Byla A-602-2858-12
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei R. D., atsakovo atstovui V. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai) dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“ (toliau – ir pareiškėjas; UAB „Plungės vandenys“; Bendrovė) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-152 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra““ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) dalį, kuria Bendrovės vykdomam bendrai iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamam projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-044 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. II-etapas“ (toliau – ir Projektas) pritaikytos 2 procentų finansinės korekcijos. Bendrovė taip pat prašė jos naudai iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir atsakovas; Ministerija) priteisti patirtas išlaidas.

5Skunde nurodė, jog ginčijama Įsakymo dalis, kuria jos vykdomo Projekto finansavimo atžvilgiu pritaikyta 2 procentų dydžio finansinė korekcija, įpareigojanti Bendrovę projekto įgyvendinimo darbų vykdytojams iš savo lėšų sumokėti 552268,50 Lt sumą, yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina. Pažymėjo, kad Projekto veiklos Nr. 1.1.1. darbų pirkimo atvirojo viešojo konkurso dalyvių pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas tinkamai, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) nuostatų, todėl atsakovas nepagrįstai pripažino, kad Bendrovė pažeidė VPĮ 75 straipsnio reikalavimus. Teigė, jog pagal VPĮ 75 straipsnio 2, 6 ir 7 dalių nuostatas, viešojo konkurso dalyvių pasiūlymų pateikimui gali būti nustatytas netrumpesnis nei 40 dienų terminas. Nurodė, jog Bendrovė, organizuodama Projekto darbų pirkimo viešąjį konkursą, konkurso dalyvių pasiūlymų pateikimui nustatė 43 dienų terminą, ir tenkino visas VPĮ 75 straipsnio nustatytas sąlygas, t. y. viešąjį konkursą organizavo remdamasi atvirojo konkurso forma ir sąlygomis (VPĮ 75 str. 2 d.), Bendrovė visus pranešimus viešojo konkurso dalyviams rengė ir perdavė elektroninėmis priemonėmis (per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą CVP IS) (VPĮ 75 str. 6 d.), nuo skelbimo apie viešąjį konkursą paskelbimo dienos suteikė galimybę elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai visiems potencialiems dalyviams susipažinti su visais konkurso dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais, skelbime pažymėjo, kad su šiuo viešuoju konkursu susijęs susirašinėjimas ir pasiūlymų pateikimas vykdomas CVP IS elektroninėje sistemoje (VPĮ 75 str. 7 d.). Atkreipė dėmesį, kad ginčo dėl to, jog Bendrovė organizuodama viešąjį konkursą tenkino VPĮ 75 straipsnio 2 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas, nėra, tačiau Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – ir Agentūra) 2011 m. gruodžio 21 d. rašte Nr. APVA-S750 ir 2011 m. gruodžio 29 d. rašte Nr. APVA-5897 nurodė, kad Bendrovė netenkino VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimų, kadangi skelbime apie viešąjį konkursą neįvardijo interneto svetainės adreso, kuriame galima susipažinti su viešojo konkurso dokumentais. Būtent šių aplinkybių pagrindu, vadovaudamasi Europos Komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. COCOF 07/0037/03-LT Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių (toliau – ir Rekomendacijos) lentelės 12 punktu Agentūra pasiūlė Projekto finansavimui taikyti 2 procentų dydžio finansinę korekciją. Akcentavo, jog nesutinka su Agentūros nustatytomis aplinkybėmis, nes pagal VPĮ 75 straipsnio 7 dalies nuostatas turi būti sudaryta galimybė potencialiems viešojo konkurso dalyviams tiesiogiai ir nevaržomai susipažinti su viešojo konkurso sąlygomis ir visais papildomais dokumentais elektroniniu būdu, juos patalpinant pasirinktoje interneto svetainėje. Pažymėjo, jog iš Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1S-50 patvirtinto Viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vadovo nuostatų matyti, kad CVP IS elektroninė duomenų bazė yra viešai ir neribojamai prieinama visiems potencialiems tiekėjams ir skirta elektroniniu būdu skelbti pirkimo sąlygas, gauti tiekėjų pasiūlymus, bendrauti su tiekėjais, atplėšti pasiūlymų vokus, palyginti pateiktus pasiūlymus ir atlikti kitas funkcijas reikalingas elektroninių viešųjų pirkimų vykdymui. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad Bendrovė patalpinusi visą informaciją CVP IS elektroninėje duomenų bazėje, sudarė tinkamas sąlygas potencialiems tiekėjams susipažinti su konkurso sąlygomis ir kitais susijusiais dokumentais. Atkreipė dėmesį, jog skelbime nenurodė CVP IS interneto svetainės prisijungimo adreso (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt), tačiau tinkamai įgyvendino VPĮ 75 straipsnio 7 dalies nuostatas. Taip pat pažymėjo, kad pagal Rekomendacijų lentelės 12 punktą, tais atvejais, kai sudarant viešųjų pirkimų sutartį nesilaikyta neesminių nuostatų ir toks pažeidimas yra formalus, neturintis galimo finansinio poveikio, jokia pataisa neturėtų būti taikoma. Tikino, jog aplinkybė, kad skelbime nebuvo įvardytas CVP IS interneto svetainės adresas laikytina formaliu pažeidimu, todėl pareiškėjo atžvilgiu neturėtų būti taikoma 2 procentų korekcija. Nesutiko ir su Agentūros išvadomis, kad tokio pobūdžio pažeidimas nelaikytinas formaliu, nes užsienyje registruotiems potencialiems viešojo konkurso dalyviams neužtikrintas nevaržomas ir tiesioginis susipažinimas su konkurso sąlygomis ir dokumentais, taip sudarant nevienodas sąlygas dalyvauti konkurse. Šiuo aspektu atkreipė dėmesį, jog CVP IS svetainė yra unikali ir vienintelė visoje Europos Sąjungoje, todėl interneto paieškos sistemos lengvai identifikuoja šios svetainės adresą. Vadinasi tiek Lietuvos, tiek ir užsienio šalių tiekėjams buvo sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti viešajame konkurse. Nurodė, jog nepagrįsti yra Agentūros teiginiai, kad nenurodžius internetinės svetainės adreso buvo apsunkintos galimybės užsienio šalių tiekėjams susipažinti su konkurso sąlygomis, nes jie turėjo dėti papildomų pastangų ieškodami CVP IS svetainės. Teigė, jog galimybes tiesiogiai ir nevaržomai susipažinti su konkurso sąlygomis užsienio šalių tiekėjams apsunkina tai, kad dokumentai yra ruošiami lietuvių kalba, o tai neprieštarauja nei nacionalinės, nei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms. Todėl manė, jog jo padarytas pažeidimas yra formalaus pobūdžio. Pareiškėjo atstovas teisminio nagrinėjimo metu papildomai nurodė, jog viešųjų pirkimo konkurso pasiūlymų termino vertinimas nepriskirtinas Agentūros kompetencijai, kadangi skelbimų apie konkursą atitiktį teisės aktų reikalavimams vertina Viešųjų pirkimų tarnyba. Pažymėjo, jog įstatyme nėra apibrėžta konkreti internetinio adreso sąvoka, todėl nuoroda į CVP IS duomenų bazę atitinka VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimus. Pareiškėjos atstovas pripažino, kad CVP IS buvo pateikti tik pirmi du konkurso pirkimo dokumentų skyriai, kuriuose numatytas pirkimo objektas, apimtis ir kita bendra informacija, tačiau duomenų bazėje buvo patalpinti visi dokumentai, kurių dalis buvo prieinami po kvietimo priėmimo.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu į pareiškėjo skundą su juo nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime teigė, jog pareiškėjo argumentai, kad pasiūlymų pateikimui nustatytas 43 dienų terminas atitinka VPĮ 75 straipsnio 2, 6 ir 7 d. reikalavimus, yra nepagrįsti. Pagal nurodytas VPĮ nuostatas, sutrumpinti 52 dienų pasiūlymų pateikimo terminą iki 43 dienų galima tik: pranešimą parengus ir perdavus elektroninėmis priemonėmis ir suteikus galimybę elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais, skelbime nurodžius internetinį adresą, kuriuo galima susipažinti su dokumentais. Pabrėžė, jog būtent pastarosios sąlygos pareiškėjas neįvykdė. Nurodė, jog Bendrovė nepagrįstai tapatina reikalavimą skelbime nurodyti interneto adresą su dokumentų patalpinimu pasirinktoje interneto svetainėje. Dėstė, jog vien tai, kad tam tikri dokumentai yra patalpinti internetinėje erdvėje, nereiškia, kad yra įvykdyti VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimai ir suteikta teisė sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminą, nes patalpinti dokumentai turi būti viešinami, skelbime nurodant jų patalpinimo faktą ir internetinį adresą, kuriuo su jais galima tiesiogiai ir nevaržomai susipažinti. Nenurodžius adreso, kuriuo galima susipažinti su pirkimo dokumentais, potencialiam tiekėjui kliudoma susipažinti su visais pirkimo dokumentais, o tai sąlygoja viešųjų pirkimų principų ir tikslų pažeidimą. Pažymėjo, jog nesutinka ir su pareiškėjo argumentais, kad konkrečios interneto svetainės adreso skelbime nenurodymas yra tik formalus pažeidimas. Teigė, jog toks reikalavimas yra imperatyvaus pobūdžio ir padedantis užtikrinti vieną esminių viešųjų pirkimų principų, t. y. kad visi suinteresuoti tiekėjai nevaržomai ir tiesiogiai galėtų susipažinti su pirkimo dokumentais. Šiuo aspektu taip pat paminėjo ir Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyvos 2004/18/EB preambulės 38 punktą, kuriame nurodoma, jog skelbimuose apie pirkimus, kuriuos parengia valstybių narių perkančiosios organizacijos, esantys duomenys turi sudaryti sąlygas Bendrijos ūkio subjektams nuspręsti ar juos domina pasiūlytos sutartys. Todėl jiems reikia suteikti pakankamai informacijos apie sutarties objektą ir sąlygas. Siekiant, kad skelbimai būtų lengvai pastebimi, tikslinga naudoti standartines viešųjų sutarčių skelbimo formas ir Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. Iš direktyvos nuostatų matyti, kad nepakankamos informacijos apie sutarties objektą ir sąlygas suteikimas laikytinas efektyvios konkurencijos plėtros ribojimu. Ministerijos teigimu, interneto adreso, kuriuo galima susipažinti su visais pirkimo dokumentais nepateikimas, pagrįstai laikomas teisės tiesiogiai ir nevaržomai gauti informaciją apribojimu, trukdančiu užsienio šalių ir Lietuvos tiekėjams vienodomis sąlygomis dalyvauti viešajame konkurse. Pabrėžė, kad pareiga nurodyti interneto svetainės adresą įtvirtinta ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1S-2 „Dėl reikalavimų skelbiamai viešųjų pirkimų informacijai ir viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ 6.3.5 punkte, todėl pareiškėjui nesilaikius šio punkto nuostatų bei VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimų, pagrįstai taikyta Projekto 2 procentų finansinė korekcija.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepimu į Bendrovės skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime pažymėjo, kad ginčo byloje dėl faktinių aplinkybių nėra, tačiau pareiškėjas netinkamai vertina Agentūros nustatytą VPĮ 75 straipsnio 7 dalies pažeidimą. Pažymėjo, jog pagal VPĮ 75 straipsnio 7 dalį, pasiūlymų pateikimo grafikas iki 43 dienų gali būti sutrumpintas tik įvykdžius dvi būtinas sąlygas, t. y. suteikta galimybė elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais bei skelbime nurodant interneto adresą, kuriuo su minėtais dokumentais galima susipažinti. Šios nuostatos įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyvos 2004/17/EB 45 straipsnio 6 dalies nuostatas, kurių tikslas užtikrinti kitose valstybėse narėse veikiančių tiekėjų galimybes lygiomis teisėmis dalyvauti tarptautiniuose pirkimuose. Todėl interneto adreso nurodymas yra būtina ir privaloma sąlyga užtikrinti nevaržomą ir tiesioginį susipažinimą su pirkimo dokumentais. Pažymėjo, jog skelbime apie organizuojamą viešųjų pirkimų konkursą interneto adresas nurodytas nebuvo, o buvo pateikta nuoroda į bendruosius organizacijos kontaktinius duomenis, kas neatitinka VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimų. Pabrėžė, jog organizuojamas konkursas buvo tarptautinis pirkimas, informacija apie kurį skelbta oficialiame Europos Sąjungos leidinyje, todėl informacija apie šį konkursą turėjo būti nurodyta tiksliai, o bet kokie pareiškėjo argumentai, kad tiekėjai galėjo suprasti kur ieškoti konkurso dokumentų, nesudaro pagrindo nesilaikyti VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimų. Pažymėjo, jog pareiškėjas neturėjo teisės sutrumpinti pasiūlymų pateikimo termino dar ir dėl to, kad nebuvo užtikrinta galimybė tiesiogiai ir nevaržomai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir kitais papildomais dokumentais. Neprisijungus prie CVP IS, kurioje ir buvo patalpintas pranešimas apie organizuojamą viešųjų pirkimų konkursą, galima susipažinti tik su konkurso sąlygų I ir II skyriais, kiti dokumentai (III skyrius „Techninė specifikacija“, IV skyrius – schemos ir topografijos) tiekėjams prieinami tik po kvietimo dalyvauti pirkime priėmimo, todėl tiekėjas, siekdamas priimti kvietimą dalyvauti pirkime, turi tapti registruotu CPV IS vartotoju. Bendrovei nustačius, kad su visais pirkimo dokumentais gali susipažinti tik registruoti CVP IS vartotojai, nebuvo įgyvendinti kita būtina VPĮ 75 straipsnio 7 dalies sąlyga, t. y. suteikta galimybė elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais. Teigė, jog nepagrįstai sutrumpintas pasiūlymų pateikimo terminas negali būti vertinamas kaip formalaus pobūdžio pažeidimas, kaip tai suprantama pagal Rekomendacijų 1 priedo 12 punkto pastabas. Išdėstė, jog Rekomendacijų 1 priedo 12 punkto pastaba gali būti taikoma tik mažareikšmiams procedūrinio pobūdžio pažeidimams, o tai, kad šiuo atveju pažeidžiant imperatyvias VPĮ ir ES direktyvos nuostatas nepagrįstai buvo nustatytas sutrumpintas pasiūlymų pateikimo terminas, negali būti vertinama kaip mažareikšmis pažeidimas. Pagal Rekomendacijas, fiksuoto dydžio pataisos (korekcijos) sumos nustatomos atsižvelgiant į atskiro nusižengimo dydį bei finansines pasekmes, ir kiekvienam konkrečiam pažeidimo atvejui parenkamos atskiros priede nurodytų finansinių pataisų sumos. Todėl vadovaujantis Rekomendacijų 1 priedo 12 punkto ir finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintų Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo 25 punktu, Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197.2 punktu pareiškėjo Projekto finansavimas pagrįstai sumažintas 2 procentais.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas išdėstė bylos faktines aplinkybes bei nurodė, jog ginčas yra kilęs dėl to, ar UAB „Plungės vandenys“ pagrįstai pripažinta pažeidusia Viešųjų pirkimų įstatymo 75 straipsnio 7 dalies nuostatas, t. y. ar pareiškėjas sutrumpino konkurso pasiūlymų pateikimo terminą iki 43 dienų neturėdamas tam pagrindo, ir ar pagrįstai vadovaujantis Rekomendacijų 12 punktu jos vykdomam Projektui skirta 2 procentų finansinė korekcija. Rėmėsi VPĮ 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 6 dalimi, 7 dalimi ir pažymėjo, jog sistemiškai aiškinant šias nurodytas teisės aktų nuostatas konstatuotina, kad tuo atveju, kai perkančioji organizacija įvykdo visas įstatyme nustatytas sąlygas, t. y. pirkimą atlieka atviro konkurso būdu, pranešimai yra parengiami ir perduodami elektroninėmis priemonėmis ir perkančioji organizacija suteikia galimybę elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais, pasiūlymų pateikimo terminas gali būti sutrumpintas nuo 52 dienų iki 40 dienų. Tuo atveju, jei nesudaroma galimybė nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais – pasiūlymų pateikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 45 dienų. Akcentavo, jog VPĮ 75 straipsnio 7 dalyje imperatyviai nustatyta, kad įgyvendindama nurodytus reikalavimus, perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą turi nurodyti interneto adresą, kuriuo galima nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais. Pažymėjo, jog toks teisinis reglamentavimas įtvirtina, kad skelbime apie pirkimą ne tik turi būti nurodytas interneto adresas, kuriuo būtų galima susipažinti su pirkimo dokumentais, bet taip pat turi būti užtikrinta galimybė per minėtą interneto adresą nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais. Konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, neįgyvendinus bent vienos iš šių sąlygų, gali būti pripažįstama, kad buvo pažeistos VPĮ 75 straipsnio 7 dalies nuostatos, o perkančioji organizacija neįgyja teisės sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminą mažiau nei 45 dienom. Nurodė, jog iš bylos duomenų matyti, to neneigia ir pats pareiškėjas, kad skelbime apie atliekamą pirkimą Bendrovės vykdomame Projekte, nebuvo nurodytas interneto adresas, kuriuo galima susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, jog visa informacija buvo patalpinta CVP IS elektroninėje duomenų bazėje ir taip buvo sudarytos sąlygos su jais susipažinti, kaip neatitinkančius VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimų. Todėl sprendė, jog Agentūra pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas neįvykdė būtinos VPĮ 75 straipsnio 7 dalies nustatytos sąlygos.

13Teismas pažymėjo ir tai, kad siekiant sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminą pagal VPĮ 75 straipsnio 7 dalį, skelbime turi būti ne tik nurodytas interneto adresas, kuriuo galima susipažinti su pirkimo dokumentais, bet užtikrinta galimybė nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais. Pažymėjo, jog bylos duomenys patvirtina, kad neprisijungus prie CVP IS, kurioje buvo patalpintas skelbimas apie pareiškėjo atliekamą pirkimą, galima buvo susipažinti tik su viešai paskelbtais dokumentais – konkurso sąlygų I ir II skyriais, kiti dokumentai, t. y. Bendrosios techninės specifikacijos (III ir IV skyrius), situacijos schemos ir topografija, prienami tik po kvietimo priėmimo. Atkreipė dėmesį, jog pagal VPĮ nuostatas, techninė specifikacija yra pirkimo dokumento dalis (2 str. 24 d.), kuri turi būti pateikta pirkimo dokumentuose (24 str. 2 d. 7 p.). Tam, kad tiekėjas galėtų priimti kvietimą dalyvauti pirkime, ir kad galėtų susipažinti su Bendrosiomis techninėmis specifikacijomis bei kitais papildomais dokumentais, jis turi tapti registruotu CVP IS sistemos vartotoju. Taip pat pažymėjo, jog pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1S-50 patvirtintą Viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vadovo tiekėjų registracijos tvarką, užpildytas ir suformuotas prašymas, pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas antspaudu turi būti siunčiamas tvirtinimui sistemos administratoriui. Tik tuomet tiekėjas yra aktyvuojamas ir gauna informaciją apie registracijos patvirtinimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad Bendrovė vykdydama atvirąjį konkursą neužtikrino VPĮ 75 straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų, kad elektroninėmis priemonėmis vykdomo pirkimo tiekėjams būtų sudarytos sąlygos nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais.

14Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus dėl to, jog Agentūra pagal savo kompetenciją neturi teisės vertinti viešųjų pirkimų konkurso pasiūlymų termino pagrįstumo. Šiuo aspektu nurodė, jog bylos duomenys rodo, kad ginčijamu aplinkos ministro Įsakymu 2 procentų finansinė korekcija buvo pritaikyta bendrai iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondų ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamam Projektui. Išdėstė, jog pagal aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-632 patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatus, Agentūra administruoja Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus aplinkos srities projektus (5 p.). Agentūrai be kita ko pavesta, atlikti projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę (6.3 p.), atlikti įtariamų pažeidimų tyrimus ir informuoti Aplinkos ministeriją apie nustatytus pažeidimus, teikti siūlymus dėl tolesnių veiksmų (6.5 p.), atlikti visas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“, Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139. Teismas apžvelgė Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių 13.6. punktą ir Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 194, 195 ir 197 punktus bei nurodė, jog iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri bendrai iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamų aplinkos srities projektų įgyvendinimą, tiria įtariamus pažeidimus ir priima sprendimą dėl siūlymo taikyti sankcijas. Atsižvelgęs į tai bei į faktines bylos aplinkybes teismas sprendė, jog Agentūra neviršydama teisės aktais jai suteiktos kompetencijos ribų atliko pažeidimo tyrimą ir nustačiusi jo faktą, laikydamasi Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 p. reikalavimų kreipėsi į Aplinkos ministeriją su siūlymu sumažinti Projekto finansavimą iš Europos Sąjungos lėšų. Teismas taip pat rėmėsi Europos Komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. COCOF 07/0037/03-LT Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių priedo 12 punktu bei VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi bei atmetė pareiškėjo argumentus, jog jo padarytas pažeidimas yra tik formalus ir neturi galimo finansinio poveikio. Šiuo aspektu teismas sutiko su atsakovo ir Agentūros argumentais, kad neįgyvendinus imperatyvaus VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimo ir skelbime apie pirkimą nenurodžius interneto adreso, kuriuo galima susipažinti su pirkimo dokumentais bei kitais papildomais dokumentais, buvo apribota teisė tiesiogiai ir nevaržomai gauti informaciją, bei neužtikrinta galimybė visiems potencialiems tiekėjams vienodomis sąlygomis dalyvauti viešajame konkurse. Pridūrė, jog, kita vertus, byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėjas neužtikrino ir kitos būtinos sąlygos pasiūlymų pateikimo terminui sutrumpinti, t. y. nesudarė sąlygų elektroninėmis priemonėmis vykdomo pirkimo tiekėjams nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais, kadangi neprisijungus prie CVP IS galima buvo susipažinti tik su viešai paskelbtais dokumentais – konkurso sąlygų I ir II skyriais, kiti dokumentai, t. y. Bendrosios techninės specifikacijos (III ir IV skyrius), situacijos schemos ir topografija, buvo prieinami tik po kvietimo priėmimo. Pažymėjo, jog nustatytų pažeidimų visuma sudaro pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjas nesilaikė esminių VPĮ reikalavimų, todėl neturėdamas teisinio pagrindo sutrumpino pasiūlymų pateikimo terminą, o tai negali būti vertinama kaip formalaus pobūdžio pažeidimas. Todėl teismas sprendė, jog finansinė korekcija pareiškėjo vykdytam Projektui pritaikyta pagrįstai, o jos dydis, t. y. 2 procentai, parinktas atsižvelgiant į pažeidimo individualizavimui reikšmingas aplinkybes ir atitinka protingumo bei proporcingumo reikalavimus. Netenkinęs pareiškėjo skundo, teismas taip pat nepriteisė jo prašytų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo.

15III.

16Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (t. II, b. l. 1 – 6), kuriuo prašo: 1) patenkinti šį skundą ir panaikinti 2012 m. gegužės 14 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą; 2) panaikinti 2012 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymo Nr. D1-152 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ pakeitimo“ dalį dėl UAB „Plungės vandenys“ vykdomo bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-044 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. II- etapas“ atžvilgiu pritaikytos 2 procentų finansinės korekcijos; 3) priteisti iš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos UAB „Plungės vandenys“ naudai pastarosios patirtas išlaidas.

17Apeliaciniame skunde išdėsto skundžiamo sprendimo esmę bei nurodo, jog skundžiamame sprendime nepagrįstai teigiama, jog pareiškėjas nenurodydamas konkretaus CVP IS interneto svetainės adreso, apribojo tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime. Pažymi, jog neginčija fakto, kad skelbime apie Viešąjį pirkimą nenurodė konkretaus interneto svetainės adreso, kuriuo potencialūs tiekėjai gali nevaržomai susipažinti su viešojo pirkimo sąlygomis ir papildomais dokumentais, tačiau nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog potencialiems tiekėjams dėl to buvo apribotos galimybės dalyvauti viešajame pirkime. Nurodo, jog jis skelbime apie viešąjį pirkimą vienareikšmiškai pabrėžė, jog „visi susirašinėjimai tarp tiekėjų ir perkančiosios organizacijos turi vykti CVP IS priemonėmis. Tiekėjai pasiūlymus gali teikti tik CVP IS priemonėmis (popieriniai pasiūlymai nebus priimami ir nagrinėjami)“ (žr. 2012 m. kovo 9 d. Pareiškimo priedą Nr. 11). Tikina, jog tokia nuoroda jis patvirtino, kad visi su viešuoju konkursu susiję dokumentai yra parengti ir bus priimami tik elektronine forma CVP IS priemonėmis įskaitant ir susirašinėjimą tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų. Taip pat pažymi, jog nors skelbime apie viešąjį konkursą nenurodė CVP IS interneto svetainės adreso prisijungimo interneto naršyklėje forma, tačiau CVP IS interneto svetainė yra analogų neturinti ir jos pavadinimas „CVP IS“ yra neišvengiamai siejamas su paminėtu konkrečiu interneto svetainės adresu. Dėl šių priežasčių nurodo manąs, kad remiantis skelbime apie viešąjį konkursą pateikta informacija, visi potencialūs viešojo konkurso dalyviai identifikavo galimybę susipažinti su viešojo konkurso medžiaga CVP IS interneto svetainėje („https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt“), o kartu buvo tinkamai įgyvendinta VPĮ 75 straipsnio 7 dalies sąlyga. Priduria, jog minėtoji CVP IS sistema yra unikali ir vienintelė visoje Europos Sąjungoje, ką parodo ir pasaulinės interneto paieškos sistemos pagal raktinius žodžius nukreipiančios būtent į ją, todėl, pareiškėjo manymu, tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir užsienyje registruoti tiekėjai turi visiškai vienodas galimybes ir sąlygas pasiekti ir prisijungti prie CVP IS sistemos, o kartu ir prie viešojo konkurso dokumentų. Nurodo, jog tai, kad visiems tiekėjams, nepriklausomai nuo jų registravimo šalies, suteikiamos vienodos teisės tapti CVP IS registruotais naudotojais ir susipažinti su CVP IS teikiama informacija, yra patvirtinusi ir Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir VPT) savo 2012 m. balandžio 13 d. išaiškinime Nr. 4S-1686 bei 2009 m. gegužės 20 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr. 1S-50 patvirtintų „Viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vadovo“ nuostatos.

18Nurodo ir tai, jog skundžiamame sprendime nepagrįstai teigiama, jog CVP IS interneto svetainė neužtikrina potencialių tiekėjų galimybės nevaržomai susipažinti su CVP IS patalpinta informacija apie viešąjį pirkimą. Šiuo aspektu nurodo, jog CVP IS elektroninė duomenų bazė, kurioje buvo patalpinti visi dokumentai, susiję su viešuoju pirkimu, yra viešai ir neribojamai prieinama visiems potencialiems tiekėjams. Pabrėžia, jog CVP IS yra administruojama VPT, todėl visiems teikėjams yra sudaromos vienodos ir lygios teisės susipažinti su CVP IS patalpinta informacija, įskaitant ir visus dokumentus, susijusius su viešojo pirkimo vykdymu, ką patvirtina jo jau cituotas VPT 2012 m. balandžio 13 d. išaiškinimas Nr. 4S-1686. Papildomai pažymi, jog VPT tiekėjų registracijos CVP IS sistemoje nelaiko tiekėjų apribojimu gauti informaciją, o pačią CVP IS interneto svetainę laiko esant tinkama įgyvendinant VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimus, ką patvirtina ir VPT 2012 m. gegužės 14 d. raštas Nr. 4S-2275. Priduria, jog cituotame 2012 m. balandžio 13 d. VPT rašte Nr. 4S-1686 patvirtinama, jog CVP IS suteikia galimybes perkančiosioms organizacijoms teikti pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus tiekėjams ir skelbti minėtus dokumentus CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą, taip kaip tai nustatyta VPĮ 27 straipsnio 1 dalyje. Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su dokumentais pateiktais CVP IS“. Tai, pareiškėjo manymu, parodo, jog CVP IS interneto svetainė būtent ir yra skirta supažindinti tiekėjus su perkančiųjų organizacijų ten patalpinta informacija, bei kad VPT aukščiau minėtoje išvadoje taip pat patvirtina, jog visiems tiekėjams (tiek Lietuvos, tiek užsienio) yra sudarytos vienodos sąlygos tapti CVP IS vartotojais.

19Taip pat nurodo, jog pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai teigia, kad pareiškėjo pažeidimas negali būti pripažįstamas formaliu. Šiuo aspektu nurodo, jog atsižvelgiant į cituoto VPT 2012 m. balandžio 13 d. rašto išaiškinimą, kuris parodo, jog CVP IS suteikia visiems tiekėjams, nepriklausomai nuo jų įregistravimo šalies, vienodas teises tapti CVP IS registruotais naudotojais ir susipažinti su CVP IS teikiama informacija, ir kad 2012 m. balandžio 1 d. duomenimis CVP IS buvo užregistruota 450 užsienio šalių organizacijų, taip pat įvertinus VPT 2012 m. gegužės 14 d. rašte Nr. 4S-2275 pateiktą išvadą, jog VPT nuomone, paklausime nurodytas variantas, kai perkančioji organizacija skelbime apie viešąjį pirkimą nurodo, jog susipažinti su viešojo pirkimo dokumentais ir visais papildomais dokumentais galima CVP IS, atitinka VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimus, darytina išvada, kad pareiškėjas užtikrino VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimų turinio įgyvendinimą, o aplinkybė, kad jis nenurodė konkretaus CVP IS interneto adreso skelbime apie viešąjį pirkimą neturėjo įtakos tiekėjų dalyvavimui viešajame pirkime. Priduria, jog 2012 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 197 jis kreipėsi į VPT su prašymu paaiškinti, ar esant išdėstytai situacijai perkančiosios organizacijos VPĮ 75 straipsnio 7 dalies nuostatų pažeidimas nenurodant konkretaus CVP IS interneto svetainės adreso gali būti laikytinas formaliu pažeidimu, neturinčiu galimo finansinio poveikio, į ką VPT 2012 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 4S-2082 nurodė, jog Tarnybos nuomone tai nelaikytina VPĮ 75 straipsnio 7 dalies pažeidimu, turėjusiu įtakos viešojo pirkimo rezultatams <...>“. Mano, jog pateiktas VPT išaiškinimas patvirtina faktą, kad jis, patalpindamas su viešuoju pirkimu susijusius dokumentus CVP IS interneto svetainėje, užtikrino esminių VPĮ 75 straipsnio 7 dalies nuostatų reikalavimų įgyvendinimą, o konkretaus CVP IS interneto svetainės adreso nenurodymas turėtų būti laikytinas formaliu VPĮ 75 straipsnio 7 dalies nuostatų pažeidimu. Pažymi ir tai, jog vertinamas viešasis konkursas buvo vykdomas 2009 m. pabaigoje, kai elektroninių viešųjų pirkimų organizavimo praktika Lietuvos Respublikoje dar tik buvo besiformuojanti. Taip pat pabrėžia, kad analizuojamas viešasis konkursas buvo pats pirmasis pareiškėjo vykdomas viešasis pirkimas elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, todėl atsižvelgus į tai, jog derinant viešojo konkurso skelbimą su VPT, nebuvo gauta pastabų nei dėl galimai per trumpo pasiūlymų teikimo termino, nei dėl konkrečios CVP IS interneto svetainės neįvardijimo interneto naršyklės forma, nagrinėjama situacija leidžia teigti, kad pareiškėjo organizuotas viešasis pirkimas tenkino VPĮ 75 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą sąlygą.

20Atsakovas Lietuvos Respublikos Aplinko ministerija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 38 – 41) prašo Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Atsiliepime nurodo, jog pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad konkretaus interneto svetainės adreso nenurodymas neapribojo potencialiems tiekėjams galimybės dalyvauti viešajame pirkime. Šiuo aspektu pastebi, jog pareiškėjas nepagrįstai skelbime apie viešąjį pirkimą pateiktą informaciją apie reikalavimus susirašinėjimui ir potencialių tiekėjų pasiūlymų pateikimui (t. y. jog tai turi būti vykdoma tik CVP IS priemonėmis) sutapatina su galimybės elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais suteikimu. Pažymi, jog mano, kad galimybė elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais užtikrinama tik įgyvendinus VPĮ 75 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą nuostatą, t. y. skelbime nurodžius interneto adresą, kuriuo galima susipažinti su pirkimo dokumentais. Remiasi VPĮ 75 straipsnio 7 dalimi, kuri aiškiai nurodo, jog skelbime turi būti nurodytas interneto adresas bei pažymi, jog teismas pagrįstai nurodė, kad neįgyvendinus bent vienos iš šių sąlygų, gali būti pripažįstama, jog buvo pažeistos VPĮ 75 straipsnio 7 dalies nuostatos, o perkančioji organizacija neįgyja teisės sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminą mažiau nei 45 dienomis. Priduria ir tai, jog pareiškėjo teiginiai, kad skundžiamame sprendime nepagrįstai teigiama, jog CVP IS interneto svetainė užtikrina potencialių tiekėjų galimybės nevaržomai susipažinti su CVP IS patalpinta informacija apie viešąjį pirkimą. Pažymi, jog skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas to nėra nurodęs, priešingai jis nurodė, jog Bendrovė vykdydama atvirąjį konkursą neužtikrino VPĮ 75 straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų, kad elektroninėmis priemonėmis vykdomo pirkimo tiekėjams būtų sudarytos sąlygos nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais. Mano, jog teismas pagrįstai konstatavo, kad darytina išvada, kad Bendrovė vykdydama atvirąjį konkursą neužtikrino VPĮ 75 straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų, kad elektroninėmis priemonėmis vykdomo pirkimo tiekėjams būtų sudarytos sąlygos nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais. Priduria, jog teismas taip pat teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad nustatytų pažeidimų visuma sudaro pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjas nesilaikė esminių VPĮ reikalavimų, todėl neturėdamas teisinio pagrindo sutrumpino pasiūlymų pateikimo terminą, o tai negali būti vertinama, kaip formalaus pobūdžio pažeidimas. Teigia, jog atsižvelgiant VPĮ 3 straipsnio 1 dalį bei į tai, jog kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai užtikrina ne formalių procedūrų atlikimą, o įgyvendina viešųjų pirkimų tikslus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Rekomendacijos skirtos nustatyti finansines pataisas, taikytinas pažeidimams, nustatytiems taikant Bendrijos teisės aktus dėl viešojo pirkimo sutarčių, bendrai finansuojamų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 2000-2006 ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpiais numato, kad kai sutartis buvo sudaryta laikantis viešojo pirkimo direktyvų nuostatų, bet ją sudarant nesilaikyta kai kurių neesminių nuostatų, tokių kaip pranešimo apie numatomą sudaryti sutartį paskelbimas, taikoma 2 procentų, procentų arba 10 procentų sutarties sumos pataisa, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir (arba) pažeidimą padarius pakartotinai, - pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nusprendė, kad finansinė korekcija pareiškėjo vykdytam Projektui pritaikyta pagrįstai, o jos dydis, t. y. 2 procentai, parinktas atsižvelgiant į pažeidimo individualizavimui reikšmingas aplinkybes ir atitinka protingumo ir proporcingumo reikalavimus.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 31 – 36) prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimą.

23Atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą iš esmės pakartoja argumentus, jau teiktus atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai atkreipia dėmesį, jog pareiškėjo kartu su apeliaciniu skundu pateikiami paklausimai VPT yra netikslūs, neatitinka bylos fabulos, todėl juose pateikiamomis nuomonėmis negalima vadovautis.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl aplinkos ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-152 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ pakeitimo“ dalies, kuria pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ (toliau – ir pareiškėjas; UAB „Plungės vandenys“; Bendrovė) vykdomam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. II-etapas“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-044 (toliau – ir Projektas) pritaikyta 2 procentų finansinė korekcija (toliau – ir Įsakymas).

28Iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėjas elektroninėmis priemonėmis organizavo Projekto darbų pirkimą atviro konkurso būdu. Bylos medžiaga taip pat rodo, jog finansinę korekcija jam, vadovaujantis Europos Komisijos parengtų Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/0037/03 LT) (toliau – ir COCOF Rekomendacijos) pritaikyta po to, kai Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – ir Agentūra) nustatė, jog pareiškėjas pateikė sutrumpintą iki 43 dienų terminą, nesilaikydamas Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 75 straipsnio 7 dalies reikalavimų. Būtent – pareiškėjas ne tik nenurodė internetinės svetainės adreso, kuriuo galima susipažinti su pirkimo dokumentais bei kitais papildomais dokumentais, bet ir neužtikrino galimybės nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su minėtais dokumentais, todėl neturėjo teisinio pagrindo sutrumpinti pasiūlymų pateikimo termino iki 43 dienų.

29Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendė, jog finansinė korekcija pareiškėjui buvo pritaikyta pagrįstai, todėl naikinti ginčijamos Įsakymo dalies nėra pagrindo bei atmetė pareiškėjo teiktą skundą.

30Pareiškėjas apeliaciniu skundu nurodo nesutinkąs su pirmosios instancijos teismo sprendimu, argumentuodamas, be kita ko, tuo, jog jis, nors ir nenurodė konkrečios internetinės svetainės adreso, tai neapribojo potencialių tiekėjų dalyvavimo viešajame pirkime, nes skelbime apie viešąjį pirkimą jis aiškiai nurodė, kad susipažinti su viešojo pirkimo dokumentais ir visais papildomais dokumentais galima Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – ir CVP IS), todėl laikytina, kad VPĮ 75 straipsnio 7 dalis buvo tinkamai įgyvendinta, taip pat pažymėdamas, jog jo padarytas pažeidimas buvo formalus, o tuo metu, kai jis buvo padarytas (2009 m.) Bendrovė neturėjo patirties organizuoti viešuosius pirkimus elektroninėmis priemonėmis. Savo motyvus pareiškėjas taip pat grindžia pridedamais Viešųjų pirkimų tarnybos raštais.

31Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, nurodo, jog pirmosios instancijos teismas teisingai ir tinkamai taikė ginčo išsprendimui reikšmingas materialinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kuriame išdėstytiems motyvams visiškai pritartina.

32Pirmiausia pažymėtina, jog nors pareiškėjas ir kvestionavo Agentūros kompetenciją vertinti viešųjų pirkimų konkurso pasiūlymų terminų pagrįstumą, teisėjų kolegijai dėl to abejonių nekyla. Šiuo aspektu nurodytina, jog iš aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-632 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų 5, 6.3 ir 6.5 punktų bei Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių 13.6. punkto sisteminės analizės, atliktos pirmosios instancijos teismo, matyti, jog Agentūra buvo įgyvendinančioji institucija, be kita ko, atliekanti pažeidimų tyrimą ir informuojanti ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją, pagal kompetenciją atsakingą už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, apie nustatytus pažeidimus. Todėl pagrįstai konstatuota, jog ji veikė intra vires (lot. – kompetencijos ribose), t. y. atlikusi 2007-2013 m. struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą (VKS) sudarančiose institucijose VKS veikimo ir efektyvumo ir Europos Komisijai 2010 m. deklaruotų išlaidų valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą ir nustačiusi pažeidimą pareiškėjo veiksmuose pagrįstai pateikė Aplinkos ministerijai informaciją apie nustatytą pažeidimą ir pasiūlė Projekto finansavimą sumažinti 2 procentais. Atsižvelgus į tai, pareiškėjo kelta kompetencijos išlyga buvo pagrįstai atmesta.

33Nurodytina ir tai, jog VPĮ 75 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad atliekant pirkimą atviro konkurso būdu, pasiūlymų pateikimo terminas – 52 dienos nuo skelbimo, nurodyto šio įstatymo 74 straipsnio 3 dalyje, išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos. To paties straipsnio 6 dalis numato, kad kai pranešimai yra parengiami ir perduodami elektroninėmis priemonėmis, laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, paraiškų priėmimo terminai riboto konkurso ir skelbiamų derybų atveju ir pasiūlymų priėmimo terminai atviro konkurso atveju gali būti sutrumpinti 7 dienomis, o 7 dalis įtvirtina, kad, kai perkančioji organizacija nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos suteikia galimybę elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais, pasiūlymų pateikimo terminai atviro, riboto konkursų ir skelbiamų derybų atvejais gali būti sutrumpinti dar 5 dienomis, išskyrus atvejus, kai atliekant pirkimą riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdu pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas perkančiosios organizacijos ir atrinktų kandidatų susitarimu. Skelbime turi būti nurodytas interneto adresas, kuriuo galima susipažinti su šiais dokumentais.

34Iš šių teisės nuostatų ir faktinės bylos medžiagos akivaizdu, jog pareiškėjas skelbime apie viešąjį pirkimą, sutrumpindamas terminą siūlymams teikti iki 43 dienų, pažeidė VPĮ 75 straipsnio 7 dalį. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo principine pozicija, jog minėtas pažeidimas buvo dvilypis. Pirmiausia, pareiškėjas, kaip neneigia ir jis pats, skelbime apie atliekamą pirkimą Bendrovės vykdomame Projekte nenurodė konkrečios internetinės svetainės, kurioje būtų galima susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais, adreso, nors toks įpareigojimas jam pagal VPĮ 75 straipsnio 7 dalį buvo imperatyvus ir netgi atskirai išskirtas. Teismas nepagrįstais laiko pareiškėjo motyvus, jog ši aplinkybė nesudarė VPĮ 75 straipsnio 7 dalies pažeidimo, nes skelbime buvo nurodyta, jog „visi susirašinėjimai tarp tiekėjų ir perkančiosios organizacijos turi vykti CVP IS priemonėmis“, taigi visi potencialūs tiekėjai identifikavo galimybę su viešojo konkurso medžiaga susipažinti būtent CVP IS. Šiuo aspektu nurodytina, jog toks situacijos vertinimas tėra subjektyvi pareiškėjo pozicija, nekeičianti fakto, jog imperatyvus įstatymo įpareigojimas, idant terminas pasiūlymams teikti būtų sutrumpintas, išpildytas nebuvo. Teismo manymu, pareiškėjo subjektyvia prielaida, jog CVP IS yra unikali internetinė svetainė, apie kurią žino visi suinteresuoti subjektai bei į kurią nukreipia internetinės paieškos sistemos, minėto įpareigojimo nesilaikymo konkrečiu atveju pateisinti negali.

35Taip pat nurodytina, jog VPĮ 75 straipsnio 7 dalis buvo pažeista ir tuo, jog potencialiems tiekėjams buvo atimta galimybė nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais, kaip tai expressis verbis (lot. – aiškiais žodžiais) nurodo cituotoji teisės norma. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog neprisijungus prie CVP IS, galima buvo susipažinti tik su viešai paskelbtais dokumentais – konkurso sąlygų I ir II skyriais bei kitais dokumentais. Tuo tarpu su tokiais pirkimo dokumentais, kaip Bendrosios techninės specifikacijos (III ir IV skyrius), situacijos schemos ir topografija, susipažinti galima buvo tik tapus registruotu CVP IS naudotoju ir priėmus kvietimą, kas reikalavo papildomų veiksmų – prašymo, pasirašyto juridinio asmens vadovo bei patvirtinto antspaudu, užpildymo ir suformavimo bei tokio prašymo siuntimo sistemos administratoriui. Tokiu būdu yra akivaizdu, jog nevaržoma ir tiesioginė prieiga, kurią suteikti įpareigoja VPĮ 75 straipsnio 7 dalis, potencialiems tiekėjams nebuvo suteikta.

36Teismo nuomone, šioje bylos plotmėje taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog viešieji pirkimai yra grindžiami lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais (žr. VPĮ 3 straipsnis; taip pat – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3, kat. 45.4; Teismų praktika 31). Būtent šie principai yra perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo kontrolės ir pagrįstumo vertinimo matas bei viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tikslų pasiekimo garantas. Pastebėtina, jog remiantis minėtais principais, be kita ko, draudžiama diskriminuoti kitos ES valstybės narės tiekėjus ar sudaryti bet kokias kliūtis dalyvauti kitos ES valstybės narės tiekėjui viešojo pirkimo konkurse (žr. pvz., Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1980 m. spalio 8 d. Sprendimą Überschär, 810/79, Rink. 1980).

37Konkrečiu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog aptariamo pirkimo vertė viršijo tarptautinio pirkimo ribas, todėl juo suinteresuoti galėjo būti ir užsienio tiekėjai. Taigi, aplinkybė, jog skelbime nebuvo nurodytas internetinės svetainės adresas, kuriuo galima susipažinti su pirkimo dokumentais, leidžia pagrįstai daryti išvadą, jog Lietuvos ir užsienio tiekėjams buvo sudarytos nevienodos sąlygos, nes užsienyje CVP IS internetinis adresas, kaip teisingai pastebėjo atsakovas, nėra žinomas. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog užsienio subjektų diskriminavimo elementas, vertinant jį išsyk su VPĮ 75 straipsnio 7 dalies pažeidimu, pareiškėjo veiksmuose pasireiškė būtent tuo, jog užsienio tiekėjai, lyginant juos su lietuvių tiekėjais, turėjo dėti papildomas pastangas, idant surastų nacionalinę CVP IS svetainę. Tokiu būdu Lietuvos tiekėjams galėjo būti suteikiamas nepagrįstas konkurencinis pranašumas; t. y. Lietuvos tiekėjai, žinodami CVP IS internetinės svetainės adresą atsidūrė kur kas palankesnėje padėtyje, nei užsienio tiekėjai.

38Ši aplinkybė leidžia teismui atsikirsti į pareiškėjo argumentą, jog jo padarytas pažeidimas neva buvo formalus. Pastebėtina, jog pagal COCOF Rekomendacijų 12 punktą „Blogas kai kurių papildomų nuostatų pildymas“ – remiantis kuriuo pareiškėjo vykdomam Projektui ir buvo pritaikyta finansinė korekcija – atitinkama finansinė korekcija yra skiriama, jei sutartis buvo sudaryta laikantis viešojo pirkimo direktyvų nuostatų, bet ją sudarant nesilaikyta kai kurių neesminių nuostatų <...>. Tačiau šis punktas taip pat numato, jog jei minėto tipo pažeidimas yra tik formalus ir neturi galimo finansinio poveikio, nebus taikoma jokia pataisa. Taigi, pagal COCOF Rekomendacijų 12 punktą pažeidimo formalumas yra siejamas ir vertinamas per galimą finansinį poveikį. Teismo nuomone, pareiškėjas, nesilaikydamas VPĮ 75 straipsnio 7 dalies įpareigojimų ir sukurdamas tokią faktinę situaciją, kurioje buvo kliudoma nevaržomai ir tiesiogiai potencialiems pirkėjams susipažinti su pirkimo dokumentais, be kita ko, galimai suteikiant nepagrįstą konkurencinį pranašumą nacionaliniams tiekėjams, padarė pažeidimą kuris galėjo turėti finansinį poveikį, todėl vertinti jo kaip formalaus nėra pagrindo.

39Pareiškėjas taip pat nurodo, jog jo veiksmų teisėtumą įrodo ir kartu su apeliaciniu skundu pateikiami Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir Tarnyba) raštai (t. II, b. l. 19 – 23), kuriuose išreiškiama pozicija, jog pareiškėjo pateikiama situacija nelaikytina VPĮ 75 straipsnio 7 dalies pažeidimu. Tačiau pažymėtina, jog šie raštai teismo nesaisto ir atspindi vien ją parengusios Tarnybos nuomonę. Be to, netgi analizuojant minėtus raštus matyti, jog Tarnybos nuomonė buvo prieštaringa (viename rašte ji nurodo, jog pareiškėjo aprašyta situacija galėtų būti laikoma VPĮ 75 straipsnio 7 dalies pažeidimu (t. II, b. l. 20), kitame – jog aprašytoji situacija kaip VPĮ 75 straipsnio 7 dalies pažeidimu, turėjusiu įtakos viešojo pirkimo rezultatams, nelaikytina (t. II, b. l. 21)). Pažymėtina ir tai, jog ir pats pareiškėjas, teikdamas 2012 m. balandžio 12 d. prašymą pateikti išaiškinimą postulavo, jog jis „užtikrino galimybę viešojo pirkimo tiekėjams elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais viešojo pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais per CVP IS priemones“, kas, kaip išsiaiškinta šioje byloje, yra klaidinga prielaida, nes nevaržoma prieiga prie minėtų dokumentų potencialiems tiekėjams garantuojama nebuvo. Atsižvelgiant į tai bei į bendruosius iura novit curia (teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva) ir da mihi factum, dabo tibi ius (lot. – proceso šalys turi pateikti teismui faktus, o teismas pateikia teisę (ir atitinkamai – teisės aiškinimą)) (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. P602-118/2012), teisėjų kolegija nevertina, jog minėtais raštais buvo įrodytas VPĮ 75 straipsnio 7 dalies pažeidimo nebuvimas pareiškėjo veiksmuose.

40Pridurtina ir tai, jog nereikšmingais ginčo baigčiai laikytini ir pareiškėjo argumentai dėl to, kad ginčo viešasis pirkimas, vykęs 2009 m., buvo pirmasis jo vykdytas viešasis pirkimas elektroninėmis priemonėmis, o tuo metu viešųjų pirkimų organizavimo praktika Lietuvoje dar buvo besiformuojanti, be to, jis procedūrų metu nuolat konsultavosi su Tarnyba ir jokių pastabų dėl konkrečios internetinės svetainės adreso nenurodymo skelbime iš jos negavo. Teisėjų kolegija šiuo aspektu pažymi, jog tai, kad pareiškėjas nebuvo įgudęs organizuoti viešųjų pirkimų elektroninėmis priemonėmis nepaneigia jo padaryto pažeidimo. Atkreiptinas dėmesys, jog kaip iš neteisės teisė neatsiranda, taip ir šiuo atveju pareiškėjo suponuojama teisė negali būti kildinama iš jo paties nepatyrimo organizuoti viešuosius pirkimus elektroninėmis priemonėmis bei, jo teigimu, bona fides (lot. – sąžiningų) pastangų šių procedūrų metu konsultuotis su Tarnyba. Todėl minėtieji pareiškėjo argumentai laikytini gynybiniais, t. y. nepaneigiančiais imperatyvaus VPĮ 75 straipsnio 7 dalies reikalavimo nevykdymo.

41Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, spręstina, jog ginčyta Įsakymo dalis, kuria pareiškėjo vykdytam Projektui pritaikyta 2 proc. finansinė korekcija, yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti nėra pagrindo ir ji paliktina nepakeista.

42Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, tai padarė pilnai ir visapusiškai, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, proceso teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl taip pat priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Remiantis tuo, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas.

43Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ apeliacinį skundą atmesti.

45Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“ (toliau –... 5. Skunde nurodė, jog ginčijama Įsakymo dalis, kuria jos vykdomo Projekto... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu į pareiškėjo... 7. Atsiliepime teigė, jog pareiškėjo argumentai, kad pasiūlymų pateikimui... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 9. Atsiliepime pažymėjo, kad ginčo byloje dėl faktinių aplinkybių nėra,... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 14 d. sprendimu... 12. Teismas išdėstė bylos faktines aplinkybes bei nurodė, jog ginčas yra... 13. Teismas pažymėjo ir tai, kad siekiant sutrumpinti pasiūlymų pateikimo... 14. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus dėl to, jog Agentūra pagal... 15. III.... 16. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012... 17. Apeliaciniame skunde išdėsto skundžiamo sprendimo esmę bei nurodo, jog... 18. Nurodo ir tai, jog skundžiamame sprendime nepagrįstai teigiama, jog CVP IS... 19. Taip pat nurodo, jog pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime... 20. Atsakovas Lietuvos Respublikos Aplinko ministerija atsiliepimu į pareiškėjo... 21. Atsiliepime nurodo, jog pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad konkretaus... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 23. Atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą iš esmės pakartoja... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl aplinkos ministro 2012 m. vasario 15 d.... 28. Iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėjas elektroninėmis priemonėmis... 29. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendė, jog finansinė... 30. Pareiškėjas apeliaciniu skundu nurodo nesutinkąs su pirmosios instancijos... 31. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, nurodo,... 32. Pirmiausia pažymėtina, jog nors pareiškėjas ir kvestionavo Agentūros... 33. Nurodytina ir tai, jog VPĮ 75 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad atliekant... 34. Iš šių teisės nuostatų ir faktinės bylos medžiagos akivaizdu, jog... 35. Taip pat nurodytina, jog VPĮ 75 straipsnio 7 dalis buvo pažeista ir tuo, jog... 36. Teismo nuomone, šioje bylos plotmėje taip pat svarbu atkreipti dėmesį į... 37. Konkrečiu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog aptariamo pirkimo vertė... 38. Ši aplinkybė leidžia teismui atsikirsti į pareiškėjo argumentą, jog jo... 39. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog jo veiksmų teisėtumą įrodo ir kartu su... 40. Pridurtina ir tai, jog nereikšmingais ginčo baigčiai laikytini ir... 41. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, spręstina, jog ginčyta Įsakymo dalis,... 42. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, tai padarė pilnai ir... 43. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“... 45. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimą... 46. Nutartis neskundžiama....