Byla 2-10910-1004/2015
Dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos N. S. skundą dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2pareiškėja prašo pripažinti antstolio veiksmus – atliktą piniginių lėšų, gautų iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus kaip socialinė pašalpa, nurašymą iš jos sąskaitos, neteisėtais ir grąžinti nurašytas 142,80 Eur pinigines lėšas bei panaikinti apribojimą disponuoti socialinės pašalpos lėšomis Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje.

3Antstolis 2015-11-13 patvarkymu Nr. AN164251 pareiškėjos skundą tenkino iš dalies, išreikalavo iš AB Šiaulių bankas pareiškėjos sąskaitos išrašą nuo 2015-09-01 ir atsisakė patenkinti pareiškėjos skundo dalį dėl 142,80 Eur išieškotų lėšų grąžinimo pareiškėjai bei apribojimo disponuoti socialinės pašalpos lėšomis Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje panaikinimo ir jos skundą su vykdomąja byla persiuntė teismui.

4Suinteresuotas asmuo atsiliepimu prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Antstolis A. L. vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/02252 pagal Šiaulių apylinkės teismo nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.9.-3693-914/2013 dėl 101,00 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės N. S. 3 eilės išieškotojo valstybės naudai ir vykdymo išlaidų išieškojimo 2014-01-06 patvarkymu Nr. AN072897 (vykdomosios bylos 15 l.) areštavo 265,58 Eur sumą pareiškėjos sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB Šiaulių bankas. Į šią sąskaitą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pervesdavo pareiškėjai laikotarpiu nuo 2013-12-01 iki 2015-09-01 paskirtą socialinę pašalpą. Antstolis atskirais patvarkymais (vykdomosios bylos 17,22,25,30,35,40,45 l.) leisdavo išmokėti skolininkės areštuotas lėšas iš šios sąskaitos. Taip antstolis ir 2015-06-23 patvarkymu leido išmokėti skolininkės areštuotas lėšas Nr. AN144602 (vykdomosios bylos 50 l.), kuriame nurodyta, kad pareiškėjai leidžiama iš sąskaitos Nr. ( - ) kas mėnesį iki 2015-09-30 išsiimti lėšas, pervedamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus. Pareiškėjai 2015-08-21 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pervedė 142,08 Eur socialinę pašalpą, kurios pareiškėja iš savo banko sąskaitos neišsigrynino, o pradėjus veikti Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai 141,89 Eur suma 2015-09-30 buvo automatiškai pervesta į antstolio A. L. depozitinę sąskaitą bei nurašytos 0,41 Eur ir 0,01 Eur mokesčių sumos. Antstolis 2015-10-21 priėmė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. AN160449, kuriuo vykdant išieškojimą iš pareiškėjos išieškota 141,89 Eur suma buvo paskirstyta išieškotojui ir vykdymo išlaidoms padengti (vykdomosios bylos 55 l.), nors pareiškėja 2015-09-24 kreipėsi į antstolį leisti pasiimti jai išmokėtą socialinę pašalpą (vykdomosios bylos 51 l.).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnio, kuriame nustatytos pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima, 6 punktą draudžiama išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2015-08-21 pareiškėjai išmokėtos į antstolio areštuotą sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių bankas, laikytinos sumomis, iš kurių draudžiama išieškoti. Kaip nustatyta iš vykdomosios bylos, antstolis priimdamas patvarkymą paskirstyti AB Šiaulių bankas į antstolio depozitinę sąskaitą pervestas pareiškėjos lėšas, turėjo duomenis, kad tai yra pareiškėjai paskirta socialinė pašalpa. Kaip minėta, pareiškėja dar 2015-09-24 kreipėsi į antstolį dėl socialinės pašalpos išsigryninimo bei pateikė sąskaitos Nr. ( - ) išrašus, iš kurių aiškiai matyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pareiškėjai pervedė pašalpą, t. y. šių piniginių lėšų kilmė antstoliui turėjo būti aiški. Be to, vykdomojoje byloje taip pat yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2015 m. birželio 18 d. pažyma Nr. 2515, pagal kurią pareiškėjai socialinė pašalpa paskirta nuo 2015-06-01 iki 2015-09-01. Pažymėtina ir tai, jog leidimo tvarka dėl lėšų išmokėjimo iš areštuotos sąskaitos antstoliui ir skolininkei buvo jau nusistovėjusi ir abiem pusėms įprasta.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad nurodymą priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas pateikęs antstolis, pareigūnas ar institucija, nustatę, kad gauta pinigų suma yra didesnė, negu reikia reikalavimams patenkinti, arba kad gautos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo privalo pinigines lėšas, viršijančias reikalavimus, grąžinti skolininkui. Nagrinėjamu atveju, antstolis, nors ir turėdamas duomenis apie AB Šiaulių bankas pervestų lėšų pobūdį, 2015-10-21 iš pareiškėjos išieškotą 141,89 Eur sumą paskirstė išieškotojui ir vykdymo išlaidoms padengti. Atmestinas antstolio argumentas, kad pareiškėja neįvykdė pareigos per 14 dienų nuo antstolio patvarkymo areštuoti skolininkės pinigines lėšas išsiuntimo pateikti dokumentus, įrodančius, kad areštuotos tos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas. Kaip minėta, visa informacija apie pareiškėjos sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB Šiaulių bankas, esančias lėšas, antstoliui buvo žinoma iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų. Taip pat nustatyta, kad pareiškėja tinkamai vykdė savo pareigą pateikti antstoliui dokumentus apie gaunamą socialinę pašalpą, kuri buvo pervedama į antstolio areštuotą banko sąskaitą. Teismo vertinimu, antstolis 2015-10-21 patvarkymą Nr. AN160449 priėmė pažeisdamas imperatyvią išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką. Todėl pareiškėjos skundo reikalavimas pripažinti antstolio atliktą piniginių lėšų, gautų iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, nurašymą iš pareiškėjos sąskaitos tenkintinas. Todėl minėtas patvarkymas panaikintinas, o antstolis įpareigotinas spręsti klausimą dėl 141,89 Eur sumos piniginių lėšų grąžinimo pareiškėjai.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo išlaidos apmokamos iš skolininkų piniginių lėšų ir kad tam skolininkai šios sistemos tvarkytojui moka nustatyto dydžio Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokestį, kurį be atskiro skolininko nurodymo pagal sistemos tvarkytojo pateiktą nurodymą nurašo kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaiga. Mokesčio dydį ir nurašymo, grąžinimo tvarką nustato Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos valdytojas. Antstolis, kita institucija ar pareigūnas, turintys teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos (sąskaitų), neatlygina Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo išlaidų, išskyrus atvejus, kai lėšos buvo nurašytos dėl šių subjektų neteisėtų veiksmų. Todėl, teismui nustačius neteisėtus antstolio veiksmus, antstolis įpareigotinas spręsti klausimą dėl 0,41 Eur ir 0,01 Eur mokesčių sumos grąžinimo pareiškėjai.

10Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1R-126, 4.14. punkte nurodyta, kad specialus požymis – antstolio nurodomas požymis, kai antstolis turi išsiaiškinti, ar į kredito įstaigoje atidarytą asmens sąskaitą gali būti pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo. O pagal 11.4.1. punktą iš Turto arešto akto registro gavus turto arešto akto, kuriuo areštuotas identifikuotas turtas (piniginės lėšos kredito įstaigos sąskaitoje (-ose)), duomenis Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje stabdomas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateiktų nurašymo nurodymų vykdymas pagal arešto mastą, jei antstolis nurodo specialų požymį. Iš antstolio iš AB Šiaulių bankas išreikalauto areštuotos sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius po 2015-09-01 pareiškėjai į šią sąskaitą nebeperveda socialinės pašalpos. Todėl pareiškėjos reikalavimas panaikinti apribojimą disponuoti socialinės pašalpos lėšomis Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje netenkintinas.

11Ypatingosios teisenos bylose, taip pat ir bylose dėl antstolio veiksmų, kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos, išskyrus, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (LR CPK 443 str. 6 d.). Kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-36/2008; 2009 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus 2015-10-09 sprendimu Nr. SP-3506(7.2846)2015-06-03 pareiškėjai suteikta 100 procentų nemokama antrinė teisinė pagalba. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus 2015-12-16 pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų patvirtina, jog antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 78,17 Eur. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatyto maksimalaus dydžio, todėl ši suma priteistina valstybei iš antstolio.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512–513 straipsniais, teismas

Nutarė

13tenkinti pareiškėjos N. S., a.k. ( - ), skundą iš dalies.

14Panaikinti antstolio A. L. 2015-10-21 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. AN160449.

15Įpareigoti antstolį A. L. spręsti lėšų, pareiškėjos 2015-08-21 gautų iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, grąžinimo pareiškėjai klausimą.

16Priteisti iš antstolio A. L., kurio kontoros buveinė Tilžės g. 157-309, Šiauliai, 78,17 Eur (septyniasdešimt aštuonių eurų 17 ct) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630.

17Kitoje dalyje skundą atmesti.

18Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai