Byla 2-218-182/2011
Dėl sprendimo už akiu peržiurejimo civilineje byloje pagal ieškovo J. J. ieškini atsakovui V. C., treciajam asmeniui Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, del sklypo ribu atstatymo ir tvoros nugriovimo, ir n u s t a t e :

1Druskininku miesto apylinkes teismo teiseja Nina Butnoriene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi atsakovo V. C. pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo civilineje byloje pagal ieškovo J. J. ieškini atsakovui V. C., treciajam asmeniui Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, del sklypo ribu atstatymo ir tvoros nugriovimo, ir n u s t a t e :

2Pareiškejas pareiškimu prašo peržiureti Druskininku miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 29 d. priimta sprendima už akiu, ji panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinejima iš esmes.

3Ieškovas atsiliepimu i pareiškima su pareiškimu nesutinka, prašo priimto sprendimo už akiu nenaikinti, bylos nagrinejimo iš esmes neatnaujinti.

4Tretysis asmuo Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos atsiliepimu i pareiškima su pareiškimu nesutinka, prašo priimto sprendimo už akiu nenaikinti, bylos nagrinejimo iš esmes neatnaujinti.

5Pareiškimas netenkintinas.

6Druskininku miesto apylinkes teismas 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu už akiu tenkino ieškovo ieškini ir nusprende nugriauti atsakovo V. C., a. k. ( - ) lešomis J. J. priklausanciame 0,06 ha žemes sklype Nr. 88, sklypo kadastrinis ( - ), esancio ( - ), V. C. pastatyta tvora, kuri UAB „Ramile“ 2010-03-19 parengtame žemes sklypu Nr. 88 ir Nr. 89 ribu faktines situacijos analizeje pažymeta tarp koordinaciu tašku 3 ir 5, per keturis menesius nuo sprendimo isiteisejimo dienos; priteisti iš atsakovo V. C. ieškovo J. J. naudai 262 Lt žymini mokesti, 600 Lt išlaidas advokato pagalbai apmoketi, iš viso 862 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt du litus) ir valstybes naudai 209,70 Lt (du šimtus devynis litus 70 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu. Teismas prieme sprendima už akiu, nes atsakovas i parengiamaji teismo posedi neatvyko be svarbios priežasties, nepraše parengiamojo teismo posedžio atideti.

7CPK 287 straipsnyje nustatyta, kad neatvykusi i teismo posedi šalis sprendima už akiu priemusiam teismui per dvidešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo (straipsnio 1 dalis). Pareiškime turi buti, be kita ko, nurodomos aplinkybes, liudijancios neatvykimo i teismo posedi ir teismo neinformavimo iki teismo posedžio priežasciu svarbuma, taip pat irodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybes, galincios tureti itakos sprendimo teisetumui ir pagristumui, bei irodymai, patvirtinantys šias aplinkybes (straipsnio 2 dalis).

8Sprendimo už akiu peržiurejimo pagrindai yra dvi aplinkybiu grupes: viena susijusi su asmens, prieš kuri priimtas sprendimas už akiu, pasyvumu, kita – su teismo sprendimo už akiu pagristumu.

9Prašydamas peržiureti sprendima už akiu atsakovas remiasi aplinkybemis, jog jo sveikatos bukle buvo sunki, apie liga teismas buvo informuotas iš anksto pateikiant medicinine pažyma, jis buvo nepajegus surašyti ir pasirašyti prašymo atideti parengiamaji teismo posedi, stengdamasis rupintis savo teisemis sudare sutarti del teisines pagalbos su advokatu ir šis turejes pateikti prašyma atideti teismo posedi.

10Iš atsakovo pateiktos teisiniu paslaugu teikimo sutarties (2 t., b. l. 28) matyti, jog 2010 m. gruodžio 20 d. atsakovas V. C. pavede advokatui A. Pliaugai ji atstovauti teisme, iskaitant teise jo vardu surašyti ir pasirašyti dokumentus. Teismas nebuvo nusprendes, kad i parengiamaji teismo posedi turi atvykti šalys asmeniškai (CPK 230 str. 5 d.), todel neatvykus atsakovui asmeniškai, nepriklausomai nuo tai lemusiu priežasciu, tinkamu dalyvavimu butu buves jo atstovo A. Pliaugos dalyvavimas. Pažymetina, kad teismas, priimdamas sprendima už akiu, buvo informuotas apie atsakovo sveikatos bukle (2 t., b. l. 17), bet, remdamasis Lietuvos Respublikos CPK 230 str. 2 d., 246 str. 2 d., padare išvada, jog liga, del kurios atsakovas jau ne pirma karta neatvyksta i posedi, nelaikytina svarbia priežastimi, o atsakovas pareiškime del sprendimo už akiu peržiurejimo nauju aplinkybiu ir irodymu, del kuriu teismas sveikatos pablogejima galetu pripažinti svarbia aplinkybe, nepateike. Be to, atsakovas pasirupines, kad teismas butu informuotas apie jo sveikatos bukle, nepasirupino informuoti teismo apie sudaryta teisiniu paslaugu sutarti, todel atsakovo elgesys šiuo požiuriu laikytinas nerupestingu ir nesažiningu, o jo neatvykimas i parengiamaji teismo posedi laikytinas neatvykimu be svarbios priežasties.

11Atsakovo atstovas advokatas A. Pliauga, sudares teisiniu paslaugu sutarti su atsakovu, taip pat teismo apie tai neinformavo, nepasidomejo civilines bylos eiga, posedžio data, i parengiamaji teismo posedi neatvyko, apie neatvykimo priežastis teismo neinformavo, prašymo susipažinti su civilines bylos medžiaga ar prašymo atideti parengiamaji teismo posedi nepateike, todel laikytina, jog atsakovo atstovas A. Pliauga i parengiamaji teismo posedi, kaip ir jo atstovaujamasis, neatvyko be svarbios priežasties.

12Vien procesinio pasyvumo (neatvykimo i teisma, nepateikimo procesinio dokumento ar kt.) aplinkybe nera pagrindas panaikinti teismo sprendima už akiu, nes pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus turi buti nurodytos dvi aplinkybiu grupes. Tuo tarpu vien teismo sprendimo nepagristumo aplinkybe pagal teisines valstybes principa ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 21 d. nutarimas) yra pagrindas naikinti teismo sprendima už akiu. Šaliai neatvykus i teismo posedi be svarbiu priežasciu, taciau pateikus irodymus, patvirtinancius sprendimo neteisinguma ir asmens teisiu pažeidima, teismas privalo naikinti sprendima už akiu (pavyzdžiui, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Lavistos agrogrupe“ v. UAB „Vilbana“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-167/2005; 2006 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilineje byloje Šveicarijos konfederacijos AB „MAYER & CIE AG“ v. N. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-131/2006; 2006 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nuolatines arbitražo institucijos Vilniaus komercinio arbitražo teismas v. J. Š., bylos Nr. 3K-3-403/2006; 2006 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje L. V. v. UAB „Girteka“, bylos Nr. 3K-3-525/2006; 2006 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilineje byloje I. B. v. J. V., bylos Nr. 3K-3-699/2006; 2007 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Abplanalp Engineering“ v. UAB „Transtira“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-389/2007; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilineje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-227/2008; kt.).

13Atsakovas pareiškime del sprendimo už akiu peržiurejimo be neatvykimo i parengiamaji teismo posedi priežasciu nurode aplinkybes, del kuriu, jo nuomone, minetas sprendimas už akiu laikytinas nepagristu ir neteisetu. Atsakovas nurode, kad UAB „Ramile“ parengtas žemes sklypu ribu faktines situacijos analizes planas parengtas ieškovo dukters draugo imones bei pateike savaitrašti „Druskonis“, kuriame yra pažymetas UAB „Ramile“ skelbimas apie tai, kad ji atlieka kadastrinius žemes sklypu matavimus. Atsakovas nenurode, kokiu budu šis skelbimas gali patvirtinti jo nurodytas aplinkybes, o savaime šis skelbimas tik irodo, jog UAB „Ramile“ reklamuoja savo veikla, todel vertintinas kaip neatitinkantis sasajumo kriterijaus. Kitu irodymu, patvirtinanciu atsakovo nurodyta aplinkybe, nepateikta, todel konstatuotina, jog ši aplinkybe priimto teismo sprendimo teisetumui ir pagristumui itakos neturi.

14Atsakovas V. C. pareiškime del sprendimo už akiu nurodo, jog šiuo teismo sprendimu už akiu keiciamos jo sklypo ribos, keiciasi ir kaimyniniu sklypu ribos, todel suinteresuotais asmenimis turetu buti traukiami kaimyniniu sklypu savininkai. Iš bylos medžiagos matyti (1 t., b. l. 5), kad A. J. priklausancio ginco sklypo Nr. 88 duomenys yra irašyti Nekilnojamojo turto kadastre ir todel nuo ju irašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenugincyti istatymu nustatyta tvarka (2010-01-04 Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis civ. b. Nr. 3K-3-6/2010). Atsakovas V. C. kadastro duomenu negincijo, nepateike nustatyta tvarka atliktu ir suderintu savo žemes sklypo Nr. 89, kuris ribojasi su ginco sklypu Nr.88, kadastriniu matavimu, priešieškinio nepareiške, nors tokia teise jam buvo išaiškinta parengiamojo posedžio metu. Esant minetoms aplinkybems teismas preziumuoja A. J. priklausancio sklypo ribu teisetuma ir minetu sprendimu už akiu teismas nekeicia atsakovo sklypo ribu, o tik išreikalauja ieškovui juridiškai priklausancio daikto dali iš atsakovo neteiseto valdymo. Todel argumentas, jog 2010-12-29 teismo sprendimu už akiu keiciamos atsakovo sklypo ribos, del ko keiciasi ir kaimyniniu sklypu ribos, ir suinteresuotais asmenimis turetu buti traukiami kaimyniniu sklypu savininkai, laikytinas nepagristu.

15Pagal CPK 288 straipsnio 4 dali, išnagrinejes pareiškima, teismas naikina sprendima už akiu ir atnaujina bylos nagrinejima iš esmes, jeigu konstatuoja, kad šalis i teismo posedi neatvyko del svarbiu priežasciu, apie kurias negalejo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti irodymai gali tureti itakos priimto sprendimo už akiu teisetumui ir pagristumui. Išnagrinejus atsakovo nurodytas aplinkybes ir pateiktus irodymus konstatuotina, kad atsakovas ir jo atstovas i parengiamaji teismo posedi neatvyko be svarbiu priežasciu, taip pat nepateike jokiu argumentu, leidžianciu abejoti sprendimo už akiu pagristumu, nepateike irodymu, kad, panaikinus sprendima už akiu ir atnaujinus bylos nagrinejima, butu galima priimti kitoki sprendima. Esant aukšciau išdestytoms aplinkybems nera istatyminio pagrindo naikinti teismo sprendima už akiu ir atnaujinti bylos nagrinejima iš esmes (Lietuvos Respublikos CPK 288 str. 3 d. 1 p.).

16Kadangi atsakovo pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo atmetamas, atsakovas privalo atlyginti valstybei bylinejimosi išlaidas - 20,50 Lt, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybes naudai (CPK 79 str., 93 str. 1d.).

17Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 288 str. 2d., 3 d. 1 p., 6 d.,

Nutarė

18Atsakovo V. C. pareiškimo del sprendimo už akiu peržiurejimo netenkinti.

19Priteisti iš V. C. valstybes naudai 20,50 Lt išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu.

20Del teismo nutarties per septynias dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti duodamas atskirasis skundas Vilniaus apygardos teismui per Druskininku miesto apylinkes teisma, Druskininku g. 43, Druskininkai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Druskininku miesto apylinkes teismo teiseja Nina Butnoriene, rašytinio proceso... 2. Pareiškejas pareiškimu prašo peržiureti Druskininku miesto apylinkes teismo... 3. Ieškovas atsiliepimu i pareiškima su pareiškimu nesutinka, prašo priimto... 4. Tretysis asmuo Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos... 5. Pareiškimas netenkintinas.... 6. Druskininku miesto apylinkes teismas 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu už akiu... 7. CPK 287 straipsnyje nustatyta, kad neatvykusi i teismo posedi šalis sprendima... 8. Sprendimo už akiu peržiurejimo pagrindai yra dvi aplinkybiu grupes: viena... 9. Prašydamas peržiureti sprendima už akiu atsakovas remiasi aplinkybemis, jog... 10. Iš atsakovo pateiktos teisiniu paslaugu teikimo sutarties (2 t., b. l. 28)... 11. Atsakovo atstovas advokatas A. Pliauga, sudares teisiniu paslaugu sutarti su... 12. Vien procesinio pasyvumo (neatvykimo i teisma, nepateikimo procesinio dokumento... 13. Atsakovas pareiškime del sprendimo už akiu peržiurejimo be neatvykimo i... 14. Atsakovas V. C. pareiškime del sprendimo už akiu nurodo,... 15. Pagal CPK 288 straipsnio 4 dali, išnagrinejes pareiškima, teismas naikina... 16. Kadangi atsakovo pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo atmetamas,... 17. Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 288 str. 2d., 3 d. 1 p., 6 d.,... 18. Atsakovo V. C. pareiškimo del sprendimo už akiu... 19. Priteisti iš V. C. valstybes naudai 20,50 Lt išlaidas,... 20. Del teismo nutarties per septynias dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo...