Byla A-1531-624/2015
Dėl sprendimo įsakymo ir išvados panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas), ir Veslavos Ruskan, teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo įsakymo ir išvados panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, MAATC, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 2-22) prašydamas panaikinti: 1) Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Nr. 3R-210(AG-164/04-2013) (b. l. 23); 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir APVA, Agentūra; atsakovas) 2013 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. T1-69 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas); 3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvadą „Dėl projekto Nr. 2002/LT/I6/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ lėšomis apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti“ (toliau – ir Išvada); 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Paaiškino, jog Europos Komisija ir Lietuvos Respublika 2002 m. sudarė Finansinį memorandumą (priemonės numeris 2002/LT/16/P/PE/011) (toliau – ir Memorandumas, I t., b. l. 51-56). Memorandumas buvo pakeistas Europos Komisijos 2009 m. kovo 17 d. sprendimu (I t., b. l. 57). Memorandume buvo susitarta dėl Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo finansavimo. 2004 m. rugpjūčio 10 d. tarp APVA, kaip įgyvendinančiosios institucijos, pareiškėjo ir UAB „ECO RIVI“ buvo pasirašyta paslaugų sutartis Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ (toliau – ir Sutartis, I t., b. l. 67-68). Sutarties priedo Nr. 2 Techninės specifikacijos 4.2. punkte (I t., b. l. 71) buvo nurodyta, kad tiekėjas į savo pasiūlymą įtrauks išlaidas, užsakovo mokomajai kelionei į paramos gavėjo pasiūlytą Europos Sąjungos šalį, siekiant susipažinti su geriausiais atliekų tvarkymo pavyzdžiais. Sutarties priedo Nr. 3 (Tiekėjo techninio pasiūlymo) G.4. dalyje „Mokomoji kelionė“ (I t., b. l. 76) numatyta, jog tiekėjas surengs mokomąją kelionę po Danijos atliekų tvarkymo centrus. Įgyvendinančioji institucija APVA, įvykdžiusi viešųjų pirkimų procedūrą ir sudariusi Sutartį pati pritarė Sutarties priedo Nr. 3 G4 dalyje numatytoms nuostatoms (kelionei į Daniją tikslų ir paskirties). Šio Sutarties pagrindu 5 pareiškėjo valdybos nariai ir 4 darbuotojai, 2006 m. rugsėjo mėn. išvyko į Daniją. Agentūrai buvo pateiktas prašymas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo (I t., b. l. 80). Ginčų dėl kelionės apmokėjimo tarp šalių nekilo. Pareiškėjui 2012 m. lapkričio 23 d. buvo pateiktas Agentūros raštas „Dėl valstybės kontrolės pateiktų pastebėjimų“ (I t., b. l. 87), kuriame buvo nurodyta, jog atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog 5 valdybos narių finansuotos lėšos (13206,82 Lt) tiesiogiai nesusijusios su projekto tikslais, todėl netinkamos finansuoti, nes, kaip numatyta Sutarties priedo Nr. 2 6.5 punkte mokomosios kelionės išlaidos numatytos tik galutiniam paramos gavėjui (t. y. pareiškėjui). Pareiškėjas Agentūrai pateikė atsakymą (į prašymą pasiaiškinti, I t., b. l. 88-89) su pagrindimu (valdyba yra bendrovės valdymo organas atsakingas už veiklos strategiją ir strategijos formavimą, todėl pirmiausia valdybos nariai turėjo išmokti įsisavinti gautas žinias). Baigus tyrimą Agentūra priėmė pirmąją 2012 m. lapkričio 30 d. išvadą (I t., b. l. 90-91; toliau – ir Pirmoji išvada), kurioje konstatavo, kad lėšos visiems 9 asmenims pripažintos tinkamomis finansuoti. Apie išvadą buvo informuota ir Finansų ministerija. Finansų ministerija įpareigojo Agentūrą atlikti pakartotiną vertinimą (dėl nevienodos praktikos). Atnaujinus tyrimą 2013 m. balandžio 17 d. buvo priimta nauja išvada, kurioje išlaidos buvo įvertintos netinkamomis finansuoti ir buvo nuspręsta 13206,82 Lt sumą grąžinti į valstybės biudžetą (I t., b. l. 96-98). Naujosios išvados pagrindu Agentūra priėmė 2013 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. T1-69 (toliau – ir Įsakymas, I t., b. l. 35), kuriuo pareiškėjui buvo pritaikyta sankcija – lėšų grąžinimas.

6Pareiškėjas prieštaravo Komisijos išvadai, kad pirmoji išvada nelaikytina individualiu administraciniu aktu. Teisės aktai, reglamentuojantys projektų finansavimą iš Sanglaudos fondų lėšų 2000-2006 metais, neapibrėžia pažeidimo tyrimo išvados sąvokos, todėl, pareiškėjo nuomone, sprendžiant ar Pirminė išvada laikytina individualiu administraciniu aktu, yra būtina, remtis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) nuostatomis. Nurodė, kad pirmoji išvada pareiškėjui sukėlė teigiamas teisines pasekmes, nes pareiškėjui buvo suteiktas teisėtas lūkestis dėl Agentūros veiksmų teisėtumo ir jų atitikimo teisės akto nuostatoms. Pirmoji išvada kaip galutinis Agentūros sprendimas turėjo tiesioginį poveikį pareiškėjo teisėms ir pareigoms susijusioms su finansavimo apimtimi. Agentūros galutinis sprendimas (Pirmoji išvada) negalėjo būti pakeista ir panaikinta pačios Agentūros (Pirmąją išvadą priėmusio subjekto) sprendimu. Pažymėjo, jog Finansų ministerijos rašto pagrindu atlikti Agentūros veiksmai (pakeičiant Pirmąją išvadą) pažeidžia VAĮ įtvirtintą objektyvumo principą. Taip pat pirmosios išvados panaikinimas skundžiama išvada negali būti laikoma patikslinimu ar administracine procedūra, atliekama administracinio proceso metu. Tomis pačiomis aplinkybėmis pareiškėjo veiksmai yra ir teisėti ir neteisėti. Pradinis tyrimas negalėjo būti atnaujintas, nes tokios galimybės nenustato teisės aktai. Tyrimo atnaujinimas būtų galimas vienu atveju, t. y. paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Nagrinėjamu atveju pagrindas Pirmajai išvadai pakeisti buvo skirtinga praktika. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad nei pranešime apie pažeidimą, nei pačioje išvadoje nebuvo nurodytų nei faktinių nei teisinių aplinkybių, laikytina, kad išvada neatitiko VAĮ 8 straipsnio nuostatos reikalavimų. Finansų ministerija ir Agentūra praleido teisės aktuose nustatytą terminą pažeidimo tyrimui atnaujinti. Pabrėžė, kad pažeidimas nelaikytinas tęstiniu, nes kelionė į Daniją buvo organizuota tik vieną kartą ir išlaidos apmokėtos tik vieną kartą (2010 m. rugpjūčio 9 d.), be to kelionė vyko 2006 m. rugsėjo mėn., o sankcija skirta tik 2012 m. balandžio 17 d., t. y. po beveik septynerių metų, todėl po tiek laiko sunku spręsti, ar tuo metu kelionė buvo įvykdyta tinkamai. Agentūra Išvadoje nepagrįstai siaurina sąvokos „vykdantis personalas“ reikšmę, dėl ko vėliau nepripažino valdybos nariams teisės vykti į Daniją. Pažymėjo, kad Agentūros padarytas vertimas „aptarnaujantis/techninis personalas, darbuotojai“ nesutampa su Reglamento autentišku vertimu. Agentūros sprendimai (pirmoji išvada, išvada) yra prieštaringi, o menami pažeidimai neįrodyti, todėl išvada tariamas pažeidimas nustatytas nepagrįstai, o įsakymu Agentūros taikoma poveikio priemonė – įpareigojimas grąžinti lėšas nemotyvuota ir neteisėta.

7Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 123–135) paaiškino, jog pirmoji išvada nėra individualus administracini aktas, ji neatitinka VAĮ 8 straipsnio individualus administracinio akto reikalavimų, nes šios išvados turinys yra tik informacinio, procedūrinio, o ne konstatuojamojo pobūdžio. Pirmoji išvada nenustatė pareiškėjui jokių teisių ar pareigų bei nenurodyta apskundimo tvarka. Ji adresuota ne pareiškėjui, o Finansų ir Aplinkos ministerijoms, todėl tai yra tarpinis ir procedūrinis dokumentas, kuris skirtas pažeidimo tyrimo teisiniam kvalifikavimui, o ne tyrimo sprendimui. Teisėti lūkesčiai negalėjo būti pažeisti, nes procedūrinio pobūdžio dokumentas pareiškėjui negalėjo suformuoti teisėtų lūkesčių. Apie pirmąją išvadą pareiškėjas nebuvo informuotas, apie pirmąją išvadą sužinojo tik nagrinėjimo Komisijoje metu.

9Dėl teisės atlikti pakartotinį tyrimą nurodė, kad tyrimo sprendimas keistas nebuvo, nes po pirmosios išvados priėmimo nebuvo priimtas joks įsakymas, kuriame pareiškėjui būtų nustatytos teisės ir pareigos. Pažymėjo, kad Agentūra pozicijos dėl tyrimo nekeitė, pozicija buvo formuojama viso pažeidimo tyrimo metu iki buvo priimtas 2013 m. balandžio 17 d. įsakymas. Todėl pritarė Komisijos argumentams, jog negalima teigti, kad priėmus procedūrinio pobūdžio dokumentą, adresuotą kitoms institucijoms, siekiant suderinti tyrimo metu nustatytų aplinkybių kvalifikavimą, buvo suformuota Agentūros pozicija, kuri vėliau buvo pakeista. Nesutiko ir su argumentais, kad Agentūra negalėjo keisti savo pozicijos, nes pareiškėjas kelionę jau buvo apmokėjęs. Šiuo aspektu nurodė, kad Agentūrai įstatymu nustatyta pareiga užtikrinti išlaidų tinkamumą finansuoti, todėl neteisinga teigti, kad turi teisę atlikti tik išankstinę išlaidų tinkamumo patikrinimą. Finansų ministerija turi teisę įgalioti Agentūrą atlikti pažeidimų tyrimus, todėl nepagrįstai teigiama, kad Agentūra nepagrįstai atliko pakartotinį tyrimą. Pabrėžė, kad mokėjimo prašymo patvirtinimas, gavus abejonę keliančios informacijos, neatima iš Agentūros pareigos dar kartą viską įvertinti.

10Dėl senaties termino nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai byloje taiko Reglamentą Nr. 2988/95, nes jis reglamentuoja administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus. Tuo tarpu Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais priimti sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė nuobauda ar priemonė. Tuo atveju, jei vis tik būtų sprendžiamas klausimas dėl senaties termino praleidimo, nurodė, kad termino pradžia turėtų būti skaičiuojama ne nuo faktinės kelionės į Daniją, o nepagrįstai išmokėjus 13206,82 Lt veiklos išlaidas.

11Sutiko su Komisijos sprendimo argumentais, kad bendrovės valdybos nariai nėra bendrovės administracijos darbuotojai ir neatlieka tiesioginio projekto administravimo. Pareiškėjo nurodytos išlaidos yra netinkamos finansuoti, nes į kelionę buvo siųsti pareiškėjo valdybos nariai, o ne techninis (vykdantysis) personalas.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą (I t., b. l. 159-165).

13Teismas nustatė, kad Agentūra patvirtino 2013 m. balandžio 17 d. išvadą (I t., b. l. 96) Dėl Projekto Sutarties lėšomis apmokėtos kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti, kurioje nurodė, kad atnaujinus tyrimą, nustatė, jog pagal Projekto Memorandumo III.2 priedo „ISPA priemonės lėšų tinkamumą reglamentuojančios nuostatos“ IX skirsnio 4 str. (b) dalies nuostatas, aptarnaujančio personalo (anglų k. „operating personnel“) mokymui skirtos lėšos laikomos tinkamomis finansuoti. Analogiškas reikalavimas personalo mokymo lėšų tinkamumui yra numatytas ir Reglamento Nr. 16/2003 35 str. 2 d. (anglų k. „operating personnel“ – aptarnaujantis/techninis personalas). Agentūra paaiškino, kad įvertinusi Sutarties priedo Nr. 2 (techninės specifikacijos) 4.2. punkto pastraipos „Kasdienė pagalba“ nuostatas, Techninės specifikacijos 6.5. punkte „Kompensuojamosios išlaidos“ išvardytas išlaidų kategorijas, Sutarties priedo Nr. 3 (tiekėjo techninio pasiūlymo) G.4. dalyje „Mokomoji kelionė“ nuostatas, visas, t. y. tiek pirminio, tiek atnaujinto tyrimo metu nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad, atsižvelgus ir į Bendrovės paaiškinimus, išlaidos, kuriomis buvo apmokėti mokymai, kuriuose dalyvavo 5 savivaldos institucijų atstovai (Bendrovės valdybos nariai) ir kurie negali būti laikomi vykdančiuoju personalu, yra netinkamos finansuoti, nes savivaldybių atstovai ar Bendrovės valdybos nariai negali būti laikomi Bendrovės vykdančiuoju personalu/darbuotojais Reglamento (EB) Nr. 16/2003 ir Projekto finansinio Memorandumo prasme. Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta išlaidų suma, skirta 5 savivaldybių atstovams, t. y. 3 824,96 EUR (13 206,82 Lt, kuriuos sudaro Europos Sąjungos lėšų dalis – 9 508,91 Lt, bendrojo finansavimo lėšų dalis – 3 697,91 Lt).

14Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog kelionės išlaidos į Daniją pagrįstai pripažintos netinkamomis finansuoti, nes į kelionę buvo siųsti pareiškėjo valdybos nariai, o ne techninis personalas, taip pat jog Agentūra pagrįstai ginčijamame įsakyme padarė išvadą, kad penki savivaldybių atstovai negali būti laikomi Bendrovės vykdančiuoju personalu/darbuotojais Reglamento Nr. 16/2003 ir Memorandumo prasme. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pateikto Valdybos darbo reglamento (I t., b. l. 100) nuostatas, sprendė, kad Bendrovės valdybos nariai neįgyvendina tiesiogiai Projekto tikslų, t. y., Bendrovės valdyba atsakinga už strateginių krypčių nustatymą ir kitų bendrovei, tačiau ne Projektui, aktualių klausimų sprendimą. Iš Sutarties vykdymo metu sudaryto vykstančiųjų į mokomąją kelionę sąrašo matyti, kad iš Bendrovės, kaip institucijos, į šią kelionę vyko tik 4 jos administracijos nariai, įskaitant Bendrovės direktorių, tuo tarpu, 5 asmenys, kurių kelionės išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti, vyko iš savivaldybių institucijų. Teismas sprendė, kad šie asmenys į minėtą kelionę vyko ne tik (ir pirmiausia ne) kaip Bendrovės valdybos nariai, o kaip savivaldybių valdžios institucijų atstovai. Kadangi sudarytojoje Sutartyje nustatytos išlaidų kategorijos nebuvo skirtos savivaldybių atstovų kelionės išlaidoms kompensuoti, todėl išlaidos skirtos jų mokomajai kelionei į Daniją pagal Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalyje negali būti priskirtos tinkamoms finansuoti lėšoms. Savivaldybės atstovų turimas Bendrovės valdybos narių statusas nėra pagrindas daryti priešingą išvadą kadangi, kaip minėta, Bendrovės valdybos nariai nėra Bendrovės administracijos darbuotojai ir neatlieka tiesioginio Projekto administravimo.

15Teisėjų kolegija darė išvadą, kad pareiškėjas neteisingai nurodė, jog Pirmoji išvada yra individualus administracinis teisės aktas. Pirmosios išvados turinys ir forma neatitinka VAĮ 8 straipsnio nustatytų imperatyvių individualaus administracinio teisės akto reikalavimų. Pirmojoje išvadoje nebuvo nurodytos ir taikomos poveikio priemonės. Turinys yra informacinio pobūdžio, papildomai nenustatytos ir/ar nekeičiamos asmens teisės ar pareigos. Pirmosios išvados surašymas, nagrinėjamu atveju, laikytinas atliekamos išlaidų vertinimo procedūros dalimi ir skirta tam, kad ją įvertintų turintis teisę priimti galutinį sprendimą, subjektas. Ir tik patvirtinus tokią išvadą (su joje nurodytais faktais ir teisiniu įvertinimu), tokia išvada tampa atitinkamo sprendimo (įsakymo), t. y. individualaus teisės akto dalimi. Pirmosios išvados pagrindu nebuvo priimtas sprendimas ar įsakymas, todėl ji nelaikytina individualiu teisės aktu VAĮ prasme, atitinkamai remtis Pirmoje išvadoje išdėstytais vertinimais taip pat nėra teisinio pagrindo.

16Atsižvelgdamas į tai, kad Pirmosios išvados pagrindu nebuvo priimtas galutinis sprendimas, o galutinis sprendimas (ginčo įsakymas) buvo priimtas 2013 m. balandžio 17 d. išvados pagrindu, nepagrįstais teismas laikė pareiškėjo argumentus, kad atsakovas pakeitė savo poziciją. Atsakovas nuomonės dėl 2013 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T1-69 nėra pakeitęs, t. y. vienintelis ir galutinis sprendimas dėl padaryto pažeidimo. Pareiškėjo teisėtų lūkesčių motyvacija negali būti kildinama iš procedūrinio tarpinio dokumento (Pirmoji išvada).

17Teismas nustatė, kad Finansų ministerijai, kaip vadovaujančiai institucijai, teisė teikti nurodymus suteikta Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių 4.16 punktu, kuriame nustatyta, jog vadovaujančioji institucija teikia institucijoms, administruojančioms ir naudojančioms Sanglaudos fondo lėšas, paaiškinimus, rekomendacijas ir nurodymus Sanglaudos fondo lėšų administravimo klausimais. Todėl, atsižvelgiant į tai, jog tyrimas nebuvo baigtas iki galo (t. y. nepriimtas galutinis sprendimas), Finansų ministerija turėjo teisę teikti papildomus nurodymus ar prašymus, o Agentūra turėjo pareigą juos vykdyti, todėl nelaikytina, jog Agentūra neturėjo teisės atnaujinti pažeidimo tyrimo (Pirmąja išvada nebuvo užbaigta pažeidimo tyrimo procedūra).

18Dėl 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamento Nr. 2988/95 nuostatos dėl ketverių metų senaties termino taikymo teisėjų kolegija konstatavo, jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai skaičiuojamas nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Ši nuostata reglamentuoja patraukimo atsakomybėn senaties terminą (t. y. administracinės atsakomybės naštos taikymo terminas). Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju buvo sprendžiamas klausimas dėl Sanglaudos fondo projektui skirtų lėšų susigražinimo, todėl tai nėra adekvatu administracinės atsakomybės sampratai. Atsižvelgiant į tai, teismas pripažino, kad pareiškėjo argumentai, jog, nagrinėjamu atveju, yra pažeisti 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamente Nr. 2988/95 nustatyti terminai (ketveri metai nuo 2006 m. – pažeidimo įvykdymo data) yra nepagrįsti.

19Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

20Apeliaciniame skunde (I t., b. l. 168-184) pakartojo argumentus, kuriuos išdėstė skunde pirmosios instancijos teismui (I t., b. l. 2-22). Papildomai paaiškino, jog MAATC penkių Marijampolės apskrities savivaldybių buvo įsteigtas siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybėms pavestas funkcijas atliekų tvarkymo srityje ir įgyvendinti valstybės remiamą investicinį Projektą. Todėl MAATC valdybos nariai kartu yra ir atitinkamų savivaldybių valdymo institucijų nariai, bet į mokomąją kelionę vyko kaip pareiškėjo valdybos nariai. Aplinkybė, jog Komisijos minimame vykstančiųjų į kelionę sąraše jie galimai įvardinti kaip savivaldybių nariai, nekeičia fakto, jog šie asmenys yra tiek MAATC valdybos nariai ir atlieka valdybai skirtas funkcijas, kelionės į Daniją mokomojo tikslo. Dėl Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos kūrimo ypatumų (dėl visą sistemą apimančių su komunalinių atliekų tvarkymo administravimu susijusių vykdymo funkcijų), kurių kiti regioniniai atliekų tvarkymo centrai neatlieka, APVA Pirmojoje išvadoje nesivadovavo Finansų ministerijos rašte nurodyta praktika, kurią ji galimai taikė kitiems regioniniams atliekų tvarkymo centrams. Būtent dėl šios aplinkybės, Pirmojoje išvadoje APVA buvo pripažinusi, jog Projekto bei Sutarties nuostatų pažeidimas nebuvo nustatytas, o mokomoji kelionė į Daniją MAATC valdybos nariams buvo reikalinga. Tačiau teismas nepagrįstai į šias aplinkybes neatsižvelgė.

21APVA nepagrįstai siaurina sąvoką „vykdantis personalas“. Valdyba kartu su bendrovės vadovu atlieka tiesiogines „vykdančio personalo“ funkcijas, organizuoja MAATC valdymą ir Projekto tinkamą įgyvendinimą bei administravimą. Remiasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 4 dalimi. Valstybės kontrolės pastabos dėl MAATC valdybos narių netinkamumo vykti mokytis, bei APVA priimti teisės taikymo aktai yra prieštaringi – bendrovės vadovo, kaip valdymo organo, dalyvavimas mokomojoje kelionėje buvo pripažintas tinkamu, priskiriant jį kitiems vykusiems į kelionę darbuotojams, tačiau kito bendrovės valdymo organo – valdybos narių dalyvavimas mokomojoje kelionėje buvo pripažintas netinkamu. Šie abu valdymo organai dalijasi ABĮ nustatytas bendrovės valdymo funkcijas, todėl visiškai neaiškus ir nemotyvuotas šių valdymo organų narių atskyrimas. Visi MAATC valdybos nariai bei bendrovės direktorius, kaip MAATC valdantys fiziniai asmenys, pagrįstai, siekdami tinkamai atlikti jiems pavestas valdymo funkcijas, dalyvavo mokomojoje kelionėje Danijoje, kaip Pirmąja išvada buvo pripažinusi APVA.

22Dėl Pirmosios išvados paaiškino, kad jos priėmimo dieną ji buvo ne tarpinis sudėtinio sprendimo dokumentas, tačiau galutinis APVA, kaip įgyvendinančiosios institucijos, individualus teisės taikymo aktas. Pirmoji išvada sukėlė pareiškėjui tokias teisines pasekmes: pradinis tyrimas, visapusiškai išnagrinėjus įtariamo pažeidimo aplinkybes, buvo užbaigtas. Pareiškėjo veiksmų atitikimas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams buvo patvirtintas kompetentingos institucijos (APVA), pareiškėjui nebuvo taikyta sankcija. Būtent APVA buvo galutinis subjektas, kuris galėjo Pirmosios išvados pagrindu (jeigu būtu buvęs nustatytas pažeidimas) priimti galutinį sprendimą – įsakymą, tačiau tokio nereikėjo, nes pažeidimas nebuvo nustatytas.

23Dėl senaties termino taikymo paaiškino, kad senaties terminas yra taikytinas ir Sanglaudos fondo projektui skirtų lėšų susigrąžinimo atveju, todėl nagrinėjamu atveju taikytinos Reglamento Nr. 2988/95 (toliau – ir Apsaugos reglamentas) nuostatos, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl atsisakymo taikyti ieškinio senatį yra akivaizdžiai nepagrįstas. Ginčo situacijoje taikyta „finansinio koregavimo“ priemonė, iš esmės gali būti vertintina, kaip administracinė priemonė Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio prasme. Vadovaujasi Apsaugos reglamento 7 straipsniu, 2 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsniu. Nagrinėjamu atveju yra pažeisti minėtame reglamente numatyti senaties terminai, kadangi tariamas Išvadoje nurodomas pažeidimas buvo įvykdytas vėliausiai 2006 metais. Todėl nuo tariamo pažeidimo padarymo dienos yra praėję daugiau nei septyneri metai. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad jau yra praėjęs nepateisinamai ilgas laiko tarpas spręsti ar tuo metu įvykusi kelionė buvo įvykdyta tinkamai, ir todėl taikytina Apsaugos reglamento nustatyta 4 metų senatis, o priimta Išvada bei Įsakymas turi būti pripažinti neteisėtais ir yra naikintini.

24Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 15-27) atsakovas pakartojo tuos argumentus, kuriuos išdėstė atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui (I t., b. l. 123-135). Papildomai paaiškino, kad iš pateikiamos ABĮ 34 straipsnio analizės, darytina išvada, kad pagrindinės valdybos funkcijos negali būti kasdienėmis valdymo organo funkcijomis ar priskirtinos vykdančiojo personalo funkcijoms. Sistemiškai aiškinant tiek sąvoką „vykdantis personalas“, tiek pastraipos pavadinimą, kurioje ji nurodyta (sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT priedo Nr. 2 (techninės specifikacijos) 4.2. punkto pastraipoje „Kasdienė pagalba“), sąvoką „vykdantis personalas“ negali būti laikoma apimančia ir MAATC valdybą, nes remiantis MAATC valdybos darbo reglamentu, darytina išvada, kad jame nurodytos valdybos funkcijos nelaikytinos nei kasdienėmis bendrovės valdymo funkcijomis, nei veiksmais, laikytinais „vykdymo“ veiksmais. Komisija skundžiamame sprendime teisingai ir pagrįstai nurodė, kad bendrovės valdybos nariai nėra bendrovės administracijos darbuotojai ir neatlieka tiesioginio projekto administravimo, todėl APVA išvada, kad penki valdybos nariai negali būti laikomi bendrovės vykdančiuoju personalu/darbuotojais Reglamento Nr. 16/2003 ir finansinio memorandumo prasme turi būti laikoma pagrįsta. Atkreipia dėmesį, kad bendrovės valdyba, skirtingai nei bendrovės vadovas, su kuriuo sudaroma atskira darbo sutartis, nesprendžia kasdienių bendrovės veiklos (einamųjų reikalų) ir Projekto administravimo klausimų.

26Dėl 2012 m. lapkričio 30 d. išvados kvalifikavimo paaiškino, kad, priešingai nei nustatyta VAĮ 8 straipsnio 4 dalyje, apie 2012 m. lapkričio 30 d. Agentūros išvados priėmimą MAATC nebuvo pranešama. Ši išvada buvo skirta Finansų ministerijai ir Aplinkos ministerijai, o ne MAATC. Ši aplinkybė patvirtinta tai, kad minėta išvada turi būti laikoma tarpiniu, procedūrinio pobūdžio dokumentu, kuris adresuotas kitoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą administruojančioms institucijoms, kuriame konstatuojamos nustatytos pažeidimo aplinkybės ir kuris skirtas Pažeidimo tyrimo teisiniam kvalifikavimui derinti ir nelaikytinas tyrimo sprendimu. Tuo atveju, jei ši išvada būtų laikoma tyrimo galutiniu sprendimu, su kuo Agentūra nesutinka, susiformuotų paradoksali situacija, nes MAATC savo teises kildintų iš dokumento, kuris nėra jam skirtas (adresuotas) ir kurį MAATC gavo tik ginčo nagrinėjimo Komisijoje metu. Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 10 punkte (Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – Grąžinimo taisyklės) nustatyta, kad administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą registruotu laišku ir faksu informuoja projekto vykdytoją, taip pat faksu ir raštu – kitas su projekto administravimu susijusias institucijas. Nei Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės, nei Grąžinimo taisyklės neįtvirtina imperatyvios pažeidimo tyrimą vykdančios arba sprendimą dėl pažeidimo priimančios institucijos pareigos specialia forma ar detaliai informuoti projekto vykdytoją apie atliekamas konkrečias pažeidimo tyrimo ir (ar) sprendimo dėl pažeidimo priėmimo procedūras (jų stadijas, etapus). Todėl MAATC buvo informuota tik apie sprendimo priėmimą, t. y. Įsakymą, ir ginčo nagrinėjimo teisme metu nepagrįstai savo teises kildina iš tarpinio pažeidimo tyrimo dokumento – 2012 m. lapkričio 30 d. išvados.

27Pareiškėjo teiginiai dėl Agentūros pozicijos keitimo yra pagrįsti neteisinga ir nepagrįsta prielaida, kad 2012 m. lapkričio 30 d. APVA išvada yra individualus administracinis teisės aktas. APVA savo pozicijos dėl tyrimo užbaigimo nekeitė, t. y. APVA pozicija buvo formuojama viso pažeidimo tyrimo metu – nuo jo pradėjimo 2012 m. lapkričio 14 d. iki Skundžiamo įsakymo priėmimo 2013 m. balandžio 17 d.

28Be to, Vilniaus apygardos administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad „netinkamas mokėjimo prašymo įvertinimas Agentūroje neatima iš Agentūros teisės ir pareigos gavus galutinį mokėjimo prašymą vėl įvertinti, ar visos lėšos gali būti kompensuojamos, o nustačius netinkamas kompensuoti lėšas, priimti sprendimų lėšas susigrąžinti“ (2012 m. rugpjūčio mėn. 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. Iv-2356-142/2012). Daro išvadą, kad APVA neabejotinai turi teisę atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą, nepaisant to, kad MAATC mokėjimo prašymą, kuriame nurodytos netinkamos finansuoti lėšos, ji jau patvirtino.

29Dėl senaties termino paaiškino, kad Reglamentas Nr. 2988/95 šio ginčo atveju netaikytinas, nes Reglamentas Nr. 2988/95 reglamentuoja kitus teisinius santykius. Reglamentas Nr. 2988/95, įskaitant ir jo 3 straipsnį, reglamentuoja administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus, o Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais priimti sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė nuobauda ar priemonė. Tai konstatuota ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendime. Skundžiamu įsakymu galutiniam paramos gavėjui nėra skiriama bauda ir susigrąžinamos yra ne projekto vykdytojo „asmeninės“ lėšos, o tik jam skirta finansinė parama, kurią jis panaudojo nesilaikydamas Europos Komisijos sprendime nustatytų sąlygų ir pažeisdamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T1-69 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvados „Dėl projekto Nr. 2002/LT/I6/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ lėšomis apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti“ bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. 3R-210(AG-164/04-2013) teisėtumo ir pagrįstumo.

32Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Europos Komisijai ir Lietuvos Respublikai pasirašius finansavimo memorandumą dėl regioninės kietųjų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo Marijampolėje (toliau – ir Memorandumas), Europos Komisija 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. PH/2002/3280 projektui „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų skyrė paramą (I t., b. l. 36–56). 2009 m. kovo 17 d. Nr. K(2009)2072 sprendimu Europos Komisija iš dalies pakeitė Sprendimą Nr. PH/2002/3280 ir pratęsė projekto pabaigos terminą numatydama, jog su projektu susijusios išlaidos laikomos reikalavimus atitinkančiomis iki 2010 m. gruodžio 31 d. (I t., b. l. 57–59). Vykdant Projektą, 2004 m. rugpjūčio 10 d. tarp APVA, kaip įgyvendinančiosios institucijos, pareiškėjo ir UAB „ECO RIVI“ buvo pasirašyta paslaugų sutartis Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ (toliau – ir Sutartis) (I t., b. l. 67–68).

332012 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra priėmė išvadą „Dėl projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ sutarties Nr. EUROPEAID/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ lėšoms apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti“, kurioje mokomosios kelionės į Daniją (4 MAAC darbuotojų ir 5 MAATC valdybos narių) lėšas laikė tinkamomis finansuoti (I t., b. l. 90–91). 2013 m. balandžio 8 d. raštu Nr. ((4.194-2409)-5K-1116508; 1113592; 1112993; 1117640; 1120562; 1120857; 1224958; 120991; 1300550; 130321)-6K-13003353 Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašė Agentūros skubos tvarka atlikti pakartotiną įtarimo pažeidimo tyrimą projekte dėl audito ataskaitoje pateikto didelės svarbos pastebėjimo Nr. 12 (dėl penkių savivaldybės atstovų (GPG valdybos narių) mokomosios kelionės į Daniją išlaidų mokymams pagal techninės pagalbos sutartį) ir apie pažeidimo tyrimo rezultatus bei atliktus veiksmus informuoti Finansų ministeriją (I t., b. l. 92–93). APVA 2013 m. balandžio 17 d. išvadoje dėl Projekto Sutarties lėšoms apmokėtos kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti nurodė, kad atnaujinus tyrimą, nustatė, kad 3 824,96 EUR (13 206,82 Lt) išlaidos, patirtos dėl mokymų, kuriuose dalyvavo 5 savivaldybių institucijų atstovai (Bendrovės valdybos nariai) ir kurie negali būti laikomi vykdančiuoju personalu, yra netinkamos finansuoti, nes savivaldybių atstovai ar Bendrovės valdybos nariai negali būti laikomi Bendrovės vykdančiuoju personalu/darbuotojais Reglamento EB Nr. 16/2003 ir Projekto finansinio memorandumo prasme. APVA direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. T1-69 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ nurodyta Bendrovei per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti grąžintinomis pripažintų lėšų sumą – 13 206,82 Lt. Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2013 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 3R-210(AG-164/04-2013) nusprendė atmesti Bendrovės skundą dėl Įsakymo ir Išvados panaikinimo.

34Pirmosios instancijos teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atmetė, nusprendęs, kad 5 asmenys, kurių kelionės išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti, į kelionę vyko ne tik (ir pirmiausia ne) kaip Bendrovės valdybos nariai, o kaip savivaldybių valdžios institucijų atstovai. Sudarytojoje Sutartyje nustatytos išlaidų kategorijos nebuvo skirtos savivaldybių atstovų kelionės išlaidoms kompensuoti, todėl išlaidos skirtos jų mokomajai kelionei į Daniją pagal Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį negali būti priskirtos tinkamoms finansuoti lėšoms.

35Visų pirma, teisėjų kolegijos nuomone, priimant ginčijamus sprendimus, nebuvo tinkamai įvertinti faktiniai duomenys, atitinkamai – netinkamai taikyta ginčui reikšminga teisė: parama projektui „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 buvo skirta Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. PH/2002/3280, t. y. dar iki Lietuvos Respublikai tampant Europos Sąjungos nare, todėl ši parama buvo skirta ne iš Sanglaudos fondo, kurio lėšomis, vadovaujantis 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, nuostatomis, buvo finansuojami valstybių narių projektai, prisidedantys prie Bendrijos ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimo, bet pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1267/99, nustatančio Pasirengimo narytei struktūrinės politikos instrumentą, nuostatas pagal Struktūrinės pasirengimo stojimui politikos instrumentą (IPSA). Ir tik nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos, Lietuva, kaip numato Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 (su pakeitimais, padarytais iki 2004 m. gegužės 1 d.) 2 straipsnio 5 dalis, galėjo gauti Sanglaudos fondo paramą. Be to, kaip nustatė Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/9 16a straipsnio 1 dalis, laikoma, kad priemonės, dėl kurių Lietuvos įstojimo dieną Komisija jau yra priėmusi sprendimus dėl pagalbos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1267/99, nustatantį Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentą, ir kurių įgyvendinimas nebuvo baigtas iki minėtos dienos, yra patvirtintos Komisijos reglamentu, taip pat, jeigu 2-5 dalyse nenumatyta kitaip, šioms priemonėms taikomos nuostatos, reglamentuojančios pagal šį Reglamentą patvirtintų priemonių įgyvendinimą.

36Tam, kad būtų užtikrinta, jog Sanglaudos fondo iš dalies finansuojamoms priemonėms būtų taikomos vienodos sąlygos, taip pat būtų nustatytos bendros taisyklės dėl atitinkamų išlaidų tinkamumo, 2003 m. sausio 6 d. buvo priimtas Komisijos reglamentas Nr. 16/2003, nustatantis specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, tačiau pagal šio reglamento 43 straipsnio 2 dalies nuostatas jis taikomas naujiems projektams, patvirtintiems Komisijos sprendimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1164/94 10 straipsnio 6 dalį po jo (Reglamento Nr. 16/2003) įsigaliojimo. Be to, Reglamento Nr. 16/2003 preambulės konstatuojamoje dalyje, be kita ko, nurodoma, kad: iki šiol išlaidų tinkamumo taisyklės, išdėstytos standartiniu tekstu, būdavo pridedamos prie sprendimo, kuriuo suteikiama parama, IV priede; kad būtų užtikrinta, jog Sanglaudos fondo iš dalies finansuojamoms priemonėms būtų taikomos vienodos sąlygos, turėtų būti nustatytos bendros taisyklės dėl atitinkamų išlaidų tinkamumo. Tose taisyklėse turėtų būti nustatytas išlaidų tinkamumo laikotarpis ir skirtingos tinkamų išlaidų kategorijos; toliau išdėstytos taisyklės turi pakeisti Komisijos sprendimų, kuriais suteikiama Sanglaudos fondo parama, IV priede išdėstytas taisykles naujiems projektams, Komisijos patvirtintiems po šio reglamento įsigaliojimo.

37Atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą, galima teigti, kad sprendžiant dėl išlaidų, patirtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tinkamumo finansuoti iš Sanglaudos fondo, turėjo būti vadovaujamasi ne Komisijos reglamento Nr. 16/2003 nuostatomis, kuriomis yra grindžiami ginčijami sprendimai, bet Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. PH/2002/3280 nuostatomis, 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą (su pakeitimais, darytais iki 2004 m. gegužės 1 d.), taip pat 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos.

38Nei ginčą nagrinėjant Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, nei teisme, visi Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. PH/2002/3280 priedai nebuvo pateikti ir vertinami, nors be šių priedų teisėto ir pagrįsto sprendimo priėmimas iš esmės nėra galimas, be to, teisėjų kolegijai kyla abejonių dėl pareiškėjo ir APVA procesiniuose dokumentuose pateikiamų šių priedų ištraukų citavimo išsamumo.

39Pažymėtina, kad 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad prieš sertifikuodama bet kurią išlaidų ataskaitą, mokėjimo institucija turi įsitikinti, kad buvo įvykdytos toliau išvardytos sąlygos: a) vadovaujančioji institucija, tarpinės įstaigos ir įgyvendinančioji įstaigos įvykdė Reglamento (EB) Nr. 1164/94 reikalavimus, ypač nustatytus jo 12 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose bei to reglamento II priedo D straipsnio 2 dalies b ir d punktuose, ir laikėsi sprendimo skirti paramą sąlygų; b) išlaidų ataskaita apima tik toliau nurodytas išlaidas: i) faktiškai padarytas per sprendime dėl paramos skyrimo numatytą tinkamumo laikotarpį, kurios gali būti patvirtintos sąskaitomis-faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės patvirtinamaisiais apskaitos dokumentais; ii) susijusias su darbais, kurie nebuvo iš esmės užbaigti paramos paraiškos pateikimo metu; iii) kurios pagrįstai reikalingos projekto eigai arba užbaigimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus. Atsižvelgiant į tai, byloje būti pateikti visi Europos Komisijos 2002 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. PH/2002/3280 priedai tam, kad būtų galima įvertinti, ar 5 MAATC valdybos narių mokomosios kelionės į Daniją išlaidos gali būti vertinamos kaip reikalingos projekto eigai arba užbaigimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus. Pažymėtina, kad sprendžiant šį ginčą yra svarbi būtent Komisijos sprendimo skirti paramą sąlygų ir projekto tikslų visuma, o atskira sąlygų nuostata, šiuo atveju vertinta atsietai nuo likusių nuostatų: nors Komisijos reglamentas Nr. 16/2003, nustatantis specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, nėra taikomas šiam ginčui, pažymėtina, kad tuo atveju, jei jis ir būtų taikomas, ginče be jokio pagrindo itin akcentuojama šio reglamento 35 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „vykdantysis personalas“ („operating personnel“): Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 2 skyriaus, pavadinto Tinkamos išlaidos, 9 straipsnyje nurodytos konkrečios tinkamų išlaidų kategorijos (pagal 3–10 skyriuose nustatytus reikalavimus šios tinkamų išlaidų kategorijos yra išlaidos, susijusios su: a) planavimu ir projektavimu; b) žemės pirkimu; c) statybvietės paruošimu; d) statyba; e) įranga; f) projektų valdymu; g) viešumo ir informavimo priemonėmis, vykdomomis vadovaujantis Komisijos sprendimu 96/455/EB [4]), o 10 straipsnis, skirtas kitoms išlaidų kategorijoms, nustato, kad kitos išlaidų kategorijos yra tinkamos, jeigu jos yra nurodytos Komisijos sprendime. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 10 skyriaus, pavadinto Kitos išlaidų rūšys, 35 straipsnio, reglamentuojančio remiamų projektų veiklos sąnaudas ir einamąsias išlaidas, 1 dalis nustato, kad projekto arba projektų grupės veiklos sąnaudos nėra tinkamos, o 2 dalis – kad nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, vykdančio personalo mokymo ir projekto bei jo įrangos bandymų išlaidos yra tinkamos bet kuriuo būtinu laikotarpiu, nurodytu Komisijos sprendime, t. y. 2 dalyje akcentuojamas ne vienos ar kitos išlaidų rūšies priskyrimas tinkamoms finansuoti išlaidų rūšims, bet tam tikrų išlaidų rūšių (vykdančio personalo mokymo ir projekto bei jo įrangos bandymų) tinkamumas pagal jų laikotarpį.

40Apeliacinio skundo teiginiai, kad Agentūra, pradėjusi tyrimą dėl penkių MAATC valdybos narių mokomosios kelionės į Daniją lėšų panaudojimo, ir 2012 m. lapkričio 30 d. išvada tokias išlaidas pripažinusi tinkamomis finansuoti, negalėjo 2013 m., gavusi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. balandžio 8 d. pranešimą, atnaujinti pažeidimo tyrimo ir pakeisti savo anksčiau priimto galutinio sprendimo, kuriuo laikytina 2012 m. lapkričio 30 d. išvada, taip pat nepagrįstai netaikė senaties termino, nustatyto Reglamentu Nr. 2988/95, yra nepagrįsti: Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026, Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1K-307, Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, nenumato, kad įgyvendinančios institucijos, kuria šiuo atveju yra Agentūra, atliktas pažeidimo tyrimas ir akto, kuriuo nekonstatuotas pažeidimas, priėmimas, būtų kliūtis vadovaujančiajai ir mokėjimo institucijai, kuria šiuo atveju yra Finansų ministerija, ar tarpinei institucijai, kuria šiuo atveju yra Aplinkos ministerija, savo ruožtu vertinti ir pranešti įgyvendinančiai institucijai apie įtariamą pažeidimą, dėl kurio pastaroji bet kokiu atveju turi atlikti tyrimą, kurio metu, nustačius pažeidimą, tarpinės institucijos įgaliojimu Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, kas galėtų būti ribojama tik atitinkamais senaties terminais; nors teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos išvada, kad paramos iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo grąžinimui netaikytini 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, nustatančiu bendras taisykles, reglamentuojančias vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Bendrijos teisės aktų pažeidimus, nustatyti senaties terminai pradėti procedūras dėl administracinių priemonių taikymo, pažymėtina, kad šio reglamento prasme pažeidimas yra bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas (Reglamento Nr. 2988/95 1 str. 2 d.). Nors patraukimo atsakomybėn senaties terminas yra ketveri metai, šis terminas skaičiuotinas nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas, be to, vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa (Reglamento Nr. 2988/95 3 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje, pagal pateiktus įrodymus, ginčijamo sprendimo priėmimo metu minėtas 4 metų senaties terminas nebuvo suėjęs, kadangi mokėjimo prašymas dėl penkių MAATC valdybos narių mokomosios kelionės į Daniją, vykusios 2006 m., išlaidų apmokėjimo buvo pateiktas tik 2010 m. gegužės 11 d. (I t., b. l. 80–83), todėl žala Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams iki šios datos nebuvo padaryta, atitinkamai – nebuvo padarytas pažeidimas Reglamento Nr. 2988/95 prasme.

41Byla dalyje dėl Agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvados „Dėl projekto Nr. 2002/LT/I6/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ lėšomis apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti“ panaikinimo nutraukiama (ABTĮ 101 str. 1 p.): ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis šia teisės norma, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo administravimo subjekto veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju Agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvada savaime nepažeidžia pareiškėjo teisių ar įstatymų saugomų interesų, darytina išvada, kad pareiškėjo skundo dalis dėl jos panaikinimo negali būti nagrinėjama administracinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai yra nurodomi skundžiant galutinį sprendimą, kurio tarpiniais dokumentais jie yra. Administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-814/2014).

42Byloje turi būti renkama eilė įrodymų, kurie turi būti vertinami kartu ir su apeliacinės instancijos teismui pateiktais naujais įrodymais, todėl, siekiant sudaryti šalims galimybę būti išklausytoms dėl visų su ginču susijusių aplinkybių, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikinamas ir byla, išskyrus dalyje dėl Išvados panaikinimo, perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 140 str. 1 d. 4 p., 141 str. 1 d. 2 p.).

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

44Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

45Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimą panaikinti.

46Administracinę bylą dalyje dėl skundo reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvadą „Dėl projekto Nr. 2002/LT/I6/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Sutarties Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ lėšomis apmokėtos mokomosios kelionės į Daniją tinkamumo finansuoti“ nutraukti.

47Likusioje dalyje bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3.
...
4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų... 5. Paaiškino, jog Europos Komisija ir Lietuvos Respublika 2002 m. sudarė... 6. Pareiškėjas prieštaravo Komisijos išvadai, kad pirmoji išvada nelaikytina... 7. Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 8. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 123–135) paaiškino, jog pirmoji išvada... 9. Dėl teisės atlikti pakartotinį tyrimą nurodė, kad tyrimo sprendimas... 10. Dėl senaties termino nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai byloje taiko... 11. Sutiko su Komisijos sprendimo argumentais, kad bendrovės valdybos nariai nėra... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu... 13. Teismas nustatė, kad Agentūra patvirtino 2013 m. balandžio 17 d. išvadą (I... 14. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog kelionės išlaidos į Daniją... 15. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad pareiškėjas neteisingai nurodė, jog... 16. Atsižvelgdamas į tai, kad Pirmosios išvados pagrindu nebuvo priimtas... 17. Teismas nustatė, kad Finansų ministerijai, kaip vadovaujančiai institucijai,... 18. Dėl 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamento Nr. 2988/95 nuostatos dėl... 19. Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo... 20. Apeliaciniame skunde (I t., b. l. 168-184) pakartojo argumentus, kuriuos... 21. APVA nepagrįstai siaurina sąvoką „vykdantis personalas“. Valdyba kartu... 22. Dėl Pirmosios išvados paaiškino, kad jos priėmimo dieną ji buvo ne... 23. Dėl senaties termino taikymo paaiškino, kad senaties terminas yra taikytinas... 24. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 25. Atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 15-27) atsakovas pakartojo... 26. Dėl 2012 m. lapkričio 30 d. išvados kvalifikavimo paaiškino, kad,... 27. Pareiškėjo teiginiai dėl Agentūros pozicijos keitimo yra pagrįsti... 28. Be to, Vilniaus apygardos administracinis teismas savo praktikoje yra... 29. Dėl senaties termino paaiškino, kad Reglamentas Nr. 2988/95 šio ginčo... 30. Teisėjų kolegija... 31. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos... 32. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Europos Komisijai ir Lietuvos... 33. 2012 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos... 34. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu pareiškėjo UAB... 35. Visų pirma, teisėjų kolegijos nuomone, priimant ginčijamus sprendimus,... 36. Tam, kad būtų užtikrinta, jog Sanglaudos fondo iš dalies finansuojamoms... 37. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą, galima teigti, kad... 38. Nei ginčą nagrinėjant Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, nei... 39. Pažymėtina, kad 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002... 40. Apeliacinio skundo teiginiai, kad Agentūra, pradėjusi tyrimą dėl penkių... 41. Byla dalyje dėl Agentūros 2013 m. balandžio 17 d. išvados „Dėl projekto... 42. Byloje turi būti renkama eilė įrodymų, kurie turi būti vertinami kartu ir... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities... 45. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimą... 46. Administracinę bylą dalyje dėl skundo reikalavimo panaikinti Lietuvos... 47. Likusioje dalyje bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš... 48. Nutartis neskundžiama....