Byla A2-5573-769/2013
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-823-122/2010

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „TTF Garantija“ prašymą suinteresuotam asmeniui Erranto Ltd dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-823-122/2010,

Nustatė

22013 m. balandžio 5 d. Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo gautas prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-823-122/2010 ir priimti naują sprendimą Erranto Ltd ieškinį atmesti. Prašyme nurodyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-05-12 sprendimu patenkino Erranto Ltd ieškinį ir priteisė iš UAB „TTF Garantija“ 89772,80 Lt daiktų vertei atlyginti, 8977,28 Lt už sumokėtą remontą, 3107,52 Lt bylinėjimosi išlaidų Erranto Ltd ir 13 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Klaipėdos apygardos teismas 2011-03-22 nutartimi šį sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjas nurodo, kad tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismas, tiek Klaipėdos apygardos teismas priimdami sprendimą nežinojo, kad Erranto Ltd nėra laivo ML Rapla, o tuo pačiu ir laivo pagrindinio variklio 7L45GBE 13QW dviejų cilindrų dangčių savininkė,- atnaujinimo pagrindas yra LR CPK 366 str.1d.2p. Prašyme taip pat nurodyta, kad Erranto Ltd nebūdama laivo ir variklio savininke žalą turėjo įrodinėti realiai patirtomis išlaidomis, o šių įrodymų byloje nėra, 2009-03-02 buhalterinė pažyma, kurioje nurodyta dviejų cilindrų dangčių, gautų iš ML Rapla 2008-05-14 vertė 26000 Eurų, negali būti įrodymu. Taip pat prašyme nurodyta, kad teismas padarė klaidingą išvadą dėl metinio laivo variklio naudojimo, todėl pateiktų restauracijai detalių vertė negalėjo būti vertinama kaip naujų detalių vertė. UAB „TTF garantija“ tik 2013-01-29 turėjo galimybę sužinoti apie įrodymus, kurie patvirtina aplinkybes, kad Erranto Ltd nėra savininkė, 2009-03-02 buhalterinė pažyma neatspindi Erranto Ltd buhalterijos.

3Iš suinteresuoto asmens atstovės advokatės S. B. atsiliepimas į prašymą negautas.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-05-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismas sprendimu visiškai tenkino UAB „TTF garantija“ ieškinį, sprendime nurodęs, kad atsakovas savo atsikirtimus į ieškinio reikalavimus grindė tuo, kad nėra aišku, ar dangčiai yra ieškovo nuosavybė, nes ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad yra dangčių savininkas,- cilindro dangčius sukūrė atsakovė, todėl ji ir yra dangčių savininkė. 2011-03-22 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi 2010-05-12 sprendimą paliko nepakeistą nurodęs, kad už daiktų praradimą ieškovas turi teisę reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo.

5Prašymas atmestinas.

6Proceso atnaujinimas byloje yra įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė galimybė, atliekama CPK XVIII skyriaus normų nustatyta tvarka ir sąlygomis tada, kai nelieka galimybės patikrinti konkretų teismo procesinį sprendimą teismų instancine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotoje praktikoje nurodoma, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, turi būti reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Dėl to proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, prašymai dėl proceso atnaujinimo turi būti ribojami laiku, ir res judicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindui bei tuos pagrindus taikant neformaliai. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007).

7CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, tai yra teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt. Įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai.

8UAB „TTF Garantija“ prašo teismo atnaujinti procesą vadovaujantis CPK 366 str.1d.2 p., numatančiu atnaujinimo pagrindą, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, t.y., tuo pagrindu, kad sprendimus priėmę teismai nežinojo, kad Erranto Ltd nėra laivo ML Rapla pagrindinio variklio 7L45GBE 13QW dviejų cilindų dangčių savininkė, todėl 2009-02-02 buhalterinė pažyma, pagal kurią buvo priteistas žalos dydis, negalėjo būti išrašyta, o pareiškėjas tik nuo 2013-01-29 turėjo galimybę sužinoti apie įrodymus, kurie patvirtina aplinkybes, kad Erranto Ltd nėra savininkė. Iš civilinės bylos Nr.8-823-122/2010 medžiagos matyti, kad dar 2009-09-21 pateikdamas atsiliepimą į ieškinį pareiškėjas yra nurodęs, kad yra klausimas: “Ar tie dangčiai yra ieškovo nuosavybė, kad juos turėtume grąžinti“, ieškovas „nepateikia jokių įrodymų, kad šios detalės nuosavybės teise priklauso ieškovams“ ( 42 b.l., I t.), tai yra jau 2009-09-17 ( atsiliepimo surašymo data) atsakovas UAB „ TTF Garantija“ vieną iš atsikirtimo į ieškinį motyvų nurodė tą aplinkybę, kad, jo manymu, dangčiai nėra ieškovo nuosavybė. Be to, iš LITEKO sistemos duomenų matyti, kad 2012-08-29 UAB „TTF Garantija“ direktoriaus M. B. skunde dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr.30-2-00269-11 nurodyta, jog „tyrimo metu nustatyta, kad pateikti restauracijai dangčiai nepriklausė kompanijai „Erranto Ltd“, todėl „Erranto Ltd“ teikdamas teismui buhalterinę pažymą apie dangčių vertę, neturėdamas nurodytų detalių savo įmonės balanse, negalėjo teisiškai pagrįsti padarytos žalos jokiais įmonės buhalteriniais dokumentais“( byla Nr.336.8.30-93/2012).

9CPK 368 straipsnyje numatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad pareiškėjas savo abejones dėl dangčių nuosavybės išdėstė teismui pateikdamas 2009-09-21 atsiliepimą į ieškinį civilinėje byloje Nr.2-823-122/2010; 2012-08-29 savo skunde teismui nurodė, kad „tyrimo metu nustatyta, kad pateikti restauracijai dangčiai nepriklausė kompanijai „Erranto Ltd“, todėl visiškai nepagrįsti pareiškėjo atstovo advokato teiginiai 2013-04-19 teismui pateiktoje informacijoje dėl teismo nurodytų prašymo trūkumų pašalinimo, jog pareiškėjas tik 2013-01-29 sužinojo, kad Erranto Ltd nėra laivo savininkė. Įvertinus aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus terminą, - jis teismui turėjo būti pateiktas vėliausiai iki 2012-11-29, t.y., per 3 mėnesius po sužinojimo apie dangčių priklausomybę.

10Be to, CPK 366 str.1 dalies 2 punkte nurodyta, kad byla gali būti atnaujinama, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu . Iš civilinės bylos Nr.2-823-122/2010 medžiagos matyti, kad 2010-05-12 sprendimo priėmimo metu teismui buvo žinoma atsakovo nuomonė į pareikštą ieškinį, tai, kad atsakovas savo atsikirtimus į ieškinio reikalavimus grindžia ieškovo neįrodytomis aplinkybėmis, kad dangčiai yra ieškovo nuosavybė, todėl laikytina, kad šios aplinkybės pareiškėjui nebuvo „ naujai paaiškėjusios“ tik 2013-01-29, kai jam buvo suteikta teisė pasidaryti ikiteisminio tyrimo Nr.30-2-00269-11 dokumentų kopijas.

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nustačius, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus terminą, nustatytą CPK 368 straipsnyje, ir nėra pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas. Nutarčiai įsiteisėjus naikintinos 2013-05-02 taikytos laikinosios apsaugos priemonės- išieškojimo pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-28 vykdomąjį raštą Nr.2-823-122/2010 sustabdymas.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 366 str.1d.2 p., 370 str.3 d., teismas

Nutarė

13Prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-823-122/2010 netenkinti.

14Panaikinti 2013-05-02 taikytas laikinąsias apsaugos priemones- išieškojimo pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-28 vykdomąjį raštą Nr.2-823-122/2010 sustabdymą.

15Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai