Byla e2-635-302/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ ieškinį atsakovėms viešajai įstaigai „Pakuočių tvarkymo organizacija“, viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“ dėl viešojo konkurso pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Alytaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu ieškovės viešosios įstaigos (toliau –VŠĮ) „Gamtos ateitis“ ieškinį tenkino bei pripažino neteistais ir nutraukė atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdomus konkursus: Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą.
  2. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo, kuriuo prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės VŠĮ „Gamtos ateitis“ ieškinį atmesti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 9 d. nutartimi nustatė apeliantei UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos apeliacinio skundo trūkumui pašalinti – pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą jį paduodančio asmens ir skundą surašiusio asmens.
  2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad trečiojo asmens apeliacinį skundą pasirašė skundą surašęs asmuo – advokatas V. K., tačiau skundas nepasirašytas skundą paduodančio asmens – trečiojo asmens UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, todėl, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 straipsnio 3 dalimi, nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti.
 1. Atskirojo skundo argumentai
  1. Trečiasis asmuo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartį ir įpareigoti pirmosios instancijos teismas apeliacinį skundą perduoti nagrinėti Lietuvos apeliaciniame teismui. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškina CPK 306 straipsnio 3 dalies normos turinį ir prasmę ir ignoruoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ir teisės normas, reglamentuojančias atstovavimą teisme, iškraipo teismui pateiktos atstovavimo sutarties turinį.
  2. Į bylą pateikta 2017 m. kovo 10 d. tarp UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir advokato V. K. pasirašyta atstovavimo sutartis patvirtina, kad advokatas V. K. yra tinkamai įgaliotas atlikti atstovaujamosios UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ vardu visus procesinius veiksmus.
  3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aprobuotose Rekomendacijose asmenims, paduodantiems kasacinį skundą civilinėje byloje yra išaiškinta, kad nors pagal CPK 347 straipsnio 3 dalį kasacinį skundą turi pasirašyti ir jį paduodantis asmuo, ir skundą surašęs asmuo, tačiau tinkamai įgaliotas asmuo, pvz. advokatas, gali pasirašyti kasacinį skundą ir už jį paduodantį asmenį.

3Teismas

konstatuoja:

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5

  1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
  2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 9 d. nutarties, kuria teismas nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo/neteisėtumo

  1. Siekiant įgyvendinti visų asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, taip pat proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatyta CPK ir kituose įstatymuose. Dėl to asmuo, siekiantis įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, privalo įvykdyti pareigas, susijusias su tinkamu procesinio dokumento, teiktino teismui, įforminimu.
  2. Tik tinkamai įformintas šalies procesinis dokumentas užtikrina proceso koncentraciją ir ekonomiškumą, todėl nors tinkamas kreipimosi į teismą tvarkos įgyvendinimas yra į teismą besikreipiančių asmenų pareiga, teismai spręsdami ieškinio priėmimo klausimą turi užtikrinti proporciją tarp teisės kreiptis į teismą universalumo, procesiniams dokumentams keliamų formos ir turinio reikalavimų bei civilinio proceso efektyvumo ir tam tikslui įgyvendinti gali pasinaudoti įstatyme numatytais būdais.
  3. Tuo atveju, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 2 d.).
  4. 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo 2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymu Nr. XII-2751 pakeistos kai kurios atstovavimo apeliacinės instancijos teisme nuostatos. Šiuo įstatymu CPK 306 straipsnis buvo papildytas 3 dalimi, kuri nustato, kad „Apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo“. Taigi, šiais pakeitimais nustatyta, kad tik advokatas gali surašyti apeliacinį skundą ir atstovauti apeliacinės instancijos teisme, išskyrus minėtose normose nurodytas išimtis.
  5. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo. Apeliacinį skundą pasirašė advokatas V. K. ir jį per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą pateikė teismui. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė trečiajam asmeniui terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti - pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą jį paduodančio asmens ir skundą surašiusio asmens.
  6. CPK 51 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė savo bylas teisme vesti patiems arba per atstovus. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju trečiąjį asmenį UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovauja advokatas V. K.. CPK 57 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu. CPK 59 straipsnyje įtvirtinta, kad įgaliojimas atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime.
  7. Iš byloje esančios 2017 m. kovo 10 d. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ su advokatu V. K. pasirašytos atstovavimo sutarties turinio matyti, kad advokatas šia sutartimi yra įpareigotas vesti bylą teisme ir atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, teikti teismui ieškinius, prašymus, skundus, atsiliepimus į ieškinius, prašymus, skundus, ir pan., apskųsti teismo sprendimus bei nutartis, naudotis kitomis procesinėmis priemonėmis, kurias numato CPK. Tai reiškia, kad advokatas V. K. yra tinkamai įgaliotas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ vardu atlikti visus procesinius veiksmus, įskaitant ir apeliacinio skundo surašymą bei pasirašymą.
  8. Minėto teisinio reglamentavimo kontekste darytina išvada, kad tinkamai įgaliotas asmuo, pvz., advokatas, gali pasirašyti apeliacinį skundą už jį paduodantį asmenį. Taigi, jei skundą pasirašęs atstovas turi teisę ir jį surašyti, apeliaciniame skunde pakanka vieno asmens – tinkamai įgalioto atstovo – parašo.

7Dėl bylos procesinės baigties

  1. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, netinkamai aiškinio CPK 306 straipsnio 3 dalies nuostatas ir teisės normas, reglamentuojančias atstovavimą teisme, todėl trečiojo asmens atskirasis skundas tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartis naikintina ir apeliacinio skundo priėmimo klausimas grąžintinas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinio skundo priėmimo klausimą grąžinti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai