Byla T-118-878/2018
Dėl teistumo panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Inga Liubinienė, sekretoriaujant A. R., dalyvaujant prokurorei R. K., nuteistajam Č. D., jo gynėjui advokatui V. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo Č. D. prašymą dėl teistumo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4nuteistasis Č. D. prašo panaikinti jam teistumą pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendį, kuris pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nuosprendžiu.

5Prašyme nurodė, kad jis Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-498/2015 nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį subendrinta bausme – 150 MGL (5649 eurų) dydžio pinigine bauda. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nuosprendžiu Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendis pakeistas: pašalintas iš nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymis – siekdamas turtinės naudos juridiniam asmeniui UAB „( - )“, sau, motinai bei sutuoktinei, taip pat pašalintas iš nuosprendžio aprašomosios dalies nurodytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 straipsnio 1 dalyje, požymis – parengė nusikalstamą veiką – turto iššvaistymą, taip pat, vadovaujantis BK 66 straipsniu, 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčiu, į paskirtą bausmę – 150 MGL (5649 eurų) dydžio baudą įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2010 m. spalio 6 d. iki 2010 m. lapkričio 4 d., iš viso 30 parų, tai atitinka 60 MGL, ir nustatyta, kad galutinis paskirtos baudos dydis yra 90 MGL (3389 eurai). Šią baudą nuteistasis sumokėjo 2016 m. liepos 28 d. Pagal BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktį, asmenys, nuteisti už tyčinį nesunkų ar apysunkį nusikaltimą ir realiai atlikę paskirtą bausmę, turinčiais teistumą laikomi trejus metus. Č. D. inkriminuota nusikalstama veika, numatyta BK 300 straipsnio 1 dalyje, yra nesunkus nusikaltimas (BK 11 straipsnio 3 dalis), o inkriminuota nusikalstama veika, numatyta BK 228 straipsnio 1 dalyje, yra apysunkis nusikaltimas (BK 11 straipsnio 4 dalis), taigi, jis laikomas turinčiu teistumą iki 2019 m. liepos 28 d.

6Nuteistasis, remdamasis BK 97 straipsnio 7 dalimi, 2018 m. sausio 28 d. suėjus pusei jo teistumo laiko, prašo teistumą panaikinti. Prašyme nurodo, kad jau 30 metų yra vedęs, su sutuoktine augina dvi dukras ir sūnų, dukros yra baigę aukštąsias mokyklas, sūnus šiuo metu taip pat jau pilnametis, baigia ( - ). Nuteistasis dirba UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoju ir užsiima žemės ūkio veikla, yra ( - )s, ( - ) narys, aktyviai dalyvauja šių organizacijų ir ( - ) klubo veikloje, yra apdovanotas už unikalių objektų statybą ir ilgametį darbą statybos srityje, gavęs ir kitų įvairių reikšmingų apdovanojimų. Aktyviai bendradarbiauja su kaimiškų vietovių bendruomenėmis, stengiasi sukurti darbo vietas vietos gyventojams, remia bendruomenių šventes ir kitus organizuojamus renginius, pagal išgales dalyvauja kultūros, sporto ir kitų organizacijų labdaros ir paramos projektuose. Nuteistojo sutuoktinė dirba UAB „( - )“, tačiau jos gaunamas uždarbis pakankamas tik minimaliems jos pačios asmeniniams ir sūnaus poreikiams patenkinti. Teistumas yra didelis kliuvinys nuteistojo verslui, nes jis atima iš Č. D. vadovaujamų įmonių galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Teistumo metu jokios nusikalstamos veikos nėra padaręs, jo atžvilgiu nepradėta jokių ikiteisminių tyrimų, jis apskritai šiuo laiku nepadarė nieko neleistino ar amoralaus. Nuosprendžiu paskirtą baudą sumokėjo nedelsdamas. Dėl nuteisimo ir turimo teistumo labai išgyvena tiek pats, tiek jo šeima. Ikiteisminis tyrimas, teisminis procesas, pripažinimas kaltu Č. D. buvo labai skaudi pamoka, privertusi perkainoti žmogiškąsias vertybes ir siekius, įvertinti savo elgesio moralumą ir leistinumo ribas, padėjo suvokti savo neteisėto elgesio padarinius ir atgrasė nuo neteisėtų poelgių.

7Teismo posėdžio metu Č. D. papildomai paaiškino, kad dėl turimo teistumo iki šiol labai išgyvena jo šeimos nariai, jis pats dėl blogos moralinės savijautos yra save visapusiškai izoliavęs - nusišalinęs nuo aktyvaus gyvenimo ir darbinės veiklos, gyvena sodyboje užmiestyje, dirba tik ¼ etato. Turimas teistumas trukdo jam dalyvauti privačiame versle. Panaikinus teistumą, jis siektų steigti naujas įmones, dirbti statybų sektoriuje ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

8Nuteistojo gynėjas prašė panaikinti Č. D. teistumą ar bent sutrumpinti jo laiką prašyme išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad teistumo laikotarpiu Č. D. padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai neturintys kriminogeninių požymių, nelaikytini esminiais klausimo nagrinėjimui, nes nuteistasis nepadarė jokių naujų nusikalstamų veikų.

9Prokurorė nuteistojo prašymui neprieštaravo, nurodydama, kad jau yra suėję pusė teistumo termino, nuteistasis paskirtą baudą sumokėjo iškart, charakterizuojamas teigiamai, po nuteisimo visą laiką dirbo, naujų nusikalstamų veikų nepadarė, administracinėmis nuobaudomis baustas tik už visai kitokio pobūdžio pažeidimus, kurie nebuvo nei šiurkštūs, nei pavojingi, be to, nuteistasis patyrė diskomfortą ir dėl ilgo baudžiamojo proceso.

10Prašymas atmetamas.

11Pagal BK 97 straipsnio 7 dalį, suėjus ne mažiau kaip pusei teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą. Pagal to paties straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktį turinčiais teistumą laikomi asmenys, nuteisti už tyčinius nesunkius ar apysunkius nusikaltimus ir realiai atlikę paskirtą bausmę – bausmės atlikimo laikotarpiu bei trejus metus po bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo.

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Č. D. buvo nuteistas už apysunkio nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 1 dalyje, ir nesunkaus nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, padarymą, už kuriuos jam buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė 90 MGL (3389 Eur) dydžio bauda. Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėjo 2016 m. birželio 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi nuteistojo kasacinį skundą atmetė.

13Nuteistasis Č. D. kartu su prašymu dėl teistumo panaikinimo pateikė mokėjimo nurodymo kopiją ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą, patvirtinančias, jog nuteistasis jam paskirtą baudą sumokėjo 2016 m. liepos 28 d. (1 t., b. l. 5, b. l. 12). Taigi laikytina, jog būtent šią dieną jis realiai atliko jam paskirtą bausmę ir nuo šios dienos skaičiuotinas trejų metų teistumo terminas, įtvirtintas BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktyje. Nagrinėjamu atveju teistumo termino pabaiga – 2019 m. liepos 28 d., o pusė teistumo termino suėjo 2018 m. sausio 28 d. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog egzistuoja formalus pagrindas, įtvirtintas minėtose įstatymo nuostatose, nagrinėti nuteistojo Č. D. prašymą dėl teistumo panaikinimo (t. y. nuteistasis dėl teistumo panaikinimo į teismą kreipėsi suėjus kiek daugiau nei pusei teistumo termino), tačiau pažymėtina, jog sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą yra teismo teisė, o ne pareiga. Kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina įvertinti tiek formalias, tiek materialias teistumo panaikinimo ar jo laiko sutrumpinimo sąlygas. Teismas, panaikindamas teistumą prieš terminą ar sutrumpindamas jo laiką, atsižvelgia į nuteistojo asmenybę, jo elgesį po bausmės atlikimo, jo darbo veiklą bei kitas aplinkybes, leidžiančias teismui spręsti apie teistumo panaikinimo prieš terminą arba jo laiko sutrumpinimo konkrečiam asmeniui galimumą ir tikslingumą.

14Nuteistasis naujos nusikalstamos veikos nepadarė (2 t., b. l. 31-32). Č. D. darbdavio UAB „( - )“, kuriame generalinio direktoriaus pavaduotoju dirba nuo 2012 m. balandžio mėnesio, taip pat ( - ), ( - ) klubo ir ( - ) charakterizuojamas teigiamai (1 t., b. l. 10, 13, 14, 15). Turi šeimą, vaikai pilnamečiai (1 t., b. l. 6-9). Tačiau teismas, įvertinęs nuteistojo prašyme nurodytus ir teismo posėdžio metu išsakytus argumentus, jo padarytų nusikaltimų pobūdį, nuteistojo elgesį po baudos sumokėjimo, daro išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo spręsti, jog bausmės ir teistumo tikslai yra jau pasiekti.

15Č. D. ne kartą yra nubaustas šiuo metu galiojančiomis administracinėmis nuobaudomis už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, tarp jų ir pakankamai šiurkščius, taip pat už savavališką valstybinės ir privačios žemės dalies užėmimą, paskutinė administracinė nuobauda jam paskirta 2017 m. spalio 16 d.

16Vertinant nuteistojo teismo posėdyje nurodytus motyvus dėl teistumo trukdymo jo aktyviam visuomeniniam gyvenimui ir darbinei veiklai, žalos šeimos turtinei padėčiai, pastebėtina, kad nuteistojo teiginiai prieštarauja jo paties prašyme išdėstytiems bei nurodytiems pateiktose darbdavio ar visuomeninių organizacijų, kurių veikloje Č. D. dalyvauja, charakteristikoje ir rekomendacijose. Nors nuteistasis teismo posėdyje teigė, jog būtent dėl teistumo jam sukeliamos neigiamos moralinės savijautos yra nusišalinęs nuo visuomeninio gyvenimo, aktyvios darbinės veiklos, dirbantis UAB „( - )“ tik maža dalimi etato, jis pats savo prašyme nurodo, kad teistumas kliudo jo verslui, atima iš jo vadovaujamų įmonių galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose – taigi, iš to matyti, kad Č. D. vis dėlto aktyviai užsiima verslu, vadovauja ne vienai įmonei. Be to, jis UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, t. y. tose pačiose pareigose dirba jau nuo 2012 m. balandžio mėnesio (1 t., b. l. 10), tai rodo, kad jo darbinei veiklai teistumas neturėjo jokios neigiamos įtakos. Č. D. aktyvų dalyvavimą ( - ) veikloje, aktyvią verslo ir visuomeninę veiklą kaip siekį reabilituoti savo reputaciją pabrėžė ir ( - ) prezidentas D. G. (1 t., b. l. 13), būtent Č. D. aktyvumą socialinėje veikloje nurodo ir ( - ) klubo prezidentas V. K. (1 t., b. l. 14), ( - ) generalinis direktorius D. A. nuteistąjį apibūdino taip pat kaip profesionaliai vadovaujantį savo verslui (1 t., b. l. 15). Pats nuteistasis savo prašyme nurodė, kad jis aktyviai bendradarbiauja su kaimiškų vietovių bendruomenėmis, stengiasi sukurti darbo vietas vietos gyventojams ir netgi remia bendruomenių šventes ir kitus organizuojamus renginius bei pagal išgales dalyvauja kultūros, sporto ir kitų organizacijų labdaros ir paramos projektuose. Todėl teismui nėra pagrindo tikėti nuteistojo teiginiais, kad būtent teistumas daro didelę neigiamą įtaką Č. D. darbinei, visuomeninei veiklai ar labai blogina jo šeimos turtinę padėtį.

17Teismas pažymi ir tai, kad Č. D. buvo nuteistas už BK 300 straipsnio 1 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas, kurias jis padarė būdamas valstybės tarnautoju prilygintu asmeniu, nusikalstamos veikos buvo susiję būtent su viešaisiais pirkimais - sritimi, kurioje dabar vėl aktyviai dalyvauti siekia nuteistasis. Teistumas, kuris Č. D. atsirado už dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, klastojimą ir su tuo susijusio apysunkio nusikaltimo valstybės tarnybai padarymą, yra logiška jo nusikalstamo elgesio pasekmė, kuri negali būti ignoruojama iš esmės vien dėl to, kad nuteistasis, jo teigimu, toliau negali kaip įmonių vadovas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Teismų praktikoje, sprendžiant dėl teistumo panaikinimo, anksčiau jau yra pažymėta, kad viešieji pirkimai yra viena iš labiausiai korumpuotų veiklos sričių, todėl šioje srityje veikiantiems asmenims taikomi griežtesni reikalavimai, ir viešųjų pirkimų dalyviai turi teisę pagrįstai tikėtis, kad savo paslaugas ar darbus siūlantys asmenys yra nepriekaištingos reputacijos ir sąžiningi, bei žinoti, kad šie asmenys buvo įvykdę tam tikras, ypač korupcinio pobūdžio, nusikalstamas veikas. Be to, tai, kad teisminio proceso metu ir netgi laikotarpiu po bausmės atlikimo Č. D. padarė keletą administracinių nusižengimų, už kuriuos jam skirtos ir iki šiol galioja administracinės nuobaudos, rodo, kad vis dėl to nuteistojo elgesys nėra nepriekaištingas, kaip jis teigia savo prašyme, jis nėra linkęs pavyzdingai laikytis įstatymų reikalavimų.

18Įvertinęs pirmiau aptartas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nuteistasis nepateikė patikimų duomenų, kurie leistų spręsti, kad yra pagrindas panaikinti teistumą prieš terminą, todėl nuteistojo prašymas atmestinas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 3 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 363, 364 straipsniais,

Nutarė

20Prašymą atmesti.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Inga... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo Č. D. prašymą dėl... 3. Teismas... 4. nuteistasis Č. D. prašo panaikinti jam teistumą pagal Kauno apygardos teismo... 5. Prašyme nurodė, kad jis Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d.... 6. Nuteistasis, remdamasis BK 97 straipsnio 7 dalimi, 2018 m. sausio 28 d. suėjus... 7. Teismo posėdžio metu Č. D. papildomai paaiškino, kad dėl turimo teistumo... 8. Nuteistojo gynėjas prašė panaikinti Č. D. teistumą ar bent sutrumpinti jo... 9. Prokurorė nuteistojo prašymui neprieštaravo, nurodydama, kad jau yra suėję... 10. Prašymas atmetamas.... 11. Pagal BK 97 straipsnio 7 dalį, suėjus ne mažiau kaip pusei teistumo termino,... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Č. D. buvo nuteistas už apysunkio... 13. Nuteistasis Č. D. kartu su prašymu dėl teistumo panaikinimo pateikė... 14. Nuteistasis naujos nusikalstamos veikos nepadarė (2 t., b. l. 31-32). Č. D.... 15. Č. D. ne kartą yra nubaustas šiuo metu galiojančiomis administracinėmis... 16. Vertinant nuteistojo teismo posėdyje nurodytus motyvus dėl teistumo trukdymo... 17. Teismas pažymi ir tai, kad Č. D. buvo nuteistas už BK 300 straipsnio 1... 18. Įvertinęs pirmiau aptartas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nuteistasis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnio... 20. Prašymą atmesti.... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti...