Byla I-478-402/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Gintaro Čekanausko, Astos Urbonienės, sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,

2dalyvaujant pareiškėjui V. J., atsakovų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos valstybės atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams Ritai Navickienei, Galinai Vasiliauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos atstovui V. A., trečiojo suinteresuoto asmens UAB ( - ) atstovui D. Ž.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą dėl administracinių aktų panaikinimo ir neturtinės bei turtinės žalos priteisimo,

Nustatė

4pareiškėjas savo skundu prašo panaikinti 2008 m. gruodžio mėn. lld.išduotą statybos leidimą Nr. TPS 2-21; panaikinti Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2007-05-16 protokolinį sprendimą Nr. ŪN-220; panaikinti Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-03-25 protokolinį sprendimą Nr. ArN- 77; panaikinti 2010-04-02 išduotą statybos leidimą Nr. LNS-41-100402-00050; priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos neturtinės žalos 100 000 litų ir iš atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos turtinės žalos 10 000 lt. ir 30000 lt. neturtinės žalos.

5Pareiškėjas paaiškina, kad jo skundžiami aktai yra nepagrįsti ir neteisėti, išduoti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisinius aktus, pareiškėjo teises ir įstatymų saugomus interesus. Skundžiamų aktų pagrindu buvo vykdomi statybos darbai rekonstruojant Basanavičiaus aikštę Marijampolės mieste. Vykdant šiuos rekonstrukcijos darbus buvo neskaidriai panaudotos Europos sąjungos skirtos lėšos, naudojamos netinkamos statybinės medžiagos (konkrečiai lietaus vandenio surinkimo latakams). Pareiškėjas ne kartą kreipėsi norėdamas pakeisti susidariusią situaciją, tačiau atsakovai neatsižvelgė į jo teikiamus pasiūlymus. 2009-09-01 jis kreipėsi į Lietuvos inžinierių sąjungą ir prašė jų „kreiptis į atitinkamas Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos institucijas, kad jos sustabdytų projekto statybos, projektavimo darbus ir finansavimą". Toliau pareiškėjas 2010-02-22 kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Tačiau net ir ši įstaiga 2010-04-06 raštu Nr. 2D-3576 informavo, kad Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnai, atliekantys J.Basanavičiaus aikštės ir prieigų sutvarkymo statybos techninę priežiūrą, jokių pažeidimų neužfiksavo. Be to, pareiškėjas kreipėsi tiek ir į Kauno apygardos prokuratūrą, tiek ir į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą. Kaip matyti iš 2010-03-02 nutarimo Nr. 17.9-111-456 prokuratūra jokių teisės aktų pažeidimų nerado.

6Pareiškėjas taip pat 2009-09-14 skundu Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašė imtis skubių priemonių panaikinti UAB ( - ) projekto vadovo draudimą rangovui UAB ( - ) užsakyti ir naudoti konkurencingiausią pasiūlymą Marijampolės J. Basanavičiaus aikštės rekonstrukcijos projekte Nr. VP3-1.1. VRM-01-R-41-001 „Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių sutvarkymas", pasiūliusios Vokietijos firmos „Hydrotec technologies AG" aukštos klasės C35/45 betono latakus. Jo skundas nebuvo patenkintas.

7Be to, pareiškėjas nurodo, kad vykdant rekonstrukcijos darbus, be jo sutikimo buvo sugriauti pastato, kurio jis yra bendrasavininkas laiptai, ko pasekoje jis patekdamas į patalpas kentėjo fizinį skausmą. Visi jo išvardinti pažeidimai sukėlė jam neigiamas emocijas, moralinį nepasitenkinimą, todėl atsakovai privalo atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

8Atsakovų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos valstybės atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovės teismo posėdžio metu visiškai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovų atstovės paaiškino, kad skundas turi būti atmestas, kadangi pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti dėl ginčijamų aktų panaikinimo. Pareiškėjas nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio žinojo, kad UAB ( - ) vykdo statybos (rekonstravimo) darbus, kurių negalima pradėti be statybos leidimo. Todėl, pagrįstai mano, kad pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti atsiliepime išvardintų dokumentų pagrindu. Taip pat pareiškėjas praleido terminą ir dėl naujai skundžiamų aktų (Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2007-05-16 protokolinio sprendimo Nr. ŪN-220, Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-03-25 protokolinio sprendimo Nr. ArN- 77 ir 2010-04-02 išduoto statybos leidimo Nr. LNS-41-100402-00050), kadangi šiuos aktus pareiškėjas skundžia patikslintu 2010-10-25 skundu, o skundžiami aktai priimti 2007-05-16, 2010-03-25 bei 2010-04-02. Pareiškėjas nenurodo jokių termino praleidimo priežasčių ir neprašo praleisto termino atnaujinti.

9Pareiškėjas nenurodo skundžiamų aktų neteisėtumo ir nepagrįstumo faktų, nenurodo kokius konkrečiai teisės aktus ar procedūras pažeidė atsakovas priimdamas skundžiamus aktus. Savo skundą grindžia kitų aktų, jo manymu, nepagrįstu ir neteisėtu išdavimu, tačiau jų neprašė panaikinti. Taip pat pareiškėjas nenurodė kokias konkrečiai jo teises pažeidė atsakovai.

10Statybos leidimai išduoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 IV skyriaus „Statybos leidimo išdavimo bendroji tvarka" reikalavimų ir naikinti skundžiamų aktų nėra pagrindo.

11Taip pat atmestinas prašymas dėl žalos atlyginimo. Pareiškėjas visiškai neįrodė žalos atsiradimo pagrindo, neįrodė atsakovų kaltės, priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir žalos atsiradimo. Nepateikė visiškai jokių įrodymų patvirtinančių žalos dydį ir jos atsiradimo faktą.

12Atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdžio metu visiškai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo skunde neįvardijama, kokių aukštesnių teisės aktų reikalavimų nepaisė Apskrities viršininko administracija, priimdama sprendimus dėl statybos leidimų išdavimo, o tai paneigia ir galimą sprendimo panaikinimo pagrindą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pareiškėjas nenurodo jokių procedūrinių pažeidimų, taip pat kitų aplinkybių, įpareigojančių naikinti statybos leidimą, todėl darytina kategoriška išvada, kad pareiškėjo skunde nurodytais motyvais skundžiami statybos leidimai negali būti nei koreguojami, nei naikinami. Net ir panaikinus ginčijamus aktus faktinė padėtis nepakistų. Lietaus vandens latakų paklojimo darbai yra baigti. Tie tikslai, kurių siekia pareiškėjas, nebūtų pasiekti, o tai reiškia nebūtų ir apgintos jo galimai pažeistos teisės ar teisėti interesai. Pareiškėjas nenurodo aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimus, bei kam ir kokią žalą sukelia galiojantis statybos leidimas. Skundas grindžiamas pateiktu komerciniu pasiūlymu. Marijampolės savivaldybės administracijos vykdomas projektas yra sudėtinė Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai dalis ir yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projekto įgyvendinimas užtikrina Marijampolės savivaldybės gyventojų gerbūvį, investicijų pritraukimą į šį miestą. Panaikinus statybos leidimą, tretieji asmenys patirtų didesnius nuostolius už tuos, kuriuos galėtų patirti pareiškėjas, pateikęs skundą. Pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį ir ją lydinčius atitinkamus reglamentus, panaikinus statybos leidimą, ir trečiajam asmeniui UAB ( - ) laiku nepabaigus statybos darbų, Marijampolės savivaldybės administracija gali netekti paramos iš Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto. Akivaizdu, kad pareiškėjas savo daugkartiniais kreipimaisi į įvairias institucijas, šantažuoja atsakovą, vykdantį statybos darbus, reikalaudamas pirkti visiškai niekam nereikalingą produkciją.

13Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ( - ) atstovas teismo posėdžio metu visiškai palaikė atsakovų išdėstytus motyvus ir argumentus, su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti, kaip nepagrįstą.

14Skundas netenkintinas.

15Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašo panaikinti 2008 m. gruodžio mėn. 11 d.išduotą statybos leidimą Nr. TPS 2-21; panaikinti Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2007-05-16 protokolinį sprendimą Nr. ŪN-220; panaikinti Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-03-25 protokolinį sprendimą Nr. ArN- 77; panaikinti 2010-04-02 išduotą statybos leidimą Nr. LNS-41-100402-00050; priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos neturtinės žalos 100 000 litų ir iš atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos turtinės žalos 10 000 lt. ir 30000 lt. neturtinės žalos (b.l. 19-22 t.1; b.l. 164 t.2; b.l. 170 t.2;) .

16Bylos duomenimis neginčijamai nustatyta, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-148 (b.l. 96 t.1) patvirtino Marijampolės regiono centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinę programą, kurios svarbiausi uždaviniai: 1) kompleksiškai sutvarkyti Marijampolės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą; 2) atnaujinti Marijampolės miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą; 3) sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas Marijampolės miesto teritorijas. Šio įsakymo 1 priedo 1.1 punkte numatyta kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves, didinant vietos investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą: pakeisti aikštės šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, rekonstruoti aikštės apšvietimo sistemą, rekonstruoti nuotekų ir vandentiekio tinklus, rekonstruoti lietaus kanalizacijos linijas. Šioms priemonėms buvo numatytas 18973000 Lt (aštuoniolika milijonų devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai litų) poreikis, kuris galutinai patikslinamas atlikus viešuosius pirkimus ir sudarius sutartį su rangovu.

17Marijampolės savivaldybės Taryba 2009-02-23 sprendimu Nr. 1-659 „Dėl nuosavų lėšų skyrimo projektui „Kompleksinis J. Basanavičiaus a. viešųjų erdvių sutvarkymas" (b.l. 95 t.1) nusprendė projektui skirti 7,5 proc. nuosavų lėšų visoms tinkamoms projekto išlaidoms finansuoti iš Marijampolės savivaldybės 2009 metų biudžeto eilutės „Projektai".

18Priėmus nurodytus teisės aktus, 2009-09-11 buvo sudaryta trišalė sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (įgyvendinančioji institucija) ir Marijampolės savivaldybės administracijos (projekto vykdytojas) projektui „Kompleksinis J. Basanavičiaus a. viešųjų erdvių sutvarkymas", projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-41-001 (toliau-Projektas), finansuoti ir administruoti (b.l. 82-89 t.1). Pagal šios sutarties 2.2 punktą Marijampolės savivaldybės administracijai skirti 17550025 Lt (septyniolika milijonų penki šimtai penkiasdešimt tūkstančių dvidešimt penki litai), pagal sutarties 2.3 punktą Marijampolės savivaldybės administracija projektui skiria 1422975 Lt (milijoną keturis šimtus dvidešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt penkių litų).

19Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros departamentas vadovaudamasis tuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 101-2015; 2006, Nr. 87-3398)) 9 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 55-2203) patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" nuostatomis, 2008-12-11 išdavė Statybos leidimą Nr. TPS 2-21 NR (b.l. 120). Šiam leidimui gauti buvo pateiktas statinio techninis projektas ir Techninio projekto bendrosios ekspertizės išvados, kuriose nurodyta, kad techninis projektas J. Basanavičiaus aikštės ir prieigų sutvarkymas (pirmas etapas) tenkina privalomųjų dokumentų reikalavimus projektui rengti, statinio ir jo inžinerines sistemas reguliuojančių aktų reikalavimus ir rekomenduojamas tvirtinti, ko pasėkoje ir buvo išduotas skundžiamas leidimas.

202008 m. gruodžio 11 d. Statybos leidimas Nr. TPS-2-21 NR yra išduotas 2007 m. gegužės 26 d. Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolo Nr. ŪN-220 pagrindu (b.l. 126-127 t.1).

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996. Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2006, Nr. 116-4402) 23 straipsnio 9 dalimi, Nuolatinė statybos komisija privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas. Sprendimas išduoti statybos leidimą gali būti priimtas tik tuo atveju, kai visi nuolatinės statybos komisijos nariai pritaria statybos leidimo išdavimui. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria statybos leidimo išdavimui, priimamas sprendimas neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo. Protokole sprendimą išduoti statybos leidimą pasirašė visi komisijos nariai.

22Marijampolės Basanavičiaus aikštės rekonstravimas numatytas vykdyti keliais etapais. Užbaigus pradinio etapo darbus, buvo išduotas 2010-04-02 statybos leidimas Nr. LNS-41-100402-00050 (b.l. 171-173, t.2) pagal kurį vykdomi sekančio etapo darbai, kurį taip pat pareiškėjas skundžia. Šis statybos leidimas buvo išduotas 2010-03-25 Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokolinio sprendimo Nr. ArN-77 pagrindu (b.l. 174-175 t.2).

23Skundžiamų teisės aktų panaikinimas paliestų ne tik pareiškėjo skunde nurodytus interesus, bet ir Marijampolės miesto gyventojų interesus. Marijampolės savivaldybės administracijos vykdomas projektas yra sudėtinė Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai dalis ir yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projekto įgyvendinimas užtikrina Marijampolės savivaldybės gyventojų gerbūvį, investicijų pritraukimą į šį miestą, todėl nagrinėjant šią bylą kyla klausymas kokiu pagrindu pareiškėjas kreipėsi į teismą - ginant viešąjį interesą, ar asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Teismas vertina, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, paprastai turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11-04). Įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso sampratos, todėl administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, turi nustatyti, ar tai, dėl ko kreiptasi ginant viešąjį interesą, yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir 3 punkte numatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą: 1) pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą; 2) pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo.

25To paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

26Taigi, ginant viešąją interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje byloje yra svarbu nustatyti, dėl ko pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą – gindamas viešąjį interesą ar subjektinę teisę, ar įstatymų saugomą interesą.

27Teismas, vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 3 dalies 1 punktą ir 3 punktą, 56 straipsnio 1 dalį, daro išvadą, kad tada, kai pareiškėjas savo reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas kreipėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą.

28Nagrinėjamu atveju ginčas kilo tarp privačių ūkio subjektų dėl to, kokios firmos latakai bus panaudoti aikštės rekonstravimo metu. Pareiškėjas nurodo, kad darbų rangovas UAB ( - ) galėjo pasirinkti kitas statybines medžiagas, nei numatyta techniniame projekte. Jo nuomone darbų rangovas nepagrįstai nepirko jo pasiūlytų medžiagų, būtent firmos „Hydrotec“ produkcijos. Be to, pareiškėjas paaiškino, kad jam priklausančiame žemės sklype vykdant aikštės rekonstrukciją buvo nugriauti laiptai į pastatą.

29Tačiau pareiškėjas teismo posėdžio metu nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių jo įgalinimus atstovauti firmos „Hydrotec“ interesus. Tai, kad pareiškėjas vykdo savo individualią veiklą ir tam tikras ūkio subjektas neperka jo pasiūlytą produktą nėra pagrindas išduotiems statybos leidimams panaikinti. Tai ginčas kylantis iš pareiškėjo vykdomos individualios veiklos. Tai, kad pareiškėjas gali platinti tam tikrus gaminius ir iš jo tie gaminiai neperkami, nėra byloje iškeltų reikalavimų pagrindas. Iškeltas ginčas dėl tam tikrų latakų pirkimo susijęs su pareiškėjo vykdoma individualia veikla, iš šios veiklos gaunamomis pajamomis ir tuo pačiu su ekonominiu tikslingumu. Tačiau sutinkamai su ABTĮ 3 str. 2 d. teismas nevertina ginčijamo administracinio akto dėl veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Todėl toks išdėstytas pareiškėjo argumentas nevertinamas ir atmestinas.

30Pareiškėjo skunde neįvardijama, kokių aukštesnių teisės aktų (statybos leidimo išdavimo, apskrities viršininko administracijos veiklos srityse ir kt.) reikalavimų nevykdė Apskrities viršininko administracija, priimdama sprendimą dėl statybos leidimų išdavimo, o tai paneigia ir galimą sprendimo panaikinimo pagrindą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

31Pareiškėjas nenurodo ir procedūrinių pažeidimų, taip pat kitų aplinkybių, įpareigojančių naikinti statybos leidimą, todėl darytina išvada, kad pareiškėjo skunde nurodytais motyvais skundžiamas statybos leidimas negali būti nei koreguojamas, nei naikinamas.

32Kokiais būdais gali būti apgintos pažeistos pareiškėjų teisės, išvardinta Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnyje. Vienas iš šių būdų ir yra skundžiamo akto (ar jo dalies) panaikinimas. Tokiu sprendimu, jeigu nustatoma, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) yra neteisėtas iš esmės, neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas, neteisėtas, dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, arba nustatomi kiti svarbūs pagrindai, lemiantys skundžiamo akto (ar jo dalies) panaikinimą, siekiama teisinės ir faktinės padėties atkūrimo iki skundžiamo akto (ar jo dalies) priėmimo.

33Pareiškėjo prašomi panaikinti statybos leidimai ir nuolatinės statybos komisijos protokoliniai sprendimai nesukuria jam teisinių pasekmių, šie teisės aktai nepažeidžia pareiškėjo teisių. Marijampolės Basanavičiaus aikštės žemė, ir prie šios aikštės esantys žemės sklypai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise, todėl vykdoma aikštės rekonstrukcija niekaip neįtakoja pareiškėjo teises. Ginti viešojo intereso pareiškėjas neturi įgalinimų. Pareiškėjas nenurodo aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimą, bei kam ir kokią žalą sukelia galiojantis statybos leidimas. Skundas grindžiamas pateiktu komerciniu pasiūlymu, kurio tinkamumą gali įvertinti tik rangos darbus atliekanti įmonė UAB ( - ) , kuriai jis buvo pateiktas, tačiau šalys laisvos apsispręsti dėl tokio sandorio, jo sąlygų ir trečiojo asmens UAB ( - ) niekas negali priversti minėtus latakus pirkti. Dėl to visi kiti pareiškėjo argumentai dėl to, kad iš jo nenupirkus lietaus vandens latakų, iš to tariamai kilsianti neturtinė žala yra visiškai nepagrįsti.

34Kiekvienas suinteresuotas asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl viešojo administravimo subjekto, vykdant viešojo administravimo veiklą, bet kurio priimto akto ar atlikto veiksmo (neveikimo). Tokia bendra taisyklė yra įtvirtinta Administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau - ABTĮ) (3 str. 1 d., 5 str. 1 d., 22 str. 1 d.). ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Minėtų teisės aktų normose įtvirtinta teisminės gynybos garantija, kuri reiškia teisę kreiptis į teismą su skundu ar pareiškimu, kartu ir teismo pareigą išnagrinėti tokį skundą ir priimti dėl jo teisėtą, teisingą ir pagrįstą sprendimą. Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A556-308/2009 pažymėjo, kad teisė paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą – dvi skirtingos sąvokos. Bylos priėmimo, iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (pareiškimą), t. y. negalima atsisakyti priimti skundo (pareiškimo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės, skundas (pareiškimas) turi būti atmestas.

35Iš aukščiau ištirtų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo skundžiami Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokoliniai sprendimai ir jų pagrindu išduoti statybos leidimai niekaip neįtakojo ir nepažeidė pareiškėjo teisių. Pareiškėjas savo skunde nenurodė jokių motyvų ir nepateikė, jokių įrodymų patvirtinančių jo interesų pažeidimą. Taip pat nėra jokio priežastinio ryšio tarp pareiškėjo skundžiamų administracinių aktų ir jo nurodytos turtinės ir neturtinės žalos atsiradimo. Tokie pareiškėjo iškelti reikalavimai negali būti tenkinami, nes tam nėra jokio įstatyminio pagrindo, todėl skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

36Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Konstitucijos 30 str.). Tačiau specialus įstatymas numato, kad teisė kreiptis gynybos į teismą turi būti vykdoma įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1d.). Kreipimasis į teismą įstatymų nustatyta tvarka, susijęs su skundų padavimo administraciniam teismui terminais. Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas (ABTĮ 33 str. 1d.).

37Teismas, skundo priėmimo stadijoje 2010-03-05 nutartimi (b.l. 16-17 t.1) pareiškėjui nurodė jo skundo trūkumus, atkreipė pareiškėjo dėmesį į ABTĮ 33 str. nustatytus terminus skundui paduoti, ir pasiūlė pateikti įrodymus, patvirtinančius kada pareiškėjui tapo žinoma apie skundžiamus aktus ir kitus duomenis susijusius su terminu skundui paduoti. Tačiau pareiškėjas tokių duomenų teismui nepateikė. Taip pat 2010-09-07 teismo posėdžio metu pareiškėjui buvo išaiškinta teisė ABTĮ 10 str. tvarka tikslinti skundą (b.l. 146 t.1), taip pat to pačio posėdžio metu buvo atkreipta pareiškėjo dėmesys į skundo padavimo terminus (b.l. 147 t.1), ir nustatytas pareiškėjui terminas patikslinti skundą iki 2010-10-01. Tačiau pareiškėjas šios nutarties neįvykdė, nustatytu terminu nepateikė patikslinto skundo, jį pateikė prieš pat teismo posėdį, o dėl termino visiškai nepasisakė. ABTĮ 53 str. 3 d. įpareigoja šalis savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai, tačiau pareiškėjas šios įstatymo nuostatos nevykdė, apsunkino bylą nepagrįstais, visiškai su byloje iškeltais reikalavimais nesusijusiais prašymais ir medžiaga. Teismas išnaudojo visas galimybes suteikdamas pareiškėjui galimybę pateikti įrodymus, jog jis nepraleido termino skundui paduoti, o nesant tokiems įrodymams prašyti teismo atnaujinti terminą skundui paduoti dėl jo skundžiamų administracinių aktų. Pareiškėjas teismui nepateikė duomenų ir įrodymų patvirtinančių, kad terminas praleistas nebuvo, ir neprašo šio termino atnaujinti, todėl jo iškelti reikalavimai netenkintini ir šiuo pagrindu.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 str. 1 d. 1 p. teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai ar per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjui V. J., atsakovų Valstybinės... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. pareiškėjas savo skundu prašo panaikinti 2008 m. gruodžio mėn.... 5. Pareiškėjas paaiškina, kad jo skundžiami aktai yra nepagrįsti ir... 6. Pareiškėjas taip pat 2009-09-14 skundu Viešųjų pirkimų tarnybai prie... 7. Be to, pareiškėjas nurodo, kad vykdant rekonstrukcijos darbus, be jo sutikimo... 8. Atsakovų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 9. Pareiškėjas nenurodo skundžiamų aktų neteisėtumo ir nepagrįstumo faktų,... 10. Statybos leidimai išduoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos... 11. Taip pat atmestinas prašymas dėl žalos atlyginimo. Pareiškėjas visiškai... 12. Atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdžio... 13. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ( - ) atstovas teismo posėdžio metu... 14. Skundas netenkintinas.... 15. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašo panaikinti 2008 m. gruodžio mėn. 11... 16. Bylos duomenimis neginčijamai nustatyta, kad Lietuvos Respublikos vidaus... 17. Marijampolės savivaldybės Taryba 2009-02-23 sprendimu Nr. 1-659 „Dėl... 18. Priėmus nurodytus teisės aktus, 2009-09-11 buvo sudaryta trišalė sutartis... 19. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir... 20. 2008 m. gruodžio 11 d. Statybos leidimas Nr. TPS-2-21 NR yra išduotas 2007 m.... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996. Nr. 32-788;... 22. Marijampolės Basanavičiaus aikštės rekonstravimas numatytas vykdyti keliais... 23. Skundžiamų teisės aktų panaikinimas paliestų ne tik pareiškėjo skunde... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir 3... 25. To paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais... 26. Taigi, ginant viešąją interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų... 27. Teismas, vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1... 28. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo tarp privačių ūkio subjektų dėl to,... 29. Tačiau pareiškėjas teismo posėdžio metu nepateikė jokių įrodymų... 30. Pareiškėjo skunde neįvardijama, kokių aukštesnių teisės aktų (statybos... 31. Pareiškėjas nenurodo ir procedūrinių pažeidimų, taip pat kitų... 32. Kokiais būdais gali būti apgintos pažeistos pareiškėjų teisės,... 33. Pareiškėjo prašomi panaikinti statybos leidimai ir nuolatinės statybos... 34. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeidžiamos,... 35. Iš aukščiau ištirtų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo... 36. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų... 37. Teismas, skundo priėmimo stadijoje 2010-03-05 nutartimi (b.l. 16-17 t.1)... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...