Byla 2S-523-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laivės Aleknavičienės, Jolantos Badaugienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Pakruojo rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5-287/2011 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui R. B., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniam padaliniui, R. B. dėl savavališkos statybos.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į Pakruojo rajono apylinkės teismą ieškiniu ir patikslintu ieškiniu. Prašė įpareigoti atsakovą R. B. pašalinti per teismo sprendimu nustatytą terminą savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai prie gyvenamojo namo pastatytus priestatus, atstatyti savavališkai rekonstruotą rūsį, užpilti gruntu savavališkai iškastą kūdrą ir sutvarkyti statybvietę, adresu ( - ), o jei statytojas teismo nustatytu terminu neįvykdys reikalavimo, įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos atlikti aukščiau išvardintus darbus ir sutvarkyti statybvietę, adresu ( - ), išieškant patirtas išlaidas iš statytojo.

5A. R. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko.

6Nurodė, kad sutinka parengti projektą, tačiau to, ko prašo ieškovas – griauti, atstatyti į pirminę būklę,- nesutinka. Pripažįsta, kad statiniai pastatyti neturint leidimo, kad tai yra savavališka statyba, tačiau nurodė, jog kai pastatus pirko ir tvarkėsi dokumentus, niekur nebuvo nurodyta, kad tie pastatai yra kultūros paveldo teritorijoje.

7Bylą nagrinėjant teisme atsakovas R. B. nurodė, kad pastatai buvo avarinės būklės, ir remontuodamas juos jis stengėsi juos išsaugoti nuo visiško sugriuvimo, todėl pastatus grąžinus į jų pirminę padėtį, jie faktiškai bus sunaikinti.

8Pakruojo rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtu.

9Teismas nustatė, kad savavališka statyba ( - ) buvusio dvaro sodyboje, atsakovo R. B. buvo vykdoma 2007-2008 metais, 2009 m. rugpjūčio 26 d. ieškovo surašyti statybos sustabdymo ir savavališkos statybos aktai, nurodyta atsakovui likviduoti savavališkas statybas, tačiau 2010 m. kovo 1 d. ieškovo patikrinimo aktu nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai nepašalinti. Teismas pažymėjo, kad pagal šių dokumentų surašymo metu galiojusią LR CK 4.103 str. 3 d. redakciją, teismas savo sprendimu galėjo: 1) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.); 2) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti. Tos pačios teisės normos 4 dalis numatė, jog, jeigu statytojas per nustatytą terminą neįvykdo šio straipsnio 3 d. 1 punkte nurodyto reikalavimo, statinys (jo dalis) teismo sprendimu pertvarkomas statytojo lėšomis. O jeigu statytojas per nustatytą terminą neįvykdo šio straipsnio 3 d. 2 punkte nurodyto reikalavimo, statinys teismo sprendimu nugriaunamas statytojo lėšomis (LR CK 4.103 str.). Teismas konstatavo, kad tuo metu galiojusi LR CK 4.103 str. redakcija numatė, kad, jei statinys statomas ar pastatytas savavališkai, toks statinys turi būti nugriaunamas, nepaliekant galimybės įteisinti savavališką statybą. Tuo tarpu nuo 2011-10-01 įsigaliojusi ir šiuo metu galiojanti LR CK 4.103 str. 3 d. redakcija numato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Teismas nurodė, kad savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuoja LR Statybos įstatymo 28 str., kuris bylai aktualiu laikotarpiu nenumatė teismo teisių, priimant sprendimus dėl savavališkų statybos padarinių šalinimo. Teismas pažymėjo, kad LR Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo, įsigaliojusio 2010 m. spalio 1 d., 24 str. 1 d. numato, kad šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas keturioliktajame skirsnyje „Juridinių asmenų atsakomybė už įstatymo pažeidimus“, ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus, taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Pažymėjo, kad šio įstatymo 24 str. 4 d. numato, kad jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos; šiuo atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas, o skiriant administracinę nuobaudą statytojui (užsakovui), savanoriškas jo kreipimasis dėl savavališkos statybos įteisinimo laikomas lengvinančia aplinkybe. Teismas konstatavo, kad teismo kompetencija, kiek tai susiję su savavališkos statybos (rekonstrukcijos) padarinių šalinimu, yra apribota, nes įstatymų leidėjas nustatė ikiteisminę savavališkų statybų įteisinimo tvarką ir toms statyboms, kurios buvo pradėtos iki minėto įstatymo įsigaliojimo. Teismas nurodė, kad pagal LR CK 1.123 str. 1 d., jeigu pareigos atsiradimas siejamas su tam tikro termino pabaiga, negalima reikalauti pareigą atlikti, kol baigsis tas terminas. Konstatavo, kad atsakovas gali savavališkų statybų įteisinimo tvarka pasinaudoti, todėl ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtu.

10Atskiruoju skundu ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo Pakruojo rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Nurodo, jog, palyginus LR Statybos įstatymo 28 straipsnyje (2010 m. liepos 2 d. redakcija) nustatytą teisinį reguliavimą su nustatytuoju Statybos įstatymo 28 straipsnyje (2009 m. lapkričio 19 d. redakcija) matyti, jog jis iš esmės pakito taip, kad savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojančiose nuostatose įtvirtinta teismo, nagrinėjančio bylą dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinių teisinių pasekmių, teisė priimti atitinkamą sprendimą. LR Statybos įstatymo 28 straipsnyje 7 dalyje (2010 m. liepos 2 d. redakcija) yra numatyta ne tik teismo teisė įpareigoti statytoją per nustatytą terminą savavališkai statomą (pastatytą) statinį nugriauti arba jį reikiamai pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.), bet ir tam tikrais atvejais (kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams), atsižvelgus į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertinus administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą, leisti nustatytąja tvarka statytojui per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tuo tarpu Inspekcijos pareigos, nurodytos LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 6 dalyse, išliko pakankamai griežtos ir konkrečios.

132. Ieškovas, atsižvelgdamas, kad nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo LR Statybos įstatymo pakeitimai, pateikė patikslintus ieškinio reikalavimus ir paprašė įpareigoti atsakovą R. B. pašalinti savavališkos statybos padarinius. Nurodo, kad teikdamas ieškinio reikalavimų patikslinimą ir nurodydamas, kad prašo teismo įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, ieškovas būtent ir nurodė frazę pašalinti savavališkos statybos padarinius, kadangi savavališkos statybos padarinių pašalinimas pagal nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusį LR Statybos įstatymo pakeitimą apima ir galimybę padarinius pašalinti, leidžiant įstatymų nustatyta tvarka pasirengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

143. Nurodo, kad nagrinėjant bylą keitėsi teisės aktai, reglamentuojantys savavališkos statybos padarinių šalinimą ir suteikiantys teismui, įvertinus konkrečios bylos aplinkybes, priimti teisingą sprendimą, todėl mano, kad teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs, kad savavališkos statybos fakto atsakovas neginčija, o nesutinka tik su savavališkos statybos padarinių šalinimo būdu, turėjo ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą, vadovaudamasis LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktu bei to paties straipsnio 9 dalimi, o ne palikti ieškinį nenagrinėtu.

15Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas R. B. prašo atskirąjį skundą atmesti, o Pakruojo rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nurodo, kad kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jo įstatymuose, kituose teisės aktuose, sutartyse arba neteisminių institucijų nustatyti laikotarpiai veiksmams atlikti įvairiose neteisminėse institucijose vykstančiose procedūrose laikytini procedūriniais terminais. Procedūrinis terminas tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose bei suteikia asmeniui teisę į jo pažeistų teisių gynybą teisme. Taigi, šiuo atveju dėl savavališkos statybos padarinių įteisinimo nustatytas procedūrinis terminas iki 2012 m. gruodžio 31 d. Tai galima laikyti kaip ikiteisminiu ginčo sprendimu. Ikiteisminis ginčo sprendimas suteikia papildomų galimybių išvengti teisminių ginčų, o tuo pačiu palengvina bylos nagrinėjimą jau sprendžiant ginčą teisme. Todėl pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtu, neužkirto kelio ieškovui kreiptis su ieškiniu, jei nebus pašalinti atsakovo atlikti savavališkos statybos padariniai.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR 329 str., 338 str.).

20Byloje nustatyta, kad Šiaulių apskrities Viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus specialistas 2009 m. rugpjūčio 26 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. 4, kuriame konstatavo, kad atsakovas R. B. savavališkai stato gyvenamojo namo du priestatus, rekonstruoja rūsį, įrengia kūdrą, ( - ) (t. 1, b. l. 28-29). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialisto 2010 m. kovo 1 d. Patikrinimo aktu Nr. 1 apie savavališkos statybos padarinių pašalinimą nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai, kurie buvo užfiksuoti 2009 m. rugpjūčio 26 d. savavališkos statybos akte Nr. 4, nėra pašalinti (t. 1, b. l. 35).

21Pagal LR Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

22Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, nusprendęs kreiptis į teismą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, vadovavosi tuo metu galiojusiomis savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojančiomis teisės normomis, t. y. Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi ir Savavališkos statybos padarinių šalinimo reglamentu STR 1.09.06:2007, patvirtintu aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu D1-243. Pažymėtina, kad tiek administracinių aktų (2009-08-26 Savavališkos statybos akto ir 2010-03-01 patikrinimo aktos) priėmimo metu, tiek ieškinio padavimo metu galiojusių Statybos įstatymo 28 straipsnio redakcijose nebuvo numatyta galimybė įteisinti savavališką statybą.

23Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme įsigaliojo Lietuvos Respublikos 2010 m. liepos 2 d. įstatymas (toliau „Įstatymas“) Nr. XI-992 dėl Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu.

24Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas keturioliktajame skirsnyje „Juridinių asmenų atsakomybė už įstatymo pažeidimus“, ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Statybos įstatymas yra specialusis, reglamentuojantis naujų statinių statybas, statinių projektavimo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kt., statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus (Statybos įstatymo 1 str.), todėl bendroji taisyklė, kad įstatymas atgaline tvarka negalioja (LR CK 1.7 str. 2 d.), nagrinėjamo ginčo atveju netaikytina.

25Įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje numatyta statytojo teisė nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo. Pagal LR CK 1.123 str. 1 d., jeigu pareigos atsiradimas siejamas su tam tikro termino pabaiga, negalima reikalauti pareigą atlikti, kol baigsis tas terminas. Todėl atmestini atskirojo skundo argumentai, kad net ir nepasibaigus Įstatymo 24 str. 4 d. nurodytam terminui, pirmosios instancijos teismas turėjo priimti sprendimą ir įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, kaip tai numatyta LR Statybos įstatymo 28 str. 7 d., 9 d.

26Be to, LR CK 4.103 str., reglamentuojančiame statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilines teisines pasekmes, 3 dalyje nurodyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Todėl pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad įstatymo leidėjui nustačius ikiteisminę savavališkų statybų įteisinimo tvarką ir atsakovui galint šia tvarka pasinaudoti, ieškinys paliktinas nenagrinėtu (LR CPK 296 str. 1 d. 12 p.).

27Dėl nurodytų motyvų Pakruojo rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Palikti Pakruojo rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 5. A. R. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko.... 6. Nurodė, kad sutinka parengti projektą, tačiau to, ko prašo ieškovas –... 7. Bylą nagrinėjant teisme atsakovas R. B. nurodė, kad pastatai buvo avarinės... 8. Pakruojo rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad savavališka statyba ( - ) buvusio dvaro sodyboje,... 10. Atskiruoju skundu ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Nurodo, jog, palyginus LR Statybos įstatymo 28 straipsnyje (2010 m. liepos... 13. 2. Ieškovas, atsižvelgdamas, kad nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo LR... 14. 3. Nurodo, kad nagrinėjant bylą keitėsi teisės aktai, reglamentuojantys... 15. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas R. B. prašo atskirąjį... 16. Nurodo, kad kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jo įstatymuose, kituose... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 20. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apskrities Viršininko administracijos... 21. Pagal LR Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo... 22. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 23. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme įsigaliojo Lietuvos... 24. Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo nuostatos dėl... 25. Įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje numatyta statytojo teisė nuo 2010 m. spalio 1... 26. Be to, LR CK 4.103 str., reglamentuojančiame statybos, pažeidžiančios... 27. Dėl nurodytų motyvų Pakruojo rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 23... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Palikti Pakruojo rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį...