Byla e2FB-8091-323/2016
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgalioto asmens prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo planą D. V. bankroto byloje

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant pareiškėjui D. V., bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgaliotam asmeniui I. L., suinteresuoto asmens DNSB „Vingija“ atstovei N. S. K., civilinėje byloje pagal pareiškėjo D. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. V., antstoliui A. S., antstolei B. T., UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, AB DNB lizingas, UAB „Gelvora“, Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biurui, AB „Klaipėdos energija“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, AB „Klaipėdos vanduo“, antstolei L. P., AB Nordea bank skyrius, UAB „Transit card international“, DNSN „Vingija“, antstoliui J. P. dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgalioto asmens prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo planą D. V. bankroto byloje,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-10-15 nutartimi iškėlė D. V. bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Principo reikalas“ ir nustatė keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-02-11 nutartimi patvirtino pateiktą D. V. mokumo atkūrimo planą. Klaipėdos apygardos teismas 2016-05-05 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-02-11 nutartį panaikino ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

52016-06-09 teisme buvo gautas bankrutuojančio D. V. bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgalioto asmens prašymas patvirtinti bankrutuojančio D. V. patikslintą mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2016-06-03 vykęs bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimas nepritarė bankrutuojančio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 str. nustatytus reikalavimus.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašo patvirtinti pateiktą mokumo atkūrimo plano projektą.

7Teismo posėdžio metu bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgaliotas asmuo prašo patvirtinti pateiktą mokumo atkūrimo plano projektą.

8Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens DNSB „Vingija“ atstovė nepasisako dėl pateikto mokumo atkūrimo plano projekto (ne)tvirtinimo.

9Tvirtintinas mokumo atkūrimo planas.

10Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 1 d.). Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 2 d.). Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 5 d.). Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada, rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 6 d.). Teismas, svarstydamas plano, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, patvirtinimo klausimą, turi teisę, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir interesus, tokį planą patvirtinti (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 8 d.). Spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritaria, teismas turi įvertinti kreditorių nurodomų nesutikimo su planu priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-06-03 vyko bankrutuojančio D. V. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimas. Pareiškėjo kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius susirinkimo metu nepritarė bankrutuojančio D. V. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui, balsavęs raštu, balsavo „prieš“ pateikto mokumo atkūrimo plano tvirtinimą, bei pateikė pastabas dėl plano. Teismas pasisako dėl kreditoriaus pastabų pagrįstumo.

12Pirmiausia, kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius nesutinka su plane numatyta jo įgyvendinimo trukme: plane numatyta, kad jis bus įgyvendinamas per 3 metų terminą, o kreditorius siūlo nustatyti 5 metų terminą. Pagal 2015-12-22 Fizinių asmenų bankroto įstatymo NR. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 pakeitimo įstatymo 13 str. 4 d. iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos iškeltos fizinių asmenų bankroto bylos nagrinėjamos vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusiomis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatomis, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytas išimtis, o pagal 13 str. 6 d. fiziniai asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, turi teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje išdėstytas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatas. Iki 2016-01-01 galiojusi Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 str. 5 d. redakcija numatė, kad plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė negu penki metai. Bylos duomenimis matyti, kad teismas 2015-12-01 nutartimi patvirtino D. V. kreditorius ir jų kreditinius reikalavimus už 217.102,61 Eur sumą. Pareiškėjui nustačius maksimalų penkerių metų plano įgyvendinimo terminą, padengti visus įsiskolinimus galimybės būtų menkos (3.618,38 Eur per mėnesį), įvertinant tai, kad pareiškėjas ilgą laiką niekur nedirbo, buvo registruotas darbo biržoje bei pastarosios pasiųstas mokytis vairuotojo profesinei kvalifikacijai kroviniams vežti įgyti, šiuo metu dirba pagal terminuotą darbo sutartį ir gauna minimalų mėnesinį darbo užmokestį, turi išlaikytinį, jo galimybės gauti apie penkis kartus vidutinį (ne minimalų, kurį šiuo metu gauna pareiškėjas) darbo užmokestį viršijantį atlyginimą nėra realios. Atsižvelgiant į tai, teismas laiko, kad plane nustatytas trijų metų plano įgyvendinimo terminas yra protingas, racionalus, atitinkantis tiek skolininko, tiek kreditorių interesų pusiausvyrą: iš mokumo atkūrimo plano matyti, kad D. V. savo skolos kreditoriams pagal planą pilnai nepadengtų nei tuo atveju, jei jis būtų vykdomas maksimalų įstatyme nustatytą penkių metų terminą. Kadangi per plano įgyvendinimo laikotarpį jis neketina nei įsigyti aukštesnio išsilavinimo ar kvalifikacijos, kas atsieina pinigines ir laiko sąnaudas, o sieks susirasti geriau apmokamą darbą, darytina išvadai, kad jis savo mokumą atkurs anksčiau nei per maksimalų jam taikytiną įstatymo nustatytą penkių metų terminą.

13Be to, kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius nesutinka su plane numatyta 400,00 Eur suma, reikalinga pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti, siūlo nustatyti nutartyje iškelti bankroto bylą patvirtintą 287,97 Eur sumą. Iš pateikto plano matyti, kad bankrutuojantis asmuo nurodo, jog per mėnesį jo būtiniesiems poreikiams tenkinti jam reikalinga 400,00 Eur suma, pateikia šios sumos detalizaciją atskirai pagal konkrečius poreikius. Bankrutuojantis asmuo taip pat turi nepilnametę dukterį, kuriai reikalinga teikti išlaikymą. Pareiškėjo pajamos per mėnesį iš darbo užmokesčio yra minimali mėnesinė alga, kuri nuo 2016-07-01 yra 380,00 Eur (neatskaičius mokesčių). Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 str. 1 d. 6 p. numato, kad plane turi būti nurodyta kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka mokėti). Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 str. 3 d. nustatyta, kad fiziniam asmeniui ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatoma lėšų suma negali būti mažesnė už lėšų sumą, kuri būtų paliekama fiziniam asmeniui, atliekant išskaitas CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 736 str. nuostatas iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA davinių dalies, gali būti maksimaliai išskaitoma 50 proc. Taigi skolininkui turi likti mažiausiai pusė MMA, t. y. 190 Eur. Šiuo atveju pareiškėjo būtiniems poreikiams tenkinti plane nustatyta suma daugiau nei du kartus viršija šią sumą, tačiau, pažymėtina, kad bankrutuojantis asmuo neturi nuosavo būsto, todėl yra priverstas jį nuomotis, turi išlaikymo reikalaujantį nepilnametį vaiką, todėl įvertinus šias aplinkybes bei bendrą kainų lygį, laikytina, kad 400,00 Eur suma nėra per didelė. Be to, nepagrįsti kreditoriaus argumentai, jog bankrutuojantis asmuo neketina dėti pastangų didinti pajamas. Teismas sprendžia, kad pareiškėjo plane numatomos priemonės mokumui atkurti yra realios, ir negalima teigti, kad jos yra išimtinai palankios skolininkui ir užtikrinančios tik jo interesų apsaugą. Bankroto procese bankrutuojantis asmuo planuoja imtis aktyvių veiksmų pajamoms didinti – ketina ieškoti geriau apmokamo darbo, papildomai vykdyti individualią veiklą.

14Taip pat kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius teikia pastabas dėl plane numatytų bankroto administravimo išlaidų ir jų pagrindimo. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalis nustato, jog bankroto administravimo išlaidas sudaro išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad plane turi būti nurodyta bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas. Nagrinėjamu atveju iš plano matyti, kad jame numatytas atlyginimas bankroto administratoriui yra 35,00 Eur per mėnesį, kanceliarinėms ir transporto išlaidoms – 5,00 Eur per mėnesį, o išlaidos, nesusijusios su kanceliarinėmis bei transporto išlaidomis, bus apmokamos jas faktiškai patyrus pagal pateiktus dokumentus. Manytina, kad bankroto administravimo išlaidų suma, skiriama bankroto administratoriui, nėra per didelė, ji yra pagrįsta, o plane numatyta aplinkybė, kad išlaidos, nesusijusios su kanceliarinėmis bei transporto išlaidomis, bus apmokamos jas faktiškai patyrus pagal pateiktus dokumentus, neprieštarauja įstatymo reikalavimams.

15Maža to, kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius nurodo, kad plane numatytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas neatitinka įstatymo reikalavimų, kadangi jame nedetalizuota antros eilės kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka, tik deklaratyviai nurodyta, jog atitinkamu terminu kreditoriams bus mokama ne mažiau kaip 70,00 Eur per mėnesį, tačiau nenumatyta kiekvienam kreditoriui mokamų lėšų suma. Su tokia pozicija sutikti negalima. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 12 punktas numato, kad plane turi būti nurodyta kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos (laikantis šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos). Iš pateikto mokumo atkūrimo plano matyti, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas išdėstytas taip, jog kartą per pusę metų visos bankroto administratoriaus depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos, kurias kiekvieną mėnesį perves pareiškėjas nuo viršijančios būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatytos sumos, bet ne mažiau nei 70,00 Eur per mėnesį, bus paskirstytos kreditoriams. Bylos duomenimis matyti, kad nors pareiškėjas jau dirba pagal darbo sutartį, tačiau ketina vykdyti ir individualią veiklą, būdamas išsilaikęs aukštesnės kategorijos vairuotojo egzaminą ketina ieškoti geriau apmokamo darbo, todėl tikėtina, kad jo pajamos didės. Sutiktina su bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašyme dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo išdėstyta pozicija, jog teismų praktiką tokį kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiką laiko tinkamu (žr., pvz., Klaipėdos apygardos teismo nutartys Nr. 2S-1119-112/2014; Nr. 2S-1815-123/2014; Nr. 2S-1517-460/2014; Nr. 2S-376-777/2015; kt.). Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo sutikti su kreditoriaus argumentu, jog kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas neatitinka Įstatymo reikalavimų.

16Iš prie prašymo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankroto administratorius savo išvadoje dėl bankrutuojančio D. V. parengto mokumo atkūrimo plano ir jame numatytų priemonių įgyvendinimo galimybių nurodė, kad planas atitinka Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, įstatyme nurodytų pagrindų bankroto bylai nutraukti nenustatyta, o plane numatytos priemonės ekonomiškai pagrįstos, užtikrina bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

17Be to, prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojantis D. V. pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad jis būtų sudaręs kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapo nemokus dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojantis asmuo būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą.

18Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratoriaus pateiktas bankrutuojančio D. V. mokumo atkūrimo planas iš esmės atitinka LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, kreditorių teisių nepažeidžia, pagal LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalis pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, tvirtintinas bankrutuojančio D. V. mokumo atkūrimo planas (Lietuvos Respublikos CPK 178 str., 185 str., Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 6, 8 d.).

19Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie turi teisę kreiptis dėl mokumo atkūrimo plano pakeitimo ta pačia tvarka, kaip ir buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 13 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniais, teismas

Nutarė

21patvirtinti teismui pateiktą bankrutuojančio D. V. mokumo atkūrimo planą.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-10-15 nutartimi iškėlė D. V.... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-02-11 nutartimi patvirtino pateiktą... 5. 2016-06-09 teisme buvo gautas bankrutuojančio D. V. bankroto administratoriaus... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašo patvirtinti pateiktą mokumo... 7. Teismo posėdžio metu bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens DNSB „Vingija“ atstovė... 9. Tvirtintinas mokumo atkūrimo planas. ... 10. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-06-03 vyko bankrutuojančio D. V.... 12. Pirmiausia, kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius nesutinka su plane... 13. Be to, kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius nesutinka su plane numatyta... 14. Taip pat kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius teikia pastabas dėl plane... 15. Maža to, kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius nurodo, kad plane... 16. Iš prie prašymo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankroto... 17. Be to, prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo... 18. Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratoriaus... 19. Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 21. patvirtinti teismui pateiktą bankrutuojančio D. V. mokumo atkūrimo planą.... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...