Byla e2-250-743/2015

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei O. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei S. J., tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT prie ŽŪM), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcijai, B. J., J. V..

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašo: 1) įpareigoti atsakovę S. J., a. k. (duomenys neskelbtini) per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti stoginę, pastatytą žemės sklype (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiame ( - ) bei žemės sklype (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiame ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir sutvarkyti statybvietę; jei atsakovė šio įpareigojimo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

5Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. 2014 m. birželio 18 d. savavališkos statybos aktu nustatyta, kad atsakovė ( - ) ( - ) savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, 2009 m. pabaigoje pastatė 4 m x 3 m ploto, 2,40 m aukščio stoginę. Atsakovės statinys priskiriamas I grupės nesudėtingų statinių kategorijai, yra saugomoje teritorijoje, todėl tam būtina turėti rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą supaprastintam projektui bei žemės sklypų savininkų (NŽT prie ŽŪM ir J. V.) sutikimus. Atsakovė tokio supaprastinto projekto neturi. 2014 m. birželio 26 d. atsakovei buvo surašytas privalomasis nurodymas, kuriuo ji buvo įpareigota ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 26 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau 2015 m. sausio 7 d. patikrinus nustatyta, kad atsakovė šio įpareigojimo neįvykdė. Pažymima ir tai, kad pagal teritorijos planavimo dokumentus – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 5TS-895 patvirtintą detaliojo plano korektūrą, atsakovės statinys stovi už statybos ribos, todėl šioje vietoje, jo statyba, apskritai, negalima.

6Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie posėdį jai pranešta.

7Tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, NŽT prie ŽŪM, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcija, J. V., B. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, NŽT prie ŽŪM atsiliepime nurodė, kad ieškovės nurodytais argumentais prašo ieškinį patenkinti.

8Byloje nustatyta, kad atsakovė S. J. 2009 m. pabaigoje ( - ) ir ( - ), pastatė 3 m x 4 m ploto ir 2,40 aukščio stoginę. Atsakovė šiems statybos darbams neturėjo statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui bei žemės sklypų savininkų sutikimo. Atsakovės statinio buvimo vietoje statyba negalima, todėl ši savavališka statyba, kuri turi būti pašalinta. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais.

92014 m. gegužės 16 d. prašymu J. V. kreipėsi dėl galimos neteisėtos statybos jos žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)). 2014 m. birželio 17 d. statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktu konstatuota, kad ( - ) yra statinys, pastatytas S. J.. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad žemės sklypas ( - )A (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) priklauso Lietuvos Respublikai, jame yra trečiajam asmeniui - B. J. priklausantis prekybos paviljonas. Žemės sklypas ( - ) (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) priklauso J. V.. Iš S. J. prašymo matyti, kad stoginė pastatyta 2009 m. Įgaliojimas patvirtina, kad nuo 2008 m. gegužės 23 d. B. J. dėl prekybos paviljono ( - ) (buvusi J.Janonio g.) tvarkymo atstovavo S. J.. Prekybos paviljono, esančio ( - ) (buvusi J.Janonio g.), fotonuotraukos, pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys, statinio išsidėstymo planas patvirtina, kad kadastrinių duomenų nustatymo dienai - 2008-05-30 prie prekybos paviljono stoginės nėra, B. J. prekybos paviljoną nuosavybės teise įsigijo 2004-05-14. 2013 m. spalio 31 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-859 (taip pat 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 5TS-1196), patvirtintas žemės sklypo, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), esančio ( - ), nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimus detalusis planas bei detalieji žemės sklypo planai patvirtina, kad stoginės pastatymo vietoje pagal detaliuosius planus statyba negalima. 2014 m. birželio 18 d. surašytas savavališkos statybos aktas, jame konstatuota, kad valstybei priklausančiame žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) bei J. V. žemės sklype ( - ) (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) stovi medinių lentų su pamatais stoginė, 4 m x 3 m pločio, 2,40 m aukščio, statytoja – S. J.. Savavališkos statybos aktas 2014 m. birželio 18 d. išsiųstas S. J.. 2014 m. birželio 26 d. surašytas ir statytojai išsiųstas Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2014 m. gruodžio 26 d. 2015 m. sausio 7 d. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu, fotonuotraukomis nustatyta, kad statytoja privalomojo nurodymo pašalinti savavališką statybą neįvykdė.

10Aukščiau aptarti S. J. paaiškinimas, prekybos paviljono kadastriniai matavimai, statinių išsidėstymo planas, pastato charakteristika patvirtina, kad atsakovė stoginę pastatė 2009 m. Remiantis savavališkos statybos metu galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.11 punktą, stoginė priskirta nesudėtingo inžinerinio statinio kategorijai, kurio statybai pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 12.1, 12.2 punktus buvo privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statinio projektui. Minimo reglamento pastabose įtvirtinta ir nuostata, kad minimalus atstumas nuo inžinerinių statinių iki kaimyninio sklypo ribos turi būti 1 m, o nesudėtingiems statiniams statomiems statytojui nuosavybės teise nepriklausančiame žemės sklype reikalingas žemės sklypo savininko (valdytojo, naudotojo) rašytinis sutikimas. 2002 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ 22 punkte įtvirtintos nuostatos, kad statinio statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą ir teritorijų planavimo dokumentus. Iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu patvirtinto ,,B. J. prekybos paviljono ( - ) žemės sklypo, suformuojant žemės sklypo ribas, reglamentuojant jo užstatymą detaliojo plano“ matyti, kad stoginė pastatyta neleistinoje teritorijoje. Aukščiau aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovė neturėjo jokio statybą leidžiančio dokumento, stoginę pastatė J. V. ir valstybei priklausančiuose žemės sklypuose be rašytinio sutikimo, o inžinerinis statinys pastatytas teritorijoje, kurioje pagal detalųjį planą statyba negalima. Įvertinus tai pripažintina, kad remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi, ši statyba yra savavališka, t.y. be galiojančio statybą leidžiančio dokumento (2009 m. rugsėjo 22 d. įstatymo Nr. XI-421 red.). Tokia statyba pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 24 dalyje įtvirtintą nuostatą - statinio statyba be statybos leidimo, kai jis nustatytais atvejais yra privalomas, draudžiama (2009 m. rugsėjo 22 d. įstatymo Nr. XI-421 red.).

11Pagal šiuo metu galiojantį 2010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtintą statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ (2 lentelės 17.2.1 eilutė), atsakovės pastatyta stoginė priskiriama I grupės nesudėtingo statinio kategorijai. Remiantis 2010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 2.1 punktu, tokiai statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statinio projektui, (Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 2014 m. spalio 7 d. įstatymo Nr. XII-1194 red.), taip pat NŽT prie ŽŪM bei gretimo sklypo – J. V. sutikimas (STR 1.07.01:2010, 33.3, 34, 50 punktai). Kadangi atsakovė aukščiau aptarto statybą leidžiančio dokumento neturi, jos pastatyta stoginė pripažintina savavališka statyba, nes pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį (2014 m. spalio 7 d. įstatymo Nr. XII-1194 red.) savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

12Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti ar pan.) draudžiama. Teismas, statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnio 1,3 dalis). Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka (Statybos įstatymo 2014 m. spalio 7 d. įstatymo Nr. XII-1194 red.). Atsižvelgus į tai, kad pagal 2013 m. spalio 31 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-895 patvirtintą detaliojo plano sprendinius žemės sklypui Lazdijų r. Veisiejų m. M. Bižytės g. 2A stoginė stovi neleistinoje statiniais užstatyti teritorijoje, taikytinas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 2 punktas ir atsakovė įpareigotina nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Įvertinus tai, kad stoginė yra lentinė, jai nugriauti nereikia didelių investicijų, tokia statyba pažeidžia trečiųjų asmenų teises (NŽT prie ŽŪM ir J. V.), ieškovės prašomas dviejų mėnesių terminas yra pagrįstas.

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 96 straipsnio 1 dalis). Ieškinys tenkintinas, nes nustatyta, kad statinys pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir pripažintas pastatytu neteisėtai, todėl atsakovė kalta dėl bylinėjimosi proceso ir turi atlyginti šio proceso metu susidariusias išlaidas. Todėl iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 Eur – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas) bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 7,71 Eur (CPK 96 straipsnio 1,6 dalis).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais, teisėja

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Įpareigoti atsakovę S. J., a. k. (duomenys neskelbtini) per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti stoginę, pastatytą išnuomotame valstybinės žemės sklype (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ), taip pat gretimame žemės sklype (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Nekilnojamųjų vertybių teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

17Priteisti iš atsakovės S. J., a. k. (duomenys neskelbtini) 48,71 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 71 euro centą) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai