Byla 2-7008-769/2013
Dėl servituto nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovui R. S., jo atstovui advokatui A. S., atsakovams E. M., Klaipėdos miesto savivaldybės atstovei R. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų R. S. ir N. S. patikslintą ieškinį atsakovams E. M., D. M., Klaipėdos miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims O. T., M. Š. dėl servituto nustatymo,

Nustatė

2ieškovai patikslintu ieškiniu prašo nustatyti servitutą į atsakovams priklausančią bendrosios dalinės nuosavybės teise ( po ½) 7,90 kv.m. bendro naudojimo patalpą, plane pažymėtą indeksu 3-9, esančią adresu ( - ), leidžiant ieškovams praeiti pro šią patalpą dėl patekimo į jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą- neįrengtą pastogę, kurios unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), plane pažymėtą indeksu 4-1, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovas R. S. ieškinį palaikė, nurodęs, jog ne vieną ir ne du kartus prašė atsakovų, kad leistų jam pasidaryti raktą nuo pakeistos spynos, nes kitaip jis negali patekti į jam priklausančią palėpę. Ieškovų R. S. ir N. S. atstovas advokatas prašė ieškinį tenkinti pilnai, nustatyti servitutą, kad ieškovai galėtų patekti į palėpę, priteisti solidariai iš atsakovų E. M. ir D. M. bylinėjimosi išlaidas

3Atsakovas E. M. su ieškiniu sutiko, prieštaravo reikalavimui priteisti iš jų bylinėjimosi išlaidas, nurodęs, kad raktų ieškovui nedavė, nes nežinojo, jog jam priklauso palėpė, pašaliniai asmenys į rakinamą koridorių nėra įleidžiami.

4Atsakovė D. M. teismo posėdyje nedalyvavo, nedalyvavimo priežastys teismui nežinomos, atsiliepime nurodė, kad ginčo nėra, ieškinys atmestinas.

5Atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė sutiko, kad būtų nustatytas servitutas, tačiau nesutiko dėl bylinėjimosi išlaidų, nurodžiusi, kad servitutas gali būti nustatytas sandoriu, ieškovai neišnaudojo visų galimybių taikiai išspręsti ginčą, ieškovai raštu į savivaldybę dėl servituto nustatymo nesikreipė, leidimo patekti į savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas neprašė.

6Tretieji asmenys O. T., M. Š. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, būdamos tinkamai informuotos apie teismo posėdžio datą ir vietą, teismo posėdyje nedalyvavo, nedalyvavimo priežastys teismui nežinomos.

7Byla nagrinėjama atsakovei D. M. ir tretiesiems asmenims O. T., M. Š. nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (CK 4.111 straipsnio 1 dalis). Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės (CK 4.112 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 4.126 straipsnio 1 dalį servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Šiame straipsnyje yra įtvirtintos dvi sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu, tai: savininkų nesutarimas ir būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį. Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotoje praktikoje teigiama, jog servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y., bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. J. J. , bylos Nr. 3K-3-210/2012).

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nesutarimų tarp viešpataujančio ir tarnaujančio daiktų savininkų nėra, kaip ir nėra ginčo dėl servituto nustatymo. Teismas sutinka su atsakovų išsakyta nuomone, jog ieškovai prieš kreipiantis į teismą neišnaudojo visų galimybių taikiai išspręsti klausimą dėl patekimo į jiems priklausančias patalpas,- neįrengtą pastogę. Ir nors vadovaujantis LR CK 4.126 straipsnio nuostatomis servitutas teismo sprendimu nėra nustatomas, jei savininkų nesutarimo nėra, tačiau įvertinus atsakovų teisme išreikštą poziciją, jog jie su ieškiniu sutinka ir neprieštarauja dėl servituto nustatymo, siekiant kuo operatyvesnio ir ekonomiškesnio problemos sprendimo, ieškinys tenkintinas ir servitutas nustatytinas.

11Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovams iš atsakovų priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos ir būtinos bylinėjimosi išlaidos ( CPK 93 str.1d.). Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu byloje buvo 70,54 Lt. Ginčas tarp šalių kilo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovai prašo priteisti jiems solidariai iš atsakovų M. patirtas bylinėjimosi išlaidas,-už ieškinį sumokėtas 143 Lt ( turėjo būti sumokėtas 144 Lt) žyminis mokestis, 2000 Lt advokato išlaidų už atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą. CPK 93 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog teismas gali nukrypti nuo CPK 93 str.1,2,3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio ( CPK 98 str.2d.). Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio ( 2004-04-02 patvirtintų LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85) ( toliau Rekomendacijos) nurodyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme nustatyta 0,15 minimalios mėnesinės algos dydžio užmokestis ( 8.18 p.). Bylos nagrinėjimas truko pusvalandį. Atsižvelgiant į tai, jog byla nesudėtinga, ginčo tarp šalių nėra, įvertinus kitus kriterijus, nustatytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato atstovavimą teisme,-50 Lt, už procesinio dokumento surašymą 150 Lt, priteistinos pagrįstos ir būtinos advokato išlaidos sudarytų 200 Lt, iš viso priteistinos išlaidos 343 Lt. Ieškovai prašo bylinėjimosi išlaidas priteisti tik iš E. ir D. M.. Lietuvoje teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis teismas, kuris dar 2008 metais civilinėje byloje Nr.3K-3-533/2008 yra išaiškinęs, kad CPK normos yra viešosios teisės normos. Bet kokiu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimai nėra tarp šalių vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo dalis. Jeigu ieškinyje toks reikalavimas nurodytas, tai jis nevertinamas kaip materialinis teisinis reikalavimas, kuris ieškovo nukreipiamas atsakovui. Nepriklausomai nuo to, ar toks reikalavimas nurodytas procesiniuose dokumentuose, teismas ex officio privalo taikyti procesinį įstatymą ir jo pagrindu spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus, jog byloje atsakovu yra patraukta ir Klaipėdos miesto savivaldybė, kaip 1/2 tarnaujančiojo daikto savininkė, ex officio bylinėjimosi išlaidos ieškovams priteistinos iš visų byloje atsakovais patrauktų asmenų,-iš atsakovų E. ir D. M. solidariai 172 Lt, iš Klaipėdos miesto savivaldybės 172 Lt. Atsižvelgdamas į CPK 96 straipsnio 5 dalyje teismui suteiktą teisę nukrypti nuo CPK 96 str.1,2,3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, bei įvertinęs, jog ieškovai į teismą kreipėsi neišnaudoję taikaus susitarimo galimybių, nebuvo sudaryta taikos sutartis ir bylą nagrinėjant teisme, posėdis buvo atidedamas ir dėl advokato nedalyvavimo paskirtame posėdyje ir pan., bylos nagrinėjimo metu patirtos bylinėjimosi išlaidos ( 70,54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir 1 Lt nesumokėto žyminio mokesčio) valstybei priteistinos solidariai iš ieškovų.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 str., teismas

Nutarė

13patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

14nustatyti servitutą į atsakovams E. M., a.k( - ) D. M., a.k( - ) bei Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančią bendrosios dalinės nuosavybės teise ( po ½) 7,90 kv.m. bendro naudojimo patalpą, plane pažymėtą indeksu 3-9, esančią adresu ( - ), leidžiant ieškovams R. S., a.k( - ) ir N. S., a.k( - ) praeiti pro šią patalpą dėl patekimo į jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą- neįrengtą pastogę, kurios unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), plane pažymėtą indeksu 4-1.

15Priteisti ieškovams R. S., a.k( - ) ir N. S., a.k( - ) gyv. ( - ), solidariai iš atsakovų E. M., a.k( - ) ir D. M., a.k( - ) gyv. ( - ), 172 Lt ( vienas šimtas septyniasdešimt du litai) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti ieškovams R. S., a.k( - ) ir N. S., a.k( - ) gyv. ( - ), iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės, kodas 111100775, Liepų g.11, Klaipėda, 172 Lt ( vienas šimtas septyniasdešimt du litai) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybei solidariai iš ieškovų R. S., a.k( - ) ir N. S., a.k( - ) gyv. ( - ), 71,54 Lt ( septyniasdešimt vieną litą ir 54 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai