Byla 2S-1517-460/2014

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės akcinės bendrovės SEB banko (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutarties, kuria išnagrinėtas bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Principo reikalas“ įgalioto asmens I. Lengvino prašymas dėl ieškovų E. K. ir D. K. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo bei skundas dėl 2014-05-15 kreditorių susirinkimo priimto nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2FB-627-867/2014 pagal ieškovų E. K. ir D. K. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditoriai akcinė bendrovė SEB bankas ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-03-05 nutartimi ieškovams E. K. ir D. K. nutarta iškelti bankroto bylą, bankroto administratore paskirta UAB „Principo reikalas“. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-04-17 nutartimi patvirtinti ieškovų kreditiniai ir finansiniai reikalavimai.

4Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2014-05-26 buvo gautas ieškovų E. K. ir D. K. bankroto administratorės prašymas patvirtini E. K. ir D. K. mokumo atkūrimo planą bei skundas panaikinti pirmojo kreditorių susirinkimo 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, išsprendžiant atitinkamą klausimą iš esmės. Prašyme bankroto administratorė nurodė, kad 2014-05-15 įvyko E. K. ir D. K. kreditorių susirinkimas, kreditorių susirinkimas nepatvirtino mokumo atkūrimo plano dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 str. reikalavimus. Manė, kad mokumo atkūrimo planas atitinka visus Fizinių asmenų bankroto (toliau ir FABĮ) 7 str. reikalavimus, todėl vadovaujantis FABĮ 8 str. 3 d. plano projektą teikė teismui. Kartu su fizinių asmenų mokumo atkūrimo planu bankroto administratorė pateikė teismui 2014-04-24 išvadą dėl E. K. ir D. K. parengto mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, jame nurodė, kad planas atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus, įstatyme nurodytų pagrindų bankroto bylai nutraukti nenustatyta, plane numatytos priemonės gali būti įgyvendintos, todėl planas gali būti tvirtinamas.

5Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2014-05-26 buvo gautas bankroto administratorės skundas dėl 2014-05-15 kreditorių susirinkimo nutarimo 6 punkto panaikinimo. Skunde nurodyta, kad 6-uoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti bankroto administratorės atlyginimą kartu su administravimo išlaidomis už laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos – 1 500 Lt plius PVM. Patvirtinti 300 Lt administravimo išlaidų (plius mokėtini mokesčiai) sąmatą mėnesiui (po 150 Lt plius mokėtini mokesčiai kiekvienam asmeniui atskirai): 200 Lt atlyginimas administratorei, 100 Lt administravimo išlaidos nuo nutarties patvirtinti mokomumo atkūrimo planą iki bankroto proceso pabaigos. Nurodė, kad bankroto administratorė yra juridinis asmuo, kuris patiria išlaidas biuro nuomai, darbuotojų civilinės profesinės atsakomybės draudimui, darbo užmokesčiui ir panašiai. Teigė, kad prašomos išlaidos yra protingos, todėl ir prašė panaikinti priimtą kreditorių susirinkimo 6-ąjį nutarimą.

6Kreditorė AB SEB bankas nurodė, kad bankui buvo pateikta kreditorių susirinkimo darbotvarkė su planuojamais nagrinėti klausimais bei kiekvienam darbotvarkės klausimui buvo pateikti siūlomų nutarimų variantai. Susipažinusi su pateiktais variantais kreditorė balsavo už jai priimtiniausią variantą ir teikė pasiūlymus bei pastabas, tačiau administratorė į šias pastabas ir pasiūlymus visiškai neatsižvelgė ir nebandė šių pastabų ar pasiūlymų aptarinėti. Nurodė, kad administratorė su bankrutuojančiais asmenimis nutarė, kad pastabos ir pasiūlymai yra nepagrįsti, o prašoma pateikti informacija gali pažeisti bankrutuojančių asmenų asmeninį gyvenimą. Nurodė, kad mokumo plane tik nurodoma pati mokėjimo tvarka ir terminai, tačiau nenurodyta, kokios lėšos bus mokamos kiekvienam kreditoriui. Nesutiko su skundu dėl 6-uoju klausimu kreditorių susirinkimo priimto nutarimo, nes manė, kad susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta veiklos sąnaudomis, atliekamų procedūrų sudėtingumu ir kiekiu, kitomis funkcijomis, kurias administratorė privalo atlikti bankroto proceso metu, bei atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, todėl prašė skundo netenkinti. Taip pat prašė netvirtinti pateikto bankrutuojančių asmenų E. K. ir D. K. mokumo atkūrimo plano projekto ir įpareigoti bankrutuojančius asmenis pateikti kreditorių susirinkimo metu prašytą pateikti informaciją bei argumentuotai atsakyti į kreditorių iškeltus klausimus.

7Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-07-04 nutartimi patenkino ieškovų E. K. ir D. K. bankroto administratorės UAB „Principo reikalas“ skundą dėl 2014-05-15 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 6-uoju darbotvarkės klausimu, ir panaikino 2014-05-15 kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 6-uoju darbotvarkės klausimu; patvirtino teismui pateiktą E. K. ir D. K. mokumo atkūrimo planą. Nurodė, jog išvadą, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 6-uoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu, teismas padarė remdamasis nutartyje išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į bankroto administratorės įgalioto asmens skunde išdėstytus argumentus bei teismo metu paaiškintas aplinkybes ir įvertinęs, kad plane nurodytos administravimo išlaidos nėra per didelės, todėl administravimo išlaidas laikė pagrįstomis, būtinomis bankroto proceso vykdymui, atitinkančiomis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Teismas nutartyje pažymėjo, kad bankroto administratorės atstovo pateiktas bankrutuojančių asmenų E. K. ir D. K. mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 str. reikalavimus, ir posėdžio metu įvertinęs bankroto administratorės nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, atsižvelgdamas į bankroto administratorės išvadą ir įvertinęs nemokių fizinių asmenų bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, patvirtino bankroto administratorės UAB „Principo reikalas“ pateiktą mokumo atkūrimo planą.

8Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-07-04 nutartį, bankroto administratorės skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimo panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą ir 2014-05-15 kreditorių susirinkimo nutarimą 6-uoju darbotvarkės klausimu pripažinti teisėtu ir neprieštaraujančiu įstatymo nuostatoms, kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą laikyti atitinkančia administravimo išlaidų sampratą, o išlaidų dydžius atitinkančiais protingumo ir teisingumo kriterijus; klausimą dėl bankrutuojančių asmenų E. K. ir D. K. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo išnagrinėti iš esmės, netvirtinti bankrutuojančių asmenų E. K. ir D. K. mokumo atkūrimo plano ir jį atmesti kaip neatitinkantį FABĮ 7 str. reikalavimų. Nurodo, jog teismas, visiškai nevertindamas, ar 2014-05-15 vykusiame kreditorių susirinkime balsų dauguma patvirtinta administravimo išlaidų sąmata atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja įstatymo nuostatoms, o patvirtindamas bankrutuojančių asmenų E. K. ir D. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą kartu su sąmata, kuriai prieštaravo kreditorių susirinkimas ir kuri balsu dauguma buvo atmesta, pažeidė FABĮ 22 str. 2 d. nuostatas. Pažymi, kad bankroto administratorė teikė teismui tvirtinti mokumo atkūrimo plano projektą tokį, koks yra priimtinas bankrutuojantiems asmenims, nesiekdama bendro susitarimo ir teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Bankroto administratorės pateiktame ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-07-04 nutartimi patvirtintame bankrutuojančių asmenų E. K. ir D. K. mokumo atkūrimo plane nurodoma tik pati mokėjimo tvarka (kurią ir taip reglamentuoja FABĮ ir kurios įtraukimas į mokumo atkūrimo planą nėra būtinas) ir terminai, tačiau kokios lėšos bus mokamos kiekvienam kreditoriui ar kokios lėšos planuojamos mokėti praėjus pirmajam pusmečiui po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, nenurodoma. Pateiktame mokumo atkūrimo plane visai nėra numatyta jokių planuojamų lėšų kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti. Bankroto bylos iškėlimo tikslas Fizinių asmenų bankroto įstatymo prasme yra ne nurašyti ar anuliuoti fizinio asmens skolas, bet atkurti fizinio asmens mokumą, kad vykdydamas patvirtintą planą galėtų patenkinti kreditorių reikalavimus. Teismas negali iškelti bankroto bylos, o iškelta bankroto byla turi buti nutraukta tokiam fiziniam asmeniui, kuris negauna (neketina gauti) jokių pajamų, o tai reiškia – neplanuoja atsiskaityti su savo kreditoriais. Teigia, jog nagrinėjamu atveju bankrutuojantys asmenys niekur nedirba, neturi jokio turto, kurį realizavus bent iš dalies būtų tenkinami kreditorių reikalavimai. Padarė išvadą, kad pareiškėjams negaunant pajamų nebus galima mokumo atkūrimo plane parengti grafiko, kuriame būtų numatyta ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos. Tikina, kad neparengus grafiko negalimas mokumo atkūrimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo plano tvirtinimas. Per nustatytą laikotarpį neparengus bei nepatvirtinus mokumo atkūrimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo plano, fiziniam asmeniui iškelta bankroto byla privalo būti nutraukta. Kreditorė AB SEB bankas taip pat mano, kad prieš tvirtinant mokumo atkūrimo planą būtina išspręsti visus ginčytinus ir abejones keliančius klausimus, kad vykdant patvirtintą planą nekiltų nepagrįstų įtarimų ir būtų tinkamai įgyvendinamos FABĮ nuostatos bei teisinga skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. Pažymi, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismas priėmė nutartį tvirtinti planą neturėdamas pakankamai įrodymų, kad plane pateikta informacija bei duomenys yra pagrįsti.

9Administratorė teismui pateikė atsiliepimą, juo prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo

10nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog apylinkės teismas priimdamas nutarties dalį dėl kreditorių susirinkimo sprendinių pripažinimo negaliojančiais nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos. E. ir D. K. mokumo atkūrimo plane nurodyta kreditorių reikalavimo tenkinimo tvarka atitinka įstatymų nustatytą tvarką. E. ir D. K. mokumo atkūrimo planas visa apimtimi atitinka įstatymų jam keliamus reikalavimus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai turi du kreditorius, tai yra AB SEB banką ir VMI. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-04-17 nutartimi patvirtinti ieškovų kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai: AB SEB banko finansinio reikalavimo suma – 506 107,82 Lt, o VMI –133,09 Lt, bendra kreditinių reikalavimų suma – 506 240,91 Lt. Nustatyta, kad ieškovai neturi jokio nekilnojamojo turto, abu ieškovai šiuo metu yra bedarbiai. Ieškovė turi pagrindinį išsilavinimą, šiuo metu kelią kvalifikaciją, o ieškovas turi vidurinį išsilavinimą ir nuo 2014-04-08 yra registruotas darbo biržoje. 2014-05-15 įvyko E. K. ir D. K. kreditorių susirinkimas, jo metu kreditorių susirinkimas nepatvirtino ieškovų mokumo atkūrimo plano, nes prieš balsavo kreditorė AB SEB bankas, turinti 99,7 procento kreditavimo reikalavimo sumos. Iš pateikto 2014-05-15 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 matyti, jog kreditorių susirinkime, įskaitant balsavusius paštu, dalyvavo visi E. K. ir D. K. kreditoriai. Raštu savo nuomonę dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo pateikė kreditorė AB SEB bankas – 99,7 proc. ir VMI – 0,03 proc. Šiame kreditorių susirinkime kreditorė AB SEB bankas nepritarė D. K. ir E. K. mokumo atkūrimo planui ir pareiškė pastabas bei pasiūlymus.

14Dėl E. ir D. K. 2014-05-15 kreditorių susirinkime priimto nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

15Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi, jog apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje nurodė: „teismas mano, kad nurodyta suma skiriama bankroto administratoriui nėra per didelė, suma detalizuota mokumo atkūrimo plano administravimo išlaidų sąmatoje, ji yra pagrįsta, todėl nėra pagrindo sutikti su kreditoriaus išsakytais prieštaravimais <..>“. Iš šio teiginio akivaizdu, jog apylinkės teismas palaikė bankroto administratorės skunde įvardytus motyvus, vertino, kad kreditorės (apeliantės) nustatytos sumos yra per mažos ir jų neužteks bankroto procedūroms atlikti. Minėtos faktinės aplinkybės patvirtina, kad apeliantės argumentas, kad teismas savo nuožiūra patvirtino administratorės pasiūlytą administravimo sąmatą, nepagrįstas. Priešingai, apylinkės teismas vertino ir apeliantės, ir administratorės pasiūlytus variantus, analizavo juos Fizinių asmenų bankroto įstatymo kontekste, atsižvelgė į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Analizuodamas administravimo išlaidų sampratą ir jų paskirtį bei bylai reikšmingas faktines aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl administravimo išlaidų dydžio ir papildomai akcentuoja, kad apeliantės siūlomas administravimo išlaidų dydis neužtikrins administratorės, kaip juridinio asmens, verslo subjekto, sklandaus bankroto procedūrų vykdymo. Svarbu tai, kad administratorės prognozuojama administravimo išlaidų suma yra efektyvaus bankroto proceso valdymo garantas. Kita vertus, administravimo išlaidų patvirtinimas nereiškia, kad visas šias sumas administratorė privalo išnaudoti ar už jų panaudojimą neatsiskaityti kreditoriams.

16Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs duomenų visetą, mano, jog šiuo atveju apylinkės teismas, priimdamas nutarties dalį dėl kreditorių susirinkimo sprendinių pripažinimo negaliojančiais, atsižvelgė į administravimo išlaidų sampratą, o administratorės pasiūlytus išlaidų dydžius patvirtino protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų kontekste.

17Esant nurodytoms aplinkybėms apylinkės teismo nutarties dalis dėl administravimo išlaidų paliktina nepakeista.

18Dėl mokumo atkūrimo plano atitikties įstatymo keliamiems reikalavimams

19Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad <...> jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui Fizinių asmenų bankroto straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

20Apeliantė AB SEB bankas skunde teigia, kad bankroto administratorė neatsižvelgė ir net nebandė aptarti su kreditoriais jų pateiktų pastabų bei pasiūlymų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pozicija nesutinka. Kaip matyti iš apeliantės pasiūlymo, sutiktina su administratorės argumentu, jog dauguma kreditorės pastabų ir pasiūlymų yra nesusiję su mokumo atkūrimo plano atitikimu Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio kontekste. Išanalizavus apeliantės pateiktas pastabas matyti, jog nustatytus reikalavimus, įtvirtintus Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje, atitinka pastaba dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko nebuvimo mokumo atkūrimo plane. Tačiau ši pastaba neteisinga, kadangi E. ir D. K. mokumo atkūrimo plane yra kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas (mokumo atkūrimo plano 12 punktas).

21Pažymėtina, jog pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymą bankrutavusiam fiziniam asmeniui yra nustatoma suma, skirta jo būtiniesiems poreikiams tenkinti (šiuo konkrečiu atveju – po 1 000 Lt bankrutuojančiam asmeniui), visos kitos gautos šią sumą viršijančios fizinio asmens bankroto procesu pajamos (laimėjimai, papildomos pajamos, darbo užmokesčio dalis, pinigai po turto realizavimo ir kt.) turi būti nedelsiant įneštos į bankroto administratoriaus vardu atidarytą depozitinę sąskaitą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 6 straipsnio 5 dalies 4 puntas, 16 straipsnio 5 punktas). Nagrinėjamu atveju E. ir D. K. mokumo atkūrimo plane numatyta: <..> kreditorių reikalavimai (kaip numatyta Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 12 punkte) bus tenkinami šiomis dienomis: 2014-10-01, 2015-04-01, 2015-10-01, 201604-01, 2016-10-01, 2017-04-01, 2017-10-01, 2018-04-01, 2018-10-01, 2019-04-01, tuo atveju, jeigu nurodyta diena yra nedarbo diena, kreditorių reikalavimai tenkinami paskutinę darbo dieną, esančią prieš nurodytą nedarbo dieną. Kreditorių reikalavimų tenkinimo dienomis iš depozitinės sąskaitos (Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, depozitinės sąskaitos valdytoja UAB „Principo reikalas“) esančių piniginių lėšų pirmiausia apmokamos bankroto administravimo išlaidos (kaip tai numatyta Fizinių asmenų bankroto įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje), o iš likusių lėšų proporcingai tenkinami kreditorių reikalavimai pirmo etapo antrąja eile (pagal proporcijas, nurodytas anksčiau tekste). Visiškai patenkinus reikalavimus pirmo etapo antrąja eile, bus tenkinami kreditiniai reikalavimai antro etapo antrąja eile (pagal proporcijas, nurodytas anksčiau tekste). Tuo atveju, jeigu atėjus mokėjimo kreditoriams dienai depozitinėje sąskaitoje nepakanka lėšų mokėjimams kreditoriams atlikti arba proporcingai apskaičiuoto mažiausio mokėjimo suma nesiekia 20 Lt (kai mokėjimus atlikti netikslinga dėl banko mokesčių už išeinančius ir įeinančius pavedimus, kurie atitinka 2 Lt dydžio įeinančio pavedimo sumą), mokėjimai atliekami per kitą artimiausią mokėjimo dieną, numatytą šiame plane. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai po 2019-04-01 mokėjimo kreditoriams dienos bus nurašomi (kaip tai numatyta Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje, 30 straipsnio 1, 2 dalyse). Mokumo atkūrimo plane išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad nepagrįstai yra apeliuojama dėl kreditinių reikalavimų tenkinimo grafiko (CPK 12, 178 straipsniai).

22Sutiktina su administratore, kad šiuo metu kreditoriams mokamas lėšų sumas įvardyti tikslia pinigine suma nėra galimybių, nes mokumo atkūrimo planas vykdomas 5 metus, o per šį laikotarpį Vyriausybė gali pakeisti MMA ir kitų nuo su darbo santykiais gaunamų pajamų privalomų mokėti mokesčių dydžius, be to, skolininkai gali susirasti, pakeisti ar prarasti darbus. Pabrėžtina, kad plano tvirtinimo metu ieškovai yra bedarbiai, nežinoma, kada jie įsidarbins ir sugeneruos tam tikrą lėšų kiekį.

23Atsižvelgiant į kitas apeliantės pastabas, akcentuotina, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymo šeštasis skirsnis reglamentuoja kreditorių ir kreditorių susirinkimo teises ir pareigas bankroto procese, tačiau šiame skirsnyje kreditoriams nenumatyta teisė gauti tokio pobūdžio informaciją, kuri nesusijusi su mokumo atkūrimo plano tvirtinimu (ji susijusi su bankroto bylos iškėlimu ir (ar) nutraukimu).

24Kreditorės nuomone, bankrutuojantys fiziniai asmenys negauna (neketina) gauti jokių pajamų, o tai reiškia – neplanuoja atsiskaityti su kreditoriais. Šiuo aspektu svarbu tai, kad šioje bylos stadijoje E. ir D. K. mokumo atkūrimo plano 6 punkte nurodyta, kad bankrutuojantys fiziniai asmenys sieks susirasti darbus, dės pastangas ir išnaudos visas galimybes gauti didesnes pajamas. Administratorė nurodo, kad D. K. lanko masažo kursus ir siekia įgyti masažuotojos kvalifikaciją. Taigi minėtas kreditorės teiginys atskirojo skundo nagrinėjimo metu yra nepagrįstas.

25Apeliantė nurodo, kad 2 000 Lt/mėn. (po 1 000 Lt/mėn. asmeniui) suma Evaldo ir D. K. būtiniesiems poreikiams tenkinti yra per didelė ir negalima jos tvirtinti neturint išlaidas pagrindžiančių rašytinių įrodymų. Aktualu pažymėti, jog Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-224-253/2014 nurodoma: „atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo nurodomos lėšos, reikalingos kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti, nepagrįstos patvirtinančiais rašytiniais įrodymais, <...> tačiau taip pat siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, pareiškėjui kiekvieną mėnesį reikalingų lėšų suma būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos mažintina iki 1200 Lt“. Cituojamoje byloje nustatyta, jog pareiškėjas turi vaiką, jo poreikiams tenkinti priteistas 162,50 Lt išlaikymas, atėmus iš teismo patvirtintos sumos lėšas, reikalingas vaiko poreikiams tenkinti, bankrutuojančio fizinio asmens poreikiams tenkinti lieka 1 037,50 Lt. Šiuo atveju Evaldui ir D. K. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-07-04 nutartimi būtiniesiems poreikiams tenkinti patvirtino po 1 000 Lt sumą, kuri atitinka apeliacinės instancijos teismo formuojamą praktiką fizinių asmenų bankroto bylose. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, iš kurios asmuo gali patenkinti tik minimalius poreikius, mokumo atkūrimo plano tvirtinimo metu sudarė 1 000 Lt (CPK 182 straipsnio 1 punktas, 4 punktas).

26Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas mokumo atkūrimo planą atskirojo skundo nagrinėjimo metu, mano, kad E. ir D. K. mokumo atkūrimo plane nurodyta kreditorių reikalavimo tenkinimo tvarka atitinka įstatymu nustatytą tvarką. E. ir D. K. mokumo atkūrimo planas visa apimtimi atitinka įstatymų jam keliamus reikalavimus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnis, 29 straipsnis).

27Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis klausimus sprendusio pirmosios instancijos teismo bei šioje byloje nustatytomis aplinkybėmis (CPK 320 straipsnio 1 dalis), konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė fizinių asmenų bankrotą reglamentuojančias proceso teisės normas, nenukrypo nuo suformuotos šių normų aiškinimo ir taikymo praktikos, todėl atskirojo skundo argumentai atmestini kaip teisiškai nepagrįsti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis, CPK 339 straipsnis).

28Kiti argumentai teisingam bylos išsprendimui neturi reikšmės, todėl dėl jų nepasisakoma.

29Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

30Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-03-05 nutartimi ieškovams E. K. ir D.... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2014-05-26 buvo gautas ieškovų E. K. ir... 5. Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2014-05-26 buvo gautas bankroto... 6. Kreditorė AB SEB bankas nurodė, kad bankui buvo pateikta kreditorių... 7. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-07-04 nutartimi patenkino ieškovų... 8. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 9. Administratorė teismui pateikė atsiliepimą, juo prašo Klaipėdos rajono... 10. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog apylinkės teismas priimdamas... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai turi du kreditorius, tai yra AB SEB... 14. Dėl E. ir D. K. 2014-05-15 kreditorių susirinkime priimto nutarimo 6-uoju... 15. Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi, jog apylinkės teismas... 16. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs duomenų... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms apylinkės teismo nutarties dalis dėl... 18. Dėl mokumo atkūrimo plano atitikties įstatymo keliamiems reikalavimams ... 19. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 20. Apeliantė AB SEB bankas skunde teigia, kad bankroto administratorė... 21. Pažymėtina, jog pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymą bankrutavusiam... 22. Sutiktina su administratore, kad šiuo metu kreditoriams mokamas lėšų sumas... 23. Atsižvelgiant į kitas apeliantės pastabas, akcentuotina, jog Fizinių... 24. Kreditorės nuomone, bankrutuojantys fiziniai asmenys negauna (neketina) gauti... 25. Apeliantė nurodo, kad 2 000 Lt/mėn. (po 1 000 Lt/mėn. asmeniui) suma Evaldo... 26. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas mokumo atkūrimo planą atskirojo... 27. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis klausimus sprendusio pirmosios... 28. Kiti argumentai teisingam bylos išsprendimui neturi reikšmės, todėl dėl... 29. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 30. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį palikti...