Byla 2-2367-343/2012
Dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Orlista“ atstovams K. G., E. K., atsakovės Šakių rajono savivaldybės atstovei A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Orlista“ ieškinį atsakovei Šakių rajono savivaldybei, trečiasis asmuo UAB „Rūdupis“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmu ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Orlista“ prašo:

31. panaikinti atsakovės Šakių rajono savivaldybės 2012 07 20 sprendimą, kuriuo buvo

4atmestas UAB „Orlista“ pasiūlymas;

  1. panaikinti Šakių rajono savivaldybės 2012 07 27 sprendimą, kuriuo buvo nustatyta galutinių pasiūlymų eilė ir UAB „Rūdupis“ buvo paskelbtas viešojo pirkimo konkurso laimėtoju;
  2. panaikinti atsakovės 2012 08 03 sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės 2012 07 31 pretenzija;
  3. įpareigoti atsakovę sudaryti naują pasiūlymų eilę.

5Ieškinyje (t.12, b.l. 1-10) ieškovė UAB „Orlista“ nurodė, kad Šakių rajono savivaldybės administracija 2012 m. birželio 15 d. CVP IS priemonėmis paskelbė viešąjį pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu „Projekto „Plokščių daugiafunkcinio centro steigimas „Plokščių mokyklos šiltinimo darbai“ ir paskelbė Konkurso sąlygas. 2012 06 26 raštu Pirkėja (atsakovė) informavo, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įkainotas kiekių sąrašas tokios formos, kokia yra pateikta pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 tęsinyje. 2012 06 28 ieškovė raštu informavo, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos lokalinės sąmatos ir įkainotas kiekų sąrašas; įkainoto kiekių sąrašo (pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 tęsinys) formoje darbų aprašymai, pavadinimai, mato vienetai turi sutapti su pastato išorės šiltinimo darbų apraše (techninė specifikacija Nr.2) nurodytais darbų aprašymais, pavadinimais, mato vienetais ir kiekiais. Ieškovė 2012 06 29 pateikė pasiūlymą kartu su lokalinėmis sąmatomis ir įkainotą kiekių sąrašą. Įkainotas kiekių sąrašas pateiktas tokios formos, kokia yra pateikta pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 tęsinyje, o parengtas savarankiškai. Pirkėja nedetalizavo Įkainoto kiekių sąrašo, nes neužpildė stulpelio „Darbų dalies pavadinimas“, nors tai galėjo padaryti tik Pirkėja. Tik šią dalį užpildžius taptų suprantama, kokiais duomenimis užpildyti likusius įkainoto kiekių sąrašo lentelės stulpelius. Neesant atsakovės užpildytų duomenų, ieškovė priėmė sprendimą Įkainoto kiekių sąrašo stulpelyje „Darbų dalies pavadinimas“ įrašyti sustambintus darbų pavadinimus pagal grupes, kurie atitinka techninę specifikaciją. Jei duomenys atsakovei po pasiūlymų pateikimo pasirodė netunkami, tai pati atsakovė turėjo atlikti savo pareigą užpildyti įkainoto kiekių sąrašo stulpelį „Darbų dalies pavadinimas“ ir taip aiškiai parodyti, kokių duomenų iš tiekėjų tikisi, o ne klaidinti tiekėjus. Taip pat atsakovė privalėjo pakeisti Konkurso dokumentus – įkainotą kiekių sąrašą taip, kad dokumentai atitiktų naujus paaiškinimus. 2012 07 19 atsakovė raštu S-2402 informavo, kad ieškovė atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius duomenis, 2012 07 20 raštu Nr. S-2424 ieškovei buvo pranešta, kad jos pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Atsakovė pažeidė Konkurso sąlygų nuostatas dėl pasiūlymo atmetimo priežasčių, nes konkurso sąlygose nėra numatyta, jog pasiūlymas atmetamas, jeigu įkainotas kiekių sąrašas pateikiamas glausta ar kitokia nei manė tikėjęsis atsakovas forma. Atsakovė negalėjo atmesti ieškovės pasiūlymo dėl priežasties, jog nepateiktas įkainotas kiekių sąrašas. 2012 07 27 atsakovė raštu Nr.S-2491 pranešė, kad sudarė pasiūlymų eilę, paskelbė Konkurso laimėtoja UAB „Rūdupis“. Atsakovė, sudarydama tiekėjų eilę pati pažeidė Konkurso sąlygas ir Viešųjų pirkimų įstatymą. Tiek Konkurso sąlygose, tiek Viešųjų pirkimų įstatymo 39str., V skirsnyje yra išdėstytos nuostatos dėl galutinių pasiūlymų ir tiekėjų galutinių pasiūlymų eilės sudarymo. Atsakovė nevykdė derybų su tiekėjais, nes nesudarė galutinių pasiūlymų eilės, o sudarė pasiūlymų, pateiktų vokų atplėšimo procedūros metu eilę. Todėl 2012 07 27 sprendimas dėl tiekėjų eilės sudarymo ir dėl Konkurso laimėtojo nustatymo turėtų būti panaikintas. 2012 07 31 ieškovė pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo. 2012 08 03 atsakovė raštu Nr. S-2570 pranešė, kad pretenzija atmesta. Ieškovės nuomone, pretenzija yra atmesta nepagrįstai, nes ieškovė griežtai laikydamasi 2012 06 26 atsakovės rašto Nr. S - 2101 nurodymų, kartu su pasiūlymu pateikė įkainotą kiekių sąrašą tokios formos, kokia yra pateikta pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 tęsinyje, nes atsakovė po 2012 06 28 rašto Nr. S-2125 nepateikė naujos įkainoto kiekių sąrašo formos su perkančiajai organizacijai priklausančiais užpildyti stulpelio „Darbų dalies pavadinimas“ duomenimis, kurį įprastai užpildo pačios perkančiosios organizacijos. Ieškovė vadovavosi viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, visais atsakovės pateiktais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir patikslinimais, kurie yra neatskiriama viešojo pirkimo dokumentų dalis, o ne tik tų dokumentų atskira dalimi, kaip tai daro atsakovė savo rašte dėl pretenzijos atmetimo. Ieškovė niekada neginčijo atsakovės teisės reikalauti iš tiekėjų tokių pačių duomenų, tik suteikiant skirtingus dokumentams, kuriuose tie duomenys išdėstyti, pavadinimus. Pretenzijoje buvo pabrėžta, jog atsakovė niekur Konkurso sąlygose nenurodė, kad įkainoto kiekių sąrašo ir lokalinės sąmatos turiniai turi sutapti, o gavusi lokalinę sąmatą atsakovė tuos duomenis turi ir nėra būtinybės tuos pačius duomenis pateikinėti įkainotame kiekių sąraše; kas nėra tas pats, kas ginčyti atsakovės teisę iš tiekėjų reikalauti tokių pačių duomenų. Atsakovė po Konkurso sąlygų paaiškinimo nėra pateikusi naujo įkainoto kiekių sąrašo, atitinkančio tuos paaiškinimus. Atsakovė atsakyme į pretenziją teigia, kad buvo sudaryta galutinių pasiūlymų eilė, kas tikrovėje visai neatsispindi sprendime sudaryti pasiūlymų eilę, nustatyti ir paskelbti Konkurso laimėtoją. Konkurso sąlygose nėra numatyta, jog pasiūlymas atmetamas, jei įkainotas kiekių sąrašas pateikiamas forma, kuri pagal atsakovės interpretacijas netinka pačiai atsakovei, nes Konkurso sąlygose išdėstyta tik nuostata, jog tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas aplamai nepateikė įkainoto kiekių sąrašo.

6Dublike (t.1, b.l. 143-148) ieškovė nurodė, kad Įkainoto kiekių sąrašo formą pateikė ne ieškovė, bet atsakovė, o ieškovė tik jį užpildė, nesutinka, kad buvo tik paaiškinta tai, kas buvo neaišku, nes į Įkainoto kiekių sąrašo stulpelio „Darbų dalies pavadinimas“ neįmanoma sutalpinti kelias dešimtis pozicijų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ieškovė nesikreipė į atsakovę dėl paaiškinimų, šiuo argumentu ieškinio negrindžia, ieškovė pateikė Įkainotą kiekių sąrašą, todėl jos pasiūlymas negalėjo būti atmestas Konkurso sąlygų p.55.11 pagrindu, mano, kad pakanka vien 2012 07 27 rašto Nr.S-2491, kad konstatuoti faktą, jog derybų nebuvo, atsakovės pateiktus įrodymus, kad derybos su kai kuriais tiekėjais vyko prašo nevertinti, nes jie tinkamai nėra įforminti, lyginti ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlytas kainas yra nekorektiška, nes ieškovė derybose nedalyvavo, atsakovės Įkainotas kiekių sąrašas nėra aiškus, tikslus ir nedviprasmiškas, o Konkurso sąlygų p.55.11 įtvirtintos nuostatos suteikia perkančiajai organizacijai besąlyginio pasirinkimo laisvę ir neribotą diskreciją atmesti tiekėjo pasiūlymą bet kuriuo pagrindu.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai nurodė, kad ieškinį palaiko, prašė jį patenkinti. Mano, kad pagal išaiškinimus turėjo būti pakeisti priedai, kad visi dokumentai buvo pateikti, kad pati atsakovė sau prieštarauja, nes buvo atsiuntusi raštą, kad ieškovė atitinka kvalifikacinius reikalavimus.

8Atsakovė Šakių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį (t.1, b.l. 85-91) nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovė supaprastintų derybų būdu vykdo viešąjį pirkimą „Projekto „Plokščių daugiafunkcinio centro steigimas“ Plokščių mokyklos šiltinimo darbai“ (pirkimo Nr.123369). Ieškovės pretenzija buvo atmesta dėl to, kad jos su pasiūlymo pateikto Įkainoto kiekių sąrašo turinys, t.y. darbų aprašymai, pavadinimai, mato vienetai ir kiekiai, nesutapo su pastato išorės šiltinimo darbų apraše („Techninė specifikacija“ pirkimo dokumentų priedas Nr.2) nurodytais darbų aprašymais, pavadinimais, mato vienetais ir kiekais vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39str. 2d. 2p., viešojo pirkimo dokumentų 55.11,56 p.p. . Dėl įkainoto kiekių sąrašo užpildymo tvarkos. Pirkimo dokumentų 27.1 p. nurodyta, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti Įkainotą kiekių sąrašą (pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 tęsinys). Atsižvelgiant į tiekėjų paklausimus atsakovė 2012 06 28 raštu Nr. S-2115 paaiškino Įkainoto kiekų sąrašo užpildymo tvarką. Visi tiekėjai buvo informuoti, kad Įkainoto kiekių sąrašo formoje darbų aprašymai, pavadinimai, mato vienetai, ir kiekiai turi sutapti su pastato išorės šiltinimo darbų apraše (techninė specifikacija priedas Nr. 2) nurodytais darbų aprašymais, pavadinimais, mato vienetais ir kiekiais. Ieškovė su šiuo raštu susipažino ir turėjo teisę kreiptis į atsakovę su prašymu paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus, jei šis patikslinimas pasirodė klaidinantis ar neaiškus. Tokio kreipimosi atsakovė negavo. Todėl ieškovė ir turėjo pateikti tokį įkainotą kiekių sąrašą, koks buvo nurodytas ir neturėjo teisės savarankiškai, savo nuožiūra užpildyti įkainoto kiekių sąrašo. Kiti dalyviai pateikė pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius įkainotus kiekių sąrašus. Ieškovė nurodo, kad ji laikėsi 2012 06 26 rašte Nr S-2101 nurodytų pirkimo dokumentų paaiškinimų/patikslinimų. Atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 06 26 raštas Nr. S-2101 ir 2012 06 26 raštas Nr. S-2125 neprieštarauja vienas kitam, o atvirkščiai 2012 02 26 raštas papildo bei patikslina ankstesnįjį. Pabrėžia ir tai, kad ieškovė, pateikdama pasiūlymą, pažymėjo, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose. Kadangi ieškovė nesilaikė pirkimo dokumentų reikalavimų dėl Įkainoto kiekių sąrašo, todėl pateiktas pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Dėl pasiūlymo atmetimo pagrindo. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39str. 2d. 2p. ir Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 03 29 įsakymu Nr. AT-390 patvirtintų Šakių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 28str. 2d. 2p. pagrindu. Atsakovė sprendžia, kad ieškovė pripažįsta, jog šiais pagrindais pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, nes dėl jų nepasisako. Taip pat nurodo, kad ieškovė nesutinka su tuo, kad pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis Konkurso dokumentų 55.11 ir 56 p.p. pagrindu. Pabrėžia, kad pirkimo dokumentų 55p. ir 55.11p. nėra nustatytas baigtinis tiekėjų neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams sąrašas, pagal kurį gali būti atmestas pasiūlymas, todėl ieškovės įsitikinimas, kad jos pateiktas pasiūlymas negalėjo būti šiuo pagrindu atmestas yra taipogi nepagrįstas. Komisijai vertinant pasiūlymus yra svarbus ne tik dokumento pateikimo faktas, bet ir ar pateiktas dokumentas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, nagrinėjamu atveju buvo svarbu ne tik Įkainoto kiekių sąrašo pateikimas, bet svarbiausiai tinkamas jo užpildymas pagal nustatytus reikalavimus. Pirkimo dokumentų 56 p. numato, kad pasiūlymas besąlygiškai atmetamas pirkimo dokumentų 55.11 p. nurodytu atveju. Dėl galutinių pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso nugalėtojo nustatymo. Komisija išnagrinėjo pirminius pasiūlymus, nustatė kviestinus dalyvauti derybose dalyvius, derybas su pakviestais dalyviais įvykdė 2012 07 27 ir tai patvirtina derybų protokolai. Įvertinusi ir tarpusavyje palyginusi galutinius dalyvių pasiūlymus, Komisija 2012 07 27 sprendimu mažiausios kainos didėjimo tvarka nustatė galutinių pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Akcentuoja tai, kad siekiant nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3str. įtvirtintų pagrindinių pirkimų principų, informacija, skelbta 2012 07 02 11 val. elektroninių vokų atplėšimo procedūros metu tiekėjams nebuvo pateikta, todėl ieškovės teiginys neva atsakovė nevykdė derybų, yra ne tik nepagrįstas, bet ir melagingas, nes ieškovė nežino ir neturėjo teisės žinoti kitų tiekėjų pirminių pasiūlymų kainų. Akcentuoja, kad esminis ieškovės argumentas šiuo aspektu remiasi tik tuo, jog atsakovės 2012 07 27 rašte Nr. 2491 prieš žodį „pasiūlymų“ nėra žodžio „galutinių“. Akcentuoja, kad pirkimo dokumentų X skyriuje apskritai nebuvo kalbama apie jokios kitos pasiūlymų eilės, išskyrus galutinių pasiūlymų eilę, sudarymą. Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Atsakovė gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, bet negali prašyti arba leisti pakeisti pasiūlymo ar padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus ir tai numato Viešųjų pirkimų įstatymo 39str. 1d.. Ieškovės reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo pripažinimas tinkamu pažeistų lygiateisiškumo bei skaidrumo principus, o jų pažeidimas pagal formuojamą teismų praktiką prilyginamas imperatyviųjų teisės normų pažeidimui. Lygiateisiškumo principas reiškia atsakovės pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų reikalavimus visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas bus pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams bus nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos. Nurodo, kad dokumentų vertinimas visiems tiekėjams buvo atliktas vienoda apimtimi, tvarka ir sąlygomis ir taip buvo užtikrintas VPĮ 3str. reglamentuojamų principų laikymasis. Dėl įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę. Toks įpareigojimas pažeistų VPĮ 58str., Taisyklių VI skirsnio, pirkimo dokumentų IX dalis nuostatas, reglamentuojančias derybų su tiekėjais vedimo sąlygas ir reikalavimus, svarbiausias iš kurių yra konfidencialumas. Galutinių pasiūlymų eilė sudaroma įvertinus ir palyginus galutinius dalyvių pasiūlymus, o ieškovei žinomi kitų dalyvių galutiniai pasiūlymai, todėl atsakovė, iš naujo vykdydama derybų procedūras ir nustatydama laimėtoją, neužtikrintų VPĮ 3str. įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų laikymosi.

9Triplike (t.2, b.l. 3-5) atsakovė nurodo, kad ieškovė pati sau prieštarauja, nes dublike nurodo, kad nežinojo kaip į įkainoto kiekių sąrašo stulpelyje „Darbų dalies pavadinimas“ atsakovės nurodytus tik po du papunkčius, sutalpinti kelias dešimtis pozicijų, nurodytų techninėje specifikacijoje. Todėl daro išvadą, kad tiekėjas neįgyvendino jam suteiktos teisės kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo. Vertinant dalyvių pasiūlymus svarbus ne tik paties reikalaujamo dokumento pateikimo faktas, bet ir ar pateiktas dokumentas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, t.y. ar pateiktuose reikalaujamuose dokumentuose nurodyta reikalaujama informacija bei duomenys. Paminėtos Taisyklės yra paskelbtos Šakių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Viešųjų pirkimų tarnybos centrinėje informacinėje sistemoje, o kiekvienas tiekėjas, dalyvaujantis Administracijos vykdomuose supaprastintuose viešuosiuose pirkimuose turi ne tik teisę, bet ir pareigą susipažinti su juos reglamentuojančiomis taisyklėmis.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė ieškinį prašė atmesti, papildomai nurodė, kad paaiškinimai nėra Konkurso sąlygų pakeitimas, buvo tikslinami tik kvalifikaciniai reikalavimai, pagal atsakymą t.1,. b.l. 50 matyti, kad buvo patikrinti tik kvalifikaciniai duomenys, iš ieškovės pateikto Įkainoto kiekių sąrašo t.1, b.l. 49 niekas neaišku.

11Trečiasis asmuo UAB „Rūdupis“ atsiliepimu į ieškinį (t.1, b.l. 77-82) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad su ieškiniu nesutinka dėl sekančių argumentų: pirma, dėl Ieškovės pateiktos Įkainoto kiekių sąrašo formos neatitikimo Viešojo pirkimo Konkurso sąlygoms. Atsakovė 2012 06 26 raštu Nr. S-2101 nurodė, kad „Kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas įkainotas kiekių sąrašas tokios formos, kokia yra pateikta pirkimo dokumentų priedo Nr.1 tęsinyje“. 2012 06 28 atsakovė raštu Nr.S-2125, atsakydama į vieno iš tiekėjų prašymą patikslinti pirkimo dokumentus, nurodė „ Įkainoto kiekių sąrašo (pirkimo dokumentų priedo Nr.1 tęsinys) formoje darbų aprašymai, pavadinimai, mato vienetai, ir kiekiai turi sutapti su pastato išorės šiltinimo darbų apraše (techninė specifikacija priedas Nr. 2) nurodytais darbų aprašymais, pavadinimais, mato vienetais ir kiekiais“. Perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini kaip sudėtinė pirkimo dokumentų dalis, todėl privalomi visiems tiekėjams. Ieškovė, nekreipdama dėmesio į šiuos išaiškinimus „priėmė sprendimą Įkainoto kiekių sąrašo stulpelyje „Darbų dalies pavadinimas“ įrašyti sustambintus darbų pavadinimus pagal grupes“. Ji taip pat nustatė ir sustambintų darbo grupių mato vienetus bei kiekius. Tokiu būdu ieškovė savarankiškai interpretavo Konkurso sąlygas. Pažymi, jog atsakovė, atsakydama į tiekėjų paklausimus dėl įkainoto kiekių sąrašo nepakeitė Konkurso sąlygų, o tik paaiškino kaip minėta forma turtėtų būti pildoma, todėl jai nekilo pareiga pateikti kitą, pataisytą formą. Nepagrįstas ir tvirtinimas, kad atsakovė turėjo užpildyti Įkainoto kiekių sąrašo stulpelį „Darbų dalies pavadinimas“ ir taip aiškiai parodyti, kokių duomenų iš tiekėjų tikisi. Pirma, dokumentų formas privalo pildyti tiekėjai (Konkurso sąlygų 27.1p). Antra, atsakovė 2012 06 28 rašte Nr.S-2125 aiškiai nurodė kokių duomenų iš tiekėjų tikisi: 1) darbų aprašymų, 2) darbų pavadinimų, 3) mato vienetų, 4) kiekių, kurie visi būtų tapatūs pastato išorės šiltinimo darbų apraše (techninė specifikacija priedas Nr. 2) nurodytiems darbų aprašymams, pavadinimams, mato vienetams ir kiekiams. Atsakovė gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, bet negali prašyti arba leisti pakeisti pasiūlymo ar padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (Viešųjų pirkimų įstatymo 39str. 1d.). Atsakovė visų tiekėjų dokumentų vertinimą atliko vienoda apimtimi, tvarka ir sąlygomis, todėl pagrįstai pripažino, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų. Dėl ieškovės nesikreipimo į atsakovę su prašymu išaiškinti pirkimo dokumentų pasekmių. Tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio: tiekėjų teisė – paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas; perkančiosios organizacijos – jas paaiškinti ir/ar patikslinti. Atsakovė savo 2012 06 28 raštu Nr. S-2125 pasinaudojo šia savo teise ir paaiškino kaip turi būti pildoma Įkainoto kiekių sąrašo (pirkimo dokumentų priedo Nr.1 tęsinys) forma. Ieškovė priešingai, kilus neaiškumams, neįgyvendino jai suteiktos teisės kreiptis į atsakovę dėl Konkurso sąlygų išaiškinimo. Dėl minėto neveikimo ieškovės atžvilgiu galėjo kilti ir kilo neigiami padariniai. Ieškovė veiklą vykdo nuo 2001 metų, tvirtina, kad įprastai minėtą formos stulpelį užpildo perkančiosios organizacijos, kad įprastai lokalinės sąmatos ir įkainotas kiekių sąrašas dėl duomenų identiškumo kartu Konkursuose nepateikinėjami, galima daryti išvadą, kad ieškovė yra profesionali viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektė. Dėl pagrindo atmesti ieškovės pretenziją nebuvimo. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39str.,2d.2p.). Konkurso sąlygų VIII skyriaus 55.11p. įtvirtinta: „Komisija nagrinėja pasiūlymą tikslu nustatyti ar nėra kitų pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams (pvz., ar pateiktas įkainotas kiekių sąrašas, objektinės ir lokalinės sąmatos ir kt.)“, p. 56 nustatyta, kad „pasiūlymas besąlygiškai atmetamas pirkimo dokumentų 55.1, <...> ir 55.11 punktuose nurodytais atvejais“. Ieškovė nurodo, kad Konkurso sąlygose nėra numatyta, jog pasiūlymas atmetamas, jei įkainotas kiekių sąrašas pateikiamas glausta forma, kadangi ji įkainotą kiekių sąrašą pateikė, tai pasiūlymas negalėjo būti atmestas vadovaujantis Konkurso sąlygų 55.11p., 56p. . Akcentuoja, kad Konkurso sąlygų p. 55.11 yra nurodytas nebaigtinis sąrašas, į ką komisija atsižvelgia vertindama, ar nėra pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams. Atsakovė turėjo teisę nuspręsti atmesti ieškovės pasiūlymą tuo pagrindu, kad Įkainotas kiekių sąrašas nors ir pateiktas, tačiau neatitinka išaiškinimų, kurie yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis ir todėl privaloma visiems tiekėjams. Dėl nevykusių derybų ir nesudarytos galutinių pasiūlymų eilės. Tvirtinimas, kad pasiūlymų eilė buvo sudaryta be derybų, o tik vokų atplėšimo procedūros metu, nėra pagrįstas jokiais įrodymais. Pažymi, jog atsakovė 2012 07 25 raštu Nr.S-2457 pakvietė UAB „Rūdupis“ į derybas , vyksiančias 2012 07 27. Vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, būtina įvertinti tai, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai faktiškai paveikė tiekėjus ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems. Šiuo atveju aktualu yra tai, kad pasiūlymų vertinimo kriterijus buvo mažiausia kaina (Konkurso sąlygų 62 p.). Nugalėtojo kaina buvo net 14 531,22 Lt mažesnė už ieškovės, todėl net ir sprendimų panaikinimo atveju, trečiojo asmens pasiūlymas liktų pirmoje vietoje.

12Triplike (t.1, b.l.161-167) UAB „Rūdupis“ nurodo, kad dokumentų formas turi pildyti tik tiekėjai. Ieškovė 2012 07 31 pretenzijoje nereikalavo nei pripažinti, kad atsakovės išaiškinimai iš esmės pakeitė Konkurso sąlygas, nei, atsižvelgiant į tai, panaikinti atsakovės raštus, kuriuose buvo pateikti minėti išaiškinimai. Todėl vadovaujantis CPK 4233 str 2d., kurioje numatyta, jog ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, šis ieškovės argumentas yra nenagrinėtinas. Šis argumentas nenagrinėtinas ir todėl, kad ir ieškinyje nėra reikalavimo panaikinti minėtus raštus. Atsakovė Įkainoto kiekių sąrašo formą išaiškino pagal jos prasmę ir paskirtį, nepakeisdama šios formos esmės. Ieškovė šiuo atveju turi įrodyti, kad po atsakovės išaiškinimų ieškovės teisinė padėtis ar galimybės dalyvauti Konkurse iš esmės pasikeitė. Visi Konkurso dalyviai, įskaitant ir ieškovę, po šio išaiškinimo pateikė pasiūlymus su reikalaujamais dokumentais. T.y. visi galėjo po išaiškinimų tęsti dalyvavimą Konkurse. Vėliau, atlikus pasiūlymų įvertinimą, išaiškėjo, kad visi viešojo pirkimo dalyviai, išskyrus ieškovę, pateikė Įkainotus kiekių sąrašus, atitinkančius atsakovės išaiškinimus ir Konkurso sąlygas. Akivaizdu, kad ieškovė, būdama profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, neleistinai nusprendė interpretuoti Konkurso sąlygas ir įsitikinusi savo interpretacijos teisingumu, neįgyvendino savo teisės kreiptis į atsakovę dėl Konkurso sąlygų išaiškinimo. Be to, ieškovė dublike prieštarauja pati sau, nes vienoje vietoje nurodo, kad Konkurso sąlygos buvo aiškios, o kitoje – teigia, kad įkainotas kiekių sąrašas nėra aiškus, tikslus ir nedviprasmiškas. Ieškovė nesikreipė dėl išaiškinimo, todėl jos atžvilgiu teisėtai ir pagrįstai kilo pasekmės – jos pateiktas Įkainotas kiekių sąrašas, neatitinkantis atsakovės privalomų išaiškinimų, buvo atmestas. Pažymi, kad svarbu yra ne tik pasiūlymo su visais reikalaujamais dokumentais pateikimas, bet ir pasiūlymo ir jo priedų turinio atitikimas Konkurso sąlygoms. Todėl jos pasiūlymas buvo pagrįstai atmestas.

13Ieškinys atmestinas.

14Šakių rajono savivaldybės administracija 2012 06 15 CVP IS priemonėmis paskelbė viešąjį pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu „ Projekto „Plokščių daugiafunkcinio centro steigimas“ Plokščių mokyklos šiltinimo darbai“ pirkimo Nr. 123369 ir paskelbė Konkurso sąlygas (t.1, b.l. 11-39). Šiame Konkurse dalyvavo UAB „Orlista“ – šios bylos ieškovė. 2012 06 26 raštu Nr. S – 2101 Perkančioji organizacija, Šakių rajono savivaldybės administracija – šios bylos atsakovė, informavo Konkurso dalyvius, kad kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas Įkainotas kiekių sąrašas tokios formos, kokia yra pateikta pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 tęsinyje (t.1, b.l. 40). 2012 06 28 raštu Nr. S-2125 atsakovė informavo, kad „Įkainoto kiekių sąrašo (pirkimo dokumentų priedo Nr.1 tęsinys) formoje darbų aprašymai, pavadinimai, mato vienetai, ir kiekiai turi sutapti su pastato išorės šiltinimo darbų apraše (techninė specifikacija priedas Nr. 2) nurodytais darbų aprašymais, pavadinimais, mato vienetais ir kiekiais“ (t.1, b.l. 41). 2012 07 02 ieškovė pateikė pasiūlymą ir privalomus dokumentus atsakovei (t.1, b.l. 42-49). Atsakovė 2012 07 19 raštu Nr. S-2402 informavo ieškovę, jog priimtas sprendimas, kad ieškovė atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius duomenis (t.1, b.l. 50). Sekančią dieną, t.y. 2012 07 20 raštu Nr. S- 2424 ieškovė buvo informuota, kad 2012 07 20 posėdyje buvo išnagrinėtas ieškovės pasiūlymas ir kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų – Įkainoto kiekių sąrašo turinys neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, kadangi darbų aprašymai, pavadinimai, mato vienetai ir kiekiai nesutampa su pastato išorės šiltinimo darbų apraše (techninė specifikacija priedas Nr. 2) nurodytais darbų aprašymais, pavadinimais, mato vienetais ir kiekiais (t.1, b.l. 51). 2012 07 31 ieškovė pateikė pretenziją (t.1, b.l. 53-55). Pretenzijoje buvo nurodyti sekantys argumentai: pirma, Įkainotas kiekių sąrašas parengtas savarankiškai, atsižvelgiant į tai, kad Šakių rajono savivaldybės administracija neatliko pareigos ir pati neužpildė stulpelio „Darbų dalies pavadinimas“ Šį stulpelį pildo tik perkančioji organizacija. Tik užpildžius taptų suprantama, kokiais duomenimis užpildyti likusius Įkainoto kiekių sąrašo lentelės stulpelius. Ieškovė priėmė sprendimą įrašyti sustambintus darbų pavadinimus pagal grupes. Nurodyti tik po du papunkčiai akivaizdžiai prieštarauja techninei specifikacijai ir klaidina tiekėjus. Antra, nepagrįstai pasiūlymas buvo atmestas, nes UAB „Orlista“ pateikė Įkainotą kiekių sąrašą, Konkurso sąlygose nėra numatyta, kad pasiūlymas atmetamas, jei Įkainotas kiekių sąrašas pateikiamas glausta forma. Trečia, Perkančioji organizacija niekur nenurodė, kad Įkainoto kiekių sąrašo ir lokalinės sąmatos turiniai turi sutapti, nėra jokios būtinybės tuos pačius duomenis pateikinėti Įkainotame kiekių sąraše, nes jie yra lokalinėje sąmatoje. Ketvirta, nebuvo vykdytos derybos su tiekėjais ir nebuvo sudaryta galutinių pasiūlymų eilė.

15Dėl įkainoto kiekių sąrašo formos ir turinio

16Konkurso sąlygų p. 27; 27 .1 (t.1, b.l. 16-17) nustatė, jog pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma, tame tarpe užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Konkurso sąlygų 1 priedą ir Įkainotas kiekių sąrašas. Ne visi tiekėjai suprato kaip turi būti užpildytas įkainotas kiekių sąrašas, todėl pateikė užklausimus atsakovei. Atsakovė 2012 06 26 raštu Nr. S-2101 (t.1, b.l. 40) nurodė, kad „Kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas įkainotas kiekių sąrašas tokios formos, kokia yra pateikta pirkimo dokumentų priedo Nr.1 tęsinyje“. Be to, 2012 06 28 atsakovė raštu Nr.S-2125 (t.1, b.l. 41), atsakydama į vieno iš tiekėjų prašymą patikslinti pirkimo dokumentus, nurodė „Įkainoto kiekių sąrašo (pirkimo dokumentų priedo Nr.1 tęsinys) formoje darbų aprašymai, pavadinimai, mato vienetai, ir kiekiai turi sutapti su pastato išorės šiltinimo darbų apraše (techninė specifikacija priedas Nr. 2) nurodytais darbų aprašymais, pavadinimais, mato vienetais ir kiekiais“. Perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini kaip sudėtinė pirkimo dokumentų dalis, todėl yra privalomi visiems tiekėjams. Kaip seka iš byloje esančių įrodymų – iš esmės iš pačios ieškovės rašytų procesinių dokumentų : ieškinio, dubliko, bei atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu, akivaizdu, jog ieškovė nesuprato kaip turi būti užpildytas Įkainotas kiekių sąrašas. Šią aplinkybę patvirtina ieškovės nurodymas ieškinyje, kad buvo nurodyta, jog Įkainotas kiekių sąrašas turi būti pateiktas tokios formos, kokia yra pateikta pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 tęsinyje, todėl ieškovė jį parengė savarankiškai. Ieškovės nuomone, Pirkėja nedetalizavo Įkainoto kiekių sąrašo, nes neužpildė stulpelio „Darbų dalies pavadinimas“, nors tai galėjo padaryti tik Pirkėja. Tik šią dalį užkildžius, taptų suprantama, kokiais duomenimis užpildyti likusius įkainoto kiekių sąrašo lentelės stulpelius. Neesant atsakovės užpildytų duomenų, ieškovė priėmė sprendimą Įkainoto kiekių sąrašo stulpelyje „Darbų dalies pavadinimas“ įrašyti sustambintus darbų pavadinimus pagal grupes, kurie atitinka techninę specifikaciją, ieškovė, taip pat pati nustatė ir sustambintų darbo grupių mato vienetus bei kiekius. Iš nurodyto akivaizdu, jog pati ieškovė savarankiškai interpretavo Konkurso sąlygas, o to daryti ji neturėjo teisės pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Be to, ieškovės nuomone, atsakovė paminėtais atsakymais pakeitė Konkurso sąlygas, todėl turėjo būti pateikta kita Įkainoto kiekių sąrašo firma. Tačiau teismas sprendžia, kad iš atsakymų į paklausimus turinio seka, jog atsakovė, atsakydama į tiekėjų paklausimus dėl įkainoto kiekių sąrašo, nepakeitė Konkurso sąlygų, o tik paaiškino kaip minėta forma turėtų būti pildoma, todėl jai nekilo pareiga pateikti kitą, pataisytą formą. Nepagrįstas ir tvirtinimas, kad atsakovė turėjo užpildyti Įkainoto kiekių sąrašo stulpelį „Darbų dalies pavadinimas“ ir taip aiškiai parodyti, kokių duomenų iš tiekėjų tikisi. Pirma, dokumentų formas privalo pildyti tiekėjai ir tai nustato Konkurso sąlygų 27.1p. . Antra, atsakovė 2012 06 28 rašte Nr.S-2125 aiškiai nurodė kokių duomenų iš tiekėjų tikisi: 1) darbų aprašymų, 2) darbų pavadinimų, 3) mato vienetų, 4) kiekių, kurie visi būtų tapatūs pastato išorės šiltinimo darbų apraše (techninė specifikacija priedas Nr. 2) nurodytiems darbų aprašymams, pavadinimams, mato vienetams ir kiekiams. Pažymėtina, kad pati ieškovė nurodo, jog ji, griežtai laikydamasi 2012 06 26 atsakovės rašto Nr. S - 2101 nurodymų, kartu su pasiūlymu pateikė Įkainotą kiekių sąrašą tokios formos, kokia yra pateikta pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 tęsinyje, nes atsakovė po 2012 06 28 rašto Nr. S-2125 nepateikė naujos įkainoto kiekių sąrašo formos su perkančiajai organizacijai priklausančiais užpildyti stulpelio „Darbų dalies pavadinimas“ duomenimis, kurį įprastai užpildo pačios perkančiosios organizacijos. T.y. ieškovė jau švelnina situaciją ir nurodo ne atsakovės pareigą užpildyti stulpelį „Darbų dalies pavadinimas“, bet įprastą praktiką, kai Perkančiosios organizacijos tai atlieka. Tačiau kitoje vietoje ieškovė jau teigia, kad Įkainotą kiekių sąrašą parengė savarankiškai. Pažymėtina, kad tikrovės neatitinka ieškovės teiginiai, kad ji vadovavosi viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, visais atsakovės pateiktais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir patikslinimais, kurie yra neatskiriama viešojo pirkimo dokumentų dalis, nes pateiktas Įkainotas kiekių sąrašas neatitinka atsakovės paaiškinimų. Argumentai, jog Perkančioji organizacija niekur nenurodė, kad Įkainoto kiekių sąrašo ir lokalinės sąmatos turiniai turi sutapti ir, kad nėra jokios būtinybės tuos pačius duomenis pateikinėti Įkainotame kiekių sąraše, nes jie yra lokalinėje sąmatoje atmestini, kadangi būtent Perkančioji organizacija, o ne tiekėjai sprendžia, kokie dokumentai turi būti pateikiami. Tiekėjas turi pareigą, o ne teisę su pasiūlymais teikti tokius dokumentus, tokio turinio ir tokios apimties, kokie yra nustatyti pirkimo dokumentuose.

17Apibendrinus nurodytą, teismas daro išvadą, jog atsakovė pateikė Įkainoto kiekių sąrašo, kurį turėjo užpildyti Konkurso dalyviai, formą kaip Pirkimo dokumentų priedo Nr.1 tęsinį, Konkurso dalyviai ją gavo, kam buvo neaišku kaip ją užpildyti – pateikė atitinkamus klausimus Perkančiajai organizacijai, buvo gauti atsakymai, kurie yra sudėtinė Konkurso dokumentų dalis, todėl privaloma visiems Konkurso dalyviams, todėl buvo aiškus ir šio dokumento turinys, kurį turėjo užpildyti Konkurso dalyviai. Dėl nurodyto, teismas atmeta visus ieškovės argumentus, kad buvo netinkama Įkainoto kiekių sąrašo forma, ar netinkami išaiškintas turinys.

18Dėl pirkimo sąlygų aiškinimo

19Ieškovė nurodo, kad Įkainotas kiekių sąrašas nėra aiškus, tikslus ir nedviprasmiškas. Šį teiginį grindžia aplinkybe, nurodyta dublike, kad nežinojo kaip į įkainoto kiekių sąrašo stulpelyje „Darbų dalies pavadinimas“ atsakovės nurodytus tik po du papunkčius, sutalpinti kelias dešimtis pozicijų, nurodytų techninėje specifikacijoje. Todėl, esant tokiai situacijai, ieškovė sutinkamai su Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis privalėjo kreiptis į atsakovę, kad pastaroji paaiškintų kaip pildyti Įkainotą kiekių sąrašą kaip tai padarė kiti dalyviai. Tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio: tiekėjų teisė – paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas; perkančiosios organizacijos – jas paaiškinti ir/ar patikslinti. Atsakovė, gavusi dalyvių paklausimus, 2012 06 28 raštu Nr. S-2125 paaiškino kaip turi būti pildoma Įkainoto kiekių sąrašo (pirkimo dokumentų priedo Nr.1 tęsinys) forma. Ieškovė gi priešingai, kilus neaiškumams, neįgyvendino jai suteiktos teisės kreiptis į atsakovę dėl Konkurso sąlygų išaiškinimo. Iš pateikto VĮ Registrų centras JA dokumento (t.1, b.l. 83) matyti, jog UAB „Orlista“ veiklą vykdo nuo 2001 metų. Atsižvelgus į tai, jog ieškovė tvirtina, kad įprastai įkainotą kiekių sąrašo formos stulpelį „Darbų dalies pavadinimas“ užpildo perkančiosios organizacijos, kad įprastai lokalinės sąmatos ir Įkainotas kiekių sąrašas dėl duomenų identiškumo kartu Konkursuose nepateikinėjami, galima daryti išvadą, kad ieškovė yra profesionali viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektė, todėl jai yra žinomos viešojo pirkimo dokumentų nepateikimo ir/ar netinkamo pateikimo pasekmės. Vertinant dalyvių pasiūlymus yra svarbus ne tik paties reikalaujamo dokumento pateikimo faktas, bet ir ar pateiktas dokumentas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, t.y. ar pateiktuose reikalaujamuose dokumentuose nurodyta reikalaujama informacija bei duomenys. Atsakovė gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, bet negali prašyti arba leisti pakeisti pasiūlymo ar padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (Viešųjų pirkimų įstatymo 39str. 1d.). Šiuo atveju atsakovė neturėjo nei pareigos, nei galimybės prašyti, kad ieškovė paaiškintų Įkainotą kiekių sąrašą, nes ieškovė nepateikė tinkamai užpildyto Įkainoto kiekių sąrašo. Atsakovė visų tiekėjų dokumentų vertinimą atliko vienoda apimtimi, tvarka ir sąlygomis, todėl pagrįstai pripažino, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų. Priešingu atveju būtų pažeistas lygiateisiškumo principas.

20Dėl UAB „Orlista“ pasiūlymo atmetimo pagrindų

21Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39str.,2d.2p.). Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39str. 2d. 2p. ir Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 03 29 įsakymu Nr. AT-390 patvirtintų Šakių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 28str. 2d. 2p., bei pirkimo dokumentų 55.11p. 56p. pagrindu. Ieškovė nesutinka su tuo, kad pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis Konkurso dokumentų 55.11p. ir 56 p.p. pagrindu dėl to, kad Įkainoto kiekių sąrašo turinys neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Ieškovės nuomone, pasiūlymas šiuo pagrindu galėtų būti atmestas tik tuomet, jeigu Įkainotas kiekių sąrašas iš viso nebūtų pateiktas. Konkurso sąlygų VIII skyriaus 55.11p. įtvirtinta: „Komisija nagrinėja pasiūlymą tikslu nustatyti ar nėra kitų pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams (pvz., ar pateiktas įkainotas kiekių sąrašas, objektinės ir lokalinės sąmatos ir kt.)“, p. 56 nustatyta, kad „pasiūlymas besąlygiškai atmetamas pirkimo dokumentų 55.1, <...> ir 55.11 punktuose nurodytais atvejais“. Konkurso sąlygų p. 55.11 yra nurodytas nebaigtinis sąrašas, į ką komisija atsižvelgia vertindama, ar nėra pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams. Vadovaudamasi nurodytu punktu, atsakovė turėjo teisę nuspręsti atmesti ieškovės pasiūlymą tuo pagrindu, kad įkainoto kiekių sąrašas nors ir pateiktas, tačiau neatitinka išaiškinimų, kurie yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis ir todėl privaloma visiems tiekėjams. Būtų nelogiška, jeigu perkančioji organizacija, vertintų pateiktus dokumentus tik pagal jų kiekį, o ne pagal turinį. Netinkamai užpildyti dokumentai, kurie pateikti perkančiajai organizacijai, vertintini kaip nepateikti. Juk yra eilė tiekėjų, kurie dokumentus užpildė tinkamai, prieš tai išsiaiškinę, kaip jie turi būti užpildyti, o ne patys priiminėję sprendimus, kaip pildyti dokumentus. Pažymėtina ir ta aplinkybė, jog ieškovė, prieš dalyvaudama Konkurse, susipažino su jo sąlygomis ir su jomis sutiko. Ieškovės nurodoma aplinkybė, kad Konkurso sąlygose nėra numatyta, jog pasiūlymas atmetamas, jei įkainotas kiekių sąrašas pateikiamas glausta forma, nėra patvirtinta byloje esančia medžiaga. Akivaizdu, kad detaliai numatyti aplinkybes, kuomet pasiūlymas atmetamas, yra neįmanoma, todėl Konkurso sąlygų 55.11 p. ir nėra nustatytas baigtinis sąrašas. Teismo vertinimu šiuo atveju yra svarbi ta aplinkybė, jog Konkurso sąlygų 55.11p. numato, jog komisija turi nustatyti ar nėra kitų pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams (pvz. ar pateiktas įkainotas kiekių sąrašas, objektinės ir lokalinės sąmatos it kt.). Šiuo gi atveju komisija ir nustatė, kad Įkainotas kiekių sąrašas nors ir pateiktas, tačiau jis neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, o dėl to yra neatitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams. Pirkimo dokumentų 56 p. numato, kad pasiūlymas besąlygiškai atmetamas pirkimo dokumentų 55.11 p. nurodytu atveju. Tai ir buvo padaryta.

22Dėl derybų ir galutinių pasiūlymų eilės sudarymo

23Komisija išnagrinėjo pirminius pasiūlymus, nustatė kviestinus dalyvauti derybose dalyvius, derybas su pakviestais dalyviais įvykdė 2012 07 27 ir tai patvirtina derybų protokolai: Nr. 14 dėl derybų su UAB „Rūdupis“ (t.1, b.l. 124), Nr. 15 su UAB „Statybos ritmas“ (t.1, b.l. 125), Nr.16 su UAB „Statybų skliautas“ (t.1, b.l. 126). Komisija 2012 07 27 sprendimu mažiausios kainos didėjimo tvarka nustatė galutinių pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą, todėl ieškovės teiginys, kad atsakovė nevykdė derybų, yra nepagrįstas. Esminis ieškovės argumentas šiuo klausimu remiasi tuo, jog atsakovės 2012 07 27 rašte Nr. 2491 prieš žodį „pasiūlymų“ nėra žodžio „galutinių“. Tačiau pasiūlymų eilė nustatoma ne raštu, bet komisijos sprendimu. Iš 2012 m. liepos 27 d. komisijos posėdžio protokolo (t.1, b.l. 127-129) matyti, jog buvo balsuojama dėl galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimo. Vienbalsiai galutinių pasiūlymų eilė buvo patvirtinta. Pažymėtina ir ta svarbi aplinkybė, jog pirkimo dokumentų X skyriuje apskritai nebuvo kalbama apie jokios kitos pasiūlymų eilės, išskyrus galutinių pasiūlymų eilę, sudarymą. Teismas atmeta ieškovės argumentą, kad pakanka vien 2012 07 27 rašto Nr.S-2491, kad konstatuoti faktą, jog derybų nebuvo, nes minėtu raštu ieškovė tik buvo informuota, kad buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir nustatytas Konkurso laimėtojas.

24Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui – advokato pagalbos išlaidos (CPK 93str.). Bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui priteistinos vadovaujantis ir susiklosčiusia teismine praktika (LR Aukščiausiojo teismo 2011 12 30 nutartis Civ.byloje Nr. 3K-3-361/2011 ir kt.). UAB „Rūdupis“ prašo iš ieškovės priteisti 3 900 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų (t.1, b.l. 168-169). Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (patvirtintos LR Teisingumo ministro 2004 04 02 Įsakymu Nr. 1R-85) nurodyta, kad už atsiliepimo į ieškinį surašymą – 2400 Lt, už tripliko surašymą – 1 500 Lt . Viso būtų 3 900 Lt . Todėl ši suma ir priteistina.

25Ieškinį atmetus, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi (t.1, b.l. 68-69) CPK 150str. pagrindu. Pažymėtina, kad sutinkamai su CPK 150str. 2d. laikinosios apsaugos priemonės galios iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

26Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teisėja

Nutarė

27Ieškovės UAB „Orlista“ ieškinį atsakovei Šakių rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo UAB „Rūdupis“ dėl viešųjų pirkimų atmesti.

28Priteisti iš UAB „Orlista“ (įmonės kodas 135754413, A.s. Nr. LT31 7044 0600 0349 8427, SEB bankas, banko kodas 70440) trečiajam asmeniui (įmonės kodas 170681385, A.s. Nr. LT46 4010 0411 0005 0170 AB bankas DnB NORD) 3 900 Lt bylinėjimosi išlaidų.

29Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi.

30Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. Ieškovė UAB „Orlista“ prašo:... 3. 1. panaikinti atsakovės Šakių rajono savivaldybės 2012 07 20 sprendimą,... 4. atmestas UAB „Orlista“ pasiūlymas;
  1. panaikinti... 5. Ieškinyje (t.12, b.l. 1-10) ieškovė UAB „Orlista“ nurodė, kad Šakių... 6. Dublike (t.1, b.l. 143-148) ieškovė nurodė, kad Įkainoto kiekių sąrašo... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai nurodė, kad ieškinį palaiko,... 8. Atsakovė Šakių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį... 9. Triplike (t.2, b.l. 3-5) atsakovė nurodo, kad ieškovė pati sau... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė ieškinį prašė atmesti,... 11. Trečiasis asmuo UAB „Rūdupis“ atsiliepimu į ieškinį (t.1, b.l. 77-82)... 12. Triplike (t.1, b.l.161-167) UAB „Rūdupis“ nurodo, kad dokumentų formas... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Šakių rajono savivaldybės administracija 2012 06 15 CVP IS priemonėmis... 15. Dėl įkainoto kiekių sąrašo formos ir turinio... 16. Konkurso sąlygų p. 27; 27 .1 (t.1, b.l. 16-17) nustatė, jog pasiūlymą... 17. Apibendrinus nurodytą, teismas daro išvadą, jog atsakovė pateikė Įkainoto... 18. Dėl pirkimo sąlygų aiškinimo... 19. Ieškovė nurodo, kad Įkainotas kiekių sąrašas nėra aiškus, tikslus ir... 20. Dėl UAB „Orlista“ pasiūlymo atmetimo pagrindų... 21. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu jis neatitinka... 22. Dėl derybų ir galutinių pasiūlymų eilės sudarymo... 23. Komisija išnagrinėjo pirminius pasiūlymus, nustatė kviestinus dalyvauti... 24. Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 25. Ieškinį atmetus, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos... 26. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teisėja... 27. Ieškovės UAB „Orlista“ ieškinį atsakovei Šakių rajono savivaldybės... 28. Priteisti iš UAB „Orlista“ (įmonės kodas 135754413, A.s. Nr. LT31 7044... 29. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo... 30. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...