Byla I-824-243/2007

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujančios ir pranešėjos), Laimutės Jokubauskaitės, Irmos Čuchraj, sekretoriaujant Jurgitai Jonikaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Tatjanai Borik, atsakovo VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo atstovei Ilonai Jurevičienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos G. A. S. skundą atsakovui VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ „Registrų centras“, R. A., J. A., E. K., R. K., V. S., R. S., V. Z. dėl VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo 2006-09-14 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus – įregistruoti juridinį faktą – namo ( - ), bendraturčių 2006-08-28 susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėja G. A. S. 2006-12-22 teismui pateiktu skundu prašo panaikinti VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo 2006-09-14 sprendimą „Dėl juridinio fakto registravimo nekilnojamo turto registre“, kuriuo buvo nepatenkintas jos prašymas įregistruoti juridinį faktą ir prašo įpareigoti VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą įregistruoti namo (duomenys neskelbtini, bendraturčių 2006-08-28 susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu.

5Pareiškėja G. A. S. nurodo, jog 2006-08-28 susitarimu namo ( - ), bendraturčiai pasidalino palėpės patalpas su indeksais 4-6, 4-7, kurios įrengtos 1967 m. kapitalinio namo remonto metu. Nurodo, kad tai, patvirtinančių dokumentų neturi. Mano, jog palėpė yra priklausinys gyvenamųjų patalpų butų, o ne savarankiškas nekilnojamasis daiktas. Teigia, jog VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo 2006-09-14 sprendimas trukdo bendraturčiams disponuoti nuosavybe, nes neįregistravus palėpės pasidalinimo negalimas jos perleidimas, negalima statyba.

6Pareiškėjos atstovė, išdėsčiusi tuos pačius reikalavimą pagrindžiančius argumentus, prašo skundą patenkinti.

7Atsakovas VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialas atsiliepime į skundą (b.l. 38-40) nurodo, jog su pareiškėjos reikalavimais nesutinka ir prašo juos nepatenkinti. Atsikirtimą grindžia tuo, jog pagal 2006-01-03 kadastrinių matavimų duomenis gyvenamojo namo ( - ), palėpės patalpose įrengtas kambarys (4-6) ir sandėliukas (4-7) yra prijungti prie buto Nr. 4, tačiau butas, prijungus dalį palėpės, kaip nekilnojamojo turto objektas nesuformuotas ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas. Pažymi, jog Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnyje nurodyta, kad nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, jeigu registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Nurodo, jog pareiškėjai buvo pranešta, kad ginčo patalpų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre reikalinga pateikti statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos išduotą patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti aktą, tačiau pareiškėja patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti akto nepateikė.

8Atsakovo VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo atstovė, nurodžiusi tuos pačius atsikirtimo argumentus, prašo skundą nepatenkinti.

9Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodo, jog su skundu nesutinka, prašo jį nepatenkinti tais pačiais motyvais, kuriuos nurodė atsakovas (b.l. 42).

10Tretysis suinteresuotas asmuo V. Z. nuomonės dėl reikalavimo pagrįstumo nepareiškė.

11Teisėjų kolegija konstatuoja :

13pareiškėja G. A. S. prašo panaikinti VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo 2006-09-14 sprendimą ir įpareigoti atsakovą VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialą įregistruoti namo ( - ), bendraturčių 2006-08-28 susitarimą dėl palėpės pasidalinimo. Pareiškėja reikalavimą grindžia tuo, jog palėpės patalpos su indeksais 4-6, 4-7 įrengtos 1967 m. kapitalinio namo remonto metu ir yra buto priklausinys, o ne savarankiškas nekilnojamasis daiktas, todėl jos neturi būti suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

14Ginčo dalykas yra juridinio fakto, susijusio su nekilnojamuoju daiktu, bendratučių susitarimo dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu įregistravimas Nekilnojamojo turto registre. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarkos.

15Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai ir daiktinės teisės į juos registruojami Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Iš byloje esančių 2006-01-03 kadastrinių matavimų duomenų matyti, kad gyvenamojo namo ( - ), palėpės patalpose įrengtas kambarys (4-6) ir sandėliukas (4-7) yra prijungti prie buto Nr. 4, kuris nuosavybės teise priklauso pareiškėjai G. A. S. (b.l. 20, 31). Nustatyta, kad pareiškėjos G. A. S. butas Nr. 4, prijungus dalį palėpės, kaip nekilnojamojo turto objektas nesuformuotas, t.y. nenustatyti kadastro duomenys pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimus ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas. Iš kadastrinių duomenų matyti, kad patalpos – kambarys 4-6 ir sandėliukas 4-7 yra šio buto sudėtinė dalis, nes nėra izoliuotos nuo buto. Nurodytos patalpos Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenimis taip pat nėra suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas ir atskiras nekilnojamojo turto kadastro objektas, tai yra nėra nustatyti jų kadastro duomenys, nėra priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas palėpės patalpas suformuoti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnyje numatytais būdais. Pareiškėja nepateikė nekilnojamojo turto registratoriui statybos leidimą įrengti palėpės patalpas ir statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos išduotą patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti aktą. Pažymėtina, kad pagal nustatytas byloje aplinkybes negalima nurodytas patalpas laikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 ir 4.82 straipsnių prasme bendro naudojimosi patalpomis, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiomis pareiškėjai.

16Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio l dalyje nustatyta, kad registre juridiniai faktai - šiuo atveju - bendraturčių susitarimas gali būti registruojami tik tada, kai nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Įstatymo 12 straipsnio 2 punkte taip pat nurodyta, jog registre registruojamos bendraturčių sutartys dėl nekilnojamojo daikto. Įstatymu reglamentuota, kad bendraturčiai gali susitarti pasidalinti tik suformuotą ir įregistruotą nekilnojamąjį daiktą. Neįregistravus registre nekilnojamojo daikto, negali būti registruojami ir juridiniai faktai. Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, jog ginčijamas VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo 2006-09-14 sprendimas „Dėl juridinių fakto registravimo nekilnojamojo turto registre“ yra teisėtas ir pagrįstas, todėl skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo jį panaikinti. Taip pat nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą įregistruoti namo ( - ), bendraturčių 2006-08-28 susitarimą dėl palėpės pasidalinimo. Pareiškėjos skundas netenkintinas kaip nepagrįstas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85 – 89 straipsniais,

Nutarė

19atmesti pareiškėjos G. A. S. skundą dėl VĮ Registrų centras“ Klaipėdos filialo 2006-09-14 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus – įregistruoti juridinį faktą – namo ( - ), bendraturčių 2006-08-28 susitarimą.

20Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai