Byla eAS-715-822/2017
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, dėl įsakymų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – ir pareiškėjas), atstovaujamas advokato Vytauto Kaklio, 2017 m. liepos 10 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas taikyti senaties terminą ir panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymus Nr. D1-497 ir Nr. D1-499 (b. l. 1–8).

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 13 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl reikalavimo taikyti senaties terminą atsisakė priimti (b. l. 31–32). Skundo reikalavimai dėl įsakymų panaikinimo teismo buvo priimti, kaip atitinkantys įstatymo nustatytus reikalavimus.

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad reikalavimas taikyti senatį gali būti skundo motyvu, o ne savarankišku ginčo dalyku. Pasak teismo, šis reikalavimas yra susijęs su faktinių aplinkybių konstatavimu, todėl nenagrinėtas teismo.

9III.

10Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“, atstovaujamas advokato Vytauto Kaklio, atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 13 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškėjo skundą dėl reikalavimo taikyti senaties terminą (b. l. 35?37). Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

111. Administraciniame procese galiojantis dispozityvumo principas suteikia pareiškėjui teisę laisvai pasirinkti savo pažeistų teisių gynybos būdą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) šiuo aspektu yra konstatavęs, kad būtent pareiškėjas nustato savo pažeistos teisės gynybos būdą bei apimtį, suformuluodamas savo materialinį teisinį reikalavimą (LVAT 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1734/2014).

122. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) nereglamentuoja reikalavimo dėl senaties taikymo, todėl tokiu atveju pagal analogiją turi būti taikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.126 straipsnio 2 dalis, nustatanti, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Kitaip tariant reikalavimas taikyti ieškinio senatį turi būti pareikštas ir yra laikomas ne ieškinio pagrindu, o ieškinio dalyku. Priešingu atveju, kyla abejonių ar byloje bus sprendžiamas klausimas dėl senaties taikymo.

133. Ieškinio senaties taikymas yra savarankiškas skundo dalykas taip pat ir todėl, kad jis sukelia itin svarbius teisinius padarinius (praėjus šiam terminui asmeniui negali būti skiriama nuobauda nepaisant kitų įrodymų ar argumentų).

144. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-4287-968/2017 skundą priėmė, nors jame taip pat buvo reiškiamas reikalavimas taikyti senaties terminą.

15Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti (b. l. 79–81). Aplinkos ministerija atsiliepime nurodo, kad, įvertinus administracinio teismo kompetenciją ir administracinio teismo priimamų sprendimų rūšis, reikalavimas taikyti senaties terminą nelaikytinas savarankišku ginčo dalyku. Pareiškėjo abejonės, ar tokiu atveju apskritai bus vertinamas senaties termino taikymas yra nepagrįstos, nes ABTĮ 86 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, priimdamas sprendimą, konstatuoja, kokios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas, ar skundas yra tenkintinas.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį nagrinėti teismo nuožiūra (b. l. 74).

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 13 d. nutarties, kuria teismas, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo taikyti senaties terminą, teisėtumas ir pagrįstumas.

20Pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas atsisako priimti skundą, jeigu skundas nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

21Pareiškėjui kilo abejonių, ar, teismui atsisakius priimti šį reikalavimą, apskritai byloje bus sprendžiamas senaties taikymo klausimas. Pareiškėjo manymu, tokia teismo nutartimi buvo pažeistas dispozityvumo administraciniame procese principas, kuris suteikia pareiškėjui teisę suformuluoti reiškiamus reikalavimus ir pasirinkti savo teisių gynybos būdus bei apimtis.

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi subjektinė procesinė teisė kreiptis į teismą visų pirma yra siejama su asmens pažeistų teisių ir interesų gynimu. Teismų sistema ir jos suteikiamos gynybos priemonės yra skirtos realiai apginti pažeistas asmenų teises, išspręsti kilusius ginčus. Administracinis teismas teisminės gynybos pasikreipusių asmenų teises gina, priimdamas vieną iš ABTĮ 88 straipsnio 2–5 punktuose nurodytų sprendimų, todėl pareiškėjo teisė pasirinkti savo teisių gynybos būdus yra ribojama administracinio teismo priimamų sprendimo rūšių.

23Asmenys, manydami, kad jų teisės yra pažeistos, turi teisę paduoti skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus (ABTĮ 23 straipsnio 1 dalis). Būtent šioje ABTĮ nuostatoje iš esmės ir yra nurodyta, kokioje apimtyje turi būti formuluojamas skundo dalykas (materialinis teisinis reikalavimas). Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro priimtais įsakymais, kuriuos prašo panaikinti. Atitinkamai, teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, galimai pažeistas jo teises galės apginti, panaikindamas skundžiamus teisės aktus (ar jų dalį) arba įpareigodamas atsakovą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą (ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas). Pareiškėjo reiškiamas reikalavimas dėl senaties taikymo yra vienas iš argumentų, kad skundžiami įsakymai apskritai nebegalėjo būti priimti, todėl yra neteisėti. Šį pareiškėjo argumentą teismas turės vertinti iš esmės spręsdamas pareiškėjo ir Aplinkos ministerijos ginčą.

24Pareiškėjas prašo teismo taikyti senaties terminą, remdamasis 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – Reglamentas Nr. 2988/95). Tai, kad senaties termino klausimai yra nagrinėjami bylose, kuriose tokio pobūdžio reikalavimas nėra reiškiamas, kaip savarankiškas materialinis teisinis reikalavimas, patvirtina ir administracinių teismų praktika (pavyzdžiui, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio, kuriuo nagrinėjamu atveju remiasi ir pareiškėjas, išaiškinimo administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą). Taigi pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, susiję su abejonėmis dėl to, ar teismas tokiu atveju apskritai spręs klausimą dėl senaties termino taikymo, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos yra atmetami kaip nepagrįsti. Pareiškėjo prašymas vadovautis Reglamento Nr. 2988/95 nuostatomis, susijusiomis su senaties termino taikymu, yra pareiškėjo skundo pagrindas, t. y. aplinkybės, kuriomis pareiškėjas, be kita ko, grindžia savo reikalavimą panaikinti skundžiamus įsakymus. Pareiškėjas atskirajame skunde remiasi Vilniaus apygardos administracinis teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-4287-968/2017, kuria pareiškėjo analogiškas skundas buvo priimtas visa apimtimi. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebi, kad vienodą administracinių teismų praktiką formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, todėl pareiškėjo nurodoma nutartis apeliacinės instancijos teismo nesaisto. Vis dėlto, teisėjų kolegija pastebi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas minėtos nutarties 1 punkte nurodė, kokie yra materialiniai teisiniai reikalavimai, t. y. teismas nurodė, kad byloje keliamas ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo panaikinimo. Kiti pareiškėjo suformuluoti reikalavimai dėl įrodymų išreikalavimų ir dėl senaties termino taikymo tiek nagrinėjamu atveju, tiek ir pareiškėjo nurodytoje administracinėje byloje nėra laikytini skundo dalyku. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodomoje LVAT byloje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad teismas pats neturėtų spręsti dėl skundo dalyko (jo keisti), nes bylos nagrinėjimo dalyką nustato pareiškėjas. Minėtoje byloje LVAT grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kad, be kita ko, būtų įvertinta, ar skunde pateikti reikalavimai gali būti administracinės bylos dalyku, ar jie nėra suformuoti ydingai. Pareiškėjo nurodoma LVAT byla patvirtina aplinkybę, kad pirmosios instancijos teismo vaidmuo, priimant ar atsisakant priimti skunde reiškiamus reikalavimus, yra itin reikšmingas, nes vėliau skundas turi būti nagrinėjamas būtent priimtų reikalavimų ribose ir teismas savo iniciatyva iš šių ribų paprastai negali išeiti.

25Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti reikalavimą dėl senaties taikymo, kaip savarankišką (materialinį) skundo reikalavimą. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ atskirąjį skundą atmesti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – ir pareiškėjas),... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 13 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad reikalavimas taikyti senatį gali... 9. III.... 10. Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“, atstovaujamas advokato Vytauto... 11. 1. Administraciniame procese galiojantis dispozityvumo principas suteikia... 12. 2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau –... 13. 3. Ieškinio senaties taikymas yra savarankiškas skundo dalykas taip pat ir... 14. 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 3 d. nutartimi... 15. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 20. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas atsisako priimti skundą,... 21. Pareiškėjui kilo abejonių, ar, teismui atsisakius priimti šį reikalavimą,... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje... 23. Asmenys, manydami, kad jų teisės yra pažeistos, turi teisę paduoti skundą... 24. Pareiškėjas prašo teismo taikyti senaties terminą, remdamasis 1995 m.... 25. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 13 d. nutartį palikti... 28. Nutartis neskundžiama....