Byla AS-105-261/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovo advokato Antano Suslavičiaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“, B. C., J. I. skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, dėl nutarimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, akcinės bendrovės „Vilniaus energija“, B. C. ir J. I. skundus atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

5Pagal 2011 m. kovo 29 d. sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo 1.2 punktą Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją nagrinėjamame ginče atstovauti yra įsipareigojęs advokatas Antanas Suslavičius (II t., b. l. 36).

6Apie teismo posėdžio, įvykusio 2015 m. birželio 10 d. datą ir laiką advokatui A. Suslavičiui buvo pranešta teismo šaukimu per elektroninį paslaugų portalą (Liteko duomenų bazė).

72015 m. birželio 10 d. įvykusiame teismo posėdyje advokatas A. Suslavičius nedalyvavo, apie priežastis, sutrukdžiusias dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime, teismo neinformavo. Teismo posėdžio metu Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovas J. J. išreiškė poziciją, kad pareiškėją tinkamai atstovauti gali tik advokatas A. Suslavičius. Taip pat pažymėjo, kad jam nėra žinoma, kodėl Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją atstovaujantis advokatas A. Suslavičius neatvyko į teismo posėdį.

8Dėl nurodytų aplinkybių, t. y. dėl Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją atstovaujančio advokato A. Suslavičiaus nedalyvavimo teismo posėdyje, teisminis bylos nagrinėjimas buvo atidėtas.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 10 d. nutartimi (IX t., b. l. 113-114) paskyrė advokatui Antanui Suslavičiui 289 Eur baudą, paskirtą baudą įpareigodamas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“ (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752).

11Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 84 straipsnio 1 dalies 6 punktu, teismas pripažino, kad advokatas A. Suslavičius, būdamas Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovu ir neatvykęs į teisminį bylos nagrinėjimą, neatliko savo pareigų, elgėsi nesąžiningai, todėl buvo atidėtas teismo posėdis, vilkinamas administracinės bylos nagrinėjimas, gaišinamas kitų proceso dalyvių bei jų atstovų laikas.

12III.

13Advokatas Antanas Suslavičius pateikė atskirąjį skundą (IX t., b. l. 134-136), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartį.

14Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje nurodoma, jog advokatas A. Suslavičius, nedalyvaudamas teismo posėdyje, elgėsi nesąžiningai, dėl ko atidėtas teismo posėdis, tačiau nuo pat bylos pradžios advokatas, veikdamas kaip vienas iš pareiškėjo Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovų, veikė aktyviai, buvo pateikti visi teismo reikalauti ir pareiškėjo iniciatyva teikiami procesiniai dokumentai, dalyvauta teismo posėdžiuose, t. y. pastarasis nedalyvavimas nebuvo pasikartojantis, dėl ko būtų atidėti teismo posėdžiai.

15Pabrėžia, jog pareiškėją atstovauja du atstovai, t. y. advokatas A. Suslavičius ir J. J.. 2015 m. birželio 10 d. teismo posėdyje dalyvavo vienas iš atstovų J. J., todėl, nevertinant kitų pareiškėjų dalyvavimo klausimo, byla galėjo ir turėjo būti nagrinėjama. Įvertinant tai, advokato veiksmai nesąlygojo būtinybės atidėti teismo posėdį, todėl negali kilti atsakomybė už tariamai nesąžiningą elgesį.

16Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjo atstovui J. J. advokatas A. Suslavičius iš anksto, t. y. teismo posėdžio išvakarėse (2015 m. birželio 9 d.) pranešė, kad nedalyvaus numatytame teismo posėdyje ir jokių pageidavimų, kad būtinai reikia dalyvauti ir advokatui A. Suslavičiui, atstovas J. J. nenurodė. Šias aplinkybes gali patvirtinti ir atstovas J. J.. Pažymi, kad advokatas nedalyvavo dėl susiklosčiusių svarbių asmeninių priežasčių. Kodėl teismo posėdyje atstovas J. J. nurodė, kad „tinkamai atstovauti gali tik advokatas“, advokatui nėra žinoma.

17Teigia, kad savaime proceso dalyvio atstovo statusas jau suponuoja, kad atstovo (šiuo atveju J. J.) kvalifikacija yra pakankama atstovauti pareiškėją, todėl konkrečiu atveju nebuvo jokios būtinybės atidėti teismo posėdį. Dėl šios priežasties negalima sutikti, kad advokato veiksmai nulėmė teismo posėdžio atidėjimo būtinumą. Tokia advokato nuomonė ir lėmė, kad papildomai teismui nebuvo pranešta apie advokato ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje.

18Atkreipia dėmesį ir į tai, kad byla vyksta seniai, joje pateikti visi būtini įrodymai, išsamiai procesiniuose dokumentuose pateikti teisiniai argumentai, o likęs tik teismo ekspertizės vertinimo klausimas. Vertintina ir tai, kad teismo ekspertizė patvirtino argumentus, kuriais pareiškėjas rėmėsi savo procesiniuose dokumentuose, todėl papildomai nurodyti aplinkybių ir nebuvo būtinybės. Ar remtis teismo ekspertize ir kaip vertinti joje nurodytus argumentus yra teismo kompetencija (ABTĮ 62 str. 4 d.).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo atstovui advokatui paskirta bauda dėl piktnaudžiavimo administraciniu procesu (ABTĮ 84 str. 1 d. 6 p.).

22Vertindama priimtą pirmosios instancijos teismo nutartį, teisėjų kolegija, visų pirma, pabrėžia, jog administracinių bylų teisena yra siekiama greitai ir teisingai išspręsti ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, kaip tai numato Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis. Laikydamiesi šių principinių nuostatų, visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai, taip yra užtikrinamas administracinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi, proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kita vertus, pastebėtina, jog proceso dalyvių elgesys ne visada dera su šiais nurodytais tikslais, jie gali atsisakyti vykdyti jiems nustatytas procesines pareigas ar pažeisti administracinių bylų nagrinėjimo tvarką. Tai gali sutrukdyti teismui operatyviai ir visapusiškai išspręsti ginčą.

23Taigi, ABTĮ 84 straipsnyje yra įtvirtinta bylą nagrinėjančio teismo teisė skirti baudas asmenims, pažeidžiantiems atitinkamas proceso teisės normas, o būtent nagrinėjamu atveju aktualiame ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta administracinę bylą nagrinėjančio teismo teisė skirti baudas, jeigu asmuo piktnaudžiauja administraciniu procesu. Piktnaudžiavimu administraciniu procesu administracinis teismas gali pripažinti objektyviai nesąžiningą veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką, operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog baudos skyrimas vertintinas kaip procesinė sankcija, be kita ko, skiriama už tai, kad dėl šalies ar jos atstovo neatvykimo tenka atidėti bylos nagrinėjimą, t. y. trikdomas teismo darbas, gaišinami kiti proceso dalyviai ir pan. Pažymėtina, kad administracinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis, kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą materialiuoju požiūriu sprendimą, todėl teismas, spręsdamas baudos skyrimo klausimą, šalies ir (ar) jos atstovo elgesį turi taip pat įvertinti šiuo aspektu ir baudą skirti tik nesąžiningai besielgiantiems ir savo veiksmais vilkinantiems bylos nagrinėjimą byloje dalyvaujantiems asmenims (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-97-858/2015).

25Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste nustatyta, jog 2015 m. kovo 4 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme vyko nagrinėjamos administracinės bylos teismo posėdis, kuriame pareiškėją Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją atstovaujantis advokatas A. Suslavičius nedalyvavo dėl ligos ir prašė atidėti teismo posėdį. Šis 2015 m. kovo 4 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdis buvo atidėtas 2015 m. birželio 3 d. 13.15 val., tačiau kito pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ prašymu (VIII t., b. l. 160-161). 2015 m. kovo 6 d. raštu proceso dalyviai informuoti, kad dėl teisėjų kolegijos komandiruotės teismo posėdis perkeliamas į 2015 m. birželio 10 d. 13.15 val. (VIII t., b. l. 165). Apie teismo posėdžio, įvyksiančio 2015 m. birželio 10 d., datą ir laiką advokatui A. Suslavičiui buvo pranešta teismo šaukimu per elektroninį paslaugų portalą (Liteko duomenų bazė, VIII t., b. l. 167). 2015 m. birželio 10 d. įvykusiame teismo posėdyje advokatas A. Suslavičius nedalyvavo, apie priežastis, sutrukdžiusias dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime, teismo neinformavo (IX t., b. l. 109-110; ginčo dėl to nėra ir tą advokatas patvirtina savo atskirajame skunde). Kita vertus, pareiškėjo atstovas advokatas A. Suslavičius atskirajame skunde nurodo, jog jis neatvyko į Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdį dėl susiklosčiusių svarbių asmeninių priežasčių (nors konkrečiai tokių priežasčių ir neįvardija) ir apie tai dieną prieš teismo posėdį jis telefonu informavo kitą pareiškėjo atstovą J. J., tačiau jokių pageidavimų, kad būtinai reikia dalyvauti ir advokatui A. Suslavičiui, atstovas J. J. nenurodė.

26Vertinant šiuos nurodytus pareiškėjo atstovo teiginius, pažymėtina, kad, vadovaujantis ABTĮ 80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas nutartimi gali atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu į posėdį neatvyko vertėjas ar proceso šalis, kai teismas nusprendžia, kad be jų negalima nagrinėti bylos, kai būtina išreikalauti naujus įrodymus arba kai šalims reikia laiko deryboms dėl taikos sutarties sudarymo ir kitais reikiamais atvejais. Taigi, proceso šalies atstovo nedalyvavimas teismo posėdyje nėra besąlyginis pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą ar esminė kliūtis, trukdanti bylos nagrinėjimui. Teismas, atidėdamas bylos nagrinėjimą, turi priimti motyvuotą sprendimą pripažinti proceso šalies (šiuo atveju pareiškėjo atstovo advokato) dalyvavimą byloje būtinu, juo labiau, kad nagrinėjamu atveju pareiškėją atstovavo kitas atstovas (kad ir visuomeniniais pagrindais). Byloje nagrinėjamu atveju taip pat nėra įrodymų, kad nedalyvaudamas teismo posėdžiuose pareiškėjo atstovas nevykdė prieš tai jam skirtų konkrečių teisėjo (teismo) reikalavimų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Byloje nustatyta, jog apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pareiškėjo atstovui advokatui buvo pranešta, tačiau kitų procesinio pobūdžio dokumentų, kuriais pareiškėjo atstovas būtų informuotas apie konkretų teismo įpareigojimą dalyvauti teismo posėdžiuose, byloje nėra.

27Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į administracinėje byloje nustatytas faktines aplinkybes, vadovaudamasi protingumo principu, vertina, jog šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjo atstovas advokatas, neatvykdamas į procesą pirmosios instancijos teisme, būtų elgęsis nesąžiningai, vilkinęs greitą bylos išnagrinėjimą ar kitaip būtų pažeidęs draudimo piktnaudžiauti procesu principą. Šiuo atveju 2015 m. birželio 10 d. teismo posėdžio data buvo perskirta (iš 2015 m. birželio 3 d.) paties teismo iniciatyva dėl teisėjų komandiruotės, konkrečiai šios datos nederinant su proceso dalyviais, taip pat pareiškėjo atstovas advokatas, kaip pats nurodo, dieną prieš šį teismo posėdį informavo kitą pareiškėjo atstovą, jog negalės dalyvauti Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje dėl asmeninių priežasčių, o atstovas J. J. jokių pageidavimų dėl būtino advokato A. Suslavičiaus dalyvavimo nenurodė, tačiau tik 2015 m. birželio 10 d. teismo posėdyje išreiškė poziciją, kad pareiškėją tinkamai atstovauti gali tik advokatas A. Suslavičius, dėl ko iš esmės teismas ir atidėjo 2015 m. birželio 10 d. teismo posėdį. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju, be kita ko, nėra pakankamo pagrindo spręsti, kad buvo piktnaudžiaujama administraciniu procesu, atsižvelgiant ir į tai, kad advokato nedalyvavimas 2015 m. birželio 10 d. teismo posėdyje nepranešant apie tai teismui buvo vienkartinis jo poelgis, tai nebuvo sistemingas teismo posėdžių praleidinėjimas ar kitų teismo įpareigojimų nevykdymas, siekiant vilkinti teismo procesą (ABTĮ 84 str.). Be to, administracinėje byloje nėra nustatyta ir kitų papildomų aplinkybių, leidžiančių spręsti, kad pareiškėjo atstovas piktnaudžiauja administraciniu procesu. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu ginčas administracinėje byloje pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas (2015 m. gruodžio 11 d.), dėl kurio paduotas apeliacinis skundas ir bylos nagrinėjimas tęsiamas apeliacinės instancijos teisme. Atitinkamai, teisėjų kolegija dėl įvardintų aplinkybių visumos sprendžia, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas naikinti skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pareiškėjo atstovui skirtą baudą.

28Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nėra nustatyta pagrindo vertinti, kad pareiškėjo atstovui pagrįstai buvo skirta bauda skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi. Dėl šių priežasčių pareiškėjo atstovo advokato atskirasis skundas tenkintinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi skirta bauda naikintina.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30advokato Antano Suslavičiaus atskirąjį skundą tenkinti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartimi pareiškėjo Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovui advokatui Antanui Suslavičiui skirtą 289 Eur baudą panaikinti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama administracinė... 5. Pagal 2011 m. kovo 29 d. sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo 1.2 punktą... 6. Apie teismo posėdžio, įvykusio 2015 m. birželio 10 d. datą ir laiką... 7. 2015 m. birželio 10 d. įvykusiame teismo posėdyje advokatas A. Suslavičius... 8. Dėl nurodytų aplinkybių, t. y. dėl Lietuvos nacionalinę vartotojų... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 10 d. nutartimi... 11. Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 12. III.... 13. Advokatas Antanas Suslavičius pateikė atskirąjį skundą (IX t., b. l.... 14. Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje nurodoma, jog advokatas A. Suslavičius,... 15. Pabrėžia, jog pareiškėją atstovauja du atstovai, t. y. advokatas A.... 16. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjo atstovui J. J. advokatas A.... 17. Teigia, kad savaime proceso dalyvio atstovo statusas jau suponuoja, kad atstovo... 18. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad byla vyksta seniai, joje pateikti visi... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 22. Vertindama priimtą pirmosios instancijos teismo nutartį, teisėjų kolegija,... 23. Taigi, ABTĮ 84 straipsnyje yra įtvirtinta bylą nagrinėjančio teismo teisė... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog baudos skyrimas... 25. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste nustatyta, jog 2015 m. kovo 4 d.... 26. Vertinant šiuos nurodytus pareiškėjo atstovo teiginius, pažymėtina, kad,... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į administracinėje byloje nustatytas... 28. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. advokato Antano Suslavičiaus atskirąjį skundą tenkinti.... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 10 d. nutartimi... 32. Nutartis neskundžiama....