Byla eA-950-415/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B. G. įmonės ir individualios įmonės „Vegatransa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B. G. įmonės ir individualios įmonės „Vegatransa“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Kelprojektas“, AS „Reverta“, uždarajai akcinei bendrovei „Šešupės ūkis“ dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2016 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. (28.4)-A4-2464 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (duomenys neskelbtini) km kelio ruožo rekonstravimo galimybių“ (toliau – ir Sprendimas) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjai taip pat pateikė prašymą teismui paskirti atlikti ekspertizę, kad būtų nustatyta, koks galimas planuojamos ūkinės veiklos (magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (toliau – ir kelias) (duomenys neskelbtini) km ruožo, kuris pagal projektinius sprendinius apima ir triukšmo užtvarų statymą) poveikis materialinėms vertybėms – B. G. nuosavybės teise priklausančiam turtui (žemės sklypui, komerciniam pastatui, kiemo statiniams).

72.

8Pareiškėjai skunde (papildomuose paaiškinimuose) nurodė, kad, susipažinę su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir Direkcija) užsakyto ir UAB „Kelprojektas“ parengto projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo (duomenys neskelbtini) km rekonstravimas į AM kategoriją“ (toliau – ir Projektas) projektiniais sprendiniais, UAB „Kelprojektas“ teikė pastabas ir pasiūlymus, jog nesutinka su Projekto projektiniu sprendiniu – triukšmo užtvaros įrengimu prie jiems nuosavybės teise priklausančių (nuomos teise valdomų) žemės sklypų. Pareiškėjų teigimu, Projektas turi būti tikslinamas, naikinant projektinį sprendinį – triukšmo užtvaras – prie žemės sklypų (duomenys neskelbtini), priklausančių T. N., žemės sklypų (duomenys neskelbtini), priklausančių IĮ „Vegatransa“, žemės sklypo (duomenys neskelbtini), priklausančio B. G., kuris išnuomotas B. G. įmonei (toliau – ir žemės sklypai).

93.

10Pareiškėjų teigimu, Sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir neteisingas, neatitinkantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. rugpjūčio 1 d.) (toliau – Įstatymas) 4 straipsnyje nustatytų poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) tikslų. Agentūra nevertino tiesioginio ir netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos (toliau – ir PŪV) poveikio materialinėms vertybėms, nuosavybės nusidėvėjimui – nekilnojamojo turto vertės pokyčiui. Triukšmo užtvaros sienelėmis atitvėrus žemės sklypus nuo kelio, žemės sklypų, juose vykdomos veiklos, esančio turto matomumas, patrauklumas, pelningumas ženkliai sumažės. Be to, panaikinus nuovažas į šalia kelio esančius sklypus, juose vykdomos veiklos, esančio turto patrauklumas dar labiau sumažės. Dalyje žemės sklypų yra pastatyti komercinės paskirties statiniai, vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos. Kitoje dalyje žemės sklypų stovi reklaminiai stendai, kuriuos įrengtos triukšmą sulaikančios užtvaros užstos. Pareiškėjas T. N. planuoja keisti jam priklausančių žemės sklypų paskirtį ir juose taip pat vykdyti komercinę veiklą (atidaryti motelį, kavinę-barą, įrengti stovėjimo aikšteles). Pareiškėjų nuomone, netinkamai buvo įvertinta įtaka socialinei, ekonominei aplinkai. Pareiškėjų vykdoma komercinė veikla žlugs ar patirs ženklų nuosmukį, teks atleisti B. G. įmonėje ir IĮ „Vegatransa” dirbančius darbuotojus. Taip pat ir susisiekimas sudėtingės, taps mažiau saugus.

114.

12Pareiškėjai pabrėžė, kad į suinteresuotos visuomenės išsakytas pastabas, prašymus nebuvo atsižvelgta. Net nebuvo svarstytos jokios kitos triukšmo mažinimo priemonių alternatyvos ir triukšmo užtvaros sudedamieji elementai. Parenkant triukšmą mažinančią priemonę, į gretimų gyventojų, ūkio subjektų nuomonę, suderinamumą su kitomis strategijomis (verslu), atsižvelgta taip pat nebuvo. Pareiškėjų siūlyto triukšmo užtvarų išdėstymo, kuris būtų tinkamas, užtikrinant triukšmo leistinus dydžius, UAB “Kelprojektas” tinkamai nevertino. Pareiškėjai taip pat pažymėjo, kad pagal sudarytą 2015 m. birželio 11 d. pirkimo sutartį Nr. S-553 tarp Direkcijos ir UAB „Kelprojektas“ nebuvo numatyta, kad UAB „Kelprojektas” rengs PAV dokumentus (pvz., PAV ataskaitą).

135.

14Pareiškėjų nuomone, Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1 punkte įtvirtinto įstatymo viršenybės principo, 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų. Agentūra, išnagrinėjusi UAB „Kelprojektas“ parengtą A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (duomenys neskelbtini) km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – ir Ataskaita), suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus turėjo ne priimti Sprendimą, bet teikti motyvuotus reikalavimus Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

156.

16Pareiškėjų atstovė teismo posėdyje pažymėjo, kad Sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų aplinkybių įvertinimą ir Sprendimo pagrįstumą. Nebuvo vertinta dalis aplinkos apsaugos komponentų, t. y. poveikis materialinėms vertybėms, o kiti vertinti paviršutiniškai. Triukšmo ribiniai dydžiai gali būti taikomi ir mažesniu nei 40 m nuo pastatų sienų atstumu. Pareiškėjams priklausančio turto vertė sumažės, jų vykdomai veiklai bus daromas neigiamas poveikis. UAB „Logivita“ priklausančio reklaminio stendo perkėlimas į kitą vietą yra sudėtingas ir brangus procesas. Aplinkybė, kad reklaminiai stendai neregistruoti, neturi reikšmės nuosavybės teisės faktui vertinti. Įrengus triukšmo užtvaras, stendai taps nematomi. Atstovė nesutiko su Direkcijos argumentais, kad pareiškėjai turėjo naudotis privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka. Pabrėžė, kad ginčija Sprendimą, o ne tarpinius procedūrinius dokumentus. Atstovės teigimu, Agentūra nepagrindė, kad triukšmo užtvarų statymas yra vienintelė efektyvi ir jokių alternatyvų neturinti priemonė. Nebuvo išsiaiškinta gyventojų, kurių gyvenamąją vietą siekiama apsaugoti triukšmo užtvaromis, nuomonė. Atstovė abejojo UAB „Kelprojektas“ kompetencija rengti Ataskaitą.

177.

18Atsakovas Agentūra atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

198.

20Agentūra nurodė, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Agentūra, išnagrinėjusi A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai (duomenys neskelbtini) km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – ir Programa) ir įvertinusi pateiktas išvadas, nurodytą Programą patvirtino. Patvirtintos Programos ir Ataskaitos struktūra ir turinys atitiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 patvirtintų Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų (toliau – ir Nuostatai) reikalavimus, poveikio aplinkai vertinimas buvo atliekamas tiems aplinkos komponentams ir jų sudėtinėms dalims, kurioms reikšmingą neigiamą poveikį vertinti buvo numatyta PAV dokumentų rengėjo parengtoje ir Agentūros patvirtintoje Programoje, Ataskaitai ir PŪV pritarė visi PAV subjektai.

219.

22Atsakovas nesutiko su pareiškėjų teiginiais dėl neigiamos įtakos jų materialinėms vertybėms ir nurodė, kad į pareiškėjų žemės sklypus numatyti nuvažiavimai nuo greta pagrindinio kelio projektuojamų jungiamųjų kelių. Planuojamos tarp pagrindinio ir jungiamojo kelių įrengti triukšmo užtvaros patekimo į žemės sklypus neribos. Komercinės paskirties objektų matomumui padidinti pasiūlyta įrengti dalinai skaidrias triukšmo užtvaras. Agentūra pabrėžė, kad poveikis materialiajam turtui nevertinimas atskirai nuo kitų aplinkos komponentų ir galimo poveikio jiems. PŪV tiesioginės žalos materialinėms vertybėms nesukelia. Pabrėžė, kad atlikus PAV procedūras, triukšmo užtvarų įrengimas yra vienintelė priemonė užtikrinti, kad PŪV atitiks triukšmo normas.

2310.

24Agentūra taip pat nesutiko su pareiškėjų teiginiais dėl neigiamos įtakos socialinei aplinkai. Šie pareiškėjų teiginiai nepagrįsti jokiais įrodymais, tai yra hipotetinio pobūdžio teiginiai. PAV dokumentų rengėjas, atlikęs išsamią gyvenamosios teritorijos ir infrastruktūros analizę, nustatė, kad PŪV ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai, kitoms ūkio šakoms tiesioginio poveikio neturės. Be to, gyventojai turėtų įvertinti gerokai saugesnį eismą ir patogesnę infrastruktūrą, nes numatytos skirtingų lygių sankryžos kelio (duomenys neskelbtini) km ir (duomenys neskelbtini) km, skirtingo lygio sankirta (duomenys neskelbtini) km, jungiamieji keliai, 4 eismo juostos, kelio (duomenys neskelbtini) km ir (duomenys neskelbtini) km įrengiami tuneliniai pravažiavimai.

2511.

26Atsakovas pabrėžė, kad Agentūra Sprendime pripažino, jog suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai buvo įvertinti tinkamai, į jas buvo atsižvelgta, kiek tai buvo galima nagrinėjamu atveju. Ataskaita atitinka Įstatymo ir Nuostatų reikalavimus. Agentūros Sprendimas priimtas išnagrinėjus Ataskaitą, PAV subjektų išvadas ir atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus.

2712.

28Atsakovo Agentūros atstovė teismo posėdyje pažymėjo, kad Agentūra iš pareiškėjų jokių pastabų nebuvo gavusi.

2913.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Direkcija atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3114.

32Direkcija nurodė, kad ginčijamas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas laikantis Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, įvertinus tiek PAV dokumentų rengėjo, tiek PAV subjektų pateiktus duomenis. Paaiškino, kad vietoj nuovažų įrengiamas jungiamasis kelias, į kurį nuovažų kiekis neribojamas, todėl nuovažų naikinimas ne tik užtirkina eismo saugumą, bet neturi ir negali turėti įtakos pareiškėjų nurodomai veiklai ar turto patrauklumui. Pabrėžė, kad vienintele ir efektyvia triukšmą mažinančia priemone laikytinas triukšmo užtvarų įrengimas, tai taikytina kartu su mažiau triukšmingos kelio dangos tiesimu. Direkcijos vertinimu, pareiškėjų skundo teiginiai dėl triukšmo užtvarų įtakos jų ūkinei veiklai ir verslo vystymui grindžiami prielaidomis ir pasvarstymais, todėl yra nepagrįsti. Direkcija paaiškino, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 3 d.) 2 straipsnio 4, 7 ir 12 dalių, 10 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kelio statiniai, įskaitant triukšmo užtvaras, gali būti statomi tik kelio juostos ribose. Pabrėžė, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d, įsakymu Nr. D1-370 patvirtinto Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (toliau – ir Visuomenės dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos aprašas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 patvirtinto Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo (toliau – ir Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei tvarkos aprašas) nuostatomis, detalizuojančiomis Įstatyme nustatytą ginčų nagrinėjimo procedūrą, pareiškėjai primiausia turėjo kreiptis į atsakovą su pasiūlymais dėl Ataskaitos ir tik tuo atveju, jei pateikta informacija būtų klaidinga ar neišsami, pareiškėjai būtų galėję skųsti atsakovo veiksmus.

3315.

34Trečiojo suinteresuoto asmens Direkcijos atstovas teismo posėdyje pažymėjo, kad pareiškėjai nesilaikė privalomos tokiems ginčams nustatytos apskundimo tvarkos. Direkcijos atstovė pabrėžė, kad triukšmo užtvarų statymas pagrįstas skaičiavimais, siekiant apsaugoti kiekvieną žmogų.

3516.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kelprojektas“ atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3717.

38UAB „Kelprojektas“ nurodė, kad Ataskaitoje įvertintos techninės inžinerinės galimybės, kraštovaizdžio, reljefo ypatumai, eismo ir visuomenės saugumas, triukšmą mažinančios priemonės. Nagrinėjamu atveju vienintele efektyvia ir neturinčia alternatyvų triukšmą mažinančia priemone laikytinas būtent triukšmo užtvarų – akustinių sienelių – įrengimas, kuris pagal Ataskaitos sprendinius taikytinas kartu su mažiau triukšmingos kelio dangos tiesimu. UAB „Kelprojektas“ sutartinius įsipareigojimus dėl PAV dokumentų parengimo vykdė nepažeisdama teisės aktų reikalavimų, dėl to nėra pagrindo naikinti ar keisti Ataskaitoje siūlomus projektinius sprendinius.

39II.

4018.

41Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

4219.

43Teismas nustatė, kad Agentūra, išnagrinėjusi PAV dokumentų rengėjo UAB „Kelprojektas“ parengtą Programa, įvertinusi PAV subjektų išvadas, Programą patvirtino. Apie Programą buvo skelbiama respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės seniūnijoje ir Marijampolės savivaldybės administracijoje. Apie Ataskaitą visuomenė buvo informuota respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės seniūnijose ir Marijampolės savivaldybės administracijoje. Visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyko 2015 m. gruodžio 3 d., kurio metu PAV dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštu. Ataskaita 2016 m. vasario 24 d. buvo paskelbta viešai ir nustatytas terminas iki 2016 m. kovo 9 d. pateikti pasiūlymus. Iki minėto termino pareiškėjai Agentūrai pastabų ir pasiūlymų nepateikė. Agentūra Sprendimu konstatavo, kad Programos ir Ataskaitos struktūra ir turinys atitiko Nuostatų reikalavimus, PAV buvo atliekamas tiems aplinkos komponentams ir jų sudėtinėms dalims, kurioms reikšmingą neigiamą poveikį vertinti buvo numatyta PAV dokumentų rengėjo parengtoje ir Agentūros patvirtintoje Programoje, Ataskaitai ir PŪV pritarė visi PAV subjektai.

4420.

45Teismas pažymėjo, kad Agentūros Sprendimo 5 punkte nustatyta, jog, siekiant užtikrinti norminį triukšmo lygį, reikėtų taikyti triukšmą mažinančią priemonę – įrengti triukšmo užtvaras. Iš viso gyvenamųjų namų ir gyvenamosios aplinkos apsaugai bus įrengiamos apie 7,93 km ilgio ir 2,5–6 m aukščio triukšmo užtvaros. Įgyvendinus Projektą ir pritaikius aplinkosaugines bei gyventojų sveikatą saugančias priemones, reikšmingo neigiamo poveikio žmonių sveikatai nebus. Sprendimo 6 punkte siūloma aplinkosauginė priemonė – apsauga nuo triukšmo. Sprendimo 10 punkte nustatyta, kad veikla galės būti vykdoma įgyvendinus visas Ataskaitoje ir šiame sprendime nustatytas poveikį aplinkai mažinančias priemones ir neviršijant Ataskaitoje nurodytų ir teisės aktuose nustatytų poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai rodiklių. Sprendimo 11 punkte nurodyta, kad numatomos įrengti triukšmo užtvaros pagerins esamą akustinę situaciją artimiausių keliui gyvenamųjų namų aplinkoje ir užtikrins higienos normų reikalavimus .

4621.

47Teismo vertinimu, Sprendimas, kuris leidžia PŪV pagal nustatytas sąlygas, atitinka Įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 10 straipsnio 1 dalies, VAĮ 8 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

4822.

49Teismas konstatavo, kad pareiškėjams PAV dokumentų UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštais Nr. SR15-08029, Nr. SR15-08035, Nr. SR15-0803 į jų pasiūlymą nerengti triukšmo užtvarų atsakė išsamiai ir argumentuotai, t. y., įvertinęs pasiūlymus ir pastabas, nustatė, kad vienintelė efektyvi ir neturinti alternatyvų triukšmą mažinanti priemonė yra triukšmo užtvarų įrengimas, kuris užtikrins, kad triukšmo lygis gyvenamųjų pastatų aplinkose atitiktų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (įsakymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. vasario 14 d.) (toliau – ir Higienos norma HN 33:2011) reikalavimus. Pareiškėjams su atsakymais buvo pateikti triukšmo lygio skaičiavimai, atsižvelgiant į pateiktus pareiškėjų pasiūlymus. Šiuo atveju pareiškėjai teismui nepateikė jokių duomenų, paneigiančių tokius skaičiavimus. Agentūra taip pat nenustatė, kad PAV dokumentų rengėjas būtų netinkamai atsakęs į pareiškėjų pateiktus pasiūlymus.

5023.

51Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai, kaip suinteresuota visuomenė, nepasinaudojo teise pateikti prašymus Agentūrai dėl PAV, kaip tai yra numatyta Visuomenės dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos aprašo 201 ir 36.2 punktuose. Teismas pripažino, kad Agentūra tinkamai vertino, jog suinteresuota visuomenė, gavusi motyvuotas pasiūlymų ir pastabų įvertinimo išvadas, daugiau pastabų ir pasiūlymų neturėjo, pretenzijų dėl pateiktų atsakymų nebuvo pareiškusi, UAB „Kelprojektas“ atsakymų neginčijo. Šiuo atveju patys pareiškėjai pasirinko tokį savo teisių gynimo būdą. Programa ir Ataskaita buvo skelbiamos viešai, todėl pareiškėjai kiekvienoje planavimo stadijoje turėjo teisę reikšti pasiūlymus, pastabas. Teismo vertinimu, tik galutiniame etape, pareiškus pastabas, negali būti paneigtas kitų etapų metu priimtų dokumentų teisėtumas ir pagrįstumas.

5224.

53Teismas pabrėžė, kad pareiškėjai nepaneigė būtinybės, jog, siekiant tinkamai įvykdyti keliamus triukšmo apsaugos lygio reikalavimus, būtina pastatyti triukšmo užtvaras. Triukšmo užtvarų įrengimas skirtas ne tik pareiškėjų, bet ir visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti ir akivaizdu, kad tik tokiu būdu bus užtikrinamas leistinas triukšmo lygis. Pareiškėjai taip pat nepaneigė UAB „Kelprojektas“ atliktų skaičiavimų, taikytų metodų dėl eismo intensyvumo, keliamo triukšmo ir būtinybės tokiu būdu apsaugoti visuomenės interesus.

5425.

55Teismas nesutiko su pareiškėjų teiginiu, kad nebuvo vertinama PŪV įtaka jų materialinėms vertybėms. Programoje ir Ataskaitoje nurodyta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtinto Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – ir KTR 1.01:2208) reikalavimais automagistralės kategorijos keliui, į pareiškėjų žemės sklypus numatyti nuvažiavimai nuo greta pagrindinio kelio projektuojamų jungiamųjų kelių. Planuojamos tarp pagrindinio ir jungiamojo kelių įrengti triukšmo užtvaros patekimo į žemės sklypus neribos. Komercinės paskirties objektų matomumui padidinti pasiūlyta įrengti dalinai skaidrias triukšmo užtvaras. Pareiškėjai savo teiginių dėl neigiamos reikšmės jų vystomai veiklai nepagrindė. Ataskaitoje pateikti triukšmo sklaidos žemėlapiai patvirtina, kad tik nutiesus mažiau triukšmingą kelio dangą ir įrengus triukšmo užtvaras Ataskaitoje nurodytuose kelio ruožuose norminis triukšmo lygis būtų užtikrintas. Ataskaitoje motyvuotai padaryta išvada dėl būtinybės įrengti triukšmo užtvaras. Kitų alternatyvių galimybių nebuvo nustatyta. Atsižvelgus į pareiškėjų interesus, buvo vertinamas ir vizualinis poveikis aplinkai, t. y. pusiau skaidria sienele nuspręsta rengti triukšmo užtvaras namų matomumui užtikrinti ir namų šešėliavimui išvengti, įskaitant ir kad reklaminiai stendai nebūtų uždengti. Triukšmo užtvaros skaidrumo lygis bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu. Pareiškėjai nenurodė, kokiais skaičiavimais ir metodais remdamiesi jie grindė savo poziciją dėl neigiamos įtakos materialinėms vertybėms.

5626.

57Teismo vertinimu, tai, kad pareiškėjai gali patirti tam tikrų nepatogumų, savaime negali būti vertinama, jog Agentūra netinkamai įvertino Ataskaitą. Šiuo atveju Agentūrai buvo pateiktos kompetentingų subjektų teigiamos išvados, o suinteresuota visuomenė (pareiškėjai) pasiūlymų Agentūrai nepateikė. Šioje procedūros stadijoje, nesant suinteresuotos visuomenės siūlymų, atsakovas neturėjo pagrindo papildomai vertinti tų aplinkybių, kurias pareiškėjai nurodė skunde. Teismo nuomone, Ataskaitoje atliktas vertinimas yra pakankamas ir pagrindžiantis padarytas išvadas. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta visuma nustatytų aplinkybių buvo tinkamai ištirta, vertinant visumą ir komponentų tarpusavio sąveiką. Pareiškėjai nenurodė, kokių konkrečių Nuostatų ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 patvirtintų Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo (toliau – ir PŪV PAV dokumentų nagrinėjimo tvarkos aprašas) reikalavimų neatitinka Programa ir Ataskaita.

5827.

59Teismas pabrėžė, kad pareiškėjai teiginių (PŪV turės neigiamą poveikį socialinei, ekonominei aplinkai, t. y. žlugs jų verslas arba jie patirs didelį nuosmukį, bus atleisti darbuotojai, privažiavimas nebus nei saugesnis, nei patogesnis) nepagrindė jokiais įrodymais, o PAV dokumentų rengėjas, atlikęs išsamią gyvenamosios teritorijos ir infrastruktūros analizę, nustatė, jog PŪV ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai, kitoms ūkio šakoms tiesioginio poveikio neturės. Ataskaitoje detaliai išanalizuotos ir įvertintos aplinkybės, pagrįstos atliktais skaičiavimais, aplinkosauginėmis rekomendacijomis, moksline literatūra. Teismui nekilo abejonių dėl Ataskaitos išsamumo, atitikties PŪV PAV dokumentų nagrinėjimo tvarkos aprašo reikalavimams. Pareiškėjai neigiamų pokyčių verslui įrodymais nepagrindė (nepateikė duomenų apie vystomą verslą, planuojamus verslo plėtros planus).

6028.

61Teismas pareiškėjų teiginius, kad UAB „Kelprojektas“ neturėjo teisės rengti Ataskaitos, pripažino nepagrįstais. Teismas neturėjo pagrindo abejoti, kad UAB „Kelprojektas“ ir jos specialistai atitiko Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje PAV rengėjui keliamus reikalavimus ir parengė Ataskaitą pagal konkrečią užduotį. Pareiškėjai nepateikė duomenų, patvirtinančių jų nurodytas teiginius, kad UAB „Kelprojektas“ neturėjo teisės rengti PAV dokumentų.

6229.

63Teismo vertinimu, Higienos normos HN 33:2011 reikalavimų Ataskaitoje PAV dokumentų rengėjas laikėsi, o pareiškėjų teiginiai, kad galėjo būti ir mažesniu atstumu taikomi ribiniai triukšmo dydžiai, yra pareiškėjų nepagrįsta subjektyvi nuomonė.

6430.

65Remdamasis Lietuvos informacinės teismų sistemos (Liteko) duomenimis, teismas nustatė, kad Kauno apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą Nr. eI-3382-402/2016 pagal T. N. ir UAB ,,Logivita“ skundą ir 2016 m. spalio 4 d. nutartimi bylą nutraukė, konstatavęs, kad pareiškėjų ginčijamas UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029 negali būti ginčo administraciniuose teismuose dalyku. Teismas pažymėjo, kad minėtoje administracinėje byloje nustatyti faktai turi prejudicinę galią ir nagrinėjamam ginčui. Aptariamoje administracinėje byloje teismas konstatavo, kad, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos aprašo ir Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei tvarkos aprašo nuostatomis, pareiškėjai pirmiausia turėjo kreiptis i Agentūrą ir tik tuo atveju, jeigu, pareiškėjų nuomone, Agentūros pateikta informacija yra klaidinga ar neišsami, taip pat jeigu jie atsakymo būtų negavę per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią informacija turėjo būti pateikta ar priimtas kitas sprendimas, pareiškėjai galėtų tinkamai įgyvendinti teisę skųsti institucijos veiksmus ar vilkinimą juos atlikti. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI-3382-402/2016 2016 m. spalio 4 d. nutartimi konstatavo, kad pareiškėjai nesilaikė nustatytos apskundimo tvarkos, t. y. nei Programos, nei Ataskaitos neskundė. Pareiškėjai neskundė ir kitų po Sprendimo priėmimo besitęsiančių teisinių procedūrų, kaip teismo posėdyje patvirtino Direkcijos atstovas, – techninio projekto ir statybos leidimo išdavimo. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjų poreikiai negali būti vertintini kaip prioritetiniai visuomenės poreikiams ir jau po Sprendimo priėmimo toliau procedūrai tęsiantis, remiantis pareiškėjų skundo argumentais, kurie nepaneigia Sprendimo teistumo ir pagrįstumo, pareiškėjų skundas negali būti tenkintas.

6631.

67Teismo vertinimu, Agentūros Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinka Įstatymo 2 straipsnio 9 dalį ir individualiam teisės aktui keliamus reikalavimas. Priimtas pagal atsakovui suteiktą kompetenciją, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių Sprendimas turi būti naikinamas, o Ataskaita tikslinama. Teismas padarė išvadą, kad Agentūra teisėtai ir pagrįstai pagal jai suteiktą kompetenciją konstatavo, jog PŪV, įvertinus taikytinų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį, galimą poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje.

6832.

69Teismas tap pat pabrėžė, kad pareiškėjai pateikė abstraktų prašymą skirti turto vertinimo ekspertizę, tačiau teismas, įvertinęs ginčo pobūdį ir teisinius santykius reglamentuojančius aktus, šio prašymo netenkino.

70III.

7133.

72Pareiškėjai padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti.

7334.

74Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad jie buvo pateikę Remax (UAB „JG Property developments“), teikiančios licencijuotas nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas, 2016 m. spalio 17 d. konsultacinę pažymą dėl planuojamų statyti triukšmo užtvarų (sienelių) įtakos pareiškėjų valdomų žemės sklypų ir juose esančio turto vertei, vykdomos (planuojamos) vykdyti veiklos pelningumui (toliau – ir Pažyma). Pažymoje nurodoma, kad, įvertinus pareiškėjų žemės sklypus ir turtą, esantį žemės sklypuose, susipažinus su juose vykdoma (planuojama vykyti) veikla, prie žemės sklypų įrengus triukšmo užtvaras (sieneles), nepriklausomai nuo to, ar jos bus skaidrios, ar ne, ar dalinai skaidrios, ar jų aukštis bus 5 m ar mažesnis, nurodytų žemės sklypų bei juose esančio turto rinkos vertė ženkliai sumažės. Be to, nurodytuose žemės sklypuose vykdomos (planuojamos vykdyti) veiklos pelningumas taip pat kardinaliai sumažės. Taip yra dėl to, kad nurodyti žemės sklypai ir juose esantis turtas, vykdoma (planuojama vykdyti) veikla yra prie valstybinės reikšmės kelio. Dėl to jų vertė (pelningumas) ženkliai didesni, tačiau greta tų žemės sklypų įrengus triukšmo užtvaras (sieneles), tiek patys žemės sklypai, tiek juose esantis turtas, vykdoma (planuojama vykdyti) veikla, taps mažiau matomi, patrauklūs, sunkiau (sudėtingiau) pasiekiami.

7535.

76Pareiškėjai pabrėžia, kad jie prašė teismo skirti nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizę, ekspertui pavedant atsakyti į klausimą, koks galimas (duomenys neskelbtini) km kelio ruožo rekonstravimo, kuris pagal projektinius sprendinius apima ir triukšmo užtvarų statymą, poveikis materialinėms vertybėms, tačiau teismas prašymo skirti ekspertizę netenkino. Teismas taip pat nevertino UAB „Autoarena“ 2015 m. birželio 28 d. rašto, kuriuo informuojama, kad būtent dėl planuojamų statyti triukšmo užtvarų UAB „Autoarena“ ketina nutraukti reklaminio stendo, kuris stovi UAB „Logivita“ valdomame žemės sklype, nuomos sutartį. Teismas taip pat nevertino pateiktų dokumentų, kurie patvirtina T. N. priklausančio žemės sklypo paskirties keitimo planus (t. y. žemės sklypo paskirtį pakeisti iš žemės ūkio paskirties į komercinę paskirtį, kadangi planuojama statyti motelį, kavinės-baro patalpas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę). Pažymi, kad PAV dokumentų rengėjas įtakos materialinėms vertybėms ne tik kad nevertino, bet ir nebuvo numatęs vertinti.

7736.

78Pareiškėjai nurodo, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 punktą, Nuostatų 10.3.4 punktą galimas tiesioginis ir netiesioginis PŪV poveikis materialinėms vertybėms privalėjo būti nustatytas, apibūdintas ir įvertinas. Ne pareiškėjai privalo įrodyti, kad PŪV turės tiesioginę ir (ar) netiesioginę neigiamą įtaką jų interesams, neigiamai veikiant jiems priklausančias materialines vertybes, bet būtent atsakovas tai privalo įrodyti.

7937.

80Pareiškėjai teigia, kad, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Agentūra privalėjo išnagrinėti Ataskaitą, įvertinti jos atitikimą Įstatymui, Nuostatams, nepriklausomai nuo to, ar suinteresuota visuomenė teikė argumentus dėl Ataskaitos atitikimo teisės aktų reikalavimams ar ne. Agentūra, priešingai nei skundžiamame sprendime nurodo teismas, privalėjo savo iniciatyva ir be suinteresuotos visuomenės siūlymų (pastabų) įvertinti tas aplinkybes, kuriomis pareiškėjai grindė skundą, kiek tai susiję su Ataskaitos neatitikimu teisės aktų keliamiems reikalavimams.

8138.

82Pareiškėjai nurodo, kad jie savo pasiūlymus ir pastabas dėl triukšmo užtvarų statymo ties jiems priklausančiu turtu pateikė PAV dokumentų rengėjui – UAB „Kelprojektas“. Vien tai, kad pareiškėjai pakartotinai tokių pačių pastabų ir pasiūlymų nepateikė Agentūrai (juo labiau, kad tokios pareigos pareiškėjams nenumato joks teisės aktas), vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, tai nėra pagrindas išvadai, jog Agentūra turėjo pagrindo manyti, kad pareiškėjai atsisakė savo UAB „Kelprojektas“ pateiktų pasiūlymų ir pastabų. Taip pat nesuteikia pagrindo išvadai, kad Agentūra, nagrinėdama UAB „Kelprojektas“ atliktą pareiškėjų pasiūlymų ir pastabų įvertinimą, turėjo pagrindą nevertinti pačių pastabų ir pasiūlymų.

8339.

84Pareiškėjai pažymi, kad ginčo atveju joks tiesioginis ir netiesioginis PŪV, kuri apima ir triukšmo užtvarų prie pareiškėjams priklausančio turto statymą, galimas poveikis materialinėms vertybėms Ataskaitoje nei vertintas, nei apibūdintas nebuvo. PŪV poveikis socialinei ekonominei aplinkai Ataskaitoje taip pat nebuvo tinkami įvertintas. Ataskaitoje pateikta informacija apie vietovę nėra pakankama: nėra aptartos investicijos nagrinėjamoje teritorijoje, jų kitimas; nagrinėjamos teritorijos žemės kaina (gyvenamųjų teritorijų, komercinių, pramoninių teritorijų), jos kitimas; namų ir patalpų kaina (gyvenamųjų, komercinių, pramoninių), jos kitimas. Ataskaitoje pateikta informacija apie galimą (numatomą) poveikį taip pat nėra pakankama, juo labiau pagrįsta: galimas poveikis ekonominėms sąlygoms vertintas tik neplanuojamų sukurti darbo vietų aspektu. Tinkamai neįvertinus PŪV galimo poveikio materialinėms vertybėms ir socialinei, ekonominei aplinkai, jokios būtinos, adekvačios PŪV neigiamo poveikio nurodytiems aplinkos komponentams sumažinimo priemonės Ataskaitoje aptartos irgi nebuvo. Pagal Nuostatų 10.3.3 punktą Ataskaitoje privalo būti pateiktas visų aplinkos komponentų, kuriuos PŪV gali paveikti, aprašymas, tačiau tai padaryta nebuvo. Taip pat nebuvo pateikta išsami informacija apie naudotus PAV ir prognozavimo metodus bei jų pasirinkimo pagrindimo, tokiu būdu pažeidžiant Nuostatų 10.3.5 punktą. Be to, Aataskaitoje nebuvo nagrinėtos bent kelios (trys ir daugiau) alternatyvos triukšmą mažinančių priemonių aspektu (jokia kita, išskyrus triukšmo užtvarų statymą, alternatyva Ataskaitoje nebuvo nagrinėta), dėl to buvo nesilaikyta Nuostatų 10.3.7 punkto.

8540.

86Pareiškėjai pabrėžia, kad nei Ataskaitos rengėjas, teikdamas atsakymus į pareiškėjų užduotus klausimus (raštu), nei Agentūros atstovė teismo posėdyje iš esmės negalėjo atsakyti (neatsakė) nei į vieną klausimą, susijusį su socialinės, ekonominės aplinkos komponentų parinkimu, tyrimu ir vertinimu. Agentūros atstovė taip pat teismo posėdyje pažymėjo, kad Agentūra pasitikėjo PŪV dokumentų rengėjų parengtais dokumentais, juose atliktais pasirinkimais, kompetencija ir nepatikrino to, kas nurodyta parengtuose dokumentuose. Be to, UAB „Kelprojektas“, atsakydamas į pareiškėjų pateiktus klausimus, prieštaravo sau, t. y. nors UAB „Kelprojektas“ nurodė, kad triukšmo užtvarų poveikis kitiems komponentams, išskyrus žmonių gyvybę, sveikatą, vertintas nebuvo, tačiau vis tiek konstatavo, kad triukšmo užtvarų įrengimas tiesioginių ekonominių padarinių neturės. Todėl galima daryti išvadą, kad PŪV dokumentų rengėjas nei Programos, nei Ataskaitos neparengė vadovaujantis teisės aktų keliamais reikalavimais, neištyrė ir neįvertino visų esminę reikšmę turinčių socialinės, ekonominės aplinkos komponentų, PŪV galimo poveikio jiems, o Agentūra, turėjusi nagrinėti ir vertinti tiek Programos, tiek Ataskaitos pagrįstumą, pasitikėdama PŪV dokumentų rengėjo kompetencija ir kvalifikacija, jokių tikrinimo, kontrolės veiksmų taip pat neatliko. Pareiškėjų nuomone, teismas irgi nesilaikė proceso teisės nuostatų, įpareigojančių teismą aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti.

8741.

88Pareiškėjai pabrėžia, kad tai, jog jokia PŪV galima įtaka materialinėms vertybėms nebuvo tirta, patvirtina bylos medžiaga: Agentūros atstovės duoti paaiškinimai bylos nagrinėjimo metu, pastarajai patvirtinant, kad PŪV galimas poveikis materialinėms vertybėms vertintas nebuvo; Programos ir Ataskaitos turinys, kuriame apie PŪV galimą poveikį materialinėms vertybėms nėra nei kalbama, nei užsimenama; proceso dalyvių procesiniai dokumentai, kuriuose kalbama, kad PŪV galimas poveikis materialinėms vertybėms apskritai neturėjo būti vertinamas.

8942.

90Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad triukšmo mažinimo priemonės parinktos pagal 2035 m. eismo intensyvumo prognozę, t. y. atsižvelgiant į perspektyvoje didėsiantį eismo intensyvumą kelyje. Tai reiškia, kad šiuo metu, o ir Ataskaitos regimo ir (ar) Sprendimo priėmimo dieną, triukšmo užtvarų statymas ties pareiškėjams priklausančiu turtu nebuvo nei būtinas, nei reikalingas. 2035 m. ar kitu laikotarpiu, išaugus eismo intensyvumui, ir bus galima spręsti klausimą dėl triukšmo užtvarų įrengimo atitinkamoje vietoje. Pareiškėjai taip pat pabrėžia, kad triukšmo užtvaras galima išdėstyti taip, kad būtų užtikrinti tiek gyventojų, tiek jų interesai. Pareiškėjai netgi siūlė jiems nuosavybės teise priklausančią žemės dalį neatlygintinai atiduoti ir tik dėl to, kad kategoriškai atsisakoma spręsti klausimą dėl triukšmo užtvarų statymo, išeinant už kelio ribų, yra užkertamas kelias interesų suderinimui.

9143.

92Pareiškėjai nurodo, kad jie nėra triukšmo skaičiavimo specialistai ir atitinkamomis programomis, įrangomis nedisponuoja. Specialistų, naudojančių tokias programas ir įrangas, Lietuvoje rasti pareiškėjams apskritai nepavyko. Tai reiškia, kad teismas negali reikalauti iš pareiškėjų daugiau, nei įmanoma, t. y. įrodyti aplinkybes, kurių jie įrodyti, objektyviai vertinant, negali. Tačiau tai neatleido paties PAV dokumentų rengėjo nuo pareigos pagrįsti jo atliktus skaičiavimus, taikytus metodus dėl eismo intensyvumo, keliamo triukšmo ir būtinybės tokiu būdu apsaugoti visuomenės interesus, tai darant ne 2035 m., bet šiuo metu. Net ir nustačius, kad jokių kitų, išskyrus triukšmo užtvarų statymą PAV dokumentų rengėjo nurodytu būdu, alternatyvų nėra, PAV dokumentų rengėjui tinkamai įvertinus triukšmo užtvarų (kaip sudedamosios PŪV dalies) statymo galimą poveikį materialinėms vertybėms (žemės sklypų, nekilnojamojo turto vertei), vystomoms ūkio šakoms (prekybai, transportui, žemės ūkiui, reklaminių stendų nuomai), būtų buvęs spręstas klausimas dėl priemonių, kurios galėtų sumažinti tokį poveikį, nustatymo.

9344.

94Pareiškėjai pažymi, kad triukšmo užtvarų sienelių sprendinys buvo pateiktas tik Ataskaitoje. Jokiame kitame PAV dokumentų rengėjo ar kito subjekto parengtame dokumente nurodyto sprendinio nebuvo. Dėl to pastabų ir pasiūlymo reiškimas ankstesnėje nei Ataskaitos paviešinimo stadijoje, objektyviai vertinant pareiškėjų atžvilgiu, nebuvo nei tikslingas, nei reikalingas ar būtinas.

9545.

96Pareiškėjai nurodo, kad nei 2015 m. birželio 11 d. pirkimo sutartyje Nr. S-553 tarp Direkcijos ir UAB „Kelprojektas“, nei kitame dokumente, proceso dalyvių pateiktame į bylą, apie UAB „Kelprojektas“ pavedimą parengti Programą ir Ataskaitą, nėra kalbama. Tai reiškia, kad PŪV dokumentai, remiantis bylos medžiaga, parengti subjekto, kuriam tokia užduotis nebuvo pavesta, t.y. UAB „Kelprojektas“ neturėjo teisės (įgaliojimų) rengti Programos ir Ataskaitos.

9746.

98Pareiškėjai, vadovaudamiesi Higienos normos HN 33:2011 2 punktu, teigia, kad tiek PAV dokumentų rengėjas, tiek atsakinga institucija, leidusi PŪV pagal parengtą Ataskaitą, visiškai nepagrįstai sureikšmino tariamą būtinumą užtikrinti ribinius triukšmo dydžius gyvenamųjų pastatų aplinkoje, nurodant, kad ji turi apimti ne mažesnį kaip 40 m atstumą nuo gyvenamojo namo sienų. Tai, kad to padaryti nėra būtina, patvirtina su pareiškėjų 2016 m. spalio 17 d. prašymu dėl papildomų įrodymų prijungimo prie bylos kaip priedas pateikti parengti Higienos normos HN 33:2011 pakeitimo dokumentai.

9947.

100Pareiškėjai pabrėžia, kad teismas skundžiamame sprendime viena vertus pažymėjo, jog pareiškėjai UAB „Kelprojektas“ atsakymo neginčijo, kita vertus, teismas pats nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą Nr. eI-3382-402/2016 pagal T. N. ir UAB „Logivita“ skundą ir 2016 m. spalio 4 d. nutartimi bylą nutraukė, konstatavęs, kad pareiškėjų ginčijamas UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029 negali būti ginčo administraciniuose teismuose dalyku. Todėl nors teismas sprendime priėjo prie išvados (netiesiogiai), kad pareiškėjai, nesutikdami su tarpiniais dokumentais (veiksmais), turėjo juos ginčyti, tačiau nurodydamas minėtą teismo nutartį, tokią savo išvadą paneigė. Tai reiškia, kad teismo sprendimas yra prieštaringas. Be to, priešingai nei skundžiamame sprendime nurodė teismas, Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-3382-402/2016 sprendė iš esmės visai kitokio pobūdžio klausimus (2015 m. gruodžio 21 d. rašto Nr. SR15-08029, kaip ginčo dalyko, klausimą ir klausimą, ar Direkcija ir UAB „Kelprojektas“, ginčijant minėtą raštą, gali būti įpareigotinos atlikti atitinkamus veiksmus), nei keliami šioje byloje (keliamas klausimas dėl Agentūros Sprendimo, kuriuo buvo leista PŪV, remiantis Ataskaita, teisėtumo ir pagrįstumo), ir toje administracinėje byloje dalyvavo tik dalis proceso dalyvių, kurie dalyvauja ir šioje byloje, todėl nepagrįsti teismo argumentai, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 4 d. nutartimi išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-3382-402/2016 nustatyti faktai turi prejudicinę galią nagrinėjamam ginčui. Pareiškėjai pažymi ir tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eI-3382-402/2016, priešingai nei skundžiamame sprendime nurodo teismas, nekonstatavo, kad pareiškėjai nesilaikė Visuomenės dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos apraše ir Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei tvarkos apraše nustatytos apskundimo tvarkos, t. y. nei Programos, nei Ataskaitos neskundė.

10148.

102Pareiškėjai paaiškina, kad tiek Programa, tiek Ataskaita yra sudėtinė PŪV PAV proceso, kuris buvo užbaigtas priimant Sprendimą, dalis, t. y. nei Programa, nei Ataskaita nelaikytinos savarankišku teisines pasekmes sukeliančiu dokumentu, tai yra tik tarpiniai dokumentai, remiantis kuriais, atsakinga institucija priėmė sprendimą leisti PŪV. Galimybė ginčyti tarpinius procedūrinis veiksmus teisės aktuose nėra numatyta.

10349.

104Pareiškėjai pabrėžia, kad ginčo atveju joks teisės aktas nenumato privalomos ikiteisminės Sprendimo ar iki jo priėmimo atliktų (neatliktų) Sprendimą priėmusio subjekto veiksmų apskundimo tvarkos. Tai reiškia, kad skųsti iki Sprendimo priėmimo atliktus (neatliktus) atsakovo veiksmus, prašyti atsakovo, ką nors atlikti, suteikti informaciją, yra pareiškėjų teisė, bet ne pareiga. Tokių veiksmų neatlikimas kelio skųsti Agentūros Sprendimą neužkerta. Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei tvarkos aprašo 15 punktas ginčo atveju taip pat netaikytinas, kadangi ginčas yra kilęs ne dėl informacijos pateikimo (nepateikimo).

10550.

106Pareiškėjai nurodo, kad techninis projektas nėra savarankiškas, teisines pasekmes sukeliantis dokumentas. Todėl galimybės jį ginčyti nei teisės aktai, nei teismų suformuota praktika nenumato. Statybos leidimas dar nėra išduotas, dėl to galimybės jį ginčyti nėra.

10751.

108Pareiškėjai pabrėžia, kad nei vienas iš PŪV subjektų, kilus pareiškėjų nepasitenkinimui planuojamomis statyti triukšmo užtvaromis, netgi nesistengė išsiaiškinti pačių gyventojų, kurių gyvenamąją aplinką triukšmo užtvaromis siekiama apsaugoti, nuomonės, o tai patvirtina faktą, kad ginčo klausimu dėl triukšmo užtvarų statymo buvo pažeisti ne tik objektyvumo, efektyvumo, proporcingumo, naujovių ir atvirumo permainoms, gero administravimo ir kiti viešojo administravimo principai, bet ir bendrieji konstituciniai principai, tokie kaip teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, asmenų lygybės prieš įstatymą ir kiti principai.

10952.

110Apibendrindami išdėstytus argumentus, pareiškėjai nurodo, kad Sprendimas, kaip ir tarpiniai PŪV PAV proceso dokumentai (Ataskaita, Programa), neatitinka teisės aktų jiems keliamų reikalavimų, o teismas, padaręs priešingas išvadas, tinkamai ir visapusiškai neišnagrinėjo visos bylos medžiagos, dalį išvadų padarė remiantis ne bylos medžiaga, bet proceso dalyvių deklaratyviais, jokio objektyvaus pagrindo neturinčiais paaiškinimais.

11153.

112Atsakovas Agentūra atsiliepimu prašo pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

11354.

114Agentūra nurodo, kad Remax Pažymoje PŪV dėl planuojamų įrengti triukšmo užtvarų neigiama įtaka socialinei, ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, ypač ekonominėms sąlygoms ir tokioms ūkio šakoms kaip žemės ūkiui, turizmui, transportui, prekybai, reklaminių stendų nuomai įvertinta kaip ženkli tik turto vertės ir veiklos pelningumo sumažėjimo aspektu, nors triukšmo užtvarų tikslas sumažinti PŪV neigiamą poveikį aplinkai dėl ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo. Pažymoje taip pat nepateikta ir verčių pokyčių analizė, nenurodyta, kokia žemės sklypų vertė buvo prieš kelio ruožo rekonstrukciją ir kokia ji bus po kelio ruožo rekonstrukcijos atlikimo.

11555.

116Atsakovas pažymi, kad teismas konstatavo, jog Programoje ir Ataskaitoje buvo vertinama PŪV įtaka materialinėms vertybėms, vadovaujantis KTR 1.01:228 reikalavimais automagistralės kategorijos keliui, į pareiškėjų žemės sklypus numatyti įvažiavimai nuo greta pagrindinio kelio projektuojamų jungiamųjų kelių, planuojamos tarp pagrindinio ir jungiamojo kelio įrengti triukšmo užtvaros patekimo į žemės sklypus neribos. Ataskaitoje prognozuojamas eismo intensyvumas apskaičiuotas taikant eismo intensyvumo kitimo koeficientus pagal Europos Sąjungos Europos Komisijos prognozę. Prognozuojama, kad iki 2035 m. palyginti su 2015 m. bendras eismo intensyvumas rekonstruojamo kelio ruože išaugs daugiau nei 26 proc. Neįgyvendinant Projekto, per 20 m. eismo intensyvumas augtų ir nakties triukšmo izolinija išsiplėstų dar beveik 60 m ir siektų 313–361 m.

11756.

118Agentūra pabrėžia, kad aplinkybė, jog T. N. yra ėmęsis aktyvių veiksmų su tikslu pakeisti jam nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų paskirtį (šiai dienai vieno jų, kadangi antrasis buvo perleistas) iš žemės ūkio į komercinės paskirties, numatant statyti motelį, kavinės-baro patalpas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, nėra reikšminga sprendimo dėl PŪV leistinumo galimybių teisėtumui ir pagrįstumui įvertinti. Dėl pareiškėjų argumento, kad nei viename PŪV rengėjo parengtame dokumente PŪV įtaka materialinėms vertybėms nevertinta, ją vertinti nenumatyta, atsakovas pažymi, kad Ataskaitoje buvo vertinami tokie kriterijai, kurie buvo nurodyti Programoje.

11957.

120Atsakovas nurodo, kad, vadovaujantis 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva Nr. 97/11/EB ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2003/35/EB (toliau – ir Direktyva Nr. 85/337/EEB), nuostatomis ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendime byloje Jutta Leth prieš Austrijos Respublika, C-420/11 pateiktais išaiškinimais taikant Direktyvos 85/337 3 straipsnį, į PAV neįeina Projekto poveikis materialinių vertybių vertei, o įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis Projekto sukeliamas triukšmo poveikis žmonėms, jiems naudojantis nekilnojamuoju turtu. Teismas pagrįstai konstatavo, kad socialiniai, ekonominiai aspektai Ataskaitoje išnagrinėti tinkamai. Taikymo metodai, informacija, pasirinkimo pagrindas, dėl veiklos galimi visuomenės konfliktai išdėstyti Ataskaitos teksto atitinkamuose skyriuose bei prieduose. Išvados, suformuluotos remiantis Ataskaitoje pateikta medžiaga, yra konkrečios ir pagrįstos.

12158.

122Agentūra pažymi, kad pareiškėjų pasiūlymai buvo įvertinti ir motyvuotai atsisakyta į juos atsižvelgti. Tai patvirtina užpildyta Visuomenės dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos aprašo 4 priede nurodyta forma, kurią PAV dokumentų rengėjas pateikė kompetentingai institucijai, t. y. Agentūrai, įvertinti iki Sprendimo priėmimo. Apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, kad Agentūra pasitikėjo PAV dokumentų rengėjo kvalifikacija ir Ataskaitos nevertino, yra deklaratyvūs ir nieko nepagrįsti.

12359.

124Atsakovas akcentuoja, kad nors pareiškėjai nurodo, jog nebuvo nagrinėtos bent kelios (trys ir daugiau) alternatyvos, tačiau Ataskaitos 64–66 psls. nurodytas alternatyvų palyginimas. PAV dokumentų rengėjai nurodė, kad PŪV vertinimo komponentus (aspektus) ir alternatyvas lėmė aplinkybės, kad prieš pradedant rengti PAV dokumentus PŪV jau buvo įteisinta kelio ruožo tarp (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) km rekonstrukcija specialiajame plane, patvirtintame Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 1-232 (toliau – ir Specialusis planas), ir Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-606 (toliau – ir Bendrasis planas).

12560.

126Agentūra pabrėžia, kad, atlikus triukšmo lygio skaičiavimą, paaiškėjo, kad Projekte reikalinga taikyti triukšmą mažinančią priemonę – triukšmo užtvaras. Kelio statiniai, įskaitant triukšmo užtvaras, gali būti statomi tik kelio juostos ribose, dėl to joks kitas triukšmo užtvarų išdėstymas negalimas. Jei pareiškėjai nesutiko su Ataskaitoje ar Programoje atliktais vertinimais, skaičiavimais, vadovaujantis PŪV PAV dokumentų nagrinėjimo tvarkos aprašo nuostatomis, galėjo kreiptis į Agentūrą.

12761.

128Atsakovas nurodo, kad Ataskaita buvo pateikta viešai, o tuo pagrindu pareiškėjai išreiškė savo poziciją dėl triukšmo užtvarų sprendinio, dėl to nepaneigiamas faktas, kad jie dalyvavo PAV procedūrose, PAV dokumentų rengėjas ir Agentūra įvertino jų poziciją, dėl to teisė pareikšti nuomonę buvo užtikrinta.

12962.

130Agentūra pažymi, kad PAV rengėjo UAB „Kelprojektas“ parengtose Ataskaitos ir Programos prieduose pateikti dokumentų rengėjų (specialistų) diplomai, kurie pagal išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinka Programos ir Ataskaitos ar jų dalių specifiką. Todėl teismas pagrįstai pripažino, kad UAB „Kelprojektas“ turėjo kvalifikaciją rengti PAV dokumentus.

13163.

132Atsakovo teigimu, pareiškėjų teiginiai dėl Sprendimo priėmimo besitęsiančių teisinių procedūrų nėra reikšmingi šiam ginčui. Pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad Agentūros Sprendimas, kaip ir tarpiniai PŪV PAV proceso dokumentai (Ataskaita, Programa), neatitinka teisės aktų jiems keliamų reikalavimų. Sprendimas atitiko VAĮ 8 straipsnio nuostatas. Sprendimas yra priimtas išnagrinėjus Ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl Ataskaitos ir PŪV galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą. Agentūra, įvertinusi dokumentus ir suinteresuotos visuomenės pateiktas motyvuotas pastabas ir pasiūlymus, išvadas, nenustatė jokių duomenų ar argumentų, kurie leistų suabejoti PAV dokumentų rengėjo Ataskaitoje nurodytomis priemonėmis. Sprendimas pasirašytas, pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, aiškiai suformuluotos suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta apskundimo tvarka.

13364.

134Agentūros nuomone, teismas, ištyręs visus šalių pateiktus įrodymus byloje, tinkamai ir pagrįstai nustatė, kad Programa ir Ataskaita parengtos vadovaujantis Įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, o pagrindo naikinti Sprendimą, kuris taip pat atitinka keliamus reikalavimus, nėra.

13565.

136Trečiasis suinteresuotas asmuo Direkcija atsiliepimu prašo pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

13766.

138Direkcija nurodo, kad skundžiamame sprendime teismas išsamiai išnagrinėjo bylos faktines aplinkybes ir aiškiai nurodė motyvus, kuriais remiantis Agentūros Sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu. Tinkamai ir išsamiai įvertinęs bylos faktines aplinkybes, teismas sprendime pagrįstai konstatavo, jog Agentūros Sprendimas atitinka individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus.

13967.

140Direkcijos teigimu, nors pareiškėjai nurodo, kad, įrengus triukšmo užtvaras, žemės sklypuose vykdomos veiklos, esančio turto matomumas, patrauklumas, pelningumas ženkliai sumažės, tačiau pareiškėjai nepateikia jokių tokias prielaidas pagrindžiančių duomenų. Be to, galima abejoti dėl pareiškėjų vykdomo verslo ir ūkinės veiklos realumo (pvz., žemės sklypas (duomenys neskelbtini) yra įkeistas hipoteka ir areštuotas; žemės sklype (duomenys neskelbtini) esantys statiniai yra nebaigti statyti ir areštuoti, o pats žemės sklypas yra įkeistas hipoteka). Pareiškėjai neįrodė aplinkybės, kad, pastačius triukšmo užtvaras, reklaminiai stendai ar kitas pareiškėjų turtas, skirtas komercinei veiklai, taps nematomas. PAV dokumentų rengėjas, atlikęs išsamią gyvenamosios teritorijos ir infrastruktūros analizę, nustatė, jog PŪV darbo rinkai, kitoms ūkio šakoms tiesioginio poveikio neturės, šią išvadą paneigiančių įrodymų pareiškėjai nepateikė.

14168.

142Direkcija pabrėžia, kad, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos aprašo 36, 37 ir 39 punktų ir Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei tvarkos aprašo 14 ir 15 punktų nuostatomis, pareiškėjai pirmiausia turėjo kreiptis į Agentūra su pasiūlymais dėl Ataskaitos ir tik tuo atveju, jeigu, pareiškėjų nuomone, atsakovo pateikta informacija būtų klaidinga ar neišsami, taip pat jeigu jie atsakymo nebūtų gavę per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią informacija turėjo būti pateikta ar priimtas kitas sprendimas, pareiškėjai galėtų tinkamai įgyvendinti teisę skųsti Agentūros veiksmus ar vilkinimą juos atlikti.

14369.

144Direkcija nurodo, kad pareiškėjų teiginys, jog UAB „Kelprojektas“ neturėjo teisės rengti Ataskaitos, yra nepagrįstas. Nėra pagrindo abejoti, kad UAB „Kelprojektas“ specialistai atitiko PAV rengėjui keliamus reikalavimus ir parengė Ataskaitą pagal konkrečią užduotį. Pareiškėjai nėra pateikę duomenų, kad minėta bendrovė neturėjo teisės rengti PAV dokumentų.

14570.

146Direkcija pažymi, kad, pareiškėjams pateikus pastabas ir pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui, į juos buvo atsakyta išsamiai ir argumentuotai, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. PAV dokumentų rengėjas, teikdamas pareiškėjams motyvuotus atsakymus, įvertino pasiūlymus ir pastabas, nustatė, kad vienintelė efektyvi ir neturinti alternatyvų triukšmą mažinanti priemonė yra triukšmo užtvarų įrengimas, kuris užtikrins, kad triukšmo lygis gyvenamųjų pastatų aplinkoje atitiktų Higienos normos HN 33:2011 reikalavimus. Direkcijos nuomone, Ataskaitoje neprivalo būti aptariama kiekvienos triukšmo mažinimo priemonės taikymo teorinė galimybė, jei būtų akivaizdu, kad tokia triukšmą mažinanti priemonė negalėtų būti taikoma, t. y. nebūtų alternatyvi. Pareiškėjams su atsakymais buvo pateikti triukšmo lygio skaičiavimai, atsižvelgiant į pateiktus pareiškėjų pasiūlymus. Pareiškėjai nepateikė jokių duomenų, paneigiančių tokius skaičiavimus, ir nepasinaudojo teise pateikti prašymus Agentūrai dėl PAV. Agentūra tinkamai vertino, kad pareiškėjai, gavę motyvuotus pasiūlymus ir pastabų įvertinimo išvadas, daugiau pastabų ir pasiūlymų neturėjo, pretenzijų dėl pateiktų atsakymų nebuvo pareiškę, UAB „Kelprojektas“ atsakymų neginčijo. Programa ir Ataskaita buvo skelbiamos viešai, todėl pareiškėjai kiekvienoje stadijoje galėjo ir turėjo teisę reikšti pasiūlymus ir pastabas.

14771.

148Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kelprojektas“ atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14972.

150UAB „Kelprojektas“ pažymi, kad pareiškėjai neteisingai nurodo, jog Ataskaitoje susipažino su naujai atsiradusiu sprendiniu. Poveikį aplinkai (įskaitant poveikį žmonių sveikatai) mažinančios priemonės visuomet yra pateikiamos PAV ataskaitoje, todėl triukšmo užtvaros nėra kažkoks naujai atsiradęs sprendinys, o savalaikė poveikio žmonių sveikatai mažinimo priemonė, kuri atsirado, rengiant Ataskaitą pagal Programą, kurioje nurodyta, kad bus nustatomas planuojamos veiklos atitikimas normoms (ribinėms) vertėms, vietos aplinkosauginiams tikslams; jei bus apskaičiuoti teisės aktuose nustatytų reglamentuojamų lygių viršijimai, numatomos priemonės neigiamam poveikiui sumažinti.

15173.

152UAB „Kelprojektas“ nurodo, kad norminiai teisės aktai neįpareigoja PAV dokumentų rengėjo informuoti apie papildomų pasiūlymų pateikimo tvarką – tokia tvarka numatyta Įstatyme ir kituose su PAV procesu susijusiuose norminiuose teisės aktuose.

15374.

154UAB „Kelprojektas“ pabrėžia, kad ne tik Agentūra patikrina, ar PAV dokumentų rengėjas tinkamai įvertino socialinį, ekonominį PŪV poveikį aplinkai, bet Marijampolės savivaldybė, kaip subjektas, atsakingas už vietovės socialinį ir ekonominį vystymąsi, taip pat nagrinėjo Ataskaitą ir nepateikė pastabų dėl triukšmo užtvarų įrengimo. Ataskaitai taip pat pritarė Marijampolės visuomenės sveikatos centras, kaip vienas iš Ataskaitą nagrinėjančių subjektų.

15575.

156UAB „Kelprojektas“ pažymi, kad PAV dokumentų rengėjai yra įpareigoti užtikrinti teisės aktų (Higienos normos HN 33:2011) reikalavimus, neprieštaraujant Specialiajam planui, šį reikalavimą yra įmanoma užtikrinti tik įrengiant triukšmo užtvaras. Siekiant užtikrinti žemės sklypų ir juose esančio turto, vykdomos (planuojamos) veiklos matomumą, ties pareiškėjų žemės sklypais numatyta įrengti dalinai skaidrias triukšmo užtvaras. Sklypų pasiekiamumui triukšmo užtvarų įrengimas poveikio neturės. Teiginys, kad, įrengus triukšmo užtvaras žemės sklypų vertė (pelningumas) ženkliai kris, yra deklaratyvus.

15776.

158UAB „Kelprojektas“ nurodo, kad Ataskaitoje nagrinėtos alternatyvos, sąlygotos Bendrajame plane ir Specialiajame plane numatytų sprendinių. Teisės aktai nenumato atskiro alternatyvų nagrinėjimo triukšmą mažinančių priemonių aspektu. Triukšmą mažinančių užtvarų parinkimas pagrįstas Ataskaitoje. Greičio ribojimas kelio atkarpoje, kurioje yra žemės sklypai, nesvarstytas, nes tai prieštarautų vienam iš PŪV tikslų pagerinti susisiekimo sąlygas, rekonstruojant kelią į aukštesnę (automagistralės) kategoriją, tuo pačiu padidinant maksimalų leistiną važiavimo greitį. PAV rengėjai, atsakydami į pareiškėjų pastabas, įvertino, kad tiesioginių ekonominių padarinių pareiškėjams užtvarų įrengimas neturės.

15977.

160UAB „Kelprojektas“ pabrėžia, kad pareiškėjai neteisingai nurodo, jog šiuo metu triukšmo užtvarų statymas nebuvo nei būtinas, nei reikalingas. Jau šiuo metu triukšmo lygis viršija triukšmo ribinius dydžius. Ataskaitoje yra pateikti duomenys, kurie įrodo, kad triukšmo užtvaros yra reikalingos, (įgyvendinus Projektą ir padidinus leistiną greitį, triukšmo lygis išaugs, todėl triukšmo mažinimo priemonių reikalingumas taps dar aktualesnis). Triukšmo mažinimo priemonės turi būti efektyvios tiek iš karto po Projekto įgyvendinimo, tiek ir 20 m. perspektyvoje, kaip nurodyta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V(E)-18 patvirtintose Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse T TU 15 (toliau – ir Taisyklės T TU 15). Nors pareiškėjai nurodo, kad nėra triukšmo skaičiavimo specialistai ir atitinkamomis programomis, įrangomis nedisponuoja, o specialistų, naudojančių tokias programas, Lietuvoje rasti jiems nepavyko, tačiau Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklalapyje yra išvardytos PAV rengiančios įmonės bei naudotinos triukšmo modeliavimo programos.

16178.

162UAB „Kelprojektas“ nurodo, kad PAV procedūrų atlikimas numatytas 2015 m. birželio 11 d. pirkimo sutarties Nr. S-553 techninėje specifikacijoje.

16379.

164UAB „Kelprojektas“ pažymi, kad Higienos normos 33:2011 2 punktas (nurodantis, jog triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų), reiškia, kad jeigu sklypas, kuriame yra gyvenamasis pastatas, yra toks didelis, kad atstumas nuo pastato sienų iki sklypo ribos yra didesnis nei 40 m (pvz., 100 m), tai triukšmo ribinius dydžius reikia užtikrinti ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastato sienų, o likusioje sklypo dalyje triukšmo lygis nereglamentuojamas. Nagrinėjamu atveju sklypų, kuriuose yra gyvenamieji pastatai, ribos yra nutolusios toliau nei 40 m atstumu nuo pastato sienų, todėl pagal Higienos normos 33:2011 reikalavimus privaloma triukšmo lygį užtikrinti 40 m atstumu nuo pastato sklypo ribose. Todėl pareiškėjų teiginys, kad galima triukšmo lygį sumažinti (užtikrinti) mažesniu nei 40 m atstumu, yra neteisingas, nes tuomet būtų pažeistas Higienos normos 33:2011 reikalavimas.

16580.

166UAB „Kelprojektas“ paaiškina, kad teisės aktai numato prievolę konsultuotis su gyventojais, kurių gyvenamojo pastato aplinką siekiama apsaugoti nuo triukšmo tik tuo atveju, jeigu triukšmo užtvara įrengiama arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos. PŪV triukšmo užtvaros numatytos 12–14 metrų atstumu nuo gyventojų (taip pat ir pareiškėjų) sklypų ribos.

16781.

168UAB „Kelprojektas“ pažymi, kad UAB „Kelprojektas“, siekdamas kokybiškai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, tarp kurių ir Ataskaitos rengimas bei derinimas, juos vykdė vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, Ataskaitos pagrindu buvo priimtas Agentūros Sprendimas, dėl to nėra teisinio pagrindo naikinti ar keisti Ataskaitoje siūlomų projektinių sprendinių.

169Teisėjų kolegija

konstatuoja:

170IV.

17182.

172Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog vadovaujantis Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija) 9 straipsnio 2 dalimi, visuomenės, kuriai daro ar gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų aplinkos srityje priėmimo procesu (suinteresuota visuomenė), nariai, siekdami teisiškai užginčyti sprendimo, veiksmo ar neveikimo, patenkančio į Orhuso konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį, teisėtumą, nacionalinės teisė aktų užtikrinta tvarka turi teisę kreiptis į teismą dėl priimto sprendimo pakartotinio nagrinėjimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A-520-211/2013). Todėl pareiškėjai, nagrinėjamu atveju būdami suinteresuotos visuomenės nariais, turi teisę ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinius teismus aplinkosaugos srityje.

17383.

174Orhuso konvencijos nuostatas Europos Sąjungos lygmeniu įgyvendina 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB, bei visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkos srityje reglamentuoja 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES (toliau – ir PAV direktyva). Išsamiau visuomenės teisė dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos PAV procese reglamentuota Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, kuriuo, be kita ko, įgyvendinamos minėtos PAV direktyvos nuostatos.

17584.

176Pareiškėjų pagrindiniai argumentai, kuriais jie grindžia savo reikalavimus, yra tai, kad Agentūra nevertino tiesioginio ir netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio materialinėms vertybėms, nuosavybės nusidėvėjimui – nekilnojamojo turto vertės pokyčiui. Įrodinėjama, kad triukšmo užtvaros sienelėmis atitvėrus žemės sklypus nuo kelio, žemės sklypų, juose vykdomos veiklos, esančio turto matomumas, patrauklumas, pelningumas ženkliai sumažės. Be to, panaikinus nuovažas į šalia kelio esančius sklypus, juose vykdomos veiklos, esančio turto patrauklumas dar labiau sumažės. Dalyje žemės sklypų yra pastatyti komercinės paskirties statiniai, vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos. Kitoje dalyje žemės sklypų stovi reklaminiai stendai, kuriuos įrengtos triukšmą sulaikančios užtvaros užstos. Pareiškėjas T. N. planuoja keisti jam priklausančio žemės sklypo paskirtį ir jame taip pat vykdyti komercinę veiklą (atidaryti motelį, kavinę-barą, įrengti stovėjimo aikšteles). Pareiškėjų nuomone, netinkamai buvo įvertinta įtaka socialinei, ekonominei aplinkai. Pareiškėjų vykdoma komercinė veikla žlugs ar patirs ženklų nuosmukį, teks atleisti B. G. įmonėje ir IĮ „Vegatransa” dirbančius darbuotojus. Taip pat ir susisiekimas sudėtingės, taps mažiau saugus.

17785.

178Atsakydama į šiuos pareiškėjų aregumentus, teisėjų kolegija remiasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendime byloje Jutta Leth prieš Austrijos Respublika, C-420/11 pateiktais išaiškinimais taikant Direktyvos 85/337 3 straipsnį, kuris su tam tikrais pakeitimais yra iš esmės analogiškas ir šiuo metu galiojančios PAV direktyvos 3 straipsniui, dėl to minėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimai yra aktualūs ir nagrinėjamu atveju.

17986.

180Prejudiciniais klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės norėjo išsiaiškinti, ar Direktyvos 85/337 3 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad, pirma, į poveikio aplinkai vertinimą, atliekamą pagal šį straipsnį, įeina vertinamo projekto poveikis materialinių vertybių vertei, ir, antra, tai, jog poveikio aplinkai vertinimas nebuvo atliktas ir taip pažeisti šios direktyvos reikalavimai, suteikia asmeniui teisę reikalauti atlyginti turtinę žalą, atsiradusią sumažėjus jo nekilnojamojo turto vertei dėl vertinamo projekto poveikio aplinkai.

18187.

182Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad dėl sąvokos „materialinės vertybės“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 85/337 3 straipsnį, reikia priminti, kad iš reikalavimų vienodai taikyti Europos Sąjungos teisę matyti, jog tuomet, kai šios teisės nuostatoje nedaroma aiški nuoroda į valstybių narių teisę, taikomą norint nustatyti jos prasmę bei apimtį, jos turinys visoje Europos Sąjungoje paprastai turi būti aiškinamas autonomiškai ir vienodai, atsižvelgiant į nuostatos kontekstą ir nagrinėjamu teisės aktu siekiamą tikslą (žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2000 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Linster, C‑287/98, Rink. p. I‑6917, 43 punktą, ir 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimą Mercredi, C‑497/10 PPU, Rink. p. I‑14309, 45 punktą).

18388.

184Pagal Direktyvos 85/337 3 straipsnį būtina įvertinti tiesioginį ir netiesioginį projekto poveikį, be kita ko, žmonėms ir materialinėms vertybėms, o pagal šio straipsnio ketvirtą įtrauką – ir šių dviejų veiksnių sąveikai. Todėl pirmiausia būtina įvertinti projekto poveikį žmonių naudojimuisi materialinėmis vertybėmis.

18589.

186Todėl darytina išvada, kad vertinant projektus, kaip antai nagrinėjamus pagrindinėje byloje, kurie gali sukelti didesnį orlaivių keliamą triukšmą, būtina įvertinti šio triukšmo poveikį žmonių naudojimuisi pastatais.

18790.

188To, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą turi būti atsižvelgiama ir į materialinių vertybių vertę, negalima kildinti iš minėto 3 straipsnio formuluotės ir tai neatitinka Direktyvos 85/337 tikslo.

18991.

190Iš Direktyvos 85/337 1 straipsnio 1 dalies ir šios direktyvos pirmos, trečios, penktos ir šeštos konstatuojamųjų dalių matyti, kad šios direktyvos tikslas yra valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas, norint pasiekti vieną iš Bendrijos tikslų aplinkosaugos ir gyvenimo kokybės srityje. Su šiuo tikslu taip pat susijusi informacija, kurią užsakovas turi pateikti pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalį ir IV priedą, ir kriterijai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas, ar reikia atlikti III priede nustatytus požymius atitinkančių, ne tokių svarbių projektų poveikio aplinkai vertinimą.

19192.

192Todėl atsižvelgtina tik į tą poveikį materialinėms vertybėms, kuris pagal savo pobūdį gali būti reikšmingas ir aplinkai. Taigi pagal Direktyvos 85/337 3 straipsnį poveikio aplinkai vertinimas, atliekamas pagal šį straipsnį, yra tuomet, kai nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis projekto, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, sukeliamas triukšmo poveikis žmonėms, kai jie naudojasi nekilnojamuoju turtu.

19393.

194Todėl reikia konstatuoti, kad į poveikio aplinkai vertinimą, atliekamą pagal Direktyvos 85/337 3 straipsnį, neįeina nagrinėjamo projekto poveikis materialinių vertybių vertei.

19594.

196Remiantis Nutarties 85‑93 punktuose (dėl vienodo teisės taikymo ypač svarbus 87 punktas) nurodytais Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais, konstatuotina, kad į PAV neįeina Projekto poveikis materialinių vertybių vertei, o įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis Projekto sukeliamas triukšmo poveikis žmonėms, jiems naudojantis nekilnojamuoju turtu.

19795.

198Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad socialiniai, ekonominiai aspektai Ataskaitoje išnagrinėti tinkamai. Taikymo metodai, informacija, pasirinkimo pagrindas, dėl veiklos galimi visuomenės konfliktai išdėstyti Ataskaitos teksto atitinkamuose skyriuose bei prieduose. Išvados, suformuluotos remiantis Ataskaitoje pateikta medžiaga, yra konkrečios ir pagrįstos.

19996.

200Todėl Nutarties 84 punkte nurodyti pareiškėjų argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

20197.

202Nutarties 94 punkte pateikiamos išvados suponuoja, kad įrodymai, kuriais remiantis pareiškėjai grindžia savo poziciją dėl turto vertės sumažėjimo ginčijamo Agentūros sprendimo teisėtumo vertinimo aspektu, neturi teisinės reikšmės.

20398.

204Dėl Nutarties 45 punkte nurodytų argumentų teisėjų kolegija pažymi, kad PAV rengėjo UAB „Kelprojektas“ parengtose Ataskaitos ir Programos prieduose pateikti dokumentų rengėjų (specialistų) diplomai, kurie pagal išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinka Programos ir Ataskaitos ir jų dalių specifiką, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad UAB „Kelprojektas“ turėjo kvalifikaciją rengti PAV dokumentus.

20599.

206Byloje nenustatyta, kad PAV procedūros metu buvo pažeistos suinteresuotos visuomenės teisės dalyvauti, gauti informaciją, teikti pasiūlymus. Nenustačius PAV dokumentuose padarytų išvadų neatitikimo materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimams, keliamiems planuojamai ūkinei veiklai, vien dėl suinteresuotos visuomenės (pareiškėjų) kitokios pozicijos dėl parenkamų sprendinių ar dėl to, kad nepasirinkti alternatyvūs sprendiniai, nėra teisinio pagrindo konstatuoti pareiškėjų teisių pažeidimo nagrinėjamuose teisiniuose santykiuose.

207100.

208Dėl nurodytų argumentų apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (ABTĮ 144 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

209Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

210Pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B. G. įmonės ir individualios įmonės „Vegatransa“ apeliacinį skundą atmesti.

211Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

212Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Aplinkos... 7. 2.... 8. Pareiškėjai skunde (papildomuose paaiškinimuose) nurodė, kad, susipažinę... 9. 3.... 10. Pareiškėjų teigimu, Sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir neteisingas,... 11. 4.... 12. Pareiškėjai pabrėžė, kad į suinteresuotos visuomenės išsakytas... 13. 5.... 14. Pareiškėjų nuomone, Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo... 15. 6.... 16. Pareiškėjų atstovė teismo posėdyje pažymėjo, kad Sprendimas priimtas... 17. 7.... 18. Atsakovas Agentūra atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip... 19. 8.... 20. Agentūra nurodė, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Agentūra,... 21. 9.... 22. Atsakovas nesutiko su pareiškėjų teiginiais dėl neigiamos įtakos jų... 23. 10.... 24. Agentūra taip pat nesutiko su pareiškėjų teiginiais dėl neigiamos įtakos... 25. 11.... 26. Atsakovas pabrėžė, kad Agentūra Sprendime pripažino, jog suinteresuotos... 27. 12.... 28. Atsakovo Agentūros atstovė teismo posėdyje pažymėjo, kad Agentūra iš... 29. 13.... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Direkcija atsiliepimu prašė pareiškėjų... 31. 14.... 32. Direkcija nurodė, kad ginčijamas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas,... 33. 15.... 34. Trečiojo suinteresuoto asmens Direkcijos atstovas teismo posėdyje pažymėjo,... 35. 16.... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kelprojektas“ atsiliepimu prašė... 37. 17.... 38. UAB „Kelprojektas“ nurodė, kad Ataskaitoje įvertintos techninės... 39. II.... 40. 18.... 41. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 42. 19.... 43. Teismas nustatė, kad Agentūra, išnagrinėjusi PAV dokumentų rengėjo UAB... 44. 20.... 45. Teismas pažymėjo, kad Agentūros Sprendimo 5 punkte nustatyta, jog, siekiant... 46. 21.... 47. Teismo vertinimu, Sprendimas, kuris leidžia PŪV pagal nustatytas sąlygas,... 48. 22.... 49. Teismas konstatavo, kad pareiškėjams PAV dokumentų UAB „Kelprojektas“... 50. 23.... 51. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai, kaip suinteresuota visuomenė,... 52. 24.... 53. Teismas pabrėžė, kad pareiškėjai nepaneigė būtinybės, jog, siekiant... 54. 25.... 55. Teismas nesutiko su pareiškėjų teiginiu, kad nebuvo vertinama PŪV įtaka... 56. 26.... 57. Teismo vertinimu, tai, kad pareiškėjai gali patirti tam tikrų nepatogumų,... 58. 27.... 59. Teismas pabrėžė, kad pareiškėjai teiginių (PŪV turės neigiamą poveikį... 60. 28.... 61. Teismas pareiškėjų teiginius, kad UAB „Kelprojektas“ neturėjo teisės... 62. 29.... 63. Teismo vertinimu, Higienos normos HN 33:2011 reikalavimų Ataskaitoje PAV... 64. 30.... 65. Remdamasis Lietuvos informacinės teismų sistemos (Liteko) duomenimis, teismas... 66. 31.... 67. Teismo vertinimu, Agentūros Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, t. y.... 68. 32.... 69. Teismas tap pat pabrėžė, kad pareiškėjai pateikė abstraktų prašymą... 70. III.... 71. 33.... 72. Pareiškėjai padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos... 73. 34.... 74. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad jie buvo pateikę Remax (UAB „JG... 75. 35.... 76. Pareiškėjai pabrėžia, kad jie prašė teismo skirti nekilnojamojo turto... 77. 36.... 78. Pareiškėjai nurodo, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 punktą, Nuostatų... 79. 37.... 80. Pareiškėjai teigia, kad, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi,... 81. 38.... 82. Pareiškėjai nurodo, kad jie savo pasiūlymus ir pastabas dėl triukšmo... 83. 39.... 84. Pareiškėjai pažymi, kad ginčo atveju joks tiesioginis ir netiesioginis... 85. 40.... 86. Pareiškėjai pabrėžia, kad nei Ataskaitos rengėjas, teikdamas atsakymus į... 87. 41.... 88. Pareiškėjai pabrėžia, kad tai, jog jokia PŪV galima įtaka materialinėms... 89. 42.... 90. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad triukšmo mažinimo priemonės parinktos... 91. 43.... 92. Pareiškėjai nurodo, kad jie nėra triukšmo skaičiavimo specialistai ir... 93. 44.... 94. Pareiškėjai pažymi, kad triukšmo užtvarų sienelių sprendinys buvo... 95. 45.... 96. Pareiškėjai nurodo, kad nei 2015 m. birželio 11 d. pirkimo sutartyje Nr.... 97. 46.... 98. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Higienos normos HN 33:2011 2 punktu, teigia, kad... 99. 47.... 100. Pareiškėjai pabrėžia, kad teismas skundžiamame sprendime viena vertus... 101. 48.... 102. Pareiškėjai paaiškina, kad tiek Programa, tiek Ataskaita yra sudėtinė PŪV... 103. 49.... 104. Pareiškėjai pabrėžia, kad ginčo atveju joks teisės aktas nenumato... 105. 50.... 106. Pareiškėjai nurodo, kad techninis projektas nėra savarankiškas, teisines... 107. 51.... 108. Pareiškėjai pabrėžia, kad nei vienas iš PŪV subjektų, kilus... 109. 52.... 110. Apibendrindami išdėstytus argumentus, pareiškėjai nurodo, kad Sprendimas,... 111. 53.... 112. Atsakovas Agentūra atsiliepimu prašo pareiškėjų apeliacinį skundą... 113. 54.... 114. Agentūra nurodo, kad Remax Pažymoje PŪV dėl planuojamų įrengti triukšmo... 115. 55.... 116. Atsakovas pažymi, kad teismas konstatavo, jog Programoje ir Ataskaitoje buvo... 117. 56.... 118. Agentūra pabrėžia, kad aplinkybė, jog T. N. yra ėmęsis aktyvių veiksmų... 119. 57.... 120. Atsakovas nurodo, kad, vadovaujantis 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos... 121. 58.... 122. Agentūra pažymi, kad pareiškėjų pasiūlymai buvo įvertinti ir motyvuotai... 123. 59.... 124. Atsakovas akcentuoja, kad nors pareiškėjai nurodo, jog nebuvo nagrinėtos... 125. 60.... 126. Agentūra pabrėžia, kad, atlikus triukšmo lygio skaičiavimą, paaiškėjo,... 127. 61.... 128. Atsakovas nurodo, kad Ataskaita buvo pateikta viešai, o tuo pagrindu... 129. 62.... 130. Agentūra pažymi, kad PAV rengėjo UAB „Kelprojektas“ parengtose... 131. 63.... 132. Atsakovo teigimu, pareiškėjų teiginiai dėl Sprendimo priėmimo... 133. 64.... 134. Agentūros nuomone, teismas, ištyręs visus šalių pateiktus įrodymus... 135. 65.... 136. Trečiasis suinteresuotas asmuo Direkcija atsiliepimu prašo pareiškėjų... 137. 66.... 138. Direkcija nurodo, kad skundžiamame sprendime teismas išsamiai išnagrinėjo... 139. 67.... 140. Direkcijos teigimu, nors pareiškėjai nurodo, kad, įrengus triukšmo... 141. 68.... 142. Direkcija pabrėžia, kad, vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo PŪV PAV... 143. 69.... 144. Direkcija nurodo, kad pareiškėjų teiginys, jog UAB „Kelprojektas“... 145. 70.... 146. Direkcija pažymi, kad, pareiškėjams pateikus pastabas ir pasiūlymus PAV... 147. 71.... 148. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kelprojektas“ atsiliepimu prašo... 149. 72.... 150. UAB „Kelprojektas“ pažymi, kad pareiškėjai neteisingai nurodo, jog... 151. 73.... 152. UAB „Kelprojektas“ nurodo, kad norminiai teisės aktai neįpareigoja PAV... 153. 74.... 154. UAB „Kelprojektas“ pabrėžia, kad ne tik Agentūra patikrina, ar PAV... 155. 75.... 156. UAB „Kelprojektas“ pažymi, kad PAV dokumentų rengėjai yra įpareigoti... 157. 76.... 158. UAB „Kelprojektas“ nurodo, kad Ataskaitoje nagrinėtos alternatyvos,... 159. 77.... 160. UAB „Kelprojektas“ pabrėžia, kad pareiškėjai neteisingai nurodo, jog... 161. 78.... 162. UAB „Kelprojektas“ nurodo, kad PAV procedūrų atlikimas numatytas 2015 m.... 163. 79.... 164. UAB „Kelprojektas“ pažymi, kad Higienos normos 33:2011 2 punktas... 165. 80.... 166. UAB „Kelprojektas“ paaiškina, kad teisės aktai numato prievolę... 167. 81.... 168. UAB „Kelprojektas“ pažymi, kad UAB „Kelprojektas“, siekdamas... 169. Teisėjų kolegija... 170. IV.... 171. 82.... 172. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra... 173. 83.... 174. Orhuso konvencijos nuostatas Europos Sąjungos lygmeniu įgyvendina 2003 m.... 175. 84.... 176. Pareiškėjų pagrindiniai argumentai, kuriais jie grindžia savo reikalavimus,... 177. 85.... 178. Atsakydama į šiuos pareiškėjų aregumentus, teisėjų kolegija remiasi... 179. 86.... 180. Prejudiciniais klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs... 181. 87.... 182. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad dėl sąvokos... 183. 88.... 184. Pagal Direktyvos 85/337 3 straipsnį būtina įvertinti tiesioginį ir... 185. 89.... 186. Todėl darytina išvada, kad vertinant projektus, kaip antai nagrinėjamus... 187. 90.... 188. To, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą turi būti atsižvelgiama ir į... 189. 91.... 190. Iš Direktyvos 85/337 1 straipsnio 1 dalies ir šios direktyvos pirmos,... 191. 92.... 192. Todėl atsižvelgtina tik į tą poveikį materialinėms vertybėms, kuris... 193. 93.... 194. Todėl reikia konstatuoti, kad į poveikio aplinkai vertinimą, atliekamą... 195. 94.... 196. Remiantis Nutarties 85‑93 punktuose (dėl vienodo teisės taikymo ypač... 197. 95.... 198. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad socialiniai,... 199. 96.... 200. Todėl Nutarties 84 punkte nurodyti pareiškėjų argumentai atmestini kaip... 201. 97.... 202. Nutarties 94 punkte pateikiamos išvados suponuoja, kad įrodymai, kuriais... 203. 98.... 204. Dėl Nutarties 45 punkte nurodytų argumentų teisėjų kolegija pažymi, kad... 205. 99.... 206. Byloje nenustatyta, kad PAV procedūros metu buvo pažeistos suinteresuotos... 207. 100.... 208. Dėl nurodytų argumentų apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios... 209. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 210. Pareiškėjų T. N., uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“, B. G., B.... 211. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą... 212. Nutartis neskundžiama....