Byla Iv-2356-142/2012
Dėl sprendimų panaikinimo atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Margaritos Stambrauskaitės, Nijolės Sušinskienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos atstovams V. L., advokatui Vitalijui Vasilionokui, atsakovės atstovei Sandrai Junaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei J. O., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Vilniaus rajono žemdirbių asociacijos skundą dėl sprendimų panaikinimo atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

Nustatė

2Vilniaus rajono žemdirbių asociacija (toliau – pareiškėja, Asociacija) padavė teismui skundą (t. I, b. l. 22-26), kuriame prašo panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) 2012 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 3JA-169 „Dėl prašymo“, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA, Agentūra) 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. BRK-(3.35)-7675 „Dėl paramos skyrimo iš dalies“ ir 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. BRK-(3.82)-7863 „Dėl išmokėtos paramos grąžinimo“.

3Pareiškėja paaiškina, kad pripažįsta, jog 21 Lt paramos suma už projekto administravimo paslaugas iš tikrųjų viršyta įvykdyto administravimo paslaugų pirkimo vertė. Pareiškėja pripažįsta, kad vietoje planuotų 18 mokymų pagal 2009 m. birželio 22 d. paramos paraišką Nr. ( - ) faktiškai buvo pravesta 15 mokymų.

4Pareiškėja nesutinka su NMA 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimu, 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimu, o taip pat ir ŽŪM sprendimu, kuriais prašoma grąžinti 17 505,20 Lt paramos suma: 7 725,84 Lt permoka dėl mokymo paslaugų išlaidų ir 9 779,36 Lt dydžio permokėto avanso, susijusio su patalpų nuoma. Nurodo, kad pagal 2009 m. lapkričio 3 d. sutarties Nr. ( - ) punktą 4.1. NMA įsipareigojo Asociacijai išmokėti paramos lėšas, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto, kuriam teikiama parama, įgyvendinimu. Sutarties 4.2. punkte NMA įsipareigojo išmokėti paramos lėšas, kurios yra būtinos projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus. 4.6. punkte įsipareigojo išmokėti paramos lėšas, kurios yra patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus arba pagrįstos institucijos vadovo įsakymu patvirtintais paslaugų ir kitų išlaidų priskyrimo projekto vykdymui įkainiais. Savo įsipareigojimus pareiškėja įvykdė, dėl to NMA turėjo suteikti paramą. Agentūra 2011 m. lapkričio 7 d. sprendime nurodyta, kad Asociacija tariamai viršijo prekių, paslaugų ar darbų nustatytus didžiausius įkainius. Pareiškėja nesutinka. Remiasi metodika, patvirtinta žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330, priemonės įgyvendinimo taisyklėmis ir aiškina, kad didžiausias mokymo vykdymo arba mokymo paslaugos įkainis sudaro 20 Lt vienam asmeniui už 1 val. Išlaidų dydis neviršija nustatytų įkainių, todėl išlaidos privalo būti kompensuojamos. Nesutinka su ŽŪM 2012 m. sausio 19 d. sprendime esančiu teiginiu, kad NMA teisingai paskaičiavo, kad tinkamos finansuoti išlaidos už mokymo paslaugas sudaro tik 42 249,64 Lt sumą (54 268 Lt – 12 018,36 Lt). Nesutinka su šiuo sprendimu ir dėl kitų NMA apskaičiavimų. Paaiškina, kad Asociacija yra sudariusi dvi sutartis: 1) 2010 m. kovo 2 d. sutartį Nr. ( - ) su UAB „Mokeris“ ir 2) 2010 m. kovo 16 d. sutartį Nr. ( - ) su UAB „Delecto“. Pagal 2010 m. kovo 16 d. sutarties 4.1. punktą, už faktiškai suteiktas paslaugas apmokama pagal sutarties priedo Nr. 2 nurodytas kainas. Sutarties priede buvo aiškiai įtvirtinta, kad dalyvių skaičius gali kisti. Mokymo paslaugos faktiškai buvo suteiktos didesniam kiekiui klausytojų negu buvo numatyta. Asociacija 2011 m. birželio 1 d. pateikė NMA galutinę ataskaitą Nr. 36, kurioje buvo nurodyta, kad kursų numatytas valandų skaičius buvo 394 val., o dalyvių skaičius – 270, tačiau faktinis mokymo kursų valandų skaičius sudarė 358 val., o mokymuose iš viso faktiškai dalyvavo net 290 dalyvių. Todėl paaiškina, kad akivaizdu, kad faktiniai laiko, resursų ir dalyvių kiekiai padidėjo. Dėl paslaugos teikėjas paskaičiavo ir pareikalavo mokymo paslaugų faktinės sumos. Remiasi sutarties tarp pareiškėjos ir NMA 35.2 punktu, kuriame nustatyta, kad sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta, jeigu kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nukrypusi nuo sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 20 procentų. Šiuo atveju nukrypimai nesudarė daugiau kaip 20 procentų (programų ir kursų skaičius, valandų skaičius, dalyvių skaičius). Apie nukrypimus NMA buvo informuota 2011 m. birželio 15 d. raštu Nr. 38. Todėl nesutinka su atsakovės ir ŽŪM motyvais dėl nukrypimų. Asociacija teigia, kad NMA ir ŽŪM netinkamai paskaičiavo faktiškai patirtas išlaidas dėl nuomos. Pagal sutarties su UAB „Mokeris“ 2.2. punktą, sulygtas klausytojų skaičius sudarė 270. Pagal 2010 m. kovo 16 d. sutarties priedą Nr. 1, vienoje klausytojų grupėje numatytas klausytojų skaičius – 15. Pagal 2010 m. kovo 2 d. sutarties 4.1. punktą, patalpų, skirtų mokymams, nuomos kaina už 1 val. yra 127,20832 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad patalpos nuomos įkainis vienam klausytojui už 1 val. sudaro 8,48 Lt (127,20832 Lt : 15), faktinis vieno mokymo kursų dalyvių skaičius siekė iki 28 klausytojų. Todėl faktiškai padidėjus klausytojų skaičiui buvo mokama suma pagal faktiškai dalyvavusių dalyvių skaičių. Tai neprieštarauja ir 2010 m. kovo 2 d. sutarties 4.2 punktui, kuriame nustatyta, kad galutinė suteiktų paslaugų suma nustatoma pagal faktiškai išnuomotų patalpų valandų sumą. Dėl to savaime suprantama, kad klausytojų grupėms padidėjus nuo 15 iki 28 dalyvių, faktinės išlaidos pasikeitė – padidėjo. Tai patvirtina, kad NMA ir ŽŪM paskaičiavimai už faktiškai patirtas išlaidas dėl nuomos yra neteisingi, dėl to teigia, kad Asociacijai nekyla prievolė grąžinti 9 779,36 Lt paramos sumos.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai papildomai paaiškino, kad NMA turėjo pareigą papildomai ir laiku informuoti, kad pagal pareiškėjos teikiamus dokumentus nebus pilnai kompensuojama. Jie teikė mokėjimo prašymus (2), o NMA jiems aiškino, kad viskas gerai. Prašė skundą tenkinti.

6Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime (t. I, b. l. 106-109) su skundu nesutinka.

7Paaiškina apie faktines aplinkybes. Pareiškėja Agentūrai 2009 m. birželio 22 d. pateikė Paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ Nr. ( - ) (toliau – Paraiška), siekdama įgyvendinti projektą „Mokymai pagal sodininkystės ir daržininkystės programas“ (toliau – Projektas). NMA direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. BR1-704 buvo nuspręsta skirti pareiškėjai paramą. Tarp Agentūros ir pareiškėjos 2009 m. lapkričio 13 d. buvo sudaryta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ Paramos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Paramos sutartis).Pareiškėja Agentūrai 2009 m. lapkričio 16 d. pateikė avansinį mokėjimo prašymą (toliau – Avansinis mokėjimo prašymas). Pareiškėjai 2009 m. gruodžio 24 d. buvo išmokėta 66 080,00 Lt avanso suma. Pareiškėja Agentūrai 2011 m. gegužės 31 d. pateikė mokėjimo prašymą (toliau – Galutinis mokėjimo prašymas). Išnagrinėjus Galutinį mokėjimo prašymą, Agentūroje buvo priimtas sprendimas pareiškėjai suteikti 56 300,64 Lt paramos sumą vietoj prašytos 73 016,00 Lt paramos sumos. Minėtas sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-446 (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), bei Paramos sutarties nuostatomis. Pareiškėjai nebuvo suteikta: 1) 21,00 Lt paramos suma už Projekto administravimo paslaugas, nes šia suma buvo viršyta įvykdyto administravimo paslaugų pirkimo vertė ir 2010 m. kovo 16 d. sudarytoje sutartyje Nr. ( - ) numatyta paslaugų kaina. Pareiškėja minėtų aplinkybių neginčija ir šią sumą pripažįsta; 2) 12 018,36 Lt paramos suma už mokymo paslaugas. Teikdama Paraišką pareiškėja įsipareigojo Projekto įgyvendinimo laikotarpiu pravesti 18 mokymų, tačiau, vadovaujantis kartu su Galutiniu mokėjimo prašymu pateiktais mokymo kursus baigusių asmenų sąrašais, buvo nustatyta, kad pareiškėja pravedė 15 mokymų. Pareiškėja nepravedė trijų Paraiškoje ir 2010 m. kovo 16 d. sutartyje Nr. ( - ) (toliau – Mokymo paslaugų sutartis) numatytų mokymų: 1) „Dirvožemio agrocheminiai tyrimai ir žemės ūkio augalų tręšimas ūkyje“ (32 val.) už 6 211,52 Lt sumą; 2, 3) „Ankstyvųjų bulvių veislės ir jų auginimo technologijos“ (dveji mokymai po 22 val.) už 8 540,84 Lt sumą. Mokymo paslaugų sutarties 2 priede buvo nustatyta atskirų mokymų trukmė valandomis, grupių skaičius ir kaina už kiekvienus mokymus. Vadovaujantis Mokymo paslaugų sutarties 2 priede numatytomis atskirų mokymų kainomis, per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį už visus faktiškai pravestus mokymus (t. y. už 15 mokymų) pareiškėjai buvo paskaičiuota 69 104,64 Lt paramos suma. Pagal 2010 m. kovo 23 d. pareiškėjos Agentūrai pateiktą mokėjimo prašymą (toliau – Antras mokėjimo prašymas), pareiškėjai už mokymo paslaugas buvo išmokėta 23 355,00 Lt paramos suma, o pagal 2011 m. sausio 31 d. pareiškėjos Agentūrai pateiktą mokėjimo prašymą (toliau – Trečias mokėjimo prašymas), pareiškėjai už mokymo paslaugas buvo išmokėta 3 500,00 Lt paramos suma. Galutiniame mokėjimo prašyme pareiškėja deklaravo 54 268,00 Lt išlaidų už mokymo paslaugas. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 3 punktu, 182 punktu ir Paramos sutarties 4.5 punktu, 5.2 punktu, 12 018,36 Lt mokymo paslaugų išlaidų buvo pripažintos netinkamomis finansuoti paramos lėšomis, nes buvo viršyta pagal Mokymo paslaugų sutarties 2 priede numatytas atskirų mokymų kainas paskaičiuota paramos suma už 15 faktiškai pravestų mokymų (t. y. viršyta 69 104,64 Lt suma). Pareiškėjai taip pat nebuvo suteikta kompensacija už 4 676,00 Lt išlaidų sumą už patalpų nuomos su demonstracine įranga paslaugas. Vertinant Galutinį mokėjimo prašymą taip pat buvo nustatyta, kad pagal Trečiąjį mokėjimo prašymą pareiškėjai buvo permokėta 7 725,84 Lt išlaidų už patalpų nuomos su demonstracine įranga paslaugas. Teikdama Paraišką pareiškėja įsipareigojo pravesti 432 val. mokymų. Atitinkamai pagal mokymų valandų skaičių ir 2010 m. kovo 2 d. sutartyje Nr. ( - ) (toliau – Patalpų nuomos sutartis) nustatytus įkainius skaičiuojama parama patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugoms. Paraiškoje taip pat buvo numatyta, kiek valandų truks kiekvieni mokymai. Peržiūrėjus kartu su Galutiniu mokėjimo prašymu pateiktus mokymo kursus baigusių asmenų sąrašus, buvo nustatyta, kad faktiškai buvo pravesta 358 val. mokymų. Peržiūrėjus mokymo kursus „Daržovių auginimas pavasariniuose šiltnamiuose“ baigusių asmenų sąrašą, nustatyta, kad šių mokymų kursų trukmė buvo prailginta 2 val., t. y. vietoj Paraiškoje bei Mokymo paslaugų sutarties 2 priede numatytų 34 val. mokymai faktiškai vyko 36 val. Kadangi kursų trukmės pakeitimas nebuvo derintas su Agentūra ir nebuvo gautas Agentūros pritarimas dėl mokymo kursų trukmės pakeitimų, už dvi papildomas mokymų valandas pareiškėjai parama nebuvo skirta. Dėl kursų trukmės pakeitimo Paramos sutartis neturėjo būti keičiama, tačiau, vadovaujantis Administravimo taisyklių 182 punktu, apie kursų trukmės pakeitimą pareiškėja privalėjo raštu informuoti Agentūrą. Nors pareiškėja faktiškai pravedė 358 val. mokymų, tačiau, dėl minėtų aplinkybių ir vadovaujantis Administravimo taisyklių 3 punktu, 182 punktu ir Paramos sutarties 4.5 bei 5.2 punktu, tinkamomis finansuoti paramos lėšomis pripažintos išlaidos už 356 val. patalpų nuomos su demonstracine įranga paslaugų. Vadovaujantis Patalpų nuomos sutartyje numatytais įkainiais, pareiškėjai už Projekto įgyvendinimo laikotarpiu pravestų 356 val. mokymų patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas paskaičiuota 45 286,16 Lt paramos suma. Pagal Antrą mokėjimo prašymą už patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas pareiškėjai buvo išmokėta 28 845,00 Lt paramos suma, pagal Trečią mokėjimo prašymą už patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas pareiškėjai buvo išmokėta 24 167,00 Lt paramos suma. Iš viso Pareiškėjai buvo išmokėta 53 012,12 Lt, t. y. 7 725,84 Lt daugiau nei paskaičiuota tinkama finansuoti paramos lėšomis. Kadangi pareiškėjai pagal Trečią mokėjimo prašymą už patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas buvo išmokėta 7 725,84 Lt daugiau nei nustatyta, pareiškėja permokėtą 7 725,84 Lt paramos sumą turi grąžinti Agentūrai. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai jau pagal Trečią mokėjimo prašymą buvo išmokėta visa pagal Patalpų nuomos sutartyje nustatytus įkainius ir faktiškai pravestų mokymų valandų skaičių Projektui paskaičiuota parama už patalpų su demonstracine įranga nuomos paslaugas, Galutiniame mokėjimo prašyme deklaruotos 4 676,00 Lt išlaidos už patalpų nuomos su demonstracine įranga paslaugas buvo pripažintos netinkamomis finansuoti paramos lėšomis. Bendra netinkamų už patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas išlaidų suma pagal Trečią ir Galutinį mokėjimo prašymus yra 12 401,84 Lt. Kodėl ir kokios išlaidos Galutinio mokėjimo prašymo vertinimo metu buvo pripažintos netinkamomis finansuoti paramos lėšomis, pareiškėja buvo informuota 2011 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. BRK-(3.35)-7675 „Dėl paramos skyrimo iš dalies“. Pareiškėjai 2009 m. gruodžio 24 d. buvo išmokėta 66 080,00 Lt avanso suma. Kadangi įvertinus Galutinį mokėjimo prašymą buvo nustatyta, kad kompensuojama paramos suma yra lygi 56 300, 64 Lt, pareiškėjai išmokėta avansu paramos suma yra 9 779, 36 Lt didesnė, nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis. Be to, pareiškėjai pagal Trečiąjį mokėjimo prašymą buvo klaidingai paskaičiuota ir išmokėta 7 725,84 Lt paramos suma. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 128 punktu, Įgyvendinimo taisyklių 84.7 punktu ir Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondo priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137, 7.1.3 punktu, Agentūroje buvo priimtas sprendimas susigrąžinti 17 505,20 Lt permokėtą paramos sumą. Apie priimtą sprendimą pareiškėja buvo informuota Agentūros 2011 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. BRK-(3.82)-7863 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“.

8Agentūra nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad ji iki galo įvykdė savo įsipareigojimus. Teikdama Paraišką pareiškėja įsipareigojo pravesti 18 mokymų kursų, iš viso trunkančių 432 val., tačiau faktiškai pravedė 15 mokymų kursų, trunkančių 358 val. (tinkamomis finansuoti paramos lėšomis pripažintos 356 val.). Kadangi pareiškėja nepravedė visų mokymų, kuriuos įsipareigojo pravesti teikdama Paraišką, tai vertinama kaip nukrypimai nuo Projekto, kurie, vadovaujantis Administravimo taisyklių 182 punktu bei Paramos sutarties 5.2 punktu, yra neleidžiami, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra suderinami su Agentūra. NMA 2011 m. lapkričio 7 d. sprendime neteigė, kad pareiškėja viršijo Metodikoje nustatytus įkainius. 12 018,36 Lt Galutiniame mokėjimo prašyme deklaruotų išlaidų už mokymo paslaugas buvo pripažintos netinkamomis finansuoti paramos lėšomis ne dėl to, kad būtų viršyti Metodikoje nustatyti didžiausi įkainiai, o dėl to, kad šia suma buvo viršyta pagal Mokymo paslaugų sutarties 2 priede nustatytus įkainius už faktiškai pravestus mokymus paskaičiuota paramos suma. Pagal Mokymo paslaugų sutarties 2 priede nustatytus įkainius paskaičiuota paramos suma už 15 faktiškai pravestų mokymų yra 69 104,64 Lt, o pareiškėja visuose mokėjimo prašymuose bendrai iš viso deklaravo 81 123,00 Lt išlaidų už mokymo paslaugas. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 3 punktu, 12 018,36 Lt deklaruotų mokymo paslaugų išlaidų yra netinkamos finansuoti paramos lėšomis. Atsakovė, vertindama mokėjimo prašymą ir skaičiuodama paramos sumą, turi užtikrinti, kad nebūtų viršyti Metodikoje numatyti įkainiai, o ne pagal minėtus įkainius apskaičiuoti paramos dydį. Paramos dydis nagrinėjamu atveju buvo skaičiuojamas pagal Mokymo paslaugų sutarties 2 priede nustatytus įkainius už faktiškai pravestus mokymus. Nors Mokymo paslaugų sutarties 1 priede yra numatyta, kad mokymų dalyvių skaičius gali kisti, tačiau Mokymo paslaugų sutartyje niekur nėra nurodyta, kad mokymo paslaugų kainos yra susietos būtent su mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičiumi. Priešingai, Mokymo paslaugų sutarties 2 priede yra nurodytos fiksuotos atskirų mokymų kainos, prie kiekvienų atskirų mokymų nurodant ne konkretų, bet preliminarų dalyvių skaičių. Be to, Mokymo paslaugų sutarties 2.6 punkte numatyta, kad vykdytojas įsipareigoja Mokymo paslaugų sutarties galiojimo metu nekeisti paslaugų kainų, nustatytų šia sutartimi, t. y. nekeisti Mokymo paslaugų sutarties 2 priede nurodytų atskirų mokymų kainų. Teikdama Paraišką, pareiškėja įsipareigojo mokymus pravesti 270 asmenų. Net jeigu būtų pripažinta, kad mokymuose dalyvavus 290 asmenų galėjo išaugti mokymo paslaugų išlaidos, jos, vadovaujantis Administravimo taisyklių 3 ir 82 punktais bei Paramos sutarties 4.5 ir 5.2 punktais, negalėtų būti kompensuojamos, nes pareiškėja nukrypo nuo Paraiškoje numatytos sąlygos mokymus pravesti būtent 270 asmenų, todėl minėtos išlaidos (t. y. viršijančios mokymo paslaugų išlaidas 270 asmenų) yra netinkamos finansuoti paramos lėšomis. Paramos sutarties 35.2 punkte numatytas tik vienas iš pagrindų, kada minėta sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta, o ne pateikta nukrypimo nuo Projekto sąvoka apskritai (t. y. nukrypimu nuo planuoto Projekto įgyvendinimo laikomi ne tik tie atvejai, kai kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nukrypusi nuo Paramos sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 20 procentų, bet galimi ir kiti atvejai). Kadangi nagrinėjamu atveju nei vienos projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nebuvo nukrypusi nuo Sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 20 procentų, šiuo pagrindu Sutartis keičiama nebuvo, tačiau tai nereiškia, kad pareiškėjai neatsirado pareiga informuoti Agentūrą apie numatomus pakeitimus. Pagal Administravimo taisyklių 182 punktą ir Paramos sutarties 5.2 punktą, pareiškėja turėjo su Agentūra suderinti bet kokius numatomus nukrypimus nuo planuoto Projekto įgyvendinimo. Agentūra yra gavusi pareiškėjos 2011 m. birželio 15 d. raštą Nr. 38, tačiau pareiškėja apie nukrypimus nuo planuoto Projekto įgyvendinimo Agentūrą informavo jau po fakto, t. y. jau pasibaigus mokymams. Remiantis su Galutiniu mokėjimo prašymu pateiktais mokymo kursus baigusių asmenų sąrašais, paskutiniai mokymai vyko 2010 m. gruodžio 16 d. Pagal Administravimo taisyklių 182 punktą, Paramos gavėjas privalo raštu informuoti Agentūrą apie visus numatomus, o ne jau įvykdytus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, t. y. bet kokie nukrypimai nuo planuoto Projekto įgyvendinimo turėjo būti iš pradžių suderinti su Agentūra. Patalpų nuomos sutarties 4.1 punkte yra numatyta fiksuota mokymams skirtų patalpų nuomos kaina – 127,20832 Lt už 1 val. Patalpų nuomos sutarties 2.9 punkte numatyta, kad vykdytojas įsipareigoja sutarties galiojimo metu nekeisti šia sutartimi nustatytų paslaugų kainų. Patalpų nuomos sutarties 4.2 punkte nustatyta, kad galutinė suteiktų paslaugų suma nustatoma pagal faktiškai išnuomotų patalpų valandų sumą. Taigi pagal Patalpų nuomos sutartį bendra patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugų kaina siejama ne su mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičiumi, bet su faktiškai išnuomotų patalpų valandų skaičiumi. Patalpų nuomos sutartyje nėra nuostatų, numatančių, kad patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugų kaina priklauso nuo žmonių skaičiaus. Kadangi Agentūra nustatė, kad pareiškėja pravedė 356 val. mokymų, kompensuotina paramos suma už patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas buvo paskaičiuota už 356 valandų pagal Patalpų nuomos sutarties 4.1 punkte numatytą valandinį įkainį. Be to, didesnis klausytojų skaičius nebuvo suderintas su Agentūra, todėl bet kokiu atveju, vadovaujantis Administravimo taisyklių 3 ir 182 punktais, bei Paramos sutarties 4.5 ir 5.2 punktais, išlaidos, viršijančios už 356 valandų paskaičiuotą paramos sumą už patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas, yra netinkamos finansuoti paramos lėšomis.

9Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti.

10Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime (t. I, b. l. 42-45) su skundu nesutinka.

11Paaiškina, kad teikdama Paraišką pareiškėja įsipareigojo projekto įgyvendinimo laikotarpiu pravesti 18 mokymų, tačiau, vadovaujantis kartu su galutiniu mokėjimo prašymu pateiktais mokymo kursus baigusių asmenų sąrašais, nustatyta, kad faktiškai buvo pravesta 15 mokymų. Nepravesti trys Paraiškoje ir Mokymo paslaugų sutartyje numatyti mokymai, t. y. „Dirvožemio agrocheminiai tyrimai ir žemės ūkio augalų tręšimas ūkyje“ (32 val.) už 6 211,52 Lt kainą ir „Ankstyvųjų bulvių veislės ir jų auginimo technologijos“ (dveji mokymai po 22 val.) už 8 540,84 Lt kainą. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 30 punktą, pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis arba, kai jos netaikomos, Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150. Jei prekės, paslaugos ar darbai kainuos daugiau negu Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-330 (toliau – Didžiausiųjų įkainių metodika), nustatyti didžiausieji įkainiai, ta išlaidų dalis, kuri viršys didžiausiuosius įkainius, nebus kompensuojama. Atsižvelgdama į tai, jog pareiškėja yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Agentūra, skaičiuodama paramos dydį už mokymo paslaugas, vadovavosi Mokymo paslaugų sutarties 2 priede nurodytomis mokymo kursų kainomis. Agentūra, vertindama mokėjimo prašymą ir skaičiuodama paramos sumą, turi užtikrinti, kad paskaičiuota paramos suma neviršytų Didžiausiųjų įkainių metodikoje numatytų išlaidų dydžių. Didžiausiųjų įkainių metodikos 3 priede pateiktoje lentelėje numatyta, kad mokymo vykdymo arba mokymo paslaugos teikimo įkainis negali viršyti 20 litų asmeniui už valandą. Pareiškėjos atveju šis įkainis, atsižvelgiant į pagal faktišką pravestų mokymų skaičių, mokymuose dalyvavusių asmenų skaičių ir pagal Mokymo paslaugų sutartį paskaičiuotą paramos sumą, nebuvo viršytas. Mokymo paslaugų sutarties 2 priede numatyta atskirų kursų trukmė valandomis, grupių skaičius ir kaina už kiekvienus kursus vienai grupei, todėl manytina, kad kursų kaina nesikeičia priklausomai nuo dalyvių skaičiaus grupėje (Mokymo paslaugų sutarties 1 priede nurodyta, kad dalyvių skaičius gali kisti). Atsižvelgiant į tai, kad visi mokymo kursus baigusių asmenų sąrašai buvo pateikti su galutiniu mokėjimo prašymu, vadovaujantis Mokymo paslaugų sutarties 2 priede numatytomis atskirų mokymų kursų kainomis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį už visus faktiškai pravestus mokymus pareiškėjai buvo paskaičiuota 69 104,64 Lt paramos suma. Pagal Antrą mokėjimo prašymą už mokymo paslaugas pareiškėjai buvo išmokėta 23 355,00 Lt paramos suma, pagal Trečią mokėjimo prašymą už mokymo paslaugas buvo išmokėta 3 500,00 Lt paramos suma. Galutiniame mokėjimo prašyme pareiškėja deklaravo 54 268,00 Lt išlaidų už mokymo paslaugas, tačiau 12 018,36 Lt šių išlaidų buvo pripažintos netinkamos finansuoti paramos lėšomis, nes šia suma buvo viršyta pagal Mokymo paslaugų teikimo sutarties 2 priedą numatytas kursų kainas paskaičiuota paramos suma. Pagal galutinį mokėjimo prašymą Agentūra paskaičiavo pareiškėjai 42 249,64 Lt (54 268,00 Lt - 12 018,36 Lt) tinkamų finansuoti išlaidų už mokymo paslaugas. Teikdama Paraišką pareiškėja įsipareigojo pravesti 432 val. mokymų, todėl atitinkamai pagal valandų skaičių buvo paskaičiuota parama patalpų nuomai su demonstracine technika. Paraiškoje taip pat buvo numatyta, kiek valandų truks kiekvieni mokymai. Pateikus galutinį mokėjimo prašymą, Agentūra peržiūrėjo projekto įgyvendinimo laikotarpiu mokymo kursus baigusių asmenų sąrašus ir nustatė, kad pravesta 358 val. mokymų. Peržiūrėjus mokymo kursus „Daržovių auginimas pavasariniuose šiltnamiuose“ baigusių asmenų sąrašą nustatyta, kad šių mokymų trukmė buvo prailginta 2 val., t. y. vietoj 34 val. mokymai vyko 36 val. Administravimo taisyklių 182 punktas nustato, kad jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, keičiantys projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Paramos gavėjas privalo raštu informuoti Agentūrą apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu. Taigi, dėl kursų trukmės pakeitimo paramos sutartis neturėjo būti keičiama, tačiau apie kursų trukmės pakeitimą pareiškėja privalėjo raštu informuoti Agentūrą. Pareiškėja nesuderino su Agentūra kursų trukmės pakeitimo, todėl už dvi papildomas mokymų valandas parama nebuvo skirta. Patalpų nuomos sutarties 4.1 punkte nurodyta patalpų, skirtų mokymams, nuomos kaina už 1 val. – 127,20832 Lt, o 4.2 punkte nurodyta, kad galutinė suteiktų paslaugų suma nustatoma pagal faktiškai išnuomotų patalpų valandų sumą. Atsižvelgiant į tai, už projekto įgyvendinimo laikotarpiu pravestų 356 val. kursų patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas Agentūra paskaičiavo 45 286,16 Lt paramos sumą. Pagal Antrą mokėjimo prašymą už patalpų nuomos su demonstracine technika paslaugas pareiškėjai buvo išmokėta 28 845,00 Lt paramos suma, pagal Trečią mokėjimo prašymą išmokėta 24 167,00 Lt paramos suma. Iš viso pareiškėjai buvo išmokėta 53 012,12 Lt, t. y. 7 725,84 Lt daugiau, nei paskaičiuota tinkamų apmokėti išlaidų suma. Iš mokėjimo prašymų vertinimo dokumentų aišku, jog pareiškėjai jau pagal Trečią mokėjimo prašymą buvo išmokėta visa pagal Patalpų nuomos sutartį ir faktiškai pravestų mokymų valandų skaičių projektui paskaičiuota parama už patalpų su demonstracine įranga nuomą, todėl galutiniame mokėjimo prašyme deklaruotos 4 676,00 Lt išlaidos už patalpų nuomą su demonstracine įranga buvo pripažintos netinkamomis finansuoti paramos lėšomis. Pareiškėja neginčija fakto, kad 21 Lt viršyta projekto administravimo paslaugų pirkimo vertė bei 2010 m. kovo 16 d. sudarytoje sutartyje Nr. ( - ) numatyta paslaugų kaina ir sutinka, kad ši suma nebus kompensuota. Dėl išmokėto avanso paaiškina, kad 2009 m. lapkričio 16 d. pareiškėja Agentūrai pateikė avansinį mokėjimo prašymą, pagal kurį 2009 m. gruodžio 24 d. buvo išmokėta 66 080,00 Lt avanso suma. Teikdama galutinį mokėjimo prašymą, pareiškėja turėjo pagrįsti išmokėto avanso panaudojimą. Agentūra, įvertinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustatė, kad tinkama finansuoti yra 56 300,64 Lt suma (42 249,64 Lt mokymo paslaugų išlaidos + 190 Lt viešinimas + 13 861,00 projekto administravimo išlaidos), t. y. 9 779,36 Lt mažiau, negu išmokėta avanso. Pažymi, jog bendra grąžintina avanso ir paramos suma – 17 505,20 Lt (7 725,84 Lt+9 779,36 Lt). Agentūros 2011 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. BRK-(3.35)-7675 ir 2011 m. lapkričio 11 d. rašte Nr. BRK-(3.82)7863 nurodyti sprendimai yra motyvuoti ir pagrįsti, todėl prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Teismo posėdyje ministerijos atstovė palaikė visus atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti.

13Skundas atmetamas.

14Ginčas yra dėl pareiškėjai Vilniaus rajono žemdirbių asociacijai skirtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ administravimo.

15Pareiškėja Agentūrai 2009 m. birželio 22 d. pateikė paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ Nr. ( - ), siekdama įgyvendinti projektą „Mokymai pagal sodininkystės ir daržininkystės programas“ (t. I, b. l. 167-172).

16Paraiška buvo vertinama, rezultatai pateikti Agentūros 2009 m. rugsėjo 2 d. vertinimo ataskaitoje Nr. 1PM-2/005 (t. I, b. l. 157-162). Vertinimo metu nustatyta galutinė paramos suma 166 763,00 Lt (paraiškoje prašyta 172 031,00 Lt paramos suma). Vertinant aprašytas projektas, pateikiami rodikliai: apmokyta bus 270 asmenų pagal 16 mokymo programų (jos išvardinamos), bendras mokymo kursų valandų skaičius 432. Atsižvelgiant į šiuos rodiklius apskaičiuotos ir projekto vykdymo išlaidos. Šios išlaidos buvo sumažintos (lyginant su paraiškoje nurodytomis) vadovaujantis žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 patvirtinta metodika.

17Atsižvelgiant į paraiškos vertinimo rezultatus, NMA direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. BR1-704 „Dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ buvo nuspręsta skirti pareiškėjai paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ (įsakymo 1.5 p., pareiškėjai skirta paramos suma 166 763,00 Lt (t. I, b. l. 163-164).

18Tarp Agentūros ir pareiškėjos 2009 m. lapkričio 13 d. buvo sudaryta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ paramos sutartis Nr. ( - ) (t. I, b. l. 138-140, 141-156, t. III, b. l. 135-150).

19Šio ginčo aspektu vertindamas Paramos sutartį teismas konstatuoja, kad: 2 punkte nustatyta, kad sutartyje bei teisės aktuose ir minėtame NMA direktoriaus įsakyme numatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojama iki 166 763,00 Lt; 4.3. punkte nustatyta, kad kompensuojamos tik tos investicijos (sąnaudos, išlaidos), kurios yra laikomos tinkamomis finansuoti vadovaujantis priemonės įgyvendinimo taisyklėmis ir numatytos paraiškoje gauti finansinę paramą; 5.2. punkte ir 5.5. punkte nustatyta, kad parama suteikiama paramos gavėjui tik tuo atveju, jeigu paramos gavėjas projektą vykdys be nukrypimų ir įvykdys kitus įsipareigojimus pagal sutartį bei tokios sutarties sudarymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; 10 punkte nustatyta, kad jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti kompensuojamos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka mokymo paslaugų pirkimo išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai Agentūra informuoja paramos gavėją; 12. punkte nustatyta, kad galutinė paramos dalis gavėjui išmokama tik po to, kai paramos gavėjas yra padaręs visas su projektu susijusias išlaidas ir pateikęs paskutinį mokėjimo prašymą; 17.1. punkte nustatyta, kad paramos gavėjas privalo, siekdamas numatytų projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta paraiškoje; 17.6. punkte nustatyta pareiškėjo pareiga paštu arba faksu pranešti Kaimo vystymo programų skyriui (KVPS) apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, nurodyta, kad jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, projekto investicijas, paramos dalių išdėstymą ir jų dydį, mokėjimo prašymų pateikimo tvarką, pakeitimai, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, paramos gavėjui neleidžiami; 17.23. punkte nustatyta paramos gavėjo pareiga tuo atveju, kai jis laiku negalėjo suderinti projekto pakeitimų dėl objektyvių priežasčių, suderinti su Agentūra tokį pakeitimą; 33 punkte nustatyta, kad jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, investicijas, paramos dalių išdėstymą bei dydį, kiti projekto pakeitimai, paramos gavėjui neleidžiami; sutarties pakeitimo sąlygos numatytos 35-38 punktuose. Atsižvelgdamas į pareiškėjos skunde dėstomus argumentus, teismas daro išvadą, kad tik šiuose punktuose yra nustatyta, kad sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta, jeigu kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nukrypusi nuo sutartyje planuotos daugiau kaip 20 procentų ar planuoti projekto rodikliai gali sumažėti daugiau kaip 20 procentų. Atsižvelgiant į nurodytas Paramos sutarties nuostatas, daroma išvada, kad pareiškėja neteisingai aiškina teismui (ir aiškino skunde ŽŪM), kad ji nenukrypo nuo projekto rodiklių ir išlaidų daugiau kaip 20 procentų, todėl neprivalėjo projekto (ir tuo pačiu paraiškos) rodiklių pakeitimų derinti su Agentūra. Paramos sutartyje, kaip jau nurodyta, šie dalykai yra atskiriami: visiems projekto pakeitimams, nukrypimams nuo projekto ir paraiškos, būtina gauti iš anksto Agentūros sutikimą, arba derinti tuos pakeitimus vėliau, bet tuomet būtina nurodyti objektyvias priežastis, kodėl pakeitimai nesuderinti iš anksto, o sutartis turi būti keičiama tik tada, kai rodikliai viršija (lyginant su projektu) 20 procentų, t. y. tada reikia ne tik išankstinio pranešimo NMA, bet ir sutikimo keisti sutartį.

20Paramos paraiškoje (t. I, b. l. 167-172) yra pateikiamas projekto aprašymas, nurodyta, kad bus apmokyta 270 asmenų pagal 16 mokymo programų, bendras mokymo kursų valandų skaičius 394 (taip nurodyta), tačiau suskaičiavus valandas pagal su paraiška pateiktą pavyzdinę mokymosi poreikio suvestinę (t. I, b. l. 169) matyti, kad numatomas valandų skaičius buvo nurodytas 432 val. Nurodyti kursų pavadinimai ir jų trukmė.

21Atsižvelgiant į minėtas Paramos sutarties sąlygas bei į pareiškėjos pateiktą paraišką, kurioje aprašytas projektas, daroma išvada, kad visi pakeitimai turėjo būti iš anksto suderinti su Agentūra raštiškai – taip pat mokymo kursų sumažinimas, valandų sumažinimas, klausytojų skaičiaus padidinimas, nurodant, kad dėl to keisis ir kaina. Pareiškėja nevykdė šių reikalavimų, nes apie pakeitimus pranešė tik 2011 m. birželio 15 d. raštu Nr. 38 (t. I, b. l. 122), kai projekto įgyvendinimas jau buvo pasibaigęs. Pareiškėja nurodo būtent šį raštą ir neteikia duomenų, kad kitais raštais būtų suderinusi pakeitimus, nors neneigia, kad pakeitimai buvo padaryti. Šiame rašte pareiškėja nurodė NMA, kad neapmokė dviejų grupių programa „Ankstyvųjų bulvių veislės ir jų auginimo technologijos“ ir neįvykdė mokymų programos „Dirvožemio agrocheminiai tyrimai ir žemės ūkio augalų tręšimas ūkyje“, nurodė priežastis: pagal pirmą programą susirinko daugiau klausytojų nei buvo planuota, o į antrą nesusirinko klausytojai. Taip pat šiuo raštu pareiškėja pranešė Agentūrai, kad viso mokymuose vietoje 270 klausytojų apmokyti 289 klausytojai, kas sąlygojo didesnį pasiektą rodiklį nei numatyta paraiškoje. Tame rašte pareiškėja dar paaiškino, kad, vadovaujantis Paramos sutartimi ir priemonės programa, iki 20 procentų nuokrypis nuo planuotų rodiklių leidžiamas nesuderinus su NMA. Kaip minėta, pagal Paramos sutarties sąlygas šis pareiškėjos aiškinimas neatitinka nei Paramos sutarties, nei teisės aktų, reglamentuojančių tokios paramos teikimą, reikalavimų.

22Dėl Paramos sutarties vykdymo.

23Ginčui taikytini teisės aktai: Administravimo taisyklės, Įgyvendinimo taisyklės, Didžiausiųjų įkainių metodika, Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondo priemones, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137.

24Pareiškėja skundžia NMA sprendimus, kuriais pareiškėjai vietoje prašytos (teikiant mokėjimo prašymus) 73 016,00 Lt paramos skirta 56 300,64 Lt paramos suma.

25NMA 2011 m. lapkričio 7 d. sprendime Nr. BRK-(3.35)-7675 „Dėl paramos skyrimo iš dalies“ (t. I, b. l. 113-114) nurodyta skiriama paramos suma – 56 300,64 Lt.

26Sprendime išvardinama nesuteikiama paramos suma (dalies NMA sprendime nurodytos neskiriamos sumos pareiškėja neginčija, todėl dėl jos nepasisakoma). Nurodoma, kad neskiriama 12 018,36 Lt paramos suma už mokymo paslaugas, nes teikdama paraišką pareiškėja įsipareigojo projekto įgyvendinimo laikotarpiu pravesti 18 mokymų, o pagal Galutinį mokėjimo prašymą bei jo priedus nustatyta, kad iš tikrųjų pravesta 15 mokymų (pagal 2010 m. kovo 16 d. mokymo paslaugų sutartį Nr. ( - )). Nurodyta, kokie trys mokymai nebuvo pravesti. Pareiškėja šio fakto neginčija. Sprendime nurodomi pareiškėjos mokėjimų prašymai, nurodomos pervestos lėšos pagal mokymo paslaugų sutartį. Nurodoma, kad pagal Galutinį mokėjimo prašymą paskaičiuota paramos suma už mokymo paslaugas yra 42 249,64 Lt, o pareiškėja deklaravo 54 268,00 Lt išlaidų, nurodė, kad 12 018,36 Lt išlaidų yra netinkamos finansuoti, nes yra viršyta pagal Mokymo paslaugų sutartį numatytas kainas paskaičiuota paramos suma. Po to nurodomos aplinkybės pagal kitą sutartį (Patalpų nuomos sutartį), kad pareiškėja teikdama paraišką įsipareigojo pravesti 432 val. mokymų, atitinkamai pagal tai buvo paskaičiuota parama patalpų nuomai. Nurodoma, kad pagal su Galutiniu mokėjimo prašymu pateiktus dokumentus pravesta 358 val. mokymų, be to, pagal Patalpų nuomos sutarties 1 priede esančią specifikaciją, faktiškai pravestų mokymų trukmė turėjo būti 356 val. Taip pat sprendime nurodyta, kad vienų mokymų trukmė prailginta nuo 34 val. iki 36 val., o tai nebuvo suderinta su NMA, nebuvo gautas NMA pritarimas. Dėl to už 2 val. parama taip pat neskirta ir nustatyta paramos suma už 356 val., tačiau vadovaujantis Patalpų nuomos sutartyje numatytais įkainiais – paskaičiuota 45 289,16 Lt suma. Nurodyta, kad pagal Antrą mokėjimo prašymą pareiškėjai išmokėta 28 845,00 Lt paramos suma, pagal Trečią mokėjimo prašymą išmokėta 24 167,00 Lt suma, iš viso 53 012,12 Lt, taigi permokėta 7 725,84 Lt suma (realiai turėjo būti nurodyta 7 725,96 Lt suma). Nurodoma, kad šią permoką pareiškėja privalo grąžinti. Todėl šiuo sprendimu atsisakoma tenkinti mokėjimo prašymą ir finansuoti Galutiniame prašyme nurodomą 4 676,00 Lt sumą, nes visa suma jau buvo perviršyta pagal Trečią mokėjimo prašymą skiriant pareiškėjai lėšų daugiau, nei priklauso.

27Dėl šių sprendime išdėstytų faktų (kursų trukmės, nepravestų mokymų pavadinimų, taip pat sumų, kurios buvo pravestos pareiškėjai pagal mokėjimo prašymus) ginčo nėra. Pareiškėja taip pat nenurodo kokių nors techninių klaidų skaičiavimuose, todėl klausimas, ar teisingai atlikti skaičiavimai, netiriamas. Ginčas yra dėl to, kad NMA skirtingai nei pareiškėja (tai nurodyta skunde teismui) apskaičiuoja įvykdytų mokymų kainą. NMA sprendime nurodyta, kad atsakovė vadovaujasi Patalpų nuomos sutartyje numatytais įkainiais ir apskaičiuoja kainą už 356 val. mokymų, t. y. tik šis mokymo valandų skaičius atitiko Paraiškoje nurodytam ir tinkamam kompensuoti. Pagal patalpų nuomos su demonstracine technika sutarties (2010 m. kovo 2 d. sutartis su UAB „Mokeris“) įkainius NMA pagal sutarties sąlygas nustato 45 286,16 Lt nuomos kainą, už kurią skiria paramą. Pareiškėja gi patalpų nuomos kainą, nurodytą minėtoje sutartyje, padidina ir aiškina, kad kursus lankė daugiau klausytojų, atitinkamai nuoma kainavo brangiau. Dėl 2 val. mokymų viršijimo taip pat nesutinka, nes toks nukrypimas neviršijo 20 proc., dėl to jo derinti su Agentūra nereikėjo. Ginčas ir yra dėl to, ar pagrįstai NMA sumažino kompensuojamą patalpų nuomos kainą, atsižvelgdama tik į valandų skaičių ir nepravestus mokymus (tris – 32 val. ir du po 22 val.), į tai, kad Patalpų nuomos sutartyje nebuvo pasakyta, kad kaina gali pasikeisti dėl klausytojų skaičiaus.

28Pareiškėja mokymus vykdė, pirkdama paslaugas iš UAB „Delecto“, su kuria sudaryta 2010 m. kovo 16 d. sutartis Nr. ( - ) dėl mokymo paslaugų (t. I, b. l. 127-129), ir iš UAB „Mokeris“, su kuria sudaryta 2010 m. kovo 2 d. sutartis Nr. ( - ) dėl patalpų su demonstracine technika nuomos (t. I, b. l. 132-135). Šios dvi sutartys ir nurodomos 2011 m. lapkričio 7 d. sprendime – pagal pirmąją nepravesti 3 mokymai (numatyta 18, įvyko 15), pagal antrąją – turėjo būti 432 val. mokymų (ir paraiškoje tai nurodyta), buvo faktiškai 356 val., dar mokymo kursai „Daržovių auginimas šiltnamiuose“ buvo 2 val. prailginti nesuderinus su Agentūra.

29Daroma išvada, kad NMA pagrįstai nurodytų paslaugų kainas skaičiavo pagal minėtų sutarčių sąlygas.

30Sutartis su UAB „Delecto“ numatė: 2.6. punktas – vykdytojas (paslaugos teikėjas) įsipareigojo sutarties galiojimo metu nekeisti paslaugų kainų, nustatytų šia sutartimi; 4 punktas reglamentuoja sutarties kainą ir atsiskaitymo tvarką – nustatyta, kad bendra sutarties kaina už visus sutartimi numatytus darbus (faktiškai pravestus mokymus pagal sutarties 1 priede numatytą techninę specifikaciją ir mokymų kainas) yra 83 857 Lt; už faktiškai suteiktas paslaugas bus apmokama pagal sutarties 2 priede numatytas kainas. Šios sutarties 1-me priede išvardinta 16 pozicijų – tai mokymų pavadinimai ir valandos, prie kiekvieno mokymo nurodytas planuojamas dalyvių sk./grupių skaičius, nurodoma, kad dalyvių skaičius gali kisti, vienoje grupėje planuojama po 15 dalyvių, iš viso 270 klausytojų. Sutarties 2-me priede (t. I, b. l. 130-131) nurodomos paslaugos (mokymai) ir jų trukmė (valandų skaičius), preliminarus dalyvių skaičius ir kaina be PVM ir su PVM.

31Taigi nurodytoje sutartyje niekur nėra pasakyta, kad mokymų kaina už tą patį valandų skaičių gali keistis dėl dalyvių skaičiaus pasikeitimo. NMA pagrįstai vertino šios sutarties sąlygas, neaiškino šios sutarties plečiamai, nes tik taip įmanoma objektyviai nustatyti šių paslaugų kainas. Jeigu sutartyje niekur nenumatyta, kad padidėjus dalyvių skaičiui, didės ir kaina už tą patį valandų skaičių, NMA negalėjo laisvai interpretuoti šios sutarties ir preziumuoti, kad galimai kaina priklausė ir nuo dalyvių skaičiaus. Priešingai, minėtos sutarties 2.6. punktas imperatyviai nustatė, kad paslaugos teikėjas negali keisti paslaugų kainų, nustatytų šia sutartimi. Sutarties priedas Nr. 2 yra šios sutarties neatskiriama dalis, priede kainos nurodytos konkrečiai pagal mokymų pavadinimus ir valandų skaičių. Taip pat nurodytas preliminarus dalyvių skaičius ir kaina, kuri, kaip nurodyta sutartyje, negali keistis. Agentūra padarė teisingą išvadą, kad sutarties šalys susitarė dėl kainos pagal mokymų pavadinimus ir trukmę ir tuo pačiu susitarė, kad numatomas tik preliminarus dalyvių skaičius, kuris gali keistis, tuo tarpu kaina keistis negali, kas reiškia, kad riziką dėl dalyvių skaičiaus galimo padidėjimo prisiėmė sutarties vykdytojas. Dalyvių skaičiaus įtaka kainai sutartyje niekur nenurodyta, todėl kaina ir negalėjo keistis nuo dalyvių skaičiaus. Paslauga pirkta viešųjų pirkimų būdu, todėl kainos turėjo būti nurodytos aiškiai ir tiksliai ir jų pasikeitimas turėjo būti aiškiai aptartas. Iš esmės, kaina tarp sutarties šalių galėjo būti keičiama jų sutarimu, tačiau pagal paramą reglamentuojančius teisės aktus, toks pasikeitimas nedaro tų išlaidų tinkamomis kompensuoti, kol tai iš anksto raštu nesuderinta su Agentūra.

32Dėl 2010 m. kovo 2 d. sutarties vykdymo pareiškėja neneigia, kad pravesta 358 val. mokymų. Tačiau 2 val. buvo prailgintas mokymo kursas „Daržovių auginimas pavasariniuose šiltnamiuose“ – vietoje 34 val. kursai truko 36 val. Agentūra pripažino netinkamomis finansuoti tas 2 val., nes pakeitimas nebuvo suderintas su Agentūra, kaip tai numato Administravimo taisyklių 182 punktas. Su šiuo sprendimu pareiškėja nesutinka, nes mano, kad: 1) turėjo teisę daryti tokį pakeitimą be suderinimo; 2) apie pakeitimus informavo Agentūrą 2011 m. birželio 1 d. Šios sutarties 4.1. punkte nustatyta, kad patalpų, skirtų mokymams, nuomos kaina už 1 val. yra 127,20832 Lt įskaitant visas išlaidas, visus mokesčius, taip pat ir PVM. 4.2. punkte nustatyta, kad bendra numatoma sutarties suma su PVM yra 54 954,00 Lt. Be to, šiame punkte nurodyta, kad galutinė suteiktų paslaugų suma nustatoma pagal faktiškai išnuomotų patalpų valandų sumą. Nepaisant to, kad sutarties 2.2. punkte buvo numatytas ir klausytojų skaičius – 270, šis skaičius pagal sutarties sąlygas neturėjo įtakos kainai. Niekur sutartyje šis skaičius nėra siejamas su kaina už patalpų nuomą, niekur nėra pasakyta, kad kaina priklauso ne tik nuo valandų skaičiaus, bet ir nuo klausytojų skaičiaus. Todėl Agentūra turėjo pagrindą mažinti mokėtiną sumą proporcingai pagal pravestų mokymų valandų skaičių, nes tik tokia suma galėjo būti kompensuojama pagal Paramos sutartį, pakeitimas nebuvo tinkamai suderintas su Agentūra.

33Todėl daroma išvada, kad NMA 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas Nr. BRK-(3.35)-7675 yra teisėtas ir pagrįstas ne tik Paramos sutarties sąlygomis, bet ir atitinka Administravimo taisyklių 182 punkto, 183.3. punkto, 184 punkto, 185 punkto reikalavimus. Nurodyti punktai atskiria atvejus, kai keičiamas tik projektas ir kai reikia keisti pačią paramos sutartį. Aptariamo ginčo atveju reikėjo raštu kreiptis į Agentūrą su prašymu pakeisti projektą, gauti Agentūros sprendimą dėl šio prašymo. Tokios pačios nuostatos dėl projekto arba paramos sutarties pakeitimo yra įtvirtintos ir Įgyvendinimo taisyklių 96 punkte, o sąlygos, kai paramos sutartis turi būti keičiama, nustatytos šių taisyklių 97 punkte. Įgyvendinimo taisyklių 98 punkte nustatyta, kad iškilus poreikiui keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, paramos gavėjas privalo raštu pateikti Agentūrai prašymą pakeisti projektą, kartu su prašymu pateikti visą informaciją ir prašymo pagrindimo dokumentus. Įgyvendinimo taisyklių 32.2. punkte nustatyta, kad netinkamos finansuoti išlaidos yra nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir neįvardytos šių taisyklių 27 punkte. T. y. viena iš netinkamų kompensuoti išlaidų kategorijų yra išlaidos, nenumatytos projekte. Todėl Agentūra pagrįstai Galutinį mokėjimo prašymą įvertino, atsižvelgdama į kartu su Paraiška pateikto projekto rodiklius, ir pagrįstai nusprendė, kad tinkamos kompensuoti yra tik tos išlaidos, kurios numatytos kartu su paraiška pateiktame projekte.

34NMA 2011 m. lapkričio 11 d. sprendime Nr. BRK-(3.82)-7863 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ (t. I, b. l. 111-112) nurodyta, kokios sumos pareiškėjai buvo išmokėtos pagal jos teikiamus mokėjimo prašymus. Nurodyta, kad įvertinus Galutinį mokėjimo prašymą (2011 m. gegužės 31 d.) nustatyta, kad kompensuojama paramos suma yra 56 300,64 Lt. Nurodyta, kad pareiškėjai išmokėta avansu paramos dalis yra 9 779,36 Lt didesnė nei pripažinta tinkama finansuoti. Taip pat nurodoma, kad, vertinant Galutinį mokėjimo prašymą, buvo pastebėta, kad paramos gavėjui už mokėjimo prašymą, pateiktą 2011 m. sausio 31 d., buvo klaidingai paskaičiuota ir išmokėta 7 725,84 Lt paramos suma. Taip pat šiame sprendime nurodyta, kad aplinkybės, dėl kurių dalis deklaruotų išlaidų buvo pripažintos netinkamomis, yra išdėstytos 2011 m. lapkričio 7 d. sprendime (informaciniame pranešime). Nurodomi teisės aktai ir jų punktai, kuriais vadovaujasi Agentūra. Šis sprendimas yra dėl lėšų grąžinimo, todėl Agentūra vadovaujasi ir Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (7.1.3 punktu). Iš esmės šis sprendimas yra tik dėl lėšų grąžinimo, o esminis yra 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas, kuriame yra motyvacija dėl skiriamos paramos sumos dydžio sumažinimo. Todėl Agentūros 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimas yra tik išvestinis iš pirmojo sprendimo. Agentūros 2011 m. lapkričio 7 d. sprendime yra paaiškinamos 12 018,36 Lt sumos, kuri nesuteikiama, susidarymo priežastys. 2011 m. lapkričio 11 d. sprendime nurodyta, kad prašoma sugrąžinti permoką – 17 505,20 Lt. Ši suma susidaro iš dviejų dalių: 1) 9 779,36 Lt suma susidaro iš pareiškėjai išmokėto avanso 66 080,00 Lt atėmus pripažintą tinkamai finansuoti sumą – 56 300,64 Lt; 2) pagal Trečią mokėjimo prašymą pareiškėjai klaidingai paskaičiuota ir išmokėta 7 725,84 Lt paramos suma.

35Minėta, kad dėl išmokėtų sumų bei skaičiavimų ginčo nėra.

36Pareiškėjos atstovas teisme pasisakė, kad Agentūra, gaudama eilinius mokėjimo prašymus, privalėjo informuoti pareiškėją, kad dalis išlaidų nebus kompensuojama. Pareiškėjos atstovų manymu, tas faktas, kad Agentūra pagal Trečią mokėjimo prašymą permokėjo kompensuojamą sumą, neinformavo pareiškėjos apie tai, kad dalis išlaidų nebus kompensuojama, reiškia, kad šios sumos Agentūra jau susigrąžinti negali. Teismas daro išvadą, kad nors Administravimo taisyklės numato, kad kiekvienas mokėjimo prašymas turi būti tinkamai įvertinamas (114 punktas), tačiau netinkamas mokėjimo prašymo įvertinimas Agentūroje pagal šias taisykles bei Įgyvendinimo taisykles neatima iš Agentūros teisės ir pareigos gavus galutinį mokėjimo prašymą vėl įvertinti, ar visos lėšos gali būti kompensuojamos, o nustačius netinkamas kompensuoti lėšas, priimti sprendimą lėšas susigrąžinti. Priešingai, Administravimo taisyklių 128 punktas, Įgyvendinimo taisyklių 84.7. punktas įpareigoja Agentūrą išnagrinėjus galutinį mokėjimo prašymą ir nustačius, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis, pareikalauti paramos gavėjo grąžinti perviršinę sumą. Šias savo funkcijas ir vykdė Agentūra priimdama 2011 m. lapkričio 11 d. Be to, nei Paramos sutartyje, nei nurodytuose teisės aktuose, Agentūrai nėra nustatyta pareiga informuoti paramos gavėją iš anksto, kad galimai dalis lėšų nebus kompensuojama. Todėl nurodytas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

37Žemės ūkio ministerijos 2012 m. sausio 19 d. sprendime Nr. 3JA-169-13 (t. I, b. l. 47-51) pateikiamas teisinis ir faktinis NMA sprendimų teisėtumo pagrindimas. Atsižvelgiant į pareiškėjos skundo Žemės ūkio ministerijai turinį (t. III, b. l. 100-102) daroma išvada, kad iš esmės Žemės ūkio ministerijos 2012 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. 3JA-109-13 yra teisėtas ir pagrįstas. Skunde ŽŪM pareiškėja nurodo tuos pačius argumentus, kaip ir teismui. Nurodo, kad pareiškėja neviršijo didžiausių leidžiamų įkainių, be to nurodo, kad įkainiai turi būti skaičiuojami asmeniui per valandą, o ne valandų skaičiumi, kaip padarė Agentūra. Taip pat nurodo, kad derinti su Agentūra reikėjo tik tuos pakeitimus, kurie viršija rodiklius daugiau kaip 20 procentų.

38ŽŪM pagrįstai įvertino pirmiau aptartas mokymo paslaugų ir patalpų nuomos sutartis ir nurodė, kad pagal šias sutartis perkamų paslaugų kaina nebuvo siejama su dalyvių skaičiumi. Taip pat pagrįstai šiame sprendime nurodyta, kad pagal Administravimo taisyklių 182 punktą pakeitimai turėjo būti derinami su Agentūra raštu (dėl kursų trukmės), kad klaida dėl 2 val. nebuvo nurodyta Agentūrai, be to, tokie patys duomenys buvo pateikti ir paslaugų tiekėjams, kad pagal Administravimo taisyklių 128 punktą Agentūra įvertina visas tinkamas finansuoti lėšas ir nustačiusi, kad buvo išmokėta didesnė suma, pareikalauja grąžinti perviršinę sumą.

39Taip pat teismas nustatė, kad nei viename iš skundžiamų sprendimų pareiškėja nėra kaltinama tuo, kad viršijo leidžiamus didžiausius paslaugų įkainius, todėl pareiškėjos argumentai dėl šių įkainių jokios reikšmės ginčo sprendimui neturi.

40Pareiškėjos nurodomas motyvas, kad pareiškėja pranešė apie projekto pakeitimus, šiam ginčui taip pat jokios reikšmės neturi. Visų pirma, tas pranešimas buvo pateiktas 2011 m. birželio 15 d., kai projektas jau buvo įgyvendintas (t. I, b. l. 122), o pakeitimai raštu suderinami iš anksto. Antra, šis pranešimas nėra raštu pateikiamas prašymas suderinti pakeitimus ir jiems pritarti, o tėra tik pareiškėjos reiškiama nuomonė, kad pakeitimai neturėjo būti derinami su Agentūra. Pagal Paramos sutarties 5.1. punktą, projektas turėjo būti įvykdytas iki 2010 m. lapkričio 2 d. (t. I, b. l. 143). Taigi šiame rašte pareiškėjos išdėstyta pozicija, kaip jau buvo aptarta, yra klaidinga ir neatitinka šią paramą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

41Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat yra pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis, todėl juos panaikinti nėra pagrindų, numatytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje. Pareiškėjos skundas yra nepagrįstas.

42Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi teismas

Nutarė

43Pareiškėjos Vilniaus rajono žemdirbių asociacijos skundą atmesti.

44Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Vilniaus rajono žemdirbių asociacija (toliau – pareiškėja, Asociacija)... 3. Pareiškėja paaiškina, kad pripažįsta, jog 21 Lt paramos suma už projekto... 4. Pareiškėja nesutinka su NMA 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimu, 2011 m.... 5. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai papildomai paaiškino, kad NMA turėjo... 6. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės... 7. Paaiškina apie faktines aplinkybes. Pareiškėja Agentūrai 2009 m. birželio... 8. Agentūra nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad ji iki galo įvykdė savo... 9. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus... 10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime (t. I, b. l. 42-45)... 11. Paaiškina, kad teikdama Paraišką pareiškėja įsipareigojo projekto... 12. Teismo posėdyje ministerijos atstovė palaikė visus atsiliepime išdėstytus... 13. Skundas atmetamas.... 14. Ginčas yra dėl pareiškėjai Vilniaus rajono žemdirbių asociacijai skirtos... 15. Pareiškėja Agentūrai 2009 m. birželio 22 d. pateikė paramos paraišką... 16. Paraiška buvo vertinama, rezultatai pateikti Agentūros 2009 m. rugsėjo 2 d.... 17. Atsižvelgiant į paraiškos vertinimo rezultatus, NMA direktoriaus 2009 m.... 18. Tarp Agentūros ir pareiškėjos 2009 m. lapkričio 13 d. buvo sudaryta... 19. Šio ginčo aspektu vertindamas Paramos sutartį teismas konstatuoja, kad: 2... 20. Paramos paraiškoje (t. I, b. l. 167-172) yra pateikiamas projekto aprašymas,... 21. Atsižvelgiant į minėtas Paramos sutarties sąlygas bei į pareiškėjos... 22. Dėl Paramos sutarties vykdymo.... 23. Ginčui taikytini teisės aktai: Administravimo taisyklės, Įgyvendinimo... 24. Pareiškėja skundžia NMA sprendimus, kuriais pareiškėjai vietoje prašytos... 25. NMA 2011 m. lapkričio 7 d. sprendime Nr. BRK-(3.35)-7675 „Dėl paramos... 26. Sprendime išvardinama nesuteikiama paramos suma (dalies NMA sprendime... 27. Dėl šių sprendime išdėstytų faktų (kursų trukmės, nepravestų mokymų... 28. Pareiškėja mokymus vykdė, pirkdama paslaugas iš UAB „Delecto“, su kuria... 29. Daroma išvada, kad NMA pagrįstai nurodytų paslaugų kainas skaičiavo pagal... 30. Sutartis su UAB „Delecto“ numatė: 2.6. punktas – vykdytojas (paslaugos... 31. Taigi nurodytoje sutartyje niekur nėra pasakyta, kad mokymų kaina už tą... 32. Dėl 2010 m. kovo 2 d. sutarties vykdymo pareiškėja neneigia, kad pravesta... 33. Todėl daroma išvada, kad NMA 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas Nr.... 34. NMA 2011 m. lapkričio 11 d. sprendime Nr. BRK-(3.82)-7863 „Dėl išmokėtos... 35. Minėta, kad dėl išmokėtų sumų bei skaičiavimų ginčo nėra.... 36. Pareiškėjos atstovas teisme pasisakė, kad Agentūra, gaudama eilinius... 37. Žemės ūkio ministerijos 2012 m. sausio 19 d. sprendime Nr. 3JA-169-13 (t. I,... 38. ŽŪM pagrįstai įvertino pirmiau aptartas mokymo paslaugų ir patalpų nuomos... 39. Taip pat teismas nustatė, kad nei viename iš skundžiamų sprendimų... 40. Pareiškėjos nurodomas motyvas, kad pareiškėja pranešė apie projekto... 41. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad ginčijami... 42. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88... 43. Pareiškėjos Vilniaus rajono žemdirbių asociacijos skundą atmesti.... 44. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...