Byla AS-146-463-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atsakovams Trakų rajono savivaldybei ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2009 m. birželio 4 d. pateikė pareiškimą (b. l. 1-6), kuriuo prašė panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. S1-189, 2006 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. S1-382 ir Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 2.3-8342-1791 dalį, susijusią su 1,9458 ha žemės sklypu, esančiu Žydiškių kaime, Trakų rajono savivaldybėje. Kartu su pareiškimu pateikė prašymą atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą (b. l. 7-9).

5II.

62009 m. birželio 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo pareiškimą priimti atsisakė vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą ir teismui atsisakius šį terminą atnaujinti.

7Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje prokurorui, besikreipiančiam į teismą dėl viešojo intereso gynimo, skundo padavimo teismui terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai buvo surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad buvo pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, atsižvelgiant į tai, kuris momentas atsiranda anksčiau.

8Teismas nustatė, kad P. L. 2008 m. gruodžio 30 d. pareiškimas Vilniaus apygardos prokuratūroje registruotas 2009 m. sausio 13 d. Vilniaus apygardos prokuratūra 2009 m. sausio 14 d. raštu P. L. 2008 m. gruodžio 30 d. pareiškimą persiuntė nagrinėti Trakų rajono apylinkės prokuratūrai. Trakų rajono apylinkės prokuratūra 2009 m. sausio 28 d. gavo ginčo žemės sklypo kadastro ir registrų dokumentų bylą, valstybės įmonės Trakų miškų urėdijos 2009 m. sausio 27 d. raštą Nr. 3-77 ir kartu su raštu pateiktus dokumentus (schemas, planus sutartis, patikrinimo aktą, sprendimą ir kt.), susijusius su ginčo sklypu. Trakų rajono savivaldybės administracijos dokumentai Trakų rajono prokuratūroje registruoti 2009 m. vasario 12 d., 2009 m. kovo 3 d., 2009 m. kovo 9 d. Teismas atkreipė dėmesį, kad nuo 2009 m. kovo 9 d. iki 2009 m. kovo 30 d. prokuratūra jokios informacijos nerinko ir tik 2009 m. kovo 30 d. ir 2009 m. balandžio 14 d. raštais kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl informacijos pateikimo. Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 30 d. raštas Trakų rajono apylinkės prokuratūroje registruotas 2009 m. gegužės 4 d.

92009 m. balandžio 24 d. raštu Nr. S-2431 Trakų rajono apylinkės prokuratūra persiuntė P. L. 2008 m. gruodžio 30 d. skundo nagrinėjimą Vilniaus apygardos prokuratūrai. Vilniaus apygardos prokuratūra 2009 m. gegužės 13 d. raštais kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinę miškotvarkos tarnybą ir į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją dėl informacijos pateikimo. Valstybinė miškotvarkos tarnyba informaciją prokuratūrai pateikė 2009 m. gegužės 21 d., o Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija – 2009 m. gegužės 29 d.

10Teismas iš bylos medžiagos nustatė, kad informaciją pagal Piotro Lysovo 2008 m. gruodžio 30 d. pareiškimą prokuratūra rinko daugiau kaip penkis mėnesius, nors ginčijamus sprendimus ir su šiais sprendimais susijusius dokumentus Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė Trakų rajono apylinkės prokuratūrai 2009 m. vasario 27 d. raštu Nr. AP3-561, kuris Trakų rajono prokuratūroje registruotas 2009 m. kovo 3 d. Duomenys apie valstybinės reikšmės miškų plotus, patenkančius į žemės sklypą kad. Nr. 7940/0005:0421 prokuratūrai buvo pateikti 2009 m. sausio 27 d., o ištrauką iš Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos prokuratūra gavo 2009 m. kovo 3 d. kartu su skundžiamais sprendimais. Trakų rajono žemėtvarkos skyrius ginčo sklypo suformavimo ir įregistravimo dokumentus pateikė 2009 m. kovo 9 d.. Šių aplinkybių pagrindu teismas priėjo prie išvados, kad pagal 2009 m. kovo 9 d. turimą medžiagą prokurorui pakako duomenų išvadai, kad galimai yra pažeistas viešasis interesas. Todėl prokuroras pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo teismui turėjo pateikti iki 2009 m. balandžio 9 d.

11Teismas atmetė prokuroro prašyme nurodytą argumentą, kad P. L. pareiškimas nebuvo išsamus, pažymėdamas, kad pareiga atlikti patikrinimą dėl informacijos tenka prokurorui, o ne informaciją pateikusiam asmeniui. Pažymėjo, kad prokuroras rinko informaciją tik dėl vieno žemės sklypo, tyrimo apimtis nebuvo didelė. Institucijos laiku teikė informaciją ir dokumentus pagal prokuroro reikalavimus. Konstatavo, kad kliūčių pateikti pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo teismui iki 2009 m. balandžio 9 d. nebuvo.

12Pažymėjęs, kad pareiškėjas nenurodė objektyvių priežasčių, pateisinančių termino skundui paduoti praleidimą, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti praleistą terminą pareiškimui paduoti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnis).

13III.

142009 m. birželio 17 d. pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras pateikė atskirąjį skundą (b. l. 198-202) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 9 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį ir atnaujinti terminą pareiškėjo pareiškimui paduoti bei perduoti pareiškimo priėmimo klausimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

15Savo poziciją grindžia šiais argumentais:

161. Pažymi, kad duomenų apie galimą viešojo intereso pažeidimą rinkimas yra neatsiejamas nuo nuodugnaus prokurorui pateiktos medžiagos išanalizavimo, o tam reikalingos tam tikros prokuroro darbo laiko sąnaudos. Juolab, kad pateikta medžiaga buvo pakankamai didelės apimties. Mano, kad svarbia termino praleidimo priežastimi laikytina tai, kad tinkamai paruošti skundą prokuroras galėjo tik surinkęs papildomą informaciją iš Aplinkos ministerijos (gauta 2009 m. gegužės 4 d.), Valstybinės miškotvarkos tarnybos (gauta 2009 m. gegužės 29 d.) ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (gauta 2009 m. birželio 1 d.).

172. Nurodo, kad prokuroras kreipdamasis į aukščiau išvardintas institucijas su papildomos informacijos prašymu negalėjo iš anksto žinoti, kokie atsakymai bus pateikti, be to, minėtų institucijų pateikti duomenys nebuvo visiškai tapatūs prokuroro jau turėtai medžiagai ir prokuratūrai buvo žinomi tik iš dalies.

183. Teismas visiškai nevertino pareiškėjo argumento, kad šiuo konkrečiu atveju viešasis interesas užtikrinti, jog teritorijų planavimo ir statybos valstybinėje žemėje santykiuose būtų griežtai laikomasi teisės aktų reikalavimų, yra prioritetinis prieš interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą. Tą, apelianto manymu, patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika, bylose dėl viešojo intereso gynimo.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas netenkinamas.

22Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad tais atvejais, kai prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos ar kiti asmenys įstatymų nustatytais atvejais kreipiasi į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas, šie subjektai turi bylos šalies teises ir pareigas. Taigi, administracinę bylą inicijavusio prokuroro procesinis statusas iš principo suteikia jam tokias procesines teises ir pareigas kaip ir pareiškėjui administracinėje byloje.

23Prokuroro teisė kreiptis į administracinį teismą ginant viešąjį interesą nustato ABTĮ ir Prokuratūros įstatymas, kurio 19 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, jog prokurorai turi įgaliojimus kreiptis į teismą gindami viešąjį interesą turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai.

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-585/2005, Administracinių teismų praktika Nr. 8, 205–230 psl.; 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-67/2005, 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-27/2005, 2007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8–660/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007). Jei viešąjį interesą ginantis subjektas (nagrinėjamu atveju – prokuroras), turėdamas pagrindą manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tuomet terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti (Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis adm. byloje Nr. A17-742/2007). Taigi, termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, arba nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau. Analogiškos pozicijos dėl termino eigos pradžios prokurorui kreiptis į teismą laikomasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-578/2007 ir civ. byloje Nr. 3K-7-38/2008).

25Tokiu būdu skundo padavimo terminas bei trukmė skundui paduoti turi būti vertinami remiantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei teisinių santykių stabilumo užtikrinimo principu. Tokiam vertinimui yra reikšmingos sekančios bylos aplinkybės: 1. Administravimo subjekto akto priėmimo data; 2. Data kada institucija turinti viešojo intereso gynimo funkciją tinkamai vykdydama šią funkciją galėjo ir turėjo sužinoti apie viešojo intereso pažeidimą; 3. Data kada institucija ginantį viešąjį interesą surinko pakankamai duomenų patvirtinančių, kad yra pažeistas viešasis interesas; 4. Skundo, ginant viešąjį interesą, padavimo teismui data. Tik įvertinus šių aplinkybių visumą gali būti objektyviai nustatyta ar nepraleistas terminas bei trukmė skundui teismui paduoti.

26Iš pateiktos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūra pareiškimą dėl galimai pažeisto viešojo intereso gavo 2009 m. sausio 13 d. (P. L. 2008 m. gruodžio 30 d. pareiškimas) (b. l. 10). Duomenis, suteikiančius pagrindą manyti, jog yra pažeistas viešasis interesas, prokuratūra gavo sekančia eiga: 2009-03-03 gautas Trakų rajono savivaldybės administracijos 2009-02-27 raštas Nr. Nr. AP3-561 (b. l. 26); 2009-01-28 gauti duomenys apie valstybinės reikšmės miškų plotus, patenkančius į žemės sklypą kad. Nr. 7940/0005:0421 (b. l. 15); 2009-03-03 kartu su skundžiamais sprendimais prokuratūra gavo ištrauką iš Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (b. l. 26); 2009-03-09 iš Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus gauti ginčo sklypo suformavimo ir įregistravimo dokumentai (b. l. 28). Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė skundo padavimo administraciniam teismui eigos pradžią – 2009 m. kovo 9 d. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas 2009 m. birželio 4 d. tai yra praleidus ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi nustatytą vieno mėnesio terminą.

27ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

28Pareiškėjas sutikdamas su tuo, kad yra praleidęs pareiškimo padavimo terminą kartu su pareiškimu pateikė prašymą dėl termino pareiškimui paduoti atnaujinimo (b. l. 7-9). Kaip matyti iš bylos medžiagos, termino praleidimo priežastimis jis nurodė tai, kad P. L. pareiškimas dėl galimai pažeisto viešojo intereso nebuvo išsamus, todėl surinkti reikiamą medžiagą ir ją išanalizuoti buvo reikalingos didelės laiko sąnaudos, reikėjo laiko papildomai turimus duomenis patikslinančiai informacijai gauti. Be to, pareiškėjo manymu, šio ginčo atveju viešasis interesas yra prioritetinis prieš interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą, todėl skundo padavimo terminas turėtų būti atnaujintinas.

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad ne visi duomenys, kurie Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 straipsnio prasme reikalingi kreipiantis į teismą, tuo pačiu yra būtini tam, kad būtų nustatytas viešojo intereso pažeidimas. Kai kurie duomenys nors ir reikalingi tam, kad pareiškimas atitiktų įstatymų reikalavimus ir būtų priimtas nagrinėti teisme, vertintini daugiau kaip techninio pobūdžio. Priešingas aiškinimas nepagrįstai iškeltų prokurorus privačių asmenų atžvilgiu, neleistų užtikrinti teisinių santykių stabilumo ir prieštarautų proceso įstatymų sistemai (2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–335/2008).

30Šios bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad ABTĮ numato galimybę tiek tikslinti teismui pateiktus reikalavimus, tiek ir pateikti naujus įrodymus (ABTĮ 52 ir 57 straipsniai), taigi pareiškėjas galėjo kreiptis į teismą nurodydamas, jog gavęs jo manymu svarbius (reikalingus) papildomus turimus duomenis patikslinančius įrodymus, jis juos pateiks į bylą ar esant reikalui patikslins skundo pagrindą ir/ar dalyką, ir tokiu būdu užtikrinti, kad nebūtų praleistas terminas kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad šioje byloje objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių, pateisinančių termino skundui paduoti praleidimą, nėra nustatyta. Nagrinėjamo ginčo atveju nėra pagrindo nukrypti nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos.

31Pareiškėjo argumentas kad, jo nuomone, šiuo konkrečiu atveju viešasis interesas užtikrinti, jog teritorijų planavimo ir statybos valstybinėje žemėje santykiuose būtų griežtai laikomasi teisės aktų reikalavimų, yra prioritetinis prieš interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą, negali būti vertinamas kaip savarankiškas pagrindas atnaujinti praleistą terminą kreiptis į teismą. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų interesų gynimo prioritetų nustatymas, jei bylose dėl viešojo intereso gynimo galima įžvelgti kelis viešuosius interesus, galimas nagrinėjant bylą iš esmės.

32Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino faktines aplinkybes, teisingai vadovavosi teismų suformuota praktika analogiškose bylose, procesinių pažeidimų dėl kurių būtų pagrindas nutartį panaikinti, nepadarė.

33Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Vilniaus apygardos... 5. II.... 6. 2009 m. birželio 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas... 7. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje prokurorui, besikreipiančiam į... 8. Teismas nustatė, kad P. L. 2008 m. gruodžio 30 d. pareiškimas Vilniaus... 9. 2009 m. balandžio 24 d. raštu Nr. S-2431 Trakų rajono apylinkės... 10. Teismas iš bylos medžiagos nustatė, kad informaciją pagal Piotro Lysovo... 11. Teismas atmetė prokuroro prašyme nurodytą argumentą, kad P. L. pareiškimas... 12. Pažymėjęs, kad pareiškėjas nenurodė objektyvių priežasčių,... 13. III.... 14. 2009 m. birželio 17 d. pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis... 15. Savo poziciją grindžia šiais argumentais:... 16. 1. Pažymi, kad duomenų apie galimą viešojo intereso pažeidimą rinkimas... 17. 2. Nurodo, kad prokuroras kreipdamasis į aukščiau išvardintas institucijas... 18. 3. Teismas visiškai nevertino pareiškėjo argumento, kad šiuo konkrečiu... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas netenkinamas.... 22. Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 ir 2 dalys numato,... 23. Prokuroro teisė kreiptis į administracinį teismą ginant viešąjį... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 25. Tokiu būdu skundo padavimo terminas bei trukmė skundui paduoti turi būti... 26. Iš pateiktos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūra... 27. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis... 28. Pareiškėjas sutikdamas su tuo, kad yra praleidęs pareiškimo padavimo... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos,... 30. Šios bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad ABTĮ numato galimybę tiek... 31. Pareiškėjo argumentas kad, jo nuomone, šiuo konkrečiu atveju viešasis... 32. Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 33. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Lietuvos... 34. Pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....