Byla Ik-1223-95/2011
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjui G. N., jo atstovei advokato padėjėjai Kristinai Sūnaitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. N. skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas G. N. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1-3), kurį patikslino (b.l. 11-13) (toliau – ir skundas), kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovė, VMI) 2010-10-28 sprendimą Nr. 68-245 (toliau – ir VMI sprendimas) ir Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Alytaus AVMI, tretysis suinteresuotas asmuo) 2010-09-23 sprendimą Nr. A11-20 (toliau – ir Alytaus AVMI sprendimas).

4Skunde nurodė, kad atsakovė Sprendimu patvirtino trečiojo suinteresuoto asmens Alytaus AVMI sprendimą, kuriuo pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti į biudžetą 4 292 Lt dydžio akcizų mokesčio už etilo alkoholį ir 609 Lt akcizų mokesčio delspinigių bei paskirta 429 Lt šio mokesčio bauda. Su tokiais sprendimais pareiškėjas nesutinka. Mano, kad atsakovė netinkamai taikė ir aiškino Akcizų įstatymo nuostatas, esminius mokesčių sistemos teisinio reguliavimo principus (teisėtumo, viešumo, aiškumo, teisingumo, lygybės ir kt.), todėl nepagrįstai nustatė pareiškėjui prievolę valstybei sumokėti akcizų mokestį, delspinigius ir paskyrė baudą, pažeidė teisingumo ir protingumo visuotinai pripažintus principus, kuriais privalo vadovautis visus asmenis įskaitant ir viešojo administravimo subjektus. Pažymėjo, kad atsakovė plečiamai ir formaliai aiškina mokesčių įstatymus, už iš neteisėtos veiklos pagamintą naminę degtinę paskaičiavo mokėtiną valstybei akcizo už etilo alkoholį mokestį. Atkreipė dėmesį, kad jo pagaminta naminė degtinė buvo konfiskuota ir sunaikinta. Laiko, kad atsakovė nepagrįstai taikė Akcizų įstatymo nuostatas, prilygindama nelegalios naminės degtinės gamybą pramoninio etilo alkoholio gamybai.

5Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė patvirtino skunde išdėstytus argumentus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai (žr. teismo posėdžio protokolą).

6Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo G. N. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (b. l. 18-20) nurodė, kad pareiškėjo skundo argumentai ir motyvai yra nepagrįsti. Tvirtino, kad centrinis mokesčių administratorius teisingai taikė teisės normas ir pagrįstai pareiškėjui paskaičiavo mokėtinas akcizų sumas. Pažymėjo, kad pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai nepaneigia mokestinių sumų pagrįstumo apskaičiavimo. Atkreipė dėmesį, kad Varėnos rajono apylinkės teismas konstatavo, kad pareiškėjas tyčiniais veiksmais, pažeisdamas nustatyta tvarka, gamino ir laikė akcizais apmokestintas prekes, su tikslu jas realizuoti. Akcentavo, kad ginčui aktualių teisės aktų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad bet koks nelegaliai gaminamas, realizuojamas ar gabenamas etilo alkoholis (įskaitant ir konfiskuotą) turi būti apmokestintas akcizais. Pabrėžė, kad analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausias administracinis teismas (toliau – ir LVAT), kuris formuoja vienodą administracinių teismų praktiką. Todėl mano, kad pareiškėjo motyvai, kad akcizo objektas yra tik pramoninė alkoholio gamyba, kad naminės degtinės gamyba yra nelegali veikla ir jai taikomos tik administracinės ir baudžiamosios teisės nuostatos nesiejant šios veiklos su mokesčių teisės aktų nuostatomis, yra atmestini. Kadangi neginčytinai įrodyta, kad pareiškėjas padarė BK nustatytą nusikalstamą veiką – neteisėtai laikė banderolėmis nepaženklintas akcizais apmokestinamas prekes, t. y. nusikalstamos veikos padarymo metu savo žinioje ir savo naudai turėjo akcizais apmokestinamas prekes, Alytaus AVMI pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjui atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akcizus, todėl pareiškėjui neįvykdžius šios prievolės, vadovaudamasi Akcizų įstatymo nuostatomis, LVAT praktika, pagrįstai apskaičiavo ir nurodė pareiškėjui sumokėti į biudžetą akcizą, o vadovaudamasi MAĮ 96 ir 139 str., pagrįstai apskaičiavo šio mokesčio delspinigius ir paskyrė šio mokesčio baudą.

8Į teismo posėdį atsakovės atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (b. l. 49).

9Tretysis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimo į pareiškėjo G. N. skundą nepateikė.

10Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (b. l. 48).

11Skundas netenkintinas.

12Pareiškėjas ginčija VMI ir Alytaus AVMI sprendimus bei prašo juos panaikinti kaip neteisėtus ir nepagrįstus (b. l. 6-7, 23-24, 38-41).

13Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtų sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 2 d. įtvirtinta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

15Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad Alytaus AVMI Akcizų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė V. Ž., vykdydama 2010-07-21 pavedimą tikrinti Nr. AK28-6, atliko N. G. akcizų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimą ir 2010-07-27 surašė Patikrinimo aktą Nr. AK28-6 (toliau – ir Aktas), kuriuo pareiškėjui apskaičiavo 4 901 Lt, iš jų: 4 292 Lt akcizo mokesčio už etilo alkoholį ir 609 Lt akcizo mokesčio delspinigių už etilo alkoholį (b. l. 30, 32-34). Mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad 2009-11-27 Varėnos rajono apylinkės teismas baudžiamajame įsakyme konstatavo, kad pareiškėjas 2009 m. spalio mėn. ( - ) k. Varėnos r., savo sodybos garaže neteisėtai pasigamino du aparatus namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti ir juos laikė iki 2009-10-15. Taip pat tame pačiame garaže, turėdamas tikslą realizuoti, neteisėtai pagamino ir keturiose mėlynos spalvos plastikinėse statinėse laikė 360 l – 21 proc. stiprumo ir 80 l – 27 proc. Stiprumo etilo alkoholio. Tokiu būdu, G. N., gaminęs ir laikęs etilo alkoholį, pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. 4-200 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių, 2.1 p. reikalavimus, ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą BK 201 str. 2 d.

16Alytaus AVMI viršininkė N. T., išnagrinėjusi Aktą, 2010-09-23 nusprendė jį patvirtinti pareiškėjo skundžiamu Alytaus AVMI sprendimu Nr. A11-20 ir skirti 10 procentų dydžio baudą – 429 Lt akcizų mokesčio už etilo alkoholį baudą (b. l. 38-41).

17Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimu, kuriuo buvo patvirtintas Aktas, su skundu kreipėsi į centrinį mokesčių administratorių (b. l. 26-28).

18Centrinis mokesčių administratorius 2010-10-28 priėmė skundžiamą sprendimą, kuriuo patvirtino Alytaus AVMI sprendimą dėl Akto tvirtinimo (b. l. 6-7, 23-24).

19Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas (toliau – ir MAĮ), Akcizų įstatymas (toliau – ir Įstatymas) ir kiti su jų įgyvendinimu susiję teisės aktai.

20Pagal MAĮ 2 str. 23 d., mokestis yra mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. Minimo įstatymo 2 str. 18 d. mokestinė prievolė apibrėžiama kaip mokesčio įstatymo pagrindu atsirandanti mokesčių mokėtojo pareiga teisingai apskaičiuoti mokestį, laiku sumokėti mokestį bei su juo susijusias sumas į biudžetą ir vykdyti pareigas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu ir sumokėjimu.

21Prekių apmokestinimą akcizais, kontrolės ir gabenimo ypatumus reglamentuoja Įstatymas. Įstatymo 2 str. 1 d. reglamentuota, kad akcizais yra apmokestinama etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas, energetiniai produktai ir elektros energija. Taigi, akcizų objektas yra pačios prekės. Šio įstatymo 3 str. 2 d. nustato, kad „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis – patalpa (patalpos) ir (arba) teritorija (teritorijos), kurioje šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama laikyti (gaminti, perdirbti, maišyti, saugoti), taip pat į jas atgabenti ar iš jų išgabenti Europos Bendrijų muitų teritorijoje laisvai cirkuliuojančias akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Akcizais apmokestinamų prekių sandėliais laikomos ir kitose valstybės narėse esančios patalpos ir (arba) teritorijos, kurias akcizais apmokestinamų prekių sandėliais pripažino tų valstybių narių kompetentingos institucijos „Įstatymo 8 str. 1 d. 6 p. nustato, kad prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda už akcizais apmokestinamas prekes, pagamintas Lietuvos Respublikoje ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, išskyrus atvejus, kai pagal šį Įstatymą akcizais apmokestinamų prekių gamyba (maišymas ar perdirbimas) neprivalo vykti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje. Įstatymo 10 d. 1 p. nustatyta, kad etilo alkoholis yra produktas, klasifikuojamas Kombinuotosios nomenklatūros 2207 ir 2208 pozicijose ir kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 1,2 proc. tūrio. Įstatymo 10 str. nustato, kad už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias pagal minėtą įstatymą Lietuvos Respublikoje atsiranda prievolė mokėti akcizus, mokėtina akcizų suma apskaičiuojama taikant akcizų tarifus, galiojusius prievolės atsiradimo dieną, o minimo įstatymo 9 str. 8 p. nustatyta, kad bet kuris asmuo, kuriam prievolė mokėti akcizus atsiranda remiantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 8 punktu, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prievolės atsiradimo pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtiną akcizų sumą. Akcizų deklaracija pateikiama vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje asmuo registruotas mokesčių mokėtoju.

22Taigi, vadovaujantis Įstatymo 10 str. nuostatomis, už pagamintus ir laikomus specialiaisiais ženklais – banderolėmis nepaženklintus etilo alkoholio produktus akcizai turi būti priskaičiuoti ir, vadovaujantis Įstatymo 11 str., sumokėti.

23Europos Tarybos 1992-02-25 Direktyvos Dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės (92/12/EEB) (toliau – ir Direktyva) 6 str. 1 d. (c) nustatyta, kad akcizas tampa mokėtinu, kai produktai išleidžiami vartojimui arba nustačius trūkumus, kuriems esant akcizas turi būti sumokėtas (...). Akcizais apmokestinamų produktų išleidimas vartojimui yra šių produktų importas, įskaitant ir neteisėtą, jeigu jiems nebuvo pritaikytas laikino akcizo mokėjimo atidėjimo režimas. Pagal Direktyvos 7 str. 3 d., priklausomai nuo aplinkybių, mokestį privalo sumokėti pristatymui skirtus produktus pristatantis ar laikantis asmuo, arba produktus naudojimui kitoje nei ta, kurioje produktai jau buvo išleisti vartojimui, valstybėje narėje gaunantis asmuo, arba atitinkamas prekybininkas ar viešoji įstaiga.

24Europos Bendrijų Teisingumo teismas byloje Nr. 455/98 pažymėjo, kad tuo atveju, kai valstybėje narėje legali produkto gamyba ir importas yra siejamas su specialių leidimų gavimu (dėl to nelegaliai įgyta ar pagaminta produkcija rinkoje realizuojama už ženkliai mažesnę kainą, nei legalaus įgijimo ar gaminimo atveju), nelegaliai įgytos prekės yra apmokestinimo objektas. Teismas taip pat pabrėžė, kad etilo alkoholis nėra draustinas produktas dėl savo ypatingos rūšies ar dėl specialių savo charakteristikų. Toks produktas kaip etilo alkoholis negali būti lyginamas su narkotikais dėl priežasčių susijusių su jo kilme, kokybe ir grynumu. Todėl etilo alkoholis susijusiose valstybėse narėse yra specialios įgaliojimų sistemos objektas tiek gamybos ar prekybos, importo ar eksporto atžvilgiu, o namų sąlygomis pagaminti alkoholiniai gėrimai yra produktas, kuris pripažįstamas etilo alkoholiu ir yra akcizų objektas. Taip pat Europos Bendrijų Teisingumo teismas minėtoje byloje nusprendė, kad etilo alkoholio gamyba, realizavimas, importas ir eksportas yra tiek akcizų, tiek PVM objektas, todėl nustačius nelegalų tokio produkto gamybą ar judėjimą, už šios nelegalios veiklos objektu laikomą bei konfiskuojamą etilo alkoholį turi būti skaičiuojami ir sumokami akcizai bei PVM.

25Remdamasi paminėtu teisiniu reglamentavimu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad bet koks nelegaliai gaminamas, realizuojamas ar gabenamas etilo alkoholis (įskaitant ir konfiskuotą), turi būti apmokestinamas akcizais. Pagrindas taikyti Įstatymo nuostatas yra pats akcizų objektu laikomų prekių turėjimo faktas.

26Kaip minėta, byloje nustatyta, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2009-11-27 Teismo baudžiamajame įsakyme konstatavo, kad pareiškėjas G. N. neteisėtai pasigamino du aparatus namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti ir juos laikė savo sodybos lauko garaže bei turėdamas tikslą realizuoti, neteisėtai pagamino stiprų alkoholinį gėrimą ir jį laikė. G. N. kaltė ir faktinės aplinkybės yra įrodytos nurodytu įsiteisėjusiu teismo baudžiamuoju įsakymu (b. l. 43-44), todėl, vadovaujantis ABTĮ 58 str. 2 d., šios aplinkybės laikytinos nustatytomis. Taigi, kaip nepagrįsti atmestini pareiškėjo teiginiai, kad draudimas gaminti namų gamybos alkoholinius gėrimus užtraukia tik baudžiamąją atsakomybę. Pareiškėjas netinkamai aiškina mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, nes, kaip jau minėta, apmokestinimas akcizais yra siejamas su akcizų objektu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-05-28 nutartyje (administracinė byla Nr. A6-238/2007) yra nurodęs, kad „nei aktuali nagrinėjamai bylai ES teisė, nei Akcizų įstatymas, apibrėždami akcizų objektą, tiesiogiai neišskiria tik teisėtai pagaminto alkoholio. Kaip matyti iš Teisingumo teismo praktikos, sprendžiant apmokestinamo netiesioginiais mokesčiais klausimus, fiskalinio neutralumo principas paprastai neleidžia daryti takoskyros tarp teisėtų ir neteisėtų sandorių bei teisėtų (teisėtai įsigytų ar sukurtų) ir neteisėtų (neteisėtai įsigytų ar sukurtų) prekių. Ši taisyklė netaikoma, kai prekės pasižymi atitinkamais požymiais, dėl kurių jų civilinė apyvarta valstybėse narėse yra absoliučiai draudžiama ir šios prekės jokia forma ir niekada negalės teisėtai dalyvauti civilinėje apyvartoje, kai tarp teisėto ir neteisėto ekonomikos sektorių negalima jokia konkurencija. Tačiau etilo alkoholis nėra absoliučiai uždraustas produktas. Jis yra civilinės apyvartos objektas, gali būti laikomas preke. Ūkio subjektai ir kiti asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, gali etilo alkoholį gaminti, perdirbti, laikyti, pirkti, parduoti, importuoti ir eksportuoti. Egzistuojant teisėtai alkoholio rinkai ir apyvartai, neteisėtai pagamintas alkoholis konkuruoja su teisėtai apyvartoje esančiu alkoholiu, gali daryti įtaką teisėtai alkoholio rinkai ir apyvartai. Todėl fiskalinio neutralumo principas šiuo atveju neleidžia mokestine prasme skirtingai vertinti teisėtai ir neteisėtai pagaminto etilo alkoholio. Atsižvelgdama į aukščiau paminėtą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad etilo alkoholis, nors pagamintas neteisėtai (pavyzdžiui, naminė degtinė), gali būti akcizo objektu“.

27Apibendrinusi tai, kas pasakyta anksčiau, teisėjų kolegija daro išvadą, kad mokesčių administratorius nustatęs, kad pareiškėjas nesumokėjo akcizo, pagrįstai ir teisėtai nurodė jam šią prievolę įvykdyti ir, vadovaudamasis Įstatymo 8 str. 1 d. 8 p., 9 str. 8 d., pagrįstai pareiškėjui apskaičiavo ir nurodė sumokėti į biudžetą 4 292 Lt akcizo mokesčio už etilo alkoholį.

28Be kita ko, teisėjų kolegija pažymi, kad baudžiamosios atsakomybės taikymas neeliminuoja mokestinės atsakomybės taikymo pareiškėjui, nes tai dvi savarankiškos teisinės atsakomybės rūšys. Įstatyme nurodytų mokestinių prievolių įvykdymas (akcizų apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas) nėra nuobauda už atliktus neteisėtus veiksmus, todėl negali pakeisti Baudžiamajame kodekse Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytų sankcijų. Pareiga mokėti mokesčius, atleidimo nuo jų pagrindai bei su tuo susiję klausimai reguliuojami mokesčių teisės aktais. Todėl baudžiamosios ar administracinės atsakomybės klausimus reglamentuojantys įstatymai šiuo atveju netaikytini. Pareiga mokėti mokesčius atsiranda pagal mokesčių įstatymus, o baudžiamoji ar administracinė atsakomybė pagal kitus įstatymus, reguliuojančius su atitinkama atsakomybės rūšimi susijusius klausimus, t. y. skiriasi šių teisinių reiškinių pagrindai, skiriasi ir jų esmė bei tikslai, todėl tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar administracinės teisės pažeidimą gali egzistuoti vienu metu, kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-05-28 sprendimas administracinėje byloje Nr. A6-238/2007).

29Pagal MAĮ 96 str. 1 d. 2 p., delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą patikrinimo metu mokesčių administratoriaus nustatytą nedeklaruotą deklaruojamą ar neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį (įskaitant mokestį, kuris turėjo būti apskaičiuotas muitinės deklaracijoje). Minimo įstatymo 139 str. 1 d. įvirtinta, jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad mokesčių administratorius, vadovaudamasis paminėtomis MAĮ nuostatomis, pagrįstai pareiškėjui apskaičiavo 609 Lt akcizo mokesčio delspinigių už etilo alkoholį ir paskyrė 429 Lt – 10 procentų dydžio – akcizo mokesčio už etilo alkoholį baudą.

30Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad VMI ir Alytaus AVMI tinkamai taikė ir aiškino teisės aktų nuostatas, jų priimti sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, todėl skunde nurodytais motyvais ir kitais motyvais, vadovaujantis ABTĮ 89 str. nuostatomis, naikinti sprendimų nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

31Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

33pareiškėjo G. N. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

34Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas G. N. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1-3), kurį... 4. Skunde nurodė, kad atsakovė Sprendimu patvirtino trečiojo suinteresuoto... 5. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė patvirtino skunde išdėstytus... 6. Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. Atsiliepime į skundą (b. l. 18-20) nurodė, kad pareiškėjo skundo... 8. Į teismo posėdį atsakovės atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities valstybinė mokesčių... 10. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 11. Skundas netenkintinas.... 12. Pareiškėjas ginčija VMI ir Alytaus AVMI sprendimus bei prašo juos... 13. Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra minėtų sprendimų teisėtumas... 14. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 2 d.... 15. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad Alytaus AVMI Akcizų administravimo... 16. Alytaus AVMI viršininkė N. T., išnagrinėjusi Aktą, 2010-09-23 nusprendė... 17. Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimu, kuriuo buvo patvirtintas Aktas, su... 18. Centrinis mokesčių administratorius 2010-10-28 priėmė skundžiamą... 19. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas... 20. Pagal MAĮ 2 str. 23 d., mokestis yra mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui... 21. Prekių apmokestinimą akcizais, kontrolės ir gabenimo ypatumus reglamentuoja... 22. Taigi, vadovaujantis Įstatymo 10 str. nuostatomis, už pagamintus ir laikomus... 23. Europos Tarybos 1992-02-25 Direktyvos Dėl bendrųjų procedūrų, susijusių... 24. Europos Bendrijų Teisingumo teismas byloje Nr. 455/98 pažymėjo, kad tuo... 25. Remdamasi paminėtu teisiniu reglamentavimu, teisėjų kolegija daro išvadą,... 26. Kaip minėta, byloje nustatyta, kad Varėnos rajono apylinkės teismas... 27. Apibendrinusi tai, kas pasakyta anksčiau, teisėjų kolegija daro išvadą,... 28. Be kita ko, teisėjų kolegija pažymi, kad baudžiamosios atsakomybės... 29. Pagal MAĮ 96 str. 1 d. 2 p., delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami... 30. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad VMI... 31. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1... 33. pareiškėjo G. N. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...