Byla e2-2067-220/2019
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui G. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo G. S. 690,96 Eur dydžio skolą, 1512,86 Eur dydžio delspinigius, 69,10 Eur dydžio baudą, 17,40 Eur dydžio išlaidas už Gyventojų registro pažymą ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (paliekant pranešimą deklaruotoje gyvenamojoje vietoje). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad pradinė kreditorė uždaroji akcinė bendrovė Ūkio banko lizingas ir atsakovas 2007 m. vasario 9 d. pasirašė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 702575330, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo didelės vertės prekes (daiktus) – kompiuterį Intel Dual Core 2,66 Ghz/160 GB/GeForse 7300/1024 MB/Lite-On/Linux Suse 9,0, monitorių Cibox CL 171, klaviatūrą Benq A122, pelę Benq M800. Atsakovas Sutarties 2.1 punktu įsipareigojo per sutartyje numatytą 24 mėnesių turto išpirkimo laikotarpį (t. y. iki 2009 m. sausio 28 d.) pagal šalių suderintą (susitartą) mokėjimų grafiką ir sąlygas mokėti lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas sutarties sąlygas nevykdė. Atsakovas taip pat įsipareigojo sutarties 5.5 punktu informuoti lizingo bendrovę, jeigu pasikeičia jo adresas ar telefonas, banko rekvizitai, turto laikymo vieta, atsakovo finansinė būklė, turinti reikšmės sutarties vykdymui (dėl ko negali ar negalėtų vykdyti Sutarties) ir t. t. Taip pat, ginčo šalys susitarė dėl sutarties neįvykdymo pasekmių, t. y. susitarė, jog Atsakovui “pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, Nuomininkas įsipareigoja mokėti Lizingo įmonei 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną”, o sutarties 11.2 punkte buvo numatyta, jog „nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas šios Sutarties <...> 5.5 p. Nuomininkas sumoka Lizingo įmonei 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą“. Atsakovas nuo 2007 m. balandžio 28 d. jokių įmokų nemokėjo (sumokėjo tik 3 įmokas iš 25) ir liko skolingas 690,96 Eur (2385,75 Lt) dydžio sumą (pagrindinę skolą). Be to, pažeidė sutartinius įsipareigojimus, įtvirtintus sutarties 2.1 punkte, dėl ko Sutarties 11.1 p. pagrindu Atsakovui buvo skaičiuojami delspinigiai.

9Tarp ieškovės ir uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko lizingas“ 2009 m. kovo 4 d. buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09/03/04-1, kurios pagrindu pradinis kreditorius perleido reikalavimo teisę į esamą atsakovo skolą pagal 2007 m. vasario 9 d. išperkamosios nuomos sutartį Nr. 702575330 (2009-03-04 perdavimo priėmimo aktas Nr. 522).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Tokiu būdu ieškovė įgijo skolos reikalavimo teisę į atsakovą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas skolą būtų sumokėjęs (CPK 178 straipsnis).

11CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.574 straipsnyje numatyta, kad tuo atveju, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Duomenų byloje, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Atsakovas taip pat nepateikė atsiliepimo ir savo prievolės ieškovei neginčija (CPK 12 straipsnis). Dėl nurodyto ieškovei iš atsakovo priteistina 690,96 Eur skola.

12CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Išperkamosios nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 11.1 p. numatyta 0,2 proc. delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, o 11.2 p. bei 5.2 ir 5.5 p. numatyta, kad nevykdant pareigos, ieškovui pareikalaus, per 5 dienas pateikti dokumentus, susijusius su atsakovo finansine būkle ar turinčius reikšmės sutarties vykdymui, sudaryti sąlygas ieškovui patikrinti kaip eksploatuojamas turtas, informuoti apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ir turto laikymo vietą, atsakovas sumoka 10 proc. neišpirktos turto vertės baudą.

13Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. CK 6.101 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Ieškovė prašo priteisti delspinigius už 4379 dienų (nuo 2007-04-28 iki 2019-04-24) kas sudaro 1512,86 Eur. Sutarties 11.1 punkte yra numatyta, kad pažeidus mokėjimų grafiką vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas įsipareigoja mokėti lizingo įmonei 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau ieškovė savo iniciatyva sumažino delspinigius iki 0,05 procento.

14Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomi priteisti delspinigiai nėra nepagrįstai dideli. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju delspinigių dydis, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai. Sutarties 11.1 punkte numatyti delspinigiai, pagal šalių susitarimą mokami tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

15Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

16Šia įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma. Kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis taipogi negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną bei ne ilgiau nei už 180 dienų. Kadangi vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo nustatytu dydžiu (0,05 proc.) bei trukme (180 dienų) į šią atskirai neįrodinėtiną sumą turi būti įskaičiuojami ir visi vartojimo kredito davėjo patiriami nuostoliai. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 12, 178 straipsniai).

17Kartu teismas pažymi ir tai, jog nors šiuo atveju minėta Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostata ginčo Sutarties sudarymo metu negaliojo, tačiau teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad joje nurodyta maksimali netesybų riba gali būti taikoma kaip orientacinė vertinant iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius (Vilniaus apygardos teismo 2018-06-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-683-580/2018, 2018-06-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-683-580/2018; Kauno apygardos teismo 2018-04-19 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-729-273/2018; Šiaulių apygardos teismo 2018-06-18 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-483-368/2018, 2018-06-13 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-448-368/2018 ir kt.).

18Taigi, darytina išvada, kad ieškovės prašomas priteisti delspinigių laikotarpis yra nepagrįstai didelis, pažeidžia minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl šis laikotarpis mažintinas iki 180 dienų, kuris, teismo vertinimu, atitinka sąžiningumo bei protingumo kriterijus (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo delspinigius tenkintinas iš dalies ir ieškovei iš atsakovo priteistinos 62,19 Eur delspinigių (690,96 Eur x 0,05 proc. x 180 d.), o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

19Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartinius delspinigius kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).).

20Ieškovė, remdamasi sutarties 11.2 punktu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą, kas sudaro 69,10 Eur sumą, nes ieškovei nepavyko susisiekti su atsakovu sutartyje nurodytu telefono numeriu, atsakovas nepranešė apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, nepateikė duomenų apie finansinę būklę. Ieškovė byloje nėra pateikusi jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė pareikalavo pateikti dokumentus susijusius su atsakovo finansine būkle ar turinčius reikšmės sutarties vykdymui, sudaryti sąlygas ieškovui patikrinti kaip eksploatuojamas turtas, kaip tai numatyta sutarties 5.2 punkte, taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pasikeitė atsakovo telefono numeris (5.5 punktas) (CPK 179 straipsnis, 185 straipsnis). Kartu teismas įvertina ir tai, kad iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad atsakovas gyvenamosios vietos nors ir nepakeitė, tačiau nereaguoja į gaunamus procesinius dokumentus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas priteisti 69,10 Eur baudą yra pagrįstas ir tenkintinas.

21CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (753,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-07-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Ieškovė nurodė, kad patyrė 17,40 Eur dydžio išlaidų už Gyventojų registro pažymą. Tačiau iš pateiktos 2019 m. kovo 7 d. PVM sąskaitos-faktūros serija RC Nr. 7667541 matyti, kad sąskaita faktūra išrašyta už 6 pažymų išdavimą. Iš viešai prieinamo VĮ Registrų centras (http://www.registrucentras.lt/p/682) įkainių bei sąskaitos faktūroje nurodyto vieno vieneto įkainio matyti, kad vienos pažymos išdavimo kaina yra 2,90 Eur, todėl ieškovės reikalavimas priteisti šias išlaidas mažintinas, kadangi iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad iš VĮ Registrų centras“ gauta tik viena pažyma susijusi su atsakovu. Be to, remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal ieškovės ieškinį yra patenkinti 36 procentai (825,15 Eur tenkintų reikalavimų suma/2290,32 Eur ieškinio suma x 100 proc.) reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 19,76 Eur ((52 Eur žyminio mokesčio + 2,90 Eur už gyventojų registro pažymą) x 36 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

23Valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,32 Eur, todėl ši suma priteistina iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai, 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) 690,96 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt eurų, 96 ct) skolos, 62,19 Eur (šešiasdešimt du eurus, 19 ct) delspinigių, 69,10 Eur (šešiasdešimt devynis eurus, 96 ct) baudos, 5 (penkis) procentus dydžio metines palūkanas už priteistą 825,15 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,76 Eur (devyniolika eurų, 76 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“, juridinio asmens kodas 126308223, naudai.

27Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) 3,32 Eur (tris eurus, 32 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės kodas 188659752, sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor bank AS Lietuvos skyrius, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor bank AS Lietuvos skyrius, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas – 5660, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos).

28Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

29Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

30Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad pradinė... 9. Tarp ieškovės ir uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko lizingas“... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1... 11. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 12. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 13. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 14. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių,... 15. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje... 16. Šia įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito... 17. Kartu teismas pažymi ir tai, jog nors šiuo atveju minėta Vartojimo kredito... 18. Taigi, darytina išvada, kad ieškovės prašomas priteisti delspinigių... 19. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad teismo pritaikytas kitas nei... 20. Ieškovė, remdamasi sutarties 11.2 punktu taip pat prašo priteisti iš... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 22. Ieškovė nurodė, kad patyrė 17,40 Eur dydžio išlaidų už Gyventojų... 23. Valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) 690,96 Eur (šešis šimtus... 27. Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) 3,32 Eur (tris eurus, 32 ct)... 28. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi... 30. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...