Byla I-16-426/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Gedimino Užubalio, dalyvaujant pareiškėjos atstovėms advokatei Daivai Lileikienei ir advokato padėjėjai Editai Barkauskaitei, atsakovės atstovei Gitanai Grudzinskaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – pareiškėja, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą

5Nr. 3R-151(AG-131/05-2013) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. TI-47

6„Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/003 „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

7Pareiškėja nurodo, kad pritarus Europos Komisijai 2004 m. gruodžio 21 d. buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ registracijos

8Nr. 2004/LT/16//C/PE/003 (toliau – ir Projektas) iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos sanglaudos fondo bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis. Projektui įgyvendinti Europos Komisija nusprendė dalį paramos lėšų skirti Utenos regioninio sąvartyno įrengimams ir mobiliai įrangai pirkti, todėl Agentūra, kaip perkančioji organizacija, organizavo viešąjį pirkimą ir, vadovaudamasi viešojo konkurso rezultatais, sudarė trišales pirkimo sutartis: 2007 m. spalio 3 d. sutartį Nr. 2007/22/A/PT/LT, 2007 m. spalio 3 d. sutartį Nr. 2007/21/A/PT/LT, 2007 m. spalio 3 d. sutartį Nr. 2007/20/A/PT/LT, 2007 m. rugsėjo 18 d. sutartį Nr. 2007/19/A/PT/LT ir 2007 m. rugsėjo 18 d. sutartį Nr. 2007/18/A/PT/LT (toliau – ir Sutartys). Agentūra apmokėjo tiekėjams už sutartimis nustatytus pirkimo objektus visą numatytą pirkinių kainą, o 2013 m. kovo 25 d. raštu Nr. APVA-964 pateikė pareiškėjai 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. T1-47, kuriame nurodė, jog Projekto galutinis paramos gavėjas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, vykdydamas minėtas projekto sutartis, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei Bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, 23 ir 35 straipsnius, todėl projekto vykdytojas (pareiškėja) per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą turi grąžinti lėšas, kurios buvo pripažintos netinkamomis finansuoti ir išmokėtos kartu su pateiktomis sąskaitomis. Šį Agentūros įsakymą pareiškėja 2013 m. balandžio 24 d. apskundė Komisijai, kuri 2013 m. gegužės 6 d. sprendimu skundą atmetė.

9Pasak pareiškėjos, Komisija neįsigilino į skundo motyvus, iš esmės neanalizavo įrodymų visumos, todėl sprendimą priėmė remdamasi prielaidomis bei formalizuodama pateiktus įrodymus, savo sprendimą pagrindė tik Valstybės kontrolės audito išvadomis, bet neįvertino, kad Agentūra savo veiksmais akceptavo visas vykdomų sutarčių pozicijas. Visa pagal sutartis nupirkta įranga buvo užpajamuota ir įtraukta į apskaitą kaip bendrovės ilgalaikis turtas sumomis, kurios buvo nustatytos sutartyse ir kurios buvo apmokėtos tiekėjams už įrangą. Taigi, pareiškėja, vykdydama Projektą ir sutartis, tinkamai deklaravo išlaidas ir jos visos yra tinkamos finansuoti Sanglaudos fondo lėšomis, nes vadovaujantis 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias iš dalies finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, 23 straipsnio 1 dalimi, išlaidos, susijusios su įrangos techniniu aptarnavimu ir priežiūra, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, kurių tikslas buvo išvengti galimų įrangos defektų, vertintinos kaip defektinių įsipareigojimų nustatymo išlaidos, o ne įrenginio eksploatavimo išlaidos. Be to, ginčijamame įsakyme, išvadoje ir pranešime apie pažeidimą Agentūra neaiškiai suformulavo, kaip buvo padarytas 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies pažeidimas. Sutarties objektas yra tiekimas, priežiūra ir aptarnavimas garantinio laikotarpio metu, kurį atlieka tiekėjas, ir jokių atsarginių dalių šiomis sutartimis pareiškėja nepirko. Sutarčių techninėse specifikacijose atsarginės dalys yra paminėtos kaip tiekėjo prisiimto įsipareigojimo garantiniu laikotarpiu atlikti patiektos įrangos techninį aptarnavimą ir priežiūrą kokybiškas įvykdymas, t. y. kaip priemonė išvengti galimų įrangos defektų, taip pat kaip priemonė tiekėjo vykdomo įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros kainai pagrįsti. Net jei būtų pripažinta, jog ginčo išlaidos nėra tinkamos finansuoti, Agentūra negali reikalauti jas grąžinti iš bendrovės, nes pati Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, atliko minėtos įrangos viešą pirkimą ir į pirkimo dokumentus (pirkimo objektą) įtraukė techninį aptarnavimą, įskaitant susidėvinčias detales, medžiagas ir darbą. Pareiškėja, kaip užsakovas, pasirašydamas trišales įrangos pirkimo sutartis, sąžiningai buvo įsitikinęs, kad Agentūra tinkamai atliko pirkimą ir nupirko tinkamą finansuoti Sanglaudos fondo lėšomis objektą. Šis įsitikinimas ir teisėti lūkesčiai dar labiau sustiprėjo, kai, gavęs perkamą įrangą ir tiekėjų sąskaitas faktūras, pareiškėja pateikė Agentūrai mokėjimo prašymus apmokėti tiekėjams pagal pirkimo sutartis ir pateiktas sąskaitas faktūras, o Agentūra informavo raštais, kad pagal pateiktus mokėjimo prašymus tiekėjams apmokėta Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.

10Pareiškėjos atstovė advokatė D. Lileikienė palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Akcentavo, kad, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, ginčijamą Įsakymą priėmė nekompetentingas subjektas. Be to, už pagrindines funkcijas, susijusias su dokumentų paruošimu, buvo atsakinga perkančioji organizacija – APVA. Kadangi tyrimą turėjo atlikti tarpinė institucija, teigia, kad sprendimą priėmė nekompetentinga institucija

11Atsakovė Aplinkos projektų valdymo agentūra su skundu nesutiko ir atsiliepime prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Teigia, kad pareiškėja neteisingai aiškina teisės aktų nuostatas. Vadovaujantis Reglamento Nr. 16/2003 23 ir 35 straipsniais, 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 1999/44/EB „Dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų“ (toliau – ir Direktyva Nr. 1999/44/EB) 6 straipsnio 1 dalimi, tik garantiniai įsipareigojimai, susiję su defektų šalinimu, yra tinkamos finansuoti išlaidos. Garantiniai įsipareigojimai, susiję su įrenginio eksploatacijos metu per nustatytą tarnavimo laiką natūraliai susidėvinčiomis dalimis ir medžiagomis, remontu, nėra tinkamos finansuoti, nes eksploatuojant įrenginį tai yra susidėvėjusių įrenginio dalių pakeitimo (veiklos) sąnaudos, kurios pagal tipines apskaitos nuostatas nėra kapitalizuojamos, o įtraukiamos į atsargas arba veiklos sąnaudas ir nelaikomos įrangos bandymų išlaidomis.

13Atsakovė nesutinka su pareiškėjos teiginiais, kad tiekėjo teikiamos aptarnavimo paslaugos buvo būtinos siekiant užtikrinti, jog sumontuotas įrenginys funkcionuotų tinkamai ir be defektų, todėl jos turi būti vertinamos kaip defektinių gedimų nustatymo ir šalinimo išlaidos, o ne įrenginio eksploatavimo išlaidos. Iš sutarčių 10.1–10.7 punktų, jų priedų „Techninės specifikacijos“ matyti, kad tiekėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigojo šalinti ne tik defektus, tačiau ir atlikti įrangos techninį aptarnavimą (keisti susidėvėjusias detales), o įrangos techninio aptarnavimo darbai neturi nieko bendra su garantiniais įsipareigojimais dėl neatlygintino defektų šalinimo. Techninio aptarnavimo paslaugos teikiamos visiškai neatsižvelgiant, ar yra defektų. Techninio aptarnavimo paslaugų periodiškumas nurodomas tiekėjo pasiūlyme, kuris yra neatskiriama sutarčių dalis, todėl nurodytos paslaugos negali būti laikomos garantinių įsipareigojimų, susijusių su defektų šalinimu, išlaidomis.

14Vadovaujantis verslo apskaitos standarto Nr. 12 „Ilgalaikis materialusis turtas“ 12 bei

1515 punktais, pareiškėjos patirtos išlaidos dėl įrangos aptarnavimo (eksploatavimo) yra priskirtinos veiklos sąnaudoms, kurios nėra ir negali būti laikomos kapitalo sąnaudomis. Pati pareiškėja skunde pripažįsta, jog patirtos išlaidos buvo nesusijusios su realiai egzistuojančių defektų šalinimu, o skirtos siekiant išvengti galimų įrangos defektų. Pagal Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių (toliau – ir Grąžinimo taisyklės) nuostatas būtent projekto vykdytojas turi pareigą grąžinti paramos lėšas, nesvarbu, dėl kokių asmenų (paties projekto vykdytojo, administruojančios ar įgyvendinančios institucijos) veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. Be to, pareiškėja klaidingai nurodo, jog Agentūra, kaip perkančioji organizacija, parengė visus pirkimo dokumentus ir techninėse specifikacijose įrašė reikalavimus, kad per garantinį laikotarpį tiekėjas turi teikti visą aptarnavimą. Vadovaujantis Sanglaudos programos įgyvendinimo sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tarp Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Nr. 2005/GPG/15 4 straipsniu, galutinis paramos gavėjas, t. y. pareiškėja, atsako už pirkimo dokumentų techninių specifikacijų bei brėžinių parengimo kontrolę, jų kokybę bei sklandų jų rengimo koordinavimą ir derinimą, techninės užduoties ir techninių parametrų pagrįstumą.

16Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, kad 2013 m. nebuvo suformuotos tokios teismų praktikos. Teigia, kad tinkamai įvykdė administracinę procedūrą.

17Teismas

konstatuoja:

18Skundas tenkintinas.

19Byloje yra kilęs ginčas dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėjai pritaikyta finansinė korekcija, bei Komisijos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

20Teismas nustatė, kad Europos Komisija 2004 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo projektui dėl Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo Lietuvos Respublikoje Nr. CCI 2004 LT 16 C PE 003 (Komisijos byla, V t., b. l. 38–45).

21Agentūra (perkančioji organizacija) ir pareiškėja (užsakovė) pasirašė pirkimo sutartis su tiekėjais: 1) 2007 m. rugsėjo 18 d. su UAB „Oksata“ sutartį Nr. 2007/18/A/PT/LT dėl ratinių frontalinių krautuvų (2 vienetai) pirkimo (kaina 1 643 060 Lt be PVM) (Komisijos byla, I t., b. l.

2260–203); 2) su UAB „Baltijos statybinės mašinos“ sutartį Nr. 2007/19/A/PT/LT dėl buldozerio pirkimo (kaina – 450 000 Lt be PVM) (Komisijos byla, II t., b. l. 1–49); 3) 2007 m. spalio 3 d. su UAB „Intrac Lietuva“ sutartį Nr. 2007/20/A/PT/LT dėl atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) pirkimo (kaina – 766 900 Lt be PVM) (Komisijos byla, II t., b. l. 50–104); 4) su UAB „Kadikas“ sutartį

23Nr. 2007/21/A/PT/LT dėl kompostuojamų atliekų smulkintuvų (2 vienetai) pirkimo (kaina 863 700 Lt be PVM) (Komisijos byla, II t., b. l. 105–165); 5) su UAB „Oksata“ sutartį Nr. 2007/22/A/PT/LT dėl sijotuvo-būgninio rėčio pirkimo (kaina – 259 400 Lt be PVM) (Komisijos byla, II t., b. l. 166–210, III t., b. l. 1–139).

24Valstybės kontrolė 2011 m. vasario 4 d. surašė baigiamojo valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-70-4-1, kurioje padarė išvadą, kad pareiškėja, įregistruodama apskaitoje įsigytą įrangą, į šio ilgalaikio materialinio turto įsigijimo savikainą nepagrįstai įtraukė išlaidas, nesusijusias su šio turto įsigijimu (IV t., b. l. 54–59, taip pat Komisijos byla, III t., b. l. 148–151).

25Agentūra 2013 m. kovo 21 d. surašė penkis pranešimus apie pažeidimus, kuriuose nurodė, kad remdamasi tarnybiniu pranešimu, atliko tyrimus dėl sutarčių Nr. 2007/18/A/PT/LT, Nr. 2007/19/A/PT/LT, Nr. 2007/20/A/PT/LT, Nr. 2007/21/A/PT/LT, Nr. 2007/22/A/PT/LT ir nustatė, kad pareiškėja, apskaitoje registruodamas projekto įgyvendinimo metu įsigytą įrangą, pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, 23 ir 35 straipsnius (I t., b. l. 27–36).

26Agentūra 2013 m. kovo 21 d. parengė ir patvirtino penkias išvadas dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal Sutartis, kuriose, be kita ko, nurodė, kad 2013 m. vasario 8 d. Finansų ministerija raštu Nr. ((4.79-2409)-5K-100550)-6K-1301416 prašė Agentūros atlikti pažeidimų tyrimus dėl Projekto išlaidų tinkamumo pagal sutartis (I t., b. l. 17–26).

27Agentūros direktorius 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. T1-47, vadovaudamasis Grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai sumokėtas lėšas, nustatė, kad pareiškėja, vykdydamas Projekto sutartis, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei Bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, 23 ir 35 straipsnius. Agentūros direktorius nurodė pareiškėjai per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų sumą: pagal sutartį Nr. 2007/22/A/PT/LT – 16 871,14 Lt ir 3 036,81 Lt PVM dalį; pagal sutartį Nr. 2007/21/A/PT/LT –27 700 Lt ir 4 986 Lt PVM dalį; pagal sutartį Nr. 2007/20/A/PT/LT – 25 200 Lt ir 4 536 Lt PVM dalį; pagal sutartį Nr. 2007/19/A/PT/LT – 19 000 Lt ir 3 420 Lt PVM dalį; pagal sutartį

28Nr. 007/18/A/PT/LT – 115 068,68 Lt ir 20 712,36 Lt PVM dalį, kurios buvo išmokėtos kartu su pateiktomis sąskaitomis (I t., b. l. 15–16).

29Agentūra 2013 m. kovo 25 d. raštu Nr. APVA-964 informavo pareiškėją apie atliktų sutarčių pažeidimų tyrimus ir nustatytas bei išvardytas netinkamas finansuoti ir grąžintinas lėšų sumas bei nurodė per Įsakyme nustatytą terminą pervesti į Agentūros sąskaitą nurodytas sumas (IV t., b. l. 34–35).

30Nesutikdama su Agentūros direktoriaus Įsakymu, pareiškėja pateikė skundą Komisijai (Komisijos byla, I t., b. l. 1–14). Išnagrinėjusi skundą, Komisija 2013 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 3R-151(AG-131/05-2013) jo netenkino (I t., b. l. 11–14).

31Pareiškėja teigia, kad nekompetentingas subjektas priėmė Įsakymą, todėl jis turi būti panaikintas.

32Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino ir panaikino Komisijos 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. 3R-151(AG-131/05-2013) bei Agentūros direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. TI-47. Pirmosios instancijos teismas minėtą sprendimą priėmė konstatavęs, jog atsakovas pažeidė Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ketverių metų senaties terminą, skaičiuojamą nuo pažeidimo padarymo, patraukti pareiškėją atsakomybėn, t. y. pradėti procedūras dėl administracinių priemonių (paramos susigrąžinimo) taikymo, todėl atsakovui neteisėtai, t. y. praėjus nustatytam terminui, patraukus atsakomybėn pareiškėją, negali būti laikomas teisėtu ir Įsakymas.

33Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi atsakovės – APVA apeliacinį skundą tenkino iš dalies, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimą ir bylą perdavė tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo. LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikęs Reglamento Nr. 2988/95

343 straipsnio 1 dalyje nustatytą ketverių metų senaties terminą, padarė nepagrįstą išvadą, jog Agentūros Įsakymas yra neteisėtas ir naikintinas, o dėl bylos esmės nepasisakė.

35Šiam ginčui aktuali ir taikytina LVAT praktika, t. y. LVAT 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje Nr. A-4814-520/2018, įvertinęs analogiškus kaip ir nagrinėjamoje administracinėje byloje Agentūros argumentus, kad už tinkamą viešųjų pirkimų vykdymą projekto apimtyje buvo atsakinga ne tik Agentūra, bet ir pareiškėja, kurios atstovai dalyvavo viešųjų pirkimų komisijos darbe, išaiškino, kad Agentūra šių savo argumentų nesusiejo su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) reikalavimu, jog tarpinė institucija (Aplinkos ministerija), kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija, susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato); Paramos grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, ir (arba) įgalioja įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą (8.3 ir 8.4 p.). Nagrinėjamu atveju būtent ir buvo įtarti pažeidimai, susiję su Agentūros atliktais viešaisiais pirkimais, todėl Agentūra turėjo apie tai pranešti tarpinei institucijai (Administravimo taisyklių 11.16 p.).

36Šioje byloje iš esmės ginčas tarp šalių kilo dėl kompetencijų pasiskirstymo tarp Agentūros ir pareiškėjos organizuojant viešąjį pirkimą. Pareiškėjos teigimu, Agentūra nagrinėjamu atveju atliko visas perkančiosios organizacijos funkcijas. Bylos medžiaga patvirtina, kad viešuosius pirkimus organizavo Agentūra, o ne pareiškėja, todėl teigti, kad ne Agentūra atliko viešuosius pirkimus, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Tai patvirtina ir LVAT praktika.

37Ginčijamame Įsakyme konstatuota, kad pareiškėja netinkamai panaudojo dalį ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, pažeisdamas Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį, 23 ir

3835 straipsnius.

39Įsakymas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ ir Grąžinimo taisyklių 5.2.2. punktu.

40Byloje nustatyta, kad Agentūra ir pareiškėja Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartyje dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Agentūros ir pareiškėjos (IV t., b. l. 14–26) susitarė, kad Agentūra, be kita ko, yra atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą ir sutarčių sudarymą, sutarčių su konsultantais ir rangovais pasirašymą. Taigi, kaip matyti iš minėto atsakomybių pasiskirstymo, atsakomybė už pirkimo konkursų organizavimą, sutarčių sudarymo kontrolė teko būtent Agentūrai.

41Ši išvada sudaro pagrindą konstatuoti, kad skundžiamame Įsakyme buvo nurodytas ir netinkamas jų priėmimo pagrindas – Grąžinimo taisyklių 5.2.2. punktas, nors projekto vykdytojui išmokėtos lėšų sumos susigrąžinimas įgyvendinančiajai institucijai nesilaikius ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, nustatytas Grąžinimo taisyklių 5.1.4 punkte.

42Pažymėtina, kad pagal Administravimo taisyklių 8.3. punktą, tarpinė institucija (šiuo atveju Aplinkos ministerija), įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai (šiuo atveju Agentūrai), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija, susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307, nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato); įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir įgyvendinančiajai institucijoms.

43Remiantis Administravimo taisyklių 8.4. punktu, tarpinė institucija Grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, ir (arba) įgalioja įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą. Pagal Administravimo taisyklių 11.16. punktą, įgyvendinančioji institucija, įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su jos pačios atliktais viešaisiais pirkimais, apie tai praneša tarpinei institucijai; įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir tarpinei institucijoms. Pagal Administravimo taisyklių 11.17. punktą, įgyvendinančioji institucija tarpinės institucijos įgaliojimu Taisyklių nustatyta tvarka vykdo neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą.

44Taigi, kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais teisės aktų nuostatų pažeidimais, tarpinė institucija atlieka ne tik pažeidimo tyrimą, bet ir priima sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, t. y. tokiu atveju negali įgalioti įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, kadangi priešingu atveju įgyvendinančioji institucija būtų įgaliojama priimti sprendimą dėl savo pačios padarytų pažeidimų, kas prieštarautų konstituciniam gero administravimo (atsakingo valdymo) principui ir Administravimo taisyklių tikslams. Atkreiptinas dėmesys, kad toks minėtų Administravimo taisyklių nuostatų aiškinimas pateikiamas ir LVAT praktikoje (2015 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015).

45Kadangi nagrinėjamu atveju Agentūra yra įgyvendinančioji institucija, o Aplinkos ministerija yra tarpinė institucija, būtent Aplinkos ministerija turėjo vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, todėl skundžiamas Įsakymas naikintinas kaip priimtas nekompetentingo administravimo subjekto (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tais pačiais argumentais remiantis naikintinas ir Komisijos ginčijamas sprendimas, kadangi ji pritarė atsakovės pozicijai, o teismas šiuo sprendimu konstatavo, kad Įsakymą priėmė nekompetentingas subjektas.

46Nustačius, kad Įsakymą priėmė nekompetentingas subjektas, dėl kitų pareiškėjos skundo argumentų teismas nepasisakys.

47Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas tenkintinas, o ginčijamas Įsakymas naikintinas (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

49Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą tenkinti.

50Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. TI-47 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2004/LT/16/C/PE/003 „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. 3R-151(AG-131/05-2013).

51Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Utenos regiono atliekų tvarkymo... 5. Nr. 3R-151(AG-131/05-2013) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 6. „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų,... 7. Pareiškėja nurodo, kad pritarus Europos Komisijai 2004 m. gruodžio 21 d.... 8. Nr. 2004/LT/16//C/PE/003 (toliau – ir Projektas) iš dalies finansuojamas... 9. Pasak pareiškėjos, Komisija neįsigilino į skundo motyvus, iš esmės... 10. Pareiškėjos atstovė advokatė D. Lileikienė palaikė skunde išdėstytas... 11. Atsakovė Aplinkos projektų valdymo agentūra su skundu nesutiko ir... 12. Teigia, kad pareiškėja neteisingai aiškina teisės aktų nuostatas.... 13. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos teiginiais, kad tiekėjo teikiamos... 14. Vadovaujantis verslo apskaitos standarto Nr. 12 „Ilgalaikis materialusis... 15. 15 punktais, pareiškėjos patirtos išlaidos dėl įrangos aptarnavimo... 16. Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas... 17. Teismas... 18. Skundas tenkintinas.... 19. Byloje yra kilęs ginčas dėl Įsakymo, kuriuo pareiškėjai pritaikyta... 20. Teismas nustatė, kad Europos Komisija 2004 m. gruodžio 21 d. priėmė... 21. Agentūra (perkančioji organizacija) ir pareiškėja (užsakovė) pasirašė... 22. 60–203); 2) su UAB „Baltijos statybinės mašinos“ sutartį Nr.... 23. Nr. 2007/21/A/PT/LT dėl kompostuojamų atliekų smulkintuvų (2 vienetai)... 24. Valstybės kontrolė 2011 m. vasario 4 d. surašė baigiamojo valstybinio... 25. Agentūra 2013 m. kovo 21 d. surašė penkis pranešimus apie pažeidimus,... 26. Agentūra 2013 m. kovo 21 d. parengė ir patvirtino penkias išvadas dėl... 27. Agentūros direktorius 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. T1-47, vadovaudamasis... 28. Nr. 007/18/A/PT/LT – 115 068,68 Lt ir 20 712,36 Lt PVM dalį, kurios buvo... 29. Agentūra 2013 m. kovo 25 d. raštu Nr. APVA-964 informavo pareiškėją apie... 30. Nesutikdama su Agentūros direktoriaus Įsakymu, pareiškėja pateikė skundą... 31. Pareiškėja teigia, kad nekompetentingas subjektas priėmė Įsakymą, todėl... 32. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2013 m.... 33. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2014 m.... 34. 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ketverių metų senaties terminą, padarė... 35. Šiam ginčui aktuali ir taikytina LVAT praktika, t. y. LVAT 2018 m.... 36. Šioje byloje iš esmės ginčas tarp šalių kilo dėl kompetencijų... 37. Ginčijamame Įsakyme konstatuota, kad pareiškėja netinkamai panaudojo dalį... 38. 35 straipsnius.... 39. Įsakymas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.... 40. Byloje nustatyta, kad Agentūra ir pareiškėja Sanglaudos programos... 41. Ši išvada sudaro pagrindą konstatuoti, kad skundžiamame Įsakyme buvo... 42. Pažymėtina, kad pagal Administravimo taisyklių 8.3. punktą, tarpinė... 43. Remiantis Administravimo taisyklių 8.4. punktu, tarpinė institucija... 44. Taigi, kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios... 45. Kadangi nagrinėjamu atveju Agentūra yra įgyvendinančioji institucija, o... 46. Nustačius, kad Įsakymą priėmė nekompetentingas subjektas, dėl kitų... 47. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas tenkintinas, o... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 49. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų... 50. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 51. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...