Byla 2-208-79/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiauliai

2Šiaulių apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė,

3sekretoriaujant Linai Deržinskienei dalyvaujant ieškovo atstovui advokatei Džiolanai Tarvainytei , atsakovo atstovui P. G.

4viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo būdu išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo UAB,, Rušiota „ ieškinį atsakovui AB,, Lietuvos geležinkeliai ‘‘dėl skolos priteisimo,

5Išnagrinėjęs bylą, teismas Nustatė

6Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 11389,74 Lt skolą už rangos darbus pagal Statybos rangos sutartį ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo ,kad laimėjus atsakovo paskelbtą atvirą konkursą 2011-11-30 tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis . Rangos sutartimi ieškovė įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo , sandėlio ir tualeto demontavimo ir gerbūvio sutvarkymo Alkiškių k. darbus , o atsakovė už atliktus darbus ieškovei sumokėti 87512,42 Lt . Ieškovei įvykdžius sutartinius įsipareigojimus 2012-05-16 tarp šalių buvo pasirašytas Ilgalaikio materialiojo turto demontavimo ir gerbūvio sutvarkymo darbų užbaigimo aktas , kuriuo atsakovė patvirtino ,kad darbai atlikti tinkamai ir dėl darbų kokybės atsakovė pretenzijų neturi. Atsakovė už rangos darbus ieškovei pervedė 76122,68 Lt . Kadangi rangos darbai atlikti ne Rangos sutartyje numatytu terminu, likusius 11389,74 Lt atsakovė įskaitė kaip netesybas. P. R. sutarties 2.1 p. sutarties dalyku esantys darbai turėjo būti atlikti per 60 kalendorinių dienų, trukmę skaičiuojant nuo Rangos sutarties įsigaliojimo dienos . Ieškovė dėl ne nuo jos priklausančių aplinkybių , o taip pat dėl atsakovės kaltės negalėjo rangos darbų atlikti Rangos sutartyje numatytu terminu , todėl įgyvendindama savo procesinę teisę ginčija netesybų įskaitymą ir reiškia reikalavimą priteisti skolą. Atsakovė Darbų atlikimo užduotimi perdavė ieškovei pareigą užsiimti statybą/ griovimą / leidžiantį dokumentą , tačiau pagal Statybos įstatymo 12 str.1d. 3p. ir 20 str. 1d.10p. atsakovė privalėjo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą ypatingojo statinio / griovimo/ projektą. Atsakovė griovimo darbų projekto neparengė ir ieškovei jo nepateikė nei Rangos sutarties pasirašymo metu nei po Rangos sutarties pasirašymo , todėl ieškovė savo iniciatyva ėmė ruošti projektinę dokumentaciją . Atsakovė privalėjo pateikti privalomuosius ypatingojo statinio griovimo projektui reikalingus dokumentus , tačiau to nebuvo padaryta. Rašytinis pritarimas statinio projektui iš Akmenės rajono savivaldybės administracijos ieškovės buvo gautas tik 2012.01.26 , todėl negavus griovimą leidžiančio dokumento iki nurodyto termino ieškovė negalėjo įvykdyti Rangos sutarties numatytu terminu. Be to , 2012.03.21 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnija kreipėsi į atsakovę , nurodydama , jog išdavus statybą / griovimą / leidžiantį dokumentą nebuvo suderinta kokiu keliu bus išvežamas statybinis laužas bei statybinės konstrukcijos , o 2012-03-06 dienai žvyruotos dangos kelias buvo nepravažiuojamas 2012-03-28 dienos raštu atsakovė įpareigojo ieškovę baigus griovimo darbus sutvarkyti statybvietės teritoriją ir privažiavimo kelius prie jos. Ieškovė negalėjo numatyti tos aplinkybės ,kad ieškovės sunkiasvoriai automobiliai galimai prisidės prie kelio dangos apgadinimo , tuo labiau ,kad ji nebuvo vienintelė , kuri naudojosi keliu , kad patekti į objektą. Kitų darbų ,kaip žolės užsėjimas , negalima buvo atlikti dėl oro sąlygų. Ieškovė prašė atsakovę pratęsti Rangos sutartį , kadangi negalėjo įvykdyti sutarties dėl netinkamų oro sąlygų , tačiau atsakovė nebendradarbiavo su ieškove , tokiais sąmoningais veiksmais prisidėdama prie netesybų didėjimo. Ieškovas nurodė ,kad reikia įvertinti tą aplinkybę ,kad viešųjų pirkimų konkursas buvo vykdomas šaltuoju metų periodu , todėl net ir darant prielaidą , kad rangos darbai būtų atlikti laiku , planiravimas ir žolės užsėjimas nebūtų įmanomas dėl oro sąlygų . Ieškovas mano ,kad jeigu teismas pripažintų , jog atsakovas turėjo pareigą iš dalies ar visiškai atlikti įskaitymą ir vertins kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos , tokiu atveju reikalinga įvertinti netesybų mažinimo klausimą , nes tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas , todėl prašo netesybas mažinti nuo 0,2 proc. iki 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7Atsakovas į ieškovo pareikštą ieškinį pateikė atsiliepimą , kurį palaikė ir teismo posėdžio metu . Atsakovas nurodė ,kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė ,kad 2011-09-07 AB,,Lietuvos geležinkeliai,, filialas ,, Šiaulių geležinkelio infrastruktūra ,, paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl statinių demontavimo ir gerbūvio sutvarkymo Alkiškių k. darbų pirkimo , kurį laimėjo ieškovas. Su ieškovu 2011-11-30 šalys pasirašė sutartį ir už atliktus darbus atsakovas ieškovei turėjo sumokėti 87512,42 Lt . Darbai turėjo būti atlikti per 60 dienų , tačiau ieškovas juos atliko per 108 dienas. Ieškovas 2012m. kovo 26 d. raštu buvo informuotas , kad už Rangos sutarties pažeidimą bus skaičiuojami delspinigiai. Kadangi rangos darbai atlikti ne Rangos sutartyje numatytu terminu , tai 11389,74 Lt buvo įskaityti kaip netesybos. Konkursinėje medžiagoje viena iš sąlygų buvo nurodyta ,kad Rangovas apmoka ir išsiima statybos / griovimą/ leidžiantį dokumentą iš rajono savivaldybės . Konkurse dalyvavęs ieškovas su konkurso sąlygomis sutiko ir jų nekvestionavo . Akmenės rajono savivaldybės administracija rašytiniame pritarime statinio projektui suteikė teisę griauti statinius , kurie nenurodyti kaip ypatingi , todėl ieškovas teigdamas , kad atsakovė privalėjo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą ypatingo statinio / griovimo/ projektą , klaidina teismą. Taip pat pažymėjo ,kad ieškovo verslas – profesinė veikla , todėl žino įstatymo reikalavimų skirtumus ypatingam statiniui. Atkreipė teismo dėmesį ,kad ieškovas yra laimėjęs septynis konkursus ir nei vieno neįvykdė laiku. Pagal turimus duomenis , atsakovas mano ,kad ieškovas akivaizdžiai užvilkino dokumentų pateikimą 19 dienų ir nebuvo rūpestingas ir suinteresuotas laiku ir sąžiningai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Su ieškovu sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir atsakovas mano ,kad ieškovas grubiai pažeidė šio įstatymo nuostatas , įstatyme įtvirtintus viešojo pirkimo principus , imperatyvias teisės normas.

8Ieškinys netenkintinas

9Iš šalių paaiškinimų ir bylai pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas AB,,Lietuvos geležinkeliai filialas ,, Šiaulių geležinkelių infrastruktūra,, 2011.09.07 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl ,, Statinių demontavimo ir gerbūvio sutvarkymo Alkiškių k. darbų pirkimas ,, / b.l. 12/ Šio objekto pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu , perkančiosios organizacijos patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtomis AB,,Lietuvos geležinkeliai ,, prekių paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, bei konkurso sąlygomis , kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais . Kaip nurodė šalys paskelbtą konkursą laimėjo ieškovas , todėl 2011-11-30 su juo buvo sudaryta statybos rangos sutartis /b.l. 46/ Šioje sutartyje šalys aptarė sutarties dalyką ,kad gyvenamojo namo, sandėlio ir tualeto demontavimo ir gerbūvio darbai bus atlikti per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos , numatyta sutarties kaina 87512,42 Lt , darbų perdavimas bei priėmimas , šalių teisės ir pareigos bei šalių atsakomybė. Prie šios sutarties kaip priedas šalių buvo pasirašyta darbų atlikimo užduotis , kurios 9 punkte šalys sutarė , kad numatytus darbus rangovas privalo atlikti per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo , t.y nuo 2011-11-30 iki 2012-01.30 dienos. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų prašymų atsakovui /b.l.106,107 /bei darbų užbaigimo akto , ieškovas darbus užbaigė tik 2012-05-16 / b.l.108/ , todėl laikytina, kad ieškovas nesilaikė sutartyje numatyto darbų atlikimo termino ir atsakovas pagrįstai ieškovui paskaičiavo delspinigius už nelaiku atliktus darbus /b.l. 78-81/ Ieškovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai , sąžiningai ir numatytu leiku /CK 6.38 str. 1d ,6.200, 6.205 ,6.256 str. / Netesybos / bauda , delspinigiai/ , tai įstatymų , sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma , kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui ,jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta / CK 6.71 str. 1d./ Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas , skatinantis skolininką įvykdyti prievolę / CK 6.70 ,6.71 str./ , taip pat sutartinės atsakomybės forma /CK 6.256 str. 2d., 6.258 str.1d./ Įstatymu numatytos sutartinės netesybos , kurias šalys numatė sutartyje , laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais , kurių jam nereikia įrodinėti , kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę , tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civ. b. 3K-7-304/2007, 3K -3-401/2008 . Taigi šalių sutartyje sutarties netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga , kuri saisto šalis tuo atveju , jeigu sutartis vykdoma arba netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų , tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti , išskyrus atvejus ,kai netesybos būtų neprotingos , akivaizdžiai per didelės ., atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį , padarytą pažeidimą , jo padarinius , skolininko elgesį , prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas /CK 6.73 str. 2d, 6.258 str. 3d. /, tačiau teismas nustatydamas , ar yra pagal minėtų straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai / aiškiai / didelėmis ir dėl to jas mažinti ir spręsdamas iki kokio dydžio jas mažinti , kiekvienu atveju turi įvertinti konkrečias bylos aplinkybes / šalių sutartinių santykių pobūdį , ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines ar alternatyvias netesybas , prievolės vertę , prievolės pažeidimo aplinkybes ir kt./ , vadovautis teisingumo , protingumo , sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros /LAT 2007-03-05 nutartis civ. byloje 3K-7- 304/2007, civ byloje . 3K -7-409/2010/ Ieškovas šioje byloje remiasi tuo ,kad atsakovas privalėjo pateikti privalomuosius ypatingojo statinio griovimo projektui reikalingus dokumentus , tačiau to nepadarė . Ieškovas duomenų ,kad griaunamas objektas yra ypatingas statinys ir atsakovo pareiga buvo pateikti ieškovui reikalingus dokumentus , nepateikė. Šalių sudarytoje sutartyje ieškovo pareiga buvo gauti griovimui reikiamus dokumentus – sutarties 5.3 punktas /b.l. 31/ Iš pateikto atsakovo atsakymo ieškovui /b.l. 84/ matyti ,kad ieškovas netinkamai parengė pastatų griovimo darbų aprašymą , kad gauti leidimą vykdyti pastatų griovimą , todėl ši aplinkybės nelaikytina ieškovo nurodyta atsakovo kalte , kad jis nepateikė ieškovui privalomųjų projekto rengimo dokumentų. Taigi pareiga gauti leidimą , suteikiantį teisę vykdyti darbus pagal šalių sudarytą sutartį tenka ieškovui . Sąžiningumo principas reikalauja ,kad šalis , privalanti gauti leidimą , turi iš anksto išsiaiškinti jo gavimo procedūrą , terminus , laiku kreiptis dėl tokio leidimo išdavimo , laiku pateikti visus reikalingus duomenis , tokiam leidimui išduoti ir kt. ,todėl ieškovo motyvas , kad atsakovas neparengė griovimo darbų projekto ir tuo sutrukdė laiku gauti leidimą iš Akmenės rajono savivaldybės administracijos , laikytina nepagrįstu ir neįrodytu. Ieškovas nurodė ,kad darbų laiku negalėjo pradėti dėl trečiojo asmens Akmenės rajono savivaldybės administracijos veiksmų , tačiau ši institucija nėra bylos šalis ir jos atliktų veiksmų teismas netiria. Ieškovas nurodė ,kad jis kreipėsi į atsakovą dėl akto leidimo pratęsimo /b.l. 91/ , tačiau atsakovas su šiuo prašymu nesutiko, nurodydamas ,kad leidimo pratęsimas nėra Statybos rangos sutarties darbų įvykdymo termino pratęsimas /b.l. 92 / , todėl teismo nuomone ieškovas turėjo šią aplinkybę įvertinti ir stengtis atlikti darbus kaip įmanoma trumpesniu terminu, kad sutartis būtų įvykdyta laiku. Ieškovas nurodė, kad išdavus leidimą nebuvo suderinta , kokiu keliu bus išvežamas statybinis laužas , o 2012-03-06 dienai kelias buvo nepravažiuojamas . Atsakovas nurodė, kad statybinis laužas galėjo būti vežamas nebūtinai automobiliniais kelias , buvo galimybė išvežti statybinį laužą ir geležinkeliu ,tačiau ieškovas šios galimybės nesvarstė ir į atsakovą nesikreipė, nors tokia galimybė buvo , tuo pačiu ieškovas būtų išvengęs ir papildomų kelių remonto išlaidų . Kaip matyti iš pateiktų duomenų ieškovas dalyvavo atsakovo surengtame konkurse , su juo buvo sudaryta pavyzdinė statybos rangos sutartis / b.l. 30/, kurios 6 punkte numatyta ieškovo atsakomybė už vėlavimą atlikti darbus ar jų dalį ir numatyti 0,2 proc. delspinigiai bei bauda. Kaip matyti iš pateikto , šalys pasirašė būtent šią pavyzdinę sutartį atitinkančią sutartį /b.l. 46 / . Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas yra privatus verslo subjektas , turintis patirties komercijos ,derybų bei sutarčių sudarymo srityje , o atsakovas yra valstybinė įmonė , kurios veikla lėšų naudojimo ir tvarkymo srityje yra griežtai reglamentuota. Atsakovas sudarydamas su ieškovu sutartį vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymu , kurio negali pažeisti sutarties šalys. Pažymėtina, kad 2011-11-30 statybos rangos sutartis ieškovo buvo pasirašyta laisva valia , t.y. šalys atsakomybę už netinkamą prievolių vykdymą buvo aptariusios sutartyje ir toks susitarimas šalims turėjo įstatymo galią . Ieškovas nesikreipė į teismą dėl sutarties modifikavimo , dėl dalies netesybų nustatymo pripažinimo negaliojančia. Šalių sudarytos sutarties 6.1 punkto nuostatos dėl 0,1 proc. skaičiuojamų delspinigių nuo neatliktų darbų kainos yra aiškiai ir suprantamai suformuluota , ieškovas laisva valia pasirašydamas sutartį žinojo joje nustatytą darbų apimtį ir terminus ir netesybų dydį , todėl turėjo aiškiai numatyti ir sutarties neįvykdymo teisinius padarinius. Sprendžiant šį šalių ginčą svarbu ir tai , kad atsakovui numatytas toks pat netesybų dydis jo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju, todėl laikytina ,kad sutarties sąlygos abiems šalims lygiavertės . Atsakovas už suteiktą paslaugą sumokėjo ieškovui pagal ieškovo pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras /b.l.64-78/ 76122,68 Lt , o likusią sumą` 11389 Lt įskaitė kaip netesybas/b.l.78-81/ Ieškovas nurodė, kad atsakovas atliktus darbus priėmė ir pretenzijų nereiškė ,tačiau iš visumos pateiktų duomenų matyti ,kad prievolė buvo atlikta pažeidus terminą , už kurio pažeidimą atsakovas pagrįstai paskaičiavo netesybas . Teismo nuomone, ieškovas buvo nepakankamai rūpestingas ir atidus , kad savalaikiai įvykdytų sutartinius įsipareigojimus , todėl jo reikalavimas priteisti 11389,74 Lt kaip skolą atsakovo paskaičiuotas netesybas nepagrįstas ir netenkintinas. Ieškinį atmetus bylinėjimosi išlaidos – pašto išlaidos iš ieškovo į valstybės biudžetą nepriteistinos ,nes išieškotina bendra suma mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma/ CPK 96 str. 6d./

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,260,268,270 str.

11teismas nusprendė :

12priimti galutinį sprendimą , ieškinį atmesti.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

14Teisėja

15Aldona Monstavičienė

Proceso dalyviai
Ryšiai