Byla I-362-162/2009
Dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-03-27 sprendimo Nr. 2050/08-S1-153 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (pirmininkės ir pranešėjos), Irmos Čuchraj ir Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Eglei Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjo A. S. atstovams – B. A. bei advokato padėjėjui Mariui Matiukui, atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo ir trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos atstovei Ilonai Jurevičienei, trečiojo suinteresuotojo asmens Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovui Tadui Škimeliui, trečiojo suinteresuoto asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovei Daivai Zubytei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. P. R. , trečiojo suinteresuoto asmens V. L. atstovui A. L. , trečiojo suinteresuoto asmens A. J. atstovams – B. K. ir advokatui Olegui Drobitko 2009 m. spalio 13 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Palangos miesto savivaldybės administracijai, R. R. , Vidui P. R. , V. L. , A. J. dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-03-27 sprendimo Nr. 2050/08-S1-153 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

5pareiškėjas A. S. skundu ir jo patikslinimu (b.l. 6-9; 20-24) prašo:

61) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 2050/08-S1-153 „Dėl prašymo ištaisyti nekilnojamojo turto registro duomenis“, kuriuo netenkintas prašymas išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro statinius adresu ( - ), Palangos mieste ir daiktines teises į juos;

72) įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą išregistruoti daiktines teises Nekilnojamojo turto registre adresu ( - ), Palanga (registro Nr. ( - )) kaip tikrovės neatitinkančius duomenis apie statinių teisinį registravimą.

8Nurodo, jog jis yra teisėtas žemės sklypo dalies, kurią jam pagal 2007 m. rugpjūčio 9 d. žemės sklypo dovanojimo sutartį padovanojo senelis J. A. , savininkas. Dovanotas žemės sklypas 0,8113 ha ploto yra bendrame 2,5158 ha žemės sklype (posesija Nr. 121, unikalus ( - )) adresu ( - ), Palanga. Nurodo, jog dovanoto žemės sklypo negali atsidalinti su bendrasavininkiais dėl to, kad į šiame sklype esančius pamatų griuvėsius nepagrįstai ir neteisėtai pretenduoja tretieji suinteresuoti asmenys – R. R. , V. P. R., V. L. , kurie yra praradę teises į statinius, nes jiems 1988 metais buvo suteikti kooperatiniai butai ir sumokėta kompensacija už iškeldinimą, o šias aplinkybes patvirtina byloje pateikti archyviniai duomenys.

9Pažymi, kad valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas ginčijamu 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 2050/08-S-153 netenkino pareiškėjo prašymo ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenis, t.y. ne ginčo tvarka padaryti žymą išregistruoti daiktines teises, adresu ( - ), Palanga (registro Nr. 50/122854, posesija Nr. 121) kaip neteisingus ir neatitinkančius faktinės ir teisinės padėties. Nurodo, jog dėl ginčijamo sprendimo kreipėsi į išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją – valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją, kuri 2009 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. 165 paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą. Mano, jog ginčijamas sprendimas neatitinka faktinių aplinkybių, nes sklype ( - ), Palanga, nėra atsakovo nurodytų objektų (gyvenamojo namo, ūkinio pastato, kiemo rūsio ir kiemo statinių), kurie pagal 2005 m. spalio 14 d. paveldėjimo teisės liudijimą įregistruoti R. R. , V. P. R. ir V. L. vardais..

10Nurodo, jog Palangos miesto generalinio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 523, ištraukoje 1991 metais nepažymėti jokie statiniai nurodytame sklype, posesija Nr. 121 žymima kaip laisva, neužstatyta žemė, grąžinama savininkams. Pabrėžia, jog Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 75 patvirtintas žemės sklypas (posesija Nr. 121) kaip laisva, neužstatyta žemė. Sklypo ribos 2005 m. sausio 11 d. pažymėtos valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, žemė pažymėta kaip nenaudojama, įregistruotų statinių nėra.

11Pažymi, jog atsakovui buvo pateiktos Klaipėdos apygardos prokuratūros 2008 m. vasario 8 d. išvados Nr. 3-9-33, 2008 m. vasario 9 d. išvados Nr. 3-759 bei patikrinimo medžiaga, kurioje nurodyta, jog R. ir L. yra praradę teises į statinius, kurie natūroje neegzistuoja. Prašo atsižvelgti į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sudarytos komisijos 2008 m. gruodžio 9 d. aktą, kuriame taip pat nurodyta, kad žemės sklype nėra pastatų, bei Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008 m. gegužės 12 d. raštą Nr. (18.8)-ASKl-578, kurioje nurodyta situacija apžiūrėjus žemės sklypą natūroje.

12Pareiškėjo atstovai prašo tenkinti skundą jame išdėstytų motyvų pagrindu.

13Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo ir trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos atstovė prašo atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytų motyvų pagrindu.

14Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atsiliepime (b.l. 104-107) nurodoma, jog pastatai, adresu ( - ), Palanga, 1968 metais Palangos miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1968 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 39 buvo teisiškai registruoti asmeninės nuosavybės teise P. R. . Šiuo metu gyvenamasis namas (unikalus ( - )), ūkinis pastatas (unikalus ( - )), kiemo rūsys (unikalus ( - )), kiemo statiniai (unikalus ( - )) pagal pateiktus dokumentus įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teise V. P. R. , R. R. ir V. L. . Pažymi, jog Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 4-3813-(1.3) ir Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 2699 buvo atkurta nuosavybės teisė J. A. , grąžinant natūra 0,8113 ha žemės sklypo dalį Palangos mieste ( - ), kurią 2007 m. rugpjūčio 9 d. žemės sklypo dovanojimo sutartimi J. A. padovanojo A. S. . Pabrėžia, jog valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo matininkai R. R. prašymu 2008 m. rugsėjo 29 d. atliko statinių ( - ), Palangos mieste, kadastrinius matavimus, kurių metu nustatė, kad žemės sklype ( - ), Palangoje yra fiziškai pažeistas gyvenamasis namas, jo likę 10 procentų ir šulinys. Tegia, jog Nekilnojamojo turto registre pastatai nuosavybės teise įregistruoti V. P. R. , R. R. , V. L. nėra visiškai žuvę ar išnykę ir jų savininkų nuosavybės teisė į juos nėra pasibaigusi. Išlikusių statinių savininkai nepateikė prašymo išregistruoti statinius iš Nekilnojamojo turto registro. Mano, kad pareiškėjo pateikti dokumentai apie statinių būklę forma ir turiniu neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2003 m. spalio 28 d. raštu Nr. 1-19-7539 nustatytos akto/pažymos apie statinio nugriovimą formos ir turinio. Pabrėžia, jog pareiškėjas nepateikė įstatymų nustatytų dokumentų (nagrinėjamu atveju – statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pažymos apie statinių griovimą (žuvimą) daiktinių teisių išregistravimui).

15Teigia, kad valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija pažymėjo, jog nekilnojamųjų daiktų bei daiktinių teisių į juos išregistravimas vykdomas tik pateikus įstatymo numatytus dokumentus. Nekilnojamojo turto registro nuostatų 36 punktas, numatantis, jog nekilnojamasis daiktas išregistruojamas, jeigu pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo faktą. Šių nuostatų 35 punktas vieną iš daiktinės teisės išregistravimo pagrindų numato nekilnojamojo daikto žuvimo (ar išnykimo) faktą. Atsižvelgiant į tai, nekilnojamųjų daiktų išregistravimo klausimas gali būti sprendžiamas pateikus teisės aktų reikalaujamą dokumentą – statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pažymą apie statinių nugriovimą (žuvimą). Pareiškėjas kartu su prašymu dėl nekilnojamųjų daiktų išregistravimo nepateikė minėto teisės akto, patvirtinančio, kad nekilnojamieji daiktai yra nugriauti, todėl prašymas išregistruoti šiuos statinius bei V. P. R., R. R. , V. L. nuosavybės teises negali būti tenkinamas.

16Trečiojo suinteresuotojo asmens Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovas siūlo skundą tenkinti, nes pagal Statybos įstatymo nuostatas likusios pamatų dalys nelaikytinos statiniais.

17Trečiojo suinteresuotojo asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovė skundo tenkinimo klausimą palieka spręsti teismui. Pažymi, jog Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistas, 2008 m. gegužės mėnesį apžiūrėjęs statinius, esančius ( - ), nustatė, kad statiniai nunykę, likę tik pamatai.

18Trečiojo suinteresuoto asmens V. L. atstovas prašo skundo netenkinti, nes tai, kad tretieji suinteresuoti asmenys vykdo procedūrą, reikalingą žemės sklypui suformuoti apie nuosavybės teise valdomus statinius, pareiškėjo teisių nepažeidžia. Pažymi, kad yra pilnai išlikę pamatai ir šulinys. Mano, kad pareiškėjas nepagrįstai reikalauja panaikinti registro duomenis, nes statiniai nepatenka į pareiškėjo žemės sklypą.

19Tretysis suinteresuotas asmuo V.P. R. prašo skundo netenkinti, remdamasis analogiškais argumentais.

20Trečiojo suinteresuoto asmens A. J. atstovai prašo skundą patenkinti, nes teismui pateikta faktinė medžiaga – Klaipėdos apygardos prokuratūros išvada, konstatuojanti, kad statiniai ( - ) yra nunykę, fotonuotraukos, aktai įrodo, jog Nekilnojamojo turto registre įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ginčo sklype esančius statinius, todėl toks įrašas turėtų būti panaikintas.

21Visi proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti tinkamai (b.l. 217-222). Į teismo posėdį neatvyko tretieji suinteresuoti asmenys – R. R. , V. L. ir A. J. . Iki teismo posėdžio pradžios negautas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti, jų interesams atstovauja atstovai.

22Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama tretiesiems suinteresuotiems asmenims – R. R. , V. L. ir A. J. nedalyvaujant.

23Teisėjų kolegija konstatuoja

24Skundu pareiškėjas prašo panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 2050/08-S1-153, kuriuo netenkintas prašymas išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro statinius ( - ), Palangos mieste, ir daiktines teises į juos bei įpareigoti atsakovą išregistruoti daiktines teises.

252007 m. rugpjūčio 9 d. dovanojimo sutartis (b.l. 87-89) patvirtina, kad pareiškėjui jo senelis J. A. padovanojo 0,8113 ha žemės sklypo dalį, esančią bendrame 2,5158 žemės sklypo plote, adresu ( - ), Palangos mieste. Pareiškėjui nuosavybės teisė į minėtą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruota 2007 m. rugpjūčio 22 d. (b.l. 85-86).

262009 m. kovo 16 d. pareiškėjo atstovės valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui (toliau – ir Klaipėdos filialas) pateikė prašymą dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros 2008 m. vasario 8 d. išvadų Nr. 3.9-33 ir Nr. 3-759 įvykdymo, t.y. prašė išregistruoti daiktines teises Nekilnojamojo turto registre adresu ( - ), Palangoje, registro Nr. ( - ), posesija Nr. 121 (b.l. 121-124).

27Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (registro sudarymo data – 1988 m. gruodžio 1 d., registro ( - )) įrodo, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims – V. P. R. , R. R. , V. L. yra įregistruota nuosavybės teisė į šiuos nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu ( - ), Palangoje: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ); ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ) ir kiemo statinius (tvorą, šulinį), unikalus Nr. ( - ). Išraše nurodyta nekilnojamųjų daiktų procentinė nusidėvėjimo išraiška: gyvenamojo namo – 76 procentai, ūkinio pastato – 70 procentų, kiemo rūsio – 55 procentai bei kiemo statinių – 70 procentų. Nuosavybės teisės į šį nekilnojamąjį turtą įregistravimo pagrindas visiems savininkams yra 2005 m. spalio 14 d. paveldėjimo teisės liudijimas, be to, R. R. – ir 1984 m. rugpjūčio 15 d. dovanojimo sutartis, o V. L. – ir 1984 m. spalio 9 d. dovanojimo sutartis. (b.l. 108-110).

28Klaipėdos filialas 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 2050/08-S-153 (b.l. 117-120) pareiškėjo prašymo, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 punktais, netenkino. Sprendime konstatuota, kad išnagrinėjus pareiškėjo pateiktus dokumentus (Klaipėdos apygardos prokuratūros išvadas, žemės sklypo dovanojimo sutartį, Palangos LDT vykdomojo komiteto sprendimą, aktus ir t.t.) darytina išvada, jog statiniai: gyvenamasis namas ir šulinys, įstatymų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teise įregistruoti Vidui P. R. , R. R. ir V. L. , nėra visiškai žuvę ar išnykę ir jų savininkų nuosavybės teisė į juos nėra pasibaigusi. Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra duomenų apie tai, kad šių asmenų nuosavybės teisės į statinius pasibaigė įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad pareiškėjo pateikti dokumentai apie statinių būklę (Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto 2008 m. gegužės 12 d. raštas Nr. (18.8)-ASK1-578, Klaipėdos apskrities viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. raštas Nr. 2.1-463-(1.14), 2008 m. gruodžio 9 d. aktas) nei forma, nei turiniu neatitinka Aplinkos ministerijos 2003 m. spalio 28 d. raštu Nr. I-19-7539 nustatytos akto/pažymos apie statinio nugriovimą formos ir turinio.

29Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija (toliau – ir Centrinis registratorius) 2009 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. 165 (b.l. 115-116) Klaipėdos filialo sprendimą paliko nepakeistą, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas kartu su prašymu dėl nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ), Palangoje, išregistravimo nepateikė teisės aktų reikalaujamo dokumento (statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pažymos apie statinio nugriovimą (žuvimą), patvirtinančios, kad nekilnojamieji daiktai nugriauti, todėl prašymas išregistruoti šiuos statinius bei V.P.R., R. R. , V. L. nuosavybės teises į juos negali būti tenkinamas.

30Nagrinėjant bylą būtina nustatyti, kada statiniai ir daiktinės teisės į juos gali būti išregistruojami iš Nekilnojamojo turto registro, kas turi teisę pateikti tokį prašymą bei kokie dokumentai kartu su prašymu turi būti pateikiami teritoriniam registratoriui bei tai, ar pareiškėjo pateikti dokumentai sudarė faktinį bei teisinį pagrindą išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro statinius ( - ), Palangos mieste, ir daiktines teises į juos.

31Nekilnojamojo turto registro įstatymo (2001 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. IX-391 redakcija) 16 straipsnis reglamentuoja Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimą. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Pagal šio straipsnio 4 dalį Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

32Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129, 35 punktas numato, jog daiktinės teisės išregistruojamos, kai daiktinės teisės turėtojas netenka savo daiktinės teisės arba žūva (ar išnyksta) pats nekilnojamasis daiktas, t.y. minėtas punktas numato vieną iš daiktinės teisės išregistravimo pagrindų – nekilnojamojo daikto žuvimą (ar išnykimą). Minėtų nuostatų 36 punktas nustato, kad nekilnojamasis daiktas išregistruojamas, kai pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo faktą. Nekilnojamasis daiktas, kuriam nereikalingas statybos leidimas ar statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, išregistruojamas, kai pateikiamoje kadastrinių matavimų byloje yra užfiksuotas nekilnojamojo daikto žuvimo faktas. Taigi Nuostatai imperatyviai įpareigoja asmenį, besikreipiantį dėl nekilnojamojo daikto, kuriam reikalingas statybos leidimas ar statinio pripažinimo naudoti tinkamu aktas, išregistravimo, pateikti teisės aktų nustatytą dokumentą, patvirtinantį nekilnojamojo daikto žuvimą.

33Pagal Nuostatų 27 punktą, nagrinėjant prašymą įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, patikrinama, ar: 27.1. registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas; 27.2. registruoti pateiktuose dokumentuose yra visi duomenys, numatyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnyje; 27.3. nėra aplinkybių, numatytų Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje; 27.4. prašyme nurodyti visi asmenys, susiję su registracija, jų identifikavimo duomenys, taip pat dalykas, kurį prašoma išregistruoti ar įregistruoti.

34Nuostatų 19 punktas numato, kad prašymai pakeisti ar išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos <...> registruojami ta pačia tvarka kaip ir prašymai įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises. Nuostatų 11 punktas numato, kad prašymą teritoriniam registratoriui įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) nuosavybės teises paduoda įgijęs asmuo, o prašymą įregistruoti kitas daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus – šių teisių turėtojas ar asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu. Taigi sisteminis paminėtų Nuostatų punktų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad prašymą įregistruoti, pakeisti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) nuosavybės teises teritoriniam registratoriui paduoda savininkas.

35Atsakovas atsisakė išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro statinius ( - ), esančius žemės sklype ( - ), Palangoje, ir daiktines teises į juos vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 punktais. Pagal minėto straipsnio 1 punktą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti (pagal sisteminį teisės normų aiškinimą – ir išregistruoti) daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šių aplinkybių: inter alia asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti (1 punktas); dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų (2 punktas).

36Pareiškėjas, prašydamas išregistruoti trečiųjų suinteresuotų asmenų – V. P. R., R. R. , V. L. daiktines teises, teigia, jog statinių faktiškai nėra, ir tai įrodinėja Klaipėdos apygardos prokuratūros 2008 m. vasario 8 d. išvada Nr. 3.9-33, Klaipėdos apygardos prokuratūros 2008 m. vasario 9 d. raštu Nr. 3-759, Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto 2008 m. gegužės 12 d. raštu Nr. (18.8)-ASK1-578, Klaipėdos apskrities viršininko 2008 m. balandžio 10 d. raštu Nr. 2.1-134-(1.14) ir 2008 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2.1-463-(1.14), 2008 m. gruodžio 9 d. aktu, gyvenamosios patalpos orderiais, Palangos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1989 m. sausio 31 d. sprendimu ir kt.

37Klaipėdos apygardos prokuratūra, tirdama J. A. skundą dėl to, kad jam Klaipėdos apskrities viršininko administracija neatkuria natūra nuosavybės teisių į žemės sklypą, esantį ( - ), Palangoje, nes formuoja šį žemės sklypą kaip grąžintiną statinių savininkams – V. P. R. , R. R. ir V. L. , 2008 m. vasario 8 d. išvadoje Nr. 3.9-33 (b.l. 133-136) konstatavo, jog tyrimo metu gauti faktiniai duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti duomenys apie statinius, esančius žemės sklype ( - ), Palangoje, į kurį J. A. pretenduoja atkurti nuosavybės teises, susigrąžinant jį natūra, o V. P. R., R. R. ir V. L. pageidauja pirkti iš valstybės kaip naudojamą žemės sklypą, neatitinka faktinės padėties ir yra netesingi, nes statiniai yra nunykę (nugriauti). Nurodyta, kad pateiktos fotonuotraukos įrodo, jog žemės sklype yra išlikę statinių pamatai. Šioje išvadoje pažymėta, kad nekilnojamasis daiktas gali būti išregistruojamas, kai valstybės įmonės Registrų centrui pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo faktą, konkrečiu atveju tai gali būti statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pažyma (aktas) apie statinio nugriovimą (nunykimą).

38Klaipėdos apskrities viršininko 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu sudaryta komisija patikrino žemės sklype ( - ), Palangoje (senasis adresas – ( - )) statinių būklę (b.l. 146). Minėta komisija patikrinimo rezultatus įformino 2008 m. gruodžio 9 d. aktu. Komisija nustatė, kad žemės sklype ( - ), Palangoje, yra seni namo ir pagalbinio pastato pamatai bei buvusio geriamo vandens šulinio liekanos; žemės sklype tikrinimo metu nevyko jokie darbai (b.l. 147). Prie patikrinimo akto pridėtos šešios fotonuotraukos (b.l. 148-153).

39Palangos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas 2008 m. gegužės 12 d. rašte Nr. (18.8)-ASK1-579 „Dėl statinio ( - )“ (b.l. 141) nurodė, kad nuvykus į vietą ir apžiūrėjus Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius adresu ( - ) nustatyta, jog nunykus statiniams (likę tik pamatai) jie nebenaudojami pagal paskirtį ir žemės sklypas nebenaudojamas statinių eksploatacijai. Šiame rašte nurodyta, kad paminėtos aplinkybės, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12, 15 ir 22 straipsniais, leidžia daryti pakeitimus Nekilnojamojo turto registre.

40Byloje pateikta medžiaga nustatyta, kad Palangos miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1985 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 7 R. R. ir V. L. gyvenamasis namas, esantis ( - ), pripažintas avariniu (b.l. 192 ), o 1989 m. sausio 31 d. sprendimu patvirtintas komisijos griaunamiems statiniams ir naikinamiems sodiniams įkainojimo aktas, pagal kurį Komunalinių įmonių susivienijimas iš miesto tvarkymo lėšų dėl avarinio namo nugriovimo įpareigotas sumokėti nustatyto dydžio kompensacijas (b.l. 201). Klaipėdos apygardos prokuratūros 2008 m. vasario 8 d. išvadoje Nr. 3.9-33 nurodyta, jog 1981 m. birželio 24 d. sprendimo Nr. 125 2 punktu gyvenamasis namas, esantis ( - ), įtrauktas į sąrašą perspektyvoje nugriauti numatomų vienkiemių gyvenamųjų namų, tačiau ištyrus visas skunde nurodytas aplinkybes, konstatuota, kad nesurinkta faktinių duomenų apie konkretų pastatų nugriovimą ar sodybos sunykimo laiką, priežastį, vykdytojus ir kitas su tuo susijusias aplinkybes, kurie galėtų būti pakankami ginčyti Nekilnojamojo turto registre įregistruotus 1988 statinių kadastrinius matavimus bei daiktines teises.

41Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos Nr. 25/40314 kadastro dalies duomenimis nustatyta, jog tretysis suinteresuotas asmuo R. R. sudarė su atsakovu Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo darbų sutartį, pagal kurią vykdytojas, t.y. valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas įsipareigojo atlikti fiziškai pažeisto gyvenamojo namo su pagalbiniais nugriautais pastatais, esančio ( - ), Palangos mieste, kadastrinius matavimus, sudaryti kadastrinių matavimų bylą ir patikrą (psl. 55, 66-67). Klaipėdos filialo matininkai 2008 m. rugsėjo 29 d. atliko statinių ( - ), Palangoje, kadastrinius matavimus, kurių metu nustatė, kad žemės sklype ( - ), Palangoje, yra fiziškai pažeistas gyvenamasis namas – jo likę 10% (psl. 8), išlikę pagalbinio pastato (unikalus Nr. ( - )) betoniniai pamatai (psl. 5) ir betoninis 7 m gylio šulinys (psl. 11).

42Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai, taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę ar remiasi į žemės paviršių. Šioje teisės normoje pateiktas pagrindinio statybos teisės objekto – statinio – apibrėžimas ir šio objekto klasifikacija. Statinys yra nekilnojamasis daiktas, kurį apibūdina trys požymiai: 1) tai daiktas, kuris sukurtas statybos darbais; 2) tai daiktas, kurį kuriant buvo naudojami statybos produktai; 3) daiktas yra tvirtai sujungtas su žeme.

43Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose (toliau – ir Kadastro nuostatai), patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, vartojama statinio, kaip nekilnojamojo turto kadastro objekto, sąvoka atitinka Statybos įstatyme pateiktą statinio sąvoką. Iš byloje pateiktų fotonuotraukų matyti, kad pareiškėjo prašomi išregistruoti pamatai yra statinys, atitinkantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą sąvoką, kuris Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme gali būti nekilnojamojo turto kadastro objektu.

44Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalį statinio nugriovimas yra viena iš statybos rūšių. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 15 punkte nurodo, kad statinio nugriovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – suardyti arba išardyti (išmontuoti) visas statinio (jo dalies) konstrukcijas bei elementus, paverčiant juos atliekomis arba panaudojant statybos produktus kitiems statiniams statyti, rekonstruoti ar remontuoti.

45Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 38 punktas numato, kad statinys yra nugriautas, kai išardytos visos konstrukcijos (tarp jų – ir pamatai), pašalintos medžiagos bei atliekos ir išlygintas žemės paviršius. Kaip minėta, nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos Nr. 25/40314 kadastro dalyje esanti medžiaga patvirtina, kad žemės sklype ( - ) yra likę betoniniai pamatai ir betoninis šulinys, todėl negalima daryti išvados, kad statiniai nugriauti.

46Darytina išvada, kad Klaipėdos filialas, remdamasis Klaipėdos apskrities viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2-.1-463-(1.14), 2008 m. gruodžio 9 d. aktu, Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto 2008 m. gegužės 12 d. aktu, kuriuose nurodoma, kad žemės sklype ( - ), Palangoje (senas adresas – ( - )) yra seni namo ir pagalbinio pastato pamatai bei buvusio geriamo vandens šulinio liekanos, pagrįstai konstatavo, jog statiniai, Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teise įregistruoti V. P. R. , R. R. ir V. L. , nėra visiškai žuvę ar išnykę ir jų savininkų nuosavybės teisė į juos nėra pasibaigusi.

47Atsakovas, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą, nurodė, kad pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra duomenų apie tai, jog nuosavybės teisė į nurodytus statinius pasibaigė įstatymų nustatyta tvarka bei atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo pateikti dokumentai apie statinių būklę (Klaipėdos apygardos prokuratūros 2008 m. vasario 8 d. išvada, Klaipėdos apskrities viršininko sudarytos komisijos 2008 m. gruodžio 9 d. patikrinimo aktas, Palangos miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto 2008 m. gegužės 12 d. raštas) forma nei turiniu neatitinka Aplinkos ministerijos 2003 m. spalio 28 d. raštu Nr. 1-19-7539 nustatytos akto/pažymos apie statinio nugriovimą formos ir turinio.

48Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2003 m. spalio 28 d. raštas Nr. 1-19-7539 „Dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentų (skyrių) išduodamų dokumentų“, išsiuntinėtas apskričių viršininkams ir valstybės įmonei Registrų centas, nėra teisės aktas, tačiau vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo sprendimą pripažinti neteisėtu ar nepagrįstu, nes jis atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytus individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus.

49Nustatytų faktinių bei teisinių aplinkybių pagrindu skundas netenkintinas.

50Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

51pareiškėjo A. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

52Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai – apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 5. pareiškėjas A. S. skundu ir jo patikslinimu (b.l. 6-9;... 6. 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m.... 7. 2) įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą... 8. Nurodo, jog jis yra teisėtas žemės sklypo dalies, kurią jam pagal 2007 m.... 9. Pažymi, kad valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas... 10. Nurodo, jog Palangos miesto generalinio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos... 11. Pažymi, jog atsakovui buvo pateiktos Klaipėdos apygardos prokuratūros 2008... 12. Pareiškėjo atstovai prašo tenkinti skundą jame išdėstytų motyvų... 13. Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo ir trečiojo... 14. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atsiliepime (b.l.... 15. Teigia, kad valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus... 16. Trečiojo suinteresuotojo asmens Klaipėdos apskrities viršininko... 17. Trečiojo suinteresuotojo asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens V. L. atstovas prašo... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo V.P. R. prašo skundo netenkinti, remdamasis... 20. Trečiojo suinteresuoto asmens A. J. atstovai prašo... 21. Visi proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti... 22. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja... 24. Skundu pareiškėjas prašo panaikinti valstybės įmonės Registrų centro... 25. 2007 m. rugpjūčio 9 d. dovanojimo sutartis (b.l. 87-89) patvirtina, kad... 26. 2009 m. kovo 16 d. pareiškėjo atstovės valstybės įmonės Registrų centro... 27. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (registro... 28. Klaipėdos filialas 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 2050/08-S-153 (b.l.... 29. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 30. Nagrinėjant bylą būtina nustatyti, kada statiniai ir daiktinės teisės į... 31. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (2001 m. birželio 21 d. įstatymo Nr.... 32. Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai), patvirtintų... 33. Pagal Nuostatų 27 punktą, nagrinėjant prašymą įregistruoti ar... 34. Nuostatų 19 punktas numato, kad prašymai pakeisti ar išregistruoti... 35. Atsakovas atsisakė išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro statinius... 36. Pareiškėjas, prašydamas išregistruoti trečiųjų suinteresuotų asmenų... 37. Klaipėdos apygardos prokuratūra, tirdama J. A. skundą... 38. Klaipėdos apskrities viršininko 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu sudaryta... 39. Palangos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas 2008 m.... 40. Byloje pateikta medžiaga nustatyta, kad Palangos miesto liaudies deputatų... 41. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos Nr. 25/40314... 42. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį statinys – visa tai, kas... 43. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose (toliau – ir Kadastro nuostatai),... 44. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalį statinio nugriovimas yra viena... 45. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 38... 46. Darytina išvada, kad Klaipėdos filialas, remdamasis Klaipėdos apskrities... 47. Atsakovas, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą, nurodė, kad... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2003... 49. Nustatytų faktinių bei teisinių aplinkybių pagrindu skundas netenkintinas.... 50. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 51. pareiškėjo A. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 52. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...