Byla Ik-2393-281/2011
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui K. G. ir advokatui Oleg Drobitko, atsakovo atstovui T. G., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ skundą atsakovui Lietuvos saugios laivybos administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltelė“ (toliau – ir Bendrija) skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir Laivybos administracija) direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. V-23 „Dėl nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė” registravimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ (toliau – ir Įsakymas) ir įpareigoti Laivybos administraciją atlikti nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ (toliau – ir Prieplauka) kasmetinę techninę apžiūrą. Taip pat prašė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-73 patvirtintų Nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų steigimo ir registravimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 6.3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso (toliau – ir Kodeksas) 13 straipsnio 5 daliai.

5Paaiškino, jog Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos 1969 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 364 buvo organizuotas individualių vandens transporto priemonių prieplaukos statybos ir eksploatavimo kooperatyvas „Smiltelė“. 1971 m. balandžio 9 d. minėtos tarybos sprendimu Nr. 238 „Dėl vandens transporto priemonių savininkų aptarnavimo gerinimo“ nutarta paskirti individualaus vandens transporto „Smiltelės“ kooperatyvui 9,1 ha sklypą abejose Smiltelės upės pusėse tarp projektuojamo geležinkelio tilto ir ( - ) gatvės. 1995 m. rugsėjo 21 d. kooperatyvas „Smiltelė“ buvo reorganizuotas į Bendriją. 1980 m. rugsėjo 1 d. buvo atliktas naudojamo žemės sklypo raudonųjų linijų nužymėjimas, o 1995 m. rugpjūčio 21 d. naudojamų žemės sklypų ribų planas suderintas su Klaipėdos miesto vyr. architektu. Teigė, kad ši prieplauka egzistuoja nuo 1973 metų. Nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija suteikė nekomercinei prieplaukai pavadinimą „Smiltelė“ ir išdavė registravimo pažymėjimą Nr. ( - ) Buvo patvirtintos prieplaukos naudojimo taisyklės. Pažymėjo, kad nuo 1971 metų Bendrija moka žemės nuomos mokestį. Darė išvadą, kad tarp pareiškėjo ir žemės savininko susiklostė faktiniai žemės nuomos teisniai santykiai. Atkreipė dėmesį, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 27 d. sprendimu nustatė, jog Bendrija įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į garažus, esančius ( - ), Klaipėdoje. Nors šie statiniai pavadinti garažais, tai, pareiškėjo teigimu, yra ūkiniai pastatai, kurių paskirtis yra Bendrijos nariams priklausiančių mažųjų laivų aptarnavimas. Teigė, kad Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija 2006 m. rugsėjo 14 d. Bendrijai išdavė prieplaukos registravimo pažymėjimą. Pareiškėjas minėtai institucijai pateikė visus reikalingus ir reikalaujamus dokumentus, tarp jų ir prieplaukos planą, kuriame buvo atžymėti visi reikalingi suderinimai. Paaiškino, kad vidaus vandenų inspekcijos funkcijos perduotos Laivybos administracijai, o pati inspekcija yra likviduota. Nurodė, kad naujoje Taisyklių redakcijoje išliko sena šių Taisyklių redakcijos 6.3 punkto formuluotė, nurodanti, kad prieplaukos steigėjas turi pateikti ir žemės sklypo, kuriame steigiama nekomercinė prieplauka, teisinės registracijos dokumentus arba, jei sklypas nuomojamas, notaro patvirtintą nuomos sutartį. Kadangi tai yra viena iš seniausių vidaus vandenų prieplaukų Lietuvoje, kuri įsteigta dar pagal tarybinius norminius aktus, pareiškėjo teigimu, vidaus vandenų inspekcijos darbuotojai sutiko, kad bendras prieplaukos planas su atsakingų institucijų antspaudais „Suderinta“ gali būti prilyginamas žemės sklypo teisinės registracijos dokumentams. Nurodė Kodekso 13 straipsnio 5 dalį ir darė išvadą, kad Kodeksas iš steigėjo reikalauja tik suderinti prieplaukos teritorijas su savivaldybe (kas buvo padaryta plane, pateiktame inspekcijai). Pareiškėjo manymu, Laivybos administracija neteisėtai išplėtė įstatymo reikalavimus, Laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-73 6.3. punktas prieštarauja Kodekso 13 straipsnio 5 daliai. Kadangi Laivybos administracija nepagrįstai atsisako atlikti kasmetinę techninę apžiūrą, pareiškėjo manymu, ji savo veiksmais pažeidžia Taisyklių 9 punktą.

6Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu į skundą (b. l. 56–58) prašė skundą atmesti.

7Paaiškino, kad Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija, remdamasi Bendrijos valdybos pirmininko 2006 m. liepos 18 d. prašymu, įregistravo Prieplauką ir 2006 m. rugsėjo 14 d. išdavė Nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos registravimo pažymėjimą Nr. ( - ) Prieplaukos registravimo metu galiojo Nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų steigimo ir registravimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos viršininko 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 4-194. Inspekcija nuo 2010 m. liepos 1 d. reorganizuota, prijungiant ją prie Laivybos administracijos. Vėliau buvo nustatyta, kad registruojant prieplauką nebuvo pateikti visi Taisyklėse nurodyti dokumentai. 2010 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. 11(1.15)-S-1211 buvo kreiptasi į Bendrijos pirmininką, prašant iki 2010 m. gruodžio 13 d. pateikti pažymą arba pranešti raštu, jei ši pažyma nebuvo pateikta registruojant prieplauką. Nurodė, kad pažyma pateikta nebuvo, atsakymo į šį raštą atsakovas negavo. Teigė, kad Laivybos administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą, prašydama informuoti, ar iki 2006 m. rugsėjo 14 d. Bendrijai buvo išduota pažyma, patvirtinanti, kad prieplaukos steigimas ir eksploatavimas konkrečiame vandens telkinyje yra suderintas su atitinkama regionine aplinkos apsaugos tarnyba. 2010 m. gruodžio 9 d. gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento raštas, kuriuo atsakovas informuotas, kad prieplaukos steigimas su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu nederintas ir pažyma, patvirtinanti prieplaukos steigimą ir eksploatavimą konkrečiame vandens telkinyje, Bendrijai nėra išduota. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2011 m. sausio 3 d. raštu informavo, kad duomenų apie žemės sklypą, kuriame yra išsidėstę Bendrijai priklausantys valčių garažai, neturi, žemės sklypas nesuformuotas ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas. Nurodė, kad, nustačius, jog registruojant prieplauką nesilaikyta Taisyklių 6.3, 6.5 punktų nuostatų ir nepateikti reikalaujami dokumentai, vadovaudamasis Taisyklių 13.2, 13.4, 14 punktais, Laivybos administracijos direktorius Įsakymu sustabdė Prieplaukos registracijos pažymėjimo Nr. ( - ) galiojimą nuo 2011 m. sausio 1 d. ir nustatė vieno mėnesio terminą nuo pažymėjimo sustabdymo datos, per kurį Bendrija privalėjo pašalinti nustatytus pažeidimus. Teigė, kad tiriant Prieplaukos registravimo teisėtumą buvo nustatyta, jog nebuvo pateikti Taisyklių 6.3, 6.5 punktuose nurodyti dokumentai. Nesutiko, kad Taisyklių 6.3 punktas prieštarauja Kodekso 13 straipsnio 5 daliai ir žemės nuomos teisiniams santykiams, nes Kodekso 13 straipsnio 6 dalimi atsakovui pavesta nustatyti nekomercinės mažųjų, pramoginių arba sportinių laivų prieplaukos steigimo ir registravimo tvarką. Pažymėjo, kad Taisyklių 9 punkte nurodyta, jog techninės apžiūros metu tikrinama prieplaukos būklė, nustatoma, ar ji atitinka Taisyklių 3, 6 punktuose keliamus reikalavimus. Kadangi prieplaukos registravimo pažymėjimo galiojimas sustabdytas dėl nustatytų pažeidimų, pabrėžė, kad techninės apžiūros aktas negali būti išduotas.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į skundą (b. l. 76–77) paaiškino, kad jos teisėms ir pareigoms kilusio ginčo išsprendimas jokios įtakos neturės. Taip pat pažymėjo, kad žemės sklypas ( - ) Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 6 d. sprendimu skundą atmetė.

11Nurodė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, Kodekso 13 straipsnio 6 dalį, Taisyklių 6, 13, 14 punktus, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1464/2010, kurioje konstatuota, kad 1995 m. rugpjūčio 21 d. „Smiltelės“ valčių kooperatyvo naudojamų žemės sklypų ribų planas pagal tuo metu galiojusių teritorijų planavimo teisės aktų nuostatas patvirtintas nebuvo. Nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, jog Bendrija, norėdama įregistruoti prieplauką „Smiltelė“, nebuvo pateikusi regioninės aplinkos apsaugos tarnybos pažymos, nustatytos Taisyklių 6.5 punkte. Darė išvadą, kad Bendrija Prieplaukai registruoti nepateikė privalomų dokumentų, nustatytų Taisyklių 6.3, 6.5 punktuose. Konstatavo, kad Laivybos administracijos direktorius, nustatęs Taisyklių 13.2, 13.4 punktuose nurodytus pagrindus, ginčijamu Įsakymu Prieplaukos registravimo pažymėjimą sustabdė bei terminą trūkumams ištaisyti nustatė pagrįstai ir teisėtai.

12Nurodė Taisyklių 9 punktą, pažymėjo, kad techninės apžiūros tikslas yra įvertinti prieplaukos atitiktį Taisyklių 3, 6 punktuose nustatytiems reikalavimams. Darė išvadą, kad, teismui konstatavus, jog Prieplauka buvo įregistruota pažeidžiant Taisyklių 6.3, 6.5 punktų reikalavimus ir Laivybos administracijos direktoriaus Įsakymas, kuriuo pareiškėjui sustabdytas Prieplaukos registravimo pažymėjimo Nr. ( - ) galiojimas ir kuriuo pareiškėjas įpareigota pašalinti nustatytus trūkumus, yra pagrįstas ir teisėtas, esant nepašalintiems trūkumams, Prieplaukos techninės apžiūros atlikimas yra netikslingas, todėl įpareigoti Laivybos administraciją atlikti Prieplaukos kasmetinę techninę apžiūrą nėra pagrindo.

13Pažymėjo, kad Taisyklės pagal savo pobūdį (visuotinio privalomumo), reguliavimo sritį bei taikymą laikytinos centrinio administravimo subjekto priimtu norminiu teisės aktu, todėl Taisyklių 6.3 punkto atitiktis Kodekso 13 straipsnio 5 dalies nuostatoms galėtų būti tiriama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. Nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 111 straipsnį, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1025/2011, 2011 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1415/2011 ir darė išvadą, kad tai, ar Taisyklių 6.3 punktas pagal savo reguliavimo apimtį neprieštarauja Kodekso 13 straipsnio 5 dalyje nustatytam reguliavimui, galėtų būti tiriama tik tuo atveju, jeigu byloje esantys įrodymai patvirtintų, kad pareiškėjas atitinka Kodekso 13 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas, t. y. jeigu Prieplaukos ribas ir plotą nustatantis planas teisės aktų nustatyta tvarka būtų patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės. Nurodė, kad, net ir pripažinus, jog Taisyklių 6.3 punkto nuostatos prieštarauja Kodekso 13 straipsnio 5 daliai, tai neturėtų jokios reikšmės teisingam ginčo išsprendimui. Taip pat pažymėjo, kad pripažinus, jog Taisyklių 6.3 punktas prieštarauja įstatyme įtvirtintam reguliavimui, nebūtų paneigiami visi skundžiamame įsakyme nurodyti jo priėmimo pagrindai. Darė išvadą, kad nėra pagrindo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl Taisyklių 6.3 punkto atitikties Kodekso 13 straipsnio 5 dalies nuostatoms ištyrimo.

14III.

15Pareiškėjas Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltelė“ apeliaciniu skundu (b. l. 143-146) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti: pripažinti Laivybos administracijos direktoriaus Įsakymą neteisėtu ir jį panaikinti, ištirti, ar Taisyklių 6.3 punktas yra teisėtas ir neprieštarauja Kodekso 13 straipsnio 5 daliai, įpareigoti Laivybos administraciją atlikti nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ kasmetinę techninę apžiūrą, priteisti pareiškėjui turėtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

16Paaiškina, kad Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija išdavė pareiškėjui 2006 m. rugsėjo 14 d. registravimo pažymėjimą Nr. NP-2, kuriame buvo atžymėti visi reikalingi suderinimai. Nurodo Taisyklių 6.3 punktą, pažymi, kad Prieplauka yra viena seniausių Lietuvoje, ir paaiškina, kad vidaus vandenų inspekcijos darbuotojai sutiko, jog bendras prieplaukos planas (Taisyklių 6.6 p.) su atsakingų institucijų antspaudais „Suderinta“ gali būti prilyginamas žemės sklypo teisinės registracijos dokumentams. Atkreipia dėmesį, kad po registravimo pažymėjimo pareiškėjui išdavimo Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas atliko du Bendrijos patikrinimus – 2008 m. kovo 6 d. ir 2010 m. birželio 11 d. Pažymi, kad 2008 m. kovo 6 d. patikrinimo akte Nr. T28-24 nurodyta, jog Bendrijos valčių prieplaukos su aptarnaujančiais įrenginiais statyba buvo vykdoma pagal patvirtintą Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto 1987 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 341p patvirtintą projektinę dokumentaciją ir Valstybinės statybos inspekcijos 1988 m. birželio 25 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) Nurodo, kad pagal patikrinimo metu pateiktą projektinės dokumentacijos generalinį planą į statybos sklypo plotą įeina Smiltelės upės akvatorija, sklypo raudonos linijos patvirtintos ir suderintos. Daro išvadą, kad šios aplinkybės patvirtina, jog pareiškėjui pagrįstai buvo išduotas Prieplaukos registravimo pažymėjimas, net po dviejų patikrinimų nebuvo nustatyta jokių su registravimo pažymėjimo išdavimu susijusių pažeidimų. Nurodo Kodekso 13 straipsnio 5 dalį, pagal kurią, pareiškėjo manymu, iš steigėjo reikalaujama tik suderinti prieplaukos teritorijas su savivaldybe. Tvirtina, kad Laivybos administracija neteisėtai išplėtė įstatymo reikalavimus ir Taisyklių 6.3 punktas prieštarauja Kodekso 13 straipsnio 5 daliai, o Įsakymas dėl šių priežasčių yra neteisėtas. Teigia, kad kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos regiono agentūrą su prašymu išduoti pažymą, patvirtinančią, kad nekomercinės prieplaukos steigimas ir eksploatavimas konkrečiame vandens telkinyje suderintas su atitinkama regionine aplinkos apsaugos tarnyba. Pažymi, kad Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos regiono agentūra 1994 m. liepos 26 d. raštu Nr. 04-17/824 nurodė, kad pareiškėjas gamybine veikla neužsiima, todėl ekologinis pasas-leidimas jam nereikalingas. Daro išvadą, kad pagal kompetentingų institucijų išvadas, šie dokumentai pareiškėjui neturėjo būti išduoti, visus būtinus registravimo pažymėjimo išdavimui dokumentus pareiškėjas buvo pateikęs.

17Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 157-161) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Nurodo Kodekso 13 straipsnio 6 dalį, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1464/2010, kurioje konstatuota, kad 1995 m. rugpjūčio 21 d. su Klaipėdos miesto vyr. architektu suderintas naudojamų žemės sklypo ribų planas, kurį pateikė apeliantas, neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, 1995 m. rugpjūčio 21 d. galioję teisės aktai nesuteikė teisės miesto vyr. architektui tvirtinti minimo plano. Atkreipia dėmesį, kad Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos regiono agentūros 1994 m. liepos 26 d. raštas Nr. 04-17/824 neatitinka Taisyklių 6.5 punkto, be to, išduotas ne Bendrijai, o kitam kooperatyvui panašiu pavadinimu. Nurodo, kad Bendrija įregistruota tik 1995 m. rugsėjo 21 d., ji nėra kitų prieš tai buvusių juridinių asmenų teisių ar pareigų perėmėja. Pažymi, kad pareiškėjas nenurodo, kaip Taisyklių 6.3 punktas prieštarauja žemės nuomos teisiniams santykiams. Mano, kad minėtu punktu nustatytas reikalavimas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas. Pabrėžia, kad prieš priimant sprendimą dėl pažymėjimo galiojimo sustabdymo, buvo nustatyta, kad nėra pateikti dokumentai, įrodantys prieplaukos teritorijos ir akvatorijos ribų ir plotų suderinimą su savivaldybe ir apskrities viršininku. Nurodo, kad pareiškėjo pateiktas 1995 m. rugpjūčio 21 d. naudojamų žemės sklypų ribų planas nebuvo vertintas, nes nebuvo pateiktas nei registruojant Prieplauką, nei Laivybos administracijai. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A858-1464/2010 konstatavo, jog minėtas planas neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų. Daro išvadą, kad 1995 m. rugpjūčio 21 d. naudojamų žemės sklypų ribų planas neatitinka Kodekso 13 straipsnio 5 dalies. Mano, kad nereikėtų vertinti iki 1995 m. rugsėjo 21 d. patvirtintų ar suderintų dokumentų, kadangi jie nėra susiję su Bendrija, kuri įregistruota kaip nauja bendrija 1995 m. rugsėjo 21 d. Teigia, kad pareiškėjas bandė išsinuomoti žemės sklypą, esantį ( - ), Klaipėdoje, kuriame yra Prieplauka, tačiau Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2008 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 2-3485-(2.19) atsisakė pareiškėjui išnuomoti minėtą sklypą, nes jo pateiktas žemės sklypo planas neatitiko galiojusios tvarkos. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A858-1464/2010 konstatavo, jog Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. spalio 21 d. sprendimas Nr. 2-3485-(2.19) yra teisėtas. Pažymi, kad pareiškėjas vengia kreiptis į Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl pažymos išdavimo, kaip to reikalauja Taisyklių 6.5 punktas.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 162-163) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo ABTĮ 58 straipsnio 2 dalį ir atkreipia dėmesį, kad apeliantas įrodinėja aplinkybes, nustatytas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A858-1464/2010.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

23Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2011-01-27 įsakymo Nr. V–23, kuriuo sustabdytas Nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ registravimo pažymėjimo Nr. ( - ) galiojimas nuo 2011 m. vasario 1 d., teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

24Ginčijamas atsakovo sprendimas negali būti laikomas atitinkančiu esminius Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualaus administracinio akto turinio reikalavimus. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2011-01-27 sprendime Nr. V–23 „Dėl nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ registravimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ nurodyti tik teisės aktų, kuriais remiantis buvo priimtas šis individualus administracinis aktas, pavadinimas ir punktai (Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010-06-07 įsakymo Nr. V–73 „Dėl Nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų steigimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ 13.2, 13.4 ir 14 punktai). Iš šio sprendimo visiškai nėra aišku, kodėl sustabdomas nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ registravimo pažymėjimo galiojimas. Jeigu juridinis pagrindas iš dalies (nurodytas tik teisės akto pavadinimas ir punktai) pateiktas, tai faktinio pagrindimo absoliučiai nėra (nenurodyti faktiniai duomenys, kurie pagrindė šių teisės normų taikymo būtinybę). Sprendimas negali būti vertinamas kaip aiškus, konkretus ir motyvuotas, jame nėra nustatytos aplinkybės, pateikti įrodymai ir suformuluoti argumentai, kurie sudarytų pagrindą taikyti pareiškėjai Lietuvos saugios laivybos administracijos pritaikytas atitinkamas ribojimo priemones. Lietuvos saugios laivybos administracijos 2011-02-04 rašte Nr. 12(1.15)–S–131 „Dėl nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ registravimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo“, kuriuo pareiškėjas informuojamas apie registravimo pažymėjimo sustabdymą, atkartotos teisės aktų nuostatos, tačiau taip pat nenurodytas faktinis pagrindimas. Atitinkamai ginčijamas sprendimas negali būti laikomas tinkamai motyvuotu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prasme. Teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad ginčijamas atsakovo 2011-01-27 įsakymas Nr. V–23 nėra pagrįstas.

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame teisės akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pavyzdžiui, 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756 -700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ir kt.). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais (jo nuostatomis) remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (žr., pavyzdžiui, 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756 -2036/2008).

26Pareiškėjas taip pat prašė įpareigoti Lietuvos saugios laivybos administraciją atlikti nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ kasmetinę techninę priežiūrą. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovo ginčijamu įsakymu prieplaukos techninės apžiūros klausimas nebuvo sprendžiamas, t. y. šiuo aspektu Lietuvos saugios laivybos administracija nepriėmė jokio sprendimo. Todėl pirmosios instancijos teismas pareiškėjo Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ šį skundo reikalavimą atmetė pagrįstai.

27Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas dalyje keistinas.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu ir 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimą pakeisti.

30Sprendimo dalį, kuria pareiškėjo Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ skundo reikalavimas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2011-01-27 įsakymo Nr. V–23 „Dėl nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ registravimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ panaikinimo atmestas, panaikinti. Pareiškėjo Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2011-01-27 įsakymą Nr. V–23 „Dėl nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos „Smiltelė“ registravimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo“.

31Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija... 5. Paaiškino, jog Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos 1969 m.... 6. Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu į skundą (b.... 7. Paaiškino, kad Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija, remdamasi... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 6 d. sprendimu... 11. Nurodė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1... 12. Nurodė Taisyklių 9 punktą, pažymėjo, kad techninės apžiūros tikslas yra... 13. Pažymėjo, kad Taisyklės pagal savo pobūdį (visuotinio privalomumo),... 14. III.... 15. Pareiškėjas Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija... 16. Paaiškina, kad Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija išdavė... 17. Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu į apeliacinį... 18. Nurodo Kodekso 13 straipsnio 6 dalį, atkreipia dėmesį į Lietuvos... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos... 24. Ginčijamas atsakovo sprendimas negali būti laikomas atitinkančiu esminius... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra... 26. Pareiškėjas taip pat prašė įpareigoti Lietuvos saugios laivybos... 27. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimą... 30. Sprendimo dalį, kuria pareiškėjo Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo... 31. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 6 d.... 32. Nutartis neskundžiama....