Byla 2-11227-889/2012
Dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais ir įpareigojimo išduoti burinei jachtai naują laivo bilietą priėmimo klausimą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės AB „Laivitė“ ieškinio atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais ir įpareigojimo išduoti burinei jachtai naują laivo bilietą priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos veiksmus neteisėtais ir įpareigoti atsakovę išduoti ieškovės AB „Laivitė“ burinei jachtai ( - ) naują laivo bilietą, nurodant jame statybos metus – 2012 metai, registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsisakytina priimti ieškinį (Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 1 p.).

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Jeigu civilinė byla tam tikram teismui neteisminga, teisėjas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 str. 2 d. 2 p.) arba nutartimi perduoti bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu iškėlus bylą teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 34 str. 2 d. 4 p.). Sprendžiant rūšinio teismingumo klausimą svarbu įvertinti kilusio teisinio ginčo prigimtį ir pobūdį. Administracinių teismų kompetencijai įstatymu yra priskirta spręsti ginčus, kilusius viešojo ir vidaus administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.), bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja civilinius teisinius ginčus (CPK 1 str., 22 str. 1 d.).

5CPK 36 str. 2 d. numato, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 2 straipsnio 16 dalyje numatyta, kad administraciniai teisiniai santykiai – įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys atliekant viešąjį administravimą. Lietuvos saugios laivybos administracija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Lietuvos valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatų 1, 4 p., Lietuvos saugios laivybos įstatymo 5 str.). Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklą reglamentuoja Saugios laivybos įstatymas, kurio 6 straipsnyje nurodytos jos funkcijos: kontroliuoti, kaip vykdomi tarptautiniai, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyti saugios laivybos reikalavimai; Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruoti laivus ir išduoti šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus; kt. Taigi, Lietuvos saugios laivybos administracijos sprendimai, priimti įgyvendinant minėtas funkcijas, laikytini sprendimais viešojo administravimo srityje, o administracijos priimtų sprendimų pagrindu susiklostę teisiniai santykiai, vykdant šias funkcijas, laikytini administraciniais teisiniai santykiais.

7Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 11 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl viešųjų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Vadovaujantis ABTĮ 2 straipsnio 14 dalimi, individualus teisės aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei.

8Susipažinus su ieškovės ieškiniu, matyti, kad ieškovė ginčija 2012-07-04 rašto Nr. ( - ) teisėtumą, kuriuo atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsisakė pakeisti laivo biliete nurodytus burinės jachtos ( - ) statybos metus. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamas 2012-07-04 raštas susijęs su Lietuvos saugios laivybos administracijos funkcijų, numatytų Lietuvos saugios laivybos įstatymo 2 str. 2, 3 punktuose, įgyvendinimu, laikytina, kad tai yra individualus teisės taikymo aktas – skirtas vienam juridiniam asmeniui – ieškovei AB „Laivitė“, o, kaip minėta, individualaus teisės taikymo akto teisėtumo klausimą sprendžia administraciniai teismai. Esant tokioms aplinkybėms, laikytina, kad ieškovės ieškinys nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Aptariamas ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme (ABTĮ 3 str. 1 d., 21 str. 2 d., CPK 36 str. 2 d.).

9Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 19 str. 1 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija ABTĮ 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Vadovaujantis ABTĮ 2 str. 7 d., centriniai valstybinio administravimo subjektai – valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklos tikslas – organizuoti Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, reikalavimų įgyvendinimą ir užtikrinti jų vykdymo valstybinę priežiūrą (Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatų 3 p.), o Saugios laivybos įstatymo 6 straipsnyje priskirtas funkcijas administracija vykdo visoje valstybės teritorijoje, laikytina, kad Saugios laivybos administracija yra centrinis administravimo subjektas ir ieškovė su ieškiniu turi kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą (CPK 137 str. 3 d.). Tokią išvadą patvirtina ir teismų praktika (žr., pvz., Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007-12-22 sprendimas administracinėje byloje Nr.

10I-8592-662/2007; 2011-10-06 sprendimas administracinėje byloje Nr. Ik-2393-281/2011).

11Ieškovei grąžintina už ieškinį sumokėtas 282 Lt žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 1 p., 290-292 str., teismas

Nutarė

13atsisakyti priimti ieškovės AB „Laivitė“ ieškinį atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais ir įpareigojimo išduoti burinei jachtai naują laivo bilietą ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Išaiškinti ieškovei dėl pažeistų teisių gynybos kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

15Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovei AB „Laivitė‘, į. k. 140356037, buveinė Artojo g. 7E, Klaipėda, 282 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2012-07-24 mokėjimo nurodymu AB „Swedbank“ banke.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai