Byla 2A-395-45/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Brazio, kolegijos narių Jolantos Badaugienės ir Danutės Burbulienės, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant pareiškėjui J. G., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. G. apeliacinį skundą dėl Pakruojo rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-364-287/2008 pagal pareiškėjo J. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pakruojo skyrius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas J. G. kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1973 m. spalio 28 d. iki 1976 m. rugsėjo 3 d. dirbo naktiniame bare ( duomenys neskelbtini) estrados dainininku. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 1973 m. spalio 28 d. iki 1976 m. rugsėjo 3 d. jis darbo sutarties pagrindu dirbo estrados dainininku Šiaulių naktiniame bare ( duomenys neskelbtini), tačiau šis laikotarpis nėra įskaičiuotas į bendrą darbo stažą, nes pareiškėjas neturi tai įrodančių dokumentų. Šiaulių miesto prekybos valdybos valgyklų, restoranų ir kavinių tresto susivienijimo ( duomenys neskelbtini) archyvinio fondo 1973-1976 metais atleistų darbuotojų asmens bylose bei įsakymų bylose duomenų apie pareiškėjo darbo stažą nėra, todėl pareiškėjas kreipiasi į teismą ir remdamasis liudytojų parodymais prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kuris reikalingas pensijos dydžio perskaičiavimui.

4Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo VSDFV Pakruojo skyrius nurodė, kad su pareiškimu nesutinka, nes Valgyklų susivienijimo ( duomenys neskelbtini) dokumentai kadrų klausimais yra išlikę, tik juose nėra J. G. pavardės.

5Pakruojo rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 26 d. sprendimu pareiškėjo J. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjas J. G. savo darbo stažą susivienijimo ( duomenys neskelbtini) naktiniame bare įrodinėjo savo paaiškinimu, liudytojų parodymais, archyvinėmis pažymomis, teigdamas, kad dokumentai, patvirtinantys jo darbo stažą neišliko. Teismas pažymėjo, kad iš pateiktų archyvų pažymų matyti, jog pagrindiniai dokumentai, patvirtinantys dirbusiųjų susivienijime ( duomenys neskelbtini) darbo stažą, - asmens bylos, įsakymų bylos (kadrų klausimais), asmens sąskaitos kortelės yra išlikę ir perduoti archyvui saugojimui, tik juose nėra duomenų apie J. G.. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pateiktos archyvų pažymos visiškai sutapo su liudytojų R. J., V. P., T. L. ir V. L. parodymais, kuriuose liudytojai patvirtino kartu su pareiškėju dirbę susivienijimo ( duomenys neskelbtini) naktiniame bare, tačiau ne pagal darbo sutartis, o pagal vienkartines sutartis konkrečiam darbui, už kurias gaudavo atlyginimą pagal jiems nustatytą tarifikaciją, įrašų apie tą dirbtą laiką jų darbo knygelėse nėra ir tas dirbtas laikas jiems į darbo stažą neįskaičiuotas, išskyrus liudytojus T. L. (kuriai pradėjus dirbti ( duomenys neskelbtini) 1974 metais, įrašas darbo knygelėje padarytas tik 1979 metais), ir V. L. (kuriam visas dirbtas laikas ( duomenys neskelbtini) 1973-1974 metais įrašytas į darbo knygelę). Teismas konstatavo, kad esant išlikusiems susivienijimo ( duomenys neskelbtini) dokumentams, pareiškėjo prašomas juridinis faktas negali būti nustatytas, kadangi liudytojų parodymais negalima nuginčyti dokumentų, o šiuo atveju liudytojų parodymai tik patvirtino esamus dokumentus, todėl pareiškėjo J. G. pareiškimą, kad jis nuo 1973-10-28 iki 1976-09-03 dirbo naktiniame bare ( duomenys neskelbtini) estrados dainininku, atmetė.

6Apeliaciniu skundu pareiškėjas J. G. prašo panaikinti 2008 m. birželio 26 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - tenkinti pareiškimą ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. G. nuo 1973 m. spalio 28 d. iki 1976 m. rugsėjo 3 d. dirbo naktiniame bare ( duomenys neskelbtini) estrados dainininku. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Šiaulių miesto prekybos valdybos valgyklų, restoranų ir kavinių tresto susivienijimo ( duomenys neskelbtini) archyvinio fondo 1973-1976 metais atleistų darbuotojų asmens bylose ir įsakymų knygose nėra duomenų apie pareiškėjo stažą, kadangi pareiškėjas dirbo pagal darbo sutartį, kurios archyvui nebuvo perduotos; iš teismui pateiktų archyvinių pažymų nesimato, kad buvo apžiūrėti algų lapai ir asmens sąskaitų kortelės; liudytojai patvirtino, kad pareiškėjas dirbo pagal darbo sutartį ir alga buvo mokama pagal tarifikaciją.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo VSDFV Pakruojo skyrius prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodoma, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracijos kanceliarijos archyvo 2008-03-12 pažyma Nr. ( - ) „Dėl darbo stažo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės archyvo pažymėjimas( duomenys neskelbtini) patvirtina, kad susivienijimo ( duomenys neskelbtini) 1973-1976 metais atleistų darbuotojų asmens bylos bei įsakymai yra išlikę, tik šiuose dokumentuose nėra duomenų apie J. G. darbo stažą, iš ko galima spręsti, kad su pareiškėju darbo sutartis nebuvo sudaryta; kadangi susivienijimo dokumentai yra išlikę, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimų nuostatų 24 punktą; apeliantas liudytojų parodymų nesuprato, arba suprato neteisingai.

8Apeliacinis skundas netenkintinas.

9Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ir neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, dėl kurių atsiranda, pasikeičia arba nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ir pareigos. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo, laikydamasis įstatymuose nustatytos tvarkos ir sąlygų, gali pasinaudoti įstatymuose įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti tam tikrą faktą.

10Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas J. G. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1973 m. spalio 28 d. iki 1976 m. rugsėjo 3 d. dirbo naktiniame bare ( duomenys neskelbtini) estrados dainininku, kuris reikalingas pensijos dydžio perskaičiavimui. Pareiškėjas nurodo, kad dokumentai, patvirtinantys jo darbo stažą, nėra išlikę.

11Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 24 punktas numato, kad jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 54 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka.

12Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto prekybos valdybos valgyklų, restoranų ir kavinių tresto susivienijimo ( duomenys neskelbtini) archyvinio fondo 1973-1976 metais atleistų darbuotojų asmens bylose bei įsakymų bylose, taip pat Šiaulių miesto valdybos Valstybinės prekybos įmonės archyvinio fondo 1973-1976 metų Valgyklų susivienijimo ( duomenys neskelbtini) direktoriaus įsakymuose kadrų klausimais nėra duomenų apie J. G. darbo stažą. Minėtoje Šiaulių miesto savivaldybės archyvo pažymoje taip pat nurodoma, kad sutartys ir kasos išlaidų orderiai buvo saugojami 3 metus, o 1973 metų asmens sąskaitų kortelėse yra duomenys apie pil. J. G. atlyginimą ( b. l. 8), todėl pareiškėjo prašomas nustatyti faktas gali būti nustatomas teismine tvarka (CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str.). Tačiau pareiškimo priėmimas dar nereiškia, kad teismas privalo savo sprendimu patvirtinti pareiškėjo nurodytus, turinčius juridinę reikšmę, faktus, jeigu jie nėra įrodyti. Pareiškėjas privalo nurodyti teismui įrodymus, kurie patvirtina jo pareiškime išdėstytas, turinčias juridinę reikšmę, aplinkybes. Tokiais įrodymais gali būti ir liudytojų parodymai. Pareiškėjo nurodyti ir teismo apklausti liudytojai patvirtino, kad kartu su pareiškėju 1973-1976 metais dirbo naktiniame bare ( duomenys neskelbtini), pareiškėjas turėjo filharmonijos patvirtintą tarifikaciją ir gaudavo didesnį atlyginimą. Nors liudytojas R. J. J. ir nurodė, kad pareiškėjas dirbo pagal dvišalę sutartį ir tokios dvišalės sutartys buvo įvardintos darbo sutartimis, tačiau pagal tuo metu galiojusio Darbo įstatymų kodekso 26 straipsnį priėmimas į darbą turėjo būti įformintas įmonės, įstaigos, organizacijos administracijos įsakymu, tačiau, kaip jau buvo minėta, 1973-1976 metų Valgyklų susivienijimo ( duomenys neskelbtini) direktoriaus įsakymuose kadrų klausimais nėra duomenų apie J. G. darbo stažą. Šią aplinkybę patvirtina ir liudytojo V. L. parodymai, kad tik etatiniai šokėjai ir meno vadovai buvo apiforminti etatiniais darbuotojais, o visiems kitiems įrašų darbo knygelėse nebuvo. Liudytojai negalėjo nurodyti, kaip buvo įformintas pareiškėjo darbas, todėl iš jų parodymų negalima padaryti išvados, kad su pareiškėju buvo sudaryta darbo, o ne rangos, pavedimo ar autorinė sutartis.

13Teisėjų kolegijos nuomone, liudytojų parodymai nėra pakankami išvadai, kad pareiškėjas jo nurodytu laikotarpiu buvo darbo teisiniuose santykiuose su Šiaulių miesto prekybos valdybos valgyklų, restoranų ir kavinių tresto susivienijimu ( duomenys neskelbtini) ir kad už jį buvo mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

14Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas neįrodė jo pareiškime nurodyto turinčio juridinę reikšmę fakto yra pagrįsta.

15Atsižvelgdama į šias aplinkybes bei į CPK 320 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, nustačiusi, kad nėra absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų, kolegija apeliacinį skundą atmeta.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17Pakruojo rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai