Byla 2-766-460/2010
Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugos pirkimo atvirojo konkurso

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovių UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ atstovui advokatui Henrikui Mackevičiui, atsakovės UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atstovams O. A. ir advokatui Virgilijui Kaupui, trečiojo asmens UAB „Specialus autotransportas“ atstovui advokatui Jovitui Elzbergui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ ieškinį atsakovei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, tretieji asmenys UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“, UAB „Specialus autotransportas“, dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugos pirkimo atvirojo konkurso ir

Nustatė

22009-09-11 gautas ieškovių UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ ieškinys atsakovei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, tretieji asmenys

3UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“, UAB „Specialus autotransportas“, dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugos pirkimo atvirojo konkurso. Juo prašo: 1) pripažinti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – UAB KRATC) paskelbto atvirojo konkurso Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugoms pirkti (viešojo pirkimo Nr. 76348) rezultatus, įformintus atsakovės UAB KRATC 2009-08-27 raštu Nr. (7.19)-LR-371/4, negaliojančiais; 2) įpareigoti UAB KRATC iš naujo sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę bei 3) priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB KRATC paskelbė atvirąjį konkursą Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugoms pirkti, viešojo pirkimo Nr. 76348 (toliau – atvirasis konkursas). 2009-07-22 raštu Nr.(7.10)-LR-310/4 UAB „KRATC“ informavo, jog gauti 4 galimų paslaugos tiekėjų vokai su pasiūlymais – UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“, UAB „Neringos komunalininkas“, UAB „Specialus autotransportas“, UAB „Švaros diena“. 2009-08-27 raštu Nr.(7.19)-LR-371/4 perkančioji organizacija UAB „KRATC“ informavo apie sudarytą preliminariąją pasiūlymų eilę konkurso laimėtojui nustatyti –pirmoje vietoje nurodyta UAB „Specialus autotransportas“, antroje – UAB „Švaros diena“, trečioje – UAB „Neringos komunalininkas“, ketvirtoje – UAB „Veolia Environmental Sevices Klaipėda“. UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ kilus abejonių dėl preliminariosios eilės sudarymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir atvirojo konkurso sąlygų nuostatoms, 2009-08-31 ir 2009-09-01 pateikė pretenzijas. 2009-09-01 raštu Nr. (7.19)-LR-375/2 UAB KRATC informavo, kad atvirojo konkurso pirkimo procedūros sustabdytos, o 2009-09-04 raštais Nr. (7.19)-LR-384 ir Nr.(7.19)-LR-812 UAB „KRATC“ informavo, kad UAB „Švaros diena“ ir

4UAB „Neringos komunalininkas“ pateiktos pretenzijos nepagrįstos. Ieškovės teigia, kad atsakovė į ieškovės UAB „Švaros diena“ 2009-07-01 ir 2009-07-09 paklausimus atsakė netinkamai. Minėtais paklausimais ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydama paaiškinti, ar į konkurso pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti transporto priemonių perkėlimo keltais iš Klaipėdos miesto teritorijos į Kuršių nerijos teritoriją ir atgal mokestis (toliau taip pat kelto mokestis) bei vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją kaštai (toliau taip pat – ekologinis mokestis). UAB „KRATC“ nepateikė konkretaus atsakymo, tik nurodė, jog fiksuotas įkainis apima visas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas. Remiantis UAB „KRATC“ išaiškinimais, taip pat Neringos savivaldybės tarybos 2008-11-05 sprendimu Nr.T1-226 patvirtintais norminiais teisės aktais, susijusiais su vietine rinkliava už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinį parką, ieškovės padarė išvadą, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotina ši vietinė rinkliava, kuri ieškovių pagrįstais ekonominiais skaičiavimais, persikėlimo į Kuršių neriją ir iš jos bei vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją kaštai galėtų sudaryti apie 50 Lt vienai surenkamų ir išvežamų komunalinių atliekų tonai. Ieškovės mano, kad į UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlyta kaina per maža, kadangi į kainos pasiūlymą neįskaičiavo minėtų kaštų, o tiek UAB „Švaros diena“, tiek UAB „Neringos komunalininkas“ į savo pateiktų pasiūlymų kainą minėtas išlaidas įskaičiavo.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašo ieškovių UAB „Švaros diena“ bei UAB „Neringos komunalininkas“ ieškinį atmesti ir priteisti visas bylinėjimo išlaidas. Nurodo, kad ieškinys nepagrįstas, ieškovės neatskleidžia bylos faktinių aplinkybių, ieškinys grindžiamas tik prielaidomis. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovei pakako duomenų, leidžiančių padaryti išvadą apie UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlyme ir paaiškinimuose nurodytos kainos pagrįstumą. Viešiesiems pirkimams taikomas konfidencialumo reikalavimas, todėl atsakovas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus neturi pareigos pateikti ieškovams tiekėjų duomenis apie kainos sudedamąsias dalis iki tol, kol nebus baigtos visos konkurso procedūros.

6Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Specialus autotransportas“ prašo atmesti ieškovių ieškinį. Nurodo, kad iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovėms buvo tinkamai paaiškinta, jog tiekėjai privalo įskaičiuoti visas išlaidas, kurias tiekėjai patirs teikdami Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugas, įskaitant ir išlaidas, kurias tiekėjas patirs kelto ir ekologinio mokesčių mokėjimui. Kartu ieškovams buvo paaiškinta, jog dėl galimybės sumažinti kelto mokesčius ieškovai turi kreiptis į AB „Smiltynės perkėla“, o dėl ekologinio mokesčio taikymo turi vadovautis Neringos savivaldybės sprendimais. Ieškovės ieškiniu kelia nepagrįstas prielaidas, jog UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlė mažesnę kainą todėl, kad UAB „Specialus autotransportas“ į savo kainos sudėtines dalis neįtraukė kelto ir ekologinio mokesčio, kuris, ieškovių teigimu, sudaro apie 50 Lt vienai tonai atliekų. Perkanti organizacija privalo įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį bei privalo įvertinti tiekėjo pasiūlytos kainos ir jos sudedamųjų dalių objektyvų pagrįstumą. Tiekėjai turi objektyvias galimybes, priešingai nei teigia ieškovės, sumažinti kaštus kelto ir ekologiniam mokesčiams. UAB „Specialus autotransportas“ raštais 2009-08-14 Nr. 615 ir 2009-08-24 Nr. 640 pateikė perkančiajai organizacijai konkursui pasiūlytos kainos sudėtinių dalių pagrindimą, iš kurio matyti, jog UAB „Specialus autotransportas“ konkurso pasiūlymo kainą apskaičiavo tinkamai, pagal konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimus ir perkančiosios organizacijos pateiktus konkurso sąlygų paaiškinimus, įtraukdamas visas išlaidas, kurias faktiškai patirs teikdamas paslaugas, taip pat ir kelto bei ekologinį mokesčius.

7Teismo posėdyje ieškovių atstovas adv. H. Mackevičius paaiškino, kad UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlyta kaina nebus įmanoma atlikti kokybiškai paslaugos, kadangi neįmanoma vienai tonai išvežti sumokant visus mokesčius skirti tik 21,37 Lt, UAB „Specialus autotransportas“ dirbs nuostolingai, o tai prieštarauja verslo interesams. Perkėlimo išlaidos skaičiuojant po 160 Lt už reisą, esant per metus 229 reisams, sudarytų 35 640 Lt, visos išlaidos sudarytų apie 100 000 Lt, taigi šios sumos nepadengs 64 120 Lt.

8Atsakovės atstovas adv. V. Kaupas teismo posėdyje prašo atmesti ieškinį, kadangi jis grindžiamas prielaidomis. Ieškinys nebuvo tikslintinas, o teismo posėdyje pateikė daug skaičių, nors jokių skaičiavimų raštu pateikta nebuvo ir baigiamojoje bylos nagrinėjimo stadijoje to daryti negalima.Teismo posėdyje akcentuojama nepagrįsta kaina, nors ieškinyje kalba apie per mažą kainą, kurios neanalizuoja. Perkančiajai organizacijai kaina per maža nepasirodė. Ieškovės nurodė, kad į UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlytą kainą nebuvo įtraukta 50 Lt kelto ir ekologinio mokesčio. Atsakovė atsiliepimu pateikė savo atsikirtimus.

9Trečiojo asmens atstovas adv. J. Elzbergas prašė ieškinį atmesti.

10Ieškinys atmestinas.

11Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2009-05-22 atsakovo viešojo pirkimo komisija teikti Viešųjų pirkimų tarnybai atvirojo konkurso „Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo šalinti sąvartyne paslaugos“ skelbimą. 2009-06-10 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.45 (1) buvo įdėtas skelbimas apie atvirojo konkurso organizavimą. 2009-07-02 atsakovės viešojo pirkimo komisija posėdyje apsvarstė ieškovės UAB „Švaros diena“ pateiktus klausimus dėl konkurso sąlygų išaiškinimo ir pateikė tiekėjui atsakymą. 2009-07-14 atsakovės viešojo pirkimo komisija posėdyje apsvarstė ieškovių UAB „Švaros diena“ bei

12UAB „Neringos komunalininkas“ ir trečiojo asmens pateiktus klausimus dėl konkurso sąlygų išaiškinimo ir pateikė šiems tiekėjams atsakymą. 2009-07-21 atsakovė viešojo pirkimo komisijos posėdyje, dalyvaujant ieškovių ir trečiųjų asmenų atstovams, atplėšė vokus su tiekėjų pasiūlymais, kuriose nurodytos kainos. Komisija paskelbė kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas, leido UAB „Neringos komunalininkas“ atstovui įrašyti paskutinio lapo antroje pusėje vardą, pavardę ir pareigas; posėdžio metu tiekėjai nepareiškė jokių pageidavimų ir pasiūlymų. 2009-07-22 raštu atsakovė informavo, jog gauti 4 galimų paslaugos tiekėjų vokai su pasiūlymais – abiejų ieškovių ir trečiųjų asmenų. 2009-08-07 atsakovė viešojo pirkimo komisija posėdyje, vadovaujantis konkurso sąlygų 49 ir 50 punktais, paprašyti UAB „Neringos komunalininkas“ bei UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“ iki 2009-08-14 pateikti krovinių pervežimo vidaus maršrutais licencijų kopijas, taip pat paaiškinti kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus.

132009-08-06 UAB „Neringos komunalininkas“ pateikė atsakovei pretenziją „Dėl viešojo pirkimo konkurso rezultatų“. 2009-08-10 atsakovo viešojo pirkimo komisija posėdyje, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 5 dalimi, paaiškino konkurso dalyviui

14UAB „Neringos komunalininkas“, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija, dar nėra priėmusi jokių sprendimų dėl konkurso, taip pat paprašė šio tiekėjo pateikti pretenzijoje paminėtus „pagrįstus ekonominius paskaičiavimus“.

152009-08-18 atsakovė viešojo pirkimo komisija posėdyje , kad atvirojo konkurso dalyviai laiku pateikė prašytą informaciją dėl kvalifikacinių reikalavimų. Kartu komisija, vadovaujantis konkurso sąlygų 49 punktu, UAB „Specialus autotransportas“ paprašyti iki 2009-08-25 pateikti pasiūlymo kainos sudėtines dalis pagal konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimus.

162009-08-26 atsakovė viešojo pirkimo komisijos posėdyje : 1) pripažinti, kad visi konkurso dalyvių pasiūlymai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose; 2) pagal viešojo pirkimo konkurso sąlygų 55 ir 56 punktus nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka: UAB „Specialus autotransportas“ - 126 Lt; UAB „Švaros diena“ – 139,91 Lt; UAB „Neringos komunalininkas“ – 167,50 Lt.; UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“ – 167,70 Lt. 2009-08-27 raštu atsakovė informavo visus tiekėjus apie sudarytą preliminarią eilę konkurso laimėtojui nustatyti.

172009-08-31 UAB „Neringos komunalininkas“ pateikė atsakovei pretenziją dėl preliminarios eilės sudarymo, joje reikalauja atmesti UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlymą dėl nepagrįstai mažos kainos. 2009-09-01 UAB „Švaros diena“ pateikė atsakovei pretenziją, kuria reikalaujama atmesti UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlymą dėl nepagrįstai mažos kainos. 2009-09-03 atsakovė viešojo pirkimo komisijos posėdyje

Nutarė

18, jog pretenzijos yra nepagrįstos, nes

19UAB „Specialus autotransportas“ buvo papildomai pareikalauta pagrįsti siūlomą kainą ir komisijai nekilo abejonių dėl skaičiavimų pagrįstumų, komisija atmetė UAB „Švaros diena“ bei

20UAB „Neringos komunalininkas“ reikalavimus atmesti UAB „Specialus autotransportas“ pateiktą pasiūlymą.

21Ieškovių nuomone, atsakovo skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas todėl, kad atsakovas į UAB „Švaros diena“ paklausimus išaiškinti, ar į pasiūlymo kainą įskaičiuotas persikėlimo į Smiltynę apmokėjimas ir ekologinis mokestis, atsakė netinkamai ir neišsamiai. Ieškovės daro išvadą, jog komunalinių atliekų surinkimo Neringos savivaldybės teritorijoje paslaugą teikiantis juridinis asmuo nebūtų atleistas nuo pareigos mokėti už perkėlimą į Kuršių neriją ir iš jos. Pasak ieškovių, komunalinių atliekų surinkimo Neringos savivaldybės teritorijoje paslaugą teikiantis juridinis asmuo nebūtų atleistas nuo vietinės rinkliavos ir negautų šios rinkliavos lengvatos. Ieškovės daro išvadą, kad į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota ši vietinė rinkliava. Mano, kad UAB „Specialus autotransportas“ pateiktame pasiūlyme nepagrįstai neįskaičiavo kaštų, kurie būtų patiriami persikeliant į Kuršių neriją bei sumokant vietinę rinkliavą.

22VPĮ 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ši viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti visą, išskyrus

23VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras (VPĮ 24 str. 1 d.).

24VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje (redakcija galiojo iki 2009-09-01) nurodyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.

25Ieškovės ieškinyje bei jų atstovas teismo posėdžio metu iš esmės teigia, kad

26UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlė neįprastai mažą kainą. Neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Tokiu atveju turi būti įvertinta, ar objektyviai įmanoma įvykdyti viešojo pirkimo sutartį tiekėjo pasiūlytomis kainomis ir ar toks sutarties vykdymas nesukels tiekėjui sunkumų, dėl kurių jis būtų nepajėgus iki galo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Mažesnę kainą, nei kitų tiekėjų pasiūlyta kaina, lemia ir pasirinktų paslaugų teikimo būdų ekonomiškumas, pasirinkti techniniai sprendimai, siūlomų paslaugų įgyvendinimo originalumas, gebėjimas optimizuoti savo veiklos sąnaudas. Tiekėjo pasirinkti sprendiniai kainai apskaičiuoti yra laikomi tiekėjo rizika ir kiekvienas tiekėjas privalo įvertinti savo galimybes įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą, kuri nebus didinama nepasiteisinus tiekėjo rizikai. Darytina išvada, jog perkančioji organizacija viešųjų pirkimų procedūrose nevertina ir neprivalo vertinti konkretaus tiekėjo rizikų pagrįstumo ar nepagrįstumo bei konkretaus tiekėjo subjektyvių galimybių gauti paslaugas už tam tikrą kainą, o tik privalo įvertinti tiekėjo pasiūlytos kainos ir jos sudedamųjų dalių objektyvų pagrįstumą. Konstatuotina, kad UAB „Specialus autotransportas“ pateikta pasiūlyta kaina nelaikytina neįprastai maža. Vertinant kainų pagrįstumą, raštais 2009-08-07 Nr. (7.19)-2R-334/3 (b. l. 77) ir 2009-08-18 Nr. (7.19)-2R-354 (b. l. 80) perkančioji organizacija paprašė, kad UAB „Specialus autotransportas“ pateiktų Konkurso pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių pagrindimą pagal Konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimus. 2009-08-14 raštu Nr. 615 „Specialus autotransportas“ pateikė konkursui pasiūlytos kainos pagrindimą, 2009 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. 640 — dar smulkiau detalizavo kainos sudedamąsias dalis (b. l. 78–79, 81–85). Iš pateiktų raštų darytina išvada, jog UAB „Specialus autotransportas“ konkurso pasiūlymo kainą apskaičiavo tinkamai, pagal Konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimus ir perkančiosios organizacijos pateiktus konkurso sąlygų paaiškinimus, įtraukdamas visas išlaidas, kurias UAB„Specialus autotransportas“ faktiškai patirs teikdamas paslaugas, taip ir kelto bei ekologinį mokesčius. Minėtuose raštuose pateiktos pasiūlymo kainos sudėtinės dalys yra objektyviai pagrįstos ir šių skaičiavimų pakako, jog perkančioji organizacija įsitikintų, kad

27UAB „Specialus autotransportas“ bus pajėgus įvykdyti sudarytą viešojo pirkimo sutartį.

28Taip pat konstatuotina, kad perkančioji organizacija vykdydama viešąjį pirkimą Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugoms pirkti, nepažeidė viešojo pirkimo procedūrų, kadangi į ieškovo UAB „Švaros diena“ prašymus patikslinti konkurso sąlygas atsakė tinkamai, aiškiai ir laiku, o kilus abejonių dėl tiekėjo „Specialus autotransportas“ konkursui pasiūlytos kainos tinkamai įvykdė Viešųjų pirkimų įstatymo

2940 straipsnyje nustatytą pareigą įsitikinti tiekėjo kainos pagrįstumu.

30Kaip minėta, sprendžiant dėl nepagrįstai mažos kainos, konkretaus tiekėjo galimybės gauti vieną ar kitą paslaugą už tam tikrą kainą nevertinamos, tačiau ieškovės teigia, kad atsakovė į ieškovės UAB „Švaros diena“ 2009-07-01 ir 2009-07-09 paklausimus atsakė netinkamai. Ieškovių teiginiai nepagrįsti. Minėtais paklausimais ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydama paaiškinti, ar į konkurso pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti transporto priemonių perkėlimo keltais iš Klaipėdos miesto teritorijos į Kuršių nerijos teritoriją ir atgal mokestis bei vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją kaštai (b. l. 26, 28).

31UAB „KRATC“ atsakė 2009-07-14 raštu, jog fiksuotas įkainis apima visas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas, o 2009-07-03 raštu paaiškinta, jog dėl galimybės sumažinti kelto mokesčius ieškovai turi kreiptis į AB „Smiltynės perkėla“, o dėl ekologinio mokesčio taikymo turi vadovautis Neringos savivaldybės sprendimais (b. l. 27, 29–30). Ieškovės taip pat nepagrįstai teigia, kad išanalizavus Neringos savivaldybės tarybos 2008-11-05 sprendimu Nr.T1-226 patvirtintus norminius teisės aktus, susijusius su vietine rinkliava už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinį parką, komunalinių atliekų surinkimą vykdantis juridinis asmuo nuo vietinės rinkliavos nebūtų atleistas bei negautų šios rinkliavos lengvatų. Iš 2005-11-03 bendrame Neringos, Klaipėdos miestų savivaldybių ir AB „Smiltynės perkėla“ pasitarime patvirtintos keleivių ir transporto priemonių neatlygintinio kėlimosi keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją

32(-os) tvarkos, taip pat iš Neringos savivaldybės Tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226 patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją nuostatus bei lengvatas, matyti, jog iš esmės juridiniai asmenys (ne tik konkrečiai atliekų vežėjai, bet ir kitos įmonės), jų transporto priemonės ir darbuotojai turi teisę būti atleisti ar naudotis nuolaidomis, apskaičiuojant kelto ir ekologinius mokesčius. Taigi tiekėjai turi galimybes mažinti paslaugų teikimo kaštus šių mokesčių sąskaita, priešingai nei teigia ieškovės, apie tai UAB „KRATC“ 2009-07-03 raštu ir buvo paaiškinta ieškovei UAB „Švaros diena“

33(b. l. 27). Darytina išvada, jog vienas ar keli tiekėjai tam tikrą paslaugą, sudarančią kainos sudėtinę dalį, gauna ar planuoja gauti brangiau nei kiti tiekėjai, neteikia pagrindo konstatuoti, jog mažesnę kainą pasiūliusio tiekėjo kaina yra nepagrįsta.

34Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija

35UAB „KRATC“, vykdydama viešąjį pirkimą Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugoms pirkti nepažeidė viešojo pirkimo procedūrų, tinkamai įvykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje nustatytą pareigą įsitikinti tiekėjo kainos pagrįstumu, todėl nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeistos viešuosius pirkimus reglamentuojančios teisės normos, ir tenkinti ieškovių reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais bei dėl perkančiosios organizacijos įpareigojimo iš naujo sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę. Todėl paminėtais motyvais ieškinys atmestinas.

36Atmetus ieškinį, iš ieškovių priteistinos atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos

37(CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro 3 025 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 111). Todėl iš ieškovės UAB „Švaros diena“ priteistina 1512,50 Lt ir iš ieškovės UAB „Neringos komunalininkas“ priteistina 1512,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui.

38Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-14 nutartimi (b. l. 43–44) ieškovių reikalavimui užtikrinti, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos (CPK 150 str. 4 d.).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

n u s p r e n d ž i a :

41ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovės UAB „Švaros diena“ 1512,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui.

43Priteisti iš ieškovės UAB „Neringos komunalininkas“ 1512,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui.

44Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-14 nutartimi ieškovių reikalavimui užtikrinti.

45Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. 2009-09-11 gautas ieškovių UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos... 3. UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“, UAB „Specialus... 4. UAB „Neringos komunalininkas“ pateiktos pretenzijos nepagrįstos.... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo... 6. Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Specialus autotransportas“... 7. Teismo posėdyje ieškovių atstovas adv. H. Mackevičius paaiškino, kad UAB... 8. Atsakovės atstovas adv. V. Kaupas teismo posėdyje prašo atmesti ieškinį,... 9. Trečiojo asmens atstovas adv. J. Elzbergas prašė ieškinį atmesti.... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2009-05-22 atsakovo viešojo pirkimo komisija... 12. UAB „Neringos komunalininkas“ ir trečiojo asmens pateiktus klausimus dėl... 13. 2009-08-06 UAB „Neringos komunalininkas“ pateikė atsakovei pretenziją... 14. UAB „Neringos komunalininkas“, kad atsakovė, kaip perkančioji... 15. 2009-08-18 atsakovė viešojo pirkimo komisija posėdyje , kad atvirojo... 16. 2009-08-26 atsakovė viešojo pirkimo komisijos posėdyje : 1) pripažinti, kad... 17. 2009-08-31 UAB „Neringos komunalininkas“ pateikė atsakovei pretenziją... 18. , jog pretenzijos yra nepagrįstos, nes... 19. UAB „Specialus autotransportas“ buvo papildomai pareikalauta pagrįsti... 20. UAB „Neringos komunalininkas“ reikalavimus atmesti UAB „Specialus... 21. Ieškovių nuomone, atsakovo skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas todėl,... 22. VPĮ 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje... 23. VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras... 24. VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, jog pirkimo... 25. Ieškovės ieškinyje bei jų atstovas teismo posėdžio metu iš esmės... 26. UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlė neįprastai mažą kainą.... 27. UAB „Specialus autotransportas“ bus pajėgus įvykdyti sudarytą viešojo... 28. Taip pat konstatuotina, kad perkančioji organizacija vykdydama viešąjį... 29. 40 straipsnyje nustatytą pareigą įsitikinti tiekėjo kainos pagrįstumu.... 30. Kaip minėta, sprendžiant dėl nepagrįstai mažos kainos, konkretaus tiekėjo... 31. UAB „KRATC“ atsakė 2009-07-14 raštu, jog fiksuotas įkainis apima visas... 32. (-os) tvarkos, taip pat iš Neringos savivaldybės Tarybos 2008 m. lapkričio 5... 33. (b. l. 27). Darytina išvada, jog vienas ar keli tiekėjai tam tikrą... 34. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad perkančioji... 35. UAB „KRATC“, vykdydama viešąjį pirkimą Neringos savivaldybės... 36. Atmetus ieškinį, iš ieškovių priteistinos atsakovės turėtos... 37. (CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro 3 025 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai... 38. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270... 41. ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovės UAB „Švaros diena“ 1512,50 Lt išlaidų advokato... 43. Priteisti iš ieškovės UAB „Neringos komunalininkas“ 1512,50 Lt išlaidų... 44. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 45. Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu...