Byla 2-8711-323/2013
Dėl teismo sprendimo nevykdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant pareiškėjai antstolei A. R. Ž., suinteresuoto asmens atstovei V. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. P., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl teismo sprendimo nevykdymo,

Nustatė

2pareiškėja pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo teismo skirti skolininkei M. P. iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimą dieną išieškotojo naudai, pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką ir nustatyti naują terminą skolininkei atstatyti patalpų, esančių ( - ), būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo ir sutvarkyti statybvietę. Nurodė, kad skolininkė M. P. nei antstoliui, nei išieškotojui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nepateikė įrodymų, kad teismo sprendimas, įpareigojantis skolininkę atstatyti patalpų, esančių ( - ), būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo ir sutvarkyti statybvietę, yra įvykdytas ar yra vykdomas, tuo tarpu savavališkos statybos padarinius pašalinti gali tik pati skolininkė, kadangi tokius darbus atlikus išieškotojui, tai reikštų remonto darbų atlikimą (b.l. 2).

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškimą, su antstolės pareiškimu sutinka iš dalies. Nurodė, kad skolininkė M. P. per teismo sprendimu nustatytą terminą bei per naujai nustatytą terminą teismo sprendimui įvykdyti statybą leidžiančio dokumento negavo, savavališkos statybos padarinių nepašalino ir statybvietės nesutvarkė, todėl skolininkei turi būti taikomos sprendimo neįvykdymo pasekmės – skiriama bauda. Tuo tarpu suinteresuotas asmuo su pareiškėjos reikalavimu nustatyti skolininkei naują terminą teismo sprendimui įvykdyti nesutinka, kadangi sprendimo nevykdymo pasekmių taikymo procese negalimas sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas ir naujo termino savavališkos statybos padariniams pašalinti nustatymas (b.l. 11-13).

4Teismo posėdžio metu pareiškėja antstolė A. R. Ž. pareiškimą palaiko, prašo teismo jį tenkinti – skirti skolininkei M. P. minimalią baudą ir, kadangi savavališkos statybos padarinius pašalinti gali tik pati skolininkė – nustatyti protingą terminą.

5Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė pareiškimą palaiko, prašo jį tenkinti atsiliepime išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu.

6Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta R. V. parodė, kad yra M. P. kaimynė: turi patalpas tame pačiame name ( - ). Paaiškino, kad M. P. yra senyvo amžiaus, iš esmės neraštinga, nesusigaudo dokumentuose, todėl jai sunku operatyviai spręsti kilusius klausimus. Nurodė, kad namo bendrija yra sudariusi sutartį su architektais, kurie ruošia viso namo projektą, šiuo metu vyksta jo derinimas. Derinimo darbai galėtų būti baigti mažiausiai po pusmečio. Tuomet būtų įteisintos statybos ir nebebūtų reikalinga šalinti savavališkos statybos padarinius.

7Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, jog antstolė A. R. Ž. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-20 vykdomąjį raštą Nr. 2-136-613/2012 dėl įpareigojimo M. P. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2012-03-13) Statybos įstatyme nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo, ir sutvarkyti statybvietę. 2012-10-30 antstolė surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. S-11895, kuriame konstatuota, kad skolininkė M. P. nustatytu terminu teismo įpareigojimo neįvykdė (vykd.b.l. 12). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-19 nutartimi skyrė skolininkei 200,00 Lt baudą už teismo sprendimo nevykdymą išieškotojo naudai, pakeitė teismo sprendimo vykdymo tvarką ir nustatė naują trijų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, teismo sprendimui įvykdyti (vykd.b.l. 19-20). 2013-04-10 antstolė surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. S-3980, kuriame konstatuota, kad skolininkė M. P. nustatytu terminu teismo įpareigojimo neįvykdė (vykd.b.l. 22).

9Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai).

10Civilinio proceso kodekso LVII skyrius reglamentuoja nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumus. CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo įpareigojimų neįvykdymo pasekmes bei jų taikymo tvarką. Pagal CPK 771 straipsnio 1 dalį jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, numatytos šio Kodekso 273 straipsnyje, surašytas aktas perduodamas antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, o šis priima nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas neatliko tam tikrų veiksmų. Jeigu sprendime nenurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, surašytasis aktas perduodamas priėmusiam sprendimą teismui, o šis išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą pagal šio Kodekso 284 straipsnyje numatytas taisykles (CPK 771 straipsnio 3 dalis).

11Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad teismo sprendimas jame nurodytu bei naujai nustatytu terminais neįvykdytas (CPK 187 str., 182 str 1 d. 5 p., 268 str. 5 d.). Teismo sprendimo, įpareigojančio Statybos įstatyme nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo, ir sutvarkyti statybvietę, neįvykdymą pateisinančiomis aplinkybėmis skolininkė M. P. nurodė aplinkybes, jog yra senyvo amžiaus, neraštinga, todėl teismo nustatyti terminai per trumpi įvykdyti teismo sprendimą. Taip pat nurodė, kad namo bendrija pradėjo rengti projektą dėl statybų įteisinimo, kurio derinimo darbai gali tęstis dar apie pusę metų (b.l. 24-25).

12CPK 771 straipsnio 5 dalis numato, kad teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Sprendžiant nuobaudos klausimą pažymėtina, kad įstatymų leidėjas suteikė diskrecijos teisę teismui kiekvienu konkrečiu atveju spręsti dėl jos rūšies, dydžio, kuris ribojamas tik maksimalia suma. Teismas privalo vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais - aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju įvertinus skolininkės senyvą amžių, nurodytą neraštingumą, tai, kad nuobaudos skyrimo tikslas nėra bausmė, į tai, kad baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes, į tai, kad ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą, į tai, kad skolininkė M. P. sutinka, kad teismo sprendimo nustatytais terminais neįvykdė ir pripažįsta savo kaltę, kartu su kitais pastato bendrasavininkais (namo bendrija) yra atlikusi (atlieka) tam tikrus veiksmus, susijusius su statybų įteisinimu, projektų rengimu ir derinimu, laikytina, kad baudos M. P. skyrimas neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, todėl yra pagrindas M. P. skirti įspėjimą.

13Atsižvelgiant į tai, kad savavališkos statybos padarinius gali pašalinti tik pati skolininkė M. P., į tai, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendime nėra nurodytos įpareigojimo neįvykdymo pasekmės, konstatuotina, kad yra teisinis ir faktinis pagrindas nustatyti suinteresuotam asmeniui skolininkei M. P. naują terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas ir nurodyti, kokio dydžio bauda skolininkei bus skiriama, jeigu ji per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo (CPK 771 str. 3 d.). Terminas nustatomas, atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus apie statybą įteisinančio projekto rengimą ir jo derinimui reikalingą laiką. Pažymėtina, kad terminas turi būti nustatomas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, t. y. jis turi būti protingas, kad sąžiningai veikiantis asmuo turėtų galimybę reikalavimą laiku įvykdyti. Manytina, kad vienerių metų terminas laikytinas protingu ir tinkamu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291, 771 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti iš dalies.

16Paskirti skolininkei M. P. už Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-20 vykdomojo rašto Nr. 2-136-613/2012 nevykdymą įspėjimą.

17Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimo už akių vykdymo tvarką ir nustatyti skolininkei M. P. naują vienerių metų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos įvykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimą už akių ir jo pagrindu 2012-08-20 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-136-613/2012, įpareigojantį Statybos įstatyme nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą arba savo lėšomis atstatyti patalpų, esančių ( - ), būklę į tokią, kuri buvo iki savavališkų statybų darbų atlikimo, ir sutvarkyti statybvietę.

18Išaiškinti, kad per teismo nustatytą terminą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-20 vykdomojo rašto Nr. 2-136-613/2012 neįvykdžius, skolininkei M. P. gali būti skirta iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

19Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei A. R. Ž. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

20Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. pareiškėja pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo teismo skirti skolininkei... 3. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėja antstolė A. R. Ž. pareiškimą palaiko,... 5. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo... 6. Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta R. V. parodė, kad yra M. P.... 7. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog antstolė A. R. Ž. vykdomojoje... 9. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi... 10. Civilinio proceso kodekso LVII skyrius reglamentuoja nepiniginio pobūdžio... 11. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad teismo sprendimas jame nurodytu... 12. CPK 771 straipsnio 5 dalis numato, kad teismas, nustatęs, kad skolininkas... 13. Atsižvelgiant į tai, kad savavališkos statybos padarinius gali pašalinti... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291, 771... 15. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 16. Paskirti skolininkei M. P. už Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-20... 17. Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimo už akių... 18. Išaiškinti, kad per teismo nustatytą terminą Klaipėdos miesto apylinkės... 19. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei A. R. Ž. vykdomąją bylą Nr.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...