Byla 2-621-804/2013
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,

2sekretoriaujant Nijolei Blaževič,

3dalyvaujant atsakovui G. D.

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB SEB banko ieškinį atsakovui G. D. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

5ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1263,66 EUR negrąžintą kreditą, 222,58 EUR priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas, 281 EUR delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ieškovei pranešta įstatymo nustatyta tvarka, 2013-03-08 gautas ieškovės prašymas nagrinėti bylą ieškovės atstovui nedalyvaujant.

7Ieškovė ieškinyje nurodė, kad

8pagal šalių 2008-07-22 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - )(toliau – Sutartis) ieškovė suteikė atsakovui 2903,44 EUR vartojimo kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą – 2013-07-21. Atsakovas įsipareigojo nuo gautos sumos mokėti 8,9 procentų dydžio metines palūkanas, vykdyti prievoles ieškovei pagal Sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą ieškovei bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas. Ieškovė 2012-12-06 raštu atsakovą įspėjo dėl įsipareigojimų nevykdymo ir Sutarties nutraukimo, tačiau atsakovui ir toliau nevykdant įsipareigojimų ieškovė Sutartį vienašališkai nutraukė nuo 2013-01-06.

9Atsakovas skolą pripažino bei nurodė, kad kai buvo išvykęs į užsienį siuntė savo seseriai pinigus, kad ši apmokėtų įsiskolinimus ieškovui, tačiau atsakovo sesuo sumokėjo ne ieškovui o kitai kredito įmonei, iš kurios anot atsakovo nenustatytas asmuo jo vardu buvo paėmęs kreditą, dėl ko dabar vyksta tyrimas.

10Ieškinys tekintinas visiškai.

11Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

122008-07-22 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - )(toliau – Sutartis) ir ieškovė suteikė atsakovui 2903,44 EUR vartojimo kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą – 2013-07-21 (Sutarties Specialiosios dalies 2.3 p.). Atsakovas įsipareigojo nuo gautos sumos mokėti 8,9 procentų dydžio metines palūkanas, vykdyti prievoles ieškovei pagal Sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą ieškovei bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas (Sutarties Specialiosios dalies 2.4 p., Bendrosios dalies 5.1 p.) (b.l. 3-5). Remiantis Sutarties 6.1. p. ieškovė turi teisę nutraukti sutartį anksčiau, negu numatyta Sutartyje, jeigu kredito laikotarpiu atsakovas padaro esminių sutarties pažeidimų, kuriais laikomi Sutarties 5 p. nustatytų atsakovo įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Ieškovė 2012-12-06 raštu atsakovą įspėjo dėl įsipareigojimų nevykdymo ir Sutarties nutraukimo ir šiam toliau nevykdant savo įsipareigojimų nuo 2013-01-06 Sutartį vienašališkai nutraukė (b.l. 7).

13Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

14Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nemokėjo kredito grąžinimo įmokų bei palūkanų Sutartyje nustatytomis dalimis ir terminais, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo negrąžintą 1263,66 EUR negrąžintą kreditą, 222,58 EUR palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

15CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

17Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės.

18Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

19Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

20Pagal Sutarties 5.3 ir 5.4 punktus atsakovas įsipareigoja už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną mokėti ieškovei 0,1 procento dydžio delspinigius už sumą, kurios mokėjimo terminas praleistas, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus. Taigi, nors atsakovas ieškinį pripažįsta, tačiau atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ši Sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

21Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovės dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius.

22Atsakovui pagal Sutartį priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 281 EUR sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, priteistini delspinigiai sudaro 140,5 EUR sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistini 140,5 EUR delspinigiai.

23CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

24Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, kuri šiuo atveju yra 92,05 proc., todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) yra 169,37 Lt.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 79 str., 93 str. 2 d., 142 str., 178 str., 259 str., 268 str., 270 str., 279 str. teismas

Nutarė

26ieškinį patenkinti iš dalies.

27Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko ir G. D. 2008-07-21 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - )bendrosios dalies 5.3 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjas įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną, bei 5.4 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjas įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną.

28Priteisti iš G. D. 1626,74 EUR skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1626,74 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-01-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 169,74 Lt bylinėjimosi išlaidas AB SEB bankui.

29Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

30Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,... 2. sekretoriaujant Nijolei Blaževič,... 3. dalyvaujant atsakovui G. D.... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB SEB... 5. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1263,66 EUR negrąžintą kreditą,... 6. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 7. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad... 8. pagal šalių 2008-07-22 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - )(toliau... 9. Atsakovas skolą pripažino bei nurodė, kad kai buvo išvykęs į užsienį... 10. Ieškinys tekintinas visiškai.... 11. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 12. 2008-07-22 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - )(toliau –... 13. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles... 14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas tinkamai nevykdė Sutartimi... 15. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 17. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 18. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 19. Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 20. Pagal Sutarties 5.3 ir 5.4 punktus atsakovas įsipareigoja už kiekvieną... 21. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 22. Atsakovui pagal Sutartį priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 24. Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 79 str., 93 str. 2 d., 142... 26. ieškinį patenkinti iš dalies.... 27. Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko ir G. D. 2008-07-21 vartojimo kredito... 28. Priteisti iš G. D. 1626,74 EUR skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už... 29. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...