Byla I-855-609/2014
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašymą atsakovei UAB ( - ) dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo ir

Nustatė

2pareiškėja UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir KRATC) kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės UAB ( - ) priteisti 3484,00 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2008-05-01 iki 2012-12-31.

3Prašyme (b.l.3-5) nurodė, jog laikotarpiu nuo 2008-05-01 iki 2012-12-31 atsakovė buvo nekilnojamojo turto objektų, esančių ( - )Neringoje, savininkė ir nesumokėjo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Teigiama, kad ginčo rinkliava ir jos dydžiai nustatyti Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-44, pakeistu 2008-06-04 sprendimu Nr. T14-127 (vėlesni pakeitimai 2009-01-21 sprendimu Nr. T1-13, 2010-01-27 sprendimu Nr. T1-9, 2012-04-19 sprendimu Nr. T1-92) patvirtintais Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais, kurių privalo laikytis visi Neringos savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys.

4Bylos proceso šalys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta viešo paskelbimo būdu 2014-04-18 specialiame interneto tinklalapyje www.teismas.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ (b.l.39). Byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalis).

5Konstatuojama.

6Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-44, pakeistu 2008-06-04 sprendimu Nr. T14-127 (vėlesni pakeitimai 2009-01-21 sprendimu Nr. T1-13, 2010-01-27 sprendimu Nr. T1-9, 2012-04-19 sprendimu Nr. T1-92) patvirtinti Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) bei Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taisyklės, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr.T1-226, (su vėlesniais pakeitimais 2008-12-03 sprendimu Nr.T1-243, 2009-03-25 sprendimu Nr.T1-53,2010-04-14 sprendimu Nr.T1-60) (toliau – Taisyklės).

7Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu. Taigi, įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja atliekų turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“ reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas (Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Iš šių nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas tais atvejais, kai perduoda atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

8Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

9Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

10Taikydamas įstatymų nuostatas, teismas vadovausis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo mėn. 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-525-471/2010, skelbta Administracinė jurisprudencija, Nr. 19, 2010), nes Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatas teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

11Aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri inter alia apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas expressis verbis nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

12Nuostatų 7 punktas numato, kad Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra Neringos savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatų 8 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojais yra komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius Leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Taigi, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

13Pagal Nuostatų 13 punktą vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais KRATC nustatyta tvarka naudojasi VĮ “Registrų centras” Klaipėdos filialo duomenų bazėmis, Neringos savivaldybės administracijos ir atliekų turėtojų pateikiamais duomenimis. Nuostatų 24 punkte (2012-04-19 sprendimo Nr. T1-92 redakcija) nurodyta, kad visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams, kuriems teikiamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, nustatomi Vietinės rinkliavos dydžiai, apskaičiuojami vadovaujantis vienos tonos surinkimo ir sutvarkymo kaštais, kuriuos skaičiuoja KRATC ir įsakymu tvirtina Neringos savivaldybės direktorius. Nuostatų 25 punktas (2008-06-04 sprendimo Nr. T14-127 redakcija) numato, kad nekilnojamojo turto savininkams ar naudotojams nustatomi Vietinės rinkliavos dydžiai pagal turimą nekilnojamo turto plotą ir paskirtį (Priedas 2). Nuostatų 29-31 punktuose įtvirtina, kad vietinės rinkliavos surinkimą organizuoja ir tvarko, rengia nustatytos formos pranešimus ir kiekvienais metais iki sausio 15 d. paštu išsiunčia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui KRATC.

14Byloje esantys Nekilnojamojo turto registro duomenys (b.l. 24-30) patvirtina, kad nuo 1997-04-30 atsakovė yra nekilnojamojo turto objektų – siurblinių, esančių adresu ( - ), Neringoje, o nuo 2004-05-10 iki 2011-04-13 buvo nekilnojamojo turto objektų – viešbučių ir sporto salės, esančių adresu ( - ), Neringoje, savininke. Šios aplinkybės patvirtina, kad pagal Nuostatų 8 punktą laikotarpiu 2008-05-01 iki 2012-12-31 atsakovė buvo vietinės rinkliavos mokėtoja ir privalėjo mokėti vietinės rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Duomenų, kad atsakovė nustatyta tvarka būtų kreipusis dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos - 100 proc. atleidimo nuo įmokos taikymo, byloje nėra. Pažyma apie skolą dėl vietinės rinkliavos (b.l. 9) patvirtina, kad atsakovės įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sudaro 3484,00 Lt. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą atsakovės nuosavybės teise valdomų pastatų adresu ( - ), Neringoje, paskirtis – kita, todėl atsakovę apmokestinant vietine rinkliava, pritaikytas paslaugų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams taikomas tarifas, o pastatų adresu ( - ) Neringoje, paskirtis – viešbučių ir sporto, todėl atsakovę apmokestinant vietine rinkliava, pritaikytas atitinkamai mokslo, kultūros ir sporto paskirties pastatams ir viešbučių ir poilsio paskirties iki 1000 kv.m. pastatams taikomas tarifas.

15Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi nustatyta, jog atsakovė sprendime nurodytu laikotarpiu prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nėra įvykdžiusi, prašymas tenkintinas ir 3484,00 Lt įsiskolinimo suma pareiškėjai priteistina.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

17prašymą patenkinti visiškai.

18Priteisti iš UAB ( - ) 3484,00 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus, 00 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai