Byla B2-2054-343/2011

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo - trečiojo asmens „Nordea Bank Finland Plc“ skundą dėl B UAB „Kauno projektas“ 2011 02 14 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, termino atnaujinimo skundui dėl 2010 m. kovo 23 d. B UAB „Kauno projektas“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, pripažinimo B UAB „Kauno projektas“ 2010 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų neteisėtais ir jų panaikinimo ir

Nustatė

2„Nordea Bank Finland Plc“ skundu prašo pripažinti negaliojančiu B UAB „Kauno projektas“ 2011 02 14 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. kovo 23 d. iki 2011 m. vasario 14 d. neteisėtu ir jį panaikinti, atnaujinti terminą skundui dėl 2010 m. kovo 23 d. B UAB „Kauno projektas“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, pripažinti B UAB „Kauno projektas“ 2010 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus neteisėtais ir juos panaikinti. Skunde nurodo, kad bankas yra atsakovės B UAB „Kauno projektas“ kreditorius, kurio patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 2 768 540,91 Lt . 2011 02 14 kreditorių susirinkime buvo priimti neteisėti ir naikinti nutarimai, į balsų skaičiavimą nepagrįstai ir neteisėtai įtraukus asmens, kurio kreditorinis reikalavimas nėra patvirtintas, balsus. Nurodo, kad nėra praleistas ĮBĮ 24 str. 5p. nustatytas 14 dienų terminas nutarimui apskųsti. Mano, kad esminę reikšmę turi aplinkybė, jog dėl kreditoriaus UAB „Anlara“ įtraukimo į kreditorių sąrašą FNTT yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kur tiriama ar UAB „Anlara“ yra teisėta teisių perėmėja ir ar gali būti tinkamas kreditorius bankroto byloje. Banko nuomone, UAB „Anlara“ buvo nepagrįstai įtraukta į B UAB „Kauno projektas“ kreditorių sąrašą ir negalėjo balsuoti B UAB „Kauno projektas“ 2011 02 14 kreditorių susirinkime, todėl nutarimas, kuriuo patvirtinta administratoriaus ataskaita, naikintinas. 2011 02 14 kreditorių susirinkime administratorius supažindino susirinkime dalyvavusius kreditorius su FNTT 2010 11 16 raštu dėl UAB „Anlara“. „Nordea Bank Finland Plc“ susirinkime nedalyvavo ir todėl minėtą raštą gavo 2011 03 21. Tai patvirtina aplinkybes, kad bankas apie tai, jog kilo pagrįstų abejonių dėl UAB „Anlara“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo sužinojo 2011 02 21. Mano, kad tai yra svarbi priežastis atnaujinti terminą skundui dėl 2010 03 23 kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti.

3B UAB „Kauno projektas“ atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad banko motyvai yra nepagrįsti, nes 1) jie prieštarauja ĮBĮ 21 str., kuris nustato, kad kreditorius, kurio reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus; 2) ĮBĮ 24str. 1d., kuri nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos; 3) bankas neginčija 2010 02 08 įsiteisėjusios Kauno apygardos nutarties, kuria patvirtintas UAB „Anlara“ 1 899 2555,56 Lt kreditorinis reikalavimas. FNTT 2010 11 16 raštas nėra pagrindu išbraukti UAB „Anlara“ iš kreditorių sąrašo, nei laikyti, kad šis finansinis reikalavimas yra neteisėtas, nei riboti šio kreditoriaus teises kreditorių susirinkime.

4UAB „Anlara“ atsiliepime į skundą nurodo, kad su skundu nesutinka. UAB „Anlara“ kreditorinis reikalavimas patvirtintas 2010 02 08 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuri yra įsiteisėjusi. Tai lemia, kad UAB „Anlara“ turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo kreditorinius reikalavimus (ĮBĮ 21str. 2d.1p.). Skundą pateikusiam advokatui taip pat turėtų būti žinomi civiliniai procesiniai principai, taip pat ir tesimo nutarties privalomumo principas, numatytas CPK 18 str. . Preziumuodamas faktinę aplinkybę, kad advokatas Salius Aviža yra kompetentingas teisės specialistas bent jau bendrųjų teisės principų suvokimo taikymo apimtyje, UAB „Anlara“ sprendžia, kad banko atstovas, teikdamas aiškiai nepagrįstą reikalavimą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Todėl prašo pripažinti advokato piktnaudžiavimą teise ir skirti jam baudą CPK 95 str. pagrindu.

5Skundas atmestinas.

6Dėl 2011 m. vasario 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų.

72011 m. vasario 2d. įvyko B UAB „Kauno perojektas“ ketvirtas kreditorių susirinkimas (b.l. 15-21). „Nordea Bnak Finland“ Plc šiame kreditorių susirinkime nedalyvavo, bet balsavo raštu. Kaip matyti iš protokolo, tai buvo priimtas nutarimas tik vienu darbotvarkės klausimu – buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita. Banko nuomone, šiame kreditorių susirinkime negalėjo balsuoti UAB „Anlara“, todėl nutarimas pripažintinas neteisėtu ir panaikintinas.

8Kauno apygardos teismas 2010 02 08 nutartimi patvirtino UAB „Anlara“ 1 899 2555,56 Lt kreditorinį reikalavimą. Ši teismo nutartis yra galiojanti, todėl sutinkamai su CPK 18 str. reikalavimais privaloma visiems. Banko nuomonė dėl UAB „Anlara“ šio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nesukuria jokių teisinių pasekmių. Nustačius, kad UAB „Anlara“ turi teisę ir dalyvauti, ir balsuoti B UAB „Kauno projektas“ kreditorių susirinkimuose, skundas dalyje dėl pripažinimo negaliojančiu B UAB „Kauno projektas“ 2011 m. vasario 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta administratoriaus ataskaita, atmestinas.

9Kiti banko argumentai, kad esminę reikšmę turi aplinkybė, jog dėl kreditoriaus UAB „Anlara“ įtraukimo į kreditorių sąrašą FNTT yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kur tiriama ar UAB „Anlara“ yra teisėta teisių perėmėja ir ar gali būti tinkamas kreditorius bankroto byloje sprendžiant skundo pagrįstumo klausimą neturi teisinės reikšmės, nes tyrimas dar tik atliekamas, todėl dėl jų esmės teismas nepasisako ir juos atmeta.

10Teismas atmeta ir banko argumentą, kad UAB „Anlara“ į B UAB „Kauno projektas“ kreditorių sąrašą buvo įtraukta neteisėtai, nes nutartis, kuria patvirtinti UAB „Anlara“ kreditoriniai reikalavimai yra galiojanti.

11Dėl 2010 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkimo protokolo.

12„Nordea Bank Finland Plc“ prašydama atnaujinti terminą šio susirinkimo nutarimams apskųsti nurodo aplinkybę, kad FNTT 2010 11 16 raštą dėl UAB „Anlara“ gavo 2011 03 21. Banko nuomone, tai patvirtina aplinkybes, kad bankas apie tai, jog kilo pagrįstų abejonių dėl UAB „Anlara“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo sužinojo 2011 02 21. Mano, kad tai yra svarbi priežastis atnaujinti terminą skundui dėl 2010 03 23 kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti.

13Teismas sprendžia, kad šis prašymas yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Pirma, teismas daro išvadą, kad pats bankas trijose vietose įrašydamas, kad apie FNTT raštą sužinojo 2011 02 21 suklydo, nes akivaizdu iš bylos duomenų, kad apie šį raštą sužinojo 2011 03 21. Antra, pats bankas nurodo, kad sužinojo tik apie tai, kad kyla pagrįstų abejonių dėl UAB „Anlara“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo. Antra, net ir pripažinusius, kad kilo abejonių dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo, tai nesudaro pagrindo atnaujinti terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. Teismas sprendžia, kad pagrindas terminui atnaujinti būtų tuomet, jeigu būtų nustatyta, kad UAB „Anlara“ į kreditorių sąrašą įtraukta neteisėtai.

14Reikalavimas pripažinti B UAB „Kauno projektas“ 2010 m. kovo 23 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus neteisėtais ir juos panaikinti taip pat atmestinas dėl sekančių motyvų: ir dėl to, kad praleistas terminas skundui dėl jo paduoti ir dėl to, kad patikslintame skunde nenurodyti jokie motyvai. Iš pradinio skundo matyti, kad šie nutarimai banko nuomone yra neteisėti dėl to, kad UAB „Anlara“ neturi galiojančio kreditorinio reikalavimo į atsakovą, o nutarimai priimti nepagrįstai įskaičiavus neturinčio teisės dalyvauti kreditorių susirinkime asmens balsus (b.l. 3-13). Bankas šių aplinkybių neįrodė, nes kaip minėta aukščiau, nutartis, kuria patvirtintas UAB „Anlara“ kreditorinis reikalavimas yra galiojanti.

15Tesimas sprendžia, kad skundo dalis ir dėl 2010 03 23 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmestina dėl aukščiau nurodytų priežasčių.

16Prašymas skirti baudą advokatui S.Avižai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis taip pat atmestinas, nes šioje byloje advokatas yra tik atstovas ir visi procesiniai dokumentai yra pateikti banko vardu.

17Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

18skundą dėl B UAB „Kauno projektas“ 2011 02 14 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, termino atnaujinimo skundui dėl 2010 m. kovo 23 d. B UAB „Kauno projektas“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, dėl B UAB „Kauno projektas“ 2010m. kovo 23d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo atmesti.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai