Byla A-520-591-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui V. A.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo suteikti informaciją, neturtinės žalos atlyginimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, UAB „Statybos ritmas“, Marijampolės apskrities archyvas).

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau – ir atsakovas, Administracija) atsakyti į pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. prašymą (toliau – ir Prašymas) nepažeidžiant 2011 m. rugpjūčio 5 d. galiojusių Lietuvos Respublikos teisės aktų, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6, 10, 13, 14 straipsnių nuostatų; 2) įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją pareiškėjui pateikti Prašyme išvardytus duomenis bei patvirtintus šių dokumentų nuorašus: pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių parduotuvės patalpų, esančių ( - ), 2000 metais įvykdytų patalpų perplanavimo darbų projekto, statybos leidimo šioms patalpoms perplanuoti, laiptų prie parduotuvės patalpų įrengimo derinimo dokumentų, 2001 m. sausio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto; 3) priteisti iš Marijampolės savivaldybės administracijos 20 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

8Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 5 d. atsakovui raštu pateikė prašymą (registracijos Nr. AF-5455), kuriuo prašė pateikti pas atsakovą esančių dokumentų dėl pareiškėjui priklausančios parduotuvės patalpų perplanavimo, statybos leidimo, laiptų įrengimo, pripažinimo tinkamu naudoti akto kopijas. Atsakovas 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. AS-9133(4.1) nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė pateikti minimų dokumentų kopijas. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad atsakovui iš administracinės bylos Nr. I-478-402/2010 dokumentų duomenų turėjo būti žinoma, kad pareiškėjas yra dalies patalpų savininkas. Be to, atsisakymas pateikti prašomus duomenis nebuvo pagrįstas jokiais teisės aktais. Teigė, jog Marijampolės apskrities archyvas 2010 m. gruodžio 3 d. raštu pareiškėjui pranešė, kad atsakovas patalpų perplanavimo statybos dokumentų archyvui saugoti neperdavė. Nepateikdamas motyvuoto ir teisės aktų normomis pagrįsto atsakymo atsakovas pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 10, 13, 14 straipsnių, Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 5, 6, 7, 18, 23, 25, 29, 48 straipsnių, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau – ir Teisės gauti informaciją įstatymas) 3, 4 straipsnių, 6 straipsnio 3 dalies, 13 straipsnio 2 dalies, 14, 16 straipsnių, 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 41.2 punkto, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1, 14 straipsnių, 15 straipsnio 2-4 dalių, 16 straipsnio 1 dalies, 20, 21, 26 straipsnių, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 14 dalies, 29 straipsnio 8 dalies 3 punkto, 30 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas.

9Pareiškėjas taip pat nurodė, kad atsisakydamas pateikti dokumentus ir pateikdamas nemotyvuotą atsakymą į jo paklausimą, atsakovas padarė jam 20 000 Lt neturtinę žalą. Neturtinė žala pasireiškė tuo, kad pareiškėjas ilgą laiką negaudamas prašomų dokumentų negalėjo tinkamai ginti savo interesų administracinėje byloje Nr. I-478-402/2010, taip pat prarado daug laiko rašydamas įvairius prašymus atsakovui ir dėl to nukentėjo pareiškėjo šeiminis gyvenimas, buvo apribotas laisvalaikis. Pareiškėjas negalėjo skirti pakankamai laiko šeimai, draugams, italų kalbai mokytis, atostogoms, poilsiui, išvykoms, darbui, apsaugai, stiprinti savo sveikatą. Rašydamas prašymus bei skundus pareiškėjas kentė stuburo skausmus, taip pat dėl nereikalingo vaikščiojimo privalėjo kentėti kojos kelio sąnario skausmus. Tokie atsakovo veiksmai prilyginami pareiškėjo diskriminacijai bei kankinimui. Teigė, jog neteisėtos atsakovo veikos lėmė pareiškėjo asmeninius išgyvenimus, nepatogumus, įtampą, nepasitikėjimą, dėl to pareiškėjui buvo apribota teisė vairuoti automobilius.

10Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, kad į pareiškėjo Prašymą buvo tinkamai ir įstatymo numatytais terminais atsakyta 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. AS-9133 (4.1). Šis atsakymas yra išsamus, todėl pareiškėjas nepagrįstai skunduose kalba apie savo teisių bei teisės aktų pažeidimus. Atsakovas negali pareiškėjui išduoti jo prašomų dokumentų kopijų, kadangi Marijampolės savivaldybės administracijoje jų nėra. Atsakovas nieko nežino apie 2000 metais pareiškėjui priklausančiose patalpose vykdytus rekonstrukcijos darbus. Pareiškėjas, prašydamas suteikti informaciją ir norėdamas gauti dokumentų kopijas, nepateikė dokumentų, patvirtinančių jo nuosavybės teisę į konkrečias patalpas, taip pat nepateikė bendraturčių sutikimo informacijai gauti. Be to, pačiame Prašyme pareiškėjas patalpų nekonkretizavo, o nurodė tik pastatą, kuris priklauso daug savininkų (jie yra įsigiję atskiras patalpas pastate). 2000 metais atsakovas nėra išdavęs leidimo pareiškėjui vykdyti rekonstrukcijos darbus. 1999 m. spalio 4 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 316 patvirtinto STR 1.07.01:1999 ,,Leidimų statyti ir griauti išdavimo tvarka“ 4 punktas numatė, kad leidimus statyti išduodavo apskrities viršininko administracija, o ne savivaldybės administracija. Kadangi atsakovas nepažeidė jokių teisės aktų reikalavimų, todėl kaip nepagrįstas atmestinas ir pareiškėjo reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjo V. J. skundą patenkino iš dalies: įpareigojo Marijampolės savivaldybės administraciją per 20 darbo dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai išnagrinėti 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareiškėjo V. J. prašymą Nr. AF-5455 ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį motyvuotą atsakymą; likusią pareiškėjo V. J. skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2011 m. rugpjūčio 5 d. atsakovui įteikė prašymą, kuriuo prašė, kad Marijampolės savivaldybės administracija išduotų jam šių dokumentų nuorašus: pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių ( - ), 2000 metais įvykdyto patalpų perplanavimo darbų projekto, 2000 m. rugsėjo 25 d. statybos leidimo patalpoms perplanuoti, 2001 m. sausio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, laiptų prie parduotuvės patalpų įrengimo derinimo dokumentų. Prie prašymo jokie priedai nebuvo pateikti. 2011 m. rugpjūčio 26 d. atsakovas pareiškėjui pateikė atsakymą Nr. AS-9133 (4.1), kuriuo Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius informavo pareiškėją, kad Marijampolės savivaldybė nevykdė pastato, esančio ( - ), remonto darbų. Taip pat nurodė, jog dėl šiam pastatui išduotų leidimų remontui informacija bus pateikiama tik savininkui pateikus nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat ir bendraturčių (jei tokių esama) sutikimus tokiai informacijai gauti. Rašte taip pat nurodoma, kad visi kiti dokumentai pareiškėjui jau pateikti ir pakartotinai teikiami nebus, taip pat kita informacija nebus teikiama. Be to, šiame atsakyme nenurodytos jokios teisės normos, kuriomis vadovavosi atsakovas. Pridėtoje administracinėje byloje Nr. I-478-402/2010 esantys 2008 m. rugpjūčio 11 d. pažymėjimas Nr. 70/53454 apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos, valstybės įmonės Registro centro Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašas patvirtina aplinkybes, kad pareiškėjas nuosavybės teise valdo negyvenamąją patalpą – parduotuvės patalpas Nr. 2 (unikalus Nr. ( - )), esančias ( - ). Pridėtos administracinės bylos dokumentų (Valstybės įmonės Registrų centro duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą) duomenys patvirtina aplinkybę, kad rekonstruoti laiptai, esantys prie pastato ( - ), yra žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), kurį panaudos teise valdo Marijampolės savivaldybė. Taip pat pateikti duomenys apie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybę. Šių duomenų visuma patvirtina, kad duomenų apie pareiškėjo nuosavybę į paminėtus žemės sklypus nėra. Darė išvadą, kad Marijampolės Basanavičiaus aikštės žemė bei prie šios aikštės esantys žemės sklypai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise ir laiptai buvo statomi (vėliau, pareiškėjo teigimu, nugriauti) ne pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Be to, pareiškėjas teismui nepateikė įrodymų (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) tokią pareigą suponuoja būtent jam), kad nuosavybės teise jam priklauso laiptai, esantys ( - ) (to nepatvirtina ir pridėtos administracinės bylos Nr. I-478-402/2010 dokumentų duomenys).

15Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsniu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 10 punktu. Darė išvadą, kad valstybės ir savivaldybių įstaigos (šiuo atveju – atsakovas) privalo teikti informaciją pareiškėjui (ABTĮ 57 straipsnis). Taip pat teismas vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi. Pažymėjo, jog teismui nebuvo pateikta duomenų, kad buvo pasinaudota šio įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostata, jog viešojo administravimo subjektas, neturintis įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoti skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešti pareiškėjui. Pabrėžė, jog atsakovo raštas, kuriuo jis atsakė į pareiškėjo Prašymą, yra tik formalus bei visiškai neišsamus, nekonkretus atsakymas. Tai iš esmės prieštarauja Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintiems pamatiniams principams, kad valdžia tarnauja žmogui ir t. t., bei administracinę procedūrą reglamentuojančioms teisės normoms. Nurodė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimą. Sprendė, kad atsakovo ir jo atstovo argumentai, jog atsakovas neturi prašomų dokumentų, negali būti pakankamu pagrindu pareiškėjo skundui atmesti. Teismas pabrėžė, jog pateiktame atsakyme visiškai nėra jokios informacijos apie pareiškėjo nurodytų aplinkybių svarstymą (arba nesvarstymą), aiškiai bei konkrečiai nepranešta, ar yra galimybė pateikti dokumentus, taip pat nenurodyta pareiškėjui informacija, kur jis galėtų ieškoti jam reikalingų dokumentų, nėra duomenų, kad atsakovas persiuntė (arba dėl kokių priežasčių to nepadarė) pareiškėjo prašymą kompetentingai institucijai. Sprendė, kad pareiškėjo prašymas net nebuvo nagrinėjamas iš esmės, o atsakovas pažeidė anksčiau paminėtų įstatymų bei įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus. Dėl šių aplinkybių visumos įpareigojo atsakovą svarstyti iš naujo pareiškėjo prašymą ir pateikti pareiškėjui motyvuotą bei pagrįstą teisės aktų normomis atsakymą, taip pat nedisponuojant prašomais pateikti dokumentais nurodyti dokumentų buvimo vietą arba persiųsti pareiškėjo prašymą svarstyti kompetentingai institucijai apie tai pranešant raštu pareiškėjui (ABTĮ 88 straipsnio 3 punktas). Nustatė atsakovui 20 darbo dienų terminą (Teisės gauti informaciją įstatymo 14 straipsnis), kurio pradžia skaičiuotina nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

16Teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundo reikalavimas įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją pareiškėjui pateikti Prašyme išvardytus duomenis bei patvirtintas dokumentų kopijas: pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių ( - ), 2000 metais įvykdyto patalpų perplanavimo darbų projekto, statybos leidimo patalpoms perplanuoti, statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, yra išankstinis, todėl jį atmetė kaip nepagrįstą (ABTĮ 57 straipsnis, 88 straipsnio 1 punktas).

17Teismas atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo reikalavimą priteisti iš Marijampolės savivaldybės administracijos 20 000 Lt neturtinei žalai atlyginti (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas). Nurodė, jog teismui pateiktų įrodymų visetas sudaro pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad nei skunde, nei teismo posėdžio metu pareiškėjas visiškai nepagrindė neturtinės žalos atsiradimo bei jos dydžio, nors įstatymas tokią pareigą nustato jam (ABTĮ 23 – 24 straipsniai). Pažymėjo, jog šiuo atveju vienkartinis netinkamas atsakymas į prašymą (kartu ir dokumentų, kuriuos statybą reglamentuojantys aktai numatė pareigą saugoti ir pačiam pareiškėjui, nepateikimą) objektyviai negalėjo pareiškėjui sukelti neigiamų pasekmių tokiu laipsniu, kad tai būtų galima teisiškai kvalifikuoti kaip neturtinės žalos padarymą (ABTĮ 57 straipsnis, 88 straipsnio 1 punktas).

18III.

19Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo dalį dėl Marijampolės savivaldybės administracijos įpareigojimo per 20 darbo dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai išnagrinėti 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareiškėjo V. J. prašymą Nr. AF-5455 ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį motyvuotą atsakymą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo V. J. skundą atmesti. Apeliaciniame skunde išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:

  1. Teismas, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, pažeidė proceso teisės normas ir šis pažeidimas turėjo įtakos neteisėtam sprendimui priimti, taip pat teismas nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos.
  2. Nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, nustatančias pareiškėjo teisę disponuoti bylos dalyku, nes išnagrinėjo bylą ir vertino atsakovo rašto teisėtumą ir pagrįstumą ne atsakymo į pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo klausimą aspektu, o skundo teismui reikalavimų aspektu ir padarė klaidingą išvadą, kad į pareiškėjo rašto klausimą atsakovas neatsakė. Atsakovas mano, kad, tinkamai nenustatęs bylos dalyko, teismas netinkamai nustatė reikšmingas bylos aplinkybes ir netinkamai ištyrė bei įvertino įrodymus, nepritaikė įrodymų sąsajumo taisyklės. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, pakeitė pareiškėjo nurodyto skundo dalyką ir peržengė bylos nagrinėjimo ribas, padarė netinkamas ir nepagrįstas išvadas dėl ginčijamo rašto. Byloje nėra pateikta argumentų, leidžiančių teigti, kad pareiškėjas negalėtų sukonkretinęs prašymo dar kartą kreiptis į atsakovą su prašymu dėl konkretesnės jo prašomos informacijos pateikimo.
  3. Teismas turėjo atsižvelgti ir į tai, kad teisė gauti informaciją nėra absoliuti, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos numato griežtus reikalavimus duomenims apie trečiuosius asmenis teikti.
  4. Teismas turėjo įvertinti, kad reikalavimas iš naujo nagrinėti pareiškėjo prašymą, nesukels pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Raštas yra tik informacinio pobūdžio dokumentas.
  5. Iš teismo sprendimo nėra aišku, kuo netinkamas atsakovo pateiktas atsakymas ir kokio turinio atsakymo pareiškėjas reikalauja iš atsakovo, minėtame rašte išdėstytos esminės faktinės aplinkybės dėl pareiškėjo prašymo, jis pasirašytas tinkamo subjekto – Administracijos direktoriaus (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnis), iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatyme numatytus viešojo administravimo subjekto priimamiems sprendimams keliamus reikalavimus (8 straipsnis), raštas pateiktas įstatymo nustatytu terminu. Apeliantas mano, kad pareiškėjo prašymas atsakovui nėra pakankamai konkretus bei kad ginčijamu raštu pareiškėjui pateikta informacija jo prašomu klausimu atitiko jo prašymo turinį, t. y. atitiko tokio pobūdžio informacijai keliamus išsamumo reikalavimus.
  6. Atsakovo 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštas yra informacinio pobūdžio tarpinis raštas, o ne sprendimas, tokiu būdu jokio sprendimo ar atsakymo dėl pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. prašymo nėra priimta. Apelianto nuomone, tarpiniai administracinės procedūros veiksmai negali būti ginčijami teisme atskirai, jie gali būti ginčijami tik ginčijant galutinį tos procedūros rezultatą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1467/2010). Teismas neatsižvelgė, kad dėl to, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą dar nesibaigus administracinei procedūrai, administracinė procedūra nutrūko, buvo sustabdyta, nes pareiškėjas nesukonkretino prašomos informacijos, kaip tai nurodyta apelianto atsakyme į pareiškėjo raštą, o kreipėsi į teismą, nors galutinis šios administracinės procedūros sprendimas dar nepriimtas.
  7. Teismas prie bylos medžiagos pridėjo administracinę bylą Nr. 1-478-402/2010 ir aiškinosi joje nustatytas ir patvirtintas aplinkybes, nors nagrinėjamu atveju prejudicinio ryšio tarp šių reikalavimų nėra, todėl negalimas tokios teisenos procesas, nagrinėjant bylą tokiu būdu buvo pažeisti proporcingumo ir šalių teisinės lygybės principai.
  8. Teismas neatsižvelgė, kad pareiškėjo prašoma pateikti informacija yra nesusijusi su atsakovo veikla vykdant teisės aktais pavestas funkcijas. Teismas neįvertino, kad apeliantui nebuvo žinoma, dėl kieno interesų kreipiasi pareiškėjas, nes yra daug namo ( - ) savininkų, ir dėl tokių abstrakčių reikalavimų apeliantas negalėjo Prašymo persiųsti jokiai kitai institucijai, nežinojo, kad pareiškėjo reikalaujami dokumentai saugomi Apskrities archyve ar kur kitur. Teismas neįvertino ir visiškai nepasisakė dėl apelianto argumentų, jog Teisės gauti informaciją įstatymo 16 straipsnis nustato sąlygas, kada galima atsisakyti teikti informaciją.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas netenkintinas.

23Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas V. J. skundu prašė teismo: 1) įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją atsakyti į pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. prašymą nepažeidžiant 2011 m. rugpjūčio 5 d. galiojusių Lietuvos Respublikos teisės aktų, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 10, 13, 14 straipsnių nuostatų; 2) įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją pareiškėjui pateikti Prašyme išvardytus duomenis bei patvirtintus šių dokumentų nuorašus: pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių parduotuvės patalpų, esančių ( - ), 2000 metais įvykdytų patalpų perplanavimo darbų projekto, statybos leidimo šioms patalpoms perplanuoti, laiptų prie parduotuvės patalpų įrengimo derinimo dokumentų, 2001 m. sausio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto; 3) priteisti iš Marijampolės savivaldybės administracijos 20 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

24Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo V. J. skundą patenkino iš dalies: įpareigojo Marijampolės savivaldybės administraciją per 20 darbo dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai išnagrinėti 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareiškėjo V. J. prašymą Nr. AF-5455 ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį motyvuotą atsakymą; likusią pareiškėjo V. J. skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

25Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija apeliaciniu skundu nesutinka su ta Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo dalimi, kuria atsakovas įpareigotas per 20 darbo dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai išnagrinėti 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareiškėjo V. J. prašymą Nr. AF-5455 ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį motyvuotą atsakymą.

26Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas V. J. 2011 m. rugpjūčio 5 d. kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių su prašymu (registracijos Nr. AF-5455), kuriuo prašė pateikti jam šių Marijampolės savivaldybėje esančių dokumentų patvirtintus nuorašus: parduotuvės patalpų, esančių ( - ), perplanavimo projekto, statybos leidimo šioms patalpoms perplanuoti, įskaitant laiptų įrengimą, kitų derinimo dokumentų, 2001 m. sausio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto (b. l. 5).

27Į šį pareiškėjo Prašymą Marijampolės savivaldybės administracija atsakė 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. AS-9133 (4.1), kuriuo pareiškėjas buvo informuotas, kad Marijampolės savivaldybė nevykdė pastato, esančio ( - ), remonto darbų. Taip pat nurodė, jog dėl šiam pastatui išduotų leidimų vykdyti šio pastato remontą informacija gali būti teikiama tik savininkui(-ams) pateikus nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat ir bendraturčių (jei tokių esama) sutikimus tokiai informacijai gauti. Rašte pažymėjo, kad visi kiti dokumentai pareiškėjui jau pateikti, jokie pakartotini dokumentai ar kita informacija pareiškėjui nebus teikiama (b. l. 5).

28Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovo atsakyme visiškai nėra jokios informacijos apie pareiškėjo Prašyme nurodytų aplinkybių svarstymą (arba nesvarstymą), aiškiai bei konkrečiai nepranešta, ar yra galimybė pateikti dokumentus, taip pat nenurodyta pareiškėjui informacija, kur jis galėtų ieškoti jam reikalingų dokumentų, nėra duomenų, kad atsakovas persiuntė (arba dėl kokių priežasčių to nepadarė) pareiškėjo prašymą kompetentingai institucijai. Sprendė, kad pareiškėjo Prašymas nebuvo nagrinėjamas iš esmės, o atsakovas pažeidė Teisės gauti informaciją įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio, Taisyklių 10 punkto, Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1, 4 dalių reikalavimus. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms.

29Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog iš teismo sprendimo nėra aišku, kuo netinkamas atsakovo pateiktas atsakymas ir kokio turinio atsakymo pareiškėjas reikalauja iš atsakovo, minėtame rašte išdėstytos esminės faktinės aplinkybės dėl pareiškėjo prašymo, jis pasirašytas tinkamo subjekto – Administracijos direktoriaus (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnis), iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatyme numatytus viešojo administravimo subjekto priimamiems sprendimams keliamus reikalavimus (8 straipsnis), raštas pateiktas įstatymo nustatytu terminu. Apeliantas mano, kad pareiškėjo prašymas atsakovui nėra pakankamai konkretus bei kad ginčijamu raštu pareiškėjui pateikta informacija jo prašomu klausimu atitiko jo prašymo turinį, t. y. atitiko tokio pobūdžio informacijai keliamus išsamumo reikalavimus. Taip pat nurodo, jog teismas neatsižvelgė, kad pareiškėjo prašoma pateikti informacija yra nesusijusi su atsakovo veikla vykdant teisės aktais pavestas funkcijas. Pažymi, jog teismas neįvertino, kad apeliantui nebuvo žinoma, dėl kieno interesų kreipiasi pareiškėjas, nes yra daug namo ( - ) savininkų, ir dėl tokių abstrakčių reikalavimų apeliantas negalėjo Prašymo persiųsti jokiai kitai institucijai, nežinojo, kad pareiškėjo reikalaujami dokumentai saugomi Apskrities archyve ar kur kitur.

30Pažymėtina, jog asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (bylai aktuali šio įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 1 d.). Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Teisės gauti informaciją įstatyme yra įgyvendinta tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta teisė gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie asmenį, susijusią su viešojo administravimo funkcijų vykdymu, tiek siekiama sudaryti palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo.

31Teisės gauti informaciją įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Atvejai, kada gali būti atsisakyta teikti informaciją, įvardyti šio įstatymo 16 straipsnyje, kurio 2 dalyje nurodyta, kad įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; 5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms.

32Taip pat Teisės gauti informaciją įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje yra nustatyti atvejai, kada šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą, yra netaikomas: 1) informacijai, kurios tvarkymas yra veikla, nesusijusi su valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms teisės aktais pavestų funkcijų vykdymu, išskyrus informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokestį; 2) informacijai, į kurią valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi pramoninės nuosavybės teises ar trečiosios šalys turi autorių, gretutines ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises; 3) informacijai, kuria disponuoja Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kiti iš valstybės biudžeto išlaikomi transliuotojai; 4) informacijai, kuria disponuoja mokyklos, bibliotekos, mokslinių tyrimų įstaigos; 5) informacijai, kuria disponuoja muziejai, teatrai ar koncertinės įstaigos, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos įstaigos; 6) informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais; 7) informacijai, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai; 8) kai asmuo turi teisės aktų nustatyta tvarka pagrįsti informacijos, kurios jis prašo, panaudojimo tikslą; 9) kai viešojo administravimo institucijos informacija tarpusavyje keičiasi tarnybinės pagalbos atvejais.

33Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte, kaip viena iš administracinių paslaugų, nurodytas įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims. Asmens prašymas suteikti Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytas administracines paslaugas nėra susijęs su asmens teisių pažeidimu, dėl to yra nagrinėjamas ne pagal administracinės procedūros taisykles, nustatytas Viešojo administravimo įstatymo 19–36 straipsniuose, bet pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles (nagrinėjamai bylai aktuali Taisyklių redakcija, galiojusi nuo 2008 m. spalio 10 d. iki 2012 m. liepos 25 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1446/2012). Šių taisyklių 5 punkte yra nustatytos sąvokos. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus). Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.

34Apeliantas skunde nurodo, kad atsakovo 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštas yra informacinio pobūdžio tarpinis raštas, o ne sprendimas, todėl jokio sprendimo ar atsakymo dėl pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. prašymo nėra priimta. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju atsakovo 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštas Nr. AS-9133 (4.1) yra atsakymas į pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 5 d. prašymą (atsižvelgiant į minėtų Taisyklių 5 punkte pateiktas prašymo bei atsakymo sąvokas). Toks atsakymas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse keliamus reikalavimus.

35Pagal Taisyklių 6 punktą, teikdami asmenims informaciją, valstybės tarnautojai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. Teisės gauti informaciją įstatymo 4 straipsnyje įvardyti minėti principai bei detalizuotas šių principų turinys, t. y. nurodyta, jog šie principai – tai: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs.

36Taisyklių 41.2 punkte nustatyta, kad į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Teisės gauti informaciją įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog, jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Taisyklių 10 punkte numatyta, kad asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.

37Įvertinus atsakovo 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštą Nr. AS-9133(4.1), pažymėtina, jog atsakovas, atsakydamas į pareiškėjo prašymą, konkrečiai ir aiškiai nenurodė, kad pareiškėjo prašomos informacijos (dokumentų) teikimas nėra priskirtas jo kompetencijai. Nors apeliaciniame skunde teigia, jog pareiškėjo prašoma pateikti informacija yra nesusijusi su atsakovo veikla vykdant teisės aktais pavestas funkcijas, tačiau šios aplinkybės atsakydamas į pareiškėjo Prašymą nenurodė. Taip pat minėtame rašte atsakovas nenurodė, kad pareiškėjo prašomų pateikti dokumentų atsakovas neturi. Kaip jau buvo minėta, tais atvejais, kai asmens prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, kai institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, Teisės gauti informaciją įstatymo 13 straipsnio 1 dalis, Taisyklių 10 punktas nustato institucijai, kuriai pateiktas prašymas, pareigą per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiųsti prašymą kompetentingai institucijai ir raštu pranešti apie tai asmeniui. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, jog atsakovas šią pareigą įvykdė.

38Atsakovas, atsisakydamas teikti pareiškėjui jo prašomą informaciją, nurodė, kad Marijampolės savivaldybė nevykdė pastato, esančio ( - ), remonto darbų, kad dėl šiam pastatui išduotų leidimų vykdyti šio pastato remontą informacija gali būti teikiama tik savininkui(-ams) pateikus nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat ir bendraturčių (jei tokių esama) sutikimus tokiai informacijai gauti. Pažymėjo, kad visi kiti dokumentai pareiškėjui jau pateikti, jokie pakartotini dokumentai ar kita informacija pareiškėjui nebus teikiama. Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, jog pareiškėjas nesukonkretino prašomos informacijos.

39Remiantis Teisės gauti informaciją įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi, įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta duomenų, įrodančių, kad atsakovas kreipėsi į pareiškėją dėl prašymo patikslinimo ar reikiamų dokumentų pateikimo.

40Be to, pažymėtina, jog atsakovas atsakyme į Prašymą nurodydamas, kad visi kiti dokumentai pareiškėjui jau pateikti ir jokie pakartotini dokumentai ar kita informacija pareiškėjui nebus teikiama, konkrečiai nenurodė, kokius dokumentus pareiškėjui jau yra pateikęs. Vadovaujantis Taisyklių 12 punktu, prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, institucija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo institucijoje praneša asmeniui, kodėl jo prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką.

41Įvertinus visa tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovo 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. AS-9133(4.1) pateiktas atsakymas neatitinka Teisės gauti informaciją įstatymo 4 straipsnyje įvardyto informacijos išsamumo principo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija. Atsakovas, neturėdamas galimybės suteikti pareiškėjo prašomos informacijos (dokumentų), turėjo nurodyti aiškias ir konkrečias atsisakymo priežastis. Minėtu raštu aiškiai bei konkrečiai nepranešta, ar yra galimybė pateikti dokumentus, byloje nėra duomenų, kad atsakovas persiuntė (arba dėl kokių priežasčių to nepadarė) pareiškėjo prašymą kompetentingai institucijai, kad kreipėsi į pareiškėją dėl informacijos patikslinimo.

42Nesutiktina su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, jog Kauno apygardos administracinis teismas, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, pažeidė proceso teisės normas.

43Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, pakeitė pareiškėjo nurodytą skundo dalyką ir peržengė bylos nagrinėjimo ribas. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl to, ar atsakovas tinkamai atsakė į pareiškėjo Prašymą. Pareiškėjo manymu, atsakymas buvo neteisėtas ir nepagrįstas, dėl to pareiškėjas kreipėsi į teismą reikalaudamas, be kita ko, įpareigoti atsakovą atsakyti į pareiškėjo Prašymą, nepažeidžiant teisės aktų. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar atsakovas įpareigotinas atsakyti į pareiškėjo Prašymą, sprendime analizavo atsakovo atsakymo į pareiškėjo Prašymą pagrįstumą ir teisėtumą. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skundo reikalavimus bei argumentus, pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, taikytas teisės normas, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo skunde iškeltus reikalavimus, bylos nagrinėjimo ribų neperžengė.

44Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prie bylos medžiagos pridėjo administracinę bylą Nr. I-478-402/2010 ir aiškinosi joje nustatytas ir patvirtintas aplinkybes, nors nagrinėjamu atveju prejudicinio ryšio tarp šių reikalavimų nėra. Teisėjų kolegija, vertindama šį atsakovo argumentą, pažymi, jog pirmosios instancijos teismas administracinę bylą Nr. I-478-402/2010 prie bylos medžiagos pridėjo 2012 m. balandžio 24 d. teismo posėdžio metu (b. l. 79-87), kuriame dalyvavo ir atsakovo atstovas, atsižvelgdamas į tai, kad bylos šalys rėmėsi aplinkybėmis, nustatytomis pridėtoje administracinėje byloje. Be to, kaip jau buvo minėta, nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar atsakovas tinkamai atsakė į pareiškėjo Prašymą ir ar yra pagrindas įpareigoti atsakovą pateikti atsakymą, atitinkanti teisės aktų reikalavimus. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju prie bylos medžiagos pridėjo administracinę bylą Nr. I-478-402/2010, neturi reikšmės, sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

45Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir surinktų įrodymų visumą, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios ir proceso teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Dėl to atsakovo apeliacinis skundas jame nurodytais motyvais netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47Atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos apeliacinio skundo netenkinti.

48Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui V. A.,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino,... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 5 d. atsakovui raštu pateikė... 9. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad atsisakydamas pateikti dokumentus ir... 10. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą su... 11. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, kad į pareiškėjo Prašymą buvo... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu... 14. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2011 m. rugpjūčio 5 d. atsakovui įteikė... 15. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės... 16. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundo reikalavimas įpareigoti... 17. Teismas atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo reikalavimą priteisti iš... 18. III.... 19. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 23. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas V. J. skundu prašė teismo: 1) įpareigoti... 24. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo V. J. skundą patenkino iš dalies:... 25. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 26. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas V. J. 2011 m. rugpjūčio 5 d.... 27. Į šį pareiškėjo Prašymą Marijampolės savivaldybės administracija... 28. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovo atsakyme visiškai nėra... 29. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog iš teismo sprendimo nėra aišku,... 30. Pažymėtina, jog asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Lietuvos... 31. Teisės gauti informaciją įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad... 32. Taip pat Teisės gauti informaciją įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje yra... 33. Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5... 34. Apeliantas skunde nurodo, kad atsakovo 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštas yra... 35. Pagal Taisyklių 6 punktą, teikdami asmenims informaciją, valstybės... 36. Taisyklių 41.2 punkte nustatyta, kad į prašymą pateikti institucijos... 37. Įvertinus atsakovo 2011 m. rugpjūčio 26 d. raštą Nr. AS-9133(4.1),... 38. Atsakovas, atsisakydamas teikti pareiškėjui jo prašomą informaciją,... 39. Remiantis Teisės gauti informaciją įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi,... 40. Be to, pažymėtina, jog atsakovas atsakyme į Prašymą nurodydamas, kad visi... 41. Įvertinus visa tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovo 2011 m.... 42. Nesutiktina su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, jog Kauno apygardos... 43. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą,... 44. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas... 45. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. Atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos apeliacinio skundo... 48. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą... 49. Nutartis neskundžiama....