Byla 1-260-298/2014
Dėl to, kad kažkas jį pamokė. Jis dirbo (duomenys neskelbtini), o dabar, kol vyksta bylos nagrinėjimas, negali dirbti. Brolis kariuomenėje, tai gal E. M. nori užsidirbti. Jis nežino ar R. R. kažkada buvo sumuštas. Gal kaime diskotekoje gavo kokį antausį

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Mečkovskajai, I. Mialdunienei, dalyvaujant prokurorei A. Pupeikienei, kaltinamiesiems V. R., M. R., nukentėjusiojo atstovui adv. G. Leonovui, nukentėjusiajam E. M.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

3V. R. (V. R.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsiskyręs, ( - ) išsilavinimo, nesimokantis, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), 1 kartą baustas administracine tvarka, neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.;

5M. R. (M. R.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, ( - ) išsilavinimo, nesimokantis, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), nebaustas administracine tvarka, teistas, teistumas išnykęs,

6kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

Nustatė

7M. R. pažeidė viešąją tvarką, o būtent jis:

82013 m. birželio 30 d. apie 19.30 val. ( - ), viešoje vietoje – kelyje, kitų žmonių - K. G. (K. G.), A. J. (A. J.), L. S., E. (E.) P., I. P. akivaizdoje, įžūliu elgesiu, t. y. E. M. nukritus ant žemės, gulinčiam ant žemės E. M. sudavus daugybinius smūgius kumščiais į galvą, veidą, krūtinę, po ko sudavus atsikėlusiam E. M. dešinės rankos kumščiu ne mažiau kaip 3 kartus į galvą, padarė nukentėjusiajam E. M. poodines kraujosruvas akių vokuose su kraujosruva kairės akies junginėje, odos įbrėžimą kaktos dešinėje, odos nubrozdinimą nugaroje, ties juosmens pirmuoju slanksteliu, kas sukėlė nukentėjusiajam E. M. fizinį skausmą ir nežymų sveikatos sutrikdymą, ir tokiu būdu demonstravo nepagarbą aplinkiniams, aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką,

9t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

10Kaltinamasis V. R. kaltu neprisipažino, paaiškino, kad 2013-06-30 atvyko į ( - ) kaimą, kur buvo jo tėvai, brolis M. R. su žmona ir vaiku, kitas brolis R. R. (R. R.) ir jo panelė. Jis buvo ten gal 10-15 min. Jis paskambino A. J. ir ėjo link automobilio, kuris stovėjo už kelio. Jį lydėjo M. R. ir R. R.. Prie kelio sustojo automobilis „( - )“. Grojo muzika, buvo visa kompanija. Kai kažkas išlipo, jis buvo prie savo automobilio „( - )“. Buvo jam iš matymo pažįstami: K. G. (K. G.), A. J. (A. J.), I. ir E. P., E. M.. Jie buvo išlipę. Jie kalbėjo su R. R.. Jis dėjo daiktus į bagažinę, kai prie jo priėjo neblaivus nukentėjusysis. Jam pačiam nepatinka girti žmonės. E. M. kažką jam aiškino, tačiau jis nesuprato ką. Pastarasis stovėjo su skardine rankoje. Visa ta kompanija ieškojo nuotykių. Link jo ėjo kaimynas A. J. ir nešė jam detalę. Jis pamatė, kad A. J. norėjo trenkti A. J.. Pastarasis jam netrenkė, nes A. J. pabėgo. Jis pamatė, kad situacija gali blogai baigtis. Jis norėjo uždaryti automobilio bagažinę ir pastūmė E. M., nes šis jam trukdė. Pastarasis atsisėdo ant žemės prie šiukšliadėžės. Jis matė, kad ta kompanija ieško nuotykių. Jie buvo agresyviai nusiteikę. Jam gėda buvo net prieš tėvus, kad čia kažkas atvažiavo ir triukšmauja. E. M. dar kažką kalbėjo. Jis atsisveikino su broliais ir išvažiavo. Vaikinai iš minėtos kompanijos dar neleido jam išvažiuoti stovėdami ant kelio. Broliai liko prie jo automobilio. Po to pastūmimo visi subėgo į krūvą. Kai jis išvažiavo, tai E. M. jau stovėjo. Nei vienas iš liudytojų nepatvirtino kaltinimo. Jie nemušė nieko. Nukentėjusysis buvo labai girtas, net nereikėjo jo pastumti. Jokių konfliktų jis nematė. Kai išvažiavo, kas toliau buvo, jis nežino. Jam išvažiuojant jo broliai ėjo link namų, buvo beveik kieme. Jaunuolių kompanija liko. Jis pasakojo tyrėjai, kad nežino, ką veikė ta kompanija visą naktį. Kai E. M. stovėjo šalia jo, pastarasis buvo girtas. Jis nepastebėjo E. M. veide jokio kraujo, ar mėlynių. Jis mano, kad E. M. viską taip pasakoja, kaip viską sugalvojo jo motina, o ne jis. Gal jis nepatinka jo motinai. Jis neturėjo su ja jokių konfliktų. Kaltu jis neprisipažįsta. Tik truputį pastūmė E. M.. Nuo to nukentėjusysis tik atsisėdo ant žemės. Pastarasis net nepaleido savo skardinės iš rankų. Jei M. R. trenktų nukentėjusiajam 10-15 kartų, tai iš žmogaus nieko neliktų. Brolis sportuoja, daug sveria. Nukentėjusiojo civilinio ieškinio jis nepripažįsta, nes jis nepagrįstas.

11Kaltinamasis M. R. kaltu neprisipažino, paaiškino, kad viskas buvo taip, kaip papasakojo V. R.. 2013-06-30 jis atvažiavo pas tėvus į kaimą su žmona ir vaiku. Ten buvo jo brolis R. R., tėvai. Po kažkurio laiko atvyko brolis V. R.. Pastarasis pasiėmė iš daržo ko jam reikia. Brolis V. R. skubėjo. Pabendravo ir išėjo su juo į kiemą. Kiti liko namuose. Jie ėjo link kelio prie brolio automobilio. Privažiavo automobilis „( - )“. Buvo 5 žmonės. K. G., A. J., E. M. jis pažįsta iš matymo. I. P. matė pirmą kartą. Automobilis sustojo juos pamatęs. K. G. pasisveikino. V. R. automobilis stovėjo už kelio ir V. R. priėjo prie jo. Visa kompanija buvo girta, su alumi. Jie nevartojo tą dieną alkoholio. Jis su šeima tą vakarą pasiliko pas tėvus. Kompanija rėkė. Pro namo langą žiūrėjo jo žmona. Jis nuėjo toliau nuo kompanijos. Kaimynas A. J. priėjo prie jų. A. J. kažką pradėjo ant pastarojo sakyti, keikėsi. A. J. apsisuko ir nuėjo namo. Jis stovėjo prie V. R.. R. R. kalbėjo su K. G.. Nukentėjusysis priėjo prie V. R. automobilio. Brolio bagažinė buvo atidaryta. Brolis norėjo uždaryti bagažinę, tai atstūmė E. M.. Nuo šio pastūmimo E. M. atsisėdo ant žemės. Pastarasis buvo labai girtas, laikė skardinę alaus rankoje. Šalia buvo daug žmonių. Jie galvojo, kad gal tuoj bus muštynės. Jų šeima žiūrėjo pro langą, tai jie viską girdėjo ir matė. Nuo jų jie buvo gal 14-15 metrų atstumu. V. R. atsisveikino, atsisėdo į automobilį ir išvažiavo. R. R. ir jis nuėjo namo. E. M. atsistojo ir kažką darė. Jis nežino, kas sumušė E. M.. Jei jis suduotų jam tiek smūgių, tai pas jį neliktų tik įbrėžimai. Jis tikrai nemušė jo. E. M. juos apkalba gal dėl to, kad kažkas jį pamokė. Jis dirbo ( - ), o dabar, kol vyksta bylos nagrinėjimas, negali dirbti. Brolis kariuomenėje, tai gal E. M. nori užsidirbti. Jis nežino ar R. R. kažkada buvo sumuštas. Gal kaime diskotekoje gavo kokį antausį.

12Nors kaltinamasis M. R. neprisipažino, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

13- nukentėjusiojo E. M. parodymais, kad 2013-06-30 buvo namuose. Jam paskambino draugas, atrodo K. G. ir pasakė, kad atvažiuos. Jie nuvyko prie upės, po to prie parduotuvės. Jis susiskambino su E. P. ir jį paėmė. Buvo jis pats, K. G., A. J., I. ir E. P.. Jis buvo išgėręs du butelius alaus. Kiti irgi gėrė alų. Važiuojant iš parduotuvės prie R. namų K. G. paprašė sustoti, nes pamatė stovinčius brolius R.. K. G. norėjo su jais pasisveikinti. Buvo visi trys broliai. Automobilis sustojo prie R. namo. Broliai stovėjo kitoje kelio pusėje. Išlipo K. G., po to A. J.. Kiti liko automobilyje. Jis pats sėdėjo priekyje, prie vairuotojo. Po to M. R. pašaukė jį ir jis priėjo. Iš karto nieko nekalbėdamas V. R. jam sudavė. Jis spyrė jam koja ir pataikė į krūtinę. Nuo jo smūgio jis nukrito aukštielninkas. Pribėgo M. R., kuris jį pradėjo mušti kumščiais į veidą. Pataikė 10-15 kartų. Pastarasis sudavė smūgius stipriai. Jis mušė kumščiais, tikrai ne delnu. Jis pataikė jam į veidą ir į galvą. Liko guzas galvoje. Sužalojimai krūtinėje liko dėl V. R. smūgių, kiti sužalojimai liko dėl M. R. smūgių. K. G. ir A. J. pradėjo M. R. traukti nuo jo. Po to jis neatsimena kaip priėjo prie automobilio. Gal buvo be sąmonės. A. J. po to jam pasakojo, kad prie automobilio pribėgo prie jo M. R. ir dar smogė jam kumščiais į veidą. Jį nuvežė prie upės. Jis nusimaudė. Tik namuose atsipeikėjo ir viską papasakojo motinai. Buvo iškviesta policija. Po šio įvykio brolių R. jis nematė. Kažkada jis matė muštynes, kai R. R. buvo sumuštas. Tik nedalyvavo šiose muštynėse. Kai priėjo, tai iš karto V. R. trenkė jam iš kojos, nieko neaiškinęs. Jis buvo išgėręs tik du ar tris butelius alaus. Nebuvo apsvaigęs nuo alkoholio. Viską atsimena. Jis neturi pagrindo apkalbėti brolius R.. Jis pareiškė ieškinį dėl 70 litų turtinės žalos, 5000 litų neturtinės žalos ir už advokato pagalbą 1000 litų. Jis palaiko savo ieškinį. Turtinę žalą sudaro sugadinti šortai ir marškinėliai. Jie buvo kruvini, tai nepavyko jų išskalbti. Neturtinę žalą sudaro tai, kad jis nedirbo 3 mėnesius, gulėjo ligoninėje. Kaltinamieji jo neatsiprašė. Jis nenori taikytis su jais. Ne tiesa, kad jis pasakojo kaime, kad nori tiesiog gauti pinigų iš kaltinamųjų.

14Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis E. M. patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 44-50);

15- liudytojos A. P. paaiškinimu, kad patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 85), paaiškino, kad įvykio metu dirbo Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinėje, 5 būryje, tyrėja. 2013-06-30 dirbo su S. S.. Buvo gautas iš budėtojo pranešimas, kad ( - ) kaime buvo sumuštas nepilnametis vaikinas. Jiems reikėjo vykti į ( - ), nes tas vaikinas ten gyveno ir jų ten laukė. Nuvyko minėtu adresu. Juos pasitiko nukentėjęs vaikinas E. M.. Jis pasakė, kad ( - ) kaime jį sumušė iš matymo pažįstami du vaikinai - broliai R.. Prie nukentėjusiojo namų buvo dar jo draugai. Bendravo su jais. E. M. ir jo draugai nurodė, kad buvo su automobiliu ( - ) kaime. B. R. pasisveikino su jo draugais. Po to jie priėjo prie automobilio ir pradėjo mušti E. M. kojomis į veidą. Tą patvirtino ir jo draugai. Viskas vyko ( - ) kaime. Tai buvo V. ir M. R.. Ant nukentėjusiojo buvo sumušimo požymių. Ant veido buvo apibrozdinimai. Nukentėjusysis rodė sumušimus ant šono. Jie pasiūlė jam iškviesti medikus. Jis atsisakė medikų pagalbos, buvo neblaivus. Jautėsi nuo jo alkoholio kvapas. Jis viską normaliai aiškino. Tikrai nebuvo labai girtas. Nukentėjusysis su mama pasakė, kad kreipsis į medikus ir į policiją kitą dieną. Jie nesurašė pareiškimo tą vakarą. Pasiūlė jiems kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Jie sakė, kad patys viską sutvarkys. Po to jie nuvyko į tą kaimą, kur gyveno broliai R.. Buvo M. R. su kompanija, jo tėvai. Jie paklausė, ar yra M. ir V. R.. Jiems atsakė, kad V. R. šiandien net nebuvo. Ji paklausė jų, ar jie pažįsta E. M. ir ar buvo konfliktas tarp jų. Jie atsakė, kad ne. Ji nepamena ar nukentėjusiojo akys buvo raudonos;

16- liudytojo A. J. paaiškinimu, kad patvirtina savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 97-98), paaiškino, kad E. M. jo draugas. B. R. jis pažįsta tik iš matymo. K. G. jo pažįstamas. 2013-06-30 atvyko prie upės ( - ) kaime. Jis vairavo automobilį „( - )“. Buvo penkiese: jis, K. G., E. M., I. P. ir jos brolis E. P.. Susitiko apie 17-18 val. Buvo netamsu. Alkoholį vartojo E. P.. Kiti jo nevartojo. Važiavo prie brolių R. namų ( - ) K. G. pamatė brolius ir paprašė sustabdyti automobilį. B. R. stovėjo prie savo namų. B. V., M. ir R. R.. Jis išlipi su K. G. iš mašinos ir priėjo prie jų. Daugiau žmonių jis nematė. Broliai stovėjo prie bendro kelio, prieš savo namus. Jie kalbėjosi. Kažkuris iš brolių priėjo prie automobilio ir įkišęs galvą pakvietė E. M.. Pastarasis išlipo iš mašinos ir priėjo prie jų. Vienas iš brolių trenkė E. M. koja per pilvą. Tai buvo V. R., kuris sudavė E. M. tik kartą. Nuo jo smūgio E. M. nukrito ant žemės. Po to gulintį E. M. pradėjo mušti M. R.. Pastarasis sudavė jam kumščiais kokius 3 smūgius. Gali būti, kad M. R. sudavė E. M. vieną kartą koja. K. G. bandė E. M. užstoti fiziškai, bet jam nepavyko. Jis bandė atitraukti vaikinus. Jis pats prašė, kad jie baigtų. Po jo žodžių vaikinai nustojo mušti E. M. ir šis priėjo prie automobilio. E. P. neprisimena kur buvo visą laiką. Atrodo jis sėdėjo automobilyje. I. P. atrodo buvo išlipusi iš automobilio. Kai E. M. priėjo prie automobilio, M. R. nuėjo jam iš paskos ir trenkė nukentėjusiajam kumščiu į veidą. Buvo vienas, ar du smūgiai. Kažkas davė E. M. skudurą nuplauti kraują, kuris bėgo nuo veido. E. M. veidas ir drabužiai buvo kruvini. Po to broliai R. pasakė vežti E. M., kad jie jo nematytų. Jis nuvežė E. M. prie upės. Su juo važiavo I. ir E. P.. K. G. liko. E. M. išsimaudė upėje, nuplovė kraują. Po to jis nuvežė jį namo. Patys vėl nuvyko prie upės. Po kažkiek minučių jiems paskambino E. M. mama ir paprašė vėl atvykti pas juos. Privažiavo prie jų namų. Ten jau buvo policijos pareigūnai. Su juo pareigūnai bendravo. Jis jiems aiškino, kad E. M. sumušė broliai R.. Anksčiau tarp jo ir brolių R. buvo normalūs santykiai. Jokių konfliktų neturėjo. Niekas kitas negalėjo sumušti tą vakarą E. M., nes buvo visą laiką kartu. Visi E. M. sužalojimai buvo nuo brolių. V. sudavė jam tik kartą per pilvą. Po to E. M. pradėjo mušti M.. Po šio įvykio jis nebendravo su broliais R.. Niekas iš jų jam neskambino ir negrasino. Atstumas nuo automobilio iki tos vietos, kur jie stovėjo, buvo maždaug 4-5 metrai. Prie automobilio priėjo M. R. ir pakvietė E. M.. E. M. buvo visą laiką sąmoningas. A. J. jis nepažįsta. Nematė jo tą vakarą. Išskyrus jų daugiau ten nieko nematė.

17Parodymų patikrinimo vietoje metu liudytojas A. J. patvirtino savo parodymus, duotus apklausos metu (1 t., b. l. 99-106);

18- liudytojo E. P. parodymais, kad E. M. jo pažįstamas. B. M. ir R. jis pažįsta tik iš matymo, V. nepažįsta. 2013-06-30 jis buvo neblaivus namuose ( - ) kaime. Atvažiavo sesė I. P. su savo draugu A. J.. Jie atvyko automobiliu „( - )“. Buvo K. G. ir E. M.. Jie susitarė važiuoti į piceriją, parduotuvę. Nusprendė nuvažiuoti prie upės. Pakeliui sustojo prie namų, kur stovėjo R. R. ir V. bei M. R.. Daugiau asmenų jis nematė. Broliai stovėjo priešais savo namą, kitoje kelio pusėje. Sustojo ant paties kelio, prie jų. Iš mašinos išlipo K. G., po to A. J. ir E. M.. Jis liko su sese automobilyje. Atstumas nuo automobilio iki jų buvo gal kokie 10 metrų. Jis pamatė, kad E. M. nugriuvo. Matė, kad A. J. ir K. G. jį pakėlė ir jie grįžo prie automobilio. Jis nebuvo išlipęs iš automobilio. Kai E. M. atsisėdo į automobilį, tai jis pamatė, kad iš jo nosies bėga kraujas. Neprisimena, ar jo rūbai buvo kraujuoti. E. M. paprašė nuvežti jį prie upės nusiplauti veidą. Viskas įvyko per 10 minučių. E. M. jam po to papasakojo, kad jį sumušė R. R. broliai. Jie sustojo vidury kelio, prieš R. namą. Kitoje pusėje stovėjo šiukšlių dėžės. Atvažiavo iš ( - ) pusės. Automobilis kaip važiavo taip ir sustojo. Sustojo nuo brolių pavažiavus apie 2 metrus. Jis sėdėjo iš dešinės prie durų, galinėje sėdynėje, K. G. sėdėjo viduryje, I. šalia jo. Jam buvo blogas matomumas, nes mašinos langai patamsinti, buvo kalniukas. Jis buvo neblaivus, tai negalėjo pastebėti kaip viskas įvyko. Jis nematė, kas iš brolių trenkė E. M., bet kažkas trenkė. Jis nematė, kad kažkas iš brolių sumuštų gulintį E. M.. Jam apie įvykį papasakojo A. J., E. M.. Jis negali papasakoti, kaip buvo iš tikrųjų, nes buvo neblaivus;

19- liudytojos I. P. parodymais, kad 2013-06-30 su A. J. buvo ( - ). Susitiko su K. G., E. M.. Visi nuvyko prie upės. Nuvyko paimti E. P.. Važiuojant prie upės K. G. pasakė sustoti prie brolių R. namų ( - ). Važiuojant ji matė stovinčius tris R. brolius. Jie stovėjo priešais savo namą, kitoje gatvės pusėje. Jie sustojo iš kitos gatvės pusės. Išlipo iš automobilio K. G. ir A. J.. Jiems nereikėjo pereiti gatvės tam, kad prieiti prie brolių. Automobilyje liko ji, E. M., E. P.. Ji su E. M. taip pat išlipo. Ji negirdėjo, kad E. M. kas nors kviestų išlipti. Kažkuris iš brolių pradėjo ginčytis su E. M. ir trenkė jam į krūtinę. E. M. nuo to smūgio nukrito. Ji pasišalino ir nebežiūrėjo. Ji girdėjo kaip ginčijasi V. R. su E. M.. V. R. ir sudavė E. M. į krūtinę, nuo ko jis nukrito ant žemės. Po kokių 10 min. atėjo A. J. ir pakvietė ją prie automobilio. Grįžusi ji pamatė E. M., kuriam iš nosies bėgo kraujas, rūbai buvo kruvini. E. M. paprašius nuvežė jį prie upės. Vairavo A. J.. Buvo ji, E. M. ir E. P.. Nuvyko prie upės. Po to nuvežė E. M. namo. Vėliau ji nebuvo privažiavusi prie E. M. namų. Nebendravo su policijos pareigūnais;

20- liudytojo R. R. parodymais, kad 2013-06-30 16 val., jo broliai M. R. ir V. R. buvo pas jų tėvus, buvo jo tėvai, jis, E. S., M. žmona, M. ir V.. V. R. susiruošė namo važiuoti savo automobiliu, jis su M. R. išėjo palydėti į kiemą. Kieme buvo jis, M. ir V.. Tuo metu privažiavo automobilis „( - )“, išlipo 4 vaikinai ir mergina. Visi girti: K. G., A. J., E. P. ir I. P., E. M.. Tuo metu jie buvo savo teritorijoje, savo namo kieme. Automobilis privažiavo prie gatvės. Į jų kiemą nebuvo įvažiavę. Visi išlipo iš automobilio. Jis ir jo broliai jau išėjo ant kelio visi trys, kad atvažiavę vaikinai neitų į kiemą. Visi stovėjo kitoje kelio pusėje. Nebuvo apie ką kalbėti, kadangi atvažiavę vaikinai visi girti buvo, rėkė, lakstė, agresyviai nusiteikę su alumi. Jis nežino, kodėl jie atvažiavo, jie nieko nekalbėjo. Priešais namą stovėjo V. R. automobilis. Pastarasis nuėjo atsiimt automobilio. E. M. stovėjo prie pat bagažinės. V. R. jį atstūmė, nes trukdė praeiti. V. R. įsėdo į automobilį ir išvažiavo link ( - ). Po to, kai V. R. pastūmė, E. M. atsisėdo ant žemės. Pastarasis buvo girtas, buvo nelygumų, tai dėl to nukrito. Jis nuėjo namo. Manė, kad kiltų konfliktas, nes girti lakstė, rėkė, matėsi, kad ieško nuotykių. Jis grįžo namo, iš paskos atėjo M. R. po poros sekundžių. Vaikinai ten palakstė ir išvažiavo. Prie jo jokių muštynių tikrai nebuvo. Buvo toks įvykis, gruodžio 25-26 d., kai girti pasivoliojo ir viskas. Jokių pykčių nebuvo. Jokio pareiškimo policijai nebuvo. Išsiaiškino viską. Visą laiką jis stovėjo kartu su broliais. Jis negalėjo kažko nematyti, muštynes iš karto pastebėtų. Jis neatkreipė dėmesio, ar E. M. dar sėdėjo kai atėjo namo. M. R. ant kelio stovėjo. Tarp M. R. ir E. M., kai pastarasis sėdėjo ant žemės, atstumas buvo kokie 15-20 metrų. Buvo dar asmenų. A. J. buvo atėjęs, kai jie privažiavo, jis ėjo keliu, priėjo pasisveikinti. Prie jo pradėjo kabintis ir jis pabėgo. Nežino, kur pastarasis ėjo, bet jis ėjo keliu. Jie jau buvo išėję iš kiemo. A. J. priėjo prie jų pasisveikinti. vaikinai pradėjo prie jo kabintis. Penkias minutes jie buvo lauke. B. V. įsėdo ir išvažiavo, jie nekalbėjo. Kitą dieną jam papasakojo A. J., kad prie jo kabinasi, kas kabinasi, nesakė. Jis matė, kad A. J. pabėgo. Anksčiau jo niekas to neklausė, dėl to ir nesakė šito. Kai buvo pastumtas E. M., A. J. jau buvo atėjęs.

21Parodymų patikrinimo vietoje metu liudytojas R. R. patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 120-125);

22- liudytojos E. S. parodymais, kad ji buvo susitikusi R. R. jo tėvų namuose. Susirinko M. R. žmona, V. R., tėvai. V. R. susiruošė važiuoti namo. Jie pasiliko namie, o M. ir R. nuėjo palydėti V.. Jie išėjo į kiemą trise. Namie jie išgirdo triukšmą, atvažiavo mašina prie tvoros. Tėvai, M. žmona ir ji pažiūrėjo pro langą. Tamsus automobilis sustojo prie tvoros, kur kelias. Iš jo išlipo keturi vaikinai ir mergina. Ji tik pažįsta K. G.. Atstumas nuo lango ir sustojusio automobilio 7-8 metrai. Buvo dar šviesu, regėjimas jos normalus. B. R. buvo prie V. automobilio kitoje kelio pusėje. Visi buvo prie V. mašinos. Atvažiavę vaikinai ir mergina lakstė ten, kur kelias. V. susiruošė, įlipo į mašiną ir nuvažiavo link ( - ), o R. ir M. grįžo namo. Visą situaciją jie stebėjo. Jokio konflikto ji nematė. Iki 5 min. užtruko M. su R. palydėti V.. Apie ką jie bendravo ji negirdėjo. Niekas į juos dėmesio nekreipė, atvažiavo girti, su alumi. V. susiruošė ir išvažiavo. Niekas su niekuo nesisveikino. Jokio fizinio kontakto nebuvo. Ne visą laiką ji žiūrėjo pro langą. Nieko negalėjo atsitikti per tą laiką;

23- liudytojo A. J. parodymais, kad gyvena ( - ) kaimynystėje su R. šeima. V. R. jam paskambino, kad atneštų jam detalę. Jis išėjo iš namų, paėmė detalę, ėjo keliu, šalia jų namo, šalia jo taip arti atvažiavo juodos spalvos automobilis „( - )“, atsistojo tiesiai ant kelio, išlipo vaikinai keturi ir viena mergina, visi vaikinai girti. Iš išvaizdos, būsenos matėsi, kad žmogus girtas. Jie jam tik iš matymo buvo pažįstami. Vieno vardas K., po to vieno pavardė J., merginos ir kitų iš vis nežino. Iš karto priėjo pasisveikinti, su A. J.. Pastarasis pirmas išlipo, norėjo suduoti jam smūgį, užsimojo. Jis nežino, kodėl jie atsistojo ant kelio. Jie iš karto pradėjo užsimoti link jo. A. J. nesudavė ir jis nuėjo namo sparčiu žingsniu. Jis nematė kur visi stovėjo. Matė tik atvažiavusiuosius, kurie išlipo. Vaikinus ir merginą. Buvo krūmai, brolių R. jis nematė. Žinojo, kad jie ten buvo, nes jie jam paskambino. Jis nebuvo užėjęs pas R., nenunešė detalės, nes jis iškarto pamanė, kad bus čia kažkas tai, nes atvažiavusieji dažnai geria, ne prie vieno jo priekabiavo;

24- liudytojo S. S. parodymais, kad dirba patrulių rinktinėje penktojo būrio patruliu. Iškvietimas į ( - ) buvo, buvo pranešimas, kad ( - ) kaime lyg tai buvo sumuštas nepilnametis. Buvo porininkė A. P.. Atvyko vakare į ( - ) kaimą, užėjo į namo kiemą, pasitiko prie namo moteriškė, nukentėjusysis, ir kompanija jaunuolių. Ar nukentėjusysis buvo namuose dabar jis pasakyti negali. Prie šito namo buvo gal apie šešis žmonės. Su ta kompanija motinos nebuvo, ji juos pasitiko prie namo. Paaiškino nukentėjusysis, kad sumušė pažįstami. Tarp jų kilo konfliktas. Jį sumušė vaikinai, du broliai R.. Motina maždaug jiems paaiškino, kur tie broliai gyvena, kad jie atvažiuoja pas senelius ar pas tėvus. Ar motina ar nukentėjusysis paaiškino, neatsimena, bet suprato, kurioje vietoje. Jie ten nuvyko dviese, bet nieko nesurado. Pasitiko vyras garbaus amžiaus, iš kurio sužinojo, kad jie yra išvažiavę. Pas nukentėjusįjį nebegrįžo. Nukentėjusysis su motina pareiškimo neparašė. Nukentėjusysis buvo girtas, ir jie paaiškino, kad jeigu tikrai žino kas, kreiptis į apylinkės inspektorių, privataus kaltinimo tvarka. Stipriai buvo girtas, bet savo veiksmus suprato. Sunkiai su juo buvo susikalbėti, bet paaiškino, kad sumušė broliai R.. Nukentėjusiojo buvo raudonas veidas ir nubrozdinimai ant veido po akim. Gali būti paraudonavęs ir nuo alkoholio ir nuo sumušimo;

25- liudytojos J. R. parodymais, kad 2013-06-30 buvo nuvykę į ( - ) kaimą, kur gyvena vyro tėvai, brolis R.. Namuose buvo tėvai, E. ir R., V. R.. V. susiruošė namo važiuoti. B. M. ir R. išėjo jo palydėti. Jokio stalo nebuvo, tik gėrė kavą, arbatą. Dažnai atvažiuoja, netoli gyvena. Buvo šviesu, gal 18-19 val. V. su mašina buvo atvažiavęs. Išėjo broliai M. ir R. jį palydėti. Jos liko namuose su E.. Išgirdo triukšmą lauke, mašinos sustojimo garsą, muzika grojo. Ji pažiūrėjo pro langą, nes vaikas lakstė. Namas ant posūkio, ir mašinos važinėja. Sustojo mašina, iš mašinos išlipo žmonės, keturi vaikinai ir mergina, alų turėjo su savimi, netgi ant mašinos stovėjo alus. Jie triukšmavo, kalbėjosi tarpusavyje, vaikščiojo aplink mašiną. V., M. ir R. nuėjo prie V. mašinos kitoje gatvės pusėje. Ji nematė, kad prie jų ta kompanija būtų priėjusi. V. išvažiavo namo, o M. ir R. sugrįžo namo. Kol jie grįžo namo, ji visą laiką žiūrėjo pro langą. Savo vaiką ji matė pro langą, viskas ten matėsi;

26- liudytojo K. G. parodymais, kad 2013-06-30 privažiavo prie brolių R. namų. Buvo jis, E. M., E. P., A. J., I. P.. A. J. vairavo automobilį, tai jis negėrė, o jie prieš tai visi gėrė. Negėrė dar I. P.. Jie buvo apsvaigę nuo alkoholio. Jis norėjo pasisveikinti su R., tai sustojo. R. stovėjo prie kelio. Šalia jo buvo kiti du broliai: M. ir V.. Iš mašinos išlipo A. J., po to I. P.. Paskui išlipo E. M.. Jis priėjo prie R. R.. Nuėjo su R. toliau pakalbėti. Nukentėjusysis dar nebuvo išlipęs iš mašinos. Jų automobilis sustojo ant kelio, namo pusėje. Broliai stovėjo kitoje kelio pusėje. Jis pamatė, kad V. R. pastūmė E. M. ir šis nukrito. Jie buvo šalia mašinos, o jis toliau už mašinos. Tarp jų buvo gal 10 metrų atstumas. Visi subėgo. Bandė aiškintis, kas įvyko. Kalbėjosi. Jis nematė, kad kažkas kažką dar padarytų E. M.. Jis buvo apklaustas policijoje (1 t., b. l. 86-87). Ten pasakojo netiesą, nes norėjo padėti E. M.. E. M. gal ir buvo sumuštas, tik ne jo akyse. Tuo metu jis buvo perėjęs kelią. Norėjo jau važiuoti, nuėjo į tualetą. A. J. nuvežė E. M. namo. Jis matė, kad buvo kažkiek kraujo ant E. M.. Jis buvo labai neblaivus, todėl jam buvo tas pats, kas atsitiko su E. M.. Jis sakė tyrėjai, kad buvo situacija, kad E. M. buvo sumušęs R. R.. Jis melavo pirmos apklausos metu. Anksčiau buvo su E. M. gerais draugais. Prieš apklausą policijoje jie kalbėjosi su visais, ką kalbėti, dėl to ir sutampa jo parodymai su E. M. parodymais. Po įvykio jis neturėjo jokių santykių su R.. Jis apkalbėjo brolius R. policijoje. Iki teismo su juos niekas nebendravo dėl jo parodymų teisme. Jokių grasinimų nebuvo. V. R. pastūmė E. M.. Jis buvo pas E. M. namuose, kai atvyko policija. Buvo 6 žmonės. Po to nuvyko pas E. M. namo, nes prieš tai A. J. vienas pastarąjį nuvežė namo. Jie nuvyko ten vėliau. Jie nesikalbėjo ten apie įvykį. Buvo atvykę dar du M. draugai. Šiuo metu jis nebendrauja su E. M.. Tuo metu 2013 m. birželį tarp jų buvo normalūs santykiai. Liudytojas K. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013-06-30 vakare, maždaug 20 val., susitiko su draugu A. J. ir kartu nuvažiavo paimti iš namų E. M.. Visi kartu nuvažiavo prie upės, o po to grįžo į ( - ) ir vėl važiavo prie upės. Grįžtant iš ( - ) prie upės važiavo pro namus, kur gyvena pažįstami broliai R.. Kadangi pamatė visus tris brolius, o būtent: M., R. ir V., stovinčius prie namo, paprašė, kad A. J. sustotų, nes norėjo su jais pasisveikinti. A. J. sustabdė automobilį ir abu kartu išlipo iš automobilio, E. M. liko mašinoje. Kartu nuėjo prie brolių R.. Stovėjo prie jų namo ir kalbėjosi. Po kelių minučių iš mašinos išlipo E. M., ar jis pats išlipo, ar jį kažkas pakvietė negirdėjo. Kažkuris iš brolių trenkė E. M., kaip trenkė nematė, nes kaip tik buvo nusisukęs, suprato, kad jam trenkė, nes, atsisukęs, pamatė, kad E. M. guli ant žemės. Netrukus prie jo pribėgo M. R. ir lyg tai kumščiu, viena ranka ar dviem neįsidėmėjo, trenkė gulinčiam ant žemės E. M., kiek pamena į galvą, ne mažiau 2 smūgių. Iš karto pribėgo prie jų, apkabino M. R. ir bandė jį atitraukti nuo E. M.. Kadangi M. R. aukštas ir stambus, jį atitraukti nelabai pavyko, tačiau M. R. dar sudavė E. M. kumščiu, kokios rankos, ar viena ranka ar dviem neįsidėmėjo, į galvą ne mažiau 2 smūgių po ko pats M. R. atsitraukė nuo E. M.. E. M. atsikėlė ir nuėjo prie mašinos. Pats nuėjo iki mašinos bagažinės, nes norėjo surasti skudurą E. M. kraujui nusivalyti, kadangi pastarajam iš nosies bėgo kraujas. Kol ieškojo skuduro, matė, kad prie mašinos prieina M. R., girdėjo, kad jis sakė, jog vežtų jį iš ten, ar jis dar mušė E. M., ar ne nežino, lyg tai ne. A. J. nuvežė E. į namus, o pats liko prie brolių R. namų. E. mušė ant kelio, priešais brolių R. namą. Ar šalia buvo kokių nors pašalinių žmonių neįsidėmėjo. Paskui pakalbėjo su broliais, kodėl jie sumušė E., jie paaiškino, kad todėl, jog prieš tai jis buvo sumušęs R. R., kiek pamena, visa tai vyko žiemos pabaigoje, tačiau R. R. tuo metu pareiškimo dėl sumušimo nerašė. Ar tą vakarą E. ką nors sakė broliams, ar ne nežino, kalbėjosi tuo metu su R. ir ką darė E., išlipęs iš mašinos, neatkreipė dėmesio (1 t., b. l. 86-87). Parodymų patikrinimo vietoje metu liudytojas K. G. patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 88-94).

27- liudytojos L. S. parodymais, kad gyvena ( - ) kaime. Vieni sako, kad ten ( - ) kaimas, kiti, kad ( - ). Apie įvykį 2013-06-30, prie R. namų gali pasakyti, kad tuo metu buvo savo namo darže. R. jos kaimynai. Buvo vakaras. Ji matė, kad atvyko jaunimas. Jie gėrė. Nieko ypatingo ji nematė. E. M. su R. kažką aiškinosi. Lauke buvo atvykęs su mašina K. G.. Buvo visi trys broliai R.. Visi vaikinai tai išeidavo, tai ateidavo. Pačių muštynių ji nematė. Policijoje (1 t., b. l. 116-117) ji papasakojo tiesą. Buvo ne visai muštynės, o tempimai. M. R. su E. M. kažką aiškinosi. Nedažnai pas brolius R. namuose vyksta muštynės. Gal ne taip surašė, nes ji rusiškai aiškino. Ji nebuvo girta, kai atvyko policija ją apklausti.

28- 2013-07-01 E. M. protokolu – pareiškimu, kad 2013-06-30 apie 19. 30 val. ( - ), viešojoje vietoje – gatvėje, K. G. ir A. J. akivaizdoje, be jokios priežasties jį sumušė M. R. ir V. R.. V. R. sudavus jam iš kojos į veidą, o M. R. sudavus jam ne mažiau 15 smūgių į veido, galvos, krūtinės sritis, dėl ko jis gydėsi ligoninėje, kur jam buvo nustatyta židininė smegenų kontūzija, kraujosruvos veide (1 t., b. l. 1);

29- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus Operatyvaus valdymo grupės specialisto tarnybiniu pranešimu dėl kūno sužalojimo, kad 2013-07-01 gautas Lazdynų GMPU ligoninės slaugytojos pranešimas, kad 2013-07-01 dėl smegenų sumušimo į ligoninę kreipėsi ir buvo paguldytas E. M., kuris medikams paaiškino, kad 2013-06-30 apie 19 val. jį sumušė iš matymo pažįstami vyrai (1 t., b. l. 2);

30- 2013-07-01 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nustatyta, kad 2013-07-01 buvo apžiūrėta įvykio vieta – žemės sklypo teritorija, esanti ( - ) (1 t., b. l. 18-23);

31- 2013-07-05 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad E. M. nustatyta poodinės kraujosruvos akių vokuose su kraujosruva kairės akies junginėje, odos įbrėžimas kaktos dešinėje, odos nubrozdinimas nugaroje. Sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais daiktais, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2013-06-30). Sužalojimai galėjo būti padaryti mažiausiai trimis trauminiais poveikiais. Sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais daiktais, kurių individualių požymių nenustatyta. Nustatyti kūno sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Pagal turimus medicininius duomenis galvos smegenų sumušimo diagnozė nepagrįsta objektyviais klinikinio ištyrimo bei instrumentinio (KT) tyrimo duomenimis, todėl sveikatos sutrikdymu nekvalifikuojama. Nustatyti kūno sužalojimai nebūdingi savęs žalojimui (1 t., b. l. 36-38);

32- 2013-12-20 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad E. M. nustatyti šie kūno sužalojimai: poodinės kraujosruvos akių vokuose su kraujosruva kairės akies junginėje ir nedidelis (0,5 cm) odos įbrėžimas kaktos dešinėje bei nedidelis (1x1,5 cm) odos nubrozdinimas nugaroje ties juosmens pirmuoju slanksteliu. Kraujosruvos padarytos paveikus kietu buku riboto paviršiaus, odos įbrėžimas kietu, smailų kampą, aštrią briauną turinčiu ir nubrozdinimas nugaroje kietu buku ar briauną turinčiu daiktais prieš kreipiantis medicininės pagalbos. Šie sužalojimai tiek pavieniui, tiek ir visumoje atitinka nežymaus masto sveikatos sutrikdymą. Ilgalaikis (ilgiau 10 d.) trukęs E. M. gydymas buvo pagrįstas galvos smegenų sumušimo diagnoze, kuriai pagrįsti esamų objektyvių medicininių duomenų nepakanka (buvę nusiskundimai sveikata gali būti paaiškinti lėtiniais pakitimais galvos smegenyse po anksčiau buvusios galvos traumos). Todėl kvalifikuojant kūno sužalojimą į galvos smegenų sumušimo diagnozę neatsižvelgiama. E. M. sužalojimo galimybė užduotyje nurodytu laiku ir būdu neatmetama. E. M. nustatytų sužalojimų jo kūne lokalizacija ir pobūdis nenurodo jo kūno padėties sužalojimo metu. Priklausomai nuo sužalojimo daiktų su kūnu kontaktavusio paviršiaus pobūdžio ir konfigūracijos tikėtina, jog sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau kaip dviem trauminiais poveikiais. Išskirti konkrečius daiktus, kuriais sužalojimai buvo padaryti, pagal esamus medicininius duomenis negalima. E. M. nustatyti kūno sužalojimai pagal savo pobūdį aktyvių veiksmų atlikimui netrukdė. Jei dėl galvos sumušimo, padarant kraujosruvas akių vokuose, buvo sutrikusi sąmonė, ko objektyviais medicininiais duomenimis patvirtinti negalima, tai sąmonę atgavęs jis galėjo būti aktyvus. Kraujosruvos akių vokuose ir akies junginėje paties kritimui ir atsimušimui į kietus daiktus nebūdingos (1 t., b. l. 54-55).

33BK 284 str. 1 d. numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Pagal BK 284 str. 1 d. dispoziciją visuomenės rimtis sutrikdoma įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais, kuriais demonstruojama nepagarba aplinkiniams ar aplinkai. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra tai, kad minėtais būdais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, todėl kaltininkas turi suvokti, kad savo veiksmais sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką, ir nori taip veikti (BK 15 str. 2 d. 1 p.). Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijunta šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ir pan. Apie visuomeninės tvarkos sutrikdymą gali rodyti tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įstaigų ar įmonių veikla ir pan. Smūgio į veidą sudavimas, yra susijęs su akivaizdžiu demonstravimu nepagarbos aplinkiniams ir dorovės nepaisymu. Tokie veiksmai laikomi įžūliais (LAT nutartys Nr. Nr. 2 K-659/2004, Nr. 2K-309/2009, Nr. 2K-248/2008).

34Dėl kaltinimo V. R., padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d.

35V. R. perduotas teismui kaltinant jį tuo, kad jis 2013 m. birželio 30 d. apie 19.30 val. ( - ), viešoje vietoje – kelyje, veikdamas bendrininkų grupėje, kitų žmonių – K. G., A. J., L. S., E. P., I. P. akivaizdoje, įžūliu elgesiu, t. y. tyčia suduodant E. M. vieną kartą koja į veidą, nuo ko E. M. nukrito ant žemės, M. R. gulinčiam ant žemės E. M. sudavus daugybinius smūgius kumščiais į galvą, veidą, krūtinę, po ko M. R. sudavus atsikėlusiam E. M. dešinės rankos kumščiu ne mažiau kaip 3 kartus į galvą, bendrais veiksmais padarė nukentėjusiajam E. M. poodines kraujosruvas akių vokuose su kraujosruva kairės akies junginėje, odos įbrėžimą kaktos dešinėje, odos nubrozdinimą nugaroje, ties juosmens pirmuoju slanksteliu, kas sukėlė nukentėjusiajam E. M. fizinį skausmą ir nežymų sveikatos sutrikdymą, ir tokiu būdu demonstravo nepagarbą aplinkiniams, aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

36Tiek kaltinamojo V. R., tiek nukentėjusiojo ir liudytojų parodymai apie V. R. padarytus veiksmus teisminio nagrinėjimo ir ikiteisminio tyrimo metu buvo prieštaringi. Kaltinamasis V. R. neigė padaręs nusikalstamą veiką. Jis pripažino tik pastūmęs nukentėjusįjį, nes pastarasis trukdė jam prieiti prie automobilio bagažinės, o nukentėjusysis pats nugriuvo, nes buvo labai neblaivus. V. R. teigė, kad po to iškart išvažiavo ir nematė, kas nutiko nukentėjusiajam.

37Nukentėjusysis teisme paaiškino, kad V. R. jam spyrė ir pataikė į krūtinę. Nuo pastarojo smūgio jis nukrito aukštielninkas. Sužalojimai krūtinėje liko dėl V. R. smūgių, kiti sužalojimai liko dėl M. R. smūgių. Šiuo atveju nesutampa kaltinime V. R. pateiktos aplinkybės, kad V. R. spyrė nukentėjusiajam į veidą. 2013-07-05 specialisto išvadoje Nr. ( - ) nenustatyta, kad nukentėjusiajam būtų padaryti sužalojimai krūtinėje. Liudytojas A. J. teisme paaiškino, kad E. M. sudavė V. R. tik kartą per pilvą. I. P. patvirtino, kad V. R. ir sudavė E. M. į krūtinę, nuo ko jis nukrito ant žemės. Liudytojas R. R. paaiškino, kad V. R. tik atstūmė E. M., nes jis trukdė praeiti.

38Taigi, byloje nenustatyta, kad V. R. tyčia sudavė smūgius nukentėjusiajam, kurie jam sukėlė sveikatos sutrikdymą. Tyčios sužaloti nukentėjusįjį ir sutrikdyti viešąją tvarką ir rimtį jo veiksmuose nėra. Teisme ištirtų įrodymų visuma nenustatyta, kad V. R. būtų sudavęs smūgius E. M., jį sužalojęs ar sukėlęs jam fizinį skausmą bei sutrikdęs viešąją tvarką. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausus kaltinamąjį, nukentėjusįjį ir liudytojus, teismas nenustatė, kad yra surinkta pakankamai objektyvių ir neginčijamų įrodymų patvirtinančių V. R. kaltumą. Byloje nebuvo surinkta pakankamai V. R. kaltumą patvirtinančių įrodymų, o pagal bendruosius baudžiamojo proceso pricipus ir nekaltumo prezumpcijos pagrindu visos byloje iškilusios abejonės, kurios negali būti pašalintos, sprendžiamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo). Todėl V. R. išteisintinas, jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK 284 str. 1 d. požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

39Dėl kaltinimo M. R., padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d.

40Nors M. R. teisminio nagrinėjimo metu neprisipažino susimušęs su nukentėjusiuoju, tvirtino jo nemušęs ir nesužalojęs, jo parodymų nepatvirtina kita bylos medžiaga.

41Nukentėjusysis teisme paaiškino, kad po to, kai V. R. jam trenkė, jis nugriuvo, pribėgo M. R.. Pastarasis jį pradėjo mušti kumščiais į veidą. Pataikė 10-15 kartų. M. R. sudavė smūgius stipriai. Jis mušė kumščiais, tikrai ne delnu. Jis pataikė į veidą ir į galvą. Liko guzas galvoje. Visi sužalojimai, išskyrus sužalojimus krūtinėje jam kilo nuo M. R. veiksmų.

42Kartu su nukentėjusiuoju buvę liudytojai A. J., E. P., I. P., bei liudytoja I. P. patvirtino, kad po įvykio E. M. veide buvo sužalojimai, jo veidas kraujavo ir buvo nubrozdinimų. Specialisto išvadoje patvirtinta, kad šie sužalojimai galėjo atsirasti nurodyto įvykio laiku ir nurodytomis aplinkybėmis. E. M. visą laiką buvo kartu su liudytojais, po įvykio A. J. nurodė, kad nuvežė nukentėjusįjį apsiprausti, todėl byloje nėra jokių įrodymų, kad sužalojimus nukentėjusysis galėjo patirti kitu laiku ir kitomis aplinkybėmis.

43Liudytojai A. J., E. P., I. P. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kur ir kokius smūgius M. R. sudavė nukentėjusiajam. A. J., K. G. detaliai nurodė parodymų patikrinimo vietoje, kokie smūgiai ir kur M. R. buvo suduoti.

44Be to, pažymėtina, kad K. G. teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai vertintini kritiškai, kadangi jis visiškai pakeitė savo poziciją nuo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų. Ir nors teisme K. G. nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu jis neteisingai apkalbėjo kaltinamuosius, tačiau teismas vadovaujasi K. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kadangi jie sutampa su kitų liudytojų parodymais. Pastarasis juos patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu.

45Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad M. R. viešoje vietoje, kitų žmonių akivaizdoje sudavė smūgius gulinčiam ant žemės E. M. kumščiais į galvą, veidą, krūtinę, po ko sudavus atsikėlusiam E. M. dešinės rankos kumščiu ne mažiau kaip 3 kartus į galvą, padarė nukentėjusiajam E. M. poodines kraujosruvas akių vokuose su kraujosruva kairės akies junginėje, odos įbrėžimą kaktos dešinėje, odos nubrozdinimą nugaroje, ties juosmens pirmuoju slanksteliu, kas sukėlė nukentėjusiajam E. M. fizinį skausmą ir nežymų sveikatos sutrikdymą, taip demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdydamas viešąją tvarką ir rimtį ir taip padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

46Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

47Skiriant bausmę atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuris priskiriamas nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str. 3 d.), į jo padarymo aplinkybes, motyvus ir tikslus, kaltės formą - tyčią, kaltinamojo asmenybę, kuris nebaustas administracine tvarka, teistas, tačiau teistumas išnykęs, vedęs, į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, todėl jam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

48Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė civilinį ieškinį 1893,21 Lt turtinei žalai atlyginti dėl E. M. gydymo (b. l. 84). Ieškinys įrodytas ir nors nepripažintas kaltinamojo M. R., tačiau pripažinus jį kaltu padarius šiuos sužalojimus nukentėjusiajam E. M., tenkintinas visiškai (BPK 115 str.).

49Nukentėjusysis E. M. pateikė civilinį ieškinį dėl 70 Lt turtinės ir 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (2 t., b. l. 66-68). Jame nurodė, kad dėl sumušimo 2013-06-30, kurį įvykdė M. R. ir V. R. jam buvo padaryti įvairūs kūno sužalojimai. Dėl iš nosies pradėjusio bėgti kraujo jam buvo sukruvinti šortai – 30 Lt vertės ir marškinėliai 40 Lt vertės. Neturtinė žala jam padaryta, nes kaltinamųjų veiksmai sukėlė jam ne tik sveikatos sutrikdymą, bet ir neigiamus išgyvenimus, dvasinius sukrėtimus, pažeminimą. Todėl prašo priteisti iš kaltinamųjų 70 Lt turtinės, 7000 Lt neturtinės žalos ir 1000 Lt patirtas bylinėjimosi išlaidas.

50Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai. Nustatydamas jos dydį teismas atsižvelgė į nukentėjusiojo patirtą fizinį skausmą, gydimosi trukmę, dvasinius išgyvenimus, kai konflikto metu buvo sužalotas, į nepatogumus, į jo emocinę būseną, į tų sužalojimų pasekmes, kad nukentėjusysis turėjo kreiptis į gydytojus, gydytis bei dėl to patirti nepatogumus. E. M. buvo sumuštas būdamas nepilnametis, neblaivus ir sunkiai orientuodamasis aplinkoje, negalėdamas tinkamai apsiginti, po sumušimo jis gydėsi ligoninėje. Nukentėjusiajam buvo sumuštas veidas, dėl ko jis patyrė nepatogumus. Pažymėtina, kad nusikaltimo pasekmės jau išnykusios. Teismas taip pat atsižvelgė, kad žala buvo padaryta tyčia, į kaltinamojo asmenybę ir turtinę padėtį, kuris nedirba, registruojasi darbo biržoje, yra vedęs. Tačiau pripažįsta, kad sveikatos sužalojimo atveju žalą padariusio asmens turtinė padėtis nėra lemiamu kriterijumi nustatant neturtinės žalos dydį. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, šiuo atveju yra sužalojimo pasekmės ir dėl to nukentėjusiojo patirti dvasiniai išgyvenimai. Įvertinęs visas turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkina iš dalies, E. M. priteisiant iš M. R. 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti (CK 6.250 str., CK 6.282 str. 3 d., BPK 115 str. 1 d.). Civilinio ieškinio dalis dėl turtinės žalos atlyginimo nepagrįsta jokiais įrodymais, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

51E. M. išlaidos advokato pagalbai patvirtintos ir priteistinos iš kaltinamojo (BPK 105 str. 1 d., 106 str. 2 d.).

52Įvertinus liudytojo K. G. parodymus ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, kurie iš esmės skiriasi, bei atsižvelgiant į prokurorės prašymą, - yra pagrindas manyti, kad teisme jis davė melagingus parodymus ir jo veiksmuose gali būti BK 235 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos sudėtis, apie ką praneština prokurorui (BPK 257 str.).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d., 5 d. 1 p., 304-305, 307-308 str.

Nutarė

54M. R. (M. R.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir nuteisti 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausme, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesisiję su darbu, bei per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

55Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus panaikinti.

56V. R. (V. R.) dėl kaltinimo, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

57Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus panaikinti.

58Nukentėjusiojo E. M. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš kaltinamojo M. R. 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

59Priteisti iš M. R. 1893,21 Lt Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

60Priteisti iš M. R. 1000 Lt nukentėjusiojo E. M. išlaidų advokato pagalbai.

61Vadovaujantis BPK 257 str. pranešti prokurorui, kad liudytojas K. G. (K. G.) gali būti padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 str. 1 d.

62Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 3. V. R. (V. R.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.;... 5. M. R. (M. R.), a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs,... 6. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.... 7. M. R. pažeidė viešąją tvarką, o būtent jis:... 8. 2013 m. birželio 30 d. apie 19.30 val. ( - ), viešoje vietoje – kelyje,... 9. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str.... 10. Kaltinamasis V. R. kaltu neprisipažino, paaiškino, kad 2013-06-30 atvyko į (... 11. Kaltinamasis M. R. kaltu neprisipažino, paaiškino, kad viskas buvo taip, kaip... 12. Nors kaltinamasis M. R. neprisipažino, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 13. - nukentėjusiojo E. M. parodymais, kad 2013-06-30 buvo namuose. Jam paskambino... 14. Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis E. M. patvirtino savo... 15. - liudytojos A. P. paaiškinimu, kad patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus... 16. - liudytojo A. J. paaiškinimu, kad patvirtina savo ikiteisminio tyrimo metu... 17. Parodymų patikrinimo vietoje metu liudytojas A. J. patvirtino savo parodymus,... 18. - liudytojo E. P. parodymais, kad E. M. jo pažįstamas. B. M. ir R. jis... 19. - liudytojos I. P. parodymais, kad 2013-06-30 su A. J. buvo ( - ). Susitiko su... 20. - liudytojo R. R. parodymais, kad 2013-06-30 16 val., jo broliai M. R. ir V. R.... 21. Parodymų patikrinimo vietoje metu liudytojas R. R. patvirtino savo parodymus,... 22. - liudytojos E. S. parodymais, kad ji buvo susitikusi R. R. jo tėvų namuose.... 23. - liudytojo A. J. parodymais, kad gyvena ( - ) kaimynystėje su R. šeima. V.... 24. - liudytojo S. S. parodymais, kad dirba patrulių rinktinėje penktojo būrio... 25. - liudytojos J. R. parodymais, kad 2013-06-30 buvo nuvykę į ( - ) kaimą, kur... 26. - liudytojo K. G. parodymais, kad 2013-06-30 privažiavo prie brolių R. namų.... 27. - liudytojos L. S. parodymais, kad gyvena ( - ) kaime. Vieni sako, kad ten ( -... 28. - 2013-07-01 E. M. protokolu – pareiškimu, kad 2013-06-30 apie 19. 30 val. (... 29. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus... 30. - 2013-07-01 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nustatyta, kad... 31. - 2013-07-05 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad E. M.... 32. - 2013-12-20 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad E. M.... 33. BK 284 str. 1 d. numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris viešoje... 34. Dėl kaltinimo V. R., padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d.... 35. V. R. perduotas teismui kaltinant jį tuo, kad jis 2013 m. birželio 30 d. apie... 36. Tiek kaltinamojo V. R., tiek nukentėjusiojo ir liudytojų parodymai apie V. R.... 37. Nukentėjusysis teisme paaiškino, kad V. R. jam spyrė ir pataikė į... 38. Taigi, byloje nenustatyta, kad V. R. tyčia sudavė smūgius nukentėjusiajam,... 39. Dėl kaltinimo M. R., padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d.... 40. Nors M. R. teisminio nagrinėjimo metu neprisipažino susimušęs su... 41. Nukentėjusysis teisme paaiškino, kad po to, kai V. R. jam trenkė, jis... 42. Kartu su nukentėjusiuoju buvę liudytojai A. J., E. P., I. P., bei liudytoja... 43. Liudytojai A. J., E. P., I. P. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu... 44. Be to, pažymėtina, kad K. G. teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai... 45. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 46. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.... 47. Skiriant bausmę atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir... 48. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė... 49. Nukentėjusysis E. M. pateikė civilinį ieškinį dėl 70 Lt turtinės ir 5000... 50. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo... 51. E. M. išlaidos advokato pagalbai patvirtintos ir priteistinos iš kaltinamojo... 52. Įvertinus liudytojo K. G. parodymus ikiteisminio tyrimo ir teisminio... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d., 5 d. 1 p.,... 54. M. R. (M. R.) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 55. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 56. V. R. (V. R.) dėl kaltinimo, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 57. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 58. Nukentėjusiojo E. M. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš... 59. Priteisti iš M. R. 1893,21 Lt Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos... 60. Priteisti iš M. R. 1000 Lt nukentėjusiojo E. M. išlaidų advokato pagalbai.... 61. Vadovaujantis BPK 257 str. pranešti prokurorui, kad liudytojas K. G. (K. G.)... 62. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...