Byla e2-334-357/2019
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų. Teismas, išnagrinėję bylą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Transrevis“ ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų. Teismas, išnagrinėję bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovas UAB „Transrevis“ pareikštu ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 9 d. paaiškinimų atsakymus į 3-4 klausimus, 2018 m. lapkričio 16 d. paaiškinimą; 2) pripažinti neteisėtomis Konkurso sąlygų 17.9 p. sąlygas dalyje dėl pasiūlymų parametro „Paslaugų teikimo aprašymas (T1)“; 3) ex officio spręsti dėl Pirkimo Nr. 405146 sąlygų teisėtumo ir nutraukimo; 4) priteisti iš atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos ieškovo UAB „Transrevis“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas - 2250 Eur dydžio žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

52.

6Ieškinyje nurodo, kad 2018-11-16 pretenzija ieškovas ginčijo Perkančiosios organizacijos 2018-11-09 raštu pateikus atsakymus - sąlygų paaiškinimus (3-4 klausimai - atsakymai). Perkančioji organizacija minėtais atsakymais nurodė: 3 klausimas - atsakymas, kuriuo Perkančioji organizacija paaiškino, jog ilgesnis pasirengimo teikti paslaugas terminas nėra tikslingas ir nereikalingas, kadangi, jei bus numatytas ilgesnis terminas Perkančiajai organizacijai kils poreikis užtikrinti laikiną paslaugų teikimą šiuo laikotarpiu, o taip pat galėtų kilti rizika dėl ES projektų įgyvendinimo; 4 klausimas - atsakymas, kuriuo Perkančioji organizacija paaiškino, jog dyzelinu varomi autobusai teikiant paslaugas negali būti naudojami ir pateikė su tuo susijusį pagrindimą. Ieškovo vertinimu, perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė patikslinti neteisėtus, neaiškius ir netikslius Pirkimo dokumentus, tokiu būdu apribojo galimybes ieškovui tinkamai ir visapusiškai parengti pasiūlymą bei pateikti ekonomiškai labiausiai priimtiną pasiūlymą bei pirkimą vykdo pagal neaiškius ir netikslius, todėl neteisėtus pirkimo dokumentus (VPĮ 36 str. 4 d.). Perkančioji organizacija atmestinai ir netinkamai vertino keliamus klausimus dėl atskirų Pirkimo dokumentų sąlygų bei Paaiškinimų klausimų aiškumo ir tikslumo (šie klausimai papildomai ir išsamiau komentuojami žemiau), kai tai lemia viešųjų pirkimų principų ir sąžiningos konkurencijos iškraipymą (VPĮ 17 str.). Perkančiosios organizacijos pateikiami paaiškinimai pagal VPĮ 2 str. 39 d. laikomi pirkimo dokumentais. Ieškovas 2018-11-06 užklausimu kėlė klausimą dėl to, jog Konkurso sąlygų 18.3 p. nurodytas pasirengimo teikti paslaugas terminas galimai nėra pakankamas ir diskriminuoja tiekėjus, todėl turėtų būti leidžiamas ilgesnis pasirengimo teikti paslaugas terminas. Perkančioji organizacija, atsakydama į pateiktą klausimą dėl sąlygų patikslinimo, nenurodė jokių pagrįstų priežasčių ir motyvų, kuriais pagrįstų tokių reikalavimų tikslingumą ir objektyvias galimybes išpildyti tokius reikalavimus, o jos pateiktas paaiškinimas / patikslinimas neatitinka viešųjų pirkimų principų, yra neaiškus ir nesuprantamas (VPĮ 17 str. 2 d.). Administracijos iki 2017-06-30 sudaryti vidaus sandoriai dėl keleivių vežimo paslaugų, vadovaujantis pasikeitusiu Viešųjų pirkimų tarnybos įstatymu, galioja ne ilgiau kaip iki 2018-12-31. Perkančioji organizacija yra suinteresuota, kad paslaugos teikėjas pradėtų keleivių vežimo paslaugas teikti kuo greičiau“. Perkančiosios organizacijos argumentai yra visiškai nelogiški, deklaratyvūs ir apsimestiniai, manipuliuodama „viešuoju interesu“ teigia, kad yra pati neapsiruošusi ir nepajėgi jo užtikrinti bei teikti vežimo paslaugas iki to momento, kol tiekėjai tinkamai pasirengs paslaugų tiekimui. Perkančioji organizacija niekaip nepagrindė, kad objektyviai reikalingas 8-9 mėnesių terminas yra per ilgas ir netinkamas dėl objektyvių aplinkybių, atsisakydama patikslinti neteisėtas sąlygas ir pateikdama neaiškų Pirkimo sąlygų paaiškinimą, pažeidė tiek viešųjų pirkimų principus, tiek VPĮ 36 str. 4 d. reikalavimus. Dėl 2018-11-09 Pirkimo sąlygų paaiškinimo dėl reikalavimų ekologiškiems autobusams nurodo, kad ieškovas 2018-11-06 užklausimu kėlė klausimą dėl to, ar pagal Pirkimo dokumentus yra leistinas dyzelinu varomų autobusų, viena vertus dėl to, jog sąlygose nustatyti galimai per aukšti reikalavimai, o kita vertus dėl to, jog tai gali būti laikomos lygiavertėmis priemonėmis. Perkančioji organizacija nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių Pirkimo reikalavimų taikymo būtinumą, yra akivaizdu, kad Perkančioji organizacija ne siekia mažinti užterštumą, o proteguoja vieną iš tiekėjų, kuris kaip žinia, jau turi reikalaujamų ekologiškų autobusų reikiamą kiekį savo dispozicijoje.

73.

8Dėl 2018-11-19 pretenzijos nurodo, kad ginčijo Perkančiosios organizacijos 2018-11-16 pateiktą atsakymą, kuriuo buvo keičiamas ankstesnis 2018-10-25 išaiškinimas, numatęs, kad esamas paslaugų teikėjas, kuris valdomas ir 100 proc. kontroliuojamas Perkančiosios organizacijos (UAB „Telšių autobusų parkas“), privalo suinteresuotiems konkurso dalyviams pateikti visą jų prašomą statistinę informaciją. Taip pat, šia pretenzija buvo ginčijamos Konkurso sąlygų 17.9 p. sąlygos. Perkančioji organizacija išaiškinimu nurodė, kad dalis informacijos gali būti neteikiama dalyviams. Tokiu būdu Perkančioji organizacija ne tik pakeitė nustatytas sąlygas, kurių sudėtine dalimi laikomi Pirkimo sąlygų paaiškinimai, tačiau minėtu raštu taip pat sudarė VPĮ 17 str. įtvirtintus viešųjų pirkimų principus ir tikslą užtikrinti sąžiningą konkurenciją pažeidžiančias nelygiavertes dalyvavimo pirkime sąlygas. Akivaizdu, kad Perkančioji organizacija ne tik neužtikrino, kad visa informacija, reikalinga pasiūlymų rengimui būtų pateikta pirkimo sąlygose, t.y. Pirkimo dokumentai būtų aiškūs ir tikslus, tačiau ir pažeidžiant lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, nemotyvuotai palaikė UAB ,,Telšių autobusų parko“ argumentus, kodėl neteikti informacijos bei savo veiksmais sudarė tokias sąlygas, kad pilnavertį ir sąlygas atitinkantį pasiūlymą Tiekėjas negali pateikti be informacijos, kurią valdo kitas su Perkančiąją organizaciją susijęs Konkurso dalyvis.

94.

10Konkurso sąlygų 17.9. p. „Antro kriterijaus: Paslaugų teikimo aprašymas (T1) paskutinėje grafoje „Puikiai (10 balai)“ yra netikslus bei nekonkretus todėl keistinas ir tikslintinas. Kai Perkančioji organizacija nustato aukštus arba specifinius reikalavimus - ji turi pareigą pagrįsti tokių reikalavimų nustatymo būtinybę. Pirkimų sąlygų 17.9 punktas yra neaiškus, dviprasmiškas ir nenustatantis konkrečių kriterijų ir sąlygų, todėl yra keistinas. Aprašymas turėtų būti suformuluotas konkrečiai ir aiškiai papunkčiui, bei nustatyta tiksliai kokie kriterijai yra vertinami kokiais balais ir ką Tiekėjas turi pasiūlyti, kad gauti tam tikrą balų skaičių. Iš Pirkimo sąlygų bei jų formulavimo galima įžvelgti tiekėjų diskriminaciją bei šiuo metu teikiančių paslaugas tiekėjų protegavimą, kadangi tik dabartinis vežėjas, kaip ir matoma UAB ,,Telšių autobusų parko“ atsakyme, gali tiksliai žinoti ir nustatyti konkrečią statistinę informaciją susijusią su pervežimais bei keleivių apklausa. Perkančioji organizacija jau pačiose pirkimo sąlygose turėtų pateikti detalią informaciją prie paslaugų teikimo aprašymo: statistinę informaciją apie keleivių srautus, maršrutus, jų pokyčius, kad Tiekėjas galėtų pateiktą informaciją įvertinti, išanalizuoti ir atitinkamai teikti pasiūlymus, pastebėjimus ir paskaičiavimus. Konkurso sąlygose yra prašoma atlikti Telšių keleivių apklausą, prašo teikti siūlymus kaip sumažinti išlaidas, optimizuoti paslaugų teikimą ir t.t. Perkančioji organizacija visą tą informaciją ir turėtų pateikti Tiekėjams Konkurso sąlygose, o ne įpareigoti galimai suinteresuotą pirkimo dalyvį pateikti tokio pobūdžio informaciją. Ieškovo vertinimu, 2018-11-19 pretenzija ginčijo Perkančiosios organizacijos pateiktus sąlygų paaiškinimus, įskaitant 2018-11-16 išaiškinimą dėl UAB Telšių autobusų parkas valdomos informacijos apie klientus bei tuo pačiu reikalavo pakeisti neteisėtas Konkurso sąlygų 17.9 p. sąlygas dėl pasiūlymų vertinimo parametro „Paslaugų teikimo aprašymas (T1)“. Prašo pripažinti Pirkimo sąlygų 17.9 p. sąlygas neteisėtomis.

115.

12Dėl 2018-11-23 pretenzijos teigia, kad ginčijo 2018-11-20 raštu Perkančiosios organizacijos užslėptai ir pasibaigus terminui atliktą sąlygų pakeitimą. Perkančioji organizacija minėtame rašte nurodė, jei techninis aprašymas (paslaugų teikimo aprašymas1) nebus paremtas atlikta keleivių apklausa, už įvertinimą nebus skiriama daugiau 4 balų. Konkurso sąlygų 17.9 p. buvo numatyta, jei pasiūlymu vertinimas nebus paremtas atlikta keleiviu apklausa, už įvertinimą gali būti skiriami ir 8 balai. Perkančioji organizacija neteisėtai ir nesąžiningai, manipuliuodama teisėmis, atsisakė nagrinėti ieškovo pateiktą 2018-11-23 pretenziją. Perkančioji organizacija neteisėtai ir nesąžiningai, manipuliuodama teisėmis, atsisakė nagrinėti ieškovo pateiktą 2018-11-23 pretenziją, pažeidė viešųjų pirkimų principus (VPĮ 17 str.), įskaitant efektyvaus tiekėjų pažeistų teisių gynimo ir perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros principą (VPĮ 93 str., 941 str.). Perkančioji organizacija pretenziją laikė pakartotine, nors pats klausimas buvo visiškai naujas ir savarankiškas, paaiškėjęs po to, kai Tiekėjas gavo 2018-11-20 raštą.

136.

14Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos priimtais sprendimais, nes Konkurso sąlygų paaiškinimai, pateikti - 2018-11-09, 2018-11-16 neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir teismų praktikoje įtvirtintų reikalavimų, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, kaip ir pačios sąlygos, privalo būti aiškūs, tikslūs (VPĮ 35 str. 4 d.) ir atitikti viešųjų pirkimų principus, įskaitant reikalavimus dėl sąžiningos konkurencijos užtikrinimo (VPĮ 17 str. 2 d.). Ieškovas mano, kad teismas ex officio turi spręsti dėl Konkurso sąlygų teisėtumo ir Konkurso procedūrų nutraukimo.

157.

16Dublike ieškovas papildomai nurodo, kad Pretenzijos pateikimas viešajame pirkime yra laikomas privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme stadija (CPK 423 str.). Todėl Ieškovas, siekdamas ginti pažeistas teises pateikė pretenzijas, kaip to reikalauja VPĮ 101 str. 3 d., o atmetus pretenzijas arba atsisakius jas nagrinėti. Ieškovas be kitų pažeidimų įrodinėja, kad konkrečiai Perkančiosios organizacijos proteguojamai ir jos kontroliuojamai bendrovei buvo sudarytos geresnės sąlygos dalyvauti pirkime. Nei VPĮ, nei CPK nėra numatyta, jog pateikus pasiūlymą pirkime yra prarandama teisė reikšti ieškinį. Atsakovas atsiliepime manipuliuoja aplinkybėmis ir argumentais, nepaneigdamas to, jog būtent jo valdomai ir proteguojamai bendrovei Konkurse buvo sudarytos išskirtinės sąlygos, t.y. UAB „Telšių autobusų parkas“ turėjo išskirtines sąlygas ir galimybes parengti pasiūlymą, kai kitiems dalyviams buvo apsunkinta padėtis. Dėl perteklinių ir neproporcingų reikalavimų transporto priemonėms teigia, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir pagrindimo apie tai, kad šiuos ginčijamus reikalavimus yra pajėgūs išpildyti atsiliepimo į ieškinį 24 p. nurodyti tiekėjai. Pasiūlymus Pirkime pateikė tik du tiekėjai - ieškovas ir UAB „Telšių autobusų parkas“, o tame pačiame atsiliepimo 24 p. įvardinti tokie tiekėjai kaip UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pasiūlymų nepateikė. Paslaugų teikimas galėjo būti užtikrinamas aukštesnių nei Euro4 standartų dizeliniais autobusais. Be to, viešojo pirkimo sutartis sudaroma ilgam terminui, todėl transporto priemonių keitimas į ekologiškas gali būti laipsniškas, o taip pat panaudojant ES investicijų priemones dėl miesto viešojo transporto atnaujinimo. Atsiliepime atsakovas taip ir nepaaiškina, ar jis vis dar laiko, kad be keleivių apklausos paslaugų aprašymas gali būti įvertintas 8 balais, ar maksimali įvertinimo reikšmė yra 4 balai, ką jis nurodė 2018-11-20 d. rašte. Atsakovas manipuliuoja lingvistinėmis frazėmis ir nurodo, kad tariamai sąlygos 2018-11-20 atsakymu nebuvo keičiamos, o jis šiuo atsakymu tik parodė pavyzdį, kaip galėtų būti vertinami paslaugų teikimo aprašymai, neatlikus keleivių apklausų. Atsakovo argumentai ir 2018-11-20 rašto turinys akivaizdžiai, parodo, jog atsakovas iš tikro galimai siekė suformuoti poziciją dėl Konkurso sąlygų 17.9 p. aiškinimo ir tokiu būdu panaikinti galimai esamą sąlygų prieštaravimą.

178.

18Atsakovas atsiliepimu prašo ieškovo ieškinį atmesti ir nurodo, kad ieškovas skųsdamas 2018-11-09 pirkimo sąlygų paaiškinimą neįrodė, kad jo teisės dėl neatidėto sutarties vykdymo termino bus pažeistos, nes jis neturės pakankamai laiko transporto priemonių pagaminimui/ sukomplektavimui ir įsigijimui. Pagal atsakovo pateiktus įrodymus, iš ieškovo šiam konkursui pateikto pasiūlymo akivaizdu, kad jo teisės nebuvo pažeistos, nes pasiūlytos transporto priemonės subnuomos pagrindais. Dėl 2018-11-09 pirkimo sąlygų paaiškinimo reikalavimui ekologiškiems autobusams, ieškovas neįrodė, kad nustatyti pertekliniai reikalavimai Konkurso sąlygose, nepateikė jokių įrodymų, kad perkančioji organizacija dar 2014 m. gegužės mėn. (prieš 4 metus iki šio vykdomo konkurso) neįsigijo atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros galimybių studijos, kuri buvo patvirtinta Telšių rajono savivaldybės Taryboje, o joje numatytas taršos mažinimo planas, kad 2018 m, liepos 24 d. Aplinkos ministerija neregistravo Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“. Kad Nacionalinis oro taršos mažinimo planas parengtas ne pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą. Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane nenurodoma, kad nuo 2020 metų miestuose ar jų dalyse bus įvestas dyzelinių automobilių eismo apribojimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio savivaldybėse, kad pagal oro taršos mažinimo planą tai nėra nacionalinis prioritetas. Neįrodė ir teiginio, kad atsakovui ekologija nerūpi ir kad tai yra protegavimas kito tiekėjo. Skųsdamas 2018-11-16 pirkimo sąlygų paaiškinimą neįrodė, kad Perkančioji organizacija nebendradarbiavo su tiekėjais, neteikė arba uždraudė jiems teikti statistinius duomenis. Nepateikė jokių įrodančių dokumentų ir faktų, kad nustatytas Konkurso sąlygų 17.9. p. vertinimo kriterijus yra neteisėtas, nes jis tiesiogiai nesietinas su efektyvesniais sprendimais, kad jis tiesiogiai nesietinas su pirkimo objektu, o balų suteikimo aprašymai yra abstraktūs. Kaltindamas Perkančiąją organizaciją pirkimo sąlygų keitimu nepateikė įrodymų, kokie konkrečiai balų aprašymo elementai buvo pakeisti, taip pat neįrodė, kad 2018-11-23 pretenzijos turinys nebuvo dėl to paties Konkurso sąlygų 17.9. p. vertinimo kriterijaus. Ieškovas sutiko su Konkurso sąlygų reikalavimais, pateikė pasiūlymą, jis ir pats dalyvauja viešajame pirkime, kuriame kaip teigia, nėra užtikrinta sąžininga konkurencija. Iš Ieškovo reikalavimų atsakovui neaišku, ko siekia ieškovas, sudaryti pirkimo sutartį paslaugų teikimui, nutraukti konkurso vykdymą ar vilkinti pirkimo procedūras.?

199.

20Atsakovas triplike papildomai nurodo, kad atsakovui susidaro įspūdis, jog ieškovas toliau dalyvaudamas procedūrose skųs bet kokį nepalankų sprendimą, priimtą jo atžvilgiu, taip vilkindamas pirkimo procedūras ir siekdamas priversti atsakovą įsigyti ne tai ko jam reikia, o tai ką siekia parduoti ieškovas. Dėl neatskleistos statistinės informacijos, kuri apsunkino dalyvių padėtį pateikiant pasiūlymus nurodo, kad UAB „Telšių autobusų parkas" steigėja yra Telšių rajono savivaldybė, tačiau vien ta aplinkybė, jog tiekėjas ir perkančioji organizacija yra susijusios įmonės, nėra pagrindas preziumuoti draudžiamą konkurenciją ribojantį susitarimą. Vien faktas, kad perkančioji organizacija ir vienas iš dalyvių yra susijusios įmonės negali reikšti, kad pirkimo dokumentai yra neteisėti. Atsakovė ruošdama pirkimo dokumentus, atsakingai peržiūrėjo visą viešai internete randamą ir prieinamą informaciją apie keleivių vežimo paslaugas ir UAB „Telšių autobusų parkas“, todėl yra įsitikinusi, jog problemų su reikalinga statistika strategijai paruošti nebuvo. Viešai paskleista informacija internete, negali būti laikoma neatskleista, kaip dublike teigia ieškovas, proporcingumo principas šiame viešajame pirkime yra išlaikytas ir garantuoja nediskriminavimo principo laikymąsi visų tiekėjų atžvilgiu, nes visiems tiekėjams vienodai buvo pasiekiama reikiama informacija. Nepaisant lengvai randamos statistinės informacijos, kaip priežiūrą ir kontrolę atliekanti institucija, dar atskirai įpareigojo UAB „Telšių autobusų parkas“ pateikti statistinę informaciją kiekvienam besikreipiančiam tiekėjui, tokiais savo veiksmais ji užtikrino ir lygiateisiškumo principo įgyvendinimą. Nepaisant to, kad keleivių vežimo paslaugų įsigijimo konkursas buvo paskelbtas 2018-05-26, o bendradarbiaujant su ieškovu ir kitais tiekėjais nuolat tikslinamos konkurso sąlygos 2018-06-21, 2018-08-10, 2018-10-17, 2018-10-20, ieškovas neįdėjo jokių pastangų ieškodamas statistikos viešai prieinamu būdu. UAB „Telšių autobusų parkas“ užregistruotas kaip juridinis asmuo, turintis komercinį - ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, o vadovas gali vienvaldiškai sudaryti sandorį. Dėl to, kai teisiškai nuo perkančiosios organizacijos atskiras tiekėjas yra uždaroji akcinė bendrovė, kontrolė negali apimti visų tokio subjekto veiklos aspektų, ypač šios įmonės einamųjų sandorių atžvilgiu. Perkančioji organizacija niekaip negalėjo įtakoti keleivių apklausos vykdymo, mokėti už ją, todėl negali ja ir disponuoti. Pagal galiojantį Akcinių bendrovių įstatymą, bendrovė gali atsisakyti akcininkui teikti informaciją, kuri yra bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis, keleivių apklausą UAB „Telšių autobusų parkas“ nurodė kaip komercinę paslaptį.

2110.

22Atsakovė ruošdama konkurso sąlygas ir įvertinusi, kad nesuteikus termino bus pažeisti tiekėjų interesai, o pagal viešai skelbiamą informaciją per du mėnesius įmanoma pasiruošti paslaugų teikimui, atsižvelgdama į ieškovo prašymą, pagrįstai nustatė 3 mėn. atidėjimo terminą paslaugoms pradėti teikti. Neprotingas ir nerealus terminas paslaugoms pradėti teikti gali būti nustatytas tik tuomet, kai jis neadekvatus pirkimo pobūdžiui ar neproporcingas sąlygų reikalavimams ir iš tiekėjų yra atimama teisė sudalyvauti pirkimo procedūrose, tačiau šiuo atveju tiek transporto priemones, tiek reikalingas vežėjo bazei įrengti priemones, galima valdyti nuomos, subnuomos ar kitais pagrindais.

2311.

24Dėl perteklinių ir neproporcingų reikalavimų transporto priemonėms nurodo, kad pateikia paskelbtą, viešą informaciją, kuri įrodo, jog yra tiekėjų, be UAB „Telšių autobusų parkas“ , turinčių reikiamą skaičių transporto priemonių, naudojančių suspaustas gamtines dujas: „Kauno autobusai“ - 14, Klaipėdos autobusų parkas —11, Marijampolės ir Telšių autobusų parkai - po 7, Ukmergės autobusų parkas - 5, „Elektrėnų komunalinis ūkis“ - 3 autobusus. Šiaulių „Busturas“ ir Panevėžio autobusų parkas - po 8. Visi nurodyti tiekėjai turi ir po vieną hibridinį - varomą suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra - autobusą. Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta nuostata, jog pirkimus vykdančios organizacijos turėtų konkurso sąlygas formuoti taip, kad juose konkursinius pasiūlymus galėtų pateikti tik/ ir pavieniai dalyviai. Galimybės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais sudarymas leidžia didesniuose pirkimuose dalyvauti ne tik didelėms, tačiau ir smulkioms bei vidutinėms įmonėms, UAB „Transrevis“ galėjo pateikti pasiūlymą atitinkantį šį reikalavimą kooperuodamasis kartu su kitų ūkio subjektų pajėgumais (CK 6.969 str. 1 d.) arba pasiūlyti lygiavertes transporto priemones, kartu su lygiavertiškumą patvirtinančiais įrodymais. Ieškovo dubliko teiginys, kad tiekėjai yra verčiami prisiimti neproporcingus ir kainą didinančius įsipareigojimus prieštarauja dubliko 27 p. Šiuo metu Telšių mieste važinėja ekologiškos transporto priemonės, atitinkančios Nacionalinio oro taršos mažinimo plano tikslus.

2512.

26Dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų keitimo teigia, kad nekeitė Konkurso sąlygų 17.9 p. nurodyto balų skyrimo aprašymo, o iš atsiliepimo į ieškinį 36 p. akivaizdu, kad be keleivių apklausos, paslaugų teikimo aprašymas gali būti vertinamas tiek 4 balais, tiek ir 8 balais. Dėl neteisėtų pirkimo sąlygų, esant pasiūlymų vertinimo kriterijui Tl nurodo, kad balų skyrimo tvarka buvo nustatyta vienoda abiem vertinimo kriterijams, tačiau patys kriterijai savo paskirtimi buvo skirtingi, vienas iš jų skirtas estetiniam vertinimui, kitas - kokybiniam. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovo cituojama praktika dėl vertinimo kriterijų negali turėti prejudicinio ryšio. Atsakovas pagrindė bei įrodė, kad Pirkimo sąlygos yra aiškios, pagrįstos, teisėtos ir atitinkančios teisės aktą reikalavimus ir formuojamą teismą praktiką, pirkimo procedūros vykdomos griežtai laikantis teisės aktų ir formuojamos teismų praktikos.

2713.

28Viešųjų pirkimų tarnyba byloje pateikė išvadą, dėl termino pasirengimui teikti paslaugas ir ginčijamo techninės specifikacijos reikalavimo nurodo, kad už viešojo pirkimo dokumentų (techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų, kvalifikacinės atrankos kriterijų) parengimą, pagrįstumą ir atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Šiuo atveju, kyla abejonių, ar toks terminas naujam vežėjui yra pakankamas, proporcingas ir objektyviai pagrįstas bei ar Pirkimo dokumentuose nustačius tokį terminą nėra suteikiamas pranašumas tiekėjui, kuris šiuo metu vykdo tokias paslaugas. Turėtų būti nustatyta, ar naujas vežėjas objektyviai galėtų per nurodytą terminą pasiruošti perkamų paslaugų teikimui. Tiekėjas byloje taip pat ginčija Pirkimo Techninės specifikacijos 20 p. nustatytus Privalomus techninius reikalavimus keleivių vežimo paslaugas teiksiančioms viešojo transporto priemonėms, tiek kiek juose nenumatyta galimybė Pirkimui pateikti dyzeliniu kuru varomus autobusus. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, tačiau ši jos diskrecija yra ribojama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto. draudimo dirbtinai riboti konkurenciją bei šiame straipsnyje nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Atsakovas, formuluodamas Pirkimo sąlygas, tame tarpe ir techninius reikalavimus, turi įvertinti konkretaus reikalavimo pagrįstumą ir reikalingumą konkrečiu atveju, t. y. Atsakovas turi turėti motyvus dėl konkretaus reikalavimo būtinumo. Atsakovas nepagrindė Techninėje specifikacijoje nustatytų ieškovo ginčijamų reikalavimų būtinybės, manytina, kad tokios sąlygos pagrįstumas būtų abejotinas. Dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų nurodo, kad tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo dokumentuose. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, ji privalo paskelbti ir šių kriterijų subkriterijus / parametrus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus. Tarnyba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui siūlo pasirinkti kriterijus, kurie atspindėtų perkamo objekto naudojimo efektyvumą. Tarnyba rekomenduoja vengti tokių kriterijų, kurie neturi įtakos pirkimo objektui arba ta įtaka labai nedidelė. Ginčijamas Kriterijaus Tl aprašyme nurodomas reikalavimas pateikti išsamią vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų paslaugų teikimo Telšių rajone problemų analizę, kuri paremta atlikta apklausa tarp keleivių, galėtų būti vertinamas kaip suteikiantis pranašumą tiekėjui, šiuo metu atliekančiam Pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas, atkreipia dėmesį, kad ir kitų Pirkime nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų aprašymai yra suformuluoti abstrakčiai, neaiškiai ir netiksliai. Dėl Perkančiosios organizacijos pateiktų pirkimo sąlygų paaiškinimų nurodo, kad ieškovas ginčija Perkančiosios organizacijos pateiktus Pirkimo sąlygų paaiškinimus, kuriais galimai neteisėtai buvo pakeistos Pirkimo sąlygos. Pažymėjo, jog ieškovo pozicijos šioje ginčo dalyje pagrįstumo įvertinimas, o kartu ir atsakovo pateiktų paaiškinimų (ne) prieštaringumo nustatymas yra fakto klausimas. Dėl „Pirkimo sąlygų 17.9 p. buvo aiškiai numatyta, kad, neatlikus keleivių apklausos, paslaugų teikimo aprašymas gali būti įvertintas 8 balais. 2018-11-20 d. atsakyme į pretenziją (užslėptai) Perkančioji organizacija išaiškino ir nurodė, kad jei paslaugų teikimo aprašymas nebus grindžiamas atlikta keleivių apklausa, tai tokiu atveju bus skiriama iki 4 balų. Atsakovas atsakyme į tiekėjų paklausimus nurodė, kad „Konkurso sąlygos neįpareigoja Tiekėjus teikti techninį parašymą, paremtą keleivių apklausa - tokiu atveju, už aptariamą kriterijų tiekėjui galėtų būti suteikta iki 4 balų“. Tarnyba atkreipė dėmesį, kad Pirkimo sąlygų 17.9 p. nustatyto ekonominio naudingumo kriterijaus T1 vertinime yra nurodyta, kad 4 balai skiriami, kai labai paviršutiniškai atlikta problemų analizė, vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų paslaugų teikimo, Telšių rajone, ji paruošta neatlikus keleivių apklausos, o 8 balai skiriami, kai Aprašyme pateikta problemų analizė, vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų paslaugų teikimo, Telšių rajone, tačiau ji paruošta neatlikus keleivių apklausos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, mano, kad atsakovo nurodymas, tokiu atveju už aptariamą kriterijų tiekėjui galėtų būti suteikta iki 4 balų, nelaikytinas Pirkimo sąlygų pakeitimu. Dėl tiekėjo teisės ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir priimtus sprendimus nurodo, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnį, Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per nustatytą terminą. Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato ribojimo tiekėjui ginti savo pažeistas teises priklausomai nuo to, ar toks tiekėjas yra pateikęs pasiūlymą pirkime ar ne. Dėl atsisakymo nagrinėti pretenziją nurodo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnyje reglamentuojama pretenzijos nagrinėjimo perkančiojoje organizacijoje tvarka. Minėto straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis šio įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. Pretenzijų pakartotinumui vertinti svarbus ne perkančiųjų organizacijų ginčijamų sprendimų priėmimo momentas, o šių sprendimų turinio atskirtis (pvz., skirtingos pirkimo sąlygos) (LAT 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-466- 969/2015). Perkančiųjų organizacijų sprendimų turinio skirtingumas gali būti pripažintas ir tais atvejais, kai ginčijami jų veiksmai pagal tą pačią viešojo pirkimo nuostatą, bet kitu pagrindu (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. e3K-3-l 77-916/2016; e3K-3-360-248/2018).

29Ieškinys tenkintinas iš dalies.

30Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

3114.

32Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija 2018-10-20 paskelbė atvirą konkursą „Keleivių vežimo paslaugos“, pirkimo Nr. 405146 (toliau - Pirkimas arba Konkursas). Kartu su skelbimais apie Pirkimą buvo paskelbti ir Pirkimo dokumentai. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Transrevis“ (toliau - Tiekėjas arba Ieškovas) 2018 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 6 d. kreipėsi į perkančiąją organizaciją su prašymu pateikti Konkurso sąlygų paaiškinimus. Perkančioji organizacija 2018 m. lapkričio 9 d., 2018 m. lapkričio 15 d. ir 2018 m. lapkričio 16 d. pateikė konkurso sąlygų paaiškinimus.

3315.

34Ieškovas 2018 m. lapkričio 16 d. ir 2018 m. lapkričio 19 d. pateikė pretenzijas, kurių atsakovė netenkino, apie jų atmetimo priežastis 2018 m. lapkričio 20 d., informavo ieškovą.

3516.

36Ieškovas 2018 m. lapkričio 23 d. 9 val. 02 min. pateikė pakartotinę pretenziją, kurios Perkančioji organizacija nenagrinėjo, ieškovas buvo apie tai informuotas.

3717.

382018 m. lapkričio 23 d. 9 vai. 49 min. ieškovas pateikė konkursinį pasiūlymą nurodytam pirkimui.

3918.

40Šalys pateikė duomenis, kad iki šio konkurso paskelbimo, Perkančioji organizacija 2018-05-26 buvo paskelbusi atvirą konkursą dėl keleivių vežimo paslaugų įsigijimo, pirkimo Nr. 383239, tiekėjams prašant, buvo tikslinamos konkurso sąlygos, todėl 2018-06-21 paskelbta nauja konkurso sąlygų redakcija kartu su sutarties projektu, nukeltas vokų atplėšimo terminas (pildomas skelbimas); tiekėjams prašant buvo tikslinamos konkurso sąlygos, todėl 2018-08-10 paskelbta nauja konkurso sąlygų redakcija kartu su sutarties projektu, nukeltas vokų atplėšimo terminas (pildomas skelbimas); tiekėjams prašant buvo tikslinamos konkurso sąlygos, tačiau norint paskelbti ketvirtą kartą konkurso sąlygų redakciją, nukelti vokų atplėšimo terminą (pildant skelbimą), Viešųjų pirkimų tarnyba rekomendavo nutraukti šį pirkimą ir skelbti naują, kad pirkime galėtų sudalyvauti kuo daugiau tiekėjų pasirodžius naujam skelbimui, o konkurso sąlygos būtų paskelbtos iš naujo, nebūtų senų konkurso sąlygų redakcijų.

4119.

42Perkančioji organizacija 2018-10-17 pakartotinai paskelbė atvirą konkursą dėl keleivių vežimo paslaugų, pirkimo Nr. 402392, kuris po paskelbimo, dar nei vienam tiekėjui nepriėmus kvietimų dalyvauti pirkime, buvo nutrauktas dėl techninių kliūčių, nes pildant pirkimo šabloną CVP IS eilutėje „Vokų atplėšimo procedūra“ buvo nepažymėtas varnele langelis „Du vokai (pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą“, todėl „Darbų sąraše“ atidarius nuorodą į „Susipažinimo su pasiūlymais nustatymai“ liko galimybė atidaryti tik vieną voką su pasiūlymais. Kaip nurodo atsakovas, pastebėjus klaidą, nedelsiant buvo kreiptasi į du Viešųjų pirkimų tarnybos specialistus, bandant ištaisyti trūkumą, buvo patikinta, kad techniškai galimybės uždėti varnelę ant langelio po skelbimo apie pirkimą paskelbimo nebėra, todėl pirkimą reikia nutraukti ir pasirinkus naują šabloną sukelti visą pirkimo informaciją pakartotinai ir paskelbti iš naujo.

4320.

442018-10-20 atviro konkurso „Keleivių vežimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 405146) procedūroms, atsižvelgiant į jo pradžios datą, taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2017-07-01) nuostatos. Byloje ginčas vyksta dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų, kuriais Perkančioji organizacija atsisakė patikslinti (pakeisti) Pirkimo sąlygas : 1) nesutiko prailginti pirkimo sąlygų 18.3 p. nurodytą pasirengimo teikti paslaugas terminą; 2) nesutiko papildyti Pirkimo sąlygas numatant, kad gali būti siūlomi autobusai naudojantys ir dyzelinį kurą; 3) pateikdama Pirkimo sąlygų paaiškinimą dėl statistinių duomenų bei keleivių apklausos, kuriuo buvo pakeistas ankstesnis tų pačių Pirkimo sąlygų paaiškinimas, neteisėtai pakeitė pirkimo sąlygas; 4) pateikdama atsakymą į tiekėjų paklausimus, nurodant, jei paslaugų teikimo aprašymas nebus grindžiamas atlikta keleivių apklausa, tokiu atveju bus skiriama iki 4 balų, pažeidė tiekėjų interesus; 5)atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją, laikant ją pateikta pakartotinai.

45Dėl atsakovo argumentų vertinant tiekėjo teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir priimtus sprendimus

4621.

47Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ar nepagrįstai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių šio įstatymo. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančioj ai organizacijai, o 102 straipsnyje yra nustatyti ieškinio bei pretenzijos ar ieškinio pateikimo terminai, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu): 1) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

4822.

49Sutiktina su Tarnybos išvada, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato ribojimo tiekėjui ginti savo pažeistas teises priklausomai nuo to, ar toks tiekėjas yra pateikęs pasiūlymą pirkime ar ne. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui - jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti (pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiam tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi. Ši suformuluota taisyklė taikytina tiek konkurso sąlygoms, tiek paskelbtam jų patikslinimui, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime, nesvarbu, dėl ko vėliau kyla ginčas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto, o toks ribojimas išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 93, 94 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; LAT 2013-12-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1 (Teismų praktika 39).

5023.

51Teismas pažymi, kad ieškovas yra pateikęs pretenzijas, kaip to reikalauja VPĮ 101 str. 3 d., o atmetus pretenzijas ir atsisakius nagrinėti, ieškovas VPĮ nustatytais terminais pateikė ieškinį iki Perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad pasiūlymo pateikimas pirkime nereiškia, jog Perkančiosios organizacijos veiksmai neturėjo įtakos pasiūlymo rengimui ir galimybėms parengti ir pateikti geriausią / konkurencingą pasiūlymą. VPĮ ir CPK neriboja dalyvio teisės reikšti ieškinį po pasiūlymo pateikimo.

52Dėl atsisakymo nagrinėti 2018 m. lapkričio 23 d. pretenziją

5324.

54Atsakovas 2018 m. lapkričio 23 d. priėmė sprendimą nenagrinėti ieškovo pateiktos 2018 m. lapkričio 23 d. pretenzijos, laikant ją pateikta pakartotinai (b.l.115). Atsakovas nurodė, kad perkančioji organizacija pretenziją išnagrinėjo ir nustatė, jog pretenzija nagrinėjama vadovaujantis VPĮ 103 str. 1 d., perkančioji organizacija buvo gavusi pretenziją 2018 m. lapkričio 20 d. ir sustabdė procedūras, išnagrinėjo pretenziją, atmetė kaip nepagrįstą; tiekėjas vėl teikia pretenziją; neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos sprendimo ir atlikto veiksmo.

5525.

56Ieškovas nurodo, kad šia pretenzija tiekėjas ginčijo 2018 m. lapkričio 20 d. raštu Perkančiosios organizacijos užslėptai ir pasibaigus terminui atliktą sąlygų pakeitimą. Perkančioji organizacija minėtame rašte nurodė, jei techninis aprašymas (paslaugų teikimo aprašymas1) nebus paremtas atlikta keleivių apklausa, už įvertinimą nebus skiriama daugiau 4 balų. Ieškovas teigia, kad klausimas buvo visiškai naujas ir savarankiškas, paaiškėjęs po to, kai tiekėjas gavo 2018 m. lapkričio 20 d. raštą.

5726.

58Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad atsakydamas į 2018 m. lapkričio 19 d. pretenziją „dėl pirkimo sąlygų pakeitimo Konkurso sąlygų 17.9 p. nurodyto 4 balų vertinimo aprašymo“, pateikė vertinimo aprašymo pavyzdį, kaip bus suteikiami Tiekėjui kokybinei vertinimo balai, jeigu Tiekėjas paslaugų teikimo aprašymą pateiks be keleivių apklausos. Ieškovas atsakymą aiškina kaip Konkurso sąlygų pakeitimą, nors nepateikia įrodymų, kaip pateikus Perkančiajai organizacijai atsakymą pasikeitė Konkurso sąlygų vertinimo balų aprašymai. Žodžio „pakeisti“ reikšmė yra kita, lingvistiškai nagrinėjant pakeitimas turi turėti esamą reikšmę ir reikšmę į kurią keičiama, tačiau atsakyme to nebuvo, buvo atsakoma ir paaiškinama. „Atsakymas“ reiškia raštu pateiktą informaciją, Perkančioji organizacija pateikė ieškovui informaciją ir pavyzdį dėl rūpimo klausimo, kad be keleivių apklausos, paslaugų teikimo aprašymas gali būti vertinamas iki 4 balų, tačiau nepaneigė Konkurso sąlygų 17.9 p. nurodytų kitų vertinimo balų. Jos pateiktas pavyzdys buvo su 4 balais, tačiau likusi vertinimo skalė nebuvo aptarta, tikintis, kad Tiekėjas pavyzdį supras kaip ir kiekvienas protingai atsakingas rinkos dalyvis, kad Tiekėjas galės gauti ir daugiau balų 8, tenkindamas šio aprašo reikalavimus. Konkurso sąlygų 17.9 p. nurodyto vertinimo balų aprašymai buvo paskelbti iš anksto, netikslinti ir nekeisti, todėl visi tiekėjai buvo tinkamai informuoti, kad galėtų balų vertinimo aprašymus interpretuoti vienodai. Atsakovas atsakymą į pretenziją dėl Konkurso sąlygų 17.9 p. pateikė 2018 m. lapkričio 20 d. ir nors ieškovas tvirtina, kad pretenziją 2018 m. lapkričio 23 d. teikė dėl neva pakeistų konkurso sąlygų 2018 m. lapkričio 20 d, tačiau iš tikrųjų ieškovas tiek 2018m. lapkričio 19 d. pretenzija, tiek 2018m. lapkričio 23 d. pretenzija, iš esmės ginčijo Konkurso sąlygų 17.9 p. numatytą ekonominio naudingumo vertinimo Antrą kriterijų.

5927.

60Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnyje reglamentuojama pretenzijos nagrinėjimo perkančiojoje organizacijoje tvarka. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. Kasacinio teismo šiame kontekste konstatuota, kad tiekėjas, perkančiajai organizacijai pateikęs vieną pretenziją, dėl to pagal VPĮ neribojamas pateikti naujų, jeigu šios nelaikytinos pakartotinėmis, nes viešojo pirkimo procedūrose tiekėjų interesus gali pažeisti ne vienu metu priimti perkančiųjų organizacijų sprendimai. Pretenzijų pakartotinumui vertinti svarbus ne perkančiųjų organizacijų ginčijamų sprendimų priėmimo momentas, o šių sprendimų turinio atskirtis (pvz., skirtingos pirkimo sąlygos) (LAT 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-466- 969/2015). Perkančiųjų organizacijų sprendimų turinio skirtingumas gali būti pripažintas ir tais atvejais, kai ginčijami jų veiksmai pagal tą pačią viešojo pirkimo nuostatą, bet kitu pagrindu (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. e3K-3-l 77-916/2016; e3K-3-360-248/2018).

6128.

62Teismas pažymi, kad 2018m. lapkričio 19 d. pretenzijos argumentacija buvo analogiška 2018 m. lapkričio 23 d. pretenzijos motyvams. Įstatymas suteikia teisę tiekėjui ginčyti visus perkančiosios organizacijos sprendimus, kurie, tiekėjo nuomone, neatitinka VPĮ reikalavimų, tame tarpe ir sprendimus dėl viešojo pirkimo dokumentų paaiškinimo (patikslinimo) (VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6329.

64Teismas atmeta ieškovo argumentus, kad pretenziją 2018 m. lapkričio 23 d. teikė dėl neva pakeistų konkurso sąlygų 2018 m. lapkričio 20 d., nes ieškovas tiek 2018 m. lapkričio 19 d. pretenzijoje, tiek 2018 m. lapkričio 23 d. pretenzijoje nurodytais argumentais iš esmės ginčijo Konkurso sąlygų 17.9 p. numatytą ekonominio naudingumo vertinimo Antrą kriterijų: Paslaugų teikimo aprašymas (Tl) balų, aprašymą. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės 2018 m. lapkričio 23 d. pretenzija pagal savo turinį pagrįstai buvo vertinta kaip pakartotinė pretenzija dėl Konkurso sąlygų 17.9 p., o reikalavimas pakeisti Pirkimų sąlygas nelaikytinas prašymu pateikti jų išaiškinimą.

6530.

66Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus ieškovo pateiktų 2018 m. lapkričio 16 d. ir 2018 m. lapkričio 19 d. pretenzijų turinį teismas sprendžia, kad pretenzijose ginčijamas objektas bei ginčijimo pagrindai sutampa, perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo 2018 m. lapkričio 23 d. pretenziją.

67Dėl reikalavimo panaikinti 2018m. lapkričio 9 d. paaiškinimų atsakymus į 3-4 klausimus,

682018 m. lapkričio 16 d. paaiškinimus

6931.

70Ieškovas 2018 m. lapkričio 16 d. pretenzija ginčijo Perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 9 d. raštu pateikus atsakymus - sąlygų paaiškinimus (3-4 klausimai - atsakymai). Perkančioji organizacija minėtais atsakymais nurodė: 3 klausimas - atsakymas, kuriuo paaiškino, jog ilgesnis pasirengimo teikti paslaugas terminas nėra tikslingas ir nereikalingas, jei bus numatytas ilgesnis terminas Perkančiajai organizacijai kils poreikis užtikrinti laikiną paslaugų teikimą šiuo laikotarpiu, o taip pat galėtų kilti rizika dėl ES projektų įgyvendinimo; 4 klausimas - atsakymas, kuriuo Perkančioji organizacija paaiškino, jog dyzelinu varomi autobusai teikiant paslaugas negali būti naudojami.

7132.

72Ieškovas 2018 m. lapkričio 19 d. pretenzija ginčijo Perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 16 d. pateiktą atsakymą, kad esamas paslaugų teikėjas, kuris valdomas ir 100 proc. kontroliuojamas Perkančiosios organizacijos (UAB „Telšių autobusų parkas“), privalo suinteresuotiems konkurso dalyviams pateikti visą jų prašomą statistinę informaciją. Taip pat, šia pretenzija buvo ginčijamos Konkurso sąlygų 17.9 p. sąlygos. Perkančioji organizacija išaiškinimu nurodė, kad dalis informacijos gali būti neteikiama dalyviams.

7333.

74Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos priimtais sprendimais, nes Konkurso sąlygų paaiškinimai, pateikti - 2018-11-09, 2018-11-16 neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir teismų praktikoje įtvirtintų reikalavimų, kad Pirkimo sąlygų paaiškinimai, kaip ir pačios sąlygos, privalo būti aiškūs, tikslūs (VPĮ 35 str. 4 d.) ir atitikti viešųjų pirkimų principus, įskaitant reikalavimus dėl sąžiningos konkurencijos užtikrinimo (VPĮ 17 str. 2 d.). Ieškovas ieškinio reikalavimu prašo panaikinti 2018 m. lapkričio 9 d. paaiškinimų atsakymus į 3-4 klausimus, 2018 m. lapkričio 16 d. paaiškinimus.

7534.

76Teismas sprendžia, jog šis ieškinio reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos paaiškinimų, raštų, kuriais atmestos tiekėjo pretenzijos nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką. Kasacinis teismas pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką yra nurodęs, jog ieškinio reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos tiekėjo pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas, viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinė byla 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017; 2019 m. sausio 2d nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-32-378/2019).

7735.

78Taikant ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės aiškinimo taisykles, nagrinėjamoje byloje ieškovo reikalavimas panaikinti 2018 m. lapkričio 9 d. paaiškinimų atsakymus į 3-4 klausimus, 2018 m. lapkričio 16 d. paaiškinimus, nenagrinėtinas ir ši bylos dalis nutrauktina.

79Dėl Pirkimo sąlygų 17.9 p. numatyto vertinimo pakeitimo, informacijos pateikimo

8036.

81Ieškovas nurodo, kad Perkančioji organizacija 2018-11-16 raštu pateikė atsakymą/paaiškinimą, kuriuo buvo keičiamas ankstesnis 2018-10-25 d. Pirkimo sąlygų paaiškinimas. Dėl informacijos pateikimo atsakovas nurodo, kad atskiru raštu 2018-11-15 UAB „Telšių autobusų parkas“ buvo įpareigotas pateikti prašomą informaciją kiekvienam besikreipusiam tiekėjui. Kiekvienas tiekėjas 2018-11-16 buvo informuotas, kad trūkstamą statistinę analizę, kuri nebus viešai prieinama, jam suteiks UAB „Telšių autobusų parkas“, nei vienas iš konkurso sąlygas priėmusių tiekėjų nesiskundė, kad UAB „Telšių autobusų parkas“ neteikia jiems trūkstamų statistinių duomenų. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Perkančioji organizacija pakeitė ankstesnį savo paaiškinimą, pagal kurį buvo įpareigojusi pateikti visą statistinę informaciją UAB „Telšių autobusų parkas“. Išimtis ir patikslinimas lietė tik - vykdytą keleivių apklausą, bet ne statistinę informaciją. Atsakovė ruošdama pirkimo dokumentus, peržiūrėjo visą viešai internete randamą ir prieinamą informaciją apie keleivių vežimo paslaugas ir UAB „Telšių autobusų parkas“, todėl yra įsitikinusi, jog problemų su reikalinga statistika strategijai paruošti nebuvo. Viešai paskleista informacija internete, negali būti laikoma neatskleista, nes Perkančioji organizacija dar atskirai įpareigojo UAB „Telšių autobusų parkas“ pateikti statistinę informaciją kiekvienam besikreipiančiam tiekėjui, tokiais savo veiksmais ji užtikrino ir lygiateisiškumo principo įgyvendinimą. UAB „Telšių autobusų parkas“ užregistruotas kaip juridinis asmuo, turintis komercinį - ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, o vadovas gali vienvaldiškai sudaryti sandorį. Dėl to, kai teisiškai nuo perkančiosios organizacijos atskiras tiekėjas yra uždaroji akcinė bendrovė, kontrolė negali apimti visų tokio subjekto veiklos aspektų, ypač šios įmonės einamųjų sandorių atžvilgiu. Perkančioji organizacija niekaip negalėjo įtakoti keleivių apklausos vykdymo, mokėti už ją, todėl negali ja ir disponuoti. Keleivių apklausos atliekamos įvairiais duomenų rinkimo būdais: tiesiogiai (gatvėje ar pasirinktose įstaigose, paliekant anketas ar pan.), internetu (per socialinius tinklus ar pan.) ir pan. Tiekėjui nekyla pareigos vykdyti tokią apklausą, teikti siūlymus dėl išlaidų mažinimo, paslaugų optimizavimo galimybių, tačiau pateikęs šiuos siūlymus, jis gaus aukštesnį įvertinimą, tiekėjo pasiūlytos idėjos parodytos tiekėjo sąmoningumą ir aukštą orientavimąsi Pirkimo objekto (jo tikslų) apimtyje“.

8237.

83Teismas pažymi, kad 2018-11-16 atsakyme į tiekėjų paklausimus, atsakovas nurodo, kad atsižvelgiant į aplinkybes, jog UAB „Telšių autobusų parkas“ disponuoja informacija, kuri reikalinga kitam suinteresuotam dalyviui tinkamai parengti pasiūlymą, Komisija paprašė UAB „Telšių autobusų parkas“ pateikti suinteresuotam dalyviui jo prašomą informaciją, t. y., statistinę informaciją ir informaciją apie problematiškus maršrutus. Teismas sprendžia, kad šiuo aspektu atsakovo pateikti paaiškinimai nėra prieštaringi.

8438.

85Ieškovas taip pat nurodo, kad „Pirkimo sąlygų 17.9 p. buvo aiškiai numatyta, jog neatlikus keleivių apklausos, paslaugų teikimo aprašymas gali būti įvertintas 8 balais.

8639.

872018 m. lapkričio 20 d. atsakyme į pretenziją Perkančioji organizacija išaiškino ir nurodė, jei paslaugų teikimo aprašymas nebus grindžiamas atlikta keleivių apklausa, tokiu atveju bus skiriama iki 4 balų, toks veiksmas, ieškovo manymu, yra akivaizdus Pirkimo sąlygų išaiškinimas pasibaigus terminui, kuriuo siekiama pakeisti paskelbtas Konkurso sąlygas ir numatyti tiekėjams nepalankesnes lyginant su jos proteguojamu tiekėju UAB „ Telšių autobusų parkas “.

8840.

89Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo argumentais nurodė, kad atsakovas, atsakydamas į pretenziją pateikė vertinimo aprašymo pavyzdį, kaip bus suteikiami tiekėjui kokybiniai vertinimo balai. Atsakovas atsakyme į tiekėjų paklausimus nurodė, kad „Konkurso sąlygos neįpareigoja Tiekėjus teikti techninį parašymą, paremtą keleivių apklausa - tokiu atveju, už aptariamą kriterijų tiekėjui galėtų būti suteikta iki 4 balų“.

9041.

91Iš bylos dokumentų matyti, kad Pirkimo sąlygų 17.9 p. nustatyto ekonominio naudingumo kriterijaus T1 vertinime yra nurodyta, jog 4 balai skiriami, kai labai paviršutiniškai atlikta problemų analizė, vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų paslaugų teikimo Telšių rajone, ji paruošta neatlikus keleivių apklausos, o 8 balai skiriami, kai Aprašyme pateikta problemų analizė, vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų paslaugų teikimo Telšių rajone, tačiau ji paruošta neatlikus keleivių apklausos. Teismas sprendžia, kad atsakovo nurodymas, jog tokiu atveju, už aptariamą kriterijų tiekėjui galėtų būti suteikta iki 4 balų, nelaikytinas Pirkimo sąlygų pakeitimu.

92Dėl konkurso sąlygų teisėtumo

9342.

94Kaip minėta, ieškovas 2018 m. lapkričio 16 d. pretenzija ginčijo Perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 9 d. raštu pateikus atsakymus - sąlygų paaiškinimus (3-4 klausimai - atsakymai). 2018 m. lapkričio 19 d. pretenzija ginčijo Perkančiosios organizacijos 2018 m. lapkričio 16 d. pateiktą atsakymą, kuriuo buvo nurodoma, kad esamas paslaugų teikėjas, kuris valdomas ir 100 proc. kontroliuojamas Perkančiosios organizacijos (UAB „Telšių autobusų parkas“), privalo suinteresuotiems konkurso dalyviams pateikti visą jų prašomą statistinę informaciją. Taip pat, šia pretenzija buvo ginčijamos Konkurso sąlygų 17.9 p. sąlygos.

9543.

96Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų paaiškinimai, kaip ir pačios sąlygos, privalo būti aiškūs, tikslūs (VPĮ 35 str. 4 d.) ir atitikti viešųjų pirkimų principus, įskaitant reikalavimus dėl sąžiningos konkurencijos užtikrinimo (VPĮ 17 str. 2 d.). Ieškovas mano, kad teismas ex officio turi spręsti dėl Konkurso sąlygų teisėtumo ir Konkurso procedūrų nutraukimo.

9744.

98Dėl peržiūros institucijų aktyvumo viešųjų pirkimų ginčų procese kasacinio teismo konstatuota, kad teismų iniciatyvos teisė spręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu. Aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015). Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia egzistuojant ieškovo keliamam pagrindui dėl konkurso sąlygų teismui spręsti ex officio.

9945.

100Kasacinio teismo išaiškinta, jog VPĮ 25 straipsnyje yra sukonkretintas bendrasis nediskriminavimo principas, kiek jis aktualus perkančiosios organizacijos veiksmams, susijusiems su techninėmis specifikacijomis; teismai, nagrinėdami tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, ex officio sprendžia dėl VPĮ 25 straipsnio taikymo; draudimas diskriminuoti tiekėjus – pamatinė viešųjų pirkimų teisės nuostata, todėl jos vertinimas neturi išimtinai priklausyti nuo šalių, nes tokio pobūdžio ginčai peržengia privačių santykių ribas; jei teismas pripažįsta, kad pirkimo sąlygos diskriminuoja tiekėjus, privalo ex officio tokį pirkimą pripažinti neteisėtu ir jį nutraukti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

101Dėl Pirkimo sąlygų 18.3 p. numatyto termino pasirengimui teikti paslaugas

10246.

103Byloje ieškovas ginčija Pirkimo sąlygų 18.3 p., kuriame nustatyta, kad „paslaugų teikimo pradžia - ne vėliau kaip po 3 mėnesių pasirašius pirkimo sutartį, ieškovas teigia, jog tiekėjas objektyviai negali pradėti Pirkimo sutarties vykdymui reikalingų autobusų įsigijimo, kol neaišku, ar su juo bus sudaryta sutartis, tai paaiškės tik po Pirkimo rezultatų paskelbimo. Pagaminti, įsigyti ir pateikti naujas transporto priemones, objektyviai reikalingas terminas yra aštuoni - devyni mėnesiai. Todėl siekiant sudaryti visiems tiekėjams vienodas konkuravimo galimybes ir gauti maksimaliai kokybiškas pervežimo paslaugas, kurių teikimas naujais autobusais, būtų visomis prasmėmis naudingesnis ir priimtinesnis tiek visuomenei tiek Perkančiajai organizacijai, paslaugų teikimo pradžios terminas turėtų būti atidėtas bent 8-9 mėnesiams. Nurodo, kad Perkančioji organizacija niekaip nepagrindė, kad objektyviai reikalingas 8-9 mėnesių terminas yra per ilgas ir netinkamas dėl objektyvių aplinkybių. Ieškovas pateikė komercinius pasiūlymus (pretenzijos priedai Nr. 1,2,3,4) dėl autobusų įsigijimo ir įrengimo, kurie patvirtina, kad reikalingas 8- 9 mėnesių terminas.

10447.

105Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Viešojo pirkimo dokumentai perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą, išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė specifikacija, aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, viešojo pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai). Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis, pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Už viešojo pirkimo dokumentų (techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų, kvalifikacinės atrankos kriterijų) parengimą ir atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Tiekėjų pasiūlymus nagrinėja bei vertina pati perkančioji organizacija ir sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams priima tik pati perkančioji organizacija. Perkančiajai organizacijai suteikiamos teisės viešojo pirkimo procese privalo būti naudojamos taip, kad tai nelemtų neribotos jos diskrecijos. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija yra saistoma imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir jos sprendimai turi būti motyvuoti bei objektyviai pagrįsti ir priimami sprendimai bet kokiu atveju negali pažeisti viešųjų pirkimų principų, nukrypti nuo viešųjų pirkimų tikslo.

10648.

107Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje pažymėjo, kad šiuo atveju kyla abejonių, ar toks terminas naujam vežėjui yra pakankamas, proporcingas ir objektyviai pagrįstas, ar Pirkimo dokumentuose nustačius tokį terminą nėra suteikiamas pranašumas tiekėjui, kuris šiuo metu vykdo tokias paslaugas.

10849.

109Ieškovas teigia, kad Perkančioji organizacija savo atsakyme formaliai nurodė, jog Pirkimo sąlygų 18.3 p. Komisija neketina keisti. Perkančioji organizacija negali taikyti sutarties vykdymo atidėjimo termino, nes siekiama įsigyti paslauga yra susijusi su keleivių vežimu, t. y. su viešuoju interesu. Taikant sutarties vykdymo atidėjimo terminą keleiviai viešuoju transportu vis tiek turės būti vežami tuos 8 mėnesius, klausimas, kas tuomet tokias paslaugas teiks, perkančioji organizacija bus nepajėgi užtikrinti viešojo intereso apsaugos. Administracijos iki 2017-06-30 sudaryti vidaus sandoriai dėl keleivių vežimo paslaugų, vadovaujantis pasikeitusiu Viešųjų pirkimų tarnybos įstatymu, galioja ne ilgiau kaip iki 2018-12-31. Perkančioji organizacija yra suinteresuota, kad paslaugos teikėjas pradėtų keleivių vežimo paslaugas teikti kuo greičiau“.

11050.

111Ieškovo vertinimu, Perkančiosios organizacijos argumentai yra visiškai nelogiški, deklaratyvūs ir apsimestiniai. Perkančioji organizacija manipuliuodama „viešuoju interesu“ teigia, kad yra pati neapsiruošusi ir nepajėgi jo užtikrinti bei teikti vežimo paslaugas iki to momento, kol tiekėjai tinkamai pasirengs paslaugų tiekimui. O tai yra visiška Perkančiosios organizacijos prerogatyva ir pareiga. Bet kurio atveju, sutartys galioja tik iki 2018 -12-31, todėl niekaip nebus spėta pradėti šio Konkurso pagrindu paslaugų iki šio termino. Toks reikalavimų kompleksas optimaliai ir nevaržomai galėtų būti įvykdytas tik iš šiuo metu atitinkamas paslaugas perkančiajai organizacijai teikiančių tiekėjų arba jau atsakovo poreikius turinčių autobusų teikėjų, kitiems tiekėjams objektyviai reikalingas laikas pasirengti paslaugų teikimui Pirkimo laimėjimo atveju, t.y. įsigyti, įrengti ir pristatyti autobusus, tinkamus Pirkimo sutarčiai vykdyti.

11251.

113Sutiktina su ieškovo argumentais, kad Tiekėjas objektyviai negali pradėti Pirkimo sutarties vykdymui reikalingų autobusų įsigijimo, kol neaišku, ar su juo bus sudaryta sutartis, tai paaiškės tik po Pirkimo rezultatų paskelbimo. Pagaminti, įsigyti ir pateikti naujas transporto priemones, objektyviai reikalingas terminas yra aštuoni - devyni mėnesiai, todėl paslaugų teikimo pradžios terminas turėtų būti atidėtas bent 8-9 mėnesiams. Perkančioji organizacija niekaip nepagrindė, kad objektyviai reikalingas 8-9 mėnesių terminas yra per ilgas ir netinkamas dėl objektyvių aplinkybių. Perkančioji organizacija atsisakydama patikslinti neteisėtas sąlygas ir pateikdama neaiškų Pirkimo sąlygų paaiškinimą, pažeidė tiek viešųjų pirkimų principus, tiek VPĮ 36 str. 4 d. reikalavimus. Įvertinęs aptartas aplinkybes teismas sprendžia, jog ieškovo argumentai dėl naujam vežėjui nustatyto per trumpo 3 mėnesių paslaugų teikimo pradžios termino yra pagrįsti, nes tai lemia, kad perkamas paslaugas gali teikti tik toks tiekėjas, kuris jau vykdo tokias paslaugas, todėl tokia sąlyga pripažintina neteisėta.

114Dėl Pirkimo Techninės specifikacijos 20 p. nustatytų Privalomų techninių reikalavimų

11552.

116Ieškovas ginčija Pirkimo Techninės specifikacijos 20 p. nustatytus Privalomus techninius reikalavimus keleivių vežimo paslaugas teiksiančioms viešojo transporto priemonėms, tiek, kiek juose nenumatyta galimybė Pirkimui pateikti dyzeliniu kuru varomus autobusus.

11753.

118Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, jog Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į konkretaus pirkimo ypatybes ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio reikalavimais, turi nurodyti tokias technines specifikacijas, kokios dėl objektyvių priežasčių, jos manymu, yra reikalingos. Minėtos nuostatos 1 dalyje nurodyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje, 3 dalyje nustatyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad imperatyvas, jog techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, įgauna konkretų turinį kitose šio straipsnio nuostatose, kuriose įtvirtinamos pareigos perkančiosioms organizacijoms nustatant reikalavimus pirkimo objektui ir vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiems reikalavimams Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, tačiau kartu pažymėta, kad ši jos diskrecija yra ribojama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, kurie negali būti pažeisti, taip pat VPĮ 25 straipsnyje (šiam ginčui aktualios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos (galiojančios nuo 2017-07-01) 37 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją bei šiame straipsnyje nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015).

11954.

120Ieškovas nurodo, kad 2011 m. Telšių rajono savivaldybė sprendimu dėl ekologiškų transporto priemonių naudojimo Telšių mieste nusprendė įsigyti ekologiškus autobusus. LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-70 „Dėl finansavimo skyrimo mažai taršių miesto autobusų keitimui, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“ pakeitimo“ buvo ES struktūrinių fondų lėšomis UAB „Telšių autobusų parkui“ paskirti suspaustomis dujomis (CNG) varomi autobusai ir suspaustomis dujomis bei elektra varomi hibridiniai autobusai. Šiomis transporto priemonėmis keleivių vežimą Telšių mieste vykdė savivaldybei priklausanti įmonė UAB „Telšių autobusų parkas“, nevykdant viešųjų pirkimų procedūrų. Paskelbus pirkimą akivaizdu, kad pirkimo sąlygose suformuluoti pasiūlymų vertinimo kriterijai taip, kad UAB „Telšių autobusų parkas“ surinktų maksimalią reikšmę. Savivaldybės veiksmai, kuriais nepragrįstai ribojama ūkio subjektų galimybė teikti šias paslaugas, laikytini įstatymo pažeidimu. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams. UAB „Telšių autobusų parkas“ turi konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kuriems pirkimo sąlygos nesudaro galimybės vienodomis sąlygomis su minėtu tiekėju konkuruoti dėl sutarties, o patį pirkimą padaro tik formaliu procesu skirtu įteisinti sutartį su iš anksto žinomu vežėju. Kaip nurodo ieškovas, nors Perkančioji organizacija akcentuoja tai, jog dyzelinių autobusų naudojimas yra nepriimtinas ir neleistinas, tačiau pačios Perkančiosios organizacijos kontroliuojami UAB „Telšių autobusų parkas“ pirko būtent dyzelinius autobusus.

12155.

122Teismas pažymi, kad atsakovas, formuluodamas Pirkimo sąlygas, jų techninius reikalavimus, turi įvertinti konkretaus reikalavimo pagrįstumą ir reikalingumą konkrečiu atveju, turi turėti motyvus dėl konkretaus reikalavimo būtinumo. Pripažintina, kad atsakovas nepagrindė, kodėl tai yra būtina siekiant įsigyti jo poreikius atitinkantį Pirkimo objektą, ar be šio konkretaus techninio parametro reikalavimo atsakovas negalės racionaliai naudodamas lėšas įsigyti tai, kas jam reikalinga. Teismas sprendžia, kad atsakovui nepagrindus Techninėje specifikacijoje nustatytų ieškovo ginčijamų reikalavimų būtinybės, tokios sąlygos yra pripažintinos neteisėtomis.

123Dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų

12456.

125Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų 17.9 p. nustatyto ekonominio naudingumo kriterijaus T1 - „Paslaugų teikimo aprašymas“ aprašymo dalis ties vertinimu „Puikiai (10) balai“ yra neaiški, dviprasmiška ir nenustatanti konkrečių kriterijų ir sąlygų, todėl yra keistina. 2018 m. lapkričio 19 d. pretenzijoje bei ieškinyje aukščiau minimo kriterijaus aprašymo ydingumą ieškovas sieja su galima tiekėjų diskriminacija, nes tik dabartinis vežėjas gali tiksliai žinoti statistinę informaciją, susijusią su pervežimais ir tiekėjų apklausa bei su tuo, jog ekonominio naudingumo kriterijaus aprašymas turėtų būti suformuluotas konkrečiai ir aiškiai papunkčiui, bei nustatyta tiksliai kokie kriterijai yra vertinami kokiais balais ir ką tiekėjas turi pasiūlyti, kad gauti tam tikrą balų skaičių.

12657.

127Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, jog perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia, todėl perkančiosios organizacijos turi pareigą labai aiškiai ir suprantamai aprašyti tiekėjų pasiūlymams, jų vertinimui keliamus reikalavimus. Perkančioji organizacija visais atvejais nustatydama ekonominio naudingumo kriterijus ir jų parametrus turėtų pagrįsti, kokią įtaką toks vertinimo kriterijų pasirinkimas turi Pirkimo sutarties vykdymui. LAT savo praktikoje yra suformulavęs taisyklę, pagal kurią tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas sprendžiant dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinamas ne konkretus matmuo (pvz., fizikinis dydis), tačiau prašoma pateikti nurodyto kriterijaus aprašymą, perkančiajai organizacijai kyla pareiga kuo tiksliau ir detaliau aprašyti vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus skiriami konkretūs pasiūlymo ekonominio naudingumo balai (LAT 2018-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018).

12858.

129Perkančiosios organizacijos įtvirtintų ekonominio naudingumo kriterijų turinio įvertinimas, t. y. nustatymas, ar Kriterijaus Tl parametrai yra tikslūs ir pakankamai detaliai aprašyti, yra fakto klausimas. Teismas pritaria viešųjų pirkimų išvadai, kad ginčijamas Kriterijaus Tl aprašyme nurodomas reikalavimas pateikti išsamią vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų paslaugų teikimo Telšių rajone problemų analizę, kuri paremta atlikta apklausa tarp keleivių gali būti vertinamas kaip suteikiantis pranašumą tiekėjui, šiuo metu atliekančiam Pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas. Tokio ekonominio naudingumo kriterijaus T1 parametro nustatymo tikslingumas ir sąsaja su Pirkimo objektu - kai yra prašoma pateikti tik problemų analizę, nenustatant reikalavimo pateikti tiekėjų parinktus problemų sprendimo būdus, atspindi pasiūlymo ekonominę naudą Perkančiajai organizacijai. Taigi, nėra aiškus ginčijamo Kriterijaus T1 tikslingumas, bei objektyvus reikalingumas. Kaip pažymėjo viešųjų pirkimų tarnyba, Pirkime nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų aprašymai yra suformuluoti abstrakčiai, neaiškiai ir netiksliai.

13059.

131Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnyje „Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas“ nustatyta, kad perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal: 1) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Vertinant atsižvelgiama į kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus (1 dalies 1 punktas), vertinant pasiūlymus pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Minėto straipsnio 4 dalyje nurodoma: „Laikoma, kad pasiūlymų vertinimo kriterijai yra susiję su pirkimo objektu, jeigu jie susiję su perkamais darbais, prekėmis ar paslaugomis bet kokiu atžvilgiu ir bet kuriame jų gyvavimo ciklo etape, įskaitant konkretaus gamybos, tiekimo, teikimo, atlikimo ar prekybos proceso arba kito gyvavimo ciklo etapo proceso veiksnius, net jeigu šie veiksniai neapima jų fizinių ypatybių “, o pagal to paties įstatymo 5 dalį - pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijai neturi perkančiajai organizacijai suteikti neribotos pasirinkimo laisvės ir turi užtikrinti veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Pasiūlymų vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti taip, kad tiekėjų pasiūlymuose pateiktos informacijos atitiktį nustatytiems pasiūlymų vertinimo kriterijams būtų galima patikrinti. Kilus abejonių, perkančioji organizacija turi patikrinti tiekėjo pateiktos informacijos tikslumą ir įrodymus. Taigi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija vertina pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu - kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos ir t. t.

13260.

133Kaip nurodoma Viešųjų pirkimų išvadoje, tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo dokumentuose. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, ji privalo paskelbti ir šių kriterijų subkriterijus / parametrus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus. Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus subkriterijai arba parametrai turi būti susiję su viešojo pirkimo sutartimi - sutarties dalyku. Sąsaja su pirkimo dalyku turi būti suprantama taip, kad atitinkamas kriterijus susijęs tik su produktu plačiąja prasme, tačiau ne su bendra tiekėjo politika tam tikroje srityje (Teisingumo Teismo Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus subkriterijai turi ne tik sietis su sutartimi bei jos vykdymu, bet ir neturi riboti tiekėjų įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvių. Jie privalo būti nediskriminuojantys ir proporcingi siekiamam tikslui.

13461.

135Viešųjų pirkimų Tarnybos išvadoje pažymima, kad ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui siūlo pasirinkti kriterijus, kurie atspindėtų perkamo objekto naudojimo efektyvumą: kokybę, techninius privalumus, estetines, funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo datą, pristatymo laikotarpį arba užbaigimo terminą, taip pat kitus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Tarnyba rekomenduoja vengti tokių kriterijų, kurie neturi įtakos pirkimo objektui arba ta įtaka labai nedidelė. Perkančioji organizacija turi stengtis taip nustatyti vertinimo kriterijus, kad išrenkant geriausią pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasiekti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytą pirkimų tikslą, kad: 1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai; 2) vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir šio įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13662.

137Teismas sprendžia, kad ekonominio naudingumo kriterijų aprašymuose nurodomos formuluotės „labiau formalus“, „labiau teoriškas nei praktiškas“, „nauda yra abstrakti, labiau tikėtina nei galima“, „nepakankamai, netiksliai, paviršutiniškai“, „neesminių prieštaravimų“, „trūkti išbaigtumo“ gali būti suprantamos skirtingai ir tai sudaro sąlygas tiekėjų pateiktų sprendinių atitikimą ekonominio naudingumo parametrams vertinti subjektyviai, o tokiu aprašymu remiantis atliekamas pasiūlymų vertinimas gali būtų neskaidrus ir neobjektyvus. Įvertinus tai, Pirkimo sąlygų 17.9 p. ekonominio naudingumo kriterijaus Tl aprašyme nurodoma informacija pripažintina nepakankamai aiškia ir tikslia.

138Dėl konkurso nutraukimo

13963.

140Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismui konstatavus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, neteisėtų pirkimo sąlygų nustatymą, būtina pasisakyti dėl tokių veiksmų padarinių. Kasacinio teismo atskirai pasisakyta, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011). Todėl, ieškinį patenkinus iš dalies ir pripažinus, jog numatytos konkurso sąlygos - 17.9 p. dalyje dėl pasiūlymų parametro „Paslaugų teikimo aprašymas (T1)“; Pirkimo Techninės specifikacijos 20 p. nustatytų privalomų techninių reikalavimų sąlygos; Pirkimo sąlygų 18.3 p. numatyto termino pasirengimui teikti paslaugas sąlygos yra neteisėtos bei naikintinos, pirkimo procedūros negali būti tęsiamos toliau, todėl nutrauktinos.

141Bylinėjimosi išlaidos

14264.

143Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui (CPK 93, 302 str.). Ieškovė byloje patyrė 4822,50 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pagrindiniai ieškinio reikalavimai tenkinti, teismo priteisia iš atsakovo ieškovo naudai 4822,50 Eur bylinėjimosi išlaidas.

144Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270, 423 straipsniais

Nutarė

145Ieškinį tenkinti iš dalies.

146Ieškinio reikalavimo dalyje pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos 2018-11-09 paaiškinimų atsakymus į 3-4 klausimus, 2018-11-16 paaiškinimą, civilinę bylą nutraukti.

147Atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomo pirkimo Nr. 405146 Konkurso sąlygų 17.9 p. sąlygas dalyje dėl pasiūlymų parametro „Paslaugų teikimo aprašymas (T1)“; Pirkimo Techninės specifikacijos 20 p. nustatytų privalomų techninių reikalavimų sąlygas; Pirkimo sąlygų 18.3 p. numatyto termino pasirengimui teikti paslaugas sąlygas, pripažinti neteisėtomis ir panaikinti.

148Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomą pirkimo Nr. 405146 nutraukti.

149Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

150Priteisti iš atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 180878299) ieškovo UAB „Transrevis“ (juridinio asmens kodas 124107111) naudai patirtas 4822,50 Eur (keturių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt dviejų eurų ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidas.

151Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. 1.... 4. Ieškovas UAB „Transrevis“ pareikštu ieškiniu prašo: 1) pripažinti... 5. 2.... 6. Ieškinyje nurodo, kad 2018-11-16 pretenzija ieškovas ginčijo Perkančiosios... 7. 3.... 8. Dėl 2018-11-19 pretenzijos nurodo, kad ginčijo Perkančiosios organizacijos... 9. 4.... 10. Konkurso sąlygų 17.9. p. „Antro kriterijaus: Paslaugų teikimo aprašymas... 11. 5.... 12. Dėl 2018-11-23 pretenzijos teigia, kad ginčijo 2018-11-20 raštu... 13. 6.... 14. Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos priimtais sprendimais, nes... 15. 7.... 16. Dublike ieškovas papildomai nurodo, kad Pretenzijos pateikimas viešajame... 17. 8.... 18. Atsakovas atsiliepimu prašo ieškovo ieškinį atmesti ir nurodo, kad... 19. 9.... 20. Atsakovas triplike papildomai nurodo, kad atsakovui susidaro įspūdis, jog... 21. 10.... 22. Atsakovė ruošdama konkurso sąlygas ir įvertinusi, kad nesuteikus termino... 23. 11.... 24. Dėl perteklinių ir neproporcingų reikalavimų transporto priemonėms nurodo,... 25. 12.... 26. Dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų keitimo teigia, kad nekeitė Konkurso... 27. 13.... 28. Viešųjų pirkimų tarnyba byloje pateikė išvadą, dėl termino pasirengimui... 29. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 30. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 31. 14.... 32. Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas Telšių rajono savivaldybės... 33. 15.... 34. Ieškovas 2018 m. lapkričio 16 d. ir 2018 m. lapkričio 19 d. pateikė... 35. 16.... 36. Ieškovas 2018 m. lapkričio 23 d. 9 val. 02 min. pateikė pakartotinę... 37. 17.... 38. 2018 m. lapkričio 23 d. 9 vai. 49 min. ieškovas pateikė konkursinį... 39. 18.... 40. Šalys pateikė duomenis, kad iki šio konkurso paskelbimo, Perkančioji... 41. 19.... 42. Perkančioji organizacija 2018-10-17 pakartotinai paskelbė atvirą konkursą... 43. 20.... 44. 2018-10-20 atviro konkurso „Keleivių vežimo paslaugos“ (pirkimo Nr.... 45. Dėl atsakovo argumentų vertinant tiekėjo teisę ginčyti perkančiosios... 46. 21.... 47. Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris... 48. 22.... 49. Sutiktina su Tarnybos išvada, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato... 50. 23.... 51. Teismas pažymi, kad ieškovas yra pateikęs pretenzijas, kaip to reikalauja... 52. Dėl atsisakymo nagrinėti 2018 m. lapkričio 23 d. pretenziją... 53. 24.... 54. Atsakovas 2018 m. lapkričio 23 d. priėmė sprendimą nenagrinėti ieškovo... 55. 25.... 56. Ieškovas nurodo, kad šia pretenzija tiekėjas ginčijo 2018 m. lapkričio 20... 57. 26.... 58. Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad atsakydamas į 2018 m.... 59. 27.... 60. Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnyje... 61. 28.... 62. Teismas pažymi, kad 2018m. lapkričio 19 d. pretenzijos argumentacija buvo... 63. 29.... 64. Teismas atmeta ieškovo argumentus, kad pretenziją 2018 m. lapkričio 23 d.... 65. 30.... 66. Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus ieškovo pateiktų 2018 m. lapkričio 16... 67. Dėl reikalavimo panaikinti 2018m. lapkričio 9 d. paaiškinimų atsakymus į... 68. 2018 m. lapkričio 16 d. paaiškinimus... 69. 31.... 70. Ieškovas 2018 m. lapkričio 16 d. pretenzija ginčijo Perkančiosios... 71. 32.... 72. Ieškovas 2018 m. lapkričio 19 d. pretenzija ginčijo Perkančiosios... 73. 33.... 74. Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos priimtais sprendimais, nes... 75. 34.... 76. Teismas sprendžia, jog šis ieškinio reikalavimas dėl perkančiosios... 77. 35.... 78. Taikant ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės... 79. Dėl Pirkimo sąlygų 17.9 p. numatyto vertinimo pakeitimo, informacijos... 80. 36.... 81. Ieškovas nurodo, kad Perkančioji organizacija 2018-11-16 raštu pateikė... 82. 37.... 83. Teismas pažymi, kad 2018-11-16 atsakyme į tiekėjų paklausimus, atsakovas... 84. 38.... 85. Ieškovas taip pat nurodo, kad „Pirkimo sąlygų 17.9 p. buvo aiškiai... 86. 39.... 87. 2018 m. lapkričio 20 d. atsakyme į pretenziją Perkančioji organizacija... 88. 40.... 89. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo argumentais nurodė, kad atsakovas,... 90. 41.... 91. Iš bylos dokumentų matyti, kad Pirkimo sąlygų 17.9 p. nustatyto ekonominio... 92. Dėl konkurso sąlygų teisėtumo... 93. 42.... 94. Kaip minėta, ieškovas 2018 m. lapkričio 16 d. pretenzija ginčijo... 95. 43.... 96. Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų paaiškinimai, kaip ir pačios sąlygos,... 97. 44.... 98. Dėl peržiūros institucijų aktyvumo viešųjų pirkimų ginčų procese... 99. 45.... 100. Kasacinio teismo išaiškinta, jog VPĮ 25 straipsnyje yra sukonkretintas... 101. Dėl Pirkimo sąlygų 18.3 p. numatyto termino pasirengimui teikti paslaugas ... 102. 46.... 103. Byloje ieškovas ginčija Pirkimo sąlygų 18.3 p., kuriame nustatyta, kad... 104. 47.... 105. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje įtvirtinta nuostata, kad... 106. 48.... 107. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje pažymėjo, kad šiuo atveju kyla... 108. 49.... 109. Ieškovas teigia, kad Perkančioji organizacija savo atsakyme formaliai... 110. 50.... 111. Ieškovo vertinimu, Perkančiosios organizacijos argumentai yra visiškai... 112. 51.... 113. Sutiktina su ieškovo argumentais, kad Tiekėjas objektyviai negali pradėti... 114. Dėl Pirkimo Techninės specifikacijos 20 p. nustatytų Privalomų techninių... 115. 52.... 116. Ieškovas ginčija Pirkimo Techninės specifikacijos 20 p. nustatytus... 117. 53.... 118. Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, jog Perkančioji... 119. 54.... 120. Ieškovas nurodo, kad 2011 m. Telšių rajono savivaldybė sprendimu dėl... 121. 55.... 122. Teismas pažymi, kad atsakovas, formuluodamas Pirkimo sąlygas, jų techninius... 123. Dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų... 124. 56.... 125. Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų 17.9 p. nustatyto ekonominio naudingumo... 126. 57.... 127. Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, jog... 128. 58.... 129. Perkančiosios organizacijos įtvirtintų ekonominio naudingumo kriterijų... 130. 59.... 131. Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnyje „Pasiūlymų vertinimas ir... 132. 60.... 133. Kaip nurodoma Viešųjų pirkimų išvadoje, tiekėjų vertinimo kriterijai... 134. 61.... 135. Viešųjų pirkimų Tarnybos išvadoje pažymima, kad ekonomiškai... 136. 62.... 137. Teismas sprendžia, kad ekonominio naudingumo kriterijų aprašymuose nurodomos... 138. Dėl konkurso nutraukimo... 139. 63.... 140. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismui konstatavus perkančiosios... 141. Bylinėjimosi išlaidos... 142. 64.... 143. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 144. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 145. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 146. Ieškinio reikalavimo dalyje pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo... 147. Atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomo pirkimo Nr.... 148. Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomą pirkimo Nr. 405146... 149. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 150. Priteisti iš atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos (juridinio... 151. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...