Byla 2-384-212/2011

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. Š., L. D., V. N. ieškinį dėl privalomojo akcijų išpirkimo kainos atsakovėms AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“, EuroChem A.M.Limited, tretiesiems asmenims AB „Lifosa“, Investuotojų asociacijai, UAB „Colliers International Advisors“, AB banko „Finasta“, UADB „Seesam Lietuva“, If P& C Insurance AS, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai ir

Nustatė

2Ieškovai A. Š., L. D. ir V. N. prašo pripažinti, kad atsakovių 2010-06-09 pranešime apie privalomą AB „Lifosa" akcijų išpirkimą nurodyta privalomai išperkamos vienos „Lifosa" paprastosios vardinės 10 Lt nominalios vertės akcijos kaina - 47 Lt yra neteisinga ir nustatyti teisingą atsakovių privalomai išperkamos vienos AB „Lifosa" paprastosios vardinės 10 Lt nominalios vertės akcijos kainą; priteisti iš atsakovių turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad A. Š. priklauso 810 akcijos, L. D. - 1 775 akcijos, V. N. - 2 600 akcijų. Reikalavimus grindžia Vertybinių popierių įstatymo (toliau VPĮ) nuostatomis. VPĮ 37 str. 6 d. nustato, kad privalomai išperkamų akcijų kaina turi būti pagrįsta ir iš anksto suderinta su VPK (Vertybinių popierių komisija). Atsakovių pateiktą akcijų įvertinimo išvadą, kurioje akcijos kaina yra 47 Lt laiko nepagrįsta.

3Atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pasiūlyta 47 Lt kaina už vieną AB „Lifosa" akciją, yra teisinga ir pagrįsta. Kainą nustatė nepriklausomas vertintojas, UAB „Colliers International Advisors" ekspertė. Nustatyta akcijos kaina atitinka kainos pagrįstumui keliamus kriterijus, išperkamų akcijų kaina yra suderinta su Vertybinių popierių komisija, o šios Komisijos 2010-05-27 sprendimas Nr. 2K-113 yra teisėtas, atitinka kitus viešojo administravimo subjekto priimamiems sprendimams ar aktams nustatytus reikalavimus.

4Tretysis asmuo AB „Lifosa" nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Ieškovai, ginčydami VPK 2010-05-27 sprendimą Nr. 2K-113, kartoja šios Komisijos argumentus, išdėstytus 2010-04-01 sprendime Nr. 2K-69, kuomet nebuvo suderinta akcijų kaina.

5Šalys 2011-10-27 pateikė teismui prašymą rašytinio proceso tvarka patvirtinti tarp šalių sudarytą 2011-10-16 taikos sutartį, sutartyje numatytomis sąlygomis, bylą nutraukti, grąžinti ieškovams 75 proc. žyminio mokesčio.

6Prašymas tenkintinas.

7Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir kilusį ginčą užbaigė taikiai. Atsisakyti ieškinio reikalavimų, ar jo dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir atsakovų atstovams suteikta atstovavimo sutartimi (CPK 42 str. 1 d., t. 1, b. l. 111, t. 2, b. l. 116-117, t. 3, b. l. 283-290). Tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalys nurodo, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, numatytos CK 6. 985 straipsnyje, CPK 94 straipsnio 2 dalyje, 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnyje. Pareiškia, kad joms žinoma, jog vadovaujantis CK 6. 985 straipsniu ir CPK 584, 587 straipsniais, teismo patvirtinta taikos sutartis laikoma vykdytinu dokumentu.

8Teismui priimti atsisakymą nuo ieškinio ir tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių.

9Pagal taikos sutarties sąlygas, šalys susitarė, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidas atlygins ieškovai. CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies pagrindais ieškovams grąžintinas permokėtas žyminis mokestis ir 75 % žyminio mokesčio nuo ieškinio kainos.

10Ieškovas A. Š. sumokėjo 243 Lt žyminį mokestį, nurodydamas ieškinio kainą 8 100 Lt (810 PVA x 10 Lt), L. D. nurodė ieškinio kainą 17 750 Lt (1 775 PVA x 10 Lt) ir sumokėjo 532,50 Lt žyminį mokestį, V. N. ieškinį, kurio kaina 26 000 Lt (2 600 PVA x 10 Lt) apmokėjo 780 Lt žyminiu mokesčiu.

11Bylinėjimosi išlaidos.

12Pagal tvirtinama taikos sutartį A. Š. ieškinys įvertinamas 5 548,50 Lt (810 PVA x 6,85 Lt), žyminis mokestis sudaro 166,46 Lt (5 548,50 x 3 %), todėl ieškovui grąžinama 201,39 Lt sumokėto žyminio mokesčio: permokėta 76,54 Lt suma (243 – 166,46) ir 75 % sumokėto žyminio mokesčio 124, 85 Lt (166,46 – 75 % = 124,85 Lt).

13L. D. ieškinys įvertinamas 12 158,75 Lt (1 775 PVA x 6,85 Lt), žyminis mokestis sudaro 364,76 Lt (12 158,75 x 3 %), todėl ieškovui grąžinama 441,31 Lt sumokėto žyminio mokesčio: permokėta 167,74 Lt suma (532,50 – 364,76) ir 75 % sumokėto žyminio mokesčio 273,57 Lt (364,76 – 75 % = 273,57 Lt).

14V. N. ieškinys įvertinamas 17 810 Lt (2 600 PVA x 6,85 Lt), žyminis mokestis sudaro 534,30 Lt (17 810 x 3 %), todėl ieškovui grąžinama 646,43 Lt sumokėto žyminio mokesčio: permokėta 245,70 Lt suma (780 – 534,30) ir 75 % sumokėto žyminio mokesčio 400,73 Lt (534,30 – 75 % = 400,73 Lt).

15Šalys susitarė, kad ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, 185 684 Lt sumą, atlygins atsakovai, o teismo išlaidas atlygins ieškovai.

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 453 Lt ir jos lygiomis dalimis, t. y. po 151 Lt, priteisiamos iš ieškovų A. Š., L. D., V. N..

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 1 dalie 1 punktu, CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 293 – 294 straipsniais, teismas

Nutarė

18Prašymą patenkinti.

19Patvirtinti šią taikos sutartį:

20„Ši taikos sutartis, kuri toliau tekste vadinama „Taikos sutartimi", sudaryta 2011 m. spalio 16 d., Vilniuje, tarp:

21A. Š. (asmens kodas ( - ) gyvenamosios vietos adresas Draugystės g. 6-20, Kaunas), L. D. (asmens kodas ( - ) gyvenamosios vietos adresas ( - )) ir V. N. (asmens kodas ( - ), gyvenamosios vietos adresas Žemynos g. 12-90, Vilnius), kurie toliau tekste kartu vadinami „Ieškovais“, iš vienos pusės, bei

22Akcinės bendrovės „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ (registracijos kodas 1027700002659, buveinės adresas Dubininskaya 53, pastatas 6, Maskva, Rusijos Federacija), atstovaujamos advokato E. B., veikiančio pagal 2010 m. rugsėjo 1 d. Atstovavimo sutartimi suteiktus įgalinimus, ir EuroChem A.M. Limited (registracijos kodas HE154505, buveinės adresas C. C. 205, Louloupis Court 2nd floor, office 201, P.C. 3036, Limasolis, Kipras), atstovaujamos advokato E. B., veikiančio pagal 2009 m. kovo 6 d. Teisinių paslaugų sutartimi Nr. 678 suteiktus įgalinimus, kurios toliau tekste kartu vadinamos „Atsakovais“, iš kitos pusės. Ieškovai ir Atsakovai kartu toliau Taikos sutartyje taip pat vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“. ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

 1. Atsakovai, bendrai nuosavybės teise turėdami didžiąją dalį akcinės bendrovės „Lifosa“ (juridinio asmens kodas 1661 10455, buveinės adresas Juodkiškio g. 50, Kėdainiai), kuri toliau tekste vadinama AB „Lifosa“, akcijų, suteikiančių 95,88 proc. balsų AB „Lifosa“ visuotiniame akcininkų susirinkime, bei, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 straipsniu, inicijavo ir vykdė privalomą AB „Lifosa“, akcijų išpirkimą iš AB „Lifosa" mažumos akcininkų;
 2. Atsakovų pasiūlyta ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtinta kaina už 1 (vieną) paprastąją vardinę AB „Lifosa“ akciją, kurios nominalioji vertė yra 10 Lt (dešimt litų), sudarė 47 Lt (keturiasdešimt septynis litus);
 3. Ieškovai, nesutikdami su Atsakovų pasiūlyta AB „Lifosa“ akcijų išpirkimo kaina, ir, veikdami savo bei kitų AB „Lifosa“ mažumos akcininkų, apsijungusių 2010 m. rugpjūčio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu su tikslu bendrai veikti ginant visų AB „Lifosa“ akcininkų, kurie privalo perleisti privalomai išperkamas bendrovės akcijas, interesus, kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su 2010 m. rugsėjo 6 d. ir 2010 m. rugsėjo 7 d. ieškiniais;
 4. Minėtų ieškinių pagrindu Panevėžio apygardos teisme buvo pradėta ir yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-384-212/2011 (ankstesnis civilinės bylos Nr. 2-1021-212/2010), kuri toliau tekste vadinama „Civiline byla“;
 5. trečiaisiais asmenimis Civilinėje byloje taip pat dalyvauja AB „Lifosa“, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (juridinio asmens kodas 1886 39917, buveinės adresas Konstitucijos pr. 23, Vilnius), uždaroji akcinė bendrovė „Colliers International Advisors“ (juridinio asmens kodas 3024 24118, buveinės adresas Švitrigailos g. 11 B, Vilnius), Investuotojų asociacija (juridinio asmens kodas 3023 51517, buveinės adresas Gilužio g. 6-27, Vilnius), akcinė bendrovė bankas „FINASTA“ (juridinio asmens kodas 3015 02699, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius), „If P & C Insurance AS" filialas (juridinio asmens kodas 3022 79548, buveinės adresas Žalgirio g. 88, Vilnius) ir uždaroji akcinė draudimo bendrovė „Seesam Lietuva“ (juridinio asmens kodas 1116 31975, buveinės adresas Ulonų g. 2, Vilnius), kurie toliau tekste vadinami „Trečiaisiais asmenimis";
 1. Šalys šia Taikos sutartimi siekia geranoriškai ir tarpusavio nuolaidų būdu išspręsti Civilinėje byloje kilusį ginčą, taip pat užkirsti kelią ateityje kilti ginčams dėl teisingos Atsakovų privalomai išperkamų AB „Lifosa“ akcijų kainos; bei
 2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalyje ir 140 straipsnio 3 dalyje yra numatyta Šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi;
Veikdamos gera ir laisva valia bei vadovaudamosi aukščiau paminėtomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis, Šalys sudaro šią Taikos sutartį ir susitaria dėl tokios kilusio ginčo sprendimo tvarkos bei sąlygų: 1.

23Taikos sutarties dalykas

 1. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, pareiškia ir patvirtina, jog 1 (vienos) paprastosios vardinės AB „Lifosa“ akcijos, kurios nominalioji vertė yra 10 Lt (dešimt litų), kaina, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio nuostatomis ir mokėtina už kiekvieną privalomojo AB „Lifosa“ akcijų išpirkimo proceso metu superkamą akciją, sudaro 53,85 Lt (penkiasdešimt trijų litų ir aštuoniasdešimt penkių centų) sumą. Atitinkamai, Atsakovai įsipareigoja papildomai sumokėti po 6,85 Lt (šešis litus aštuoniasdešimt penkis centus) už kiekvieną privalomojo AB „Lifosa“ akcijų išpirkimo proceso metu superkamą akciją visiems AB „Lifosa“ akcininkams, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 14 dalyje.
 2. Šalys taip pat pareiškia ir patvirtina, kad šia Taikos sutartimi derybų ir abipusių nuolaidų būdu siekia išspręsti kilusius nesutarimus taikiai su tikslu išvengti tolimesnio bylinėjimosi ir jau patirtų kaštų tokiam bylinėjimuisi didinimo.
 3. Šios Taikos sutarties 1.1. punkte nurodytą papildomą AB „Lifosa“ akcijų kainos dalį Atsakovai įsipareigoja sumokėti per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Panevėžio apygardos teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį ir nutraukti Civilinę bylą įsiteisėjimo dienos, pinigus pervedant į banko sąskaitą Nr. ( - ), kuri atidaryta AB SEB banke, banko kodas 70440, ir į kurią Atsakovai jau yra pervedę atitinkamas sumas už AB „Lifosa“ privalomojo akcijų išpirkimo periodo metu neišpirktas AB „Lifosa“ akcininkams priklausančias akcijas. Atsakovams pervedus Taikos sutarties 1.1. punkte nurodytą papildomą AB „Lifosa“ akcijų kainos dalį į minėtą banko sąskaitą, AB SEB bankas, savo ruožtu, pagal sutartį su atsakovais išmokės atitinkamas sumas AB „Lifosa“ akcininkams, iš kurių yra išperkamos bendrovės akcijos.
2.

24Bylinėjimosi ir kitu išlaidu paskirstymas tarp Šalių

 1. Siekiant atlyginti Ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, Atsakovai sumoka Ieškovams bendrą 185 684,00 Lt (vieno šimto aštuoniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt keturių litų) dydžio sumą. Nurodytos sumos dalis, sudaranti 120 848,00 Lt (vieno šimto dvidešimties tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt aštuonių litų) sumą, skiriama atlyginti išlaidoms, susijusioms su ekspertizės AB „Lifosa“ akcijų kainai nustatyti skyrimu. Likusi suma skiriama atlyginti šioms civilinėje byloje Ieškovų patirtoms išlaidoms: išlaidoms advokatų teisinei pagalbai apmokėti, vertimų išlaidoms ir žyminio mokesčio dalies, kuri nėra grąžinama patvirtinus taikos sutartį, dydžio išlaidoms.
 2. Taikos sutarties 2.1. punkte nurodyta suma Ieškovams bus sumokėta per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Panevėžio apygardos teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį ir nutraukti Civilinę bylą įsiteisėjimo dienos, pinigus pervedant į UAB „AAA Baltic Service Company“ (juridinio asmens kodas 1115 93841, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16A, Vilnius), banko sąskaitą Nr.( - ), kuri atidaryta AB SEB banke, banko kodas 70440.
 1. Atsakovai patys padengia visas savo patirtas bylinėjimosi išlaidas Civilinėje byloje.
 2. Teismo išlaidas, patirtas ir susijusias su Civilinės bylos vedimu, Šalių susitarimu įsipareigoja padengti Ieškovai.
3.

25Taikos sutarties tvirtinimas

 1. Šia Taikos sutartimi Šalys inter alia prašo Panevėžio apygardos teismo Taikos sutartį patvirtinti, o teisme nagrinėjamą Civilinę bylą nutraukti.
 2. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomas ir suprantamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 2 dalies, 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 140 straipsnio 3 dalies, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 294 straipsnio 2 dalies bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalies turinys ir taikymo pasekmės, t.y. kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus dėl to civilinę bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
4.

26Baigiamosios nuostatos

 1. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo Panevėžio apygardos teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį ir nutraukti Civilinės bylos nagrinėjimą įsiteisėjimo dienos.
 2. Šalys, sudarydamos šią Taikos sutartį bei atsižvelgdamos į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 9 straipsniu Civilinė byla nagrinėjama uždarame teismo posėdyje, susitaria, jog po Taikos sutarties patvirtinimo Panevėžio apygardos teisme Atsakovai be atskiro Ieškovų sutikimo ar žinios turi teisę viešai paskelbti, taip pat bet kokiu kitu būdu ir bet kokia apimtimi savo nuožiūra atskleisti informaciją apie sudarytą Taikos sutartį ir jos sąlygas tretiesiems asmenims. Ieškovai turi teisę skelbti taikos sutarties sudarymo faktą ir Taikos sutarties 1.1 punkte nurodytą vienos akcijos išpirkimo kainą. Kitą informaciją Ieškovai gali atskleisti tik esant išankstiniam rašytiniam Atsakovų sutikimui, kuris negali būti neduotas be pagrindo.
 3. Jeigu kuri nors Taikos sutarties nuostata prieštarauja teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taikos sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys privalo pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata, ir pateikti pakeistą Taikos sutartį tvirtinti teismui.
 4. Ši Taikos sutartis sudaroma 6 (šešiais) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną perduodama kiekvienai ginčo Šaliai, o likęs perduodamas Panevėžio apygardos teismui ir paliekamas saugoti Civilinėje byloje.
Pasirašo: Ieškovai: A. Š. (parašas); L. D. (parašas); V. N. (parašas) Atsakovai: Advokatas E. B. (parašas)“.

27Priteisti iš A. Š., a. k. ( - ) L. D., a. k. ( - ) V. N., a. k. ( - ) po 151 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą) iš kiekvieno, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

28A. Š., a. k. ( - ) gyv. ( - ), grąžinti 201,39 Lt (du šimtus vieną litą 39 centus) žyminio mokesčio, sumokėto 2010-09-07 AB SEB bankui, mokėjimo nurodymas Nr. 6022.

29L. D., a. k. ( - )gyv. ( - ), grąžinti 441,31 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt vieną litą 31 centą) žyminio mokesčio, sumokėto 2010-09-07 AB SEB bankui, mokėjimo nurodymas Nr. 6023.

30V. N., a. k. ( - ), gyv. ( - ), grąžinti 646,43 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt šešias litus 43 centus) žyminio mokesčio, sumokėto 2010-09-07 AB SEB bankui, mokėjimo nurodymas Nr. 6024.

31Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

32Civilinę bylą dėl privalomojo akcijų išpirkimo kainos pagal A. Š., L. D., V. N. ieškinį atsakovėms AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“, EuroChem A.M.Limited, tretiesiems asmenims AB „Lifosa“, Investuotojų asociacijai, UAB „Colliers International Advisors“, AB banko „Finasta“, UADB „Seesam Lietuva“, If P& C Insurance AS, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, nutraukti.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovai A. Š., L. D. ir V. N. prašo pripažinti, kad atsakovių 2010-06-09... 3. Atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka ir... 4. Tretysis asmuo AB „Lifosa" nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Ieškovai,... 5. Šalys 2011-10-27 pateikė teismui prašymą rašytinio proceso tvarka... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir kilusį ginčą... 8. Teismui priimti atsisakymą nuo ieškinio ir tvirtinti taikos sutartį nėra... 9. Pagal taikos sutarties sąlygas, šalys susitarė, kad procesinių dokumentų... 10. Ieškovas A. Š. sumokėjo 243 Lt žyminį mokestį, nurodydamas ieškinio... 11. Bylinėjimosi išlaidos.... 12. Pagal tvirtinama taikos sutartį A. Š. ieškinys įvertinamas 5 548,50 Lt (810... 13. L. D. ieškinys įvertinamas 12 158,75 Lt (1 775 PVA x 6,85 Lt), žyminis... 14. V. N. ieškinys įvertinamas 17 810 Lt (2 600 PVA x 6,85 Lt), žyminis mokestis... 15. Šalys susitarė, kad ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, 185 684 Lt... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 453 Lt ir jos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 1 dalie 1 punktu, CPK 87... 18. Prašymą patenkinti.... 19. Patvirtinti šią taikos sutartį:... 20. „Ši taikos sutartis, kuri toliau tekste vadinama „Taikos sutartimi",... 21. A. Š. (asmens kodas ( - ) gyvenamosios vietos adresas Draugystės g. 6-20,... 22. Akcinės bendrovės „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė... 23. Taikos sutarties dalykas
 1. Šalys, pasirašydamos šią Taikos... 24. Bylinėjimosi ir kitu išlaidu paskirstymas tarp Šalių
   25. Taikos sutarties tvirtinimas
   1. Šia Taikos sutartimi Šalys... 26. Baigiamosios nuostatos
    1. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo... 27. Priteisti iš A. Š., a. k. ( - ) L. D., a. k. ( - ) V. N., a. k. ( - ) po 151... 28. A. Š., a. k. ( - ) gyv. ( - ), grąžinti 201,39 Lt (du šimtus vieną litą... 29. L. D., a. k. ( - )gyv. ( - ), grąžinti 441,31 Lt (keturis šimtus... 30. V. N., a. k. ( - ), gyv. ( - ), grąžinti 646,43 Lt (šešis šimtus... 31. Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai.... 32. Civilinę bylą dėl privalomojo akcijų išpirkimo kainos pagal A. Š., L. D.,... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...