Byla 2SA-62-464/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Danutės Kutrienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Labanoro regioninio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo Labanoro regioninio parko direkcijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. J. ir Molėtų rajono savivaldybės administracijai dėl proceso atnaujinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Labanoro regioninio parko direkcija 2008-01-03 Molėtų rajono apylinkės teismui paduotu pareiškimu prašė atnaujinti civilinį procesą Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-09-23 sprendimu užbaigtoje nagrinėti byloje Nr. 2-456-335/05 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu ir minėtą sprendimą panaikinti (b.l.2-4). Teigė, jog Molėtų raj. apylinkės teismas 2005-09-23 sprendimu patenkino V. J. pareiškimą ir su tikslu išspręsti statinių atstatymo klausimą nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. J. priklausančiame 2 ha žemės sklype, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), yra buvusi pirtis ir klojimas, priklausę V. J. seneliui K. T.. Molėtų rajono apylinkės teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą – netinkamai interpretavo Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. ir LR Aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 289 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 5.38 p., todėl padarė ydingą išvadą, jog nustatytinas faktas sukels juridines pasekmes. Nustatytino fakto juridinę reikšmę paneigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/ 2007.

4Molėtų rajono apylinkės teismas 2008-02-13 nutartimi atsisakė atnaujinti procesą byloje, nes prašymas buvo paduotas praleidus 3 mėn. terminą (CPK 368 str. 1 d.) (b.l.30-31). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog apie teisės normos taikymo klaidą Labanoro regioninio parko direkcija galėjo ir turėjo žinoti iškart po sprendimo priėmimo, jos atstovas Ž. M. dalyvavo žodiniame bylos nagrinėjime, 2005-10-04 gavo teismo sprendimo nuorašą. Saugomų teritorijų įstatymas, kurio 9 str. 2 d. 8 punktu pareiškėjas remiasi, prašydamas atnaujinti procesą, galioja nuo 2001-12-28. Sodybos sąvokos apibūdinimas, nurodytas pareiškėjo minimo Aplinkos ministro įsakyme Nr. 289, nepakeistas ir galiojo priimant Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-09-23 sprendimą. Pareiškėjo argumentas, jog pareiškimo atnaujinti procesą padavimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kada jis susipažino su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutartimi, atmestas kaip nepagrįstas.

5Pareiškėjas Labanoro regioninio parko direkcija atskiruoju skundu prašo paaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2008-02-13 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - atnaujinti procesą byloje (b.l.32-33). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad 2005 metais dar nebuvo suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl atskirų sodybos statinių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Dėl šios priežasties apeliantas iki 2007-10-05 negalėjo žinoti, ar Molėtų rajono apylinkės teismas priimdamas sprendimą pažeidė teisės aktus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-05 nutartyje sakoma, jog ūkio pastato (priklausinio) buvimas neįrodo sodybos buvimo ir nesukuria teisinių pasekmių, t.y. neatsiranda teisė statyti. Taigi tik po 2007-10-05 tapo aišku, jog Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-09-23 sprendimas nepagrįstas bei turi būti panaikintas.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo procesinio dokumento negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina nutarties teisėtumą bei pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

8Proceso atnaujinimo instituto paskirtis – ištaisyti teisines arba faktines klaidas, jei jų pasitaikytų anksčiau teismų priimtuose ir jau įsiteisėjusiuose procesiniuose dokumentuose. Aiškios teisės taikymo (interpretavimo) klaidos atveju prioritetiškai saugotina vertybė yra teisingumo įvykdymas, pašalinant aiškią teisės taikymo (interpretavimo) klaidą, tokiu būdu ginant fizinio ar juridinio asmens teises ir pasiekiant civilinio proceso tikslų. Todėl proceso atnaujinimą reglamentuojančios teisės normos turi būti taikomos lanksčiai, atsižvelgiant į tai, kad paprastai galimybė atnaujinti procesą užbaigtoje civilinėje byloje asmeniui, kurio interesai buvo pažeisti neteisėtu arba nepagrįstu sprendimu, yra vienintelė priemonė pašalinti šiuos pažeidimus.

9Teisėjų kolegija pripažįsta, kad apeliantas pagal nurodytas faktines aplinkybes teisingai pasirinko proceso atnaujinimo pagrindą – CPK 366 str. 1 d. 9 p. Ginčas byloje kilo dėl to, nuo kada skaičiuoti 3 mėn. terminą paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo pagal CPK 366 str. 1 d. 9 p. Jurisprudencijoje ir teismų praktikoje vienareikšmiškai laikomasi nuomonės, jog paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, CPK 368 str. nustatyto termino eiga dalyvavusiems byloje asmenims pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai buvo priimtas ir paskelbtas teismo sprendimas, kuriame, kaip teigiama, teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą, jeigu asmuo (jo atstovas) dalyvavo jį paskelbiant (CPK 51 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-641/ 2005 D.T. v. R.B.), arba nuo to momento, kai sprendimas įteikiamas CPK 275 str. 1 d. nustatyta tvarka asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, kuriame skelbiamas sprendimas. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog 3 mėn. terminas paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo pagal CPK 366 str. 1 d. 9 p. prasidėjo kitą dieną po Molėtų rajono apylinkės teismo 2005-09-23 sprendimo įteikimo apeliantui - 2005-10-05 (c.b. Nr. 2-456-335/ 05, 46 l.) ir baigėsi atitinkamai 2006-01-04. Kadangi apeliantas kreipėsi į Molėtų rajono apylinkės teismą su prašymu atnaujinti procesą tik 2008-01-03 (b.l.2), žemesnės instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nustatė, jog terminas praleistas net 2 metus.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-01-21 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-7-57/2008 BAB „Statūnai“ v. UAB „parama“ ir kt. yra pabrėžęs, jog Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai, t.y. tokiai, kuri būtų grindžiama Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo, visų asmenų lygybės teismui principais. Tai reiškia, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, ne sukuriant naujus teismo precedentus, o paisant jau įtvirtintų. Dėl to apelianto argumentai, kuriais siekiama atnaujinti procesą remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika bei teisės taikymo išaiškinimais konkrečiose bylose pripažintini svariais ir atitinkančiais įstatymo nuostatų reikalavimus ( CPK 4 str., 6 str.). Kartu pažymėtina tai, jog kasacinio teismo išvados dėl sprendimo nepagrįstumo vienoje byloje pačios savaime nereiškia, kad sprendimas, taikant tuos pačius įstatymus kitoje byloje taip pat yra nepagrįstas, nes kasacinis teismas pasisako dėl teisės taikymo individualiai kiekvienoje civilinėje byloje, atsižvelgdamas į joje nustatytas aplinkybes – ratio decidendi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-470/05 R.J. v. Panevėžio AVA). Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą žodinio proceso tvarka, neatkreipė dėmesio, jog nustatyti padarytos teisės taikymo klaidos akivaizdumą iš anksto gana sudėtinga, todėl minėta aplinkybė sudaro pagrindą svarstyti klausimą dėl termino paduoti prašymą atnaujinti procesą atnaujinimo (CPK 78 str.).

11Susiklosčius išvardintai situacijai, teisėjų kolegija naikina skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl netinkamo teisės normų taikymo bei perduoda proceso atnaujinimo klausimą spręsti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.), orientuojantis į tai, ar apeliantas pareikš prašymą atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą, ir į tai, kiek toks prašymas bus pagrįstas.

12Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

13Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą dėl proceso atnaujinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai