Byla I-4247-142/2012
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos techninio sporto draugijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos techninio sporto draugijos skundą atsakovui Privatizavimo komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei Valstybės turto fondui dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos techninio sporto draugija (toliau – ir Draugija) 2012 m. rugsėjo 5 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Privatizavimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. (protokolo Nr. 2V-16 (639)) sprendimo „Dėl pritarimo pirkimo-pardavimo sutarčių ir privatizavimo programos projektams“ 2 dalies, kuria pritarta valstybei nuosavybės teise priklausančio turto objektų privatizavimui parduodant ilgalaikį materialųjį turtą viešo aukciono būdu, 13 punktą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsisakė priimti Lietuvos techninio sporto draugijos skundą kaip jam nepriskirtiną (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p.).

7Teismas nurodė, kad valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, be valdžios (viešojo administravimo) funkcijų, vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, t. y. atlieka civilinio teisinio pobūdžio veiksmus. Ir valstybė, ir savivaldybė yra tam tikro turto savininkai (Konstitucijos 47 str.), jos sudaro įvairius sandorius, pvz.: parduoda, išnuomoja turtą ir pan. Ir tokiu atveju, nepriklausomai nuo to, kad viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės institucija, ginčas laikomas civiliniu, o ne administraciniu, ir teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Iš pareiškėjo skundo ir pridėtų dokumentų akivaizdu, kad ginčas kilęs iš civilinių teisinių santykių, nes pareiškėjas nesutinka, kad jo pagal panaudos sutartį naudojamos valstybei nuosavybės teise priklausančios patalpos, esančios ( - ), Klaipėdoje (toliau – ir Patalpos), skundžiamu Privatizavimo komisijos sprendimu įtrauktos į 2012 m. rugsėjo mėn. objektų privatizavimo programą ir bus parduotos viešo aukciono būdu. Taigi valstybės įmonė šiuo atveju veikia privatinių santykių, o ne viešojo administravimo, srityje. Todėl pareiškėjo keliamas ginčas priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

8III.

9Pareiškėjas Lietuvos techninio sporto draugija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir išspręsti skundo priėmimo klausimą iš esmės.

10Paaiškina, kad Privatizavimo komisija ginčijamu sprendimu ne įtraukė, o pritarė (nusprendė) valstybei nuosavybės teise priklausančio turto objektų privatizavimui parduodant ilgalaikį materialųjį turtą viešo aukciono būdu. Tuo tarpu teismo nurodyta valstybės įmonė Valstybės turto fondas jokių sprendimų iš viso nepriėmė, o tik pasiūlė Vyriausybei, kuri pareiškėjo pagal panaudos sutartį naudojamas valstybei nuosavybės teise priklausančias patalpas į 2012 m. rugsėjo mėn. objektų privatizavime programą, parduoti viešo aukciono būdu, būtent ir įtraukė į Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 dalimi pagal 1 priedą, todėl darytina išvada, jog Privatizavimo komisijos sprendimas yra administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo srityje, todėl ginčas priskirtinas nagrinėti administraciniam teismui.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Draugija skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti jos skundą dėl Privatizavimo komisijos sprendimo pritarti 2012 m. rugsėjo mėnesio objektų privatizavimo programos projektui, kaip paduotą pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles.

15ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas negalėtų apginti asmens teisių, nes skundo patenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, taigi pats procesas būtų beprasmis (pvz.: administracinės bylos Nr. AS146-327/2011, AS438-135/2009, AS146-201/2009).

16Tikrinamos bylos duomenimis nustatyta, kad ginčijamą sprendimą Privatizavimo komisija priėmė įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 5 straipsnio 4 dalies 1 punkte jai suteiktą kompetenciją. Pagal Įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, objekto privatizavimo programa yra dokumentas, kuriame nurodyta: 1) objekto pavadinimas ir privatizavimo būdas; 2) privatizavimo terminai; 3) trumpa privatizavimo objekto charakteristika; 4) privatizavimo sąlygos. Aptartas teisinis reguliavimas leidžia konstatuoti, jog privatizavimo priežiūros subjekto (Įstatymo 5 str. 1 d.) pritarimu objektų privatizavimo programai nėra realizuojami valstybės kaip turto savininkės veiksmai, susiję su privatizavimo programos įgyvendinimu, t. y. potencialaus pirkėjo pripažinimu ir paskelbimu laimėtoju bei privatizavimo sandorio pasirašymu. Todėl šiuo atveju pareiškėjo keliamas ginčas privatizavimo programos sudarymo ir pritarimo jai ribose, kai nėra skundžiami konkretūs sprendimai, išreiškiantys turto savininko valią dėl panaudos pagrindais Draugijai perduotų Patalpų, kuriais būtų sukuriamos tam tikros materialaus pobūdžio teisinės pasekmės, teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti teisminio nagrinėjimo dalyku.

17Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai kvalifikavo ginčo teisinius santykius, tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartis paliekama galioti, pakeičiant atsisakymo priimti pareiškėjo skundą pagrindą iš ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto į ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo Lietuvos techninio sporto draugijos atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai