Byla 2S-633-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarties, suinteresuoti asmenys SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir antstolis D. T

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarties, suinteresuoti asmenys SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir antstolis D. T.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas A. N. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio D. T. priimtus patvarkymus ir grąžinti iš pareiškėjo išieškotus 106,83 Eur. Nurodė, kad tuo metu, kai SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2011-03-20 priėmė nutarimą Nr. 1320732-0 dėl 80 Lt išieškojimo iš pareiškėjo už važiavimą maršrutiniu autobusu be bilieto, pareiškėjas atliko laisvės atėmimo bausmę. Pasak pareiškėjo, jo asmens duomenimis kažkas pasinaudojo, todėl bauda pareiškėjui buvo paskirta nepagrįstai, taip pat neteisėtai išieškotos piniginės lėšos baudai ir vykdymo išlaidoms apmokėti.

4Antstolis D. T. 2015-10-29 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir jį persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad vykdo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2011-03-20 nutarimą dėl 23,17 Eur baudos išieškojimo iš pareiškėjo. Vykdomajame dokumente pažymėta, kad duomenys apie pažeidėją surinkti 5 policijos komisariate. Antstolis kreipėsi į Informacijos ir viešųjų ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydamas informuoti, nuo kada ir kokiose įkalinimo įstaigose skolininkas atlieka bausmę. Antstolis 2015-10-22 gavo informaciją, kad A. N. atlieka laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose nuo 2012-01-26, todėl antstolis nurašė pareiškėjo pinigines lėšas nuo jo sąskaitos, kurias paskirstė skolai ir vykdymo išlaidoms apmokėti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-26 nutartimi pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų netenkino.

7Teismas nustatė, kad antstolis 2011-05-18 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2011-03-20 išduotą nutarimą dėl 80 Lt baudos išieškojimo iš pareiškėjo. Nustatęs, kad pareiškėjas atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose, patvarkymus dėl skolos išieškojimo ir patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, antstolis 2015-08-03 išsiuntė į Marijampolės pataisos namus, patvarkymai įteikti pareiškėjui. Pareiškėjas 2015-08-24 pateikė antstoliui prašymą paaiškinti, už ką buvo paskirta bauda, antstolis išsiuntė pareiškėjui vykdomojo dokumento Nr. 1320732-0 kopiją. Pareiškėjas 2015-09-07 kreipėsi į antstolį ir nurodė, kad nutarimo priėmimo dieną jis buvo įkalinimo įstaigoje, pridėjo pažymą iš Marijampolės pataisos namų ir prašė sugrąžinti nuo jo sąskaitos nurašytas lėšas (106,83 Eur).

8Teismas, užklausęs Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos informacijos apie pareiškėjo bausmės atlikimą, gavo atsakymą, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos teismo 2010-12-03 nuosprendžiu nuteistas 15 metų laisvės atėmimo bausme. 2010-01-18 jis atvyko į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą, 2012-01-26 – į Marijampolės pataisos namus. Duomenų apie pareiškėjo paleidimą registre nėra. Šiame rašte taip pat nurodyta, kad antstoliams pagal Antstolių įst. 21 str. 1 d. dokumentų perdavimo ir įteikimo tikslu teikiami duomenys apie asmens buvimo vietą įkalinimo įstaigoje duomenų patikros registre metu, nurodant jo atvykimo datą, todėl antstoliui buvo pateikti duomenys, nuo kurio laiko nuteistasis buvo paskutinį kartą atvežtas į Marijampolės pataisos namus. Teismas taip pat nustatė, kad duomenų, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus ir priėmęs pareiškėjo skundžiamus patvarkymus, būtų padaręs vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimus, nenustatyta. Antstoliui pagal kompetenciją nesuteikta teisė spręsti apie pateikiamo vykdymui dokumento priėmimo teisėtumą ar institucijų, kurios turi teisę priimti sprendimus (vykdomuosius dokumentus), veiksmų atitikimą įstatymų nuostatoms.

9Teismas nurodė, kad pareiškėjas negalėjo padaryti jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo 2011-03-20, nes tuo metu atliko bausmę laisvės atėmimo vietose. Todėl teismas išaiškino pareiškėjui, kad nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje teisėtumo klausimai sprendžiami ATPK 291-293 str. nustatyta tvarka, kuria pareiškėjas ir turi naudotis, ginčydamas nutarimo teisėtumą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Pareiškėjas atskiruoju skundu nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nepanaikino 2011-03-20 nutarimo ir nuo jo sąskaitos, esančios Marijampolės pataisos namuose, nuskaičiuoti 106,83 Eur pareiškėjui nebuvo grąžinti. Pareiškėjas nuo 2010-01-14 iki 2025-01-14 atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl negalėjo naudotis SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teikiamomis paslaugomis. Prašo apeliacinės instancijos teismo įpareigoti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ grąžinti pareiškėjui 106,83 Eur ir priteisti jam iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 500 Eur moralinei žalai atlyginti.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis D. T. prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą ir skundą atmesti. Nurodo, kad vykdomas 2011-03-20 nutarimas buvo priimtas surinkus duomenis apie pareiškėją 5-ame policijos komisariate, šis nutarimas yra galiojantis, nes pareiškėjas jo teisėtumo neskundė ATPK 291-293 str. nustatyta tvarka. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikė antstoliui duomenis, kad pareiškėjas laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2012-01-26 Marijampolės pataisos namuose. Antstoliui pagal kompetenciją nesuteikta teisė spręsti dėl pateiktų vykdyti dokumentų teisėtumo.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2015-11-26 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

16Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją), o bet koks veikimas ne pagal ją gali būti vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas (CPK 587 str. 1 p.).

17CPK 586 str. 1 d. yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 str. 2 d., vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis turi patikrinti: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 str.); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 str.); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 str. reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 str. 5 d.); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 str.); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nors šis sąrašas nėra baigtinis, tačiau pažymėtina, kad sprendimas dėl kitų CPK 651 str. 2 d. nedetalizuotų akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priklauso nuo faktinių konkrečios bylos aplinkybių nustatymo ir įvertinimo. Tačiau akivaizdžiomis laikomos labai aiškios, gerai matomos aplinkybės, kurių pagrindu antstolis savo patvarkymu atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui. Nenustatęs CPK 651 str. 2 d. nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.).

18Iš vykdomosios bylos Nr. 241/11/01000 nustatyta, kad antstolis D. T., gavęs vykdymui išieškotojo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2011-03-20 išduotą nutarimą dėl 80 Lt baudos išieškojimo iš pareiškėjo, kuris yra vykdomasis dokumentas (CPK 587 str. 6 p.), nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, 2011-05-18 patvarkymu priėmė vykdytiną šį nutarimą. Pareiškėjas nenurodė, kad buvo akivaizdžios kliūtys priimti vykdyti nutarimą, nustatytos CPK 651 str. 2 d. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai padarė išvadą, kad antstoliui pagal kompetenciją nesuteikta teisė spręsti apie pateikiamo vykdomojo dokumento priėmimo tvarkos teisėtumo ar institucijų, kurios turi teisę priimti vykdomuosius dokumentus, veiksmų atitikimo įstatymų nuostatoms. Kaip minėta, kitomis, CPK 586 str. 1 d. konkrečiai nenurodytomis akivaizdžiomis kliūtimis priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, gali būti laikomos tik labai aiškios, gerai matomos aplinkybės, kurių pagrindu antstolis turėtų atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Tačiau akivaizdžiomis kliūtimis negali būti laikomos šiuo metu galiojančio ir pareiškėjo neginčyto SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2011-03-20 išduoto nutarimo dėl administracinės teisės pažeidimo surašymo aplinkybės, kurias nurodo pareiškėjas savo procesiniuose dokumentuose. Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad antstolis vykdymo veiksmus pradėjo ir atliko nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų

19Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas turėjo panaikinti išieškotojo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2011-03-20 surašytą nutarimą dėl administracinės teisės pažeidimo ir įpareigoti išieškotoją grąžinti pareiškėjui nuskaičiuotus 106,83 Eur. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas pareiškėjui, pareiškėjas šio nutarimo teisėtumą turėjo ginčyti ATPK 291-293 str. nustatyta tvarka. Taip pat pareiškėjas gali kreiptis į teismą su reikalavimu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Šios apeliacijos dalykas yra antstolio veiksmų teisėtumo patikrinimas.

20Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias vykdymo proceso klausimus, priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį. Todėl pareiškėjo skundas atmestinas, skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-26 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas A. N. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė... 4. Antstolis D. T. 2015-10-29 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-26 nutartimi pareiškėjo skundo... 7. Teismas nustatė, kad antstolis 2011-05-18 patvarkymu priėmė vykdyti... 8. Teismas, užklausęs Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų... 9. Teismas nurodė, kad pareiškėjas negalėjo padaryti jam inkriminuojamo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis D. T. prašo palikti skundžiamą... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 16. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 17. CPK 586 str. 1 d. yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra... 18. Iš vykdomosios bylos Nr. 241/11/01000 nustatyta, kad antstolis D. T., gavęs... 19. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas turėjo... 20. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti...