Byla 2A-802-340/2009

2Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų R. Gudžiūnienės, D. Kačinskienės, sekretoriaujant V. Kamašinienei,

3dalyvaujant atsakovo (apelianto) atstovui advokatui M. Intai,

4ieškovo atstovui advokatui A. Burinskui,

5teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Mobusta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilbosta“ ieškinį atsakovui UAB „Mobusta“ dėl sutartinių santykių nevykdymu patirtų nuostolių atlyginimo bei atsakovo UAB „Mobusta“ priešieškinį ieškovui UAB „Vilbosta“ dėl nuostolių, padarytų netinkamai vykdant 2006-06-19 Statybos rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atlyginimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 58 452,64 Lt, 2 571 Lt delspinigių, 0,5 proc. palūkanų nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki sprendimo priėmimo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-06-19 šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 1, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti pastato statybos darbus, numatytus sąmatoje atsakovo (užsakovo) nurodytame žemės sklype, adresu Ulonų-Žukausko g., pagal pateiktą projektą ir išduotą statybos leidimą iš užsakovo pateiktų medžiagų. Už atliktus darbus kas mėnesį atsakovui buvo pateikiamos sąskaitos-faktūros ir Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, kaip kad numatyta sutartyje. Darbų priėmimo aktus patvirtindavo atsakovo statybos darbų vadovas, dalį aktų atsakovas apmokėjo. Rugsėjo ir spalio mėnesiais dėl atsakovo kaltės ieškovas negalėjo pilnai atlikti darbų, nes atsakovas blogai organizavo darbus objekte, nepaisė ieškovo reikalavimų užtikrinti statybinių medžiagų savalaikį pateikimą bei užtikrinti krano buvimą statybos objekte, dėl ko rangovas negalėjo ritmingai vykdyti statybos darbų ir dažnai dėl to prastovėdavo. Apie šias problemas atsakovas buvo ne kartą informuotas. Atsakovas sulaikė jo pasirašytos sąskaitos-faktūros BOS 001662 apmokėjimą remiantis Sutarties 6 str. 3 d. numatyta tvarka, pagal kurią užsakovas gali užlaikyti apmokėjimą iki 10 proc. nuo statybos darbų kainos, ir tai sudaro 34 000 Lt. Tačiau sutartyje numatyta, kad gali sulaikyti, o ne atsisakyti apmokėti. Tuo tarpu atsakovas ne tik kad nepagrįstai sulaikė apmokėjimą, bet neapmokėjo ir jo pasirašytos 2006-12-04 sąskaitos-faktūros BOS Nr. 001771. Be to, atsakovas, neinformuodamas ieškovo, 2006-11-30 vienašališkai nutraukė Sutartį nepaisydamas Sutarties 9 str. 1 p. numatytų pranešimo terminų. Su atsakovo priešieškiniu nesutiko, ieškovo nuomone, pateikti įrodymai tik patvirtina priešieškinio nepagrįstumą.

8Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė teismą priteisti iš ieškovo 40 315,02 Lt nuostoliams dėl Statybos rangos sutarties pažeidimo atlyginti, 6 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinį grindė tuo, kad ieškovas pažeidė Sutartyje nustatytus rangos darbų įvykdymo terminus, dalies darbų neatliko visiškai, be to, dalį darbų atliko nekokybiškai, dėl ko atsakovui neatsiranda prievolė už juos atsiskaityti. Ieškovas iš esmės pažeidė 2006-06-19 sutartį, atsakovas remdamasis Sutarties 6 str. 3 p. sustabdė 34 000 Lt statybos darbų kainos apmokėjimą ieškovui, apie tai jam pranešdamas 2006-10-19 raštu. Atsakovas 2006-11-30 nutraukė Sutartį ir pareikalavo iki 2006-12-15 aktu šiam perduoti visus iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, taip pat grąžinti nepanaudotas medžiagas, perduoti visus atsakovo dokumentus, vykdant Sutartį, bei palikti statybvietę. Tačiau atsakovui buvo pateiktas atliktų darbų aktas už 2006 m. lapkričio mėn., kuriame nurodytų darbų ieškovas faktiškai neatliko. Ieškovui neįvykdžius sutartinių priešpriešinių prievolių atsakovui, neatlikus Sutartyje nustatytų darbų bei neperdavus darbų fronto, dėl ieškovo kaltės nutraukus šalių sudarytą Sutartį, atsakovo pareiga sumokėti sulaikytą 34 000 Lt sumą neatsirado. Atsakovas nesutinka, kad ieškovo tinkamai neinformavo apie sutarties nutraukimą, be to, po Sutarties nutraukimo ieškovas jokių naujų statybos darbų neatliko ir atsakovui neperdavė. Kadangi atsakovas, jo teigimu, nepažeidė jokių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas nepagrįstai reikalauja iš jo netesybų, prašomų priteisti delspinigių dalyje atsakovas prašė taikyti senatį, o reikalavimą dėl palūkanų priteisimo atmesti, kaip nepagrįstą, nes ieškinyje nurodyto dydžio palūkanų nenumato joks įstatymas. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovui pažeidus Sutartyje nustatytus terminus darbams atlikti, pastatas pastatytas daug vėliau negu atsakovas pagrįstai ir teisėtai tikėjosi, be to, nutraukus Sutartį, atsakovas sugaišo ieškodamas kito rangovo statybos darbams pabaigti. Dėl to pažeisti pastate statomų butų su pirkėjais sudarytose sutartyse nustatyti butų pastatymo ir perleidimo šiems pirkėjams terminai. Pirkėjams pareiškus atsakovui pretenzijas dėl netinkamo sutartinių prievolių vykdymo, patirti nuostoliai – 40 315,02 Lt, kurie priteistini iš ieškovo.

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-03-16 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; priteisė iš atsakovo UAB ,,Mobusta“ 58 452,64 Lt 64 įsiskolinimo už statybos rangos darbus, 2 104,20 Lt delspinigių už nesavalaikį atsiskaitymą, 4 717,39 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ,,Vilbosta“ naudai; likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmetė; priteisė iš atsakovo UAB ,,Mobusta“ 91,60 Lt valstybei. Teismas konstatavo, jog ginčas byloje kyla iš galimo netinkamo abiejų ginčo šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Teismas laikė, jog byloje nepateikta jokių rašytinių įrodymų atsakovo priešieškinio pozicijai pagrįsti. Nenustatyta, kad užsakovu pagal sutartį esantis atsakovas dėl galimų rangovo darbo trūkumų reikštų jam pretenzijas tokia forma, kaip nurodyta sutartyje. Atsakovo teismui pateikti rašytiniai įrodymai, anot jo, pagrindžiantys priešieškinio reikalavimą, besąlygiškai ir objektyviai galimų nuostolių fakto neįrodo. Joks rašytinis statybos darbų trūkumo ar rangovo padarytų defektų faktas byloje esančia medžiaga nenustatytas, jo nepatvirtina ir teismui pateiktas statybos darbų žurnalas. Blogas ar nesavalaikis darbų atlikimo faktas ginčo pagrindu esančios statybos rangos sutarties nustatyta tvarka nėra konstatuotas. Nėra taipogi nustatyta, kad galimiems defektams šalinti ar sutartimi prisiimtų, bet neužbaigtų įsipareigojimų vykdymui atsakovas būtų samdęs kitus asmenis ir būtent dėl to jam būtų atsiradę sutarties 7 str. 3 p. numatyti nuostoliai, kurių atlyginimo jis galėtų reikalauti. Liudytojai paaiškino, jog tam tikri darbo kokybės trūkumai buvo, bet rangovas UAB ,,Vilbosta“ žodiniu nurodymu juos ištaisydavo. Liudytojų parodymus, esant neišpildytam sutartimi numatytam įpareigojimui raštu aptarti defektų ar kitų trūkumų faktą, teismas vertintino kitų byloje esančių duomenų viseto pagrindu. Teismas nustatė, jog jokie statybos darbų trūkumai, defektai darbų priėmimo-perdavimo aktuose, pagal kuriuos apmokėjimo reikalauja ieškovas, nėra konstatuoti, juose nėra numatyta jokių išlygų, tiek aktai, tiek PVM sąskaitos-faktūros, tiek pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pasirašyti, vadinasi, darbai priimti be išlygų, reikalavimo pagrindu esantys aktai nenuginčyti ir nėra ginčijami. Darbų priėmimo-perdavimo faktinės aplinkybės užfiksuotos statybos techninę priežiūrą vykdžiusio asmens parašais, kitų atsakingų atsakovo asmenų parašais statybos darbų žurnale, rangovo pasikeitimas 2006 m. pabaigoje – 2007 m. pradžioje nėra įrodytas nei civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nei minėtame žurnale esančiais įrašais. Duomenų apie sutarties nutraukimą, kaip to reikalauja sutarties 9 str. 1 ir 2 p., taip pat nėra. Todėl teismas laikė, jog tikėtina, kad ieškovas reikalavimo pagrindu esančiuose aktuose nurodytus darbus atliko ir privalo gauti už tai apmokėjimą. Teismas nustatė, kad tokia atliktų darbų aktų surašymo (pasirašymo) tvarka ginčo šalims buvo priimtina, t. y. juos pasirašydavo užsakovo, t. y. atsakovo, statybos darbų vadovai, o ne techninis statybos prižiūrėtojas, ir dėl tokių aktų apmokėjimo tarp šalių ginčo nekildavo. Antra, byloje esantis 2007-03-02 aktas dėl skolų suderinimo besąlygiškai rodo, kad atsakovas pripažįsta 47 889,01 Lt dydžio skolą pagal 2006-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą, šį skolų suderinimo aktą minėtai sumai pasirašė pats bendrovės vadovas ir patvirtino jį įmonės antspaudu, buvo atliktas dalinis mokėjimas pagal šią sąskaitą-faktūrą, minėtas skolų suderinimo aktas taipogi nėra ginčijamas ar nuginčytas. Dėl išdėstyto teismas laikė, kad netinkamas rangovo, t. y. ieškovo, darbų atlikimo faktas neįrodytas, todėl juo grindžiamas priešieškinis atmestinas, o ieškinys laikytinas įrodytu ir prašomos priteisti 58 452,64 Lt įsiskolinimo sumos ribose pilnai tenkintinas. Dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu išsakytų argumentų teismas nepasisakė, nes jie nagrinėjamo ginčo sprendimui nėra teisiškai reikšmingi. Reikalavimas delspinigių priteisimo dalyje tenkintas iš dalies. Esant atsakovo reikalavimui šioje ieškinio dalyje taikyti ieškinio senatį, teismas laikė, jog delspinigiai skaičiuotini už 6 mėnesius (180 dienų), o ne už 220 dienų, kaip kad prašo ieškovas ir sudaro 2 104,20 Lt. Ieškovo reikalavimas priteisti 0,5 proc. palūkanų nuo ieškinio padavimo iki sprendimo priėmimo netenkintas kaip neparemtas jokia įstatymo norma. Iš atsakovo į valstybės pajamas priteista teismo liudytojui V. S. išmokėtų 91,60 Lt dydžio kelionės išlaidų suma.

10Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-03-16 sprendimą; atmesti ieškinyje keliamus reikalavimus; priešieškinio reikalavimus patenkinti visiškai, t. y. priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 40 315,02 Lt dydžio nuostolius; 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo kreipimosi į teismą su priešieškiniu iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme. Apelianto nuomone, skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, teismas pažeidė CPK nustatytas įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles; viena vertus sprendimą grindė išimtinai ieškovo apteiktais neva kokybiškai ir laiku atliktų darbų faktą patvirtinančiais įrodymais bei nepagrįstai atsisakė išsamiai įvertinti ir priimant sprendimą visiškai neatsižvelgė į apelianto pateiktus rašytinius įrodymus, netinkamai įvertino liudytojų parodymus, kurie vienareikšmiškai pagrindė dalies ieškovo atliktų darbų trūkumus, o likusių darbų visiško neatlikimo faktą. Kita vertus, teismas taip pat netinkamai vertino ir apelianto nuostolius, dėl ieškovo netinkamai atliktų darbų, patvirtinančius įrodymus. Todėl, apelianto nuomone, priešieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodytos, bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės bei jas pagrindžiantys argumentai, įrodymai suponuoja priešieškinyje išdėstytų reikalavimų patenkinimą ir ieškinio atmetimą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-03-16 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog teismas pasisakė ir visapusiškai įvertino visus apelianto pateiktus duomenis, dėl jų pasisakė ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą; apeliantas nepateikė ir nepateikia jokių rašytinių įrodymų, jog ieškovas netinkamai vykdė sutartį, neatliko darbų ar atliko juos nekokybiškai.

12Apeliacinis skundas atmetamas.

13Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė Civilinio proceso kodekse numatytų įrodymų tyrimo bei vertinimo taisyklių, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nėra, sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 185, 263 str.).

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp šalių susiformavo statybos darbų rangos santykiai pagal 2006-06-19 statybos rangos sutartį Nr. 1, kuria ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti pastato statybos darbus, numatytus sąmatoje pagal atsakovo žemės sklype pagal projektą ir išduotą statybos leidimą, o atsakovas – priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą (b.l. 20-30, t.1). Ieškovas, reikalaudamas atsiskaitymo už atliktus darbus, rėmėsi atliktų darbų aktais ir PVM sąskaitomis-faktūromis, atsakovas pareiškė priešieškinį, kurį grindžia tuo, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo atsakovas 2006-11-30 nutraukė su UAB „Vilbosta“ Statybos rangos sutartį; po to darbų ieškovas neatlikinėjo, dėl ko 2006-11-30 atliktų statybos darbų aktas Nr. 6 už 2006 m. lapkričio mėn. neatitinka tikrovės, yra formalus ir nesukeliantis atsakovui jokių pasekmių.

15Kolegijos pažymi, kad nagrinėjamoje byloje buvo svarbu nustatyti, ar atsakovas (užsakovas) įgijo teisę reikalauti nutraukti sutartį, nes nuo to priklauso priešieškinio likimas.

16Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose teisės normose, tiek specialiosiose, reglamentuojančiose statybos rangos teisinius santykius (CK 6.662, 6.694 str., šalių statybos rangos sutarties nuostatai); norminiai aktai numato nekokybiškų darbų atlikimo pasekmes.

17Pagal CK normų nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus, su trūkumais ar be jų. Rangos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); su darbų priėmimo faktu susijęs prievolės apmokėti rangovui už atliktus darbus atsiradimas. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus.

18Nagrinėjamoje byloje atsakovas perdavimo-priėmimo darbų aktus pasirašė, jokių atliktų darbų kokybės trūkumų nenurodė (b.l. 31, 33, 35, 38, 41, 47, t.1). Atsakovas 2006-10-18 raštu pareiškė atsakovui pretenziją dėl nesavalaikio įsipareigojimų vykdymo ir pranešė, kad sulaiko rangovui priklausančios 34 000 Lt sumos sumokėjimą iki tol, kol UAV „Vilbosta“ užbaigs visus statybos darbus ir perduos juos užsakovui; bei nurodė, jog jeigu UAB „Vilbosta“ nepagrįstai atsisakys toliau vykdyti darbus objekte, užsakovas laikys tai esminiu sandoriu pažeidimu (b.l. 87 t.1); kolegija pažymi, kad pretenzijoje apie atliktų darbų kokybės trūkumus duomenų nėra. 2007-02-05 raštu dėl PVM sąskaitos-faktūros grąžinimo atsakovas grąžino jo atstovo pasirašytą 2006-11-30 atliktų darbų aktą ir sąskaitą-faktūrą ir konstatavo, kad 2006-11-30 užsakovas statybos rangos sutartį nutraukė, todėl atsisako apmokėti už darbus CK 6.655 str. 1 d. ir 6.87 str. 1 d. numatytais pagrindais (b.l. 44, t.1). Taigi iki civilinės bylos iškėlimo jokių duomenų apie atliktų darbų kokybės trūkumus nebuvo, paminėti atsakovo raštai (pretenzijos) negali būti vertinami kaip tinkamas pareiškimas apie sutartinių santykių nutraukimą, nes nebuvo reikalaujama taikyti kitą galimą pažeistos teisės gynimo būdą – įpareigoti atsakovą pašalinti projekto trūkumą, sumažinti atliktų darbų kainą arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 str. 1 d.).

19Pažymėtina, kad ir atsakovo procesiniuose dokumentuose net nepatikslinta, kokie konkretus trūkumai buvo, kada ir kokiu būdu jie buvo fiksuojami, kaip buvo susitarta dėl jų šalinimo, kaip buvo vykdoma jų šalinimo procedūra ir pan., apie trūkumus kalbama bendromis frazėmis. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nepateikta jokių rašytinių įrodymų atsakovo priešieškinio pozicijai pagrįsti, nenustatyta, kad atsakovas reikštų pretenziją dėl atliktų darbų trūkumų tokia forma, kaip nustatyta sutartyje. Apeliantas savo skunde be pagrindo nurodė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-11 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2008, kurioje paminėta, kad net ir tinkamo darbų priėmimo atveju užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdus, tačiau nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios – byloje nėra pateikta duomenų, kad po atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo paaiškėtų paslėpti priimtų darbų trūkumai. Teismas pagrįstai nesivadovavo liudytojų V. M., V. S. ir A .L. parodymais apie darbų trūkumus ir jų pašalinimą, nes pagal CK 6.662 str. 2 d nuostatas atliktų darbų kokybės trūkumų nenurodymas darbų priėmimo-perdavimo aktuose reiškia, kad trūkumų faktu vėliau remtis negalima; be to, liudytojai parodė, jog trūkumus darbų eigoje pašalino pats rangovas. Dėl analogiškų motyvų pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo teismui pateiktais statybos darbų žurnalais. Dėl išdėstyto kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentą, neva pirmosios instancijos teismas be pakankamo pagrindo laikė atliktų statybos darbų aktus tinkamais įrodymais byloje bei netinkamai vertino ir atmetė atsakovo pateiktus įrodymus apie atliktų darbų kokybės trūkumus. Kolegija taip pat sutinka su teismo išvada, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas įgijo teisę nutraukti sutartinius santykius dėl netinkamo sutarties vykdymo bei nutraukė sutartį šalių rangos sutarties 9 str. 1 ir 2 p. numatyta tvarka ir pažymi, kad pagrindų sutartinių santykių nutraukimui byloje nėra.

20Apelianto skundo argumentai dėl apskritai neatliktų darbų pagal statybos rangos sutartį taip pat atmetami. Rungimosi principas reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimą (CPK 178 str.). Ieškovas pateikė savo įrodymus apie darbų atlikimą – atsakovo atstovo pasirašytą 2006-11-30 atliktų darbų aktą ir jo pagrindų išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą (b.l. 46-47, t.1); atsakovas savo teiginį, jog akte paminėti darbai (plytų sienos pastatymas, perdangos montavimas, sąramų montavimas bei pertvarų mūrijimas) nebuvo atlikti, įrodinėjo kitu dokumentu – 2007-02-05 lydraščiu, kuriuo buvo grąžinta PVM sąskaita-faktūra, bei samprotavimais apie tai, kad tuo metu buvo šalinami tik iki 2006-10-18 atliktų darbų trūkumai, o tie statybos darbai, kurie yra paminėti 2006-11-30 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte, iš viso nebuvo vykdomi. Kolegija jau aptarė, kad įrodymų apie atliktų darbų kokybės trūkumus ir jų šalinimą nagrinėjamoje byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad įrodymai civiliniame procese vertinami vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kolegija sutinka, kad atsakovo (apelianto) samprotavimai nepaneigė ieškovo pateiktų įrodymų apie statybos darbų atlikimo faktą.

21Apeliacinio skundo argumentas, kad Statybos rangos sutartis buvo nutraukta dėl UAB „Vilbosta“ kaltės ir ieškovas turi prisiimti tokio elgesio visas pasekmes, t. y. atlyginti atsakovo patirtus nuostolius – 40 315,02 Lt netesybų, atsakovo sumokėtų butų pirkėjams pagal jų pretenzijas, atmetamas. Teismas pagrįstai nustatė, kad pagrindų sutartinių santykių nutraukimui byloje nėra ir sutartis nutraukta nebuvo, tuo pagrindu pagrįstai atmetė priešieškinio reikalavimą dėl atsakovo nuostolių atlyginimo.

22Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o apeliacinio skundo argumentai jų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.)

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti ieškovui UAB „Vilbosta“ iš atsakovo UAB „Mobusta“ 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 3. dalyvaujant atsakovo (apelianto) atstovui advokatui M. Intai,... 4. ieškovo atstovui advokatui A. Burinskui,... 5. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Mobusta“... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 58 452,64 Lt,... 8. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, pareiškė priešieškinį, kuriuo... 9. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-03-16 sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį... 12. Apeliacinis skundas atmetamas.... 13. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp šalių susiformavo statybos darbų... 15. Kolegijos pažymi, kad nagrinėjamoje byloje buvo svarbu nustatyti, ar... 16. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 17. Pagal CK normų nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo... 18. Nagrinėjamoje byloje atsakovas perdavimo-priėmimo darbų aktus pasirašė,... 19. Pažymėtina, kad ir atsakovo procesiniuose dokumentuose net nepatikslinta,... 20. Apelianto skundo argumentai dėl apskritai neatliktų darbų pagal statybos... 21. Apeliacinio skundo argumentas, kad Statybos rangos sutartis buvo nutraukta dėl... 22. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti... 25. Priteisti ieškovui UAB „Vilbosta“ iš atsakovo UAB „Mobusta“ 1 000 Lt...