Byla 2-9294-615/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjui R. K. ir jo atstovei advokato padėjėjai V. S.-G., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. M., (mergautinė pavardė „P.“), gim. ( - ), yra A. dukra, o R. K., gim. ( - ), kurio tėvai gimimo liudijime nurodomi K. M., A. ir K. V.-S., J., yra M. M. (mergautinė pavardė „P.“), gim. ( - ), sūnus (b. l. 3-6).

3Pareiškime nurodyta, kad ( - ) mirė pareiškėjo mama M. M., a.k. ( - ) Po mamos mirties, pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto 32-ojo notarų biuro notarę A. K. dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Tuo pagrindu buvo užvesta paveldėjimo byla Nr. 15/2013 ir 2013-01-28 išduotas liudijimas Nr. AK-286, suteikiantis teisę pateikti jį visoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms/bankams, tikslu gauti duomenis ir informaciją, reikalingą paveldėjimo teisės liudijimui išduoti, ir patvirtinantis, kad pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra priėmęs palikimą po M. M. mirties.

42013-06-15 pareiškėjas kreipėsi pareiškimu į Maskvos miesto notarų rūmų Maskvos miesto notarę S. T. I. dėl mirusios M. M. turto paveldėjimo, nes pareiškėjo mama buvo Rusijos pilietė ir ilgą laiką gyveno Maskvoje, turėjo ten įsigijusi nekilnojamąjį turtą. Notarė T. I. S. 2013-06-21 raštu reg. Nr. 1104, paveld./byla 37461/504/2013, R. K., nurodė, jog pateiktuose dokumentuose dėl mamos turto paveldėjimo, yra esminių nesutapimų, būtent: mirties liudijime nurodyta pil M. M. (be tėvavardžio), o visuose giminystės ryšius patvirtinančiuose dokumentuose nurodytas tėvo vardas „Antanas“; palikimo priėmimo pareiškime - paveldėtojas Lietuvos Respublikos pilietis K. R. (be tėvavardžio); gimimo liudijime yra nurodytas pilietis K. R., V.; teises į butą nustatančiuose dokumentuose nurodyta savininkė M. M., A.; sąskaitos bankuose atidarytos M. M., A., vardu. Notarė šiuo raštu nurodė, kad iš pateiktų dokumentų neįmanoma nustatyti asmenų tapatybės, todėl pareiškėjas privalo teismo tvarka patvirtinti giminystės ryšius.

5Pareiškėjas nurodo, kad jo mama M.-B. P. gim. ( - ), jos tėvai - A. P. ir M. S.. ( - ) M. P., A., gim. 1936 m., susituokė su pareiškėjo tėvu K. V.-S., J., gim. 1937 m. ( - ) gimė R. K., jo tėvai - K. M., A., ir K. V.-S., J.. ( - ) santuoka tarp pareiškėjo tėvų K. V.-S., J., ir K. M., A., buvo nutraukta. ( - ) pareiškėjo mama K. M., A., susituokė su A. R., J., po santuokos sudarymo pareiškėjo motina tapo R. M., A.. ( - ) santuoka tarp A. R., J., ir pareiškėjo motinos R. M., A., buvo nutraukta. ( - ) pareiškėjo motina R. M., A., susituokė su M.L. D., po santuokos sudarymo pareiškėjo motina tapo M. M., A.. ( - ) santuoka tarp pareiškėjo motinos, Rusijos pilietės M. M., A., ir M. L. D. buvo nutraukta. ( - ) pareiškėjo motina M. M. mirė, ( - ) Kauno m. CMS buvo išduotas mirties liudijimas AA Nr. ( - ), įrašo Nr. ( - ). Šiame liudijime nėra nurodytas mamos tėvo vardas.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjas R. K. ir jo atstovė advokato padėjėja V. S.-G. (b. l. 45) palaikė prašymą ir jame nurodytas aplinkybes, nurodė, kad prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, nes kilo sunkumų paveldint turtą Rusijoje; mamos pavardė keitėsi jai sudarant santuokas; pareiškėjas yra vienintelis jos vaikas.

7Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius rašytiniu atsiliepimu prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra, nurodo, kad patikrinus prie pareiškimo pridedamus dokumentus nustatyta, kad ( - ) Kauno miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ), įregistruotas R. K. gimimo įrašas. Kūdikio tėvais nurodyti- V. S. K., J. ir M. K., A.. Gimusio vaiko tėvams išduotas kūdikio gimimo liudijimas, yra giminystės ryšį tarp vaiko ir jo tėvų patvirtinantis dokumentas (b. l. 38-39).

8Liudytojas R. K., kuri yra pareiškėjo sutuoktinė, teismo posėdžio metu parodė, kad M. M. yra pareiškėjo motina, liudytoja su ja bendravo nuo santuokos su pareiškėju sudarymo iki jos mirties. Su pareiškėjo motina liudytoja matydavosi ir Maskvoje, ir Lietuvoje. Kitų vaikų M. M. neturėjo, jos tėvo vardas A..

9Suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą suinteresuotas asmuo informuotas tinkamai (b. l. 44), atsiliepime prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra (b. l. 38-39).

10Pareiškimas tenkintinas.

11Pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Teismų praktikoje pažymima, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai); kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010).

12Iš byloje esančio R. K. 2013-05-02 pareiškimo Maskvos miesto notarų biuro notarei S. T. I. (b. l. 21-23) nustatyta, kad pareiškėjas, norėdamas įgyvendinti paveldėjimo teisę po motinos M. M., A., mirties, palikimą priėmė. Notarė 2013-06-21 raštu (b.l. 24-26) informavo pareiškėją, kad pateiktuose dokumentuose yra esminių nesutapimų ir neįmanoma nustatyti asmenų tapatybės, todėl pareiškėjas turi teismo tvarka patvirtinti giminystės ryšius. Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius 2014-03-06 raštu Nr. 05-2-428 informavo pareiškėją, kad 2008-07-22 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-293 patvirtintoje mirties įrašo formoje nėra skilties „tėvavardis“, todėl negali M. M. mirties liudijime papildomai įrašyti tėvo vardo „Antanas“.

13Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjos motinos M.-B. P. gimusios ( - ) tėvai yra A. P. ir M. S. (b. l. 32-34). ( - ) M. P., A., gimusi 1936 m., susituokė su pareiškėjo tėvu K. V.-S., J., gimusiu 1937 m. (b. l. 8). ( - ) gimė R. K., jo tėvai - K. M., A. ir K. V.-S., J. (b. l. 28). ( - ) santuoka tarp pareiškėjo tėvų K. V.-S., J. ir K. M., A. buvo nutraukta (b. l. 9). ( - ) pareiškėjo motina K. M., A. susituokė su A. R., J., po santuokos sudarymo pareiškėjo motina tapo R. M., A. (b. l. 10). ( - ) santuoka tarp A. R., J. ir pareiškėjo motinos R. M., A. buvo nutraukta (b. l. 11). ( - ) pareiškėjo motina R. M., A. susituokė su M. L. D., po santuokos sudarymo pareiškėjo motina tapo M. M., A. (b. l. 12-14). ( - ) santuoka tarp pareiškėjo motinos, Rusijos pilietės M. M., A. ir M. L. D. buvo nutraukta (b. l. 15, 18-20). ( - ) pareiškėjo motina M. M. mirė (b. l. 16).

14Iš pareiškėjo ir jo atstovės paaiškinimų, liudytojos R. K. parodymų teismo posėdžio metu, pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų (b. l. 8-16, 18-20, 28-30, 32-34) sugretinimo matyti, kad pateiktuose dokumentuose nurodomas tas pats asmuo- M. M., (mergautinė pavardė „P.“), gimusi ( - ) yra A. dukra, o R. K., gimęs ( - ) kurio tėvai gimimo liudijime nurodomi K. M., A. ir K. V.-S., J., yra M. M. (mergautinė pavardė „P.“), gimusios ( - ) sūnus. Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels teisines pasekmes (b. l. 21-26, 31). Todėl pareiškėjo reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 7,82 Lt (b. l. 2), todėl valstybei iš pareiškėjo nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

16Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 448 str.,

Nutarė

17Pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. M., (mergautinė pavardė „P.“), gimusi ( - ) yra A. dukra, o R. K., gimęs ( - ), kurio tėvai gimimo liudijime nurodomi K. M., A., ir K. V.-S., J., yra M. M. (mergautinė pavardė „P.“), gimusios ( - ) sūnus.

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai... 2. Pareiškėjas pareiškimu prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu,... 3. Pareiškime nurodyta, kad ( - ) mirė pareiškėjo mama M. M., a.k. ( - ) Po... 4. 2013-06-15 pareiškėjas kreipėsi pareiškimu į Maskvos miesto notarų rūmų... 5. Pareiškėjas nurodo, kad jo mama M.-B. P. gim. ( - ), jos tėvai - A. P. ir M.... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjas R. K. ir jo atstovė advokato padėjėja... 7. Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės... 8. Liudytojas R. K., kuri yra pareiškėjo sutuoktinė, teismo posėdžio metu... 9. Suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus... 12. Iš byloje esančio R. K. 2013-05-02 pareiškimo Maskvos miesto notarų biuro... 13. Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjos motinos M.-B. P.... 14. Iš pareiškėjo ir jo atstovės paaiškinimų, liudytojos R. K. parodymų... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 16. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 448 str.,... 17. Pareiškimą tenkinti.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. M., (mergautinė pavardė... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...