Byla I-2589-142/2009
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ ir L. L. K

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernesto Spruogio, Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovui Giedriui Galentui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (UAB) „Stora enso timber“ skundą dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ ir L. L. K., ir

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Stora enso timber“ (toliau - ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame keliami reikalavimai: 1) panaikinti 2009 08 04 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sprendimą Nr. (6.16)A2-2179; 2) įpareigoti Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos iš naujo išnagrinėti UAB „Stora enso timber“ (buvęs pavadinimas UAB „Stora enso miškas“) skundą dėl administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgalioto asmens L. L. K. veiksmų bei kreiptis į Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją dėl administracinės nuobaudos, įskaitant ir bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimą, paskyrimo.

3Skunde paaiškina, kad dėl įvykusio reorganizavimo UAB „Stora enso miškas“ buvo prijungta prie UAB „Stora enso timber“. Nuo prijungimo momento UAB „Stora enso miškas“ pasibaigė, o visų teisių ir pareigų perėmėju yra UAB „Stora enso timber“. Dėl to pareiškėjas mano, kad gali kreiptis į teismą dėl sprendimo, priimto išnagrinėjus UAB „Stora enso miškas“ skundą. Skundžiamas sprendimas dėl pareiškėjo skundo, kuriuo buvo skundžiami BUAB „Artagiris“, BUAB „Gomeda“, BUAB „Gintarinis medis“ administratoriaus įgalioto asmens L. L. K. veiksmai.

4Paaiškina, kad nesutinka su sprendimu. Klaipėdos apygardos teismas 2008 06 11 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Artagiris“. Įmonės administratoriumi buvo paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, įgaliotas asmuo L. L. K.. UAB „Stora enso miškas“ buvo BUAB „Artagiris“ kreditorius, turintis 928 065,95 Lt kreditorinį reikalavimą.

5Departamentas netenkino pareiškėjo skundo dalyje dėl administratoriaus neteisėtų veiksmų neteikiant kreditoriui jo prašomos informacijos. Departamentas rėmėsi Įmonių bankroto įstatymo (toliau - IBĮ) 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 11 punktu, BUAB „Artagiris“ kreditorių 2008 11 07 susirinkimo nutarimu Nr. 6 ir aiškino, kad administratorius privalo teikti kreditoriams tik informaciją apie bankroto bylos eigą, o ne bet kokią informaciją, susijusią su bankrutavusia bendrove.

6Su tokiais sprendimo teiginiais pareiškėjas nesutinka. Remiasi ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalimi ir teigia, kad įmonės bankroto administratorius turi ypatingai plačius įgaliojimus bankroto procese. Įmonės administratorius turi teisę gauti ir informaciją apie įmonės veiklą iki jos bankroto bylos, nes būtent ši informacija yra aktuali ir būtina įvertinimui, ar įmonė nebuvo privesta iki bankroto tyčia, ar per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo sudaryta sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, ar administratorius sąžiningai atlieka savo pareigas. Daro išvadą, kad informacija apie įmonės veiklą iki bankroto bylos iškėlimo neatsiejama nuo informacijos apie bankroto bylos eigą.

7Remiasi IBĮ 11 straipsnio 5 dalimi, 23 straipsnio 4 ir 11 punktais ir teigia, kad, vadovaujantis įstatymu ir aiškinant jo normas sistemiškai, darytina išvada, kad administratorius privalo teikti kreditoriams jų prašomą informaciją, nes jie yra vieninteliai subjektai, suinteresuoti ginti savo teises ir kontroliuoti administratoriaus veiklą.

8Remiasi 2008 11 07 BUAB „Artagiris“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6, kuriame nustatyta, kad informacija kreditoriams teikiama pagal pareikalavimą per 10 darbo dienų. Paaiškina, kad skundžiamas sprendimas priimtas ir dėl pareiškėjo prašymo teikti informaciją apie bankroto bylos eigą, tačiau iš bankroto administratoriaus gautas atsakymas, kad informacija buvo pateikta kartu su 2008 11 07 protokolu. Mano, kad tai rodo, jog administratorius neatlieka savo pareigų, nes prašymas dėl informacijos teikimo buvo paduotas beveik po metų, per kuriuos turėjo būti atliekami bankroto administratoriaus veiksmai, turėjo būti ir naujų duomenų, kuriuos pateikti atsisakyta.

9Remiasi Verslo administratorių etikos taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2001 07 05 įsakymu Nr. 221, 2.4 punktu ir teigia, kad BUAB „Artagiris“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pažeidė pareigą teikti informaciją kreditoriams, o toks pažeidimas yra grubus ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies, 21 straipsnio 2 dalies, 2 punkto, 23 straipsnio 4 ir 11 punktų pažeidimas.

10Dėl įmonių, turinčių tarpusavio kreditorinių-debitorinių santykių, administravimo paaiškina, kad departamentas nustatė, jog BUAB „Gintarinis medis“ yra BUAB „Artagiris“ kreditorius, o BUAB „Artagiris“ buvo BUAB „Gomeda“ kreditorius, o šias bendroves administravo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Visų šių bendrovių bankroto procedūroms tiesiogiai atlikti paskirtas UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgaliotas asmuo – L. L. K..

11Remiasi ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalimi ir aiškina, kad administratoriai negali būti suinteresuoti bylos baigtimi. Analogiški draudimai nustatyti ir Teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos, patvirtintos ūkio ministro 2003 01 21 įsakymu Nr. 4-21, 7.1 bei 7.4 punktuose. Departamento nuomone, ĮBĮ normos nedraudžia administruoti įmonių, turinčių tarpusavio tiesioginių kreditorinių-debitorinių santykių, nes Verslo administratorių etikos taisyklės tokiais atvejais įpareigoja administratorių apie minėtus įmonių ryšius tik informuoti kreditorius. Pareiškėjas mano, kad įstatymas turi viršenybę prieš ministro įsakymu patvirtintas taisykles. Mano, kad administratoriaus veiklai turi būti taikomas principas, kad galima tai, ką leidžia įstatymas, o ne principas, kad leidžiama viskas, kas neuždrausta įstatymo. Todėl departamento išvada šiuo klausimu yra nepagrįsta.

12Be to, nei administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, nei administratoriaus įgaliotas asmuo L. L. K. neinformavo kreditorių apie administruojamas įmones, jų ryšius. Departamentas teigia, kad dar nebuvo progos informuoti kreditorių, nes po bankroto bylos iškėlimo dar nebuvo šaukiami kreditorių susirinkimai, be to, informacija skelbiama viešai. Pareiškėjo nuomone, departamento nurodomose teisės normose numatyta aktyvi administratorių pareiga pranešti apie susijusių įmonių administravimą, todėl ne kreditoriai privalo ieškoti tokios informacijos. Mano, kad administratorius privalėjo vykdyti nustatytą pareigą arba atsistatydinti iš pareigų. Remiasi Verslo administratorių etikos taisyklių 2.11 punktu. Teigia, kad būtent dėl galimai nesąžiningų susijusių bendrovių ryšių administratorius ir neteikia informacijos kreditoriams, tokiu būdu siekdamas nuslėpti bendrovių nesąžiningus, galimai nusikalstamus veiksmus.

13Paaiškina, kad administratoriaus ataskaitoje nurodoma informacija, kad BUAB „Artagiris“ skolininku yra LUAB „Gomeda“, nėra tinkamas pranešimas pagal Verslo administratorių etikos taisyklių 2.6 punktą, nes nėra nurodoma, kad šias įmones administruoja tas pats asmuo, nėra klausiama kreditorių nuomonės. Mano, kad iš departamento sprendimo motyvų seka, kad administratorė 2009 07 23 pranešimu jau privalėjo informuoti kreditorius apie ryšius su BUAB „Artagiris“.

14Dėl nurodytų motyvų mano, kad administratorė pažeidė teisės aktų reikalavimus.

15Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta šaukimu, jokių prašymų negauta, todėl vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalimi teismas nutarė bylą nagrinėti pareiškėjo atstovui nedalyvaujant.

16Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – ir departamentas) atsiliepime į skundą (b. l. 60-62) paaiškina, kad su pareiškėjo skundu nesutinka. Paaiškina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2008 06 11 nutartimi iškėlė UAB „Artagiris“ bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (toliau – ir administratorius). Tiesiogiai bankroto procedūras vykdo administratoriaus įgaliotas asmuo L. L. K. (toliau – ir administratoriaus įgaliotas asmuo).

17Nustatyta, kad pareiškėjas raštu balsavo 2008 11 07 vykusiame UAB „Artagiris“ kreditorių susirinkime. Balsavimo biuletenyje nurodyta, kad kreditorius susipažino su kreditorių susirinkimo darbotvarkėje sprendžiamais klausimais, tame tarpe ir administratoriaus ataskaita.

18Susirinkime darbotvarkės klausimu Nr. 2 kreditoriai nutarė administratoriaus ataskaitos netvirtinti, tačiau šią ataskaitą, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 4 punktu, patvirtino teismas 2009 07 29 nutartimi.

19Tame pačiame susirinkime pareiškėjo atstovas buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku.

20Didžioji dalis pareiškėjo 2009 06 11 prašyme administratoriui išvardintos informacijos nėra teiktina kreditoriui pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punktą, 23 straipsnio 11 punktą. Pagal šias įstatymo nuostatas ir UAB „Artagiris“ kreditorių 2008 11 07 susirinkimo nutarimą Nr. 6 administratorius privalo teikti kreditoriams tik informaciją apie bankroto bylos eigą, o ne bet kokią informaciją, susijusią su bankrutuojančia ar bankrutavusia įmone. Kreditoriams teiktina tik informacija, betarpiškai susijusi su ĮBĮ nurodytų veiksmų atlikimu, o ne su įmonės veikla iki bankroto bylos iškėlimo. Pareiškėjo prašoma informacija yra nurodyta įmonės kreditorių 2008 11 07 susirinkimo protokole. Protokolas pareiškėjui išsiųstas 2009 01 07 paštu.

21Administratorius apie UAB „Artagiris“ bankroto bylos eigą pareiškėją informavo 2009 05 11 pranešimu.

22Departamento patikrinimo metu buvo nustatyta, kad BUAB „Gintarinis medis“ yra BUAB „Artagiris“ kreditorius, o pastarasis buvo BUAB „Gomeda“ kreditorius. BUAB „Gintarinis medis“ ir „Artagiris“ administruoja, o BUAB „Gomeda“ administravo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Visų šių įmonių bankroto procedūroms tiesiogiai atlikti paskirtas įgaliotas asmuo L. L. K..

23Apribojimus administratoriui būti paskirtam administruoti įmonę nustato ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis. Tai nėra draudimas tam pačiam administratoriui administruoti įmones, turinčias tarpusavio tiesioginių kreditorinių-debitorinių santykių. Verslo administratorių etikos taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2001 07 05 įsakymu Nr. 221, kurios galiojo iki 2009 07 15, 2.6 punktas ir bankroto administratorių elgesio kodekso, patvirtinto ūkio ministro 2009 07 07 įsakymu Nr. 4-337, 11.5 punktas reikalauja, kad administratorius apie tai praneštų vienos ir kitos įmonių kreditoriams. Šios nuostatos netiesiogiai leidžia administruoti tokių santykių turinčias įmones. Atsižvelgiant į bendrovių bankroto bylų iškėlimo datas, akivaizdu, kad skiriant administratorių ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimai nebuvo pažeisti. Administratoriumi nebuvo skiriamas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius.

24Paaiškina, kad atlikęs patikrinimą departamentas nenustatė jokių įmonių bankrotą reguliuojančių teisės aktų pažeidimų.

25Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepimą ir prašė pareiškėjo skundą atmesti.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ pateikė atsiliepimą į skundą (b. l. 116-118), kuriame nurodė, kad su pareiškėjo skunde nurodytais prašymais nesutinka. Paaiškino, kad 2008 11 07 įvyko BUAB „Artagiris“ pirmasis kreditorių susirinkimas, į kurį pareiškėjas neatvyko, balsavo raštu. Prieš šį susirinkimą visiems kreditoriams buvo pateikta susirinkimo medžiaga bei administratoriaus ataskaita, kurioje buvo pateikta informacija apie įmonės turtą, skolininkų sąrašus, ataskaita apie sandorius ir kt. Pareiškėjas balsavimo biuletenyje nepareiškė aiškios nuomonės ir neteikė savo pasiūlymų susirinkimo darbotvarkės klausimais, už kuriuos balsavo „prieš“.

28Pareiškėjui 2009 01 07 išsiųstas įvykusio susirinkimo protokolas ir pavedimo sutartis pasirašymui, kadangi kreditorius UAB „Stora enso miškas“ išrinktas BUAB „Artagiris“ kreditorių susirinkimo pirmininku.

29Pagal ĮBĮ 11 str. 5 d., 23 str. 10 p., kreditorių susirinkimas, išrinkdamas kreditorių susirinkimo pirmininką, įgalioja jį įmonės vardu per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį. Pareiškėjas iki šiol šios savo pareigos neįvykdė.

30Klaipėdos apygardos teismas 2009 04 16 priėmė nutartį pripažinti BUAB „Artagiris“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Apie tai pareiškėjas informuotas 2009 05 11 pranešimu.

31Paaiškina, kad administratorius privalo teikti kreditoriams tik informaciją, susijusią su bankroto bylos eiga. Remiasi ĮBĮ 21 str. 2 d. 2p., 23 str. 11 p.

32Paaiškina, kad pareiškėjas, turintis lemiamą balsą nutarimų priėmimui, nepasirašydamas pavedimo sutarties, nepatvirtindamas administravimo išlaidų sąmatos, trukdo administratoriui sklandžiai vykdyti bankroto procesą.

33Dėl įmonių turinčių tarpusavio kreditorinių-debitorinių santykių administravimo remiasi ĮBĮ 11 str. 4 d. Paaiškina, kad UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ , jos dalyviai, vadovai ir darbuotojai nėra ir pastaruosius 36 mėnesius nebuvo UAB „Artagiris“, UAB „Gomeda“ ir UAB „Gintarinis medis“ kreditoriumi (su kreditoriumi darbo santykiais susijusiu asmeniu ar jo valdymo organų nariu), UAB „Artagiris“ ar šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės savininku, jos tarybos, valdybos nariu, administracijos vadovu, jo pavaduotoju (direktoriumi), vyriausiuoju finansininku (buhalteriu), akcininku, nuosavybės teise turinčiu daugiau kaip 10 procentų UAB „Artagiris“, jos patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų.

34Pirmajame kreditorių susirinkime 2008 11 07 administratoriaus įgaliotas asmuo kreditorius žodžiu informavo, kad UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ administruoja BUAB „Artagiris“ skolininko BUAB „Gomeda“ bylą. Kreditoriai prieštaravimų nepareiškė.

35Klaipėdos apygardos teismas 2009 06 18 iškėlė bankroto bylą UAB „Gintarinis medis“. Kreditorių susirinkimas dar neįvyko, todėl administratorius dar negalėjo informuoti šių įmonių kreditorius apie tų įmonių kreditorinius-debitorinius santykius.

36Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta teismo šaukimu, todėl bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).

37Trečiasis suinteresuotas asmuo L. L. K. atsiliepimo į skundą neteikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jai pranešta teismo šaukimu,

Nutarė

38bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).

39Skundas netenkinamas.

40Ginčo dalykas yra Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sprendimo, apie kurį pareiškėjui pranešta departamento 2009 08 04 raštu Nr. (6.16)A2-2179 (b. l. 8-10), teisėtumas ir pagrįstumas. Ginčo dalykas yra tai, ar yra pagrindas įpareigoti departamentą atlikti tokius veiksmus, kurių reikalauja pareiškėjas. Sprendžiant ginčą, būtina nustatyti ir tai, kokias pareiškėjo teises ir teisėtus interesus pažeidė ir ar pažeidė departamentas, kokius teisinius padarinius pareiškėjui sukelia departamento raštas ir nepranešimas apie administratoriaus veiksmus Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijai.

41Skundžiamas departamento raštas yra sprendimas dėl pareiškėjo 2009 07 16 skundo Nr. S-081 (b. l. 13-16). Skundas pateiktas vadovaujantis Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2006 10 10 įsakymu Nr. 4-377, 7 punktu. Skunde nurodoma, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nevykdo Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnyje nustatytų pareigų. Tai pasireiškia atsisakymu teikti prašomą informaciją apie bankroto procedūros eigą, turto valdymą ir realizavimą, disponavimą lėšomis, teismo procesus dėl skolų išieškojimo ir kt. Taip pat skunde nurodoma, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo L. L. K. negalėjo būti paskirta dirbti administratoriaus įgaliotu asmeniu, nes tai prieštarauja ĮBĮ 11 str. 4 d. nuostatoms bei teisės aktuose nurodytiems draudimams.

42Pareiškėjas teikė skundą departamentui kaip bankrutuojančios bendrovės, kuriai iškelta bankroto byla teismo nutartimi, kreditorius. Kreditorių teisės bankroto byloje nustatytos ĮBĮ 21 straipsnyje. Šiuo atveju pareiškėjo kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti bankroto bylą nagrinėjančio teismo (b. l. 102-103) 2009 04 16 nutartimi, todėl pareiškėjas turi teises, nustatytas ĮBĮ 21 str. 2 dalyje (dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus, kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto procedūrą ir kt.). ĮBĮ 22 str. nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka. Pagal 22 str. 2 d. kitus (ne pirmą) kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kreditorių susirinkimo teisės nustatytos ĮBĮ 23 straipsnyje. Šiame straipsnyje numatyta, kad kreditorių susirinkimas gali nagrinėti kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų, reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, jas tvirtinti, gali nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, ir gali kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo ir kt.

43Pirmasis kreditorių susirinkimas įvyko 2008 11 07 (protokolas b. l. 73-77). Šiame susirinkime kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas pareiškėjas. Šiame susirinkime nustatyta, kaip tai numato ĮBĮ 23 straipsnio 11 punktas, kad informacija apie bankroto bylos eigą teiktina kreditoriams pastoviai.

44Ginčas kilo dėl to, kad, pareiškėjui paprašius informacijos, administratoriaus įgaliotas asmuo pareiškėjui jos neteikė, pateikė pareiškėjui atsakymą, kodėl prašomos informacijos neteiks. Pareiškėjas kreipėsi į departamentą su skundu, kuriame prašė įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį nedelsiant pateikti prašomą informaciją, atlikti administratoriaus veiklos patikrinimą, nustačius pažeidimus svarstyti klausimą dėl administratoriaus įgalioto asmens atsakomybės bei kreiptis į Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją dėl bankroto administratoriaus pažymėjimo ir (ar) leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas galiojimo panaikinimo.

45Departamentas vieną iš reikalavimų tenkino, nes administratoriaus veiklą tikrino. Veiklos tikrinimo būdai nustatyti Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 8 punkte. Departamentas taikė 8.1. punkte nurodytą būdą – vertino prašymus ir administratoriaus pateiktą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus.

46Šio ginčo sprendimui svarbi yra Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos kompetencija. Ši kompetencija nustatyta departamento nuostatuose, patvirtintuose ūkio ministro 2007 12 20 įsakymu Nr. 4-535.

47Departamento uždaviniai nustatyti nuostatų 5 punkte, funkcijos – 6 punkte. Viena funkcijų – kontroliuoja bankroto administratorių veiklą. Šiai kontrolei skirtos Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklės. Departamento teisės nurodytos nuostatų 7 punkte. Kadangi pagal nuostatų 11.11 punktą departamento direktorius vykdo ir kitas įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir ūkio ministro įsakymais pavestas funkcijas, reiškia, kad departamentas nagrinėja ir suinteresuotų asmenų skundus, kaip nustatyta Viešojo administravimo įstatyme, taip pat kitus teisės aktus.

48Įvertinant esamą ginčo situaciją ir departamento kompetenciją, daroma išvada, kad departamentas privalėjo išnagrinėti pareiškėjo skundą, nes jame buvo nurodomi bankroto administratoriaus įgalioto asmens veiksmai, kuriais pareiškėjo teigimu pažeidžiamos jo teisės, nes pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, ginantys kreditoriaus teises.

49Tai, kad dėl administratoriaus įgalioto asmens veiksmų administruojant bankrutuojančią bendrovę pareiškėjas gali paduoti skundą departamentui, patvirtina ir ūkio ministro 2006 10 10 įsakymu Nr. 4-377 patvirtintos Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės). Šių Taisyklių 1 punkte nustatyta, kad administratorių veiklos kontrolę atlieka departamentas. Kontrolės objektas apibrėžtas Taisyklių 2 punkte, pagal kurį administratorių veiklos kontrolė apima ir kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą visais atvejais – kai bankroto procesas vyksta ir (ar) vyko teismo ir ne teismo tvarka. Kaip vyksta administratorių veiklos kontrolė, nustatyta Taisyklių II skyriuje. Pagal šio skyriaus nuostatas administratoriaus veikla gali būti tikrinama tiek departamento darbuotojų, tiek specialiai tam sudarytos komisijos. Pagal Taisyklių 7 punktą pagrindas administratoriaus veiklos tikrinimui yra departamente gautas skundas, prašymas ar pareiškimas, kita informacija dėl netinkamos administratoriaus veiklos. Taisyklės nustato ir kaip atliekamas tikrinimas.

50Šiuo atveju pagrindu patikrinti administratoriaus veiklą buvo pareiškėjo skundas. Iš 2009 07 29 dienos teikimo (b. l. 66) daroma išvada, kad komisija nebuvo sudaryta. Tikrinimas buvo atliktas vertinant departamento surinktus įrodymus. Visą medžiagą departamentui pateikė administratoriaus įgaliotas asmuo (b. l. 67-68). Prie rašto, kuriuo duodami paaiškinimai dėl skundo, pridėta pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo, administratoriaus ataskaita ir kreditorių susirinkimo protokolas, kita su bankroto procedūra susijusi medžiaga. Šioje medžiagoje yra pareiškėjo atstovo 2009 06 11 prašymas pateikti informaciją (b. l. 106-107), dėl kurios negavimo po to pareiškėjas kreipėsi į departamentą. Į šį prašymą bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2009 07 03 pareiškėjo atstovui pateikė atsakymą (b. l. 90). Šiame atsakyme pareiškėjo atstovui nurodyta, kad visa informacija apie bankroto bylos eigą pareiškėjui buvo siunčiama – t. y. 2009 05 11 išsiųstos teismo nutartys. Atsakyme nurodyta, dėl ko buvo priimtos teismo nutartys, jos rodo bankroto bylos eigą. Taip pat šiame atsakyme nurodyta, kad pareiškėjui buvo pateikta administratoriaus ataskaita, debitorių sąrašai, jų skolų dydžiai, neišieškotos skolos, informacija apie sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, apie turtą. Šiame atsakyme nurodyta, kad pareiškėjui 2009 01 07 išsiųsta pasirašyti pavedimo sutartis, bet ši sutartis nepasirašyta.

51Taigi departamentas patikrinimui gavo medžiagą, iš kurios yra galimybė nustatyti, kad į pareiškėjo prašymą pateiktas atsakymas. Atsakyme nurodyta, kad apie bankroto bylos eigą pareiškėjas informuojamas, 2009 07 03 atsakyme administratoriaus įgaliotas asmuo dar kartą nurodė, kokias nutartis bankroto byloje priėmė teismas, kad šios nutartys siunčiamos pareiškėjui. Atsakyme nurodoma BUAB „Artagiris“ administratoriaus ataskaita, kuri yra byloje (b. l. 78-82) ir kuri pareiškėjui buvo pateikta prieš pirmąjį kreditorių susirinkimą, įvykusį 2008 11 07. Pareiškėjui, kaip kreditoriui, pranešant apie kreditorių susirinkimą, prie pranešimo buvo pridėta ataskaita (b. l. 70). Pareiškėjas neneigia, kad siunčiamą ataskaitą gavo, balsavimo biuletenyje balsavo „prieš“ ataskaitos tvirtinimą (b.l. 84), bet nenurodė, dėl kokių priežasčių. Klaipėdos apygardos teismas 2009 07 29 nutartimi patvirtino šią ataskaitą (b. l. 92-93). Dėl to nagrinėjant šią bylą galima vadovautis Klaipėdos apygardos teismo 2009 07 29 nutartyje išdėstytais argumentais, kad administratoriaus veiklos ataskaita yra procedūrinis dokumentas, kuriuo kreditorių susirinkimas yra informuojamas apie atliktą darbą administruojant įmonę bei bankroto proceso eigą. Toliau nutartyje nurodoma, kad iš pateiktos ataskaitos matyti, kad bankroto administratorius nuo 2008 06 11 iki prašymo pateikimo teismui tvirtinti ataskaitą vykdė bankroto procedūras, nei vienas kreditorius pretenzijų dėl administratoriaus veiklos nepareiškė. Dėl to ši ataskaita teismo patvirtinta.

52Pareiškėjas teikė skundą departamentui dėl to, kad jam neteikiama jo prašoma informacija. Ginčas tarp departamento ir pareiškėjo kilo dėl skirtingo požiūrio į tai, kokios apimties informacija turėjo būti teikiama pareiškėjui. Departamentas palaiko bankroto administratoriaus poziciją, kad teikti administratorius privalo tik informaciją apie bankroto bylos eigą, o pareiškėjas mano, kad administratorius privalo teikti informaciją tokios apimties, kokie yra bankroto administratoriaus įgaliojimai bankroto procese, nustatyti ĮBĮ 11 str. 3 dalyje, t. y. kiekvienu administratoriaus veiklos klausimu. Pareiškėjo manymu, jeigu administratorius valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą, juo disponuoja, disponuoja lėšomis, tikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, reiškia ieškinius teismuose dėl šių sandorių, tai visą šią informaciją administratorius privalo teikti kreditoriui. Tačiau taip nėra ir taip šiuo atveju nenusprendė kreditorių susirinkimas, nustatęs informacijos teikimo tvarką. ĮBĮ 21 sr. 2 d. 2 p. nustatyta kreditorių teisė kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Tas pats nustatyta ĮBĮ 23 str. 11 punkte. Balsavimo raštu biuletenyje pareiškėjas iš viso nebalsavo darbotvarkės klausimu dėl informacijos teikimo (b. l. 84), tačiau padarė pastabą, kad teikti informaciją tik kreditoriams ir pastoviai. Darbotvarkėje taip pat buvo kalbama tik apie informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Pirmajame kreditorių susirinkime šis klausimas svarstytas 6-uoju klausimu ir priimtas nutarimas teikti informaciją apie bankroto bylos eigą pastoviai tik kreditoriams, taip, kaip pareikalavo pareiškėjas balsuojant. Pareiškėjas kreditorių susirinkimo nutarimų neginčijo, taigi liko nutarimas teikti kreditoriams informaciją tik apie bankroto bylos eigą. Iš esmės kitaip nuspręsti kreditorių susirinkimas ir negalėjo, nes įstatyme nustatyta, kokia informacija teikiama kreditoriams – apie bankroto bylos eigą. Kreditorių susirinkimas gali nustatyti tik jos teikimo tvarką, kas ir buvo padaryta. Iš administratoriaus 2009 07 03 atsakymo į pareiškėjo atstovo prašymą teikti informaciją apie visą bankrutuojančios įmonės veiklą, turtą, sandorių vykdymą, galima padaryti išvadą, kad apie bankroto bylos eigą, t. y. apie teismo priimamus sprendimus bankroto byloje, pareiškėjas buvo informuojamas. Visa informacija apie bankrutuojančios įmonės turtą, įsipareigojimus, lėšas ir sandorius pareiškėjui buvo pateikta tik administratoriaus ataskaitoje. Administratoriaus įgaliotas asmuo pagrįstai atsisakė teikti visą prašomą informaciją, nes iš esmės tai būtų nauja ataskaita, o ataskaitą parengti gali įpareigoti tik kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.).

53Dėl šių priežasčių skundžiamas deparatmento atsakymas į pareiškėjo skundą dalyje dėl informacijos teikimo yra teisėtas ir pagrįstas. Administratoriaus įgaliotas asmuo teisės aktų reikalavimų dėl informacijos teikimo kreditoriui nepažeidė. Pagal ĮBĮ 14 str. 1 d. 1 p. tik administratorius turi teisę valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti. Kreditorius ar kitas asmuo negali perimti turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo. Jeigu pareiškėjui būtina ta informacija, kurios jis reikalavo per savo atstovą raštu iš administratoriaus, pareiškėjas, norėdamas praplėsti teiktinos informacijos apimtį, turi galimybę, vadovaudamasis 22 str. 3 dalimi, sušaukti kreditorių susirinkimą. Kreditorių susirinkimo teisės yra išdėstytos 23 str. Susirinkimas gali reikalauti, kad administratorius teiktų savo veiklos ataskaitą, gali kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Pareiškėjas raštu administratoriui iš esmės reikalavo ne informacijos apie bankroto bylos eigą. Tokių duomenų, kurių siekia gauti pareiškėjas, naudodamasis kreditorių susirinkime nustatyta informacijos teikimo tvarka, gauti negalima. Tai galima gauti tik pareikalavus, kad administratorius pateiktų naują savo veiklos ataskaitą, o tokį reikalavimą pareikšti gali tik kreditorių susirinkimas. Tai reiškia, kad savo teises ginti pareiškėjas gali kita tvarka, bet ne tuo būdu, kurį pasirinko, nes jo reikalavimas administratoriaus įgaliotam asmeniui dėl tokios apimties duomenų teikimo buvo nepagrįstas. Pareiškėjas nenurodė, kad jam būtų nepateikta informacija apie bankroto bylos eigą, t. y. Klaipėdos apygardos teismo nutartys priimamos bankroto byloje.

54Dėl įmonių, turinčių tarpusavio kreditorinių-debitorinių santykių, administravimo.

55Pareiškėjas skunde departamentui nurodė, kad teismo paskirtas administratorius negali administruoti BUAB „Artagiris“, nes UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ administruoja dar ir BUAB „Gintarinis medis“ ir BUAB „Gomeda“. BUAB „Gintarinis medis“ yra BUAB „Artagiris“ kreditorius, o pastarasis buvo BUAB „Gomeda“ kreditorius.

56Pareiškėjas vadovavosi ĮBĮ 11 str. 4 dalimi, nustatančia, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys). Nustatyta, kad administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Nustatyti ir kiti apribojimai, dėl kurių pareiškėjas skundo neteikė. UAB „Artagiris“ kreditoriumi ar skolininku UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ nebuvo. Tokių duomenų pareiškėjas neteikė. Tai, kad tas pats administratorius administruoja kelias bankrutuojančias įmones, turinčias savitarpio kreditorinių –debitorinių įsipareigojimų, nėra Įmonių bankroto įstatymo pažeidimas. Tai departamento rašte pareiškėjui nurodyta pagrįstai.

57Pareiškėjas kaip pažeidimą nurodo tai, kad administratoriaus įgaliotas asmuo neinformavo kreditorių apie tokius administruojamų įmonių ryšius. Apie tokį informavimą nurodyta nuo 2009 07 15 negaliojančiose Verslo administratorių etikos taisyklių (patvirtintos ūkio ministro 2001 07 05 įsakymu Nr. 221) 2.6 punkte, kuriame pasakyta, kad asmuo, paskirtas administruoti įmonę, kuri turi tiesioginius kreditorinius ar debitorinius santykius su kita jo administruojama įmone, privalo informuoti apie tai vienos ir kitos įmonės kreditorius. Taisyklių 2 punkte nustatytos privalomos administratorių profesinės etikos normos. Šios taisyklių nuostatos patvirtina, kad įstatymas leidžia vienam administratoriui teikti bankroto administravimo paslaugas kelioms įmonėms, turinčioms tarpusavio kreditorinių-debitorinių santykių. Tačiau administratorius, jeigu jis veikia pagal nustatytas etikos taisykles, apie tai privalo informuoti visų administruojamų įmonių kreditorius. Nuo 2009 07 15 galioja ūkio ministro 2009 07 07 įsakymu Nr. 4-337 patvirtintas Bankroto administratorių elgesio kodeksas, kurio 11.5 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius savo veikloje vadovaujasi nešališkumo principu – bankroto administratorius, paskirtas administruoti bankrutuojančią ar bankrutavusią įmonę, kuri turi tiesioginių kreditorių ar debitorių su kita bankroto administratoriaus administruojama įmone, privalo informuoti apie tai vienos ir kitos įmonės kreditorius. Abiem atvejais teisės norma yra imperatyvi – privalo informuoti.

582008 11 07 bankrutuojančios UAB „Artagiris“ kreditorių susirinkimo protokolo duomenys nepatvirtina, kad administratoriaus įgaliotas asmuo pranešė, kad yra BUAB „Gomeda“ bankroto administratorius, tačiau administratoriaus ataskaitos priede Nr. 1 yra nurodyta, kad UAB „Gomeda“ yra BUAB „Artagiris“ skolininkas. Pačioje ataskaitoje nurodyta, kad UAB „Gintarinis medis“ yra BUAB „Artagiris“ kreditorius. Apie tai, kad administruoja visas šias įmones, administratoriaus įgaliotas asmuo BUAB „Artagiris“ kreditoriams nepranešė ir tai yra minėtų etikos taisyklių pažeidimas.

59Departamento atsakyme pareiškėjui nepagrįstai teigiama, kad nepranešus, ypatingai apie tai, kad BUAB „Gomeda“ administruoja tas pats administratorius, joks teisės aktų pažeidimas nepadarytas. 2008 11 08 vykusiame kreditorių susirinkime apie tai administratoriaus įgaliotas asmuo privalėjo pranešti. Tai, kad etikos taisyklės nenustatė pranešimo formos, nepanaikina pareigos pranešti apie tokias administruojamas įmones. Jeigu dėl BUAB „Gintarinis medis“, kuriam bankroto byla iškelta teismo 2009 06 18 nutartimi, galima teigti, kad informacija galėjo būti pateikta kreditorių susirinkime, tai dėl BUAB „Gomeda“ turėjo būti pranešta BUAB „Artagiris“ kreditorių susirinkime, įvykusiame 2008 11 07. Tiek etikos taisyklės, tiek dabar galiojantis elgesio kodeksas reikalauja apie tokių įmonių administravimą pranešti. Tačiau, etikos taisyklių pažeidimas, padarytas bankroto administratoriaus ar jo įgalioto asmens, gali būti įvertintas tik departamento sprendimu. Reagavimas į tokį pažeidimą priklauso departamentui diskrecijos teise. Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 17 punkte nustatyta, kad departamento direktorius už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus, nustatytus atlikus administratoriaus veiklos tikrinimą, atsižvelgęs į jų reikšmingumą, savo sprendimu gali skirti administratoriui (jo įgaliotam asmeniui) vieną iš nuobaudų: įspėjimą ar viešai skelbiamą įspėjimą. Tokia formuluotė rodo, kad departamento direktorius gali pasirinkti skirti ar neskirti nurodytas nuobaudas ir šis sprendimas priklauso nuo to, kaip departamentas įvertina pažeidimą – reikšmingas jis ar nereikšmingas. Šiuo atveju, iš departamento atsakymo pareiškėjui matyti, kad departamentas nelaiko tokio nepranešimo pažeidimu, nes skolininkų ir kreditorių sąrašas buvo pateiktas administratoriaus įgalioto asmens ataskaitoje, o įmonių administratorių sąrašas skelbiamas departamento tinklapyje. Departamento nuomone, dėl to kreditorius turėjo galimybę žinoti, kad įmones administruoja tas pats asmuo. Toks departamento sprendimas pareiškėjui jokių teisinių padarinių nesukelia. Todėl, nors teismas daro išvadą, kad administratorius pažeidė etikos normas, nepranešdamas, kad administruoja įmones, turinčias tarpusavio kreditorinių-debitorinių santykių, tačiau tai nėra pagrindas panaikinti sprendimą šioje dalyje, nes ši sprendimo dalis liečia tik departamento ir bankroto administratoriaus ir jo įgalioto asmens tarpusavio santykius, o pareiškėjo teisėms ir teisėtiems interesams įtakos neturi. Pareiškėjas nei skunde teismui, nei skunde departamentui nenurodė, kad administratoriaus neveikimas, etikos taisyklių normų nesilaikymas sukėlė kokias nors neigiamas pasekmes pareiškėjui. Akivaizdu, kad pareiškėjui buvo žinoma apie visas administratoriaus įgalioto asmens administruojamas įmones, turinčias tarpusavio kreditorinius-debitorinius santykius jau rašant 2009 07 16 skundą departamentui (b. l. 14-15). Šiame skunde pareiškėjas paaiškino, kad tokią informaciją sužinojo iš departamento internetinės svetainės. Tai patvirtina departamento rašte nurodytas aplinkybes – kreditorių ir skolininkų sąrašas, nurodytas administratoriaus ataskaitoje, o bankrutuojančių įmonių administratoriai skelbiami viešai. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad administratoriaus įgalioto asmens padarytas etikos normų pažeidimas kaip nors įtakojo pareiškėjo teises ar teisėtus interesus.

60Dėl antrojo reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti Įmonių bankroto valdymo departamentą prie ūkio ministerijos iš naujo išnagrinėti UAB „Stora enso timber“ (buvęs pavadinimas UAB „Stora enso miškas“) skundą dėl administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgalioto asmens L. L. K. veiksmų bei kreiptis į Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją dėl administracinės nuobaudos, įskaitant ir bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimą, paskyrimo.

61Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių (patvirtintos Ūkio ministro 2006 10 10 įsakymu Nr. 4-377) 19 punktas nustato, kad departamentas, nustatęs reikšmingus ar galiojant nuobaudai pakartotinai padarytus teisės aktų pažeidimus, turi kreiptis į Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją (toliau – komisija) dėl bankroto administratoriaus pažymėjimo ir (ar) leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas galiojimo panaikinimo. Visų pirma, departamentas tokių pažeidimų nenustatė, todėl ir neturi pareigos kreiptis į komisiją su tokiu teikimu. Antra, šio klausimo sprendimas liečia tik departamento ir bankroto administratoriaus tarpusavio santykius. Pareiškėjas neturi tokios reikalavimo teisės, nes tie santykiai pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų neįtakoja. Pareiškėjas, kaip bankrutuojančios įmonės kreditorius, kreditorių susirinkimo pirmininkas, turi galimybę pakeisti bankrutuojančios įmonės administratorių ĮBĮ nustatyta tvarka. Pagal ĮBĮ 22 str. 3 d. pareiškėjas gali sušaukti kreditorių susirinkimą, o pagal ĮBĮ 23 str. 13 p. kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Taigi pareiškėjas savo teises ginti gali ne kreipdamasis į departamentą, bet sušaukdamas kreditorių susirinkimą, kur pareiškėjas turi lemiamą balsą, priimdamas nutarimą šiame susirinkime kreiptis į teismą su prašymu pakeisti administratorių. O tai, kokiems administratoriams turi būti panaikinti pažymėjimai ir leidimai teikti bankroto administravimo paslaugas, sprendžia tik departamentas bei speciali komisija. Šiuo atveju departamentas nenustatė tokių pažeidimų, dėl kurių reikėtų imtis priemonių, kurių prašo pareiškėjas.

62Dėl nurodytų aplinkybių, šis prašymas netenkinamas.

63Nustatyta, kad pareiškėjas sąmoningai apsunkino bankroto administratoriaus įgalioto asmens darbą, nes nevykdė ĮBĮ 11 str. 5 d. ir 23 str. 10 p. nustatytos pareigos sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį. Nesudarant tokios sutarties, vienintelis logiškas veiksmas gali būti tik kreditorių susirinkimo sušaukimas ir priėmimas nutarimo kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Pareiškėjas, neatlikdamas įstatyme numatytos pareigos, nesiėmė įstatyme numatytų veiksmų, kad administratorius galėtų dirbti arba būtų pakeistas. Šio ginčo santykių vertinimui svarbu ir tai, kad nuo bankroto bylos iškėlimo momento bankrutuojančios įmonės kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai patvirtinti, yra bankroto bylos dalyviai, todėl gali skųsti teismo nutartis bankroto bylos eigoje. Pareiškėjas neskundė teismo nutarties, kuria patvirtinta administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgalioto asmens L. L. K. 2008 11 07 ataskaita, kas reiškia, kad iš esmės sutiko su šioje ataskaitoje esančiais duomenimis. Dėl to ir departamentas neturėjo jokio pagrindo abejoti administratoriaus įgalioto asmens ataskaita, ką ir nurodė skundžiamame rašte.

64Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo skundas netenkinamas.

65Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 p., 127 str.,

n u s p r e n d ė :

67Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovė „Stora enso timber“ skundą atmesti. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas UAB „Stora enso timber“ (toliau - ir pareiškėjas)... 3. Skunde paaiškina, kad dėl įvykusio reorganizavimo UAB „Stora enso... 4. Paaiškina, kad nesutinka su sprendimu. Klaipėdos apygardos teismas 2008 06 11... 5. Departamentas netenkino pareiškėjo skundo dalyje dėl administratoriaus... 6. Su tokiais sprendimo teiginiais pareiškėjas nesutinka. Remiasi ĮBĮ 11... 7. Remiasi IBĮ 11 straipsnio 5 dalimi, 23 straipsnio 4 ir 11 punktais ir teigia,... 8. Remiasi 2008 11 07 BUAB „Artagiris“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6,... 9. Remiasi Verslo administratorių etikos taisyklių, patvirtintų ūkio ministro... 10. Dėl įmonių, turinčių tarpusavio kreditorinių-debitorinių santykių,... 11. Remiasi ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalimi ir aiškina, kad administratoriai negali... 12. Be to, nei administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, nei... 13. Paaiškina, kad administratoriaus ataskaitoje nurodoma informacija, kad BUAB... 14. Dėl nurodytų motyvų mano, kad administratorė pažeidė teisės aktų... 15. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį... 16. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos... 17. Nustatyta, kad pareiškėjas raštu balsavo 2008 11 07 vykusiame UAB... 18. Susirinkime darbotvarkės klausimu Nr. 2 kreditoriai nutarė administratoriaus... 19. Tame pačiame susirinkime pareiškėjo atstovas buvo išrinktas kreditorių... 20. Didžioji dalis pareiškėjo 2009 06 11 prašyme administratoriui išvardintos... 21. Administratorius apie UAB „Artagiris“ bankroto bylos eigą pareiškėją... 22. Departamento patikrinimo metu buvo nustatyta, kad BUAB „Gintarinis medis“... 23. Apribojimus administratoriui būti paskirtam administruoti įmonę nustato... 24. Paaiškina, kad atlikęs patikrinimą departamentas nenustatė jokių įmonių... 25. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepimą ir prašė pareiškėjo skundą... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Pajūrio administratorių... 28. Pareiškėjui 2009 01 07 išsiųstas įvykusio susirinkimo protokolas ir... 29. Pagal ĮBĮ 11 str. 5 d., 23 str. 10 p., kreditorių susirinkimas, išrinkdamas... 30. Klaipėdos apygardos teismas 2009 04 16 priėmė nutartį pripažinti BUAB... 31. Paaiškina, kad administratorius privalo teikti kreditoriams tik informaciją,... 32. Paaiškina, kad pareiškėjas, turintis lemiamą balsą nutarimų priėmimui,... 33. Dėl įmonių turinčių tarpusavio kreditorinių-debitorinių santykių... 34. Pirmajame kreditorių susirinkime 2008 11 07 administratoriaus įgaliotas asmuo... 35. Klaipėdos apygardos teismas 2009 06 18 iškėlė bankroto bylą UAB... 36. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas nedalyvavo, apie... 37. Trečiasis suinteresuotas asmuo L. L. 38. bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).... 39. Skundas netenkinamas.... 40. Ginčo dalykas yra Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio... 41. Skundžiamas departamento raštas yra sprendimas dėl pareiškėjo 2009 07 16... 42. Pareiškėjas teikė skundą departamentui kaip bankrutuojančios bendrovės,... 43. Pirmasis kreditorių susirinkimas įvyko 2008 11 07 (protokolas b. l. 73-77).... 44. Ginčas kilo dėl to, kad, pareiškėjui paprašius informacijos,... 45. Departamentas vieną iš reikalavimų tenkino, nes administratoriaus veiklą... 46. Šio ginčo sprendimui svarbi yra Įmonių bankroto valdymo departamento prie... 47. Departamento uždaviniai nustatyti nuostatų 5 punkte, funkcijos – 6 punkte.... 48. Įvertinant esamą ginčo situaciją ir departamento kompetenciją, daroma... 49. Tai, kad dėl administratoriaus įgalioto asmens veiksmų administruojant... 50. Šiuo atveju pagrindu patikrinti administratoriaus veiklą buvo pareiškėjo... 51. Taigi departamentas patikrinimui gavo medžiagą, iš kurios yra galimybė... 52. Pareiškėjas teikė skundą departamentui dėl to, kad jam neteikiama jo... 53. Dėl šių priežasčių skundžiamas deparatmento atsakymas į pareiškėjo... 54. Dėl įmonių, turinčių tarpusavio kreditorinių-debitorinių santykių,... 55. Pareiškėjas skunde departamentui nurodė, kad teismo paskirtas... 56. Pareiškėjas vadovavosi ĮBĮ 11 str. 4 dalimi, nustatančia, kad... 57. Pareiškėjas kaip pažeidimą nurodo tai, kad administratoriaus įgaliotas... 58. 2008 11 07 bankrutuojančios UAB „Artagiris“ kreditorių susirinkimo... 59. Departamento atsakyme pareiškėjui nepagrįstai teigiama, kad nepranešus,... 60. Dėl antrojo reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti Įmonių bankroto valdymo... 61. Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių (patvirtintos Ūkio... 62. Dėl nurodytų aplinkybių, šis prašymas netenkinamas.... 63. Nustatyta, kad pareiškėjas sąmoningai apsunkino bankroto administratoriaus... 64. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo skundas... 65. Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str.... 67. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovė „Stora enso timber“ skundą...