Byla N-756-417-10
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. nutarimo A. V. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romano Klišausko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. V., atstovaujamos advokato R. P., apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. nutarimo A. V. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnas 2008 m. rugsėjo 18 d. surašė A. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 3 d. apie 15 val. 20 min. D. A. individualios įmonės kavinėje, esančioje Pramonės g. 21, Alytuje, barmenė A. V. pardavė nepilnametei R. Č. (gim. ( - )) vieną pakelį cigarečių „L&M” už 4,60 Lt, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 patvirtintų Tabako gaminių pardavimo taisyklių 8.3 punkto reikalavimus. A. V. veika protokole buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1852 straipsnio 2 dalį.

6Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – ir Alytaus PK VTS) viršininkas 2008 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. N059129 A. V. už ATPK 1852 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą skyrė 500 Lt baudą su pakelio cigarečių „L&M” konfiskavimu.

7A. V. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Alytaus PK VTS viršininko 2008 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. N059129 ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. A. V. skunde nurodė, kad policijos pareigūnai nagrinėjamu atveju įvykdė iš anksto suplanuotą provokaciją. Jos advokatui R. P., 2008 m. rugsėjo 3 d. atvykusiam į kavinę, policijos pareigūnai paaiškino, kad turėdami nepilnametės R. Č. tėvų sutikimą, jie pasiuntė į kavinę minėtą nepilnametę, kuri yra policijos rėmėja, nupirkti cigarečių, o po to su cigaretėmis ir kasos čekiu įėjo į kavinės patalpas užfiksuoti padaryto pažeidimo. Tačiau vėliau tiek policijos pareigūnų, tiek R. Č. ir D. P. paaiškinimai buvo surašyti taip, kad būtų paneigta policijos pareigūnų įvykdyta provokacija. A. V. skunde pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutartyje (baudžiamoji byla Nr. 2K-332/2006) konstatavo, kad nustačius, jog veikos padarymą nulėmė provokacija, už tokią veiką negali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, nes valstybė negali „sukurti“ nusikaltimų, o po to už juos bausti. Be to, bet kokia informacija, gauta kaip provokacijos rezultatas, neatitinka Baudžiamoji proceso kodekso 20 straipsnyje numatytų kriterijų ir negali būti pripažįstama įrodymu. Analogiškai šiuo klausimu yra pasisakęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000 m. gegužės 8 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1981 straipsnio 1 bei 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 17 d. nutartimi atmetė A. V. skundą ir paliko Alytaus PK VTS viršininko 2008 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. N059129 nepakeistą. Teismas nutartyje nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl cigarečių pardavimo nepilnamečiui fakto. A. V. prisipažino pardavusi nepilnametei cigaretes. Teismas pažymėjo, kad byloje esant objektyvių bei patikimų duomenų, jog teisės pažeidimas, kuriuo asmuo kaltinamas, galėjo būti padarytas tiesiogiai įsikišus policijos pareigūnams, jiems neapsiribojus vien tik pasyviu asmens galimai neteisėtos veiklos tyrimu, bet darant tokio pobūdžio įtaką, kad sukurstytų asmenį įvykdyti teisės pažeidimą, pripažįstama, kad pažeidimo asmuo savo valia nepadarė, o buvo išprovokuotas pareigūno. Pažeidimą patvirtinantys duomenys, kurie yra gauti pažeidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, pripažįstami neteisėtais ir asmens kaltė, padarius pažeidimą, jais negali būti grindžiama. A. V. teigimu, ji buvo išprovokuota policijos pareigūnų pažeisti Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto bei Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 patvirtintų Tabako gaminių pardavimo taisyklių 8.3 punkto reikalavimus ir padaryti ATPK 1852 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą. Tačiau A. V. versiją paneigia liudytojų D. P. ir R. Č., kurioms buvo parduota draudžiama prekė, parodymai. Šios liudytojos teisminio bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad prieš užeidamos į kavinę su policijos pareigūnais nebendravo, cigaretes kavinėje pirko savanoriškai savo reikmėms, jas sulaikiusių pareigūnų nepažįsta. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima abejoti šių liudytojų parodymų teisingumu. Netikėti liudytojų A. L., T. T. ir L. B. parodymais taip pat nėra pagrindo. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, leidžiančių manyti, kad A. V. ir liudytojų, paneigusių jos versiją, santykiai yra priešiški ir kad šie liudytojai turi pagrindo nepagrįstai ją kaltinti pažeidimo padarymu. Be pačios A. V. paaiškinimų, jokių kitų objektyvių duomenų, patvirtinančių jos versiją apie policijos pareigūnų surengtą provokaciją, nėra. Teismas padarė išvadą, kad Alytaus PK VTS viršininko 2008 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. N059129 yra teisėtas ir pagrįstas.

10III.

11Apeliaciniu skundu A. V. atstovas advokatas R. P. prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Apeliantas nurodo, kad teismas padarė išvadą, jog A. V. versiją paneigia liudytojų parodymai. Tačiau byloje užfiksuoti liudytojų parodymai leidžia daryti visiškai priešingą išvadą. Bylos teisminio nagrinėjimo metu apklausti policijos pareigūnai patvirtino, kad jie pažeidė pareiškėjos teisę į gynybą, neleisdami jos atstovui advokatui įrašyti į patikrinimo aktą pastabų. Šis pažeidimas yra užfiksuotas ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus tyrimų valdybos išvadose, kurios yra byloje. Liudininkų parodymai, kuriais vadovavosi teismas, yra prieštaringi. Tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad A. V. teismo posėdžio metu patvirtino, jog patikrinime dalyvavęs policijos pareigūnas L. B. buvo kavinėje kartu su policijos rėmėjomis R. Č. ir D. P., gėrė kavą ir tik po to pasišalino. Apeliantas taip pat nurodo, kad byloje esanti medžiaga akivaizdžiai patvirtina, jog visi liudytojai turėjo suinteresuotumą bylos baigtimi. Policijos departamento atsakyme į advokato paklausimą nurodoma, kad tarnybinio patikrinimo metu Policijos departamento Vidaus tyrimo tarnybos surinkta medžiaga perduota Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui policijos pareigūnų tarnybinės atsakomybės klausimui spręsti. Abi policijos rėmėjos teismo posėdyje pripažino, kad jos apgaule įtikino pareiškėją parduoti joms cigaretes, tuo priversdamos ją padaryti teisės pažeidimą. Apelianto nuomone, byloje yra pakankamai duomenų, kad nagrinėjamu atveju policijos pareigūnai įvykdė iš anksto suplanuotą provokaciją.

12Atsiliepimu į A. V. atstovo advokato R. P. apeliacinį skundą Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo palikti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. nutartį nepakeistą. Policijos komisariato nuomone, teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16ATPK 1852 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tabako gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse nesilaikant įstatymuose nustatytų apribojimų – užtraukia baudą nuo 500 litų iki 1 500 litų su tabako gaminių konfiskavimu.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 patvirtintų Tabako gaminių pardavimo taisyklių 8.3 punktu, Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.

18Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2008 m. rugsėjo 3 d. apie 15 val. 20 min. A. V., dirbdama barmene D. A. individualios įmonės kavinėje, esančioje Pramonės g. 21, Alytuje, pardavė nepilnametei R. Č. (gim. ( - )) vieną pakelį cigarečių „L&M”, tokiu būdu pažeisdama nurodytus Tabako kontrolės įstatymo ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių reikalavimus. Ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra. A. V. neneigė pardavusi pakelį cigarečių „L&M” R. Č. Tačiau, A. V. ir jos atstovo advokato R. P. nuomone, šiuo atveju buvo policijos pareigūnų organizuota provokacija – R. Č. pirko cigaretes policijos pareigūnų nurodymu.

19Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad A. V. ir jos atstovo iškelta versija nėra pagrįsta jokiais įrodymais. Iš bylos medžiagos matyti, kad pažeidimas, už kurį A. V. skirta nuobauda, buvo nustatytas Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus Ekonominių nusikaltimų poskyrio (toliau – ir Alytaus PK KP NTS ENP) pareigūnams T. T. ir A. L. atvykus šio poskyrio viršininko pavedimu atlikti D. A. individualios įmonės patikrinimą. Iš T. T. ir A. L. 2008 m. rugsėjo 3 d. tarnybinių pranešimų matyti, kad šie policijos pareigūnai, 2008 m. rugsėjo 3 d. atvykę prie D. A. individualiai įmonei priklausančios kavinės, pamatė dvi iš kavinės išeinančias merginas (kaip vėliau paaiškėjo R. Č. ir D. P.), viena iš jų (R. Č.) rankoje laikė cigarečių „L&M” pakelį (b. l. 27-30). Sustabdytos policijos pareigūnų, R. Č. ir D. P. prisipažino, kad jos yra nepilnametės ir kad cigarečių „L&M” pakelį R. Č. pardavė kavinės barmenė. R. Č. ir D. P., apklaustos policijos komisariate dalyvaujant Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistui, analogiškai aiškino įvykio aplinkybes (b. l. 25-26). Šias aplinkybes R. Č. ir D. P. patvirtino ir teismo posėdžio metu duodamos parodymus (b. l. 76-77, 98). Analogiškus parodymus teismo posėdžio metu davė ir liudytojais apklausti T. T. bei A. L. (b. l. 67, 76). Tiek R. Č. ir D. P., tiek policijos pareigūnai neigė, kad R. Č. nuėjo į kavinę pirkti cigarečių policijos pareigūnų nurodymu. Iš jų parodymų matyti, kad iki 2008 m. rugsėjo 3 d. įvykio policijos pareigūnai, atlikę patikrinimą, nepažinojo R. Č. ir D. P. Tiek R. Č. ir D. P., tiek policijos pareigūnų parodymai yra nuoseklūs, jokių esminių prieštaravimų jų parodymuose, skirtingai nei teigiama apeliaciniame skunde, nėra.

20Vien ta aplinkybė, kad R. Č. ir D. P. yra įtrauktos į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jaunųjų policijos rėmėjų sąrašą, nėra pagrindas manyti, kad nagrinėjamu atveju buvo organizuota policijos pareigūnų provokacija. Iš bylos medžiagos matyti, jog pagal A. V. atstovo advokato R. P. paklausimą buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta, kad Č. ir D. P. nebuvo kviečiamos dalyvauti D. A. individualios įmonės patikrinime, kad jaunieji policijos rėmėjai nedalyvavo ir kitų ūkio subjektų patikrinimuose (b. l. 87-92). Priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, byloje nėra jokių įrodymų, kad 2008 m. rugsėjo 3 d. iki patikrinimo pradžios kavinėje kartu su R. Č. ir D. P. buvo ir gėrė kavą koks nors policijos pareigūnas. Be to, šią aplinkybę paneigia R. Č. ir D. P. parodymai – jų teigimu, kartu su jomis kavinėje buvo iš matymo pažįstamas vaikinas, kuris išėjo dar iki to momento, kai R. Č. įsigijo cigarečių.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad, atlikus tarnybinį patikrinimą pagal advokato R. P. paklausimą, buvo nustatyta tam tikrų Ūkio subjektų tikrinimo tvarkos pažeidimų: policijos pareigūnai nepatikrino, ar barmenei A. V. suteikta teisė atstovauti D. A. individualiai įmonei; neleido advokatui R. P. parašyti pastabų patikrinimo akte (b. l. 87-92). Tačiau šie pažeidimai nagrinėjamos administracinio teisės pažeidimo bylos kontekste nėra esminiai ir negali būti vertinami kaip pagrindas skundžiamam nutarimui panaikinti.

22Byloje nėra įrodymų, leidžiančių teigti, kad šiuo atveju galėjo būti organizuota policijos pareigūnų provokacija. Tokia versija laikytina administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir jo atstovo prielaida, kuriai pagrįsti nebuvo pateikta jokių duomenų.

23Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punktu, tuo atveju, kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam tabako gaminius. Kaip matyti iš R. Č., D. P. ir pačios A. V. paaiškinimų, A. V. prašė R. Č. pateikti jos amžių liudijantį dokumentą (b. l. 25-26, 76-77, 97-98). Ši aplinkybė patvirtina, kad A. V. kilo abejonių dėl pirkėjos amžiaus. R. Č. nepateikus jokio dokumento, A. V. privalėjo atsisakyti parduoti jai cigaretes, tačiau šios savo pareigos neįvykdė. Todėl A. V. visiškai pagrįstai buvo patraukta administracinėn atsakomybėn už ATPK 1852 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą.

24Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisėtai bei pagrįstai paliko Alytaus PK VTS viršininko 2008 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. N059129 nepakeistą. Tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26A. V., atstovaujamos advokato R. P., apeliacinio skundo nepatenkinti.

27Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija ... 4. I.... 5. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnas 2008 m. rugsėjo 18... 6. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus ( 7. A. V. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos administracinį teismą prašydama... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 17 d. nutartimi atmetė... 10. III.... 11. Apeliaciniu skundu A. V. atstovas advokatas R. P. prašo panaikinti Kauno... 12. Atsiliepimu į A. V. atstovo advokato R. P. apeliacinį skundą Alytaus... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. ATPK 1852 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tabako gaminių... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5... 18. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2008 m. rugsėjo 3 d. apie 15 val. 20... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad A.... 20. Vien ta aplinkybė, kad R. Č. ir D. P. yra... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad, atlikus... 22. Byloje nėra įrodymų, leidžiančių teigti, kad šiuo atveju galėjo būti... 23. Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 14... 24. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. A. V., atstovaujamos advokato R. P., apeliacinio skundo nepatenkinti.... 27. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartį palikti... 28. Nutartis neskundžiama....