Byla B2-1389-153/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016-11-03 kreditorių susirinkime pirmu darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo atsakovei BUAB „Magesta“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant pareiškėjos V. S. atstovui advokatui Ernestui Šapalui, atsakovės BUAB „Magesta“ atstovei advokatei Midai Vengeliauskaitei, bankroto administratorei Virginijai Šarkienei, žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi kreditorės V. S. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016-11-03 kreditorių susirinkime pirmu darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo atsakovei BUAB „Magesta“,

Nustatė

2Pareiškėjos V. S. atstovas prašė panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių 2016 m. lapkričio 3 d. susirinkime pirmu darbotvarkės klausimu priimtus nutarimus.

3Atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ atstovė advokatė Mida Vengeliauskaitė, bankroto administratorė Virginija Šarkienė prašo pareiškėjos skundo netenkinti, taikyti pareiškėjos skundui ieškinio senatį.

4Skundas tenkintinas.

5Pareiškėjos V. S. atstovas nurodė, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016 m. rugsėjo 26 d. susirinkime 7 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas įpareigoti bankroto administratorę per 15 dienų nuo šio nutarimo priėmimo parengti ir pateikti susipažinti kiekvienam iš įmonės kreditorių detalią ataskaitą apie įmonės per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, nurodant kiekvieno jų sudarymo datą, šalis, pobūdį, administratorės vertinimą, ar sandoris atitinka įmonės veiklos tikslus ir (ar) galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat pateikti vertinimą, ar nėra tyčinio bankroto požymių. Tuo pačiu nutarimu nutarta įpareigoti administratorę ataskaitą apie įmonės sandorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo jos pateikimo visiems kreditoriams susipažinti pateikti svarstyti įmonės kreditorių susirinkimui. Vykdydama kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytus bankroto administratorei nutarimus bankroto administratorė pateikė kreditoriams advokato V. Martovičiaus parengtą Įmonės sandorių teisinę analizę. Bankroto administratorės parengta įmonės sandorių teisinė analizė buvo apsvarstyta kreditorių 2016 m. lapkričio 3 d. susirinkime ir šią BUAB „Magesta“ sandorių teisinę analizę nutarta patvirtinti. Pareiškėja V. S. nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu, kuriuo nutarta patvirtinti BUAB „Magesta“ sandorių teisinę analizę dėl šių argumentų: 1) bankroto administratorė įvertino tik rašytines bendrovės sutartis, o ne visas tuo laikotarpiu bendrovės sudarytas sutartis. Pareiškėjos nuomone, tais atvejais, kai sandoriai sudaryti raštu (žodiniai sandoriai, sandoriai, sudaryti konkliudentiniais veiksmais), informacija apie sandorį privalo būti surinkta ir išanalizuota įvertinant įmonės apskaitoje fiksuotus duomenis, analizuojant ir vertinant tokių sandorių pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kitus įmonėje esančius dokumentus; 2) bendrovės sandoriai vertinti tik iš teisinės pusės, formaliai aiškinantis, ar tokie sandoriai sudaryti nepažeidžiant įstatyme nustatytos formos, yra pasirašyti tam teisę turinčių asmenų, sandorių dalykas neprieštarauja įstatymams ir pan. Ekonominis šių sandorių pagrįstumas, kurį būtina įvertinti nustatant, ar nėra sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, ataskaitoje vertintas itin fragmentiškai ir neišsamiai, nesiremiant jokiais įmonės turtinę padėtį sandorių sudarymo metu atspindinčiais dokumentais, neanalizuojant, ar sandoriai sudaryti rinkos kainomis, ar buvo ekonomiškai naudingi įmonei, ar nebuvo suteikta nepagrįsta pirmenybė atskiriems kreditoriams, taip pažeidžiant kitų kreditorių teises ir pan.; 3) bankroto administratorė pripažino, kad nėra įvykdžiusi ĮBĮ ir įmonės kreditorių jai nustatytų įsipareigojimų; 4) ataskaitoje nurodoma, kad 2014 m. pradžioje įmonė sudarė dvi pasaugos sutartis su įmonėmis UAB „G ( - )“ ir UAB „P( - )“. Pagal abi sutartis minėtoms bendrovėms buvo perduoti saugoti įmonei priklausę biliardo stalai ir kita įranga. Nors perduotos saugoti įrangos kiekiai labai panašūs, tačiau UAB „P( - )“ už pasaugą mokėta vos 210 Lt su PVM per mėnesį, o UAB „G( - )“ už įmonės turto saugojimą įsipareigota mokėti 54,38 Lt su PVM už vieną dieną, t. y. daugiau kaip 8 kartus didesnę kainą (~1686 Lt per mėnesį). 2015-06-01 (t. y. esant teisme priimtam pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei; prieš pat priimant nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, kuri priimta 2015-06-26) UAB „G( - )“ už turto pasaugą išrašė įmonei 17868,00 Lt sumos PVM sąskaitą faktūrą. Tą pačią dieną įmonė pardavė UAB „G( - )“ saugotą įrangą už analogišką sumą ir atsiradusius priešpriešinius reikalavimus viena kitos atžvilgiu įskaitė.

6Pagal ataskaitoje pateiktą informaciją, toks įskaitymas akivaizdžiai pažeidžia kitų kreditorių teises, kadangi įmonei esant nemokiai, pirmenybė atsiskaitant nepagrįstai buvo suteikta vienam iš kreditorių, kitiems kreditoriams prarandant galimybę bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus iš neteisėtai perleisto turto. Pažymėtina, kad pagal turimą informaciją, buvęs įmonės direktorius G. M. taip pat vadovauja UAB „G( - )“ (šiai bendrovei buvęs įmonės direktorius atstovauja ir įmonės kreditorių susirinkimuose), o tai, pareiškėjos manymu, akivaizdžiai patvirtina šių įmonių nesąžiningumą atliekant vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą.

7Atsakovės BUAB „Magesta“ atstovė procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje nurodė, kad su pareiškėjos V. S. skundu nesutinka, prašo taikyti ieškinio senatį ir pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti turėtas byloje bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjos.

8Pareiškėja nagrinėjamą byloje skundą privalėjo pateikti teismui vėliausiai 2016-11-17, o pareiškėjos atstovas skundą teismui per EPP pateikė 2016-11-18. Pareiškėja yra praleidusi LR ĮBĮ 24 str. 5 d. nustatytą terminą, todėl atsakovė, vadovaudamasi LR CK 1.126 str. 2 d., teismo prašo taikyti ieškinio senatį pareiškėjos reikalavimui panaikinti atsakovės 2016-11-03 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą. Tokią teisės taikymo taisyklę / precedentą sukūrė Kauno apygardos teismas 2012-11-12 nutartimi civ. byloje Nr. B2-2343- 343/2012.

9Atsakovės manymu, BUAB „Magesta“ 2016-09-26 kreditorių susirinkimo septintuoju darbotvarkės klausimu nurodytas bankroto administratorei „Dėl įpareigojimo pateikti administratorės veiklos ataskaitą“ įpareigojimas nepatenka į bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijos ribas. Bankrutavusios įmonės sandorių, sudarytų per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, vertinimas ir sprendimai dėl priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, sandorių ginčijimo ir reikalavimo bankrotą pripažinti tyčiniu yra bankroto administratoriaus kompetencija (LR ĮBĮ 11 str. 5 d. 8 p.). Kreditorių susirinkimas kompetencijos tikrinti / vertinti sandorius ir spręsti dėl jų ginčijimo ar tyčinio bankroto fakto nustatymo neturi, kaip neturi ir teisės spręsti pagal pavedimo prievolę advokato atlikto sandorių teisinio vertinimo pagrįstumo klausimo. Toks teisinis reglamentavimas patvirtina, kad nieko bendra su administratoriaus veiklos ataskaita neturintis ginčijamas kreditorių susirinkimo sprendimas jokių teisinių pasekmių nelemia, kaip nelemia jokių teisinių pasekmių ir ginčijamu sprendimu patvirtinta atsakovės sandorių teisinė analizė. Teisinių pasekmių neturinčiu, kreditorių, administratoriaus ir įmonės teisių ir pareigų atsiradimo, pakeitimo ar pabaigos nelemiančiu, kreditorių sprendimu kreditorių teisės negali būti pažeistos, todėl pareiškėja neturėjo teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos, o teismas imtis bylos nagrinėjimo (LR CPK 5 str.), t. y. vadovaudamasis LR CPK 137 str. 2 d. 1 p. teismas turėjo atsisakyti priimti pareiškėjos skundą. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje pareiškėjos skundas yra priimtas, taikytina LR CPK 293 str. 1 p. numatyta nuostata ir byla nutrauktina.

10Pareiškėja nenurodė jokių sandorių teisinėje analizėje nesančių žodine forma ar konkliudentiniais veiksmais sudarytų atsakovės sandorių, todėl šis pareiškėjos faktinis argumentas nepagrįstas jokiais leistinais įrodymais (LR CPK 178 str.) ir atmestinas. Kreditoriai, nesutikdami su atsakovės administratorės sprendimais neginčyti sandorių ir neteikti teismui reikalavimo dėl tyčinio bankroto fakto nustatymo, turi teisę patys imtis pažeistos teisės teisminės gynybos: 1) teikdami reikalavimus dėl sandorių negaliojimo ir negaliojimo pasekmių / restitucijos taikymo actio Pauliana teisės instituto pagrindais; 2) teikdami reikalavimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (LR ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.). Atstovė nurodė, kad net ir konsoliduota bankrutavusios įmonės kreditorių valia dėl sandorių ginčijimo yra rekomendacinio pobūdžio ir nelemia administratoriui pareigos imtis teisminės bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių gynybos, tuo labiau jeigu administratorius neturi faktinių duomenų / įrodymų kreditorių siekiams / reikalavimams pagrįsti. Su atsakove susijusių asmenų balsavimas kreditorių susirinkime už sandorių teisinės ataskaitos tvirtinimą taip pat nepažeidžia kreditorių teisių, nes su bankrutavusia įmone susijusiems kreditoriams LR ĮBĮ nenustato jokių kreditorių teisių ribojimų, o ginčijamas kreditorių sprendimas jokių teisių ir pareigų atsakovei, kreditoriams, tarp jų ir susijusiems su atsakove, ir administratorei nesukūrė, nepakeitė ir nepanaikino.

11Atsakovės BUAB „Magesta“ bankroto administratorė teismo posėdyje nesutiko su pareiškėjos skundu, prašė vadovautis BUAB „Magesta“ atstovės advokatės teisiniu ginčo santykių vertinimu ir nurodė, kad BUAB „Magesta“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą pateikti ataskaitą apie BUAB „Magesta“ per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius. Bankroto administratorė užsakė šią paslaugą advokatų kontoroje, teisininkai atliko BUAB „Magesta“ sudarytų sandorių teisinį vertinimą, šį vertinimą bankroto administratorė pristatė kreditoriams. Sutinka su pareiškėjos atstovo argumentu, kad ne visai tiksliai atliko jai pavestą kreditorių susirinkimo nutarimu pavedimą, tačiau nemano, kad dėl to turėtų būti panaikintas susirinkime priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas. Bankroto administratorės vertinimu, teisinė išvada netrukdo bankroto administratorei kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto ar BUAB „Magesta“ sudaryto sandorio dėl stalų perleidimo. Bankroto administratorės nuomone, dėl BUAB „Magesta“ teisės pažeidimo vykdant įsipareigojimus kreditoriams susiformavo po to, kai bankroto administratorei buvo perduoti BUAB „Magesta“ finansiniai dokumentai, tačiau kreditorių susirinkime bankroto administratorė apie tai nekalbėjo. Bankroto administratorė yra 2016 m. rugsėjį gavusi iš BUA „Magesta“ buvusio vadovo sutartis, kurių pagrindu BUAB „Magesta“ vykdė įsipareigojimus, ir PVM sąskaitas faktūras, tačiau teisininkams bankroto administratorė teisiniam vertinimui pateikė tik sutartis, kitų finansinių dokumentų vertinimas nebuvo atliktas ir pristatytas kreditorių susirinkimui. Todėl sprendžia, kad iš dalies įvykdė kreditorių susirinkime jai nustatytą įpareigojimą. Bankroto administratorė nesutinka su pareiškėjos atstovo argumentais, kad nepateikė iki 2016 m. lapkričio 3 d. pareiškėjos rašytinės nuomonės dėl teisinės ataskaitos vertinimo, šiai aplinkybei patvirtinti bankroto administratorė nurodė, kad kreditorių susirinkimo protokole pažymėta, jog bankroto administratorė supažindino kreditorius su pareiškėjos balsavimo prieš sprendimo motyvais, kurie pridėti prie kreditorių susirinkimo protokolo. Bankroto administratorė nesutinka su pareiškėjos atstovo paaiškinimu, kad 2016 m. rugsėjo 26 d. ir 2016 m. lapkričio 3 d. buvo išklausyta bankroto administratorės veiklos ataskaita, taip, kaip tai nurodyta 2016 m. rugsėjo 26 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 7 punkte, bankroto administratorės manymu, kreditoriai ją įpareigojo pateikti duomenis apie BUAB „Magesta“ sudarytus sandorius, tai bankroto administratorė padarė taip, kaip suprato esant tinkama.

12Suinteresuotas asmuo kreditorius G. M. atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad ginčijamu klausimu kreditorių susirinkime priimtas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, už jį balsavo dauguma kreditorių. Bankroto administratorė tinkamai atliko jai pavestas pareigas. Pareiškėja savo teiginiais klaidina teismą, pareiškėjos nurodytos UAB „Magesta“ ir UAB „G( - )“ sutarties sudarymo metu susiklostė aplinkybės, dėl kurių biliardo stalai buvo perduoti UAB „G( - )“, nes atsakovė neturėjo sąlygų stalų saugoti, taigi stalai buvo parduoti UAB „G( - )“, atsiskaityta skolų įskaitymo būdu. Dėl pareiškėjos nepagrįstų skundų yra vilkinama bankroto procedūra.

13Suinteresuotas asmuo kreditorė kredito unija Centro taupomoji kasa sutiko su pareiškėjos skundu, prašė skundą patenkinti ir nurodė, kad bankroto administratorės ataskaita yra neišsami. Kreditorės manymu, neįtikėtina, kad atsakovė BUAB „Magesta“ per 36 mėnesius sudarė tik skundžiamu nutarimu patvirtintoje ataskaitoje nurodytus sandorius, dvi pirkimo–pardavimo sutartis, kurių bendra vertė 4901,82 Eur. Bankroto administratorė neįvykdė jai priskirtos pareigos per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 11 str. 5 d. 8 p.). Taip pat kreditorės manymu, teisingai pareiškėjos skunde nurodyta, kad būtina įvertinti sandorių sudarymo ir vykdymo aplinkybes, sandorių sudarymo laiką, jų atitikimą įmonės veiklos tikslams, ekonominį pagrįstumą ir naudingumą ir t. t. Atsakovės ataskaitoje turi būti pateiktos aiškios ir argumentuotos išvados, ar sudarytais sandoriais nebuvo pažeistos pačios įmonės ir jos kreditorių teisės ir ar nėra tyčinio bankroto požymių. Administratorės neveikimas nenaudingas bankrutavusiai įmonei. Sutiktina, kad įmonės kreditoriams nėra suteiktos teisės įpareigoti administratorę vienaip ar kitaip vertinti konkrečius sandorius ar kreiptis dėl jų ginčijimo į teismą, tačiau kreditoriai gali reikalauti iš bankroto administratorės ataskaitos ir ją tvirtinti, todėl ataskaitos patvirtinimas galimas, kai bankroto administratorė tinkamai atlieka jai pavestą įpareigojimą, pareigas.

14Apklaustas teismo posėdyje liudytojas S. V. paaiškino, kad jis būdamas kreditorių susirinkimo pirmininku pasirašė kreditorių susirinkimo protokolus, tvirtina jų turinį, tačiau negali smulkiai paaiškinti kreditorių susirinkime vykusias diskusijas, bet yra tos nuomonės, kad bankroto administratorė turėtų labiau pasirūpinti kreditorių interesais, kadangi bankroto procesas užtruko, kreditoriai suinteresuoti, kad būtų atliekamas darbas, išieškotos skolos.

15Dėl termino skundui paduoti

16BUAB „Magesta“ atstovė advokatė prašo taikyti senatį pareiškėjos skundui, šis prašymas yra pagristas, nes pareiškėjos skundas dėl kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 3 d. nutarimo panaikinimo apygardos teisme per EPP sistemą gautas 2016 m. lapkričio 21 d. (reg. Nr. E1-43400), taigi praleidus 7 dienų nutarimo apskundimo terminą. Pareiškėjos atstovas, priešingai, nei teigia atsakovės atstovė, mano, kad terminas skundui paduoti skaičiuojamas nuo kreditorių susirinkimo protokolo įteikimo pareiškėjai. Nurodo, kad pareiškėjos skundas surašytas 2016 m. lapkričio 18 d., nes BUAB „Magesta“ kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 3 d. protokolas įteiktas pareiškėjai tik 2016 m. lapkričio 11 d. Taigi pareiškėjos atstovo manymu, 7 dienų terminas skundui paduoti dėl BUAB „Magesta“ kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 3 d. nutarimo panaikinimo nepraleistas.

17Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas 14 dienų terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013). Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, skundo dėl kreditorių susirinkimų nutarimų termino eigos pradžia siejama tiek su subjektyviuoju („sužinojo“), tiek su objektyviuoju („turėjo sužinoti“) momentais, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra ankstesnis. Vertinant, kada kreditorius turėjo sužinoti apie skundžiamų nutarimų priėmimą, taikomas apdairaus ir rūpestingo asmens, veikiančio tomis aplinkybėmis, elgesio standartas.

18Teismo vertinimu, pareiškėja, būdama tinkamai informuota apie šaukiamą kreditorių 2016 m. lapkričio 3 d. susirinkimą, tačiau neatvykusi į jį ir nesiėmusi veiksmų iš karto po kreditorių susirinkimo pabaigos susipažinti su susirinkimo rezultatais, veikė nepakankamai rūpestingai ir apdairiai. Toks neveikimas negali būti pateisinama priežastimi terminą skundui dėl skundžiamo BUAB „Magesta“ kreditorių susirinkimo nutarimo pateikti skaičiuoti nuo pareiškėjos atstovo advokato nurodomo faktinio sužinojimo apie priimtų nutarimų turinį momento (nuo 2016-11-11). BUAB „Magesta“ bankroto administratorė visus su skundžiamu nutarimu susijusius dokumentus pateikė pareiškėjai per 8 dienas, todėl pareiškėja turėjo galimybę pateikti skundą per įstatyme nurodytą terminą – 14 dienų (2016-11-17), tačiau to nepadarė, tad terminą skundui paduoti praleido. Teismas sprendžia, kad šis terminas yra nežymiai praleistas. Taip pat įvertinus, kad klausimas susijęs su kreditorių interesais bankroto byloje, terminas skundui paduoti atnaujinamas ir skundas nagrinėjimas iš esmės. Todėl atsakovės atstovės prašymas dėl senaties termino taikymo netenkintinas. Dėl bankroto administratorei nustatyto 2016 m. rugsėjo 26 d. įpareigojimo kreditorių susirinkime septintuoju darbotvarkės klausimu

19Pareiškėjos atstovas teigia, kad atsakovės BUAB „Magesta“ 2016 m. rugsėjo 26 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta išklausyti bankroto administratorės veiklos ataskaitą, tačiau bankroto administratorė ataskaitos kreditorių susirinkime taip, kaip nurodyta darbotvarkės 7 punkte, kreditoriams nepristatė.

20Atsakovės BUAB „Magesta“ atstovė ir bankroto administratorė teigia, kad veiklos ataskaita nebuvo numatyta pristatyti kreditorių 2016 m. lapkričio 3 d. susirinkime. BUAB „Magesta“ kreditoriai įpareigojo bankroto administratorę pateikti kreditoriams duomenis apie BUAB „Magesta“ sudarytų sandorių ataskaitą ir jų analizę. Bankroto administratorės ataskaita buvo BUAB „Magesta“ 2016 m. rugsėjo 26 d. kreditorių susirinkime pristatyta pirmuoju darbotvarkės klausimu.

21Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės BUAB „Magesta“ 2016 m. rugsėjo 26 d. kreditorių susirinkimo septintasis darbotvarkės klausimas buvo „Dėl įpareigojimo pateikti administratorės veiklos ataskaitą“, atsakovės BUAB „Magesta“ kreditorių 2016 m. rugsėjo 26 d. susirinkimas septintuoju darbotvarkės klausimu nutarė (1 t., b. l. 171): 1) įpareigoti įmonės administratorę per 15 dienų nuo šio nutarimo priėmimo parengti ir pateikti susipažinti kiekvienam iš įmonės kreditorių detalią ataskaitą apie įmonės per paskutinius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, nurodant kiekvieno jų sudarymo datą, šalis, pobūdį, administratorės vertinimą, ar sandoris atitinka įmonės veiklos tikslus ir (ar) galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, taip pat pateikti vertinimą, ar nėra tyčinio bankroto požymių; 2) įpareigoti administratorę ataskaitą apie įmonės sandorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo jos pateikimo visiems kreditoriams susipažinti pateikti svarstyti įmonės kreditorių susirinkimui.

22Teismo vertinimu, atsakovės BUAB ,,Magesta“ kreditoriai 2016 m. rugsėjo 26 d. nutarė įpareigoti administratorę patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, rezultatą sandorių ataskaitos forma. Teismo įsitikinimą, kad kreditoriai įpareigojo bankroto administratorę iki kito kreditorių susirinkimo patikrinti įmonės BUAB ,,Magesta“ sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, sustiprina tas faktas, kad byloje esančiame kreditorių susirinkimo protokole buvo pristatytas pareiškėjos V. S. pasiūlymas „Dėl įpareigojimo pateikti administratorės veiklos ataskaitą“. Taigi kreditorių 2016 m. rugsėjo 26 d. susirinkime septintuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas pareiškėjos V. S. pasiūlymas dėl galimybės pavesti bankroto administratorei parengti ir pateikti ataskaitą apie BUAB „Magesta“ sudarytus sandorius taip, kaip tai nurodyta esančiame byloje kreditorių susirinkimo protokole, o ne vien bankroto administratorės veiklos ataskaitą taip, kaip tai aiškina pareiškėjos atstovas.

23Dėl BUAB „Magesta“ kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 3 d. nutarimo panaikinimo

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs tiek esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tiek tai, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, turi panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

25Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nėra. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra aplinkybių, sudarančių pagrindą spręsti esant esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėtų nutarimų priėmimą.

26Pareiškėjos atstovas teigia, kad bankroto administratorė neišsiuntė pareiškėjos V. S. balsavimo prieš motyvų, dėl to kreditoriai neturėjo galimybės susipažinti su pareiškėjos argumentais dėl balsavimo prieš ataskaitos tvirtinimą, kuriuos pateikė pareiškėjos atstovas kartu su balsavimo biuleteniu (2 t., b. l. 33–36).

27BUAB „Magesta“ atstovė advokatė ir bankroto administratorė, priešingai, nei aiškina pareiškėjos atstovas, nurodė, kad byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad kreditoriai buvo supažindinti su pareiškėjos argumentais dėl balsavimo ,,prieš“ ataskaitos tvirtinimą. Bankroto administratorės paaiškinimą patvirtina kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 3 d. protokolas, kur pažymėta, kad kreditorė V. S. balsavo prieš ataskaitos tvirtinimą ir supažindino su pateiktais sprendimo motyvais (1 t., b. l. 80). Teismas yra tos nuomonės, kad bankroto administratorė tinkamai supažindino kreditorius su persiųstais pareiškėjos atstovo balsavimo motyvais prieš ataskaitos tvirtinimą, kadangi tai padarė kreditorių susirinkime iki ginčijamo nutarimo priėmimo (CPK 185 str.).

28Pareiškėjos atstovas teigia, kad bankroto administratorė neatliko jai pavesto darbo, o atlikta sandorių analizė yra neišsami ir prieštarauja bendrovės interesams.

29Teismas sutinka su pareiškėjos atstovo argumentais ir konstatuoja, kad bankroto administratorė neįvykdė BUAB „Magesta“ 2016 m. rugsėjo 26 d. kreditorių susirinkimo septintuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, įpareigojančio įmonės administratorę per 15 dienų nuo šio nutarimo priėmimo parengti ir pateikti susipažinti kiekvienam iš įmonės kreditorių detalią ataskaitą apie įmonės per paskutinius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, nurodant kiekvieno jų sudarymo datą, šalis, pobūdį, administratorės vertinimą, ar sandoris atitinka įmonės veiklos tikslus ir (ar) galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, taip pat pateikti vertinimą, ar nėra tyčinio bankroto požymių, ir pateikti šią ataskaitą svarstyti įmonės kreditorių susirinkimui.

30Apklausta teismo posėdyje bankroto administratorė patvirtino, kad nesuteikė kreditoriams informacijos apie bankrutavusios bendrovės per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, nes detalią ataskaitą parengė tik pagal bendrovės per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo sudarytas sutartis. Bankroto administratorės argumentas, kad už paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo esančias bendrovėje PVM sąskaitas faktūras ir kitus mokestinius dokumentus peržiūrėjo ir nenustatė pažeidimų, nesudaro pagrindo pripažinti, kad bankroto administratorė neprivalėjo šių dokumentų įtraukti į jos parengtą pranešimą kreditoriams ir susipažindinti kreditorius taip, kaip tai nutarta kreditorių 2016 m. rugsėjo 26 d. susirinkime.

31Atmestinas atsakovės BUAB „Magesta“ atstovės argumentas, kad kreditoriai neturėjo teisinio pagrindo duoti bankroto administratorei ginčo nutarime esančius įpareigojimus. Bylos duomenimis, bankroto administratorė neskundė kreditorių 2016 m. rugsėjo 26 d. susirinkimo nutarimo, kuriuo jai duoti kreditorių įpareigojimai dėl sandorių analizės. Taip pat apklausta teismo posėdyje bankroto administratorė pripažino, kad per 6 mėnesių laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo neinformavo kreditorių jokia forma (nei žodžiu, nei raštu) apie bankrutavusios bendrovės sudarytus sandorius per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo. Tad įvertinus tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p. numato, kad bankroto administratorė privalo patikrinti visus įmonės sandorius, sudarytus per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo, nėra pagrindo nesutikti su pareiškėjos atstovu, kad bankroto administratorė šio įpareigojimo neatliko taip, kaip nurodė kreditoriai, ir tai patvirtina rašytinė ataskaita (1 t., b. l. 8–76) ir kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 3 d. protokolas (1 t., b. l. 78–80), kuriame nepaminėtas nei vienas sandoris, sudarytas ne sutarties forma.

32Taip pat sutiktina su pareiškėjos atstovo argumentu, kad visgi bankroto administratorė keitė savo nuomonę ir nevienodai pristatė savo poziciją dėl ginčytinų sandorių ir tyčinio bankroto teismo posėdyje, ir kreditorių 2016 m. lapkričio 3 d. susirinkime. Pareiškėjos atstovo argumentus patvirtina bankroto administratorės paaiškinimas teismo posėdyje, jog bankroto administratorės parengtoje kreditorių susirinkimui ataskaitoje, bankroto administratorės manymu, sutartis dėl pasaugos su UAB „G( - )“ ir BUAB „Magesta“ priklausančių biliardo stalų perleidimas šiai bendrovei pažeidžia BUAB „Magesta“ teises ir bus ginčijamas teisme. Taip pat bankroto administratorės nuomone, tikėtina, kad bus kreiptasi į teismą dėl BUAB „Magesta“ tyčinio bankroto.

33Taigi nagrinėjamoje byloje esančioje BUAB „Magesta“ sutarčių teisinėje analizėje ir kreditorių susirinkimo protokole užfiksuota bankroto administratorės nuomonė visiškai skiriasi nuo išsakytos teismo posėdyje. Visos nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro pagrindą pripažinti, kad bankroto administratorė formaliai atliko kreditorių susirinkimo pavedimą, todėl pateikti kreditoriams duomenys apie BUAB „Magesta“ sudarytus sandorius neatspindi realios situacijos, nėra informatyvūs, tad riboja kreditorių galimybę gauti reikalingą informaciją ir neatitinka kreditorių 2016 m. rugsėjo 26 d. susirinkime nustatytų įpareigojimų bankroto administratorei dėl sandorių patikrinimo. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nustatyti kreditorių susirinkimo procedūriniai pažeidimai laikytini esminiais, lemiančiais kreditorių 2016 m. lapkričio 3 d. susirinkimo skundžiamo nutarimo dėl BUAB „Magesta“ sandorių teisinės ataskaitos neteisėtumą, taigi ir daugumos kreditorių valios ir teisėtų interesų pažeidimą. Todėl pareiškėjos skundas tenkintinas, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas panaikinamas kaip neatitinkantis įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 5 d. 8 p., CK 1.5 str.).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Dėl skundo nagrinėjimo pareiškėja patyrė bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėjai byloje atstovavo advokatų profesinės bendrijos IN JURE advokatas Ernestas Šapalas. Iš advokatų profesinės bendrijos IN JURE surašytos PVM sąskaitos faktūros matyti, kad advokatas susipažino su kreditorių susirinkimo medžiaga, parengė pareiškėjos vardu skundą, pateikė skundą teismui, susipažino su dalyvaujančių byloje asmenų atsiliepimais, bylos medžiaga, savarankiškai parengė prašymus, įrodymus teismui, konsultavo pareiškėją, pasirengė bylos nagrinėjimui, dalyvavo trijuose teismo posėdžiuose. Už šias teisines paslaugas advokatų profesinei bendrijai IN JURE pareiškėja sumokėjo 2588,19 Eur (2017-05-31 kasos pajamų orderis INJU Nr. 17-10).

36Pareiškėjos atstovo prašomų atlyginti V. S. išlaidų advokato pagalbai dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.18, 8.16, 8.2 punkte nurodyto dydžių. Teismas, tenkindamas pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės, įvertino bylos sudėtingumą (nėra sudėtinga), sprendžiamus teisinius klausimus (teismų praktika šiais klausimais suformuota), laikotarpį, per kurį byla buvo išnagrinėta teismo posėdžiuose (per tris teismo posėdžius nuo 2016-11-21 ). Patenkinus pareiškėjos skundą, šios 2588,19 Eur išlaidos priteistinos iš atsakovės BUAB „Magesta“.

37Atsakovei BUAB „Magesta“ bylinėjimosi išlaidos dėl advokato teisinių paslaugų apmokėjimo patenkinus pareiškėjos skundą nagrinėjamoje byloje nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., 2 d.).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, 290, 291 ir 335 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

39Pareiškėjos V. S. skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ kreditorių 2016 m. lapkričio 3 d. susirinkimo nutarimų panaikinimo patenkinti, skundžiamą nutarimą panaikinti.

40Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ (į. k. 123417267, Vilnius, Užupio g. 19, bankroto administratorės adresas: Kaunas, Elektrėnų g. 8C) teisinių paslaugų išlaidas – 2588,19 (du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus devyniolika centų) Eur pareiškėjai V. S. (a. k. ( - ) Vilnius, ( - )).

41Įpareigoti bankroto administratorę informuoti kreditorius apie teismo nutartį.

42Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Vilijai... 2. Pareiškėjos V. S. atstovas prašė panaikinti... 3. Atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“... 4. Skundas tenkintinas.... 5. Pareiškėjos V. S. atstovas nurodė, kad bankrutavusios... 6. Pagal ataskaitoje pateiktą informaciją, toks įskaitymas akivaizdžiai... 7. Atsakovės BUAB „Magesta“ atstovė procesiniuose dokumentuose ir teismo... 8. Pareiškėja nagrinėjamą byloje skundą privalėjo pateikti teismui... 9. Atsakovės manymu, BUAB „Magesta“ 2016-09-26 kreditorių susirinkimo... 10. Pareiškėja nenurodė jokių sandorių teisinėje analizėje nesančių... 11. Atsakovės BUAB „Magesta“ bankroto administratorė teismo posėdyje... 12. Suinteresuotas asmuo kreditorius G. M. atsiliepime į... 13. Suinteresuotas asmuo kreditorė kredito unija Centro taupomoji kasa sutiko su... 14. Apklaustas teismo posėdyje liudytojas S. V. paaiškino,... 15. Dėl termino skundui paduoti... 16. BUAB „Magesta“ atstovė advokatė prašo taikyti senatį pareiškėjos... 17. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 18. Teismo vertinimu, pareiškėja, būdama tinkamai informuota apie šaukiamą... 19. Pareiškėjos atstovas teigia, kad atsakovės BUAB „Magesta“ 2016 m.... 20. Atsakovės BUAB „Magesta“ atstovė ir bankroto administratorė teigia, kad... 21. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės BUAB „Magesta“ 2016 m. rugsėjo... 22. Teismo vertinimu, atsakovės BUAB ,,Magesta“ kreditoriai 2016 m. rugsėjo 26... 23. Dėl BUAB „Magesta“ kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 3 d.... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 25. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl kreditorių dalyvavimo, nustatytos... 26. Pareiškėjos atstovas teigia, kad bankroto administratorė neišsiuntė... 27. BUAB „Magesta“ atstovė advokatė ir bankroto administratorė, priešingai,... 28. Pareiškėjos atstovas teigia, kad bankroto administratorė neatliko jai... 29. Teismas sutinka su pareiškėjos atstovo argumentais ir konstatuoja, kad... 30. Apklausta teismo posėdyje bankroto administratorė patvirtino, kad nesuteikė... 31. Atmestinas atsakovės BUAB „Magesta“ atstovės argumentas, kad kreditoriai... 32. Taip pat sutiktina su pareiškėjos atstovo argumentu, kad visgi bankroto... 33. Taigi nagrinėjamoje byloje esančioje BUAB „Magesta“ sutarčių teisinėje... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 35. Dėl skundo nagrinėjimo pareiškėja patyrė bylinėjimosi išlaidų.... 36. Pareiškėjos atstovo prašomų atlyginti V. S. išlaidų... 37. Atsakovei BUAB „Magesta“ bylinėjimosi išlaidos dėl advokato teisinių... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1... 39. Pareiškėjos V. S. skundą dėl uždarosios akcinės... 40. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ (į. k.... 41. Įpareigoti bankroto administratorę informuoti kreditorius apie teismo... 42. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...