Byla I-9424-281/2014
Dėl apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis atliekant teisėjo funkcijas priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. B., L. B., G. G., R. L., E. M., R. P. ir D. Ž. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Tauragės rajono apylinkės teismui dėl apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis atliekant teisėjo funkcijas priteisimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėjai, Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjai A. B., L. B., G. G., R. L., E. M., R. P. ir D. Ž. 2013-12-02 skundu ir 2014-06-20 patikslintu skundu kreipėsi į teismą, prašydami jiems priteisti iš Lietuvos valstybės nesumokėtą darbo užmokestį už darbą (budėjimą) poilsio ir švenčių dienomis už trejus metus – nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d. pagal Tauragės rajono apylinkės teismo pažymas: A. B. – 13 582,10 Lt; L. B. – 13 004,94 Lt; G. G. – 12 544,74 Lt; R. L. – 1 480,31 Lt; E. M. – 10 441,22 Lt; R. P. – 13 510,41 Lt; D. Ž. – 12 376,96 Lt (b. l. 5-8, 118-123).

4Pareiškėjai nurodė, kad Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimo įstatymo (toliau – ir Teisėjų atlyginimo įstatymas) 6 str. 1 d. nustato teisę už viršvalandinį darbą ir darbą poilsio bei švenčių dienomis gauti ne didesnę kaip pareiginės algos dydžio vienkartinę priemoką, neviršijant atitinkamų metų nustatytų asignavimų darbo užmokesčiui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 m. vasario 14 d. nutarime pripažino, kad minėta nuostata tiek, kiek ribojama teisėjų teisė gauti teisingą atlyginimą už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. Pažymėjo, kad pagal Tauragės rajono aplinkės teismo pirmininkės patvirtintus budėjimo grafikus laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2013-07-01 teisėjai budėjo poilsio ir švenčių dienomis, tačiau nei 2009 m., nei vėliau jiems nebuvo mokama už šį darbą. Pareiškėjų teigimu, atsižvelgiant į tai, kad specialiu įstatymu apmokėjimas teisėjams už darbą poilsio ir švenčių dienomis nėra nustatytas, šio ginčo atveju turėtų būti taikytinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 194 str. 2 d. nuostatos, reglamentuojančios apmokėjimą darbuotojams už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Kadangi budint pagal nustatytą grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė, šiuo atveju taip pat taikytinos DK 193 str. nuostatos, reglamentuojančios apmokėjimą už viršvalandinį darbą. Pabrėžė, jog teisėjų darbą poilsio ir švenčių dienomis patvirtina darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, todėl už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d. pareiškėjams turėjo būti apskaičiuotos ir išmokėtos minėtuose dokumentuose nurodytos sumos.

5Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 144-146).

6Paaiškino, kad Teisėjų atlyginimo įstatymo 6 str. straipsnio (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2008-12-30 iki 2011-02-17) nuostatų pagrindu Teisėjų tarybos 2008-12-05 nutarimu Nr. 13P-211-(7.1.2) patvirtintame „Vienkartinės priemokos teisėjams nustatymo ir išmokėjimo sąlygų bei tvarkos apraše“ ir 2009-04-24 nutarimu Nr. 13P-71-(7.1.2) patvirtintame „Pavyzdiniame vienkartinių priemokų teisėjams mokėjimo tvarkos apraše“ numatyta tapati viršvalandinio darbo apmokėjimo tvarka, pagal kurią vienkartinė priemoka išmokama neviršijant teismui nustatytų asignavimų darbo užmokesčiui kalendorinių metų gruodžio mėnesį, o vienkartinės priemokos dydis nustatomas atsižvelgiant į teisėjo tesime dirbtą laiką per kalendorinius metus, viršvalandinį darbą ir kt. Pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 85 straipsniu, Konstitucinio Teismo aktai įsigalioja jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dieną, todėl pareiškėjų nurodyto laikotarpio dalyje, už kurį prašoma priteisti užmokestį už viršvalandinio darbo valandas, galiojo Teisėjų atlyginimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis ir Teisėjų tarybos 2008-12-05 nutarimu Nr. 13P-211-(7.1.2) patvirtintas „Vienkartinės priemokos teisėjams nustatymo ir išmokėjimo sąlygų bei tvarkos aprašas“. Atsižvelgiant į tai, apmokėjimas už šio laikotarpio darbą švenčių ir poilsio dienomis turi būti skaičiuojamas vadovaujantis paminėtais teisės aktais. Teigia, kad valstybei nuolat susiduriant su objektyviais ekonominio pobūdžio sunkumais, pareiškėjams palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju tokio sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas objektyvių priežasčių, todėl prašo tokio teismo sprendimo vykdymą atidėti vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Tauragės rajono apylinkės teismas atsiliepime į skundą (b. l. 142-143) prašė teismo priimti sprendimą savo nuožiūra.

8Nurodė, jog laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d. pareiškėjai pagal Tauragės rajono aplinkės teismo pirmininkės patvirtintus budėjimo grafikus budėjo poilsio ir švenčių dienomis. Pažymėjo, kad pareiškėjams nebuvo sumokėta už darbą (budėjimą) poilsio ir švenčių dienomis laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d., nes teismas neturėjo lėšų. Sutinka, kad šiuo atveju būtų taikomos DK nuostatos, reglamentuojančios apmokėjimą už darbą poilsio bei švenčių dienomis.

9Teismo posėdyje pareiškėjai, atsakovės atstovė ir tretieji suinteresuoti asmenys nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai.

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjams Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjams A. B., L. B., G. G., R. L., E. M., R. P. ir D. Ž. neišmokėtos kompensacijos už budėjimą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d.

12Nustatyta, jog A. B. teisėju paskirtas Kaišiadorių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1980-06-14 sprendimu Nr. 282 ir Teisingumo ministro 1982-06-21 įsakymu, L. B. teisėja paskirta Lietuvos Respublikos Prezidento 2005-12-07 dekretu Nr. 471 ir 2010-12-06 dekretu IK-545, G. G. teisėja paskirta Lietuvos Respublikos Prezidento 1993-06-10 dekretu Nr. 79, R. L. teisėja paskirta Lietuvos Respublikos Prezidento 1997-12-23 dekretu Nr. 1482 ir 2002-11-27 dekretu Nr. 1984, E. M. teisėju paskirtas Lietuvos Respublikos Prezidento 2009-07-07 dekretu Nr. 1K-1918, R. P. teisėja paskirta Lietuvos Respublikos Prezidento 1995-03-13 dekretu Nr. 581, D. Ž. teisėja paskirta Lietuvos Respublikos Prezidento 1995-06-29 dekretu Nr. 674. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai A. B., L. B., G. G., R. L., E. M., R. P. ir D. Ž. laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d. budėjo poilsio ir švenčių dienomis pagal Tauragės rajono apylinkės teismo pirmininkės patvirtintus grafikus Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse ir kituose įstatymuose numatytoms funkcijoms atlikti, tačiau už atliktą darbą pareiškėjams nebuvo kompensuota (b. l. 9, 10-12, 46-95, 124).

13Teisėjų atlyginimų dydžius ir jų skaičiavimo tvarką nustato Teisėjų atlyginimų įstatymas (1 straipsnis), kurio 6 straipsnyje nustatyta, kad bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams metų pabaigoje už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis atliekant teisėjo funkcijas, nurodytas Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse bei kituose įstatymuose, išmokama ne didesnė kaip pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme teismui nustatytų asignavimų darbo užmokesčiui. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jei teisėjas institucijoje nėra išdirbęs visų metų, priemokos dydis perskaičiuojamas proporcingai esamoms darbo užmokesčio lėšoms ir tais metais dirbtam laikui (1 d.); šio straipsnio 1 d. nurodytų priemokų dydžių nustatymo ir išmokėjimo sąlygas ir tvarką nustato Teisėjų taryba (2 d.).

14Teisėjų taryba 2008-12-05 nutarimu Nr.13P-211-(7.1.2) patvirtino Vienkartinės priemokos teisėjams nustatymo ir išmokėjimo sąlygų bei tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), kuriuo reglamentavo Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytos, išmokamos metų pabaigoje, vienkartinės priemokos teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis, atliekant teisėjo funkcijas, nurodytas Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse bei kituose įstatymuose, dydžio nustatymo ir išmokėjimo sąlygas ir tvarką. Tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta analogiška Teisėjų atlyginimo įstatymui nuostata, kad vienkartinė priemoka teisėjams mokama neviršijant atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme teismui nustatytų asignavimų darbo užmokesčiui. Jei šių lėšų nepakanka, priemokos dydis perskaičiuojamas proporcingai esamoms darbo užmokesčio lėšoms ir tais metais dirbtam laikui.

15Teisėjų taryba 2009-04-24 priėmė nutarimą Nr. 13P-71-(7.1.2) „Dėl pavyzdinio vienkartinių priemokų teisėjams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo reglamentavo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų viršvalandinio darbo, darbo poilsio ir švenčių dienomis, atliekant teisėjo funkcijas, nurodytas Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse bei kituose įstatymuose, apskaitą ir vienkartinės priemokos apskaičiavimo ir išmokėjimo sąlygas bei tvarką ir įpareigojo teismų pirmininkus patvirtinti teisėjų viršvalandinio darbo, darbo poilsio ir švenčių dienomis, apskaitos ir vienkartinės priemokos apskaičiavimo ir išmokėjimo sąlygas bei tvarką. Šio teisės akto 3 punkte nustatyta, kad švenčių bei poilsio dienomis Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse bei kituose įstatymuose nustatytoms funkcijoms atlikti, kurios negali būti atliktos pagal teismo vidaus darbo tvarkos taisykles nustatytu teismo darbo metu, teisėjai budi pagal teismo pirmininko patvirtintą teisėjų budėjimo grafiką; 4 punkte nustatyta, kad teisėjai dirbti teisme po darbo valandų, taip pat poilsio ir švenčių dienomis gali laikydamiesi teismo pirmininko nustatytos tvarkos (išskyrus atvejus, kai nagrinėjama byla arba yra būtina atlikti kitus neatidėliotinus veiksmus). Teisėjų tarybos 2009-04-24 nutarimo Nr. 13P-71-(7.1.2) 5 ir 6 punktuose išdėstyta ne darbo metu dirbto laiko apskaitos tvarka.

16Konstitucinis Teismas 2011 m. vasario 14 d. nutarime pripažino, kad Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 str. 1 d. (Žin., 2008, Nr. 131-5022) tiek, kiek ribojama teisėjų teisė gauti teisingą atlyginimą už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „Kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

17Po minėto Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo Teisėjų atlyginimo įstatymo 6 str. 1 d. nuostatos nebuvo pakeistos, taip pat nebuvo priimtas kitas teisės aktas, kuriuo būtų nustatytas kompensavimas teisėjams už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis. Atkreiptinas dėmesys, kad teisinio reguliavimo trūkumų įveikimas ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens, kuris kreipėsi į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose santykiuose, todėl nagrinėjamu atveju teisinio reguliavimo spraga užpildytina taikant DK nuostatas (ABTĮ 4 str. 6 d.).

18Kompensavimą už darbą pagal grafiką šventinėmis dienomis reglamentuoja DK 194 str. 2 d., t. y. už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas DK 186 str. 2 d., tuo tarpu skaičiuojant kompensaciją už budėjimus pagal grafiką poilsio dienomis turi būti vadovaujamasi DK 155 str. 3 d. ir 193 str. nuostatomis. Reglamentuojančio budėjimo teisinius santykius DK 155 str. 3 d. yra nustatyta, jog už budėjimą įmonėje, kai viršijama darbo laiko trukmė (DK 144 str. 1 ir 2 d., 145, 146 str. ir 149 str. 1 d.), ar namuose per artimiausią mėnesį privalo būti suteikiamas poilsio laikas tokios pat trukmės, kaip budėjimas įmonėje ar darbo laikui prilygintas budėjimo laikas (budint namuose), arba darbuotojo pageidavimu šis poilsio laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų, arba apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Apmokėjimą už viršvalandinį darbą reglamentuoja DK 193 str., pagal kurį už viršvalandinį darbą mokama ne mažiau, kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto DK 186 str. 2 d.

19LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A146-1252/2014 išaiškinta, jog teismas turi nustatyti, ar tomis savaitėmis, kuriomis pareiškėjas budėjo pagal grafiką poilsio dienomis, buvo (nebuvo) viršyta darbo laiko trukmė. Nustačius, jog ginčui aktualiu laikotarpiu pareiškėjui budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė, turėtų būti sprendžiama dėl DK 155 str. 3 d. ir 193 str. nuostatų taikymo išmokos už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis dydžiui apskaičiuoti. Nesant duomenų, jog pareiškėjo darbo laiko trukmė bylai aktualiu laikotarpiu buvo viršyta, turėtų būti sprendžiama dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už budėjimus pagal grafiką poilsio dienomis.

20Tauragės rajono apylinkės teismo pateikti duomenys patvirtina, kad Tauragės rajono apylinkės teismo pirmininkė 2009-05-04 įsakymu Nr. Į-26 patvirtino Tauragės rajono apylinkės teismo vienkartinių priemokų teisėjams tvarkos aprašą, kurio 3 punktas numatė, kad švenčių bei poilsio dienomis baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse bei kituose įstatymuose numatytoms funkcijoms atlikti, kurios negali būti atliktos pagal teismo vidaus darbo tvarkos taisykles nustatytu darbo metu, teisėjai budi pagal teismo pirmininkės patvirtintą teisėjų budėjimo grafiką ir pareiškėjai laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2013-07-01 pagal Tauragės rajono apylinkės teismo pirmininkės iš anksto patvirtintus budėjimo grafikus budėjo poilsio ir švenčių dienomis, vykdydami įstatymais numatytas teisėjo funkcijas. Teisėjai privalėjo paskirtų budėjimų poilsio ir švenčių dienomis budėti namuose tam, kad reikalui esant, būtų atliekamos teisėjo funkcijos, nurodytos Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse bei kituose įstatymuose. 2013-02-08 Tauragės rajono apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. Į-26 „Dėl Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjų budėjimo grafiko patvirtinimo“ buvo nustatyta teisėjams privalomai budėti darbe sekmadienį poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 11 val. ir vykdydami šį įsakymą, teisėjai nustatytu laiku vieną valandą budėdavo darbe (b. l. 16-18, 142-143).

21Kaip matyti iš į bylą pateikto Teisėjų dirbtų viršvalandžių, darbo poilsio ir švenčių dienomis (budėjimų) apskaitos žurnalo ir Teisėjų viršvalandinio, poilsio ir švenčių dienomis darbo bei budėjimų žiniaraščio (b. l. 46-95, bylos priedas), ginčo laikotarpiu pagal grafiką po 4 valandas pareiškėjai budėjo šiomis poilsio dienomis:

22- pareiškėjas A. B. - 2010 m. – rugpjūčio 7, 8 d., rugsėjo 4, 5 d., spalio 2, 3 d., lapkričio 27 d., gruodžio 4, 5 d., 2011 m. – sausio 22, 23 d., vasario 5, 6, 12, 13, 20 d. (vasario 5, 6, 12, 13, 20 d. pareiškėjui A. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė); balandžio 2, 3 d., gegužės 14 , 15 d., liepos 9, 10, 16, 17, 23, 24 d. (liepos 9, 10, 16, 17, 23, 24 d. budėjimų metu buvo viršyta darbo laiko trukmė), spalio 1, 2 d., lapkričio 19, 20 d., 2012 m. – gegužės 26, 27 d., birželio 16, 17 d., liepos 21 , 22 d., rugpjūčio 11, 22, 25, 26 d., spalio 27, 28 d., gruodžio 1, 2, 29, 30 d., 2013 m. – sausio 19, 20 d., vasario 23 , 24 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), kovo 2, 3 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), gegužės 4, 5 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), birželio 22, 23 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), kas sudaro iš viso 224 val. (56x4) (iš jų – 44 val. dirbta viršijant darbo laiko trukmę, o 4 val. budėjimas vyko darbe);

23- pareiškėja L. B. - 2010 m. – liepos 3, 4 d. (liepos 3, 4 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), rugpjūčio 14 d., spalio 9, 10 d., gruodžio 24 d. (gruodžio 24 d. budėjimo metu buvo viršyta darbo laiko trukmė), 2011 m. – vasario 5, 6 d. (vasario 5, 6 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė); kovo 19, 20 d., gegužės 7, 8 d., birželio 18, 19 d., rugpjūčio 20, 21 d., rugsėjo 17, 18 d., spalio 31 d., lapkričio 5, 6 d., gruodžio 3, 4, 11, 17, 18 (gruodžio 3, 4, 11, 17, 18 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), 2012 m. – vasario 4, 5 d. (vasario 4, 5 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), kovo 11 d., balandžio 14, 15 d. (balandžio 14, 15 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), birželio 10, 30 d. (birželio 10, 30 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), rugpjūčio 18, 19 d., rugsėjo 22, 23 d. (rugsėjo 22, 23 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), spalio 7, 30 d. (spalio 7, 30 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), lapkričio 3, 4 d., gruodžio 16, 22, 23 d. (gruodžio 16, 22, 23 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), 2013 m. – sausio 26, 27 d., vasario 9, 10 d., kovo 9, 10 d. (iš jų – 2 val. budėjimas darbe), balandžio 27, 28 d. (balandžio 27, 28 d. pareiškėjai L. B. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė, iš jų – 1 val. budėjimas darbe), birželio 29, 30 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), kas sudaro iš viso 216 val. (54x4) (iš jų – 100 val. dirbta viršijant darbo laiko trukmę, o 4 val. budėjimas vyko darbe);

24- G. G. – 2010 m. – rugpjūčio 28, 29 d., rugsėjo 18, 19 d., spalio 16, 17 d., lapkričio 27, 28 d., 2011 m. – sausio 2 d., vasario 12, 13 d., kovo 26, 27 d., balandžio 9, 10 d., gegužės 21, 22 d., liepos 2, 3 d., rugpjūčio 28 d., rugsėjo 10, 11 d., spalio 15, 16 d., gruodžio 10, 11 d., 2012 m. – sausio 7, 8 d., vasario 25, 26 d., kovo 17, 18 d., balandžio 7 d., gegužės 19, 20 d., liepos 7, 8 d., rugsėjo 15, 16 d., spalio 6, 7 d., lapkričio 17, 18 d., 2013 m. vasario 2, 3 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), kovo 6, 7 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), balandžio 20, 21 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), birželio - 1 d., kas sudaro iš viso 200 val. (50x4) (iš jų – 3 val. budėjimas vyko darbe);

25- R. L. – 2012 m. – gegužės 4, 2 d., 2013 m. gegužės 11, 12, 18, 19 d. (iš jų - 2 val. budėjimas darbe), kas sudaro iš viso 24 val. (6x4) (iš jų – 2 val. budėjimas vyko darbe);

26- E. M. – 2010 m. – liepos 24, 25, 31 d., rugpjūčio 1 d., lapkričio 13, 14 d., 2011 m. – sausio 8, 9 d., kovo 5, 6 d., balandžio 30 d., birželio 11, 12, 25, 26 d., liepos 30, 31 d., rugpjūčio 13, 14 d., spalio 29, 30 d., 2012 m. - sausio 28, 29 d., kovo 3, 4 d., balandžio 21, 22 d., birželio 23 d., liepos 28, 29 d., rugsėjo 29, 30 d., lapkričio 10, 11 d., gruodžio 15, 16 d., 2013 m. – vasario 9, 10 d. (iš jų - 1 val. budėjimas darbe), kovo 23, 24 d. (iš jų - 1 val. budėjimas darbe), balandžio 13, 14 d. (iš jų - 1 val. budėjimas darbe), gegužės 25, 26 d. (iš jų - 1 val. budėjimas darbe), kas sudaro iš viso 176 val. (44x4) (iš jų – 4 val. budėjimas vyko darbe);

27- R. P. – 2010 m. liepos 5, 11 d., rugpjūčio 21, 22 d., rugsėjo 11, 12 d., spalio 30, 31 d., lapkričio 20, 21 d., gruodžio 11, 12 d., 2011 m. – sausio 15, 16 d., vasario 26, 27 d., balandžio 16, 17 d., gegužės 28, 29 d., rugpjūčio 7, 8 d., rugsėjo 24, 25 d., spalio 22, 23 d., lapkričio 26, 27 d., 2012 m. – sausio 14, 15 d., vasario 18, 19 d., kovo 24, 25 d., gegužės 12, 13 d., birželio 9, 10 d., liepos 14, 15 d., rugsėjo 8, 9 d., spalio 13, 14 d., lapkričio 24, 25 d., 2013 m. – sausio 5, 6 d., vasario 17 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), kovo 30 d., birželio 8, 9 d. (iš jų 1 val. budėjimas darbe), kas sudaro iš viso 208 val. (52x4) (iš jų – 2 val. budėjimas vyko darbe);

28- D. Ž. – 2010 m. liepos 17, 18 d., rugsėjo 25, 26 d., lapkričio 6, 7 d. (lapkričio 6, 7 d. pareiškėjai D. Ž. budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė), gruodžio 18, 19 d., 2011 m. sausio 29, 30 d., kovo 12, 13 d., balandžio 23 d., birželio 4 d., liepos 9, 10 d., rugsėjo 3, 4 d., spalio 8, 9 d., lapkričio 12, 13 d., gruodžio 31 d., 2012 m. sausio 21, 22 d., vasario 11, 12 d., kovo 31 d., balandžio 1, 28, 29 d., birželio 2, 3 d., rugpjūčio 4, 5 d., rugsėjo 1, 2 d., spalio 20, 21 d., gruodžio 8, 9 d., 2013 m. sausio 12, 13 d., balandžio 6, 7 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), birželio 15, 16 d. (iš jų – 1 val. budėjimas darbe), kas sudaro iš viso 188 val. (47x4) (iš jų – 2 val. budėjimas vyko darbe).

29Bylos medžiaga (b. l. 46-95, bylos priedas) taip pat patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d. pareiškėjai, vykdydami įstatymo numatytas teisėjo funkcijas, budėjo namuose ir darbe bei esant iškvietimui atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus šiomis švenčių dienomis: A. B. – 2011-06-16, 2012-12-24, 2012-12-25, 2012-12-26, 2013-05-01, kas sudaro iš viso 20 val.; L. B. – 2010-08-15, 2010-12-25, 2010-12-26, 2011-08-15, 2011-11-01, 2012-03-11, 2012-04-09, 2012-08-15, 2012-11-01, 20123-06-24, kas sudaro iš viso 40 val.; G. G. – 2011-01-01, 2012-04-08, 2012-07-06, 2013-06-02, kas sudaro iš viso 16 val.; R. L. – 2012-05-01, kas sudaro 4 val.; E. M. – 2011-04-25, 2011-05-01, 2011-06-24, 2011-12-24, 2011-12-25, 2012-06-24, kas sudaro iš viso 25, 5 val.; R. P. – 2010-07-06, 2012-02-16, 2013-01-01, 2013-02-16, 2013-03-31, kas sudaro iš viso 20 val.; D. Ž. – 2010-11-01, 2011-03-11, 2011-04-24, 2011-06-05, 2011-07-06, 2012-01-01, 2012-06-03, 2013-04-01, kas sudaro iš viso 32 val.

30Teismas, vadovaudamasis aukščiau paminėtų teisės aktų nuostatomis, atsižvelgdamas į LVAT suformuotą praktiką, taip pat į byloje nustatytą faktinių aplinkybių visumą ir į tai, jog byloje nenustatyta, kad visais atvejais ginčo laikotarpiu pareiškėjams budint pagal teismo pirmininkės iš anksto patvirtintus grafikus poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė, daro tokias išvadas:

311) budėjimas poilsio dienomis pagal teismo pirmininkės iš anksto patvirtintus grafikus savo pobūdžiu iš esmės laikytinas budėjimu namuose (su tam tikromis išimtimis), o ne darbe, todėl vadovaujantis DK 143 str. 1 d. 1 p., 155 str. 2 dalies nuosatomis, budėjimas namuose prilyginamas ne mažiau kaip pusei darbo laiko, t. y. kiekvienas budėjimas namuose poilsio dieną, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai budėdavo po 4 valandas, prilyginamas 2 darbo valandoms ir už jas, vadovaujantis DK 155 str. 2 d. ir 186 str. nuostatomis pareiškėjams priteistinas vidutinis darbo užmokestis už budėjimą namuose pagal grafiką darbo dienomis. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui A. B. priklauso sumokėti 3751,44 Lt ((176 val. (224 val.- 44 val. – 4 val.)/2 x 42,63 Lt (1705,26/20/2)); L. B. priklauso sumokėti 1973,44 Lt (112 val. (216 val. – 100 val. – 4 val.)/2 x 35,24 Lt (2818,81/40/2); G. G. priklauso sumokėti 3720,35 Lt (197 val. (200 val.-3 val.)/2 x 37,77 Lt (1208,64/16/2); R. L. priklauso sumokėti 427,24 Lt (22 val. (24 val.- 2 val.)/2x 38,84 Lt (310,68/4/2); E. M. priklauso sumokėti 3046,12 Lt (172 val. (176 val.- 4 val.)/2 x 35,42 Lt (1806,39/25,5/2)); R. P. priklauso sumokėti 3974,99 Lt (206 val. (208 val.-2 val.)/2 x 38,33 Lt (1533,32/20/2)); D. Ž. priklauso sumokėti 3184,42 Lt (178 val. (188 val.-8 val.- 2 val.)/2 x 35,78 Lt (2290,08/32/2));

322) kadangi ginčo laikotarpiu po 2013-02-08 Tauragės rajono apylinkės teismo pirmininkės įsakymo Nr. Į-26 „Dėl Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjų budėjimo grafiko patvirtinimo“ priėmimo, 1 valandą iš 4 - ių teisėjai turėjo budėti darbe ir tuo pagrindu pareiškėjas A. B. 4 val., L. B. 4 val., G. G. 3 val., R. L. 2 val., E. M. 4 val., R. P. 2 val. ir D. Ž. 2 val. budėjo darbe, todėl vadovaujantis DK 155 str. 2 d. ir 186 str. nuostatomis minėtiems asmenims už nurodytas budėjimo valandas priteistinas vidutinis darbo užmokestis už budėjimą pagal grafiką darbo vietoje tokiu būdu - A. B. 170,52 Lt (4 val.x42,63 Lt), L. B. 140, 96 Lt (4 val. x 35,24 Lt), G. G. 113,31 Lt (3 val. x 37,77 Lt), R. L. 77,68 Lt (2 val.x38,84 Lt), E. M. 141,68 Lt (4 val.x35,42 Lt), R. P. 76,66 Lt (2 val. x 38,33 Lt) ir D. Ž. 71, 56 Lt (2 val. x 35,78 Lt);

333) atsižvelgiant į tai, kad ginčo laikotarpiu poilsio dienomis namuose budint pagal teismo pirmininkės patvirtintus grafikus tam tikrais atvejais buvo viršyta darbo laiko trukmė - pareiškėjo A. B. atžvilgiu – 44 val., pareiškėjos L. B. atžvilgiu – 100 val. ir pareiškėjos D. Ž. atžvilgiu – 8 val., vadovaujantis DK 144 str. 1 d., 155 str. 3 d. ir 193 str. nuostatomis minėtiems asmenims už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis turi būti atlyginama kaip už viršvalandinį darbą, t. y. sumokant ne mažiau kaip pusantro jiems priklausančio darbo užmokesčio, todėl pareiškėjui A. B. priteistina suma sudaro 2813,58 Lt (44 val.x42,63 Ltx1,5) L. B. – 5286 Lt (100 val.x35,24 Ltx1,5) ir D. Ž. – 429,36 Lt (8 val.x35,78 Ltx1,5);

344) vadovaujantis DK 155 str. 2 d. ir 194 str. 2 d. nuostatomis, už budėjimą pagal iš anksto numatytą grafiką švenčių dienomis pareiškėjams priklauso sumokėti ne mažesnį kaip dvigubą darbo užmokestį (atsižvelgiant į tai, kad visi budėjimai (su aukščiau nurodytomis išimtimis) laikytini budėjimu namuose), todėl pareiškėjui A. B. priklauso sumokėti 852, 60 Lt (10 val.x 42,63 Ltx2); L. B. - 1409,60 Lt (20 val. x35,24 Ltx2), G. G. – 604,32 Lt (8 val.x 37,77 Ltx2); R. L. – 155, 36 Lt (2 val. x 38,84 Ltx2); E. M. – 903,21 Lt (12,75 val.x35,42 Ltx2); R. P. – 766,60 Lt (10 val. x 38,33 Lt x 2); D. Ž. – 1144,96 Lt (16 val. x 35,78 Lt x 2).

35Taigi, vadovaujantis DK 143 str. 1 d. 1 p., 144 str. 1 d., 155 str. 2, 3 d., 186 str., 193 str., 194 str. 2 d. nuostatomis darytina išvada, kad pareiškėjui A. B. iš viso priklauso 7588,14 Lt (3751,44 Lt+170,52 Lt+2813,58 Lt+852,60 Lt) kompensacija už darbą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis; pareiškėjai L. B. iš viso priklauso 8810 Lt (1973,44 Lt+140,96 Lt+5286 Lt+1409,60 Lt) kompensacija už darbą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis; pareiškėjai G. G. iš viso priklauso 4437,98 Lt (3720,35 Lt+113,31 Lt+604,32 Lt) kompensacija už darbą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis; pareiškėjai R. L. iš viso priklauso 660,28 Lt (427,24 Lt+77,68 Lt+155,36 Lt) kompensacija už darbą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis; pareiškėjui E. M. iš viso priklauso 4091,01 Lt (3046,12 Lt+141,68 Lt+903,21 Lt) kompensacija už darbą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis; pareiškėjai R. P. iš viso priklauso 4818,25 Lt (3974,99 Lt+76,66 Lt+766,60 Lt) kompensacija už darbą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis; pareiškėjai D. Ž. iš viso priklauso 4830,30 Lt (3184,42 Lt+71,56 Lt+429,36 Lt+1144,96 Lt+) kompensacija už darbą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis.

36Pažymėtina, kad LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. gegužės 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A146-1252/2014 taip pat konstatavo, jog išskirtinis teisėjo santykis su valstybe bei valstybės pareiga užtikrinti tinkamas teisėjų materialines garantijas, inter alia tinkamą teisėjų atlyginimų mokėjimą, taip pat tinkamą kompensavimą už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis atliekant teisėjo funkcijas, taip pat šioje konkrečioje situacijoje aptartas įstatymų leidėjo neveikimas, suponuoja tai, kad būtent valstybė laikytina atsakinga ir už tokių garantijų realų įvykdymą. Todėl darytina išvada, jog pareiškėjams neišmokėta kompensacija už budėjimą poilsio ir švenčių dienomis priteistina iš Lietuvos valstybės.

37Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjų A. B., L. B., G. G., R. L., E. M., R. P. ir D. Ž. skundas tenkintinas iš dalies - iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Teisingumo ministerija, už darbą pagal grafiką poilsio ir švenčių dienomis pareiškėjams atitinkamai priteistinos sumos: A. B. – 7 588,14 Lt, L. B. – 8 810 Lt, G. G. – 4437,98 Lt, R. L. - 660,28 Lt, E. M. – 4 091,01 Lt, R. P. – 4 818,25 Lt, D. Ž. – 4 830,30 Lt.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1, 5 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

39Pareiškėjų A. B., L. B., G. G., R. L., E. M., R. P. ir D. Ž. skundą tenkinti iš dalies.

40Priteisti pareiškėjui A. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, už darbą poilsio ir švenčių dienomis 7 588,14 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus 14 centų (2 197,68 €) (du tūkstančius šimtą devyniasdešimt septynis eurus 68 euro centus)).

41Priteisti pareiškėjai L. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, už darbą poilsio ir švenčių dienomis 8 810,00 Lt (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus dešimt litų (2 551,55 €) (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieną eurą penkiasdešimt penkis euro centus)).

42Priteisti pareiškėjai G. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, už darbą poilsio ir švenčių dienomis 4 437,98 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt septynis litus 98 centus (1 285,33 €) (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 33 euro centus)).

43Priteisti pareiškėjai R. L. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, už darbą poilsio ir švenčių dienomis 660,28 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt litų 28 centus (191,23 €) (vieną šimtą devyniasdešimt vieną eurą 23 euro centus)).

44Priteisti pareiškėjui E. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, už darbą poilsio ir švenčių dienomis 4 091,01 Lt (keturis tūkstančius devyniasdešimt vieną litą 1 centą (1 184,84 €) (vieną tūkstantį šimtą aštuoniasdešimt keturis eurus 84 euro centus)).

45Priteisti pareiškėjai R. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, už darbą poilsio ir švenčių dienomis 4 818,25 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniolika litų 25 centus (1 395,46 €) (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt penkis eurus 46 euro centus)).

46Priteisti pareiškėjai D. Ž. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, už darbą poilsio ir švenčių dienomis 4 830,30 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt litų trisdešimt centų (1 398,95 €) (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus 95 euro centus)).

47Kitą skundo dalį atmesti.

48Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėjai, Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjai A. B., L. B., G.... 4. Pareiškėjai nurodė, kad Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimo įstatymo... 5. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 6. Paaiškino, kad Teisėjų atlyginimo įstatymo 6 str. straipsnio (įstatymo... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tauragės rajono apylinkės teismas atsiliepime... 8. Nurodė, jog laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 1 d.... 9. Teismo posėdyje pareiškėjai, atsakovės atstovė ir tretieji suinteresuoti... 10. Skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjams Tauragės rajono apylinkės teismo... 12. Nustatyta, jog A. B. teisėju paskirtas Kaišiadorių rajono liaudies deputatų... 13. Teisėjų atlyginimų dydžius ir jų skaičiavimo tvarką nustato Teisėjų... 14. Teisėjų taryba 2008-12-05 nutarimu Nr.13P-211-(7.1.2) patvirtino... 15. Teisėjų taryba 2009-04-24 priėmė nutarimą Nr. 13P-71-(7.1.2) „Dėl... 16. Konstitucinis Teismas 2011 m. vasario 14 d. nutarime pripažino, kad Teisėjų... 17. Po minėto Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo Teisėjų atlyginimo... 18. Kompensavimą už darbą pagal grafiką šventinėmis dienomis reglamentuoja DK... 19. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartyje... 20. Tauragės rajono apylinkės teismo pateikti duomenys patvirtina, kad Tauragės... 21. Kaip matyti iš į bylą pateikto Teisėjų dirbtų viršvalandžių, darbo... 22. - pareiškėjas A. B. - 2010 m. – rugpjūčio 7, 8 d., rugsėjo 4, 5 d.,... 23. - pareiškėja L. B. - 2010 m. – liepos 3, 4 d. (liepos 3, 4 d. pareiškėjai... 24. - G. G. – 2010 m. – rugpjūčio 28, 29 d., rugsėjo 18, 19 d., spalio 16,... 25. - R. L. – 2012 m. – gegužės 4, 2 d., 2013 m. gegužės 11, 12, 18, 19 d.... 26. - E. M. – 2010 m. – liepos 24, 25, 31 d., rugpjūčio 1 d., lapkričio 13,... 27. - R. P. – 2010 m. liepos 5, 11 d., rugpjūčio 21, 22 d., rugsėjo 11, 12 d.,... 28. - D. Ž. – 2010 m. liepos 17, 18 d., rugsėjo 25, 26 d., lapkričio 6, 7 d.... 29. Bylos medžiaga (b. l. 46-95, bylos priedas) taip pat patvirtina, kad... 30. Teismas, vadovaudamasis aukščiau paminėtų teisės aktų nuostatomis,... 31. 1) budėjimas poilsio dienomis pagal teismo pirmininkės iš anksto... 32. 2) kadangi ginčo laikotarpiu po 2013-02-08 Tauragės rajono apylinkės teismo... 33. 3) atsižvelgiant į tai, kad ginčo laikotarpiu poilsio dienomis namuose... 34. 4) vadovaujantis DK 155 str. 2 d. ir 194 str. 2 d. nuostatomis, už budėjimą... 35. Taigi, vadovaujantis DK 143 str. 1 d. 1 p., 144 str. 1 d., 155 str. 2, 3 d.,... 36. Pažymėtina, kad LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. gegužės 20 d.... 37. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjų A. B., L. B., G. G., R.... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 39. Pareiškėjų A. B., L. B., G. G., R. L., E. M., R. P. ir D. Ž. skundą... 40. Priteisti pareiškėjui A. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 41. Priteisti pareiškėjai L. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 42. Priteisti pareiškėjai G. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 43. Priteisti pareiškėjai R. L. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 44. Priteisti pareiškėjui E. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 45. Priteisti pareiškėjai R. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 46. Priteisti pareiškėjai D. Ž. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 47. Kitą skundo dalį atmesti.... 48. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...