Byla A-143-2323-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Dominykui Varnui, atsakovų atstovui Vygaudui Moliui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos K. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos K. S. skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja K. S. (toliau – pareiškėja, apeliantė) skundu (b. l. 3–7), kurį patikslino

5(b. l. 12–16), kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo (toliau – VĮ Registrų centro Kauno filialas) 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimą Nr. S-4171-2020/09; 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 389; 3) įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Kauno filialą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), 2004 m. lapkričio 29 d. ir 2005 m. gegužės 16 d. įregistruotus jų kadastro duomenų pakitimus bei trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, UAB „Auto ABC“) nuosavybės teises į šiuos kiemo statinius.

6Pareiškėja nurodė, kad UAB „Auto ABC“ vardu įregistruoti kiemo statiniai (tvora ( - ), kiemo asfaltbetonio aikštelė ( - ), betono plytelių aikštelė ( - ), estakada ( - ) ir kanalizacijos šuliniai ( - )), kurių unikalus Nr. ( - ), kartu su kitais UAB „Auto ABC“ pastatais, esančiais ( - ), faktiškai užima apie 1,20 ha teritoriją, nors pagal Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. potvarkiu Nr. 255 patvirtintą detalųjį planą ši teritorija turi būti 0,94 ha ploto. Kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), įregistravimas ir atitinkamas teritorijos išplėtimas trukdo natūra jai atkurti nuosavybės teises į gretimai esančią tėvo ir dėdės T. ir N. S. iki 1940 m. valdytą žemę. Pareiškėja nurodė, kad kiemo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), ir UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisės į juos buvo įregistruoti nesant dokumentų, kurie būtų sudarę pagrindą atlikti tokią registraciją. Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendime šie kiemo statiniai nėra minimi, o nekilnojamojo turto registratorius šių statinių registraciją atliko savavališkai konstatavęs, jog pagal kadastrinių matavimų bylos duomenis šie statiniai yra kitų UAB „Auto ABC“ pastatų priklausiniai. Pareiškėjos nuomone, skundžiamais sprendimais atsakovai VĮ Registrų centro Kauno filialas ir valstybės įmonė Registrų centras (toliau – VĮ Registrų centras) (toliau – ir atsakovai) neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė patenkinti jos prašymą išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ). Be to, ji prašė nekilnojamojo turto registratorius įvertinti kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), kiekio, dydžio ir dislokacijos duomenų pakeitimo, kuris buvo atliktas 2004–

72005 metų kadastrinių matavimų metu, teisėtumą, tačiau šio klausimo nekilnojamojo turto registratoriai neišsprendė.

8Atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepimu į skundą (b. l. 71–74) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

9VĮ Registrų centro Kauno filialas nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 9 d. pareiškėjos advokatas kreipėsi į jį su prašymu iki galo įvykdyti Centrinio registratoriaus 2009 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. 47 ir išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, unikalus

10Nr. ( - ), bei UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į juos. VĮ Registrų centro Kauno filialas atsisakė patenkinti prašymą. 2009 m. vasario 18 d. VĮ Registrų centro Kauno filialas, vykdydamas Centrinio registratoriaus 2009 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. 47, išregistravo UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), ir pačius kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )). Išregistravimo pagrindas – Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-301-713/2007 ir Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008. Pareiškėjos prašomi išregistruoti kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė, estakada, kanalizacijos šuliniai – 4 vnt.), kurių unikalus

11Nr. ( - ), yra įregistruoti Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6912/1995 pagrindu. Šių kiemo statinių pirminiai kadastriniai matavimai užfiksuoti 1995 m. vasario 20 d., t. y. kartu su 7 pagrindiniais pastatais. Pabrėžė, kad asmuo, siekiantis nuginčyti Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų teisingumą, turi įrodyti, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendime civilinėje byloje

12Nr. A2-301-713/2007, panaikinusiame Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-03837-451/2005, kuris buvo pagrindas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą – kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), ir UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į juos, taip pat Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-17-343/2008 duomenų apie Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6912/1995 panaikinimą nėra. Pažymėjo, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymuose nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Nekilnojamojo turto registratorius administracine tvarka negali keisti Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų (keisti įrašą apie daiktinės teisės turėtoją), kitaip vertindamas tuos pačius duomenis (įstatymų nustatytus dokumentus), kurie buvo pagrindas padaryti Nekilnojamojo turto registre pirminį įrašą.

13II.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimu

15(b. l. 155–159) atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

16Teismas nustatė, kad 2009 m. rugsėjo 9 d. pareiškėjos atstovas kreipėsi į VĮ Registrų centro Kauno filialą, prašydamas iki galo įvykdyti Centrinio registratoriaus 2009 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. 47 ir išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), bei UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į juos. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2009 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. S-4171-2020/09 atsisakė patenkinti tokį prašymą. Komisija 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 389 paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą. Šiuos teritorinio registratoriaus ir Centrinio registratoriaus sprendimus pareiškėja skundžia teismui. Teismas nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6912/1995 priėmimo bei jo pagrindu pastatų registravimo metu registruotinų objektų sąrašą nustatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 patvirtinta Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija (toliau – Instrukcija). Vadovaujantis Instrukcijos 1 punktu, pagrindinių UAB „Auto ABC“ pastatų registravimo metu pareigos registruoti kiemo statinius (priklausinius) teisės aktai nenustatė. Teisiškai registruotinų objektų sąrašas buvo išplėstas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1011 patvirtinus Teisinio statinių registravimo laikinąją tvarką (toliau – Tvarka) (1 p.). Civilinio kodekso (toliau – CK) (1994 m. gegužės 17 d. įstatymo

17Nr. I-459 redakcija) 153 straipsnio 1 dalis numatė, kad priklausinį, tai yra daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita. Teismas pažymėjo, jog, pagal teismų praktikoje nusistovėjusias teisės aiškinimo ir taikymo nuostatas daiktų – priklausinių – teisinio režimo klausimu, priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu, yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų dėl tarp daiktų nesamo

18teisiškai reikšmingo funkcinio ryšio. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą, taikydamas teisingumo ir protingumo kriterijus, teismas konstatavo, kad atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas teisėtai ir pagrįstai Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6912/1995 pagrindu, nors jame ir nenurodytus, kiemo statinius (tvorą, kiemo aikštelę, estakadą, kanalizacijos šulinius – 4 vnt.), kurių unikalus Nr. ( - ), įregistravo kaip pastato – administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ), priklausinius. Pareiškėja nepateikė jokių duomenų, paneigiančių šio atsakovo veiksmų teisėtumą. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, aukščiau nurodyti duomenys Nekilnojamojo turto registre dėl ginčo objektų ir nuosavybės teisių į juos yra teisingi, nes nenuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, duomenys apie daiktinės teisės turėtoją gali būti pakeisti tik tuo atveju, kai yra pateikiami nauji įstatymų nustatyti dokumentai apie daiktinės teisės pasibaigimą (daiktinės teisės turėtojo netekimą savo daiktinės teisės, šios teisės perleidimą kitam asmeniui ir pan.). Šios nuostatos yra taikomos nekilnojamojo turto registratoriui, kuris, kaip viešojo administravimo subjektas, administracine tvarka negali keisti Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų (keisti įrašą apie daiktinės teisės turėtoją), kitaip vertindamas tuos pačius duomenis (įstatymų nustatytus dokumentus), kurie buvo pagrindas padaryti Nekilnojamojo turto registre pirminį įrašą. Teismas, be to, pažymėjo, jog, reikalaudama panaikinti kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją ir nuosavybės teises UAB „Auto ABC“ vardu, pareiškėja rėmėsi tuo, kad neteisėta nurodytų daiktų teisinė registracija trečiojo suinteresuoto asmens vardu kliudo jai atkurti nuosavybės teisę į žemę, kurioje yra šie daiktai, natūra. Teismas nurodė, kad asmens nuosavybės teisės į konkretų daiktą teisinė registracija savaime negali pažeisti kito suinteresuoto asmens teisių, nes tai yra išvestinis veiksmas, kurį lemia nuosavybės teisės į tą registruotiną daiktą atsiradimo pagrindas (sandoris, administracinis aktas, naujo daikto sukūrimas ir kt.). Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos pasirinktas būdas, siekiant žemės, kurioje yra trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausančių kiemo statinių, pažymėtų inventoriniais indeksais ( - ) ir ( - ), priskirtų unikaliam Nr. ( - ), grąžinimo natūra, yra netinkamas norimam tikslui pasiekti: net jeigu būtų nuginčyta trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teisė į šiuos daiktus, jie vis tiek liktų ginčo žemės sklype, ir dėl to šis negalėtų būti laikomas laisvu (neužstatytu); nepaisant to, kam priklausytų nuosavybės teisė į nurodytus objektus, jiems eksploatuoti būtų reikalingas žemės sklypas. Tam, kad pareiškėja galėtų įgyvendinti savo siekį susigrąžinti ginčo žemę natūra, ši žemė teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pripažinta laisva (neužstatyta) miesto žeme, kuri pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnį nepriskirta valstybės išperkamai. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 88 str. 1 p.).

19III.

20Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 164–167) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Ginčas byloje vyksta dėl kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ). Šie statiniai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo pagrindu, nors jame ir nenurodyti. Teismas nepagrįstai šių aplinkybių nevertino kaip neteisėto teritorinio registratoriaus veiksmo. Jis nesiaiškino funkcinio daiktų ryšio, nenurodė teisės normos, kuria turėjo vadovautis teritorinis registratorius, pripažindamas trečiajam suinteresuotam asmeniui nuosavybės teises į ginčo statinius (priklausinius). Tiek pripažinti statinius vienas kito priklausiniais, tiek ir pripažinti asmenų nuosavybės teises į juos gali tik teismas. Atsakovas teismo funkcijų nevykdo. Teismas nepagrįstai rėmėsi CK

22153 straipsniu bei neįvardyta teismų praktika. Nepagrįsta išvada, kad nepateikė jokių įstatymų nustatytų dokumentų, patvirtinančių, jog daiktinė teisė pasibaigė arba pasibaigė teisės turėtojas.

232. Neaišku, ar teismas laiko statinius ( - ) ir ( - ) įregistruotais viešajame registre, nes tokie indeksai statiniams buvo pabandyti suteikti tik 2004–2005 metais. Ginčo statiniai nežymimi tokiais indeksais. Dėl parametrų skirtumų atsakovai net neįregistravo kiemo statinių kadastrinių matavimų. Teismas nukrypo nuo viešojo registro duomenų ir sukėlė dar didesnę painiavą. Jos tikslas – išregistruoti tuos kiemo statinius, kurie nepriklauso trečiajam suinteresuotam asmeniui ir yra laisvoje valstybinėje žemėje, grąžintinoje natūra.

243. Atkūrimo įstatymo 12 straipsnyje įstatymų leidėjo nustatytas teisinis reguliavimas, o ne faktinis niekam nepriklausančių daiktų ar jų dalių buvimas laisvoje valstybinėje žemėje yra pagrindas spręsti, ar galima grąžinti natūra atitinkamą žemės sklypą. Trečiojo suinteresuoto asmens neteisėtai naudojami ginčo statiniai ir jų dalys nėra kliūtis atkurti nuosavybės teises natūra, kadangi 1996 m. kovo 19 d. patvirtintame detaliajame plane jie nepažymėti kaip eksploatuojami teisėtai ir/ar kad šiai įmonei ar kitiems asmenims jiems eksploatuoti būtų reikalingas žemės sklypas.

25Atsakovai atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 175–177) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

261. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimas yra pagrindas išregistruoti kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), tačiau nėra pagrindas išregistruoti kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ). Pastarieji statiniai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo pagrindu. Procesas šioje byloje niekada nebuvo atnaujintas, sprendimas įsiteisėjęs.

272. Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo priėmimo metu teisinės registracijos atlikimą reglamentavusi Instrukcija numatė tik pagrindinių pastatų, statinių ir butų registravimą. Nebuvo numatytas įrašas apie pastatų priklausinius – kiemo statinius. Dėl to teisme nebuvo sprendžiamas kiemo statinių nuosavybės klausimas, bet vadovautasi CK 153 straipsnio nuostatomis. Ginčo kiemo statinių pirminiai kadastriniai matavimai buvo atlikti 1995 m. vasario 10 d. kartu su pagrindinių pastatų kadastriniais matavimais ir jų duomenys įrašyti kadastro ir registro duomenų byloje Nr. 24091. Kiemo statiniai teisėtai įregistruoti kaip pagrindinio pastato priklausiniai, nes pareiškėja neįrodė, kad šie statiniai neturi funkcinio ryšio su pagrindiniu pastatu ir nėra skirti jam tarnauti.

283. Pareiškėja teritoriniam registratoriui nereiškė reikalavimo panaikinti 2004 m. lapkričio 29 d. ir 2005 m. gegužės 16 d. įregistruotus kadastro duomenų pakeitimus. Skundžiamuose sprendimuose šiuo klausimu nebuvo pasisakyta, todėl pagrįstai jis nebuvo sprendžiamas ir administracinėje byloje.

294. Ginčo statiniai nėra laisvoje valstybinėje žemėje. Žemės sklypas yra suformuotas detaliuoju planu, teisėtai naudojamas UAB „Auto ABC“ ir jame, be ginčo kiemo statinių, yra nuo 1995 m. spalio 17 d. šios įmonės nuosavybės teise įregistruoti septyni pastatai, todėl net panaikinus kiemo statinių įregistravimą žemės sklypas netaptų laisvu (neužstatytu).

30Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 180–181) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

311. Apeliantė turėjo įrodyti, kad ginčo statiniai nėra priklausiniai, bet tokių įrodymų nepateikė. Ji nepateikė į bylą jokių leistinų įrodymų, paneigiančių duomenis, įregistruotus Nekilnojamojo turto registre. Apeliantė neįvykdė pareigos įrodyti ginčo statinių įregistravimo neteisėtumą.

322. Pati pareiškėja ginčo statinius įvardija pagal 2004 m. suteiktus šifrus. Argumentai dėl įregistruotų ginčo statinių kadastrinių duomenų neatitikimo 2005 m. kadastriniams matavimams išeina iš ginčo ribų. Reikalavimui išregistruoti nekilnojamąjį daiktą neturi juridinės reikšmės to daikto matmenys.

333. Nekilnojamojo daikto registracijos panaikinimas, nenuginčijus įregistravimo pagrindo, nesukels apeliantei norimų pasekmių.

34Teisėjų kolegija

konstatuoja:

35IV.

36Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

37Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo (registro tvarkytojo) atsisakymo patenkinti pareiškėjos prašymą išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ). Pagal byloje esančius Nekilnojamojo turto registro duomenis, šie objektai yra įvardyti kaip „Kiti statiniai (inžinieriniai) – Kiemo statiniai“, yra trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teise valdomo administracinio pastato (unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane indeksu ( - )) priklausiniai, jų kadastro duomenys buvo užfiksuoti 1998 m. gruodžio 16 d. (b. l. 168-170, Namų valdos techninės apskaitos bylos Nr. 24091 b. l. 79-81).

38Pareiškėjos teigimu, nurodytų statinių įregistravimas Nekilnojamojo turto registre registro tvarkytojo buvo atliktas nesant tam teisinio pagrindo. Tai yra vienas iš pareiškėjos skundo pagrindų. Šioje administracinėje byloje skundžiami atsakovų sprendimai buvo priimti pagal pareiškėjos (jos atstovo) VĮ Registrų centro Kauno filialui paduotą 2009 m. rugsėjo 9 d. prašymą, kuriame reikalavimas išregistruoti paminėtus objektus iš Nekilnojamojo turto registro buvo taip pat suformuluotas kaip prašymas iki galo įvykdyti Centrinio registratoriaus 2009 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. 47 (b. l. 18). Todėl nagrinėjamai bylai yra būtina aptarti ir pastarojo atsakovo sprendimo (Nr. 47) reikšmę ginčo išsprendimui. Pasisakydama dėl šios reikšmės, kolegija pažymi, kad jis buvo priimtas pagal pareiškėjos (jos atstovo) prašymą išregistruoti UAB „Auto ABC“ daiktines (nuosavybės) teises į nekilnojamuosius daiktus – kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) (b. l. 29-30). Kaip matyti iš šio sprendimo, toks pareiškėjos prašymas buvo patenkintas Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimo pagrindu. Todėl kolegija pripažįsta būtina taip pat aptarti šio teismo sprendimo reikšmę nagrinėjamai bylai.

39Iš paminėto Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimo matyti, kad jis buvo priimtas atnaujinus procesą civilinėje byloje, kurioje buvo priimtas (ir buvo įsiteisėjęs) to paties teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimas. Kolegija pažymi, kad nurodytuose teismo sprendimuose buvo sprendžiamas klausimas dėl kiemo (inžinierinių) statinių statuso, kaip to paties aukščiau paminėto administracinio pastato priklausinių, nustatymo. Toks statusas teismo buvo nustatytas paminėtu 2005 m. balandžio 11 d. sprendimu, tačiau panaikintas aptariamu 2007 m. sausio 30 d. sprendimu (b. l. 57-60). Daiktinių (nuosavybės) teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre instituto taikymo požiūriu tai reiškia, kad registro tvarkytojui pateikus paminėtą (įsiteisėjusį) Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 11 d. sprendimą atsirado teisinis pagrindas įregistruoti šiame teismo sprendime nurodytus kiemo statinius ir trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teisę į juos Nekilnojamojo turto registre, o teismui panaikinus šį (2005-04-11) sprendimą atsirado teisinis pagrindas panaikinti tokią registraciją. Pasisakydama dėl nurodytų teismo sprendimų sąsajos su nagrinėjama byla, kolegija pirmiausia pažymi, kad ir šiuose teismo sprendimuose, ir nagrinėjamoje administracinėje byloje kalbama apie to paties pagrindinio daikto (paminėto administracinio pastato) priklausinių statuso nustatymą. Taip pat pažymėtina, kad ir vieno, ir kito iš nurodytų atvejų pagrindinio daikto (paminėto administracinio pastato) priklausinių statybos metai yra tie patys – 1987 m., o jų kadastriniai matavimai buvo nustatyti vienu laiku – 1998 m. gruodžio 16 d. Išvardinti faktinių situacijų panašumai (nors jose nurodomi skirtingi kiemo statinių unikalūs numeriai), kolegijos manymu, leidžia daryti išvadą, kad tam, kad būtų įregistruoti šioje administracinėje byloje aptariami kiemo statiniai (kurių unikalus Nr. ( - )) Nekilnojamojo turto registre ir įregistruota trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teisė į juos, registro tvarkytojas (atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas) turėjo turėti atitinkamą teisinį pagrindą, o ne atlikti tokią registraciją tik pagal kadastrinio matavimo metu užfiksuotus duomenis. Nei nagrinėjamoje administracinėje byloje, nei paminėtoje Namų valdos techninės apskaitos byloje Nr. 24091 tokių (nurodytai registracijai atlikti leistinų ir pakankamų) duomenų nėra. Todėl nagrinėjamu atveju galima konstatuoti, kad pareiškėjos skundžiama kiemo statinių registracija Nekilnojamojo turto registre atsakovo buvo atlikta nesant tam pakankamo teisinio pagrindo. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 ir 5 straipsnių taikymo požiūriu tai reiškia, kad šie registravimo duomenys negali būti laikomi teisingais ir išsamiais, o šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu tai reiškia, jog šiuo atveju pareiškėja neprivalėjo pateikti registro tvarkytojui dokumento, patvirtinančio, kad trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teisė į šiuos kiemo statinius yra pasibaigusi.

40Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija konstatuoja, kad, spręsdamas šį ginčą, pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė (išaiškino) materialinės teisės (Nekilnojamojo turto registro įstatymo) normas. Todėl teismo sprendimas, išskyrus jo dalį dėl pareiškėjos reikalavimo išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro 2004 m. lapkričio 29 d. ir 2005 m. gegužės 16 d. įregistruotus kadastro duomenų pakitimus, naikintinas (ABTĮ 143 str.). Pareiškėjos skundo reikalavimai panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimą Nr. S-4171-2020/09, panaikinti Komisijos 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 389 bei įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Kauno filialą išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), tenkintini. Kolegijos išskirta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista, nes toks pareiškėjos reikalavimas (išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro 2004-11-29 ir 2005-05-16 įregistruotus kadastro duomenų pakitimus) nebuvo nurodytas paminėtame registro tvarkytojui paduotame 2009 m. rugsėjo 5 d. prašyme, pagal kurį yra nustatytinos šio administracinio ginčo nagrinėjimo ribos.

41Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimą pakeisti: panaikinti sprendimo dalį, kuria atmesti pareiškėjos K. S. reikalavimai dėl valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. S-4171-2020/09 ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 389 panaikinimo bei atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo įpareigojimo išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ). Šiuos pareiškėjos reikalavimus patenkinti: panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimą Nr. S-4171-2020/09 ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 389 bei įpareigoti atsakovą valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialą išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus

43Nr. ( - ). Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja K. S. (toliau – pareiškėja, apeliantė) skundu (b. l. 3–7),... 5. (b. l. 12–16), kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,... 6. Pareiškėja nurodė, kad UAB „Auto ABC“ vardu įregistruoti kiemo... 7. 2005 metų kadastrinių matavimų metu, teisėtumą, tačiau šio klausimo... 8. Atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas atsiliepimu į skundą (b. l.... 9. VĮ Registrų centro Kauno filialas nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 9 d.... 10. Nr. ( - ), bei UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į juos. VĮ Registrų... 11. Nr. ( - ), yra įregistruoti Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25... 12. Nr. A2-301-713/2007, panaikinusiame Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m.... 13. II.... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimu... 15. (b. l. 155–159) atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.... 16. Teismas nustatė, kad 2009 m. rugsėjo 9 d. pareiškėjos atstovas kreipėsi į... 17. Nr. I-459 redakcija) 153 straipsnio 1 dalis numatė, kad priklausinį, tai yra... 18. teisiškai reikšmingo funkcinio ryšio. Įvertinęs byloje surinktus... 19. III.... 20. Pareiškėja apeliaciniu skundu (b. l. 164–167) prašo panaikinti Kauno... 21. 1. Ginčas byloje vyksta dėl kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ). Šie... 22. 153 straipsniu bei neįvardyta teismų praktika. Nepagrįsta išvada, kad... 23. 2. Neaišku, ar teismas laiko statinius ( - ) ir ( - ) įregistruotais... 24. 3. Atkūrimo įstatymo 12 straipsnyje įstatymų leidėjo nustatytas teisinis... 25. Atsakovai atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 175–177) prašo Kauno... 26. 1. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimas yra pagrindas... 27. 2. Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo priėmimo... 28. 3. Pareiškėja teritoriniam registratoriui nereiškė reikalavimo panaikinti... 29. 4. Ginčo statiniai nėra laisvoje valstybinėje žemėje. Žemės sklypas yra... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 31. 1. Apeliantė turėjo įrodyti, kad ginčo statiniai nėra priklausiniai, bet... 32. 2. Pati pareiškėja ginčo statinius įvardija pagal 2004 m. suteiktus... 33. 3. Nekilnojamojo daikto registracijos panaikinimas, nenuginčijus... 34. Teisėjų kolegija... 35. IV.... 36. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 37. Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl atsakovo VĮ Registrų centro... 38. Pareiškėjos teigimu, nurodytų statinių įregistravimas Nekilnojamojo turto... 39. Iš paminėto Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimo... 40. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija konstatuoja, kad, spręsdamas... 41. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 42. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimą... 43. Nr. ( - ). Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 44. Nutartis neskundžiama....