Byla 2-186-730/2012
Dėl negyvenamųjų patalpų privatizavimo, tretysis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui R. P., atsakovų Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atstovei O. G., viešame parengiamajame teismo posėdyje, rengiantis bylos nagrinėjimui teisme civilinėje byloje pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei, Klaipėdos miesto sasvivaldybės administracijos direktoriui, dėl negyvenamųjų patalpų privatizavimo, tretysis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos,

Nustatė

2byla nagrinėjama pagal ieškovės reikalavimus įpareigoti atsakovą Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos 1197-12-02 įstatymu Nr. ( - ) „Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimu Nr. 870 „Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“ jam pavestas funkcijas dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto – patalpų, pažymėtų plane 6-1 ir 6-2 atitinkamai 8,38 kv.m. ir 12,88 kv.m. ploto, esančių Rumpiškės g. 21, Klaipėdoje, perėmimo savivaldybės nuosavybėn; nustatyti, kad šiuos veiksmus atsakovas privalo pradėti per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pripažinti neteisėtu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atsisakymą parduoti ieškovei patalpas, įpareigoti atsakovą užbaigti šių patalpų privatizavimo procedūras.

3Rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, parengiamajame teismo posėdyje, šalys paaiškino, kad pageidauja bylą užbaigti taikos sutartimi, prašė patvirtinti pateiktą taikos sutartį su papildomu susitarimu ir tuo pagrindu bylą nutraukti, taikos sutarties sąlygos neprieštarauja jų interesams, taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės yra suprantamos.

4Prašymas tenkinamas, taikos sutartis patvirtinama ir civilinė byla nutraukiama.

5Šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 1 dalis).

6Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, pažeidžia šalių, kitų asmenų teisių ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta, šalims procesinės taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos ir suprantamos, todėl pripažįstama, kad yra pagrindas taikos sutartį su papildomu susitarimu patvirtinti ir tuo pagrindu civilinę bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

7Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, ieškovei yra pagrindas grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį (Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalis, 5 dalis). Ieškovės mokėtino žyminio mokesčio dalis, paduodant ieškinį sudarė 137,00 Lt, 75 procentai žyminio sudaro 102,75 Lt.

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Patvirtinti ieškovės A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios Rumpiškės g. 21-5, Klaipėdoje, atstovaujamos advokato R. P., ir atsakovų Klaipėdos miesto savivaldybės, kodas 111100775, esančios Danės g. 17, Klaipėdoje, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, kodas 188710823, esančios Liepų g. 11, Klaipėdoje, atstovaujamų J. S., sudarytą taikos sutartį su papildomu susitarimu sekančiomis sąlygomis: I. SUTARTIES OBJEKTAS

111.

12Buto, adresu: Rumpiškės g. 21-6, Klaipėdoje, privatizavimo procedūrų užbaigimas ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas. II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

132.

14Atsakovas leidžia Ieškovui privatizuoti gyvenamąsias patalpas Rumpiškės g. 21-6, Klaipėdoje, už kainą, nurodytą šios taikos sutarties 3.2 punkte.

153.

16Ieškovas:

  1. atsisako ieškinyje ir pareiškime pareikštų reikalavimų;
  2. įsipareigoja sumokėti 18000,00 Lt (aštuoniolika tūkstančių litų 00 ct) Buto patalpų rinkos vertę, nustatytą pagal Turto vertės nustatymo pažymą Nr. KLA 12-10-08/01;
  3. apmoka Buto vertinimo išlaidas, kurios sudaro 169,00 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt devyni Lt), į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank", AB, banko kodas 73000;
  4. apmoka Buto įregistravimo išlaidas, kurios sudaro 360,24 Lt (trys šimtai šešiasdešimt litų 24 ct), į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank", AB, banko kodas 73000.
  1. Šalys susitaria, kad notaro atlyginimą sumoka Ieškovas.
III. PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS
  1. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios taikos sutarties patvirtinimo, šalys viena kitos atžvilgiu neturės jokių pretenzijų ar reikalavimų, vienos šalies pareikštų kitai civilinėje byloje Nr. 2-186-730/2012, išskyrus šalies reikalavimus, kuriuos kita šalis privalės vykdyti pagal šią taikos sutartį.
  2. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, o nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo ši taikos sutartis įgauna priverstinai vykdytino dokumento galią.
  3. Šalims yra žinoma, kad nutraukus civilinę bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas ir 294 straipsnio 2 dalies 4 punktas ir 294 straipsnio 2 dalis).
  4. Pašto ar kitokias išlaidas valstybei įsipareigoja atlyginti Ieškovas. Šalys susitaria, kad neatlygina viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų bei šios taikos sutarties parengimo išlaidų -jos tenka nurodytas išlaidas patyrusiai šaliai.

17Civilinę bylą nutraukti.

18Grąžinti ieškovei A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančiai duomenys neskelbtini), 102,75 Lt (vieną šimtą du Lt 75 ct) sumokėto žyminio mokesčio (2011-06-10 mokėjimo kvitas, įmokėta suma 137,00 Lt, „Swedbank“ AB).

19Priteisti iš ieškovės A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios duomenys neskelbtini), 24, 75 Lt (dvidešimt keturis Lt 75 ct) bylinėjimosi išlaidas (išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu) valstybei.

20Paaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus įvykdytos priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, pateikus antstoliui vykdomąjį raštą, išieškant vykdymo išlaidas.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai