčiau įvykdžiusi pirkimų pagal tokias pačias sąlygas, nereiškia, kad sąlygos dėl to savaime yra teisėtos, o tiek viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas, tiek teismų atliekamas viešųjų pirkimų teisės normų aiškinimas keičiasi.
 22. Nustatyti pirkimo sąlygų neatitikimai teisės aktų reikalavimams yra esminiai ir neleidžiantys perkančiajai organizacijai vienodai vertinti pateiktus pasiūlymus, taip pažeidžiant skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus.
 23. Nagrinėjamos bylos atveju yra svarbu, kad vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nurodė, kad skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo, pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimas, Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. 1-3801).
 24. Šiuo atveju vertintina, jog dėl nurodytų Pirkimo sąlygų nuostatų netinkamo formulavimo, kas galėjo lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimą, perkančioji organizacija turėjo pagrindą nutraukti Pirkimo procedūras, kadangi galioja draudimo keisti sąlygas ir jas taisyti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nes paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar keičiami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė. Perkančioji organizacija visiškai pagrįstai ir tinkamai nusprendė, jog tinkama procedūrų vykdymą ji gali užtikrinti tik pradėjusi naują viešąjį pirkimą, todėl ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „K.“ 2018-03-08 sprendimą ir 2018-03-19 rašte patvirtintą sprendimą nutraukti konkursą atmestinas.
 25. Kadangi teismas vertina, jog atsakovė pagrįstai nutraukė pirkimą, kiti ieškovės suformuluoti prašymai įpareigoti perkančiąją organizaciją VšĮ „K.“ tęsti konkurso procedūras ir pašalinti UAB „A. “ iš konkurso bei konkurso laimėtoja paskelbti UAB „L.“, taip pat klausimą, susijusį su UAB „A. “ pašalinimu iš Konkurso ir ieškovės UAB „L.“ paskelbimu Konkurso laimėtoja, spręsti ex officio dėl akivaizdaus neteisėto elgesio neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

6Bylinėjimosi išlaidos

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str.).
 2. Kadangi ieškinys yra atmestas, teismas nusprendžia, jog bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme ieškovei nepriteistinos.
 3. Apie atsakovės VšĮ „K.“ pirmosios instancijos teismo procese patirtas bylinėjimosi išlaidas duomenų byloje nepateikta.
 4. Trečiasis asmuo UAB „A. “ prašė priteisti iš ieškovės UAB „L.“ 3190,77 Eur atstovavimo išlaidų. Byloje pateikti įrodymai patvirtina atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas,
 5. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 8.2 punkte nustatyta, kad už atsiliepimą į ieškinį yra taikomas 2,5 koeficientas, už tripliką – 1,5 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis statistikos departamento pateikta informacija, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2016 m. ketvirtą ketvirtį sudarė 822,8 Eur. Atsižvelgiant į trečiojo asmens byloje pateiktus procesinius dokumentus (atsiliepimą ir tripliką), juose dėstomą argumentaciją, Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius, teismas sprendžia, jog trečiojo asmens prašomos priteisti 3190,77 Eur atstovavimo išlaidos pirmosios instancijos teisme yra pagrįstos ir tenkintinos. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės.
 6. Klaipėdos apygardos teismas 2018-03-28 nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti perkančiajai organizacijai VšĮ „K.“ skelbti naują konkursą dėl to paties pirkimo objekto (dėl supaprastinto intelektinių nekontaktinių lustinių (RFID technologijos) nuotolinio veikimo plastikinių elektroninių kortelių mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu). Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-10 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. nutartis palikta nepakeista. CPK 150 str. 2 d. numato, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Vadovaujantis šia įstatymo norma Klaipėdos apygardos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258–259 straipsniais, 269–270 straipsniais, teismas

Nutarė

8ieškinį atmesti.

9Priteisti iš ieškovės UAB „L.“ trečiajam asmeniui UAB „A. “ 3190,77 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10Klaipėdos apygardos teismo 2018-03-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

11Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai