Byla eI-3382-402/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Janinos Vitunskienės ir Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Sandrai Barodicaitei,

2dalyvaujant atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovui M. P. , UAB „Kelprojektas“ atstovei advokato padėjėjai I. E. ,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų T. N. ir UAB ( - ) skundą atsakovams Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, UAB “Kelprojektas”, trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

4Pareiškėjai T. N. ir UAB ( - ) skunde teismui prašo: 1) panaikinti 2015-12-21 UAB „Kelprojektas“ raštą dėl planuojamos ūkinės veiklos „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 45,15 - 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos ir projektinių sprendinių Nr. SR15-08029; 2) įpareigoti Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „Kelprojektas“ panaikinti iš projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ projektinį sprendinį - triukšmo užtvarą prie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ).

5Pareiškėjai skunde nurodė, jog Marijampolės savivaldybės interneto puslapyje 2015 m. lapkričio 16 d. buvo paskelbta informacija apie parengtą A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 45,15 – 56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą. Pareiškėjai, susipažinę su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakyto ir UAB „Kelprojektas“ parengto projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ (toliau – ir Projektas) projektiniais sprendiniais, 2015 m. lapkričio 30 d. raštu pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto sprendinių. Rašte nurodė, kad Projekto projektinis sprendinys – triukšmo užtvaros įrengimas prie žemės sklypų unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ), šių žemių sklypų savininkui T. N. nėra priimtinas: 1) T. N. žemės sklypus įsigijo didesnėmis nei rinkos kainomis tik dėl to, kad paminėti žemės sklypai yra prie magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, ir dėl to, kad greta jų nebuvo jokių užtvarų (tame tarpe – triukšmo), kliūčių, kurios trukdytų vykdyti verslą ir/ar mažintų žemės sklypuose vykdomo/planuojamo vykdyti verslo patrauklumą, grįžtamąją naudą; 2) prie žemės sklypų pastačius triukšmo užtvarą, žemės sklypuose pradėtas/planuojamas pradėti plėtoti verslas dėl blogesnio matomumo taps mažiau patrauklus, neš mažesnę naudą T. N. . Projekto projektinis sprendinys – triukšmo užtvaros įrengimas prie žemės sklypo unikalus Nr. ( - ) ir žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nepriimtinas ir UAB „( - ), kuri nuosavybės teise valdo reklaminius stendus nurodytuose žemės sklypuose. Prie žemės sklypų pastačius triukšmo užtvarą, UAB ( - ) priklausantys reklaminiai stendai taps nematomi. Dėl to UAB ( - ) negalės jų išnuomoti ir gauti iš to pajamų. Pareiškėjai rašte nurodė, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakytas ir UAB „Kelprojektas“ parengtas Projektas turi būti tikslinamas, naikinant iš Projekto projektinį sprendinį - triukšmo užtvarą prie aukščiau paminėtų žemės sklypų. 2015 m. gruodžio 3 d. T. N. pateikė UAB „Kelprojektas“ pasiūlymą, kuriuo siūlė neuždengti sklypų pagal pridedamą planą. 2015 m. gruodžio 21 d. raštu UAB „Kelprojektas“ informavo T. N. ir UAB ( - ), kad nerengti triukšmo užtvarų nėra galimybės. Rašte nurodė, kad rengiant kelio rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimą atliktas perspektyvinio autotransporto keliamo triukšmo modeliavimas. Triukšmo sumažinimui numatyta įrengti tylesnė danga ir triukšmo užtvaros (sienutės). Transporto priemonių keliamo triukšmo mažinančių užtvarų (sienučių) įrengimas užtikrins, kad triukšmo lygis gyvenamųjų pastatų aplinkose atitiktų higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", patvirtintos 2011 m. birželio 13 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604, reikalavimus. Triukšmo užtvarų įrengimas prie kelio A5 54,521-55,081 km ir 55,784-56,607 km kairėje pusėje yra vienintelė efektyvi ir neturinti alternatyvų triukšmą mažinanti priemonė nagrinėjamoje situacijoje. Pareiškėjai nurodė, kad paminėtame rašte nėra nurodoma, kuo remiantis daroma išvada, kad triukšmo užtvarų įrengimas prie kelio A5 54,521-55,081 km ir 55,784-56,607 km kairėje pusėje yra vienintelė efektyvi ir neturinti alternatyvų triukšmą mažinanti priemonė nagrinėjamoje situacijoje. T. N. 2015 m. gruodžio 3 d. rašte pateikė pasiūlymą, kuriuo siūlė neuždengti sklypų pagal pridedamą planą. UAB „Kelprojektas“ rašte nurodė, kad T. N. siūlomi sprendiniai išeitų iš kelio juostos ribų bei neužtikrintų artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje reglamentuojamų triukšmo lygių. Pareiškėjai nurodė, jog UAB „Kelprojektas“ nesvarstė kitų, šiuo atveju, galimų sprendinių, tikslu užtikrinti ne tik artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje reglamentuojamų triukšmo lygių leistinus dydžius, bet ir pareiškėjų teises ir interesus. Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą yra konstatuota, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas – vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise. Valstybė privalo vykdyti savo įsipareigojimus asmeniui (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. lapkričio 22 d. nutarimai). Konstitucinio Teismo aktuose taip pat konstatuota, kad Konstitucija gina ir saugo asmens teisėtus lūkesčius. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo doktriną, Konstitucijoje įtvirtintus teisingumo principą ir konstitucinių vertybių pusiausvyros imperatyvą, konstitucinius teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, įgytų teisių apsaugos reikalavimus, pareiškėjų konstitucinės teisės į teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, teisėtų lūkesčių apsaugą, prie pareiškėjų žemės sklypų įrengus triukšmo užtvarą, būtų pažeistos, taip pat būtų pažeistos Konstitucijos 46 straipsnio antra ir trečia dalys. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Viešojo administravimo įstatymo 1 str. nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Šio įstatymo 3 str. nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Prie pareiškėjų žemės sklypų įrengus triukšmo užtvarą, nebūtų užtikrintas gero administravimo principas, būtų pažeistas įstatymo viršenybės, teisėtumo, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir efektyvumo principai.

6Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti, taip pat atstovas teisme paaiškino, jog UAB „Kelprojektas“ nėra nei valstybinio administravimo subjektas, nei kitas įstatymo numatytas subjektas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus. UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 45,15-56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos ir projektinių sprendinių“ negali būti ginčo administraciniuose teismuose dalyku, todėl pareiškėjų reikalavimas dėl šio rašto panaikinimo turėtų būti atmestas. Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. kovo 14 d. sprendime Nr. (28.4)-A4-2464 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56,83 km kelio ruožo rekonstravimo galimybių“ pažymėjo, kad apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenė informuota 2015 m. rugpjūčio 7 bei 8 dienomis rajono ir respublikinėje spaudoje, taip pat 2015 m. rugpjūčio 7 d. Sasnavos ir Marijampolės seniūnijose, 2015 m. rugpjūčio 10 d. Marijampolės savivaldybės administracijoje. Pastabų iš visuomenės dėl programos negauta. Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą visuomenė informuota 2015 m. lapkričio 17 d. rajono ir respublikinėje spaudoje, 2015 m. lapkričio 16 d. Sasnavos seniūnijoje, 2015 m. lapkričio 17 d. Marijampolės seniūnijoje, 2015 m. lapkričio 16 d. Marijampolės savivaldybės administracijoje. Supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 2015 m. gruodžio 3 d. Susirinkimo metu poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštiškai. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės ir Alytaus skyrius Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje 2016 m. vasario 24 d. paskelbė pranešimą apie gautą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Suinteresuota visuomenė per nustatytą prašymų teikimo terminą - iki 2016 m. kovo 9 d. pastabų ir pasiūlymų nepateikė“. Atsižvelgiant į Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo nuostatas, pareiškėjai, visų pirma turėjo kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą ir tik tuo atveju, jeigu, pareiškėjų nuomone, Aplinkos apsaugos agentūros pateikta informacija klaidinga ar neišsami, taip pat jeigu jie atsakymo būtų negavę per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią informacija turėjo būti pateikta ar priimtas kitas sprendimas, pareiškėjai galėtų tinkamai įgyvendinti teisę skųsti institucijos veiksmus ar vilkinimą juos atlikti. Kelių direkcija tiesiogiai nevykdo projektavimo darbų, todėl negali būti įpareigota iš projekto panaikinti projektinius sprendinius. UAB „Kelprojektas“ nėra nei valstybinio administravimo subjektas, nei kitas įstatymo numatytas subjektas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus. Pareiškėjai ne tik nesilaikė nustatytos apskundimo tvarkos, bet atsakovais nepagrįstai nurodo Kelių direkciją ir UAB „Kelprojektas“, kurie pagal nustatytą apskundimo tvarką nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyviai, todėl atitinkamai negali būti atsakovais šioje byloje. Pareiškėjai, motyvuodami LR Konstitucijos nuostatomis teigia, jog jų teisės, įrengus triukšmo užtvarą būtų pažeistos. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog vadovaujantis LR Konstitucijos nuostatomis bei Konstitucinio teismo išaiškinimais, kuriuos nurodo pareiškėjai, neįrengus triukšmo užtvarų, būtų pažeisti žmonių, kurių gyvenamųjų namų aplinka veikiama magistraliniu keliu A5 judančių transporto priemonių sukeliamo triukšmo, teisėti lūkesčiai bei interesai. Marijampolės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. TS 8-274 patvirtintame specialiajame plane, su kuriuo galėjo susipažinti suinteresuota visuomenė, ir kurio neginčijo pareiškėjai, patvirtintas kelio A5 rekonstravimo variantas, kuriame buvo rezervuota žemė visuomenės poreikiams. Žemė, kurioje bus rekonstruojamas kelias (kartu įrengiant ir triukšmo užtvaras), buvo paimta visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų (tarp jų ir iš paties pareiškėjo T. N. ). Aplinkos apsaugos agentūra 2015 m. spalio 7 d. raštu Nr. (15.4)-A4-11157 patvirtino parengtą A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą. Ataskaitoje, rengtoje pagal patvirtintą programą, aptariamos dvi planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai turi būti vertinamas, alternatyvos: nieko nedarymo alternatyva ir A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56,83 km kelio ruožo rekonstravimo iš dviejų eismo juostų į keturias alternatyva. Be to, ataskaitoje nurodyta, kad į plačiausią nakties meto viršnorminio triukšmo zoną patenka 24 pastatų aplinkos ir dalis Puskelnių gyvenvietės pastatų aplinkos ir modeliuojamas 2035 m. į plačiausią nakties meto viršnorminio triukšmo zoną patenkančių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkų skaičius trimis atvejais: 1) nieko nedarant -28 pastatų aplinkos ir Puskelnių gyvenvietės pastatų aplinkos; 2) įgyvendinant projektą, bet netaikant triukšmą mažinančių priemonių - 30 pastatų aplinkos ir dalis Puskelnių gyvenvietės pastatų aplinkos; 3) įgyvendinant projektą su triukšmą mažinančiomis priemonėmis - 0 pastatų aplinkų. Atsakovas nurodė, jog iš kartu su ataskaita pateikiamų triukšmo sklaidos žemėlapių (1.1 Triukšmo skaičiavimai) matyti, kad nutiesus mažiau triukšmingą kelio dangą ir įrengus triukšmo užtvaras - akustines sieneles - ataskaitoje nurodytuose kelio A5 ruožuose, įskaitant ir 54,521-55,081 km ir 55,784-56,607 km kelio ruožus, norminis triukšmo lygis gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje būtų užtikrintas. Pagal Kelių įstatymo nuostatas, kelio statiniai, įskaitant pylimus ir triukšmo užtvaras, gali būti statomi tik kelio juostos ribose. Šiuo atveju visa visuomenės poreikiams paimta žemė bus panaudota magistraliniam keliui rekonstruoti ir lygiagretiems su pagrindiniu keliu jungiamiesiems keliams vietiniam eismui įrengti. Dėl efektyvumo, triukšmo užtvaros numatytos tarp šių kelių. Už jungiamųjų kelių neliks nė kiek valstybinės žemės, kurioje būtų galima įrengti kokias nors priemones. Nurodė, jog kelio juostos ribų plėtimas neatitiktų galiojančio specialiojo plano sprendinių, reikėtų rengti naują teritorijų planavimo dokumentą ir inicijuoti naują žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Tuo tarpu vienas iš pareiškėjų - T. N. - jau anksčiau yra atsisakęs sudaryti sutartį dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams. Įvertinus ataskaitoje aptariamas technines inžinerines galimybes, kraštovaizdžio, reljefo ypatumus, eismo ir visuomenės saugumą, taip pat tiek aukščiau nurodytas triukšmą mažinančias priemones, tiek triukšmą mažinančias priemones, nurodytas ataskaitoje, vienintele efektyvia ir neturinčia alternatyvų triukšmą mažinančia priemone laikytinas būtent triukšmo užtvarų - akustinių sienelių - įrengimas, kuris pagal ataskaitos sprendinius, taikytinas kartu su mažiau triukšmingos kelio dangos tiesimu. UAB „Kelprojektas“ rašte ir parengtoje ataskaitoje pateikiami paskaičiavimai ir nurodomos konkrečios priežastys, dėl kurių nėra galimybės akustinės sienelės įrengti taip, kad ji nedengtų pareiškėjų žemės sklypų, ir tuo pačiu užtikrintų, kad nebūtų viršijami gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, ribiniai dydžiai. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 9 str. 1 d. nurodyti klausimai aptarti ataskaitoje, ataskaita buvo suderinta su visais poveikio aplinkai vertinimo subjektais, o ataskaitos pagrindu Aplinkos apsaugos agentūra priėmė 2016 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. (28.4)-A4-2464 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56,83 km kelio ruožo rekonstravimo galimybių“, kuriuo buvo pritarta ataskaitoje esantiems sprendiniams. Pažymėjo, jog ataskaitos rengimas ir derinimas vyko nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir jos pagrindu priimtas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas, todėl nėra teisinio pagrindo nei naikinti, nei keisti ataskaitoje siūlomų projektinių sprendinių. Pareiškėjai nepateikė jokių duomenų apie neva didesnes žemės sklypų įsigijimo kainas. Pareiškėjų nurodytą žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), T. N. gavo neatlygintinai. Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), yra ne tik įkeistas hipotekai, bet ir areštuotas. Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), yra taip pat įkeistas hipotekai ir areštuotas. Areštais apribota pareiškėjo T. N. teisė disponuoti šiais sklypais. Sudaryta žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), nuomos sutartis su AB DNB bankas yra pasibaigusi 2013 m. balandžio 30 d., o dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 2006 m. rugsėjo 5 d. sudaryta panaudos (neatlygintinio naudojimosi daiktu) sutartis su šia byla nesusijusiu asmeniu. Paminėtų žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Byloje nėra duomenų apie tai, kad keičiama arba planuojama keisti šių sklypų naudojimo paskirtis, o pareiškėjai kartu su skundu nepateikia jokių duomenų, kokį verslą areštuotoje ir įkeistoje žemės ūkio paskirties žemėje T. N. vystytų arba vysto, kuriam trukdytų triukšmo užtvaros arba dėl kurių verslas taptų mažiau patrauklus. Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso su šia byla nesusijusiai UAB ( - ) ir šiuo metu yra parduodamas. Iš NTR išrašo matyti, kad reklaminis stendas šiame sklype apskritai nėra įregistruotas, todėl kvestionuotinas šio stendo pastatymo teisėtumas. Planuojamų įrengti kelio A5 ruože triukšmo užtvarų aukštis - nuo 3,5 m iki 6 m. Be to, UAB „Kelprojektas“ rašte pažymima, kad komercinės paskirties objektų matomumui siūloma įrengti dalinai skaidrias triukšmo užtvaras (skaidrumas būtų apsprendžiamas techninio projekto rengimo metu). Tuo tarpu pareiškėjai be deklaratyvių teiginių byloje nepateikia jokių duomenų ir apskritai net neįrodinėja tos aplinkybės, kad pastačius triukšmo užtvaras reklaminiai stendai taptų nematomi. Prašo skundą atmesti.

7Atsakovas UAB „Kelprojektas“ atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti, taip pat atstovė teisme paaiškino, kad UAB „Kelprojektas“, vykdanti savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2015-06-11 Pirkimo sutartį Nr. S-553 yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bei vykdydamas Sutartį siekia gauti pelno. Todėl UAB „Kelprojektas“, ABTĮ 3 str. 4 dalies prasme negali būti laikomas viešo administravimo subjektu ir UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 45,15-56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos ir projektinių sprendinių“ nėra laikytinas ginčo dalyku administraciniuose teismuose. Atsižvelgiant į Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo nuostatas, pareiškėjai galėjo įgyvendinti savo teisę ir apskųsti Aplinkos apsaugos agentūros sprendimus, veikimą ar neveikimą, o ne kreiptis į teismą apskundžiant net ne viešojo administravimo subjektų parengtus dokumentus. Dėl triukšmo užtvarų įrengimo UAB „Kelprojektas“ nurodė analogiškus motyvus kaip ir Kelių direkcija. UAB „Kelprojektas“ rašte ir parengtoje ataskaitoje pateikiami paskaičiavimai ir nurodomos konkrečios priežastys, dėl kurių nėra galimybės akustinės sienelės įrengti taip, kad ji nedengtų pareiškėjų žemės sklypų, ir tuo pačiu užtikrintų, kad nebūtų viršijami gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, ribiniai dydžiai. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 9 str. 1 d. nurodyti klausimai aptarti ataskaitoje, ataskaita buvo suderinta su visais poveikio aplinkai vertinimo subjektais, ko pasekmėje Aplinkos apsaugos agentūra priėmė 2016 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. (28.4)-A4-2464 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56,83 km kelio ruožo rekonstravimo galimybių“, kuriuo buvo pritarta ataskaitoje esantiems sprendiniams.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti ir nurodė, kad pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo nuostatas Agentūra koordinuoja poveikio aplinkai vertinimo procesą, atlieka atranką, nagrinėja ir tvirtina PAV programas, nagrinėja suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės prašymus. Atsakinga institucija visus planuojamos akinės veikios PAV dokumentus nagrinėja savarankiškai. Nurodė, kad PAV dokumentų rengėjas, atlikęs poveikio aplinkai vertinimą, pažymėjo, kad vienintelės efektyvios priemonės, leisiančios užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, yra transporto priemonių keliamo triukšmo mažinančių užtvarų ir tylesnės kelio dangos įrengimas. Pagal PAVĮ 9 ir 10 str. nuostatas, teisė vertinti, ar PAV dokumentų rengėjas pateikė argumentuotą suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų įvertinimą, suteikta Agentūrai.

9Byla nutrauktina.

10Pareiškėjai prašo: 1) panaikinti 2015-12-21 UAB „Kelprojektas“ raštą dėl planuojamos ūkinės veiklos „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 45,15 - 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos ir projektinių sprendinių Nr. SR15-08029; 2) įpareigoti Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „Kelprojektas“ panaikinti iš projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ projektinį sprendinį - triukšmo užtvarą prie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės interneto puslapyje 2015 m. lapkričio 16 d. buvo paskelbta informacija apie parengtą A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 45,15 – 56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą. Pareiškėjai, susipažino su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakyto ir UAB „Kelprojektas“ parengto projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ projektiniais sprendiniais ir 2015 m. lapkričio 30 d. raštu pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto sprendinių. Rašte nurodė, kad Projekto projektinis sprendinys - triukšmo užtvaros įrengimas prie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) savininkui T. N. nėra priimtinas, kadangi minėti žemės sklypai rinkos kainomis įsigyti tik dėl to, kad jie yra prie magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, ir dėl to, kad greta jų nebuvo užtvarų (tame tarpe - triukšmo), kliūčių, kurios trukdytų vykdyti verslą. Pastačius triukšmo užtvarą, minėtuose žemės sklypuose pradėtas/planuojamas pradėti plėtoti verslas dėl blogesnio matomumo taps mažiau patrauklus. Triukšmo užtvaros įrengimas nepriimtinas ir UAB ( - ), kuri nuosavybės teise valdo reklaminius stendus žemės sklypuose ir dėl įrengtų triukšmo užtvarų jie taps nematomi, dėl ko UAB ( - ) negalės jų išnuomoti ir gauti iš to pajamų.

122015 m. gruodžio 3 d. pareiškėjas T. N. pateikė UAB „Kelprojektas“ pasiūlymą, kuriuo siūlė neuždengti sklypų pagal pridedamą planą.

132015 m. gruodžio 21 d. raštu, UAB „Kelprojektas“ informavo pareiškėjus, kad, siekiant užtikrinti, kad kelio rekonstravimo projektas atitiktų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, į pareiškėjų pateiktą pasiūlymą nerengti triukšmo užtvarų nėra galimybės atsižvelgti.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, jog minėtose nuostatose įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti. Nurodyta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – nuo teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-04-22 nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-185-822/2015). Viena iš ABTĮ numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, bei į skundžiamo įsakymo turinį, pirmiausia turėtų būti nustatyta, ar pareiškėjų skundžiamas įsakymas gali būti administracinės bylos dalyku.

15Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tiek ABTĮ 5 straipsnio, tiek minėto ABTĮ 22 straipsnio nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu.

16Administracinių teismų praktikoje asmens suinteresuotumas suvokiamas kaip subjekto materialinis teisinis suinteresuotumas, t. y. asmuo turi turėti aiškiai identifikuojamą siekį apginti materialinės teisės normų saugomą teisę ar interesą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-06-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-922/2013). Suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-10-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A-662-1157/2009). Teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektinė teisė, įgyta teisės akto pagrindu, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-04-17 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-364/2014). Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-04-06 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-822-172/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-10-22 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-143-560/2010). Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-04-06 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-822-172/2010; 2010-10-22 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-143-560/2010).

17Sutinkamai su Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau -ABTĮ) 3 str. 1 d., administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 2 str. 1 d., nurodyta, kad viešasis administravimas - įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. To paties straipsnio 4 dalis apibrėžia, jog viešojo administravimo subjektas - valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. ABTĮ 15 str. 1 d. nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus bei dėl viešųjų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

18Nagrinėjamu atveju UAB „Kelprojektas“ vykdanti savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2015-06-11 Pirkimo sutartį Nr. S-553 yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, kaip nurodoma ir UAB „Kelprojektas“ įstatų 1.1 punkte bei vykdydamas sutartį siekia gauti pelno. Todėl atsakovas UAB „Kelprojektas“, ABTĮ 3 str. 4 dalies prasme negali būti laikomas viešo administravimo subjektu ir UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029 „Dėl planuojamos ūkinės veikios „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 45,15-56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos ir projektinių sprendinių“ nėra laikytinas ginčo dalyku administraciniuose teismuose.

19Tai pat pažymėtina, kad Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veikios poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. Įsakymu Nr. DI-370, 33 punkte nustatyta, kad poveikio aplinkai dokumentų rengėjas turi parengti argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai, o Aprašo 36 punkte nustatyta, kad atsakinga institucija, kuri šiuo atveju yra Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, planuojamos ūkinės veikios poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, per 5 darbo dienas turi paskelbti pranešimą savo tinklapyje.

20Aprašo 39 punkte nurodyta, kad visuomenės prašymu, atsakinga institucija, vadovaudamasi Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašu (toliau - Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 privalo teikti prašomą informaciją apie poveikio aplinkai vertinimo procesą ir priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje. Tvarkos aprašo 14 punkte nustatyta, jog jeigu pareiškėjas mano, kad atsakyta netiksliai ar neišsamiai, jis gali prašyti papildyti informaciją. Institucija pateikia papildytą informaciją per 5 darbo dienas nuo kartotinio prašymo gavimo. Tvarkos aprašo 15 punkte nustatyta pareiškėjo teisė per mėnesį nuo atsakymo gavimo arba negavus atsakymo per 2 mėnesius, skųsti institucijos veiksmus ar vilkinimą juos atlikti administraciniam teismui arba administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos administracinių bylą teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. kovo 14 d. sprendime Nr. (28.4)-A4-2464 „Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56.83 km kelio ruožo rekonstravimo galimybių“ pažymėjo, kad apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenė informuota 2015 m. rugpjūčio 7 bei 8 dienomis rajono ir respublikinėje spaudoje, taip pat 2015 m. rugpjūčio 7 d Sasnavos ir Marijampolės seniūnijose, 2015 m. rugpjūčio 10 d. Marijampolės savivaldybės administracijoje. Pastabų iš visuomenės dėl programos negauta.

21Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų visuomenė informuota 2015 m. lapkričio 17 d. rajono ir respublikinėje spaudoje, 2015 m. lapkričio 16 d Sasnavos seniūnijoje, 2015 m, lapkričio 17 d. Marijampolės seniūnijoje, 2015 m. lapkričio 16 d. Marijampolės savivaldybės administracijoje. Supažindinimai su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 2015 m. gruodžio 3 d. Susirinkimo metu poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštiškai. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės ir Alytaus skyrius Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje 2016 m. vasario 24 d. paskelbė pranešimą apie gautą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Suinteresuota visuomenė per nustatytą prašymų teikimo terminą - iki 2016 m. kovo 9 d. pastabų ir pasiūlymų nepateikė.

22Sutinkamai su Aprašo ir Tvarkos aprašo nuostatomis, pareiškėjai, pirmiausiai turėjo kreiptis i Aplinkos apsaugos agentūrą ir tik tuo atveju, jeigu, pareiškėjų nuomone, Aplinkos apsaugos agentūros pateikta informacija klaidinga ar neišsami, taip pat jeigu jie atsakymo būtų negavę per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią informacija turėjo būti pateikta ar priimtas kitas sprendimas, pareiškėjai galėtų tinkamai įgyvendinti teisę skųsti institucijos veiksmus ar vilkinimą juos atlikti.

23Atsižvelgiant į išanalizuotą norminių teisės aktu reglamentavimą, akivaizdu, kad Pareiškėjai galėjo įgyvendinti savo teisę ir apskųsti Aplinkos apsaugos agentūros sprendimus, veikimą ar neveikimą (kas vėliau ir buvo padaryta, pareiškėjai 2016 m. balandžio 14 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriame reikalaujama panaikinti būtent Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą). Pareiškėjai nesilaikė aukščiau nurodytuose teisės aktuose nustatytos apskundimo tvarkos, bei atsakovais nepagrįstai nurodo netinkamus asmenis, kurie pagal nustatytą apskundimo tvarką nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyviais, ir negali būti atsakovais šioje byloje.

24Taigi, UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 45,15-56,83 km rekonstravimas į AM kategoriją“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos ir projektinių sprendinių“ negali būti ginčo administraciniuose teismuose dalyku, todėl byla dalyje dėl pareiškėjų reikalavimo dėl ginčijamo rašto panaikinimo nutrauktina.

25Kelių direkcija, vadovaujantis Kelių įstatymo 5 str. 3 d. 1 p., atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas. Kelių direkcija tiesiogiai nevykdo projektavimo darbų, todėl negali būti įpareigota iš projekto panaikinti projektinius sprendinius. Tuo tarpu, kaip jau buvo minėta, UAB „Kelprojektas“ nėra nei valstybinio administravimo subjektas, nei kitas įstatymo numatytas subjektas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus.

26Tokiu būdu, iš išdėstytų bylos aplinkybių matyti, kad pareiškėjai ne tik nesilaikė aukščiau nurodytuose teisės aktuose nustatytos apskundimo tvarkos, bei atsakovais nepagrįstai nurodo Kelių direkciją ir UAB „Kelprojektas“, kurie pagal nustatytą apskundimo tvarką nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyviai, todėl atitinkamai negali būti atsakovais šioje byloje.

27Pareiškėjai, motyvuodami Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucijos) nuostatomis bei Konstitucinio Teismo doktrina teigia, jog jų teisės, įrengus triukšmo užtvarą būtų pažeistos.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucijoje įtvirtinta valstybės pareiga ne vien remti visuomenei naudingas ūkines iniciatyvas, bet ir saugoti nuo kenksmingų poveikių žmonių sveikatą ir aplinką: Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinta, kad Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Konstitucijos 53 straipsnyje įtvirtinta, kad Valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.

29Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos nuostatas, kuriose įtvirtinti konstituciniai aplinkos apsaugos pagrindai, yra konstatavęs, kad šiomis nuostatomis yra išreikštas vienas iš valstybės veiklos tikslų - užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką; aplinkos apsauga yra valstybės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga, viešieji ir privatieji interesai turi būti skirti aplinkos kokybei gerinti (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d. nutarimas, 2011 m. sausio 31 d. nutarimas, 2014 m. gegužės 9 d. nutarimas, 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas). Iš Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies, 53 straipsnio 1, 3 dalių, 54 straipsnio, kyla reikalavimas įstatymų leidėjui reguliuojant ūkinę veiklą nustatyti tokius jos ribojimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti bendrą tautos gerovę, saugoti nuo kenksmingų poveikių žmonių sveikatą ir aplinką, racionaliai naudoti gamtos išteklius, atlyginti gamtinei aplinkai padarytą žalą (Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimas, 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas).

30Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų praktikoje laikoma, kad tiesiogiai Konstitucijos pagrindu ieškinys (skundas) gali būti tenkinamas tik tuo atveju, kai ginčo santykio nedetalizuoja kiti norminiai aktai - įstatymai ar poįstatyminiai aktai, neprieštaraujantys Konstitucijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-146-635-09; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-07-150-04; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108).

31Šios bylos atveju, ginčo santykį aiškiai reglamentuoja tiek Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, kurio 3 str. 1 d. 1 p. nustato vieną iš pagrindinių triukšmo valdymo principų: joks asmuo neturi būti veikiamas tokio lygio triukšmo, dėl kurio kyla pavojus jo gyvybei ir sveikatai, tiek aukščiau minėti teisės aktai, nustatantys ginčų nagrinėjimo tvarką dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, tiek normatyviniai teisės aktai, nustatantys triukšmo valdymą, todėl, pareiškėjai teikdami skundą, negali tiesiogiai remtis Konstitucijos nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, jog skundas iš esmės yra grindžiamas tuo, kad įrengus triukšmo užtvaras, būtų pažeistos pareiškėjų konstitucinės teisės, atmetus šiuos argumentus, kitų motyvų nenurodyta.

32Sutinkamai su išdėstytu kitus proceso dalyvių argumentus teismas netiria, laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo išsprendimui. Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444-196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

33Apibendrinant darytina išvada, kad UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029 negali būti ginčo administraciniuose teismuose dalyku, todėl byla dalyje dėl pareiškėjų reikalavimo dėl ginčijamo rašto panaikinimo nutrauktina. Antras pareiškėjų reikalavimas yra išvestinis iš pirmojo, be to, pažymėtina, jog Kelių direkcija tiesiogiai nevykdo projektavimo darbų, todėl negali būti įpareigota iš projekto panaikinti projektinius sprendinius. Tuo tarpu, kaip jau buvo minėta, UAB „Kelprojektas“ nėra nei valstybinio administravimo subjektas, nei kitas įstatymo numatytas subjektas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus. Esant tokioms aplinkybėms administracinė byla nutrauktina visoje apimtyje.

34ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Pareiškėjo inicijuotas ginčas šioje byloje nėra priskirtas administracinių teismų kompetencijai, t. y. pareiškėjų suformuluoti reikalavimai negali būti skundo dalyku, o tai reiškia, kad ginčas nenagrinėtinas administraciniame teisme.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., kolegija

Nutarė

36Administracinę bylą pagal pareiškėjų T. N. ir UAB ( - ) skundą atsakovams Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, UAB “Kelprojektas”, trečiajam suinteresuotam asmeniui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

37Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Pareiškėjai T. N. ir UAB ( - ) skunde teismui prašo: 1) panaikinti... 5. Pareiškėjai skunde nurodė, jog Marijampolės savivaldybės interneto... 6. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 7. Atsakovas UAB „Kelprojektas“ atsiliepime į skundą prašė skundą... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į... 9. Byla nutrauktina.... 10. Pareiškėjai prašo: 1) panaikinti 2015-12-21 UAB „Kelprojektas“ raštą... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės interneto puslapyje... 12. 2015 m. gruodžio 3 d. pareiškėjas T. N. pateikė UAB „Kelprojektas“... 13. 2015 m. gruodžio 21 d. raštu, UAB „Kelprojektas“ informavo pareiškėjus,... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje... 15. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus... 16. Administracinių teismų praktikoje asmens suinteresuotumas suvokiamas kaip... 17. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 18. Nagrinėjamu atveju UAB „Kelprojektas“ vykdanti savo sutartinius... 19. Tai pat pažymėtina, kad Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos... 20. Aprašo 39 punkte nurodyta, kad visuomenės prašymu, atsakinga institucija,... 21. Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų visuomenė informuota... 22. Sutinkamai su Aprašo ir Tvarkos aprašo nuostatomis, pareiškėjai,... 23. Atsižvelgiant į išanalizuotą norminių teisės aktu reglamentavimą,... 24. Taigi, UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR15-08029... 25. Kelių direkcija, vadovaujantis Kelių įstatymo 5 str. 3 d. 1 p., atlieka... 26. Tokiu būdu, iš išdėstytų bylos aplinkybių matyti, kad pareiškėjai ne... 27. Pareiškėjai, motyvuodami Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau -... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucijoje įtvirtinta valstybės pareiga... 29. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos nuostatas, kuriose... 30. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų praktikoje laikoma, kad tiesiogiai... 31. Šios bylos atveju, ginčo santykį aiškiai reglamentuoja tiek Lietuvos... 32. Sutinkamai su išdėstytu kitus proceso dalyvių argumentus teismas netiria,... 33. Apibendrinant darytina išvada, kad UAB „Kelprojektas“ 2015 m. gruodžio 21... 34. ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Administracinę bylą pagal pareiškėjų T. N. ir UAB ( - ) skundą atsakovams... 37. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo atskiruoju skundu gali būti...